فهرست مطالب

محیط زیست و توسعه فرابخشی - پیاپی 61 (پاییز 1397)
 • پیاپی 61 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • بهروز بهروزی راد* صفحات 1-10

  در این بررسی  تغییرات جمعیت، تنوع و غنای گونه ای پرندگان آبزی تالاب رفیع در دو فصل پاییز و زمستان 1387 بررسی شده است. شمارش پرندگان آبزی با استفاده از روش شمارش کل (Total Count) انجام شد. این روش توسط سازمان جهانی تالاب ها (WI) برای شمارش پرندگان تالاب های سراسر جهان توصیه و بکار می رود. تنوع، غنا، یکنواختی و تراکم پرندگان آبزی تالاب با استفاده از شاخص های زیستی سیمپسون، شانون-وینر، منهینینک و کامارگو سنجیده شد. در طول 6 ماه بررسی، 2127 پرنده آبزی از 10 گونه و 5 خانواده در تالاب رفیع شناسایی شد. گونه غالب در دو فصل پاییز و زمستان) گونه درخطر انقراض باکلان کوچک (Phalacrocoraxpygmeus (745 قطعه) بود. بیشترین تعداد پرندگان آبزی در ماه آذر (823 قطعه) و کمترین تعداد در ماه مهر (11 قطعه) شمارش شد. بیشترین تعداد گونه پرنده آبزی در ماه های آذر، بهمن و اسفند (6 گونه) و کم ترین آن در ماه های مهر و آبان (2 گونه) بود. شاخص های تنوع گونه ای سیمپسون و شانون-وینر به ترتیب 783/0 = 1-D و 418/2 = H' و یکنواختی گونه ای سیمپسون و کامارگو به ترتیب 460/0، 433/0 و همچنین غنای گونه ای مارگالف 174/1 بود شاخص های غنای گونه ای منهینینک و غالبیت سیمپسون در دو فصل پاییز و زمستان به ترتیب 21/0، 212/0 محاسبه شد. تالاب رفیع به عنوان پشتوانه پرندگان مهاجر آبزی تالاب هورالعظیم در حفاظت نسل آن ها نقش اساسی دارد

  کلیدواژگان: پرندگان آبزی، غنای گونه ای، جمعیت، تالاب رفیع
 • سمانه کمیلی*، عبدالله مصطفایی، مرتضی جلالی لیچایی صفحات 11-24

  در این مطالعه مروری بر انواع روش های کاهش مقدار تولید اکسیدهای نیتروژن در سیستم های احتراقی ساکن در حین احتراق انجام شد.مزایا و معایب این روش ها و نحوه اثرگذاری آن ها تبیین شد. تغییر نوع سوخت، استفاده از هوای اضافی کم تر، بهینه سازی احتراق، مرحله سازی احتراق، وارد کردن جریان مواد ثانویه به محفظه احتراق به منظور کاهش دمای بیشینه، کاهش مقدار اکسیژن در دسترس، احیاء اکسیدهای نیتروژن به مولکول نیتروژن، تغییر نوع احتراق به واکنشی کاتالیستی جزو انواع راه هایی است که میزان اکسیدهای نیتروژن را در خروجی مشعل کم می کند. هر سیستم احتراقی با توجه به ویژگی های منحصر به خودش قابلیت استفاده از یک یا چند روش را دارد که می تواند تا 70% میزان اکسیدهای نیتروژن را کاهش دهد البته میزان کاهش اکسیدهای نیتروژن به پارامترهای متعددی از جمله: نوع سوخت، فناوری احتراق، شرایط عملیاتی، ویژگی های فرآیندی، امکان نصب تجهیزات جدید، مشخصات گازهای احتراق، حد مجاز آلاینده، اثرات جانبی آلاینده، ایمنی عملیات و قابلیت اطمینان بخشی فرآیند و هزینه ها وابسته است.

  کلیدواژگان: اکسید نیتروژن، احتراق، مشعل، مرحله سازی، هوای اضافی
 • محبوبه سلیمان پورعمران*، علیرضا نوری صفحات 25-36

  هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین مدیریت سبز با رفتار زیست محیطی مدیران و معاونین دوره اول متوسطه آموزش و پرورش شهرستان اسفراین در سال 1394 بوده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع، توصیفی- پیمایشی  با روش همبستگی می باشد. در راستای انجام این پژوهش، حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 127 نفر از مدیران و  معاونین تعیین شده است که به شکل تصادفی از سطح شهرستان اسفراین  نمونه گیری شدند. ابزار گردآوری داده ها  به منظور بررسی متغیر مدیریت سبز پرسشنامه محقق ساخته شامل 8 مولفه و برای سنجش رفتار زیست محیطی پرسشنامه استاندارد صالحی و صالحی عمران (1388)  با روایی و پایایی به ترتیب 0/97 و 0/95  است که نشان دهنده اعتبار و پایایی پرسشنامه های مذکور می باشد. در انتها داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 21 تجزیه و تحلیل گردیدند.  یافته های پژوهش حاکی از ارتباط معنادار بین مدیریت سبز با رفتار زیست محیطی در مدیران و معاونین دوره اول متوسطه شهرستان اسفراین با ضریب همبستگی 0/694 در سطح معنی داری  95 درصد اطمینان بوده است.  نتایج نشان داد که بین شاخص انرژی و رفتار زیست محیطی در مدیران  معاونین دوره اول متوسطه شهرستان اسفراین رابطه معنی داری وجود ندارد (P > 0/05). بنابراین، با افزایش مدیریت سبز و ترویج ابعاد آن در بین مدیران و معاونین دوره اول متوسطه آموزش و پرورش شهرستان اسفراین می توان به ارتقای رفتار زیست محیطی آنان کمک کرد.

  کلیدواژگان: مدیریت سبز، رفتار زیست محیطی، آموزش و پرورش، مدیران و معاونین
 • ابوالقاسم گل خندان* صفحات 37-48

  از دیدگاه مالی، تمرکززدایی، انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج از دولت مرکزی به دولت های محلی است. بسیاری از مطالعات تجربی پیشین، اجرای تمرکززدایی مالی را یکی از عوامل بهبود و یا تخریب محیط زیست بیان می کنند. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر شاخص های تمرکززدایی مالی بر آلودگی هوا در کشور ایران است. این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی 1393-1371 به بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین آلودگی هوا، شاخص های تمرکززدایی مالی، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و حجم تجارت پرداخته است. به این منظور از آزمون هم جمعی (هم انباشتگی) یوهانسن-یوسلیوس و الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. هم چنین، تحلیل داده ها و نتایج به کمک نرم افزار Eviews انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل به روش VECM، تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و حجم تجارت، انتشار گاز co2 را در بلندمدت و کوتاه مدت افزایش می دهد. یک درصد افزایش در شاخص های تمرکززدایی مالی، به طور متوسط انتشار گاز co2 را در بلند مدت و کوتاه مدت به ترتیب 0/14 و 0/08 درصد افزایش می دهد. بر این اساس اتخاذ سیاست های مناسب همگام با فراهم کردن بسترهای لازم جهت گسترش تمرکززدایی مالی، به منظور کنترل آلودگی هوا در کشور ضروری است.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، تمرکززدایی مالی، ایران، الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)
 • سونا حیادخت، سید علی جوزی*، مهناز میرزاابراهیم طهرانی صفحات 49-60

