فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 28، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا مهربان پور*، رضا تهرانی، حمید جمشیدی صفحات 1-22
  هدف

  معاملات بلوکی سهام بخش مهمی از معاملات بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می دهد؛ این معاملات شامل معامله حجم زیادی از سهام در قیمت های توافقی است که به طور معمول با قیمت های جاری و نوسانی بازار تفاوت دارد. کمیت بالای معاملات بلوکی سبب شده است پژوهش های مهمی در این حوزه انجام شود. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه درباره محتوای اطلاعاتی معاملات بلوکی سهام است.

  روش

  برای این منظور 208 معامله بلوکی در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1395-1387 با استفاده از روش مطالعه رویدادی تجزیه و تحلیل شده است.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان می دهد تراکنش های معاملات بلوکی سهام، نشانه ای مهم برای سرمایه گذارانی است که در بورس اوراق بهادار فعالیت می کنند. شواهد نشان دهنده آن است که بعد از انجام معاملات بلوکی صرف و کنترلی، بازده های غیرعادی انباشته مثبت معنادار مشاهده می شود. در کل این بازده های غیرعادی انباشته حاکی است سهامداران نسبت به انجام معاملات بلوکی واکنش غیرعادی نشان می دهند. نتایج نشان داد بعد از انجام معاملات بلوکی نوسانات غیرسیستماتیک کاهش یافته است.

  کلیدواژگان: معاملات بلوکی، سهامدار بلوکی، بازده غیرعادی، نوسانات غیرسیستماتیک
 • نعمت راستگو، حسین پناهیان* صفحات 23-40

  بازار سهام هر کشوری علاوه بر منعکس کردن ساختار اقتصادی آن کشور، منبع مهم گردش سرمایه در آن محسوب می شود؛ بنابراین، شناخت عوامل ایجادکننده بی ثباتی در بازار سهام اهمیت زیادی برای برنامه ‎ریزان اقتصادی دارد. از عوامل شناخته شده در مدیریت سبد سهام، مطالعه درباره رفتار ریسک سیستماتیک است. هدف این پژوهش الگو سازی ریسک سیستماتیک با استفاده از الگوهای گارچ[1]، ایگارچ[2]، ام گارچ[3]، آرفیما - گارچ[4] و آرفیما - فیگارچ[5]  است که بر بررسی باقی مانده الگوی رگرسیونی متمرکز است و متغیر وابسته آن بازده بازار و متغیر مستقل آن لگاریتم طبیعی تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی[6] به منزله سودآوری سبد بازار است؛ ازاین رو، داده های مرتبط برای 174 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و به صورت روزانه برای بازه زمانی 1394-1385 استخراج شد. پس از تحلیل و بررسی داده ها در نرم افزار اکس متریکس[7] و بررسی الگوها با استفاده از سه معیار مجذور میانگین مربعات خطا[8]، میانگین قدر مطلق خطا[9] و ضریب تایل[10]، نتایج نشان داد الگوی آرفیما - فیگارچ در هر سه معیار کمترین خطا را دارد که نشان دهنده کارآیی زیاد الگو در برآورد بتای ریسک سیستماتیک است.

  کلیدواژگان: ریسک سیتماتیک، الگوهای گارچ، شاخص نابرابری تایل، بورس اوراق بهادار تهران
 • نرگس حمیدیان، مهدی عربصالحی*، هادی امیری صفحات 41-56
  هدف
  در شرایط عدم اطمینان ، سرمایه گذاران اطلاعات کافی درباره جریان های نقد آتی شرکت ها ندارند و درباره وضعیت آتی بازار ابهام وجود دارد. در این شرایط طبق قانون بیز، ورود هر سیگنال اطلاعاتی (مانند اعلام سود) ممکن است عدم اطمینان را کاهش دهد و سبب واکنش بیشتر سرمایه گذاران نسبت به اعلام سود شود؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به سود غیرمنتظره در شرایط عدم اطمینان بازار است.
  روش
  بدین منظور نمونه ای شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1394 انتخاب شد. برای محاسبه عدم اطمینان بازار از دو روش فرمول محاسباتی و گارچ استفاده شد.
  نتایج
  نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد زمانی که عدم اطمینان بالایی در بازار وجود دارد (نسبت به عدم اطمینان پایین)، واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود سالانه شرکت ها بیشتر است. در شرایط عدم اطمینان بالا، سرمایه گذاران نسبت به اخبار بد سود (زیان غیرمنتظره) واکنش بیشتری از خود نشان می دهند که این واکنش با رویکرد محافظه کاری همخوانی دارد.
  کلیدواژگان: اعلام سود سالانه، سود غیرمنتظره، بازده غیرعادی، عدم اطمینان بازار
 • مجتبی بیگ خورمیزی، میثم رافعی* صفحات 57-82
  هدف

  ارزش در معرض ریسک ابزاری استاندارد و مناسب برای اندازه گیری ریسک بالقوه زیان های اقتصادی در بازارهای مالی است که امروزه به طور وسیعی برای کنترل و پیش بینی انواع ریسک بازاری، اعتباری و مالی استفاده می شود.

