فهرست مطالب

مطالعات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 32 (زمستان 1398)
 • پیاپی 32 (زمستان 1398)
 • 106 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضوان حجازی*، مصطفی بیات صفحات 5-12

  سازمان های تجاری حدود 5% از درآمدهای خود را در جعل های (تقلب) سالیانه از دست می دهند، که این رقم در سرتاسر جهان می تواند از مرز 3.5 تریلیون دلار نیز تجاوز کند. رضایی و وانگ در سال 2017 یافتند که وجود صورتهای مالی تقلبی و استمرار وجودی آن موجب آسیب رسانی به صداقت و کارایی بازارهای مالی می گردد. این مطالعه درنظر دارد تا با بررسی الگوریتم داده های حجیم و تجزیه و تحلیل آنها به وجود تقلب در صورتهای مالی جعلی و نحوه برخورد با آنها بپردازد. در این تحقیق از داده های حجیم و تجزیه و تحلیل آنها در تقلب های حسابداری استفاده می شود. بر اساس نظریات دانشگاهیان و متخصصین چینی در رابطه با اهمیت، تقاضا، ارتباط، سودمندی ها و استفاده از داده های حجیم این نکات دریافت شد: 1- تقاضا برای تجزیه و تحلیل داده های حجیم و رابطه آن در جعل و تقلب های حسابداری افزایش خواهد یافت؛ 2-تجزیه و تحلیل داده های حجیم باید از سطوح کارشناسی و فارغ التحصیلی وارد برنامه های تجاری شوند؛ 3- بسیاری از موضوعات مورد بحث در داده های حجیم باید در برنامه های درسی حسابداری و بازرگانی وارد شوند؛ 4-بسیاری از تکنیک های تجزیه و تحلیل توصیفی و پیش بینی داده های حجیم در آموزش و روش انجام امور حسابداری اهمیت دارند.

  کلیدواژگان: داده های حجیم، حسابداری، حسابرسی، تقلب، کشف تقلب
 • علی ابراهیمی کردلر*، امید آخوندی صفحات 13-28
  حدود سه دهه از معرفی مفهوم حسابرسی مستمر می گذرد، اما با وجود پیشرفت های قابل توجه پژوهشگران در افزایش درک ما از حسابرسی مستمر و همچنین بکارگیری آن در عمل، هنوز چالش هایی باقی مانده است. بهبود روش اجرای حسابرسی، افزایش همکاری بین حسابرس داخلی و مستقل، تقویت نقش حسابرس داخلی در حاکمیت شرکتی از جمله چالش هایی هستند که این مطالعه تلاش دارد به آنها در چارچوب جدیدی با رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه پاسخ دهد. ارائه این رویکرد همراه با توجه به سه بعد ابزارهای حسابرسی، فرایندهای حسابرسی و نقش گروه های حسابرسی، مشارکت بین گروه های حسابرسی را در قالب تصویری واحد به نمایش در می آورد.
  کلیدواژگان: حسابرسی مستمر، حسابرسی داخلی، مشارکت بین گروه های حسابرسی
 • داریوش فروغی، علیرضا رهروی دستجردی* صفحات 29-44
  رویکرد هنجاری (دستوری) مدت ها بعنوان رویکرد قالب در پژوهش های حسابداری مورد استفاده قرار می گرفت. در این رویکرد، یک مجموعه اهداف بزرگ و کلی برای حسابداری، تعریف شده و بر آن اساس مجموعه ای از بایدها و نبایدها تدوین و ارائه می شد که در مرحله عمل، لزوما قابلیت کاربرد نداشت. تقریبا از دهه 1970 در پژوهش های حسابداری، یک تغییر جهت به سمت رویکرد اثباتی (توصیفی) ایجاد شد. هدف از این تغییر جهت این بود که یک تئوری توصیفی در حسابداری شکل بگیرد که توانایی تبیین و پیشی بینی نحوه عمل حسابداران، مدیران و کلیه افراد مرتبط با شرکت ها را داشته باشد. در همین راستا واتس و زیمرمن در سال 1986 تئوری اثباتی حسابداری را ارائه دادند. در حال حاضر عمده پژوهش های تجربی در رشته حسابداری، با رویکرد اثباتی در حال انجام است. به این رویکرد، انتقاداتی وارد شده و جایگزین هایی نیز برای آن پیشنهاد شده است. لافلین (1995) یکی از متفکران حسابداری است که با تکیه بر «نظریه انتقاد» الگویی را برای پژوهش های تجربی حسابداری ارائه داده است که به «تفکر بینابینی» مشهور است. مقاله ی حاضر قصد دارد ضمن مرور اجمالی رویکردهای هنجاری و اثباتی در حسابداری، به معرفی «نظریه انتقاد» و «تفکر بینابینی» پرداخته و پس از بررسی ویژگی های آنها، به توضیح جایگاه و نقش این دو در پژوهش های تجربی حسابداری بپردازد.
  کلیدواژگان: تئوری اثباتی، نظریه انتقاد، حسابداری انتقادی، الگوی لافلین، تفکر بینابینی
 • رمضانعلی رویایی، مهدی مولایی نژاد*، سعید کریمی صفحات 45-58
  ما در این پژوهش میزان رعایت آیین نامه رفتار حرفه ای، توسط حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را مورد بررسی قرار دادیم. برای این منظور حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی را به پنج دسته سرپرستان ارشد، سرپرستان، حسابرسان ارشد، حسابرسان و کمک حسابرسان تقسیم بندی نمودیم و 4 فرضیه را تدوین و میزان رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابرسان را مورد مطالعه قرار دادیم. برای تحلیل فرضیات از روش- آماری مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شد و برای جمع آوری اطلاعات اولیه نیز از پرسشنامه استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان رعایت این آیین نامه توسط افرادی که دارای درجه حسابرس هستند کمتر از سایر حسابرسان است، این بدان معناست که حسابرسان با درجه کمک حسابرس و درابتدای ورود به این حرفه آیین نامه رفتار حرفه ای را مدنظر قرارمی دهند و در سطوح بالا نیز به آن عمل می کنند ولی در سطح درجه حسابرس این مسئله وجود ندارد.
  کلیدواژگان: آیین نامه اخلاق حرفه ای، حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی، حسابداران رسمی
 • ایمان خاکساری*، ابولقاسم مسیح آبادی صفحات 59-74
  هدف این مقاله، بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و جایگاه رقابتی در بازار محصول، تحت رقابت های کورنات و برتراند در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، جایگاه رقابتی در بازار با تاکید خاص بر سهم بازار و ساختار سرمایه با تاکید خاص بر اهرم مالی (به عنوان معیاری برای سنجش ساختار سرمایه)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. شرکت ها با استفاده از معیار استراتژی رقابت، به شرکت های با رقابت کورنات و برتراند تفکیک شدند. تحقیق حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا نوع رقابت شرکت ها (کورنات یا برتراند) بر رابطه بین سهم بازار و اهرم مالی اثرگذار است یا خیر. نمونه آماری پژوهش شامل 131 شرکت در دوره زمانی 1387 تا 1391 است. برای آزمون فرضیه ها، از مدل های رگرسیونی در قالب معادلات همزمان، استفاده شد. نتایج نشان می دهد که صرف نظر از نوع رقابت شرکت ها، ساختار سرمایه بر جایگاه رقابتی بازار به طور منفی اثر گذاشته و تاثیرپذیری ساختار سرمایه از جایگاه رقابتی بازار نیز به طور منفی است.
  کلیدواژگان: ساختار سرمایه، سهم بازار، رقابت کورنات، رقابت برتراند
 • کاوه پرندین، رویا دارابی* صفحات 75-88
  پدیده بحران مالی در جهان پدیده ای نو نیست. ساختار اقتصاد یا مجموعه ای از اقتصاد ها ممکن است با بحران مالی مواجه شوند. با توجه به اینکه موضوع بحران مالی یکی از مهمترین موضوعها در اقتصاد می باشد، بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی ارزش اطلاعات مولفه های سود در دوران بحران مالی جهانی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1391 تا پایان 1396 می باشد که در مجموع 126 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق پیش رو از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد می شود. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده های پانل می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که ارزش اطلاعات مربوط به جزء اختیاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در دوره بحران مالی نسبت به دوره قبل از آن متفاوت بوده و کمتر می باشد. با این وجود با توجه به نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری میان ارزش اطلاعات جزء غیراختیاری اقلام تعهدی در دوره بحران مالی و دوره قبل از آن مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: بحران مالی، بحران مالی جهانی، مولفه های سود، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری، جریان وجه نقد حاصل از عملیات
 • مجید مرادی* صفحات 89-104
  افشای اطلاعات شامل تجزیه و تحلیل مدیریت، یادداشت های همراه گزارشگری مالی و گزارشات مکمل است. نظریه های مختلفی برای توضیح افشاء استفاده شده است. این نظریه ها عبارتند از تئوری نمایندگی، تئوری علامت دهی، تئوری نیاز سرمایه، تئوری مشروعیت و تئوری هزینه های سیاسی. افشای اطلاعات می تواند برای کاهش هزینه ها، کاهش عدم تقارنهای اطلاعاتی میان شرکت و ارائه دهندگان منابع مالی و برای کاهش هزینه های سیاسی استفاده شوند. جاسوسی صنعتی به معنی جاسوسی برای کشف رازهای یک شرکت رقیب صنعتی، سازنده و از این قبیل می باشد. در جاسوسی صنعتی برای به دست آوردن اطلاعات و دانش صنعتی و اقتصادی دست به اقدام می زنند یا اینکه عملا از اقدام شرکت ها و مراکز صنعتی فعال در این حوزه حمایت می کنند. اطلاعات اقتصادی؛ عامل رقابت و کاهش هزینه های تحقیق و توسعه می باشد. عملیات جاسوسی اقتصادی منجر به تولید اطلاعات اقتصادی می شود. اگر شرکتها اطلاعات کمتری افشاء کنند، طبق تئوری علامت دهی، به عنوان خبر بد در نظر گرفته می شود و بر قیمت سهام اثر منفی می گذارد و اگر طبق تئوری مشروئیت، داوطلبانه اطلاعات بیشتری ارائه کند، طبق پدیده جاسوسی صنعتی، شرکتهای مختلف و شرکتهای رقیب، از این افشای اطلاعات در جهت مقاصد خود استفاده کنند. در این مقاله ابتدا تئوری های که بر افشای اطلاعات حسابداری اثر می گذارد توضیح داده، سپس جاسوسی صنعتی تعریف و اثرات آن بر اقتصاد شرح داده و در نهایت یک مدل مفهومی ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: تئوری علامت دهی، افشای اطلاعات، جاسوسی صنعتی، تئوری هزینه های سیاسی
|
 • Rezvan Hejazi *, Mostafa Bayat Pages 5-12

  Business organizations lose about 5% of their revenues to fraud each ear, which can exceed 3.5 trillion (USD) worldwide. The existence and persistence of financial statement fraud (FSF) is detrimental to the safety, soundness, and efficiency of the financial markets. This study is intended to improve educational and practical skills of forensic accountants and their audit efficacy in discovering FSF by using Big Data and data analytics and algorithms. We discuss the use of Big Data and data analytics in forensic accounting practices and then examine the desired educational and practical skills of forensic accountants in the age of Big Data. This study gathers opinions from both Chinese academics and practitioners regarding the importance, demand, relevance, benefits, coverage and use of Big Data in forensic accounting education and practices. Results indicate that: (1) the demand for and interest in Big Data/data analytics and forensic accounting will continue to increase; (2) Big Data/data analytics and forensic accounting should be integrated into the business curriculum at both undergraduate and graduate levels; (3) many of the suggested Big Data topics should be integrated into business and accounting curricula and (4) many attributes such as availability of Big Data and Big Data techniques including predictive, descriptive and prescriptive analytics are important in improving forensic accounting education and practice.

  Keywords: Big Data, Accounting, Auditing, Fraud, fraud detection
 • Ali Ebrahimi Kerdar *, Omid Akhoundi Pages 13-28
  The concept of continuous auditing has been around for more than three decades. Although researchers have made great progress in enhancing our understanding and the implementation of continuous auditing, several challenges remain. Improve Audit Methodology, Increase Collaboration between Internal and External Auditing Parties, Strengthen the Role of Internal Auditors within Corporate Governance are three challenges that this paper try to address by proposing a new Framework with Integrated Approach in continuous Auditing. This Approach along the three dimension: auditing tools, auditing processes, and auditors’ roles, provide a holistic picture of participation between auditing parties.
  Keywords: Continuous Auditing, Internal Audit, Audit Collaboration
 • Daryoush Foroghi, Alireza Rahrovi Dastjerdi * Pages 29-44
  The normative approach was used as a template approach in accounting researches. In this approach, a set of general goals were defining for accounting. Then based on them, a set of principles and procedures were developing and presenting which were not necessarily applicable in practice. Almost from the 1970s in accounting research, a shift has been made to a positive (descriptive) approach. The purpose of this change was to develop a descriptive theory in accounting that is capable of explaining and predicting how accountants, executives, and all individuals associated with companies act. In the same scope, Watts and Zimmerman presented positive theory of accounting in 1986. Now, major empirical researches in the field of accounting are being applied with a positive approach. This approach has been criticized, and some alternatives have been proposed for it. Laughlin (1995) is one of the accounting thinkers who has presented a model for empirical accounting research, based on "critical theory" known as "middle range thinking". This article intends to review the normative and positive approaches to accounting. Then to introduce the "critical theory" and "middle range thinking" and, after reviewing their characteristics, to explain their position and role in the empirical accounting researches
  Keywords: Positive Theory, critical theory, Critical Accounting, Laughlin’s Schema, Middle Range Thinking
 • Ramezanali Royaei, Mehdi Molaie Nezhad *, Saeed Karimi Pages 45-58
  In this study, we observe Regulations professional ethics, audit by auditors working in member firms of Chartered Accountants have examined. For this purpose, auditors employed in audit firms to five senior supervisors, supervisors, senior auditors, accountants and auditors help Classification. We develop four hypotheses and the professional ethics of the study made by the auditors. Comparisons of two hypotheses for statistical methods were used to collect the raw data from the questionnaire were used. The results show that the degree of compliance with the Regulations by people who are less than the other auditors' audit, this means that the auditor considers early entry into the profession, professional ethics Regulations Deals and moved at high levels, but also to practice it in the middle of it there.
  Keywords: Code of Ethics for Professionals, Auditors Working in Audit Firms, Certified Accountants
 • Iman Khaksari *, Abolghasem Massihabadi Pages 59-74
  The present paper aimed to study the relationship between capital structure and competitiveness under Cournot and Bertrand competition in companies listed in Tehran Stock Exchange. For this purpose, competitive position in the market, with special emphasis on market share, and capital structure, with special emphasis on financial leverage (as a criterion for measurement of capital structure), were taken into account. Based on Competitive Strategy Measure, the studied companies were divided into two groups of companies with Cournot competition and those with Bertrand competition. The present research sought the answer to the question that whether the type of competition (Cournot or Bertrand) affects the relationship between market share and financial leverage or not. The statistical sample included 131 companies which were listed in Tehran Stock Exchange in the period from 2008 to 2012. Regression models in the form of simultaneous equations and t-test were used for testing the hypotheses. The results showed that, regardless of the type of competition, both capital structure and competitive position affect each other negatively.
  Keywords: Capital structure, Market Share, Bertrand Competition, Cournot Competition
 • Kaveh Parandin, Roya Darabi * Pages 75-88
  The financial crisis is not a new phenomenon in the world.the structure of an economy or group of economics may encounter with financial crisis. Considering that financial crisis subject is one of the most important subjects in the economics world, thus purpose of this research is to study the value information of earnings componets in Global financial crisis period in Companies listed on the Tehran Stock Exchang.This research time zone is from the year 2013 to 2017 and totally 126 companies will be studied.The upcominy research aim is practical and it is method is descriptive-solidarity in this research; linear regression model is used in order to test the hypothesis statistical a method which is used in this research is panel data method.The hypothesis test results shows that value of information is related to discretionary accruals and operation cash flow was different and less I financial crisis period in companison with previous period.Although according to the results, a significant difference between non-discretionary accruals value information in Global financial period and previous was not observed.
  Keywords: Global Financial Crisis, financial crisis, Earnings Components, Accruals, Discretionary accruals, non-discretionary accruals, Operation Cash Flow
 • Majid Moradi * Pages 89-104
  Disclosure of information includes management analysis, financial reporting accompanying notes and supplementary reports. Various theories have been used to explain the disclosure. These theories are representation theory, the theory of signification, the theory of capital need, the theory of legitimacy, and the theory of political costs. Disclosure of information can be used to reduce costs, reduce information asymmetries between companies and providers of financial resources, and reduce political costs. Industrial spy means spying for the discovery of the secrets of a rival industrial company, manufacturer, and so on. In industrial spyware, they are acquiring industrial and economic knowledge or practically supporting the actions of companies and industrial centers active in this area. Economic information; Competition factor; Reduce research and development costs. Economic spy operations lead to the production of economic information. if companies disclose less information, signaling theory is regarded as bad news and negatively affects stock prices. If volunteering provides more information according to the theory of espionage, according to industrial spy phenomena, different companies and companies The rival, use this disclosure of information for their own purposes. In this paper, first, theories that affect the disclosure of accounting information, then describe the spy industry and its effects on the economy, and finally a conceptual model is presented.
  Keywords: Theory of Signage, Information Disclosure, Industrial Spying, Political Expenditure Theory