فهرست مطالب

 • پیاپی 83 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ناصر باهنر، حسین مهدی پور* صفحات 5-37
  هدف اصلی پژوهش، واکاوی دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی درباره فضای مجازی و کشف دلالت های سیاستی آن است و در صدد است با توجه به مطالب منتشره در قالب بیانات، احکام، نامه ها و ابلاغیه ها درباره فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به این امر دست یابد. راهبرد کلی پژوهش، کیفی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است. برای دستیابی به داده ها، تمام بیانات، احکام، نامه ها و ابلاغیه های مقام معظم رهبری با کلید واژه های فضای مجازی، اینترنت، سایبر، شبکه های اجتماعی، موبایل و تلفن همراه در تارنمای دفتر حفظ و نشر آثار ایشان، به صورت ماشینی جستجو شد که بر اساس نتیجه، تاریخ داده های به دست آمده بین 01/07/1377 تا 31/03/1398 است. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش سه مرحله ای تحلیل تماتیک ولکات (توصیف، تحلیل و تفسیر) استفاده شده است. بر اساس تحلیل و تفسیر مضامین استخراج شده از مطالب رهبر انقلاب درباره فضای مجازی و شبکه مضامین، به طور کلی دیدگاه سیاستی ایشان در یک چارچوب تمدنی قابل فهم است و همچنین نگاه فرصت محور به فضای مجازی بر نگاه تهدیدمحور غلبه دارد. در این دیدگاه می توان سه گزینه «عدم توجه و ورود در پدیده کلان فضای مجازی»، «ورود نابهنگام یا صرف همگام شدن با تحولات فناورانه حوزه فضای مجازی» و «ورود توام با هدفمندی و هوشمندانه» را استنباط کرد که بر اساس نتایج حاصل از تحلیل و تفسیر مضامین و در قالب نگاه تمدنی رهبر انقلاب، گزینه مطلوب، تعامل و ورود هوشمندانه و هدفمند در این فضا است. در دیدگاه ایشان فضای مجازی امتداد فضای حقیقی و دارای تاثیر متقابل با آن است.
  کلیدواژگان: اینترنت، حکمرانی فضای مجازی، آیت الله خامنه ای، سیاست گذاری، شبکه های اجتماعی
 • امیرحسین رشیدی*، محمدصادق نصرت پناه، محمدحسین مرادی صفحات 39-65
  بیانیه گام دوم انقلاباسلامی به عنوان برنامه ای راهبردی از سوی حضرت آیت الله خامنه ای در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شده است. تحلیل گفتمان این بیانیه می تواند ارزش های نهفته در ایدیولوژی انقلاباسلامی را واشکافی کرده و گزاره های تاریخی مرتبط با متن بیانیه را بر مخاطبان پژوهش آشکار سازد. سوال اصلی تحقیق آن است که بیانیه از چه ساختارها، بافت های موقعیتی و روابط متنی و بینامتنی شکل گرفته و تاثیرات متقابل گفتمان بیانیه با ساختارهای اجتماعی و نهادی بر چه مولفه هایی استوار است. مقاله حاضر با روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، روابط ایدیولوژیک بیانیه را در سه بخش توصیف، تفسیر و تبیین واکاوی نموده و به کشف ارتباط میان زبان، ایدیولوژی و قدرت می پردازد. تحلیل واژگان و بررسی ویژگی های دستوری بیانیه نشان می دهد مولد متن به دنبال ایجاد گفتمانی تعاملی همراه با ایجاد حس قرابت بوده و با هدف تبیین روحیه اصیل انقلاب برای جوانان و ایجاد فضای گفتمانی سازنده، در صدد ترسیم مسیر آینده نظام است. افعال متن بیانیه، تعهد مطلق نویسنده به صدق گزاره های بیانیه و شفافیت دیدگاه مولف در جهان بینی را نشان می دهد. هم چنین عدم استفاده از حسن تعبیر و افعال کمکی مستلزم تردید، حکایت از صداقت و صراحت مولف در تبیین اهداف بیانیه دارد. بررسی زمینه های بینامتنی، نمایانگر تاکید بر خودباوری و درس آموزی از رخدادهای داخلی و بین المللی است. در بررسی تاثیرات متقابل گفتمان با ساختارهای نهادی و اجتماعی، به تعامل بیانیه با «نظام فکری رهبران انقلاب» از یک سو و اثرگذاری و اثرپذیری بیانیه در ارتباط با دانش زمینه ای «جامعه ی اسلامی ایران» از سوی دیگر پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: بیانیه گام دوم، انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، تحلیل گفتمان انتقادی، جمهوری اسلامی ایران، نورمن فرکلاف، جامعه اسلامی
