فهرست مطالب

مدیریت منابع در نیروی انتظامی - پیاپی 27 (پاییز 1398)
 • پیاپی 27 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین عبدلی، حسن ولیان*، علیرضا کوشکی جهرمی صفحات 1-30
  زمینه و هدف

  ابراز نظر و ایده جزء جدانشدنی و ضروری تصمیم هایی است که افراد در محیط های کاری می گیرند، اما نکته ی قابل تامل این است که تاچه اندازه می توان از این توانمندی ها به بهترین شکل ممکن استفاده نمود. درواقع یکی از معضلات بسیاری از سازمان های امروزی، کاهش مشارکت افراد در تصمیم گیری های سازمانی بدلیل بی توجهی به آوای سازمانی می باشد. هدف این پژوهش، طراحی مدل ساختاری-تفسیری کاهش آوای سازمانی نیروی انتظامی براساس رویکرد فراترکیب در مورد کارکنان نیروی انتظامی استان گلستان می باشد.

  روش شناسی

  در این پژوهش در بخش کیفی تعداد 15 متخصص منابع انسانی از دانشگاه های نظامی و دانشگاه های غیرنظامی مشارکت داشتند و در بخش کمی تعداد 104 نفر از کارکنان نیروی انتظامی استان گلستان از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و براساس پرسشنامه ماتریسی برای تحلیل ساختاری-تفسیری مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج در بخش کیفی نشان داد، سه مولفه اصلی عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل مدیریتی به عنوان سه عامل اصلی کاهش آوای کارکنان در قالب 16 مولفه فرعی شناسایی و براساس تحلیل دلفی بررسی شدند که در نهایت 10 مولفه فرعی تایید شد. در بخش کمی مشخص شد، دو مولفه فرعی استراتژی های سازمانی و بی عدالتی در ساختارهای سازمانی به عنوان اثرگذارترین مولفه های فرعی علل سازمانی کاهنده آوای سازمانی تعیین شدند و کم اثرترین عامل مربوط به عدم اعتماد به نفس به عنوان عامل فردی کاهش آوای سازمانی مشخص گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد بی توجهی به استراتژی های سازمانی در ابعاد مختلف همچون منابع انسانی و وجود بی عدالتی در سازمان باعث کاهش آوای سازمانی کارکنان می شود.

  کلیدواژگان: عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی، تحلیل ساختاری-تفسیری
 • مصیب کرمی، آرین قلی پور*، حسن زارعی متین صفحات 31-50
  زمینه و هدف

  انتخاب صحیح افراد مستعد و تشکیل مخزن استعداد کارآمد بسیار مشکل است و سازمان های بزرگ و دارای روابط در سطح جهانی بر شناسایی افراد کلیدی برای مشاغل حساس در زمان مناسب تاکید دارند تا به اهداف سازمان دست یابند. به کارگیری افرادی مستعد و توانمند می تواند مزیت رقابتی سازمان محسوب شود و فقدان و یا نقص دیگر منابع را نیز جبران نماید.هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر در پدیده منسانی ارزیابان در استعداد نامیدن افراد و درنهایت تشکیل مخزن استعداد است.

  روش شناسی

   این تحقیق با استفاده از روش پژوهش مبنایی (گرندد تئوری)، در صنعت بانکداری ایران انجام شده و بر اساس روش نمونه گیری هدفمند خبرگان جهت مصاحبه انتخاب شده اند. گردآوری اطلاعات از طریق بررسی بیش از یکصد سند و مقالات موجود و نیز مصاحبه با 14 نفر از هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد پنج بانک اصلی (رفاه کارگران، ملت، توسعه تعاون، خاورمیانه و تجارت) انجام شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد، خطاهایی هاله ای مختلف می تواند در تشکیل مخزن استعداد خلل ایجاد نماید و انتخاب درست صورت نپذیرد. با توجه به اهمیت انتخاب افراد مناسب برای مشاغل مختلف، شناسایی کلی خطاها از نوآوری مقاله می باشد.

  نتیجه گیری

  درنتیجه این تحقیق عوامل مداخله گر در انتخاب استعداد در چهار طبقه، " گرایش فکری، عوامل سازمانی، تشابهات ظاهری و زمینه تاریخی مشخص گردید.

  کلیدواژگان: منسانی، مخزن استعداد، افراد مستعد، مدیریت استعداد
 • محمد شکراللهی یانچشمه، ملیکه بهشتی فر*، حسین کاظمی صفحات 51-84
  زمینه و هدف

  در برخی از سازمان های دولتی به خصوص سازمان های نظامی، بروز معضلاتی همچون تقاضای بازنشستگی پیش از موعد، استعفا و ترک خدمت کارکنان از مشکلات اصلی مدیریت منابع انسانی محسوب می شود که شناخت ریشه واقعی این مشکلات امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوب می شود. این مطالعه با هدف شناخت و تحلیل ابعاد و مولفه های نگه داشت منابع انسانی به روش کیفی صورت گرفته است.

  روش شناسی

  مطالعه حاضر با توجه به هدف آن، توسعه ای و بر اساس روش تحقیق، کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان نیروی انتظامی بوده که انتخاب نمونه آماری به صورت هدفمند و در نقطه اشباع نظری، به تعداد 22 نفر بوده است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته و روش تحلیل مصاحبه ها، روش تحلیل مضمون بوده است.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد نگه داشت منابع انسانی پلیس، یک مفهوم چندبعدی و پیچیده ای است که از دیدگاه کارکنان سازمان از 9 کد فرعی سلامت جسم، سلامت روان، رضایت از شغل، رضایت از مدیران، رضایت از سازمان، تعهد، فرصت های توسعه، معیشت و تعادل بین کار و زندگی کارکنان و 3 مضمون اصلی سلامت کارکنان، رضایت کارکنان و تمایل کارکنان به ادامه همکاری با سازمان تشکیل شده است.

   نتیجه گیری

  از دیدگاه کارکنان سازمان نگه داشت منابع انسانی، مفهومی فراتر از توجه به سلامت جسم کارکنان داشته و توجه مدیران به مولفه های رضایت کارکنان و تمایل به ادامه همکاری کارکنان با سازمان می تواند مانع از کاهش منابع انسانی سازمان شود.

  کلیدواژگان: نگه داشت منابع انسانی، سلامت کارکنان، رضایت کارکنان، تمایل به همکاری، ناجا
 • محسن محمدلو، ناصر مطهری فریمانی*، مهدی فیضی، محمدعلی پیرایش صفحات 85-116
  زمینه و هدف

  هدف پژوهش حاضر شناسایی پارامترها، متغیرها و محدودیت ها برای مدل سازی پویا جهت تخصیص بهینه دارایی-بدهی بانک ها است. زمینه ی این پژوهش، بررسی سیستم مدیریت دارایی -بدهی بانک ها برای یافتن ترکیب بهینه ترازنامه آنها است.

  روش شناسی

  این پژوهش جزء پژوهش های کاربردی است که با استفاده از مدل ارایه شده در آن، می توان مقادیر دارایی و بدهی را متناسب با ساختار ترازنامه بانک مورد نظر به دست آورد. طبق یافته های بخشی از پژوهش با بررسی تحقیقات قبلی و نظر خبرگان، مهمترین متغیرهای تاثیرگذار، متغیرهای مربوط به ترازنامه استاندارد بانک ها می باشد. به همین منظور ترازنامه استاندارد بانک A که یکی از شعب بانک های دولنی ایران است در انتهای سال مالی 1396 مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  بدین منظور ابتدا با استفاده از تحقیقات قبلی و نظر خبرگان با روش دلفی یک مدل چند هدفه ای ارائه شد که ضمن توجه به همه اهداف و محدودیت ها در پژوهش، محدودیت ها و اهداف جدیدی را مطابق قوانین بانکی ایران در مدل ریاضی مدیریت دارایی-بدهی وارد کرد. بعد از حل مدل اول با روش لکسیکوگراف، راست آزمایی مدل اول انجام شد. سپس مدل دوم ضمن تاثیر یک پارامتر بیرونی تحت عنوان اسکناس و سکوک در دست مردم و ایجاد یک سیستم تخصیص با تکثیر پول برای بانک مورد نظر و حذف برخی متغیرها طراحی و با نرم افزار متلب، با ورودی اعداد تصادفی و ضمن برقرای شروط تعادل ترازنامه برای یک سال شبیه سازی (مونت کارلو و پویا) و حل شد.

  نتیجه گیری

  پس از ارایه مدل نهایی مورد نظر که یک مدل پویا تخصیص بهینه دارایی-بدهی بود و پس از تفسیر نتایج آن، مشخص شد که این مدل پویا بر خلاف مدل های قبلی که ایستا بودند قابلیت تحلیل رفتار مشتریان در سیستم های تخصیص پیچیده دارایی-بدهی را دارد که با توجه به خصوصیات مدل های ایستا (غیر پویا) این مدل ها قادر به ارایه چنین عملی نبودند.

  کلیدواژگان: بانک، مدیریت دارایی-بدهی، مدل خطی چند هدفه، روش لکسیکوگراف، شبیه سازی سیستم های پویا
 • غلامرضا خجسته، سعید دایی کریم زاده*، حسین شریفی رنانی صفحات 117-148
  زمینه و هدف

  در بین انواع مختلف ریسک هایی که نظام بانکی با آن مواجه است، ریسک اعتباری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. عدم توجه به این ریسک، نظام بانکی را با خطر ورشکستگی و هدر رفت منابع مواجه می کند. از این رو توسعه مدل هایی در جهت تفکیک انواع مشتریان نظام بانکی چه در حوزه نظری و چه در حوزه عملی جایگاه ویژه ای داشته است. بنابراین ضرورت، پژوهش حاضر به پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک قوامین شهرستان شیراز، بر اساس مدل ترکیبی رگرسیون لجستیک و رگرسیون سمبلیک می پردازد.

  روش شناسی

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مشتریان حقیقی دریافت کننده تسهیلات از شعب بانک قوامین شهرستان شیراز تشکیل می دهد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 پرونده تسهیلاتی تعیین و در نهایت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی، 351  پرونده در بازه 1396-1390 در اختیار پژوهشگر قرار گرفت. جهت انتخاب متغییرهای مستقل از معیار C5 استفاده شده و با نظرسنجی از نخبگان حوزه مربوطه 17 متغییر توضیح دهنده شامل متغیرهای مالی و غیر مالی برای طبقه بندی مشتریان به خوش حساب و بد حساب تعیین گردید. در نهایت از بین متغیرهای موجود با استفاده از تکنیک انتخاب رو به جلوی والد، 5 متغیر اثرگذار بر ریسک اعتباری انتخاب  و به منظور آموزش، از رگرسیون سمبلیک  دارای 4 ژن و همچنین برای انتخاب نقطه برش بهینه  از منحنی مشخصه عملکرد استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که از بین 17 متغییر مستقل، متغییرهای متوسط درآمد ماهیانه، تعداد چک برگشتی، سابقه بدهی بانکی، طول عمر حساب و نوع وثیقه دارای بیشترین اثر معنادار بر متغییر وابسته می باشند. همچنین مشخص شد که دقت مدل ترکیبی رگرسیون لجستیک- سمبلیک در طبقه بندی مشتریان خوش حساب برابر 88/0 و در طبقه بندی مشتریان بد حساب برابر 83/0 بوده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش، در جامعه آماری پژوهش، نتایج حاصل از مدل ترکیبی رگرسیون لجستیک- سمبلیک در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بهتر از روش رگرسیون لجستیک بوده و می توان دقت پیش بینی مدل ترکیبی رگرسیون لجستیک- سمبلیک در این راستا را مناسب ارزیابی کرد.