  بروز خطای انسانی در محیط های شغلی امری اجتناب ناپذیر می باشد که می تواند خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. لذا این پژوهش با هدف شناسایی و پیش بینی خطای انسانی و ارزیابی ریسک های زیست محیطی و ارائه راهکارهای کنترلی جهت کاهش خطاها و ریسک های بحرانی با استفاده از تکنیکSHERPA و EFMEA در شرکت تولیدی صندلی خودرو انجام گرفت. این مطالعه علمی پژوهشی در شرکت تولیدی صندلی خودرو اجرا شد که برگه های SHERPA و EFMEA از روش های مشاهده و مصاحبه و آنالیز سلسله مراتبی وظیفه HTA تکمیل گردید. از رویکرد پیش بینی و کاهش خطای انسانی برای شناسایی خطای انسانی در ایستگاه های کاری و ارزیابی ریسک های زیست محیطی برای جنبه های محیط زیستی استفاده و راهکارهای کنترلی ارائه گردید. تجزیه و تحلیل برگه های SHERPAنشان داد تعداد کل خطاهای انسانی شناسایی شده در وظایف شغلی، 43 خطا می باشد که از این تعداد 53/46% خطاها از نوع عملکردی، 27/9% خطاها از نوع بازدیدی، 13/94% خطاها از نوع بازیابی و 4/64% خطاها مربوط به خطای انتخابی می باشند و نتایج حاصل از ارزیابی ریسک های زیست محیطی EFMEA نشان داد از 14ریسک شناسایی شده 42/85% ریسک های بحرانی (H)، 14/28% ریسک های متوسط (M) و 42/85% ریسک های پایین (L) می باشند. بارزترین خطای این شرکت مربوط به خطای عملکردی و بازدیدی و بیش ترین ریسک های زیست محیطی مربوط به خروجی های واحد رنگ می باشد. لذا آموزش کارکنان و سرپرستان و تدوین دستورالعمل های کاری جهت نظارت و بازرسی دقیق اپراتورها و انجام اقدامات مناسب در صورت بروز نقص در این سازمان، در اولویت اقدامات اصلاحی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: خطای انسانی، تکنیک SHERPA، تکنیکEFMEA، تکنیکHTA، کارخانه تولیدصندلی خودرو
|
 • Behrouz Behrouzi, Rad* Pages 1-10

  Rofaie Wetland is located near the Hor-al-Azim wetland and acts as the vindicator of waterbirds of the Hor-al-Azim wetland in the unsuitable conditions of the wetland. Therefore, the population trend, diversity and richness of waterbirds of the Rofaie wetland were investigated in the autumn and winter of 2008. The count of waterbirds was done using the Total Count method. This method is recommended for counting waterbirds in wetlands around the world by Wetland International. Diversity, richness, and density of waterbirds in the Rofaie wetland were measured using Simpson, Shannon-Weinner, Menhinink and Camargo biological indicators. During the 6 month study, 2127 individuals of birds were identified from 10 waterbird species and 5 families in Rofaie wetland. The most dominant species of the birds in the autumn and winter of 2008 were Phalacrocorax pygmeus (745 individuals), the highest number of waterbirds in December (823 individuals) and the lowest number in the month of October (11 individuals). The highest number of waterbird species was observed in Dec., Jan. and Mar. (6 species), and the lowest in October and November (2 species). The Simpson and Shannon-Weinner diversity indexes were D = -0.783 and H2 = 2.418, respectively, and Simpson and Camargo species uniformity was 0.460, 0.433, and also Margalf diversity was 1.174. The Manhinnik and Simpson domains in the autumn and winter were 0.21, 0.212, respectively. Rofaie wetland as a supporter of aquatic migratory waterbirds of the Hor-alAzim wetland plays an important role in protecting their generations.

  Keywords: Waterbirds, Population, Species Diversity, Rofaie Wetlan
 • Samane Komeili *, Abdollah Mostafaei, Morteza Jalali Lichaei Pages 11-24

  A review about NOx reduction methods in stationary combustion chamber was prepared. The influences of them on NOx reduction were considered and compared. these methods were; fuel changing, low excess air, combustion modification and staging, adding secondary flow in combustion chamber to reduce maximum temperature and oxygen concentration, NOx reduction and produce nitrogen molecule in combustion chamber and catalytic combustion. Each combustion systems can use one or more of these methods to reduce NOx up to 70%. The amount of NOx reduction dependent on the parameters like: type of fuel, technology of combustion, operation condition, mandatory to prepare new appartus, flue gas composition, standards limitation, side effects of pollutant, safety, reliability and cost.

