فهرست مطالب

 • Volume:13 Issue: 2, 2020
 • تاریخ انتشار: 1398/11/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نور آسیه عمر *، احمد صبری قاسم، نجیب الل شاه، سید شاه علم، چی انیزه چی ول صفحات 165-196

  رقابت در صنعت خدمات بسیار شدید است. به منظور ارائه خدمات ارزش افزوده، شرکت های بیشتر و بیشتری بر مشتریان به عنوان ابزاری قدرتمند برای تثبیت عملکرد شرکت از طریق گفتمان، مشارکت، و حضور اجتماعی تکیه می کنند. با این حال، پژوهش های نادری – به ویژه در مورد بنگاه های کوچک و متوسط – انجام شده است تا بررسی کند که آیا خلق مشترک ارزش توسط مشتریان می تواند ارزش برندها را افزایش دهد یا خیر. برای جبران این نقص پیشینه تحقیقاتی، این مقاله اثر خلق مشترک ارزش توسط مشتریان را بر ارزش برند در میان مشتریان بنگاه های کوچک و متوسط صنایع خدماتی بررسی کرده است. به این منظور، یک مدل نظری با استفاده از داده های پیمایشی مربوط به 548 مشتری در مالزی تدوین و آزموده شد و مدلسازی معادلات ساختاری برای آزمودن همزمان روابط مفروض به کار گرفته شد. نتایج نشاندهنده وجود یک رابطه مثبت بین تلاش برای کسب اطلاعات، رفتار مسئولانه، تعامل فردی، طرفداری، تحمل، و ارزش برند است. این مطالعه به افزایش دانش مربوط به انتقال مفهوم خلق مشترک ارزش توسط مشتریان به حوزه خدمات بنگاه های کوچک و متوسط کمک می کند.

  کلیدواژگان: رفتار مشتریان در خلق مشترک ارزش، ارزش برند، بنگاه های کوچک و متوسط، خدمات
 • قاسم مختاری*، فاطمه آقاگلی صفحات 197-219

  شناسایی ریسک‌ها، ارزیابی اثرات آنها، و برنامه‌ ریزی پاسخ‌ها، سه مولفه اصلی مدیریت ریسک پروژه هستند. به طور متناظر، سه نوع وابستگی نیز قابل تصور است: بین ریسک‌ها، بین اثرات ریسک‌ها روی هر جزء از سبد پروژه، و بین پاسخ‌ها. با این که وابستگی بین ریسک‌ ها، موضوعی شناخته شده است، هنوز دو نوع دیگر وابستگی، در ادبیات برنامه‌ریزی پاسخ ریسک‌ها مورد توجه جدی قرار نگرفته‌اند. این تحقیق، یک شبکه بیزین برای مدل‌سازی ریسک‌های سبد پروژه، اثرات آنها، و پاسخ‌ها پیشنهاد می‌کند. سه نوع گره در این شبکه وجود دارد: گره‌های معرف ریسک‌های سبد، گره‌های متناظر با اثرات ریسک‌ها روی هر هدف از هر جزء سبد، و گره‌های نشان‌دهنده پاسخ‌ها. مسئله این است که کدام پاسخ‌ها انتخاب شوند. برای این منظور، یک مدل بهینه‌سازی ارائه شده است که مجموع اثرات باقی‌مانده ریسک‌ها روی اهداف اجزاء سبد و هزینه‌های اجرای پاسخ‌ها را حداقل می‌کند. در ادامه، یک الگوریتم ژنتیک برای حل مدل ارائه شده است. یک سبد به عنوان مثال ارائه شده تا نحوه کاربرد مدل را نشان دهد.

  کلیدواژگان: انتخاب پاسخ ریسک، مدیریت ریسک سبد پروژه، شبکه باور بیزین، الگوریتم ژنتیک
 • مسعود ربانی *، ندا معنوی زاده، حامد وفا آرانی، سروش آقامحمدی بوسجین صفحات 221-244

  این مقاله یک مدل جدید برای ساختار قرارداد مشارکتی تقسیم درآمد ارائه میکند. در ساختار مدل پیش‌رو، خرده فروش‌های موجود در سیستم تعیین کننده مقدار سفارشات مربوط به فروش میباشند. همچنین تولید کنندگان تعیین کننده قیمت محصول تحت شرایط عمده فروشی میباشند. پژوهش حاضر نتایج حاصل از استراتژی‌های مختلف را در ساختار زنجیره تامین مد نظر، مورد بررسی قرار میدهد. در ساختار قرارداد مشارکتی تقسیم درآمد حاضر، دو نوع بازی وابسته به خرده فروش و وابسته به تولید کننده در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی عملکرد قرارداد حاضر، نتایج ان تحت سیاست عمده فروشی و قرارداد پایه مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل پیچیدگی مدل، برای حل آن از یک روش ترکیبی وابسته به الگوریتمهای ابتکاری استفاده شده است. همچنین بر روی پارامترهای اساسی مدل تحلیل حساسیت صورت گرفته است و طبق نتایج افزایش تقاضای وابسته به قیمت منجر به سفارش تعداد کمتری کالا از سوی خرده فروشان میشود.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، قرارداد مشارکتی، تقاضای وابسته به قیمت
 • فاطمه رخشان *، محمد رضا علیرضایی صفحات 245-262

  رشد بهره‌وری و بهبود کارایی ریشه های اصلی توسعه اقتصادی هستند. کارایی محض، کارایی مقیاسی، و تکنولوژی فاکتورهای اساسی و قوانین و مقررات و توازن، فاکتورهای اخیرا شناخته شده تاثیرگذار در رشد بهره وری هستند. این مقاله روی تاثیر اخلاق نیروی انسانی و امکانات فیزیکی شعبه بانک به عنوان دو فاکتور تاثیرگذار روی شاخص بهره وری مالمکوئیست در ارزیابی در سطح شعب بانک تمرکز می کند. مدل پیشنهادی از محدودیت های وزنی برای افزایش قدرت تفکیک پذیری مدل های پایه تحلیل پوششی داده ها در حالت بازده به مقیاس ثابت استفاده می کند. اعتبار مدل پیشنهادی و شاخص مالمکوئیست توسعه یافته با دیتای واقعی 74 شعبه یک بانک اختصاصی در حوزه مسکن در ایران در دو دوره زمانی 2017 و 2018 تایید می شود. نتایج برای هر دو شاخص سنتی و توسعه یافته و تاثیر فاکتور اخلاق نیروی انسانی و امکانات فیزیکی شعبه آنالیز می‌شود.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، مدیریت رشد بهره وری مالمکوئیست، اخلاق نیروی انسانی
 • لقمان حکیم عثمان * صفحات 263-288

  یافته های تجربی موید این تصور که گروه های غیررسمی تعیین کنندگان اصلی اثرگذاری شهرت سازمانی هستند عمدتا از این نتیجه پرتکرار ناشی می شوند که سازمان های مدعی داشتن گروه های غیررسمی با ارتباطات اثرگذار به احتمال زیاد خود هم اثرگذار خواهند بود. یافته ها نشان می دهند که ارتباطات قوی و مداوم گروه های غیررسمی حداقل تا حدی در عوامل اثرگذاری شهرت سازمانی نقش دارد. همچنین، تحلیل شبکه اجتماعی روش مناسبی برای مطالعه استفاده از تقویت اثرگذاری در سازمان های مبتنی بر شبکه های اجتماعی است. نتایج تحلیل آماری شبکه، یافته های جالبی درباره قالب های ساختاری اصلی و اثر حضور یا ریشه داشتن در شبکه های رسمی به دست می دهند. به عبارت دقیق تر، این یافته ها بیان می دارند که ریشه داشتن شرکت ها در یک ساختار شبکه ای متمرکز مبتنی بر ارتباطات رسمی به سطح اثرگذاری شهرت سازمان لطمه می زند.

  کلیدواژگان: شبکه تامین، رفتار سازمانی، تحلیل شبکه های اجتماعی
 • الهام ابراهیمی *، فراز صادق وزیری، سروش شازایی ابیانه صفحات 289-315

  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر خودتجانسی ایده‌ آل ، دلبستگی به برند و برخی عوامل شخصیتی در بروز رفتارهای منفی مصرف‌کنندگان نظیر خرید اجباری ، اقدامات ضد برند و پرخاش کلامی است. جامعه آماری این پژوهش، خریداران چهار برند حوزه IT یعنی برندهای سامسونگ، اچ پی، سونی و اپل در ایران بودند. از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد، خودتجانسی ایده آل بر خرید اجباری و پرخاش کلامی تاثیر مثبت معناداری دارد. به علاوه، خودتجانسی ایده آل از طریق دلبستگی به برند نیز بر رفتارهای منفی مصرف‌کنندگان نسبت به برند اثرگذار بود. روان رنجوری بر خرید اجباری و پرخاشگری کلامی تاثیر مثبت معناداری داشت. اما بعد شخصیتی وظیفه‌شناسی صرفا بر پرخاش کلامی اثرگذار بود و اثر معناداری بر خرید اجباری نداشت.نتایج این تحقیق، خوانندگان را با پیشایندهای بروز رفتارهای منفی نسبت به برند آشنا می‌کند. شناخت جنبه‌های منفی رابطه مصرف‌کنندگان با برندها به تصمیم‌گیرندگان نظیر مدیران بازاریابی در سیاستگذاری‌های مناسب برای تصویرسازی برند با توجه به خصوصیات جامعه هدف، کمک شایان توجهی خواهد کرد.

  کلیدواژگان: خودتجانسی ایده ال، دلبستگی به برند، خرید اجباری، پرخاش کلامی، روان رنجوری، شخصیت
 • سیدمهدی حسینی مطلق *، سمیرا ابراهیمی، زینب فرشادفر صفحات 317-344

  در این مقاله یک زنجیره تامین دو سطحی شامل یک تولیدکننده و یک خرده فروش در صنعت لوازم خانگی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی فعالیت تحقیق و توسعه، قیمت گذاری و تصمیمات موجودی در ساختارهای غیرمتمرکز و متمرکز می باشد. به منظور دستیابی به مقادیر بهینه در ساختارهای غیرمتمرکز و متمرکز، یک الگوریتم ارائه شده است. سپس، یک قرارداد تاخیر در پرداخت به عنوان یک مکانیزم هماهنگی به منظور هماهنگی فعالیت تحقیق و توسعه، قیمت گذاری و تصمیمات موجودی توسعه داده شده است. علاوه بر این، برای تقسیم سود اضافی حاصل از مدل هماهنگی بین اعضای زنجیره تامین، یک استراتژی تخصیص سود پیشنهاد شده است. نتایج حاصل نشان می دهند که مدل هماهنگ نه تنها سودآوری زنجیره تامین سبز را در مقایسه با مدل غیر متمرکز افزایش می دهد، بلکه سود همه اعضا زنجیره تامین را افزایش می دهد. همچنین، قرارداد پیشنهادی عملکرد زنجیره تامین سبز را از منظر زیست محیطی و اقتصادی بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: هماهنگی زنجیره تامین سبز، فعالیت تحقیق و توسعه، تاخیر در قرارداد پرداخت، سیستم موجودی مرور دوره ای
|
 • Nor Asiah Omar *, Ahmad Sabri Kassim, Najeeb Ullah Shah, Syed Shah Alam, Che Aniza Che Wel Pages 165-196

  Competition in the service industry is intense. To deliver value-added services, more companies are focusing on consumers as a powerful means of establishing firm performance through dialog, participation, and engagement. However, scant research has been conducted to examine whether customer value co-creation can boost brand equity, particularly among SMEs. To address these shortcomings in the literature, this paper investigates the impact of customer value co-creation on brand equity among SME consumers of service industries. A theoretical model is developed and tested using survey data from 548 customers in Malaysia.  Structural equation modeling (SEM) is employed to simultaneously test the hypothesized relationships. The results demonstrate a positive relationship between information seeking, responsible behavior, personal interaction, advocacy, tolerance and brand equity. This study contributes to the development of knowledge regarding the transfer of the concept of customer value co-creation to an SME service context.

  Keywords: Customer Value Co-Creation Behavior, brand equity, SMEs, services
 • Ghasem Mokhtari *, Fatemeh Aghagoli Pages 197-219

  Risk identification, impact assessment, and response planning constitute three building blocks of project risk management. Correspondingly, three types of interactions could be envisioned between risks, between impacts of several risks on a portfolio component, and between several responses. While the interdependency of risks is a well-recognized issue, the other two types of interactions remain unacknowledged in the risk response planning literature. This research suggests a Bayesian belief network for modeling portfolio risks, their impacts, and responses. There are three kinds of nodes in this network: nodes representing portfolio risks, nodes corresponding to risk impacts on each objective of each portfolio component, and nodes showing response actions. The problem is to decide which responses are to be selected. For this purpose, an optimization model is proposed that minimizes the sum of both residual risk effects on portfolio component objectives and response implementation costs. Subsequently, a genetic algorithm is introduced to solve the model. A simple portfolio instance is also provided to illustrate the proposed model.

  Keywords: Risk response selection, Project portfolio risk management, Bayesian belief network, Genetic Algorithm
 • Masoud Rabbani *, Neda Manavizadeh, Hamed Vafa Arani, Soroush Aghamohamadi Bosjin Pages 221-244

  This study proposes a novel option-revenue sharing coordination contract framework. In the proposed model, the retailer determines the number of order sales effort. The manufacturer sets the price of products for the wholesale strategy. The investigated supply chain problem analyzes the results of different strategies. In the proposed coordination contract problem, two types of games including retailer-based game and manufacturer-based Stackelberg game are considered. In both cases the retailer adopts the value of order and the sales effort and the manufacturer determines the wholesale price. To assess the performance of the proposed contract, a wholesale and a basic selection contract are considered in the model. To obtain the Nash equilibrium in the retailer-based state of the proposed option-revenue sharing coordination contract problem, a hybrid algorithm consisting of a heuristic and a genetic algorithm is proposed by considering the computational complexities of the proposed model. A numerical comparison between the proposed contract and other cases demonstrates that the option-revenue sharing contract significantly dominates the basic option and the wholesale price contract. Finally, we implemented some numerical experiments on the critical parameters of the contract. Based on the results, increasing the price-dependency of demand results in less number of products ordered by the retailer.