  کلیدواژگان: ریسک اعتباری، رگرسیون لجستیک، رگرسیون سمبلیک، منحنی مشخصه عملکرد
 • فرشته منصوری موید*، کاوه گنجه، کامبیز بهزادنژاد صفحات 149-174
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر قابلیت های مدیریتی، سازمانی، بازاریابی و کیفیت خدمات بر قصد خرید با بررسی نقش تعدیل گری نوآوری خدمات در شرکت پژوهش و توسعه ناجی انجام شده است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر، یک تحقیق کاربردی و از نظر نوع داده ها کمی است. در این تحقیق جهت سنجش متغیرهای مدل تحقیق، پرسشنامه 45 سوالی طراحی و بین کارکنان ومدیران شرکت پژوهش و توسعه ناجی در شهر تهران به شیوه قضاوتی در دسترس توزیع شد. همچنین نمونه آماری بر اساس جدول مورگان تعداد 234 نفر انتخاب شدند.  

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که ازابعاد قابلیت های مدیریتی بعد استراتژی و کارآفرینی بر قصد خرید تاثیر می گذارد. از ابعاد قابلیت های سازمانی بعد تمرکز، ارتباط داخلی، ارتباط خارجی و وظایف سازمانی بر قصد خرید تاثیر دارد. هر دو ابعاد قابلیت های بازاریابی یعنی بازاریابی عملیاتی و بازار محوری بر قصد خرید تاثیر می گذارد. قابلیت های کیفیت خدمات نیز بر قصد خرید تاثیر می گذارد. همچنین نوآوری خدمات رابطه قابلیت های مدیریتی و قابلیت های بازاریابی بر قصد خرید را تحت تاثیر قرار می دهد. نوآوری خدمات رابطه قابلیت های سازمانی و رابطه قابلیت های کیفیت خدمات بر قصد خرید را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

  نتایج

  با توجه به نتایج پژوهش می توان بیان کرد قابلیت های مدیریتی، عامل مهمی برای درک عملکرد فعلی و آتی شرکت است و کمک می کند تا شرکت به منابع ارزشمند و قابلیت های جدید ارزان وپیش روی رقبا برسد. از طرفی قابلیت های بازاریابی بر قصد خرید تاثیر دارد بدان مفهوم که قابلیت های بازاریابی در یک سازمان از طریق میزان تماس مشتری در خدماتی که تماس با مشتری زیاد است بهبود می یابد.

  کلیدواژگان: قابلیت مدیریتی، قابلیت سازمانی، قابلیت بازاریابی، قصد خرید، نوآوری خدمات
 • محمد محمدظاهری، حجت وحدتی*، رضا سپهوند، امیر هوشنگ نظرپوری صفحات 175-202
  زمینه و هدف

  سازمان های امروزی با چالش هایی گسترده در حوزه رفتاری و اخلاقی در بین اعضای خود مواجه هستند  که توجه و برطرف کردن آن ها مزیت برجسته ای برای یک سازمان محسوب می شود. رهبران زهرآگین به عنوان افرادی خودخواه که به آرامش  زیر دستان اهمیتی نمی دهند می توانند بر دیگر متغیر های رفتاری کارکنان اثرگذاشته و میل آنها به بیان نظرات و عقیده ها و یا شجاعت اخلاقی آن ها را تحت تاثیر قرار دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری زهرآگین بر سکوت سازمانی کارکنان با توجه به نقش میانجی گری متغیر شجاعت اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است.

  روش شناسی

  این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر محتوا توصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن شامل 340 نفر از کارکنان دانشگاه های دولتی استان همدان است  که با توجه به جدول مورگان نمونه ای شامل 196نفر به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شده و داده ها به کمک معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل تحلیل شدند.

  یافته ها

  رهبری زهر آگین بر سکوت سازمانی و شجاعت اخلاقی اثر معنادار دارد. همچنین شجاعت اخلاقی بر سکوت سازمانی و همینطور در نقش متغیر میانجی  بر ارتباط رهبری زهرآگین و سکوت سازمانی اثر معناد دارد.

  نتیجه گیری

  رهبری زهر آگین در بین کارکنان دانشگاه های دولتی استان همدان موجب کاهش شجاعت اخلاقی کارکنان می شودهمینطورافزایش شجاعت اخلاقی موجب کاهش سکوت سازمانی در بین آنها می شود واز سوی دیگر رهبری زهرآگین از طریق کاهش شجاعت اخلاقی (متغیر میانجی) منجر به افزایش سکوت سازمانی کارکنان می شود.

  کلیدواژگان: رهبری زهرآگین، شجاعت اخلاقی، سکوت سازمانی، معادلات ساختاری
 • ارائه مدلی به منظور بهینه سازی هزینه های نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ماشین آلات زمینی ناجا
  اسماعیل علیزاده، اصغر آقائی* صفحات 203-228
  زمینه و هدف

  یکی از مولفه های آمادگی برای سازمان ها به ویژه سازمان های نظامی و انتظامی، آماده به کاری  (قابلیت اطمینان بالا) تمامی تجهیزات و منابع سازمانی در تمامی زمان ها با صرف کمترین هزینه برای انجام ماموریت است که روش نت مبتنی بر قابلیت اطمینان قابلیت حل این مشکل را دارد و از این جهت ما در این تحقیق به دنبال ارائه مدلی برای بهینه سازی هزینه های نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان هستیم.

  روش شناسی

  در این تحقیق با توجه به ان پی-سخت بودن مدل پیشنهادی، ابتدا مدل را در نرم افزار گمز کد کرده و جواب های دقیق به دست خواهیم آورد، سپس مدل را در نرم افزار متلب با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری حل خواهیم کرد که در این تحقیق از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک استفاده خواهد شد، سپس جواب های به دست آمده از دو نرم افزار با هم مقایسه خواهد شد.

  یافته ها و نتیجه گیری

  هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای بهینه سازی هزینه های نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان و بهبود وضعیت بکارگیری خودروها با قابلیت اطمینان بالا، خرابی های کمتر و کاهش هزینه نت بوده است. از این رو تابع هدف مسئله در دو قسمت طراحی شد تا با افزایش قابلیت اطمینان سیستم، منجر به کاهش خرابی ها و هم چنین حداقل کردن هزینه تعمیرات سیستم که شامل استقرار، برگرداندن و  انجام عملیات پیشگیرانه می باشد، شود. همچنین مقایسه ای بین جواب خروجی GAMS و الگوریتم GA انجام شده است و مقایسات انجام شده، نشان دهنده ی کارایی الگوریتم برای مساله می باشد.

  کلیدواژگان: نگهداری و تعمیرات، بهینه سازی، هزینه های خودروی ناجا و نت مبتنی بر قابلیت اطمینان
|
 • Housein Abdoli, Hassan Valian *, Alireza Kooshki Jahromi Pages 1-30
  Purpose

  The expression of ideas and ideas is an indispensable and indispensable decision of people in the workplace, but the point to consider is how best to use these capabilities to the best of their ability. In fact, one of the pitfalls of many of today's organizations is to reduce the participation of individuals in organizational decision-making due to the neglect of organizational voices. The Purpose of this research is Design of Structural-Interpretative Model (ISM) Reduction of Organizational Voice based on Meta-Synthesis Approach.

  Methodology

  In this qualitative study, 16 human resources specialists from military universities and civilian universities participated. In a small section, 104 employees of Golestan police force were selected through simple random sampling and based on a matrix questionnaire for structural analysis -Teaching was studied. In this qualitative study, 16 human resources specialists from military universities and civilian universities participated. In a small section, 104 policemen employees of Golestan province were selected through simple random sampling and were evaluated based on the questionnaire.

  Result

  The results in the qualitative section showed that the three main factors of individual factors, organizational factors and management factors were identified as the main factors of reducing the voice of employees in the form of 16 sub-components and based on Delphi analysis, 10 sub-components were finally confirmed.

  Conclusion

  In the quantitative section, the two main components of organizational strategies and injustice in organizational structures as sub factors were organizational factors reducing the organizational soundness in police force of Golestan province, the most important factors were determined and the least effective factor related to lack of self-confidence as The individual factor was determined by the reduction of organizational vocal.

  Keywords: Individual Factors, Organizational Factors, Management factors, Structural-Interpretative Analysis
 • Mosaieb Karami, Arian Gholipour *, Hassan Zarei Matin Pages 31-50
 • Gholamreza Khojasteh, Saeid Daee Karimzade *, Hosein Sharifi Ranani Pages 117-148
  Purpose

  Credit risk holds a special place among all different types of risks. Lack of attention to this risk may cause bankruptcy and waste of resources. Therefore, the development of models to differentiate different types of banking system customers is eminent in both theoretical and practical fields. This study predicts real customer credit risk of Qavamin Bank branches of Shiraz based on a logistic-symbolic regression approach.

  Methodology

  In order to accomplish the purpose and objectives of the research, this study employed a survey research and correlation method. The statistical population of the study consisted of all real customers who received facilities from the branches of Qavamin Bank of Shiraz. Based on the population, the size of sample was calculated using Cochran formula. Then, the size of sample was estimated at 384 (number of facilities). Furthermore, the 351 cases were identified between 2011- 2017 using stratified random sampling method. The C5 criterion was used to select the independent variables. In addition, 17 explanatory variables including financial and nonfinancial variables were identified to classify customers as good (credit worthy) and bad (non-credit worthy), using a questionnaire. Finally, 5 variables influencing credit risk were selected from parent variables using forward parent selection technique. For this purpose, symbolic regression with 4 genes as well as optimum cut-off point was used to select the optimal cut-off point.

  Findings

  The results showed that among the 17 independent variables, the mean monthly income variables, the number of checks payable, bank debt history, account lifetime and type of collateral had the most significant effect on the dependent variable. Also, it was found that the accuracy of the hybrid logistic-symbolic regression model was 0.88 among good customers and 0.83 among bad customers.

  Results

  accuracy of the results of logistic-symbolic regression model in the credit rating of real customers is better than the logistic regression model. Furthermore, the prediction accuracy of the hybrid logistic-symbolic regression model is adequate and satisfying.

  Keywords: Credit Risk, Logistic regression, symbolic regression, receiver operating characteristics
 • Mohammad Mohammad Zaheri, Hojat Vahdati *, Reza Sepahvand, Amir Hoshang Nazari Pouri Pages 175-202
  Background and goal

   Today's organizations face widespread behavioral and ethical challenges among their members that addressing and addressing them is a major advantage for an organization. Toxic leaders as selfish individuals who do not care about subordinate comfort can influence other behavioral variables of employees and influence their willingness to express their opinions, beliefs, or moral courage. The poisoning on the organizational silence of employees has been investigated with regard to the mediating role of variable moral courage.

  Method

  of this research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive content. The statistical population of this study is 400 employees of public universities of Hamadan province that 196 randomly were selected according to Morgan table. They were analyzed by structural equations and LISREL software. Research

  Findings

   Toxic  leadership has a significant effect on organizational silence and moral courage. Also, moral courage has a significant effect on organizational silence as well as a mediating variable on the relationship between Toxic leadership and organizational silence.

  Conclusion

  Toxic  leadership reduces employees' moral courage. Increasing moral courage reduces organizational silence among employees. On the other hand, Toxic  leadership leads to increased organizational silence by reducing moral courage (the mediating variable).

  Keywords: toxic leadership, Organizational Silence, moral courage, Structural equations