فهرست مطالب

مطالعات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 48 (زمستان 1402)

فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی
پیاپی 48 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد نمازی، نوید رضا نمازی*، معصومه ازنب صفحات 5-26
  هدف اصلی این مقاله گسترش دامنه پژوهش ‍ های کسب و کار با ارایه تحلیل مفهومی از متغیرهای تعدیل کننده و میانجی و بررسی تاثیرات قوی آنها در پژوهش های کسب و کار است. برای ارایه مفاهیم خاص ، الگوی کانگ و همکاران (2015) با توجه به فن ارزیابی متوازن به صورت مفهومی گسترش یافته است. مبانی نظری مربوط به متغیر های تعدیلی، میانجی و تمایزات عمده آنها به همراه آزمون های آماری مناسب قابل اجرا در هر موقعیت نیز ارایه شده اند. این الگو همچنین به واکاوی اثرات متقابل طرح های میانجی و میانجی تعدیل شده و آزمایش آنها می پردازد. این مقاله نتیجه می گیرد که: 1) ماهیت مشکلات پیچیده کسب و کار با در نظر گرفتن متغیرهای تعدیل کننده و میانجی شفاف تر می شود، 2) بدون تعیین متغیرهای تعدیل کننده و میانجی الگوهای کسب و کار ناقص هستند و بنابراین قادر به رفع موانع واقعی کسب و کار نیستند. عدم گنجاندن اثرات تعدیل کننده و میانجی یکی از دلایل قابل قبولی است که نشان می دهد چرا اکثر الگوهای کسب و کار در واقعیت عمل نمی کنند، 3) متغیرهای تعدیل کننده و میانجی در حال گستردن دامنه تیوری های رایج کسب و کار هستند، و 4) متغیرهای تعدیل کننده و تعدیل کننده، پاسخگویی به پرسش های مربوط به اینکه «چه زمانی» «چگونه» و «چرا» رابطه خاصی بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد را امکان پذیر می کنند. از این رو، این مطالعه بر پژوهش های همبستگی و تجربی آینده درباره کسب وکار تاثیر زیادی می گذارد.
  کلیدواژگان: پژوهش های کسب وکار، متغیرهای تعدیل کننده و میانجی، رابطه متغیر میانجی- تعدیلی، رابطه متغیرتعدیلی- میانجی، ارزیابی متوازن
 • شادی حسن زاده*، دلنیا نادرپور صفحات 27-44

  جهانی شدن فرصت ها و تهدیدهایی برای کسب و کارها و عملیات آن ها به همراه دارد. هنگامی که سازمان ها دامنه کسب وکار خود را گسترش می دهند تا به جامعه جهانی ملحق شوند، مدیریت شبکه تامین به عملکردی بسیار مهم به منظور دستیابی به پایداری شرکت تبدیل می شود. بین المللی شدن شبکه تامین، سیستم پیچیده تری را مطرح می نماید، رویه های حسابداری، باید پیچیدگی های زنجیره تامین را که شامل شرکت مرکزی و شرکای تجاری بالادستی و پایین دستی است، بررسی نمایند. لذا این پژوهش با هدف شناخت و درک ماهیت حسابداری زنجیره تامین پایدار و با استفاده از رویکرد توصیفی و بر اساس روش پژوهش استنادی وکتابخانه ای به تفکیک نقش حسابداری مالی و مدیریت در زنجیره تامین پایدار می پردازد و نشان می دهدکه فقدان دانش داخلی و چه بسا خارجی در این زمینه، همکاری اندک درجمع آوری، اندازه گیری و گزارش داده های عملکرد پایدار، محدودیت استانداردهای رایج و ابزارهای حسابداری پایداری موجود برای مدیریت زنجیره تامین از چالش های این حوزه می باشد. نتیجه پژوهش توصیه به تمرکز بر کل شبکه تامین در فرایند تحقیقات، توسعه مداوم حسابداری برای پایداری زنجیره های تولید و تامین، تقابل و بده- بستان میان جامع بودن و در نظرگرفتن همه مسایل پایداری و نیاز به تمرکز بر جنبه های کلیدی و خاص مربوطه دارد. مباحث مطرح شده در این پژوهش، فرآیندی از درک و توسعه را آغاز می نماید که می تواند بر رویه عمل آن تاثیر بگذارد.

  کلیدواژگان: حسابداری زنجیره تامین پایدار، زنجیره تامین پایدار، مدیریت زنجیره تامین پایدار
 • زهرا معصومی بیلندی* صفحات 45-62

  تغییرات اقلیمی در حال حاضر به عنوان یک چالش مهم و پیچیده در اقتصاد شناسایی شده است و انتظار می رود بر دارایی های مالی جهانی، ارزیابی دارایی های مالی و ثبات سیستم های مالی تاثیر گذار باشد. شرکت ها نقش عمده ای در تحقق اهداف اقلیمی ایفا می کنند، از سوی دیگر بسیاری از آن ها با ریسک های آب و هوایی قابل توجهی روبرو هستند. بنابراین گنجاندن ریسک های مرتبط با آب و هوا در مدیریت ریسک و گزارشگری خارجی شرکت ها ضروری است. با این حال ریسک ها و فرصت های مرتبط با آب و هوا و به ویژه تاثیر آن ها بر صورت های مالی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و شرکت ها در تلاش برای پیروی از توصیه های کارگروه ویژه افشای مالی مرتبط با آب و هوا و تعیین رابطه متقابل بیین عملکرد غیر مالی و مالی هستند. هدف پژوهش حاضر دانش افزایی نسبت به مجموعه ای از توصیه ها در عرصه بین المللی است که با هدف تجهیز شرکت ها به ابزارهای کافی برای کاهش پیامدهای اثرات خارجی زیست محیطی برای فعالیت های مالی منتشر شده است. علاوه بر این پژوهش حاضر نگاه اجمالی به ریسک ها و فرصت های تغییرات آب و هوا و افشای آن داشته است.

  کلیدواژگان: ریسک آب و هوا، تغییرات آب و هوا، افشای مالی مرتبط با آب و هوا
 • محمد نظری پور*، بابک زکی زاده صفحات 63-82
  امروزه فناوری های نوین در موفقیت و پیشرفت حسابداران نقش بسزایی داشته، لذا مطالعه و بررسی عوامل موثر بر این فرایند می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشند. در همین راستا، پژوهش حاضر تلاش دارد تا عوامل موثر بر پذیرش و به کارگیری فناورهای اطلاعاتی از سوی حسابداران را براساس مدل پذیرش فناوری  مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده‎ها توصیفی پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده های پژوهش به کمک پرسش‎نامه جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش، حسابداران شاغل در واحدهای تولیدی، بازرگانی، و خدماتی استان تهران بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده تحلیل رگرسیون و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. براساس یافته های پژوهش حاضر فرضیه های برگرفته از مدل مفهومی پژوهش تایید شدند. بدین معنی که هرچه ادراک حسابداران نسبت به سهولت استفاده و سودمندی فناوری های نوین افزایش یابد، به همان میزان نگرش آنان نسبت به استفاده از این نوع فناوری ها بهبود می یابد. به علاوه هرچه نگرش حسابداران نسبت به استفاده از فناوری های نوین تقویت گردد، به همان میزان قصد و اراده آنان نسبت به پذیرش و به کارگیری این نوع فناوری ها افزایش می یابد. درنهایت، هرچه قصد و اراده حسابداران نسبت به پذیرش فناوری های نوین افزایش یابد، به همان میزان احتمال به کارگیری این نوع فناوری ها از سوی آنان افزایش می یابد. براساس یافته های پژوهش حاضر مدل پذیرش فناوری از توانمندی لازم برای تبیین عوامل موثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری های نوین از سوی حسابداران را برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، حسابداران، مدل پذیرش فناوری، پذیرش و به کارگیری
 • متین پیرایش راد، زهره حاجیها*، مژگان صفا، رضا غلامی جمکرانی صفحات 83-100

  دولت ها از طریق سازمان های خدمات مالی مقرراتی را در مورد بهبود سواد مالی و گنجاندن برای مصرف کنندگان و یا عموم مردم وضع می کنند. بر اساس این آیین نامه ها، کلیه مشاغل خدمات مالی موظف به تهیه برنامه فعالیت برای ارتقاء سواد مالی در جامعه هستند. اجرای طرح می تواند بخشی از فعالیت های مسیولیت اجتماعی شرکت باشد و به عنوان تلاشی برای حمایت از برنامه هایی برای افزایش سواد مالی و شمول مالی تقویت کنند تا از این طریق بتوانند مستقیما با مردم تعامل نزدیک تر و فشرده تری داشته باشند. بنابراین هدف از این مقاله بررسی تاثیر سواد مالی و نگرش نسبت به پول با نقش میانجی مسیولیت اجتماعی بر رفاه مالی می باشد. این مطالعه از یک رویکرد ترکیبی(مطالعه موردی کیفی اولیه و کمی) استفاده می کند. تعداد اعضای نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده و داده ها از 398 نفر از طریق پرسشنامه در بین مدیران، کارشناسان، دانشجویان و افراد عادی که ساکن شهر تهران و در قلمرو زمانی سال 1400  جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده گردید. نتایج حاصل از مدل ساختاری ضرایب استاندارد سواد مالی و نگرش نسبت به پول بر رفاه مالی معادل 0.407 و 0.314 و همچنین ضرایب استاندارد سواد مالی و نگرش نسبت به پول با نقش میانجی مسیولیت اجتماعی بر رفاه مالی معادل 0.253 و 0.521 تخمین زده شده که نشان می دهد متغیر مسیولیت اجتماعی اثرگذار بین رابطه سواد مالی و نگرش نسبت به پول بر رفاه مالی است.  تجارب یادگیری درک اهمیت اخلاق و مسیولیت های شخصی را افزایش می دهد و  به افراد کمک می کند تا ضمن بهبود مهارت های فنی در رشته خود، مهارت های بین فردی، مهارت های فرهنگی و حساسیت اخلاقی را ایجاد کنند.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، سواد مالی، نگرش نسبت به پول، رفاه مالی
 • فاطمه صراف، رضا منصوریان، یوسف مشتاقی صفحات 101-114

  حرکات سیارات، به شیوه ای هوشمندانه بر گیاهان، حیوانات و انسان تاثیر می گذارد. آسترولوژی مالی با مشاهده رفتار بازار هنگام تعامل دو سیاره آغاز می شود، علم باستانی که تاثیر سیارات را بر رویدادهای طبیعی و رفتار بشر توصیف می کند. این علم باستانی ریشه در هزاران سال مشاهده و کسب تجربه در بسیاری از تمدن ها دارد. بازارهای مالی نیز به عنوان زیر مجموعه ای کوچک از محیط اجتماعی بشر، تحت تاثیر این فعالیت های نجومی است. پژوهش حاضر با شناخت تاریخی و بررسی ادبیات علمی و پیشینه ی پژوهش و با هدف دانش افزایی در حوزه ی آسترولوژی مالی و آشنایی با کاربردهای آن در بازار های مالی به عنوان پژوهشی نظری و ترویجی انجام شده است. با بررسی منابع، قوانین استفاده از آسترولوژی، نحوه استفاده از رخدادهای ماه و اثرات سیارات بر بازارهای مالی استخراج گردید. نتایج این پژوهش به مناسب بودن آسترولوژی مالی برای تجزیه و تحلیل زمانی بازارهای مالی اشاره دارد.

  کلیدواژگان: تحلیل زمانی، آسترولوژی مالی، حرکت سیاره ای، منظومه شمسی
 • محبوبه دهقان، مهرداد مهرکام* صفحات 115-136

  اتکا دولت بر مالیات بمنظور تامین مخارج و کاهش وابستگی های سنتی به درآمدهای نفتی و همچنین قرارگرفتن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بعنوان یکی از مهمترین محورهای اجرایی در سرلوحه اقدامات سازمان امورمالیاتی ،لزوم سازماندهی و اجرای طرح جامع مالیاتی را به عنوان  عامل موثر در تامین هزینه ها و نیل به اهداف اقتصادی استقرار طرح جامع مالیاتی رامهم تر کرده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اجرای طرح جامع مالیاتی بر عملکرد سازمان با میانجی گری تعهد سازمانی و رضایت شغلی و انگیزه کارکنان می باشد. دراین مقاله حسابرسان ارشد اداره کل امور مالیاتی غرب تهران جامعه هدف می باشند. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر روش احتمالی تصادفی طبقه ای است همچنین از روش شناخته شده تعیین حداقل حجم نمونه پژوهش در تحقیقات کمی برای تعیین حجم نمونه استفاده شده که این تعداد138نفر میباشد. بمنظور گردآوری داده در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد که هرکدام شامل سه متغیر هستند استفاده شده و  (اجرای طرح جامع مالیاتی) ،متغیر میانجی (تعهد سازمانی،رضایت شغلی،انگیزه کارکنان) و متغیر وابسته (عملکرد سازمان)  با تمام ابعاد بااهمیت مطرح شده سنجیده میشود و روش محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد استفاده قرارگرفته است. در بخشی که مربوط به تحلیل استنباطی می باشد، ابتدا به جامعه مورد بررسی و داده ها از نظر نرمال بودن پرداخته شد تا نحوه استفاده از آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک مشخص شود. پس از مشخص شدن توزیع داده ها از طریق آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، برای بررسی مدل (به وسیله نرم افزار Smart PLS3) نخست از تحلیل عاملی برای سنجش روابط میان متغیرها با گویه های سنجش آن ها استفاده شد، سپس با استفاده از مدل ساختاری ارتباط عامل ها با یکدیگر بررای آزمون فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتا فرضیه ها تایید شدند.

  کلیدواژگان: طرح جامع مالیاتی، عملکرد سازمان، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، انگیزه کارکنان
|
 • Mohammad Namazi, Navid-Reza Namazi *, Masoomeh Aznab Pages 5-26
  The major purpose of this article is to expand the domain of the business research by providing conceptual analysis of the moderating and mediating variables and exploring their potent effects in business research. To provide specific implications, Kang et al. (2015) model with respect to Balanced Scorecard technique is conceptually extended. Theoretical foundation of the moderating, mediating, and their major distinctions along with appropriate statistical tests applicable to each situation are also provided. The model is also extended to analyzing interaction effects of Mediated-Moderation and Moderated-Mediation designs and their testing. The article concludes that: 1) the nature of complex business problems will be more transparently captured by considering moderating and mediating variables, 2) without specifying moderating and mediating variables, business models are incomplete and therefore are not able to solve real business obstacles. Lack of inclusion of moderating and mediating effects is one viable reason which indicates why most business models do not function in real practice, 3) moderating and mediating variables are widening the scope of the prevalent business theories, and 4) moderating and moderating variables makes it possible to respond to the inquiries regarding “when” “how” and “why” a particular relationship exists between the independent and dependent variables. Hence, this study posits great impacts in future correlational and experimental studies in business.
  Keywords: Business Research, Moderating, Mediating Variables, Moderated Mediation, Mediated Moderation, Balanced Scorecard
 • Shadi Hasanzadeh *, Delnia Naderpour Pages 27-44

  Globalization brings both opportunities for businesses and threats to their operations. As organizations expand their business scope to include global operations, supply chain management becomes a critical function in achieving corporate sustainability. The internationalization of the supply network has brought a more complex system into play, and the accounting procedures must examine the complexities of the supply chain, which includes the central company and upstream and downstream business partners. Therefore, this research aims to know and understand the accounting nature of the sustainable supply chain, using a descriptive approach and based on the citation and library method, and looking at the separation of the role of financial accounting and management in the sustainable supply chain; And it shows that the lack of internal and possibly external knowledge in this field, little cooperation in collecting, measuring and reporting sustainable performance data, the limitation of common standards and existing sustainability accounting tools for supply chain management. It is one of the challenges of this field. The result of the research is the recommendation to focus on the entire supply chain in the research process, the continuous development of accounting for the sustainability of production and supply chains, there is a need to trade-off between comprehensiveness and considering all sustainability issues and the need to focus on key and specific aspects. . The topics raised in this research start a process of understanding and development that can affect the procedure.

  Keywords: Sustainable Supply Chain, Sustainable Supply Chain Accounting, sustainable supply chain management
 • Zahra Masoumi Bilondi * Pages 45-62

  Climate change is currently recognized as an important and complex challenge in the economy and is expected to affect global financial assets, the valuation of financial assets and the stability of financial systems. Companies play a major part in the realisation of climate targets; on the other hand, many face significant climate risks. Hence it becomes a necessity to incorporate climate-related risks in their risk management procedures and their external reporting. However, reporting on climate-related risks and opportunities and especially their impact on financial statements is still in its infancy as companies struggle to follow the Task Force on Climate-related Financial Disclosure recommendations and define the interrelation between nonfinancial and financial performance. The aim of the current research is to increase knowledge regarding a set of recommendations have been published in the international arena with the aim of equipping companies with adequate tools for mitigating the implications of environmental externalities for financial activities. In addition to the current research has taken a brief look at the risks and opportunities of climate change and its disclosure.

  Keywords: Climate Risk, climate change, Climate-related Financial Disclosure
 • Mohammad Nazaripour *, Babak Zakizadeh Pages 63-82
  Nowadays, information technologies play an essential role in the success of accountants, and therefore, studying the factors affecting this process is very important. In this regard, this study attempts to investigate the factors affecting the adoption and implementation of information technologies by accountants based on the technology acceptance model. The present study is practical in nature and is considered as a descriptive-exploratory correlation study. The required data collected through a questionnaire. The population of this study was the accountants working in manufacturing, merchandising, and service companies of Tehran province. Regression analysis and structural equation modeling used to test the hypotheses and analyze the data. According to the research findings, the hypotheses derived from the conceptual model confirmed. This means that the more the accountants' perception of the ease of use and usefulness of new technologies increases, the more their attitude towards the use of these technologies improves. In addition, the more the attitude of accountants toward the use of new technologies strengthen, the more their intention and will to adopt and use these types of technologies will increase. Finally, the more the intention and willingness of accountants to adopt new technologies increases, the more they use likely these types of technologies. Based on the findings of this research, the technology acceptance model can explain the factors affecting the adoption and use of new technologies by accountants.
  Keywords: Information technologies, Accountants, Technology Acceptance Model, Adoption, Implementation
 • Matin Pirayesh Rad, Zohreh Hajiha *, Mojgan Safa, Reza Gholami Jamkarani Pages 83-100

  Governments, through financial services organizations, enact regulations to improve financial literacy and inclusion for consumers or the general public. According to these regulations, all financial service businesses are required to prepare an activity plan to promote financial literacy in the society. The implementation of the plan can be part of the company's social responsibility activities and as an effort to support programs to increase financial literacy and strengthen financial inclusion so that they can have a closer and more intensive interaction with people directly. Therefore, the purpose of this article is to investigate the effect of financial literacy and attitude towards money with the mediating role of social responsibility on financial well-being.This study uses a mixed approach (primary qualitative and quantitative case study). The number of sample members was used from Cochran's formula for unlimited society and data was collected from 398 people through a questionnaire among managers, experts, students and ordinary people living in Tehran and in the time period of 1400. Structural equation modeling method and PLS software were used to test the hypotheses.The results of the structural model of the standard coefficients of financial literacy and attitude towards money on financial well-being equal to 0.407 and 0.314, as well as the standard coefficients of financial literacy and attitude towards money with the mediating role of social responsibility on financial well-being are estimated to be equal to 0.253 and 0.521, which show that The variable of social responsibility has an effect on the relationship between financial literacy and attitude towards money on financial well-being. Learning experiences increase understanding of the importance of ethics and personal responsibilities and help individuals develop interpersonal skills, cultural skills, and moral sensitivity while improving technical skills in their field.

  Keywords: social responsibility, Financial Literacy, attitude towards money, financial well-being
 • Fatemeh Sarraf, Reza Mansourian, Yousef Moshtaghi Pages 101-114

  Planetary movements affect plants, animals and humans in an intelligent way. Financial astrology begins with the observation of market behavior when two planets interact, an ancient science that describes the influence of planets on natural events and human behavior. This ancient science is rooted in thousands of years of observation and experience in many civilizations. Financial markets, as a small subset of the human social environment, are influenced by these astronomical activities. This research has been conducted with historical knowledge and research of scientific literature and research history with the aim of increasing knowledge in the field of financial astrology and familiarizing with its applications in stock markets as a theoretical and promotional research. By examining the sources, the rules of using astrology in the stock market, how to use the events of the moon and the effects of the planets on the financial markets were extracted. The results of this research indicate the suitability of financial astrology for temporal analysis of financial markets.

  Keywords: Time Analysis, Financial Astrology, Planetary Movement, Solar System
 • Mahboobeh Dehghan, Mehrdad Mehrkam * Pages 115-136

  The government's reliance on taxes in order to meet expenses and reduce the traditional dependence on oil revenues, as well as placing the announced policies of the resistance economy as one of the most important executive axes at the top of the actions of the Tax Affairs Organization, it is necessary to organize and implement a comprehensive tax plan as an effective factor in providing expenses. The establishment of a comprehensive tax plan has made it easier to achieve the economic goals. The purpose of this research is to investigate the impact of the implementation of the comprehensive tax plan on the organization's performance through the mediation of organizational commitment and job satisfaction and employee motivation. In this article, the senior auditors of the General Department of Tax Affairs in West Tehran are the target community. The sampling method in this research is stratified random probability method, also the known method of determining the minimum sample size in quantitative research was used to determine the sample size, which is 138 people. In order to collect data in this research, a standard questionnaire was used, each of which contains three variables, and (implementation of comprehensive tax plan), mediating variable (organizational commitment, job satisfaction, employee motivation) and dependent variable (organizational performance) with all important dimensions were proposed. It is measured and the content method and Cronbach's alpha coefficient have been used to determine the validity and reliability of the questionnaires. In the part related to inferential analysis, firstly, the investigated population and the data were discussed in terms of normality in order to determine how to use parametric and non-parametric tests. After determining the distribution of data through the Kolmogorov-Smirnov test, to check the model (using Smart PLS3 software), first, factor analysis was used to measure the relationships between the variables and their measurement items, then using the structural model of the relationship between the factors. In order to test the hypotheses, they were examined and finally the hypotheses were confirmed.

  Keywords: Comprehensive Plan Taxes, Organizaition Function, Professional Consent, Employees Motivation