  روش

  در این مطالعه با بهره‏گرفتن از معیارهای اطلاعات نشان داده شد بهترین الگویی که می تواند طی دوره 26/9/1392 تا 6/8/1395 نوسانات بازده آتی های سکه بهار آزادی را نمایش دهد، الگوی MA(1)-FIAPARCH-CHUNG(2,d,1) است. در ادامه ارزش در معرض ریسک، با توجه به الگوی ذکرشده در دو موقعیت خرید و فروش برای این دارایی سنجیده و برای تایید خوب بودن فرایند محاسبه ارزش در معرض ریسک از آزمون کوپیک استفاده شد.

  نتایج

  طبق نتایج، ارزیابی ویژگی عدم تقارن و حافظه ‏بلندمدت در نوسانات بازده ممکن است سبب انتخاب الگوی ارزش در معرض ریسک مناسب برای عملکرد مدیریت ریسک در بازار آتی های سکه تهران شود و تحلیل‏ها در این پژوهش می‏تواند ابزاری باارزش برای فعالیت در بورس کالای ایران محسوب شود.

  کلیدواژگان: ارزش در معرض ریسک، حافظه بلندمدت، نوسان، قرارداد آتی، سکه
 • غلامحسین اسدی*، مریم دولو، سبحان اسکینی صفحات 83-104
  اهداف

  براساس مطالعات تجربی مالی، راهبرد سرمایه گذاری تداوم ممکن است سبب بازده اضافی در میان مدت شود. ازجمله عوامل ایجاد تداوم که از سوگیری اتکا و تعدیل تاثیر می گیرد، اتکا بر نقاط قیمتی مرجع و تعدیلات بعدی قیمت است. در این پژوهش با نقاط مرجع مطرح در ادبیات موضوع، راهبرد های سرمایه گذاری تداوم مبتنی بر این نقاط ارزیابی می شود.

  روش

  این مطالعه با استفاده از روش تحلیل سبد و نمونه ای متشکل از 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ای ده ساله، از ابتدای سال 1386 تا انتهای سال 1395 انجام شده است.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان می دهد سرمایه گذاران متاثر از سوگیری اتکا و تعدیل، نقاط مرجع مبتنی بر آستانه های حدی با بازه حداکثر یک ساله (به ویژه حداکثر قیمت 26 هفته) را بیش از سایر نقاط مرجع، نقطه اتکای خود قرار می دهند و با تعدیلات بعدی قیمت، الگوی تداوم بازده را ایجاد می کنند. نتایج تجزیه وتحلیل رگرسیون نشان می دهد این بازده با تعدیل ریسک و اعمال متغیرهای کنترل، قوی و ازلحاظ آماری معنادار است.

  کلیدواژگان: راهبرد تداوم، اتکا و تعدیل، نقاط مرجع، فروواکنش
 • عباس افلاطونی* صفحات 105-122
  هدف

   براساس نظریه سلسله‎‌مراتبی، در شرایط عدم‌تقارن اطلاعاتی، تامین مالی ازطریق بدهی‌ها ممکن است هزینه‌های گزینش نامناسب را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهد و مانند ابزار انضباط مالی عمل کند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر نقش انضباطی نسبت اهرمی بر رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت است.

  روش

   برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از داده‌های 148 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که با رویکرد حذف سیستماتیک گزینش شده‌اند، در بازه زمانی 1396-1386 استفاده شده است. برای کنترل اثر درون‌زایی احتمالی نسبت اهرمی که ممکن است ناشی از وجود رابطه علی معکوس از ارزش شرکت به نسبت اهرمی‌ باشد، الگو‌ها با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته دومرحله‌ای برآورد شده‌اند.

  نتایج

   نتایج پژوهش نشان می‌دهد عدم‌تقارن اطلاعاتی و نسبت اهرمی، تاثیر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارند و نسبت اهرمی، رابطه منفی بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت را تضعیف می‌‌کند. افزون بر آن، در شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد بالاتر (پایین‌تر)، تاثیر عدم‌تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت، قوی‌تر (ضعیف‌تر) است. یافته‌های پژوهش با پیش‌بینی‌های مطرح در نظریه سلسله‌مراتبی سازگاری دارد.

