فهرست مطالب

علوم و فنون دریایی - سال هجدهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال هجدهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • معصومه عبادی، اولیاقلی خلیلی پور*، علی دادالهی سهراب، حسین محمدعسگری، سیدحسین خزاعی صفحات 1-17
  پروژه های احداث و ساختن بنادر، اسکله ها و دیگرانواع سازه های دریایی بدلیل استقرار در محیط های دریایی (آبی و خاکی) در مقایسه با سایر پروژه های توسعه ای بدون شک از طیف گسترده اثرات و پیامدهای محیط زیستی برخوردار می باشند. در این بررسی، ارزیابی اثرات محیط زیستی حاصل از ساخت و بهره برداری اسکله صنعتی یارد ولیعصر خرمشهر با استفاده از دو روش ماتریس سریع و ماتریس ایرانی انجام شد. ماتریس ایرانی نشان داد که هیچ یک از اثرات و پیامدهای محاسبه شده در حد آستانه خطر یعنی عدد 1/3- نمی باشند. همچنین نتایج ماتریس سریع نشان دهنده آن بود که اثرات منفی پروژه بیشتر در رده منفی بسیار ضعیف تا متوسط خواهد بود و تنها در فاز بهره برداری اکوسیستم آبی متحمل اثرات منفی قابل ملاحظه خواهد شد که به نوعی نتایج ماتریس ایرانی را تایید می نماید. بنابراین براساس نتایج هر دو روش و باتوجه به جایگاه پروژه در توسعه منطقه در بخش صنعت و حمل و نقل و سازگاری آن با کاربری منطقه مورد مطالعه، پروژه قابل قبول و انجام آن با لحاظ کردن طرح های بهسازی و اقدامات پایشی از جمله سنجش دائمی و کنترل حد مجاز خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آب، اندازه گیری تراز صوتی اطراف اسکله به منظور کنترل سطح استاندارد صدا در محل طرح و اخذ گواهینامه سلامت فنی برای هرگونه تجهیزات مورد استفاده توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی اثرات محیط زیستی، اسکله، خرمشهر، ماتریس ایرانی، ماتریس سریع
 • آی ناز خدانظری*، نگین سلامات صفحات 18-32
  نگهداری در یخچال یکی از ساده ترین روش های حفاظتی کوتاه مدت ماهی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نگهداری در یخچال بر تغییرات میکروساختار، آنالیز تقریبی (رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر)، فیزیکوشیمیایی (بازهای ازته فرار، pH، تیوباربیتوریک اسید، اسیدهای چرب آزاد و ظرفیت نگهداری آب)، میکروبی (بار باکتری مزوفیل و بار باکتری سرمادوست) و حسی فیله سرخو حرا طی 12 روز نگهداری در دمای Cº 4 بود. میزان چربی و پروتئین فیله سرخو حرا طی دوره نگهداری در یخچال به طور معنی داری کاهش و میزان رطوبت و خاکستر فیله سرخو حرا طی دوره نگهداری در یخچال به طور معنی داری افزایش یافتند (05/0>p). میزان بازهای ازته فرار، pH، تیوباربیتوریک اسید و اسیدهای چرب آزاد فیله سرخو حرا طی دوره نگهداری به طور معنی دار افزایش یافتند (05/0>p). ظرفیت نگهداری آب ماهی سرخو حرا طی نگهداری از 86 درصد به 66/52 درصد کاهش یافت (05/0>p). بار باکتری مزوفیل ماهی سرخو حرا از log10 cfu/g 77/2 به log10 cfu/g 73/12 طی دوره نگهداری افزایش یافت. بار باکتری سرمادوست ماهی سرخو حرا از log10 cfu/g 43/3 به log10 cfu/g 13/9 طی دوره نگهداری افزایش یافت. تخریب سلول بافت پس از 9 روز نگهداری مشاهده شد. ارزیابی حسی ماهی طی دوره نگهداری به طور معنی دار کاهش یافت. طول مدت ماندگاری سرخو حرا تقریبا 8-7 روز طبق نتایج آنالیز حسی، شیمیایی و میکروبی بود.