 • مجید فشاری*، اصغر ابوالحسنی هستیانی، محسن رضایی میرقائد صفحات 67-95
  با توجه به هزینه های سنگینی که بحران های ارزی بر اقتصاد کشور تحمیل می کنند، طراحی یک نظام ارزی بر اساس شاخص های اقتصاد مقاومتی، لازم است در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد. در این راستا این پژوهش با هدف ارایه سیاست های ارزی متناسب با اهداف و آرمانهای سیاست های اقتصاد مقاومتی، انجام شده است. به منظور دستیابی به این هدف، از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) استفاده شده است. در این الگو، کارگزاران اقتصادی شامل خانوارها، بنگاه ها، دولت - مقام پولی و بخش خارجی اقتصاد می باشند که نتایج تحت سه سناریوی نظام ارزی تثبیت-شده، شناور مستقل یا آزاد و شناور مدیریت شده با استفاده از پلتفرم DYNARE تحت نرم افزار متلب بررسی شده است. یافته های تجربی این تحقیق نشان می دهد در صورت ارجحیت بیشتر در مصرف کالاهای داخلی و وجود رژیم نرخ ارز شناور مستقل، مصرف و تورم نوسان کمتری خواهند داشت. بنابراین اگر مردم مطابق سیاست های اقتصاد مقاومتی به مصرف تولیدات داخلی تمایل بیشتری نشان دهند، رژیم ارزی شناور که در آن امکان نوسان نرخ ارز بیشتر است برای اقتصاد ایران در مقایسه با نظام ارزی ثابت و شناور مدیرت شده مناسب تر است.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، نظام های ارزی، ایران، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
 • محسن جاجرمی زاده*، مسلم باقری، علیرضا فارسی نژاد، مسلم علیمحمدلو، آرزو طاهری صفحات 97-118
  سوال اصلی(یا هدف اصلی): با توجه به اهمیت تعهد مدیران در هدایت و جلوگیری از ایجاد فساد در بخش دولتی نظام اسلامی، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تعهد مدیران در نظام اداری ایران با رویکردی ایرانی-اسلامی صورت پذیرفته است. روش پژوهش: جهت طراحی این الگو پژوهشگران با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی منابع مرتبط شامل ادبیات موجود در زمینه تعهد مدیران و معیارهای انتخاب و انتصاب آنان، اسناد بالادستی نظام (قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، صحیفه امام (ره) و سخنرانی های آیت الله خامنه ای) و منابع قرآنی و روایی (قرآن کریم، نهج البلاغه و نرم افزار جامع الاحادیث) به صورت جامع بر اساس گام های روش تحلیل محتوای کیفی شامل استخراج کدها، گروه بندی، دسته بندی و انتزاع پرداخته و الگوی تعهد مدیران در بخش دولتی نظام اسلامی را ارایه نموده اند که تایید اعتبار مدل از طریق محاسبه ضریب کاپا توسط یک خبره آگاه صورت گرفته است. یافته ها: مهمترین یافته این پژوهش ارایه الگویی بومی از تعهد مدیران در نظام اسلامی است. این الگو مشتمل بر 3 بعد شامل تعهد به نظام، تعهد به سازمان و تعهد به شهروند و 9 مولفه و 34 شاخص است. بر اساس مدل پیشنهادی این پژوهش می توان تعهد را به عنوان مجموعه ای از ویژگی های اعتقادی، اخلاقی - ارزشی و همچنین کفایت سیاسی - رفتاری، که مدیران نظام اداری در آن ها مشترک اند و نمود رفتاری آن ویژگی ها در گزینش افراد به سمت های مدیریتی قابل ملاحظه می باشد، تعریف کرد.
  کلیدواژگان: تعهد، نظام اداری، شایستگی، شایسته سالاری
 • سیدمحمدرضا سیدنورانی*، مرتضی عبادی، امرالله امینی، محمد تقی تقوی فرد صفحات 119-142

  این مطالعه با هدف بررسی کارایی (عملکرد) مجموعه بانک های ایران و تاثیر تحریم بر آن، در بازه زمانی 1395-1379 انجام شده است.برای بررسی این عملکرد از روش تحلیل پوششی داده ها و الگوریتم بوت استرپ استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نوع بازدهی به مقیاس شبکه بانکی ایران در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و الگوریتم بوت استرپ باعث واقعی تر شدن و کاهش متوسط کارایی در بازه زمانی مذکور شده است. با اعمال الگوریتم بوت استرپ در این بازه، مجموعه بانک های ایران در تمامی سال ها در سطح کارایی کامل نبوده است. الگوریتم بوت استرپ باعث کاهش هفت درصدی متوسط کارایی شده است. بهترین عملکرد بانک های ایران مربوط به سال 1383 و بدترین عملکرد مربوط به سال 1391(سال اوج فشار تحریمی) بوده است. بررسی اثر متغیر تحریم بر عملکرد نظام بانکی نشان می دهد که تحریم اثر منفی و معنی دار بر عملکرد بانکی دارد. به طوریکه یک درصد افزایش در سطح تحریم ها باعث می شود کارایی مجموعه بانک های ایران 0.14 درصد کاهش یابد. در تخمین رگرسیون، اعمال الگوریتم بوت استرپ سبب بهبود آمارهt و سطح معنی داری متغیرهای توضیحی می شود.

  کلیدواژگان: بانک، تحریم، تحلیل پوششی داده ها، کارایی، بوت استرپ
 • فرشته میرحسینی، محمدرحیم عیوضی* صفحات 143-169
  جمهوری اسلامی ایران به دلیل اهمیت ژیوپلیتیکی نقش مهمی در معادلات قدرت در منطقه غرب آسیا دارد و برای ایجاد نظم مطلوب خود تلاش می کند. این در حالی است که در غرب آسیا ساختارها و کارگزاران متعددی وجود دارند که در شکل دهی به نظام قدرت تاثیرگذارند. بنابراین تاثیر «ساختار نظام قدرت بین الملل» و «ساختار نظام قدرت منطقه » و کارگزاران فرامنطقه ای و منطقه ای بر جایگاه ژیوپلیتیکی ایران در منطقه غرب آسیا دارای اهمیت است. هدف پژوهش این است که با رویکرد آینده پژوهانه به این سوال پاسخ دهد که سناریوهای پیش روی آینده جایگاه ژیوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در نظام قدرت غرب آسیا در افق 1410 کدامند؟ در این راستا از سناریونویسی به روش عدم قطعیت بحرانی استفاده شده است. استخراج پیش ران های تاثیرگذار بر آینده جایگاه ژیوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در نظام قدرت منطقه ای غرب آسیا و سپس سنجش آنها از طریق پرسش از خبرگان نشان می دهد که دو پیش ران «رابطه ایران و عربستان» و «میزان مداخلات آمریکا در غرب آسیا» از اهمیت و عدم-قطعیت بالاتری برخوردار هستند. بنابراین با استفاده از این دو عدم قطعیت سناریوهای مرتبط با آینده جایگاه ژیوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در نظام قدرت در غرب آسیا در افق 1410 ترسیم شده است.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران، نظام قدرت غرب آسیا، سناریونویسی، عدم قطعیت
|
 • Nasser Bahonar Pages 5-37
  The main purpose of the research is to scrutiny the viewpoint of the Islamic Revolution leaeder, about cyberspace and intuition its policy implications. Therefore, the present study seeks to achieve this object, due to the contents published by him, including lectures, orders, letters and announcement about cyberspace and social networks. The overall research strategy is qualitative and the data collection method is library. To access cyberspace data, all speeches, orders, letters and notices of the Supreme Leader Searched in machine way by the keywords of cyberspace, internet, cyber, social networks, mobile and cellphone, on the website of the Office of Conservation and Publication. According to the search result, the date of the data is between the beginning of October 1998 and the end of June 1998. The analyze of the data is based on the Walcott’s thematic analysis method. Based on the analysis and interpretation of the themes extracted from the revolutionary leader's content about cyberspace and the themes network, his overall policy view about this subject is understandable in a civilized context, and the opportunity-based approach to cyberspace outweighs the threat-oriented view. In this view, three options can be deduced as follows: “ignoring the cyberspace as a large-scale phenomenon”, “premature entry or mere synchronization with cyberspace’s technological developments” and “deliberate and intentional entry”, based on the results of content analysis and interpretation and the revolutionary leader's civilized view about cyberspace, intelligently and purposeful interaction and entry into this space, is preferred option.
  Keywords: Cyberspace Governance, Internet, Ayatollah Khamenei, Policy making, Social Networks
 • Amir Hossein Rashidi *, Mohammad Sadiq Nosratpanah, Mohammad Hossein Moradi Pages 39-65
  The Statement of second step of the Islamic Revolution as a strategic plan issued by Ayatollah Khamenei on the 40th anniversary of Islamic Revolution of Iran. The discourse analysis of the statement can reveal the principles and values embedded in the ideology of the Islamic Revolution and detect the historical statements associated with the text. The main question of research is that what structures, contextual issues and textual relations are formed in the statement as well as mutual influences of the declaration discourse are based on which social and Institutional elements. This paper uses the critical discourse analysis method of Fairclough, in three parts of description, interpretation and explanation for undermining relations and ideological discourse of declaration. The analysis of vocabulary and grammatical properties of the statement indicates that the author is seeking to creation of an interactive dialogue and aims to illustrate the path of the goverment's future with explaining the spirit and noble ideals of revolution for youth and narrative of the difficult course of Islamic Revolution. The verbs used in the text indicate the author's absolute commitment to the statement and the clarity of the author's view of the worldview. the study of Intertextual fields, reflects the author's emphasis on self-efficacy and reminding internal and international events. In the study of the reciprocal effects of discourse with institutional and social structures, the statement has been dealt with "intellectual system of revolution leaders" and the impact of the declaration regarding the knowledge of the "Islamic community of Iran".
  Keywords: Statement of the Second Step, Islamic Revolution, Ayatollah Khamenei, critical discourse analysis, Islamic Republic of Iran, Norman Fairclough, Islamic community
 • MAJID FESHARI *, Asghar Abolhassani Hastiani, Mohsen Rezaei Mirghaed Pages 67-95
  Hence, the main aim of this paper is to suggest the optimal exchange rate arrangement with targets of resistive economy in Iran. For achieving this, we used the DSGE approach. In this model, economic agents such as households, firms, government, monetary authorities and foreign sector have been considered. The empirical model have been investigated in three exchange rate scenarios such as pegged exchange rate, free or independent floating and managed floating exchange rate arrangements in Iran by using of DYNARE platform and MATLAB software. The main findings of model evaluation showed that the free floating or independent floating exchange rate arrangement has more resilient in comparison with pegged and managed floating exchange rate arranements. So, this arrangement has more comparability with resistive economy indices in Iran. Moreover, if the preference of consumption to the domestic commodities has increases, the performance of free floating exchange rate arrangement will increase. By the empirical findings of this study, we can argued that the central bank and monetary authorities adopt the free floating exchange rate system and modify the consumption pattern with emphasis on prefence to consumption of domestic products.
  Keywords: Resistive economy, Exchange Rate Arrangements, DSGE Model, Iran
 • Mohsen Jajarmizadeh *, Moslem Bagheri, Alireza Farsinejad, Moslem Alimohammadloo, Arezoo Taheri Pages 97-118
  Purpose
  The present study aimed to design a model of commitment of managers in the Iranian administrative system with an Iranian-Islamic approach.
  Methodology
  Since this research has been conducted with an Iranian-Islamic approach, the texts used include the literature on the commitment of managers and the criteria for their selection and appointment, upstream documents of the system (constitution, state service management law, Imam Khomeini and speeches of Ayatollah Khamenei) And Qur'anic and narrative sources (Quran, Nahj al-Balaghah and software of Jame Alahidith). In this research, the qualitative content analysis method has been used to combine the findings. After extracting the codes, grouping, categorizing and abstraction, validation of the model was done by calculating the CAPA coefficient by a well-known expert.
  Findings
  The most important finding of this research is to provide a native model of managerial commitment in Iran's administrative system. This template consists of 3 dimensions of commitment to the system, commitment to the organization and commitment to the citizen, and 9 components and 34 indicators. Based on the proposed model, this research can define commitment as a set of moral, value-based, and political-behavioral qualities, shared by administrative system administrators, and the behavioral characteristics of those features in selecting individuals to be significant managerial positions.
  Keywords: Commitment, administrative system, Competence, meritocracy
 • Seyed Mohamad Seyednourani *, Morteza Ebadi, Amroallah Amini, Mohammadtaghi Taghavifard Pages 119-142

  The assessment of the Iranian economy shows that banks play the role of Iran's economic artery and economic sanctions have also targeted Iran's economy arteries over the past decade. Therefore, evaluation the performance of Iranian banks and the impact of sanctions on this performance has a very important role in Future policies. This study aimed to Investigating the Performance and Impact of Sanctions on Iran's Banks in the period of 1395-1379. To evaluate this performance, have been used data envelopment analysis method and Bootstrap algorithm. The findings of the research show that the type of return to scale of the Iranian banking network has been constant during the mentioned time period and the Bootstrap algorithm has caused the realization and reduction of the average efficiency over the mentioned time period. With the Bootstrap algorithm applied during this period, the Iranian banks have not been fully efficiency at all years. The Bootstrap algorithm reduces the average performance by seven percent. The best performance of Iran's banks was in 2004 and the worst performance was in 2012 (the year of peak of sanctions). The assessment effect of sanction variable on the performance of the banking system shows that sanctions have a negative and significant effect on banking performance. So that a percent increase in sanctions level has caused the efficiency of the Iranian banks is reduced by 0.14 percent. In the regression estimation, applying the Bootstrap algorithm improves the t-statistic and the meaningful level of independent variables.

  Keywords: bank, sanction, Data Envelopment Analysis, Efficiency, Bootstrap
 • Fereshte Mirhoseini, Mohamad Rahim Eivizi * Pages 143-169
  Considering its geopolitical importance, the Islamic Republic of Iran play an important role in shaping the power equations in the West Asian region And try to create his own order. While in West Asia there are numerous structures and actors that influence the shaping of the power system. Therefore, the impact of the "structure of international power system" and "the structure of regional power system" and trans-regional and regional actor are impotent on Iran's geopolitical position in West Asia. The purpose of research is to answer the question of what are the future scenarios of the geopolitical position of the Islamic Republic of Iran in the West Asian power system in 1410? To answer this question, we use Scenarios with method of Critical uncertainty. Gathering and analyzing the driver forces that influence the future of the geopolitical position of the Islamic Republic of Iran in the West Asian regional power system in vision of 1410 show that two driver forces "the type of Iran-Saudi relationship" and "the extent of US intervention" Have more uncertainty. Therefore, using these two uncertainties for write scenarios related to the future geopolitical position of the Islamic Republic of Iran in West Asia in 1410.
  Keywords: Futures Studies, Geopolitics of Islamic republic of Iran, west Asia power system, Scenarios, Uncertainty