  Keywords: Nitrogen Oxide, Combustion, Flame, Staging, Excess Air
 • Mahboubeh Soleimanpouromran *, Alireza nouri Pages 25-36

  The purpose of this research is to identify the relationship between green management and managers and assistans' bioenvironmental behaviors in junior high school of Esfrayen on 1393 – 94. This research applies descriptive scrolling and correlation sorting. Managers and their assistants of junior high school in Esfarayen, 200 people, constitute the statistical society of this study.Sample size was randomely chosen based on Morgan–Chart (127 out of 200). A researcher made questioner which has 49 items is used for green management variable, and a standard questioner of Salehi and Salehi Omran (1388) which has 41 items, is used for bioenvironmental behavior. The reliability of the questionnaires was accepted by professors, and Chronbakh's alpha ratio was used to estimate the consistency of the questioners. Consistency of first questioner was 0/95 and second one was 0/97. Collected data using descriptive statistic exams and illustrative statistics were used to study the relationship between hypotheses of the research. Research findings indicate that there is a meaningful relationship between green management and bioenvironmental behavior of managers and their assistants in junior high school of Esfarayen (correlation coefficient of 0/694 and level of meaningfullness of %5), but there is not a meaningful relationship between energy index and bioenvironmental behavior of managers and their assistants in junior high school of Esfarayen.

  Conclusion

  if we increase green management and different aspects of it among managers and their assistants of junior high school of Esfarayen, we can improve bioenvironmental behavior.

  Keywords: Greenmanagment, Bioenviormental Behavior, Managers, Assistan
 • Abolghasem Golkhandan * Pages 37-48

  From a financial perspective, decentralization is transfer of resources and doing expenses from the central government to local governments. Many previous empirical studies expresses the correct implementation of fiscal decentralization is an important factor of improve or degradation the environment. Accordingly, the major purpose of this study was to evaluate the impact of fiscal decentralization indicators on air pollution in Iran. This study is paid to study long-term and short-term relationships between air pollution, fiscal decentralization indicators, economic growth, energy consumption and trade volume, by using time series data from 1992-2014. For this purpose is used the Johanson-Juselius co-integration test and Vector Error Correction Model (VECM) method. Also, the statistical analyzes were performed by using the Eviews software. Based on the results of the model estimation by VECM method, fiscal decentralization of revenue, fiscal decentralization of expenditures, fiscal decentralization of autonomy power, economic growth, energy consumption and trade volume increase the Co2 emission in the long-term and short-term. One percent increase in the index of fiscal decentralization indicators, on average, increases Co2 emission by about 0.14 and 0.08 percent in the long-term and short-run, respectively Accordingly, Adopt the suitable policies along the providing the necessary conditions for the expansion of fiscal decentralization, is necessary to control air pollution in the country

  Keywords: Air Pollution, Fiscal Decentralization, Iran, Vector Error Correction Model (VECM)
 • Sona Hayadokht, Seyed Ali Jozi*, Mahnaz Mirzaebrahim Tehrani Pages 49-60

  Human errors in a work place are inevitable which can become an irrecoverable damages. As a result this study is done in car-seat manufacturing company to identify and predict human errors beside environmental risks, develop a method to control and reduce human risks, and respecting critical risk levels using SHERPA and EFMEA methods. The current study is a scientific research conducted in a car-seat manufacturing company. In order to fill the SHERPA and EFMEA inspection, interviewing with procedures experts, interviewing with work station operators, and hierarchical analysis of HTA duty which is a preface to analyze human errors are used. The approach to predict and reduce human errors is used to reduce potential human errors in workstations and assessing environmental risks for different aspects of environment. Then controlling strategies were developed. SHERPA forms show that all the human errors in working tasks are 43 observations which 53.46% are performance errors, 27.90% are reviewing errors, 13.94% are retrieval errors, and 4.64% are selective errors. Evaluation of environmental risks using EFMEA shows that from 14 environmental risks 42.85% are critical (H), 21.42% are medium, (M) and 35.71% are low (L). The most significant error in car-seat manufacturing company is related to performance and then reviewing errors. The major numbers of environmental risks are related to coloring unit output. As a result employees and supervisors training, publishing guidelines for supervising and auditing operators, and proper act in case of deficiency happening in this company are prioritized between corrective actions.

  Keywords: Human Error, SHERPA Technique, EFMEA Technique, HTA Technique, The Company of Producing Car’s Seats