  کلیدواژگان: ماهی سرخو حرا، میکروساختار، کیفیت، نگهداری در Co 4، ماندگاری
 • مهسا لشگری*، علی اکبر اکبری صفحات 33-48
  حمل ونقل دریایی عمدتا شامل مسائلی چون تخصیص ناوگان، مسیریابی کشتی و مسائل مربوط به سوختگیری کشتی ها هست. باید اشاره کنیم که مسئله تخصیص ناوگان، تعیین مسیر و برنامه ریزی کشتی ها با هدف حداقل سازی هزینه ها سروکار دارند. در سال های اخیر بیشتر شرکت های حمل ونقل دریایی با شرایط بازاری دشواری ازلحاظ سوخت گیری و قیمت سوخت مواجه گردیده اند. با توجه به اینکه تقریبا 60 درصد هزینه های کشتی به سوخت آن اختصاص دارد، پس هزینه های سوخت ناوگان به عنوان عمده ترین هزینه حمل ونقل دریایی محسوب می گردد. با توجه به شرایط رقابتی و عدم قطعیت های مختلف موجود در چنین مسائلی، بررسی یکپارچه تخصیص ناوگان، مسیریابی و سوخت گیری امری ضروری است. بر این اساس در پژوهش حاضر مسئله حمل ونقل دریایی لاینر، که در آن تصمیمات مربوط به انتخاب ناوگان، تعیین مسیر بهینه هر شناور، انتخاب سرعت حرکت آن بین بنادر مختلف و سیاست سوخت گیری مربوطه در شرایط عدم قطعیت قیمت و مصرف سوخت به صورت یکپارچه اتخاذ می شود، موردمطالعه قرارگرفته است. وجود وابستگی سوخت گیری به مسیریابی و تخصیص با توجه به نیاز به سوخت گیری در طی مسیر کشتی اهمیت و ضرورت بررسی این دو موضوع به صورت یکپارچه را فراهم می سازد. بدین منظور مدل برنامه ریزی تصادفی عدد صحیح خطی بارو یکرد مبتنی بر سناریو توسعه داده شده است. حل و تجزیه وتحلیل های مربوطه در خصوص نمونه مسائل مختلف و مزیت های رویکرد یکپارچه و تصادفی بر حالتی که پارامترهای مدل قطعی فرض می شود؛ از طریق شبیه سازی و دیگر روش ها نشان داده است.
  کلیدواژگان: مسیریابی کشتی، تخصیص ناوگان، بهینه سازی سرعت کشتی، سیاست موجودی (s، S)
 • غلامعباس بروجردی، امیر عباس کمان بدست* صفحات 49-61
  یکی از موارد بسیار مهم در ارتباط با مجاری قوسی، فرسایش ساحل رودخانه در قوس بیرونی می باشد، که دلیل عمده ی آن، وجود جریان های ثانویه بوده. حفاظت و تثبیت دیواره های رودخانه به طور کلی شامل دو روش مستقیم و غیرمستقیم (آرام کننده ها و انحراف دهنده ها) است. یکی از مهم ترین سازه های حفاظتی انحراف دهنده، آبشکن های رودخانه ای هستند. در این تحقیق به بررسی مصالح هگزاپاد بر میزان آبشستگی در آبشکن های نفوذپذیر پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که استفاده از آبشکن هگزاپاد با نفوذپذیری 12، 20، 27 و 35 درصد به ترتیب باعث کاهش 17، 27.9، 38 و 45.3 درصدی آبشستگی نسبت به مدل شاهد بدون نفوذپذیری شده است. افزایش نفوذپذیری آبشکن های هگزاپاد باعث کاهش آبشستگی حول آبشکن ها می شود. افزایش درصد نفوذپذیری آبشکن-های هگزاپاد از 12 به 35 درصد باعث کاهش ابشستگی به میزان 34.1 درصد شده اند. این پدیده به علت عبور راحتر جریان آب از بین آبشکن هگزاپاد شده و گردآب های کمتری نیز به وجود می آورد که باعث کاهش آبشستگی می شود. همچنین با افزایش عدد فرود از 0.2 به 0.36 شاهد 11.8 برابر شدن آبشستگی می شود. البته باید این نکته را شاهد بود که با افزایش عدد فرود تاثیر افزایش نفوذپذیری آبشکن ها بر کاهش آبشستگی بیشتر می شود. به طوری که با نصب آبشکن نفوذپذیر 35 درصد در عدد فرود 0.2 و 0.36 به ترتیب شاهد کاهش 20 و 61 درصدی آبشستگی نسبت به مدل شاهد هستیم.
  کلیدواژگان: آبشکن، هگزاپاد، مصالح، فرسایش، هیدرولیک
 • عبدالله گورانی، ایمان سوری نژاد*، محسن صفایی، زهرا قاسمی صفحات 62-74

  عادات غذایی و شاخصهای تغذیه ای گربه ماهی زخمی ((Pay, 1877 Plicofollis tenuispinis طی یک دوره یکساله از خرداد ماه 95 تا اردیبهشت ماه 96 با نمونه برداری ماهانه حداقل 15 قطعه ماهی از آبهای ساحلی جزیره قشم در محدوده منطقه گوران بررسی شد. میانگین طول چنگالی ماهیها در کل دوره 52/2 ± 43/24 سانتیمتر بود. رابطه طول چنگالی و وزن کل ماهی بصورت W= 0.012 FL3.066 محاسبه شد که با توجه به مقدار b، نشان دهنده رشد ایزومتریک گربه ماهی زخمی میباشد. بیشترین مقدار شاخص گاستروسوماتیک در فصل بهار و کمترین مقدار این شاخص در فصل زمستان مشاهده شد. مقدار میانگین شاخص خالی بودن معده در کل دوره 91/15 ± 01/35 به دست آمد که نشان می دهد این ماهی در گروه آبزیان نسبتا پرخور قرار می گیرد. ارزیابی نتایج به دست آمده از محاسبه شاخص خالی بودن معده بر اساس فصل نیز بیانگر آن است که کمترین مقدار شاخص خالی بودن معده که موید بیشترین تعداد معده های پر می باشد در فصل بهار است. ارزیابی شاخص ترجیح غذایی در کل دوره نشان داد که ماهیان 45/52 درصد، میگو 31/21 درصد، دوکفه ای 73/5 درصد و خرچنگ 91/4، نرمتنان 27/3، جلبک 81/0 درصد محتویات معده را تشکیل میدادند بنابراین ماهی ها غذای اصلی، میگو در اولویت دوم غذایی و خرچنگ، دوکفه ای ها، نرمتنان و جلبک شکارهای تصادفی میباشند. شاخص طول نسبی روده نیز 26/0 ± 08/2 محاسبه شد که بیان میکند گربه ماهی زخمی در آبهای ساحلی غرب جزیره قشم دارای رژیم غذایی همه چیز خواری میباشد.

  کلیدواژگان: ترجیح غذایی، گربه ماهی زخمی Plicofollis tenuispinis، خلیج فارس، شاخص گاستروسوماتیک
 • مرتضی بختیاری*، احسان کمال پور اصل، جواد احدیان صفحات 75-90
  روش بهسازی مختلفی در جهت افزایش مقاومت و کیفیت مهندسی خاک ها وجود دارد که یکی از مناسب ترین آن ها، تراکم دینامیکی می باشد. در این روش وزنه ای از ارتفاع مشخص رهاشده و در اثر برخورد به زمین باعث متراکم شدن خاک می شود. در این تحقیق ابتدا اقدام به انجام آزمایش های میدانی گردید سپس با استفاده نتایج بدست آمده در این بخش اقدام به مدلسازی تراکم دینامیکی خاک گردید. به منظور انجام مدلسازی تحقیق حاضر از نرم افزار دو بعدی FLAC استفاده گردید. نظر به اجرای طرح های مختلف در محدوده شهرستان آبادان این منطقه به عنوان محل اجرای طرح انتخاب گردید و پس از آزمایش های میدانی مشخصات مکانیکی خاک استخراج و سپس با تعریف الگوهای آزمایش اقدام به مدلسازی گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد برای کلیه شرایط مدلسازی حداکثر تغییر شکل خاک در محل ضربه کوبه مشاهده شد، این میزان در عمق خاک کاهش یافت. همچنین نتایج نشان می دهد که تنش موثر در خاک تحت تراکم دینامیکی با افزایش عمق کاهش می‎یابد.
  کلیدواژگان: تراکم دینامیکی، شعاع کوبه، تعداد ضربه، نرم افزار Flac، بهسازی زمین
|
 • Masoome Ebadi, Olyagholi Khalilipour *, Ali Dadollahi Sohrab, Hossein Mohammad Asgari, Syyed Hossein Khazaei Pages 1-17
  Construction project of ports, jetties and other marine structures have more negative environmental effects than other projects. In this study, we investigated Environmental Impact assessment for the construction and exploitation of Yard-Valiasr Jetty in Khorramshahr Port using corrected Leopold and RIAM Matrices. Corrected Leopold Matrix results showed that none of the calculated effects and consequences are not at the threshold of the -3.1 degree. The RIAM Result also revealed that negative effects change more between neglected negative effects to moderate negative effects, but for exploitation phases, Water Ecosystem tolerates noticeable negative effects that confirmed corrected Leopold Matrix results. So base on two Matrices result and based on developmental impact of project on industry and transportation and also its compatibility with land use of area, the project could be run by incorporating mitigation plans and monitoring measures.
  Keywords: EIA, Jetty, Khorremshahr, RIAM, Corrected Leopold Matrix
 • Ainaz Khodanazary *, Negin Salamat Pages 18-32
  Refrigerated storage is the simplest of preserving for short time of fish. The aim of the study was to investigate the effects of refrigerated storage on the microstructure, proximate composition (moisture, protein, fat and ash), chemical (total viable nitrogen, pH, thiobarbituric acid, free fatty acid, water holding capacity), microbial (mesophillic count and psychrotrophic count) and sensory changes of Lutjanus argentimaculatus fillet during a 12-day period at 4 ºC. Fat and protein contents of Lutjanus argentimaculatus of fillet significantly decreased during refrigerator storage and moisture and ash contents of Lutjanus argentimaculatus fillet significantly increased during refrigerator storage (p
  Keywords: Lutjanus argentimaculatus_Microstructure_Quality_Storage at 4 ºC_Shelf life
 • Mahsa Lashgari *, Ali Akbar Akbari Pages 33-48
  Marine transportation mainly includes fleet allocation, ship routing, and refueling issues. It should be noted that the issue of fleet allocation, route design, and planning of ships is aimed at minimizing the costs. In recent years, most shipping companies have faced difficult market conditions in terms of refueling and fuel prices. Given that approximately 60 percent of the cost of the ship is dedicated to its fuel, so fleet fuel costs are considered the largest shipping cost. In these issues often competitive conditions and uncertainty have been considered, that causes the complexity of the problem. In this study a liner marine transportation company is evaluated, that transfers cargo between different ports. The company requires to determine some decisions such as finding the optimal route, refueling and ship speed policy under price and fuel consumption uncertainty. Interactions of refueling and routing and allocation due to the need of refueling during the ship routes provide the importance and the need to examine these two issues together. So in this problem, we are going to define the ship routing while we are going to determine the location of refueling and the speed of the ships based on the fuel prices.