  Keywords: Supply Chain Management, coordination, Option-Revenue Sharing Contract, Price-Sales Effort Dependent Demand
 • Fatemeh Rakhshan *, Mohammad Reza Alirezaee Pages 245-262

  Productivity growth and efficiency improvements are the major sources of economic development. Pure efficiency, scale efficiency, and technology are basic factors, and rules and regulations and balance are recently known factors affecting the productivity growth. This paper focuses on the effect of manpower ethics and physical space facilities of bank branches as two factors affecting the Malmquist productivity index in the bank branches evaluation. The proposed model uses assurance region weight restrictions to increase discrimination power of basic data envelopment analysis models for the constant return to scale technologies. The validity of the proposed model and the extended Malmquist index is confirmed with an empirical case study of 74 branches of aspecializedbank in thehousing sector of Iran in two time periods of 2017 and 2018. The results for both traditional and extended indicesand the effects of manpower ethics and physical space facilities are analyzed.

  Keywords: Data Envelopment Analysis, Malmquistproductivity growth management, Manpower ethics
 • Lokhman Hakim Osman * Pages 263-288

  Empirical support for the assumption that cliques are major determinants of reputational influence derives largely from the frequent finding that organizations which claimed that their cliques’ connections are influential had an increased likelihood of becoming influential themselves. It is suggested that the strong and consistent connection in cliques is at least partially responsible for the reputational influence factors. It is argued that social network analysis is an appropriate method for studying the use of influence development in the context of networked organizations. The results of the statistical network analysis reveal interesting findings in terms of prominent structural forms and the impact of involvement or embeddedness in the formal network. Consequently, this tells us that firms’ embeddedness in a centralized network structure which is based on formal ties harms the firms’ level of reputational influence.

  Keywords: Supply Network, Organizational behavior, Social network analysis
 • Elham Ebrahimi *, Faraz Sadeghvaziri, Soroush Shazai Abyaneh Pages 289-315

  The present study aims to investigate the effect of ideal self-congruence, brand attachment and some personality factors on the negative behaviors of consumers such as compulsive buying, anti-brand actions, and trash talking. The research population was comprised of customers of four IT service brands including Samsung, HP, Sony, and Apple in Iran. Structural equation modeling approach and PLS software were used to test the research hypotheses. The results indicated that ideal self-congruence had a significant positive effect on compulsive buying and trash talking. In addition, ideal self-congruence influenced the negative behaviors of consumers toward the brand through brand attachment. Neuroticism had a significant positive effect on compulsive buying and trash talking. However, conscientiousness only influenced trash talking and did not have any significant effect on compulsive buying. The results of this study show the negative behaviors toward brand. The recognition of negative aspects of the relationship between consumers and brands will help practitioners such as marketing managers with appropriate policy making of brand impression based on the characteristics of the target population. This paper has three key contributions. Since brand is one of the most important social factors, the evaluation of its effects on consumers has been considered by many researchers in recent years. However, studying the effects of branding on the negative behaviors of consumers is an under-researched issue. Studying the effect of neuroticism and conscientiousness as two personality characteristics on the negative behaviors toward brands is another neglected area.  The third contribution is evaluating the research model in an Eastern culture with specific characteristics and preferences of consumers which make their behaviors different from customers of other cultures such as European or American consumers.

  Keywords: Ideal Self-Congruence, Brand Attachment, Compulsive Buying, Trash Talking, Personality
 • Seyyed Mahdi Hosseini Motlagh *, Samira Ebrahimi, Zeinab Farshadfar Pages 317-344

  This study contributes to the literature on supply chain coordination by coordinating the research and development (R&D) effort, retail price, and inventory decisions. It investigates a real case in the home appliance industry. The main purpose of this study is to examine the optimal values of R&D effort, pricing, and inventory decisions under decentralized and centralized structures. Then, a delay in payment contract is proposed under coordinated structure to simultaneously coordinate all decisions. Moreover, to share the extra profit obtained from the coordinated model between both parties, a profit allocation strategy is proposed. The findings reveal that the coordinated model not only enhances the green supply chain (GSC) profitability in comparison with the decentralized structure but also enhances the profits of all members. Further, the proposed contract improves the GSC performance from both environmental and economic viewpoints.

  Keywords: Green supply chain coordination, R&D effort, delay in payment contract, periodic review inventory system