  نوآوری

  در پژوهش‌های داخلی به تعامل بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و نسبت اهرمی در اثرگذاری بر ارزش شرکت و مسیله مهم تورش درون‌زایی حاصل از علیت معکوس از ارزش شرکت به نسبت اهرمی، توجه نشده است. در این پژوهش، علاوه بر لحاظ‌کردن دو مسیله ذکرشده، شدت رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت در شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد بالا و پایین با هم مقایسه شده است.

  کلیدواژگان: ارزش شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی، نسبت اهرمی، نظریه سلسله مراتبی، نقش انضباطی
 • مجید منتشری، داریوش فرید* صفحات 123-136
  اهداف

  افشای اطلاعات به‌وسیله شرکت‌‌ها، از ابزارهای مهم مدیران برای انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفع و از دلایل مهم تقاضا برای جریان اطلاعاتی قیمت سهام، مسایل نمایندگی و عدم‌تقارن اطلاعات است. عوامل متعددی ازجمله انگیزه شهرت مدیران، بر شفافیت و غنای اطلاعاتی قیمت سهام موثر است؛ زیرا تلاش بالقوه برای به ‌‌تصویر کشیدن مطلوبیت عملکرد در جهت اهدافی همچون اعتباربخشی و اعتمادسازی برقرار است.

  روش

  در همین راستا، هدف این پژوهش تبیین تاثیر انگیزه شهرت مدیران بر غنای اطلاعاتی قیمت سهام است. برای رسیدن به این اهداف داده‌های 910 سال - شرکت (130 شرکت برای 7 سال) جمع‌‌آوری‌شده از گزارش‌های مالی سالیانه شرکت‌‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1396 آزمون شده است.

  نتایج

  یافته‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهد بین انگیزه شهرت مدیران و غنای اطلاعاتی قیمت سهام، ارتباط معنی‌دار و مثبتی وجود دارد و اندازه شرکت و اهرم مالی بر غنای اطلاعاتی قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری ندارد.

  کلیدواژگان: انگیزه شهرت، غنای اطلاعاتی قیمت سهام، شفافیت اطلاعات
|
 • Mohammadreza Mehrabanpour *, Reza Tehrani, Hamid Jamshidi Pages 1-22
  Objective

  Block trade is a significant part of stock exchange transactions. They involve trading a large volume of stocks at agreed prices that usually differ from the volatile and spot market prices. The large volume of block Trade has pushed academics to conduct a wide range of researches in this area. The main goal of this paper is to study the information content of block Trade.

  Method

  For the above purpose, gathered data from 208 block trades in the Tehran Stock Exchange during the years of 2008-2016 were analyzed by the event study method. The results indicate that those block Trades are influential indicators for investors engaged in the stock exchange.

  Results

  Evidence shows that after premium and controlled block trades, there exist significant cumulative abnormal returns. Overall, such cumulative abnormal returns imply the abnormal shareholder response to the block Trades. The results also demonstrate there are significant reductions in idiosyncratic volatility following block Trades.

  Keywords: Block trade, Block holder, Abnormal returns, Idiosyncratic Volatility
 • Nemat Rastgoo, Hossein Panahian * Pages 23-40

  The stock market of each country, in addition to reflecting its economic structure, is considered as an important source of capital Circulation of that country. Therefore, recognizing the causes of instability in market is of great importance for economic planners. The purpose of this research is systematic risk modeling using GARCH, E-GARCH, M-GARCH، ARFIMA-GARCH AND ARFIMA- FIGARCH models that is focuses on the residual review of the regression model , whose dependent variable is the market return and the independent variable, the natural logarithm of the change in the price index and cash return (TEDPIX) as a market portfolio. Accordingly, the relevant data for 174 companies in Tehran stock exchange were extracted daily for the period 1385-1394. After analyzing and checking the data in OXmetrics software and examining the models using three criteria, RMSE، MAE & TIC, the results showed that the ARFIMA-FIGARCH model had the least error in terms of all three criteria, which indicates the efficiency of the model in the systematic risk beta estimation.