  Keywords: Ship routing, Fleet Deployment, Ship Speed Optimization, Inventory (S, S)
 • Gholam Abbas Boroujerdi, Amir Abbas Kamanbedast * Pages 49-61
  One of the most important issues related to arc ducts is the erosion of the river bank in the outer arc, which is largely due to the existence of secondary currents, in which the mechanism of these currents was elaborated in the previous section. Protecting and fixing the river walls generally involves both direct and indirect methods (relaxants and deviators). One of the most important diversion protection structures is river flows. In this research, hexapod materials were evaluated for scouring in permeable spills. The results obtained from the simulation show that the use of Hexapod spray with 12, 20, 27 and 35% permeability reduced scours by 17, 27.9, 38 and 45.3%, respectively, compared to the control without permeability. Increasing the permeability of the hexapod spoil reduces scouring around the spillway. Increasing the permeability of Hexapod spray guns from 12 to 35 percent resulted in a reduction of sputum by 34.1 percent. This phenomenon is due to the easier flow of water through the hexapod sprayer and creates less pollen, which reduces scouring. Also, with an increase in the landing value from 0.2 to 0.36, the scour is 11.8 times higher. Of course, it should be noted that increasing the landing number increases the permeability of the spillway to increase scouring. So that with the installation of permeable sprinkler 35% in the number of 0.2 and 0.36, respectively, we saw a decrease of 20 and 61% scouring compared to the control model, respectively.
  Keywords: Spillway, Hexapod, Materials, hydraulic
 • Abdolah Gurani, Iman Sourinejad *, Mohsen Safaei, Zahra Ghasemi Pages 62-74

  Feeding habits and feeding indices of catfish Plicofollis tenuispinis (Pay, 1877) in coastal waters of Qeshm island around Gouran region were studied during May 2016 to April 2017 by sampling 15 fish per month throughout one year. Mean value of fish fork length was 24.43 ± 2.52 cm. Relationship between fork length and total weight was determined as W=0.012 FL3.066, which considering the amount of b, indicates the isometric growth of P. tenuispinis. The highest amount of gastrosomatic index was in spring and the lowest was in winter revealing that the highest feeding intensity was in spring for this species in coastal waters of western Qeshm island. Mean value of vacuity index was calculated 35.01 ± 15.91 for this species that ranks this species as a relatively edacious species. Season based analysis of VI data indicated that the lowest amount of VI or the highest number of full stomachs was in spring. Evaluation of food preference index showed that fish, shrimp, bivalves, crabs, mollusks and algae constituted 52.45, 21.31, 5.73, 4.91, 3.27 and 0.81 percent of stomach contents, respectively. Therefore, fish were the main and shrimps were the second prey priority. Crabs, bivalves, mollusks and algae were the accidental preys consumed by this species. Index of relative length of gut was 2.08± 0.26 indicating that P. tenuispinis is omnivorous in coastal waters of western Qeshm island.

  Keywords: food preference, Plicofollis tenuispinis, Persian Gulf, Gastrosomatic index
 • Morteza Bakhtiari *, Ehsan Kamal Pour Asl, Javad Ahadiyan Pages 75-90
  There is a different method for increasing the resistance and quality of engineering of soils, one of the most suitable ones is dynamic compaction. In this method, weights are released from the specified height and, as a result of collision with the ground, the soil will be compacted. In this research, field experiments were initially initiated. Then using the results obtained in this section, the soil dynamic compaction was modeled. In order to do the modeling, the present study was conducted using FLAC two-dimensional software. Due to the implementation of various designs in the city of Abadan, the area was selected as the site of the project After field experiments, mechanical properties of the soil were extracted and then modeled with the definition of test patterns. The result of this research show that For all conditions of modeling, the maximum deformation of soil was observed in the hammer Cutoff area, which decreased in depth of soil. Also, the results indicate that effective stress in soil under dynamic density decreases with increasing depth.
  Keywords: Dynamic compaction, radius of hammer, Flac software, Soil Improvement