فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 557 (هفته اول اسفند 1398)
 • پیاپی 557 (هفته اول اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/29
 • تعداد عناوین: 3
|
 • علیرضا فراهانی*، محمد حسین راضی جلالی، حسین حمیدی نجات، محمد رضا تابنده صفحات 1376-1380
  مقدمه

   استان خوزستان، از استان های مهم کشور در زمینه ی پرورش دام می باشد. از دیگر سو، آلودگی گوسفندان با کنه ها که ناقلین مهم پاتوژن های انسانی و دامی هستند، بسیار مهم است. کنه ها، می توانند به عنوان ناقل برخی انگل ها، باکتری ها، ویروس ها و ریکتزیاها عمل کنند. هدف از انجام این مطالعه، مشخص کردن تنوع کنه های آلوده کننده ی گوسفندان استان خوزستان بود.

  روش ها

   کنه ها در طول فصل بهار 1397 از بدن گوسفندان آلوده از 9 شهرستان استان خوزستان جمع آوری شدند. سپس، در اتانول 70 درصد به آزمایشگاه منتقل شدند و زیر لوپ آزمایشگاهی با کلیدهای تشخیص، تعیین جنس و گونه شدند و همچنین، کنه ای نر و ماده تفکیک گردیدند.

  یافته ها

  از تعداد 2722 کنه ی انتقال یافته به آزمایشگاه، 1552کنه نر و 1170 کنه ماده بودند. در این بین، Hyalomma anatulicum anatulicom 52 درصد، Rhipicephalus sanguineus 30 درصد، Hyalomma anatulicum excavatum 9 درصد، Hyalomma asiaticum asiaticum 8 درصد و Hakea sulcata 1 درصد از کنه ها را تشکیل می دادند.

  نتیجه گیری

  با توجه به غالب بودن کنه های Hyalomma و Rhipicephalus و نقش مشخص و مهم آن ها در انتقال عوامل بیماری های مهم در منطقه، مطالعات بیشتر در زمینه ی کنترل کنه ها با رویکرد توجه به تفاوت های ژنتیک گونه ها توصیه می شود.

  کلیدواژگان: کنه، خوزستان، گوسفند
 • سعیده عسکریان، لیلا سیدآبادی، رضا کاظمی اسکویی، مجید درودی* صفحات 1381-1387
  مقدمه

   سنتز نانوذرات توسط دستگاه های بیولوژیکی یک روند قابل اعتماد و سازگار با محیط زیست است. نانوذرات نقره به دلیل خواص مطلوبی که دارد، در فرایندهای پزشکی و صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی زعفران (Crocus sativus)، این گیاه به عنوان یک ماده ی احیا کننده برای سنتز نانوذرات فلزی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی قابلیت قسمت های مختلف گیاه زعفران برای تبدیل نمک نقره به نانوذرات نقره در شرایط مختلف دمایی، حضور یا فقدان نور بود.

  روش ها

   سه عصاره ی آبی از بخش های مختلف زعفران (پرچم، کلاله و گلبرگ ارغوانی) تهیه شد. سنتز نانوذرات نقره در دماهای مختلف در حضور و عدم حضور نور در غلظت نهایی محلول نیترات نقره ی 1 میلی مولار انجام شد. تشکیل نانوذرات نقره با استفاده از طیف سنجی ماورای بنفش/ مرئی (Ultraviolet-visible یا UV-Vis) شناسایی شد. میانگین اندازه ی ذرات با استفاده از پراکندگی نور دینامیکی (Dynamic light scattering یا DLS) بررسی شد.

  یافته ها

   طیف سنجی ماورای بنفش/مرئی جذب هایی در بازه ی 460-400 نانومتر نشان داد. همچنین، اندازه ی نانوذرات سنتز شده حدود 25-15 نانومتر بود. عصاره های کلاله ی قرمز و گلبرگ ارغوانی در حضور نور در دمای محیط به خوبی سبب تولید نانوذرات نقره شدند. در فقدان نور نیز جذب UV-Vis در عصاره ی گلبرگ خوانده شد؛ در حالی که در عصاره ی کلاله ی قرمز در فقدان نور در دمای محیط جذبی مشاهده نشد. عصاره ی پرچم نیز در دمای 60 و 80 درجه ی سانتی گراد در حضور و فقدان نور قادر به تولید نانوذرات بود.

  نتیجه گیری

  قسمت های مختلف گل زعفران (به جز قسمت سبز) قابلیت مناسبی به عنوان ماده ی احیا کننده و نگه دارنده برای سنتز نانوذرات نقره نشان دادند. علاوه بر این، به نظر می رسد نور و دما، نقش موثری در کارایی عصاره های گیاهی برای تولید نانوذرات دارند.

  کلیدواژگان: Crocus sativu، نانوذرات، زعفران، نقره
 • زهرا سادات جمدی، پری ناز پرهیزگار، قاسم یزدان پناه، طاهره طیبی، رقیه تاراسی، حسن نیک نژاد* صفحات 1388-1400
  مقدمه

   با توجه به پیشرفت های اخیر در روش های جراحی پیوند، تعداد پیوند اعضا افزایش یافته است. روش و محلول نگهداری عضو پیوندی از عوامل تعیین کننده ی نتایج پیوند می باشند. در این مقاله ی مروری، نحوه ی نگهداری اعضای پیوندی و محلول های مورد استفاده در این خصوص مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرند.

  روش ها

   جستجو در بانک های داده ای PubMed، Science direct و Google scholar با کلید واژه های Preservation solutions،Organ transplantation ، Kidney، Pancreas و Liver صورت گرفت و نتایج انواع مطالعات انجام شده در این زمینه تا سال 2019 مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

   هدف از ساخت محلول های نگه دارنده، به حداقل رساندن این آسیب ها با به حداقل رساندن تورم سلولی و فعالیت پمپ های غشایی و در عین حال، تامین انرژی مورد نیاز سلول می باشد و همچنین، با توجه به شرایط کمبود عضو و گاهی فواصل مکانی طولانی که بین فرد دهنده و گیرنده ی عضو وجود دارد، مطالعات متعددی جهت بهینه کردن روش ها و محلول های نگه دارنده برای افزایش زمان نگهداری عضو در جریان است. محلول های ساخته شده بر پایه ی الکترولیت ها، آنتی اکسیدان ها و ساکاریدها می باشد. در حال حاضر، محققان بسیاری درصدد یافتن روش هایی برای بهینه کردن محلول با استفاده از مهار کننده های مرگ سلولی در سطح ژنی و پروتئینی نظیر siRNA اختصاصی برای کاسپازهای 3 و 8 می باشند.

  نتیجه گیری

  با وجود تمام تلاش ها، این محلول ها کارایی کافی جهت نگهداری طولانی مدت عضو را ندارند. بنابراین، لازم است تغییراتی برای بهبود عملکرد هر چه بیشتر این روش ها و محلول ها ایجاد شود.

  کلیدواژگان: پیوند اعضا، محلول نگه دارنده، کبد، کلیه
|
 • Alireza Farahani*, Mohammad Hossein Razi Jalali, Hossein Hamidi Nejat, Mohammad Reza Tabandeh Pages 1376-1380
  Background

  Khuzestan Province is one of the most important provinces of Iran in the field of livestock breeding. On the other hand, the infection of sheep with ticks that are important carriers of human and animal pathogens is significant. Ticks can act as carriers of parasites, bacteria, viruses, and rickettsia. The aim of this study was to determine the variety of ticks on sheep in this province.

  Methods

  The ticks were collected from sheep body in 9 cities of Khuzestan Province. They were then transferred to the laboratory in 70% ethanol. Subsequently, sex, genus, and species were identified under a stereomicroscope with diagnostic keys.

  Findings

  A total of 2,722 collected ticks and species of ixodid ticks from 4 genera were identified (1552 male and 1170 female ticks). Hyalomma anatolicum was found as the most abundant tick (52%), whereas Rhipicephalus sanguineus (30%) and Hyalomma excavatum (9%) were also prevalent in this south-west region of Iran. Other observed ticks were Hyalomma asiaticum (8%) and Hakea sulcata (1%).

  Conclusion

  According to the prevalence of Hyalomma and Rhipicephalus ticks, further studies on the control of ticks based on their genetic differences are recommended.

  Keywords: Ticks, Iran, Sheep
 • Saeedeh Askarian, Leila Sadat Seyedabadi, Reza Kazemi Oskuee, Majid Darroudi* Pages 1381-1387
  Background

  Synthesis of nanoparticles by biological systems is a reliable and eco-friendly process. Silver nanoparticles are applied to medical and industrial processes because of their specific properties. Because of antioxidant property of saffron plant (Crocus sativus), it is considered as a reducing agent to synthesize metal nanoparticles. The objective of this study was to investigate the ability of different parts of the saffron plant in reducing silver salt to silver nanoparticles (Ag-NPs) in various temperatures, and present or absent of light.

  Methods

  Three aqueous extracts were prepared from different parts of the plant (stigma, stamen, and purple petal). The Ag-NP synthesize was performed at various temperatures in the present and absent of light in final concentration of 1 mM silver nitrate solution. The prepared Ag-NPs were characterized by ultraviolet-visible spectroscopy (UV-Vis).</em> The mean particle size was investigated using dynamic light scattering (DLS).

  Findings

  The UV-Vis spectrum showed absorption peaks at 400-460 nm. Moreover, the size range of the synthesized nanoparticles was about 15-20 nm. The red stigma and purple petal extracts produced Ag-NPs in the present of light at room temperature. In the absent of light, the absorbance was also observed for the petal extract, whereas the UV-Vis absorption was not observed in stigma extract in the absence of light at room temperature. The stamen extract produced nanoparticles at 60 0</sup>C and 80 0</sup>C in the presence and absent of light, respectively.

  Conclusion

  Various parts of saffron flower (except green part) showed appropriate ability as reducing and capping agent for synthesis of silver nanoparticles. In addition, light and temperature seemed to have critical effects on the efficiency of plant extracts for producing nanoparticles.

  Keywords: Crocus sativus, Saffron, Silver, Nanoparticles
 • Zahra Jamadi, Parinaz Parhizgar, Ghasem Yazdanpanah, Tahereh Tayebi, Roghayeh Tarasi, Hassan Niknejad* Pages 1388-1400
  Background

  The organ transplantation has been developed due to recent advances in transplantation surgery. The method of preservation and the type of preserving solution are determining factors in the outcome of the transplantations. In this review article, we evaluated the process of organ preservation, and compared the employed storage solutions.

  Methods

  The relevant articles published up to the end of 2019 were collected by searching in PubMed, Science Direct, and Google Scholar databases using terms “Preservation Solutions”, “Organ Transplantation”, “Kidney”, “Pancreas”, and “Liver”.

  Findings

  The aim of developing preservation solutions is to minimize the damage through minimizing the cellular edema; decreasing the function of the membrane pumps, and supplying enough energy for viable cells. Additionally, the two problems of organ shortage for transplantation and time period from taking the organ in the procurement organization to delivering it to the transplant center are enough to encourage scientists to improve preservation methods and solutions for prolonging organ preservation time. The main building blocks of preservation solutions are electrolytes, antioxidants, and saccharides. Currently, there are many efforts to optimize solutions by employing cell death inhibitors such as specific siRNA for caspase 3 and caspase 8.

  Conclusion

   In spite of all the efforts, these solutions do not have enough efficiency in preserving the organs for long periods. Hence, it is necessary to optimize preservation methods and solutions’ features to improve their functions.

  Keywords: Organ transplantation, Organ preservation solution, Liver, Kidney