  Keywords: systematic risk, GARCH models, time series, Tehran Stock Exchange
 • Narges Hamidian, Mehdi Arabsalehi *, Hadi Amiri Pages 41-56
  Objectives
  Under uncertainty, investors do not have enough information about the firm's future cash flows and there is ambiguity about future state of the market. In this situation, according to Bayes' rule, when the market receives information signals (such as firms’ earnings announcements), it may reduce uncertainty and results in more investors' reaction to earnings announcement. The purpose of this study is investigating investors' reaction to unexpected earnings under market uncertainty.
  Method
  For doing so, a sample of 162 companies listed in the Tehran Stock Exchange in the period 1384 to 1394 have been selected. Two methods (the computational formula and GARCH method) were used for calculating market uncertainty.
  Results
  The results of hypotheses test indicated when market uncertainty is high (compared to lower uncertainty), investors’ reaction to earnings announcement is more. Also, under high market uncertainty, investors display more reaction to bad news that this response is consistent with the conservatism approach.
  Keywords: Annual Earnings Announcement, Unexpected Earnings, Abnormal Return, Market Uncertainty
 • Mojtaba Biek Khormizi, Meysam Rafei * Pages 57-82
  Objective

  Value-at-Risk (VaR) is a standard tool for measuring potential risk of economic losses in financial markets, thus it is largely used in controlling and predicting a wide variety of risks such as market, credit, and financial risks.

  Method

  Applying criteria information, this study shows that the best model for measuring the volatility of coin’s futures return, during the period 2013/12/17 to 2016/10/27, is MA(1)-FIAPARCH-CHUNG (2, d, 1). According to the applied model, the VAR, for short- and long-term positions, was calculated and, then, to confirm the accuracy of the applied VAR, Kupic test was run.

  Resutls:

  Our findings indicate that asymmetry evaluation and long-term memory of return volatility can ensure a more accurate VAR model which enhances the quality of the risk management process in the Tehran Futures Market.

  Keywords: Value-at-Risk, Long Run Memory, Volatility, Futures Contract, Coin
 • Golamhossein Asadi *, Maryam Davallou, Sobhan Eskini Pages 83-104
  Objective

  According to empirical financial studies, a momentum investment strategy can lead to excess returns in the medium term. One of the driving factors of momentum return is adjustment and anchoring bias. Investors’ anchor to reference point price and consequent price adjustment drive momentum in price trends. In this research, based on reference points price stated by literature, Momentum investment strategies are investigated.

  Method

  Using portfolio study and studying 108 firms listed in Tehran Stock Exchange over the period from 2007 to 2017 (1386-1395 in Solar Hijri-Iranian calendar), the study has been conducted.

  Results

  Results indicate that investors, applying adjustment and anchoring bias, select reference points based on price extremes up to one year (especially high 26 week price) more than other reference point’s prices as anchor, generating then momentum return by this adjusted price. Furthermore, the results of the regression analysis revealed that with risk adjustments and applying other control variables, this return is robust and statistically significant.

  Keywords: Momentum Strategy, Adjustment, Anchoring, reference points, and Under Reaction
 • Abbas Aflatooni* Pages 105-122
  Objective

   According to the pecking order theory, in the context of information asymmetry, debt financing can decrease the adverse selection costs, increase the firm value, and serve as a financial disciplinary device. The main objective of this research is to investigate the effect of the disciplinary role of leverage on the relationship between information asymmetry and firm value.

  Method

   For hypotheses testing, this paper uses data for 148 firms listed in Tehran Stock Exchange that are selected, using systematic deletion, during 2007-2017. To control the potential endogeneity of leverage ratio which can create a reverse causality between firm value and leverage ratio, our models are estimated by using the two-step generalized method of moments (GMM) estimator.

  Results

   The results indicate that the information asymmetry and the leverage ratio have a negative and significant effect on the firm value, and the negative relationship between information asymmetry and firm value is weakened by leverage ratio. Besides, the results reveal that the negative effect of information asymmetry on the firm's value is stronger (weaker) for firms with higher (lower) growth opportunities. These findings are consistent with the predictions of the pecking order theory.

  Innovations

  Internal studies have not scrutinized the interaction between information asymmetry and leverage ratios in influencing firm value. Likewise, the issue of endogenous bias resulting from the inverse causality of leverage ratio has never been addressed. In this study, in addition to considering the above two issues, the intensity of the relationship between information asymmetry and firm value in companies with high and low growth opportunities is compared.

  Keywords: Firm Value, information asymmetry, leverage ratio, pecking order, Theory, disciplining role
 • Majid Montashery, Daryush Farid* Pages 123-136
  Objectives

  Informativeness by companies is of great importance for managers to transfer information about financial performance to investors, creditors and other stakeholders, and is one of the significant reasons for requesting information on stock prices, informativeness issues, and information asymmetry. Several factors affect the transparency and informativeness of stock prices – including managers’ reputation motivation– which results from their potential effort to display the benefit of operation in terms of goals such as credibility and trust-building.

  Method

  Thus, the purpose of this study is to explain the effect of managers' reputation motivation on stock price disclosure. To do so, the evidence of 910 firm-year (130 companies for 7 years), collected from annual financial reports of companies listed in Tehran Stock Exchange from 2011 to 2017, was tested.

  Results

  Research findings show a significant relationship between the managers' reputation motivation and stock price disclosure. Further, the size of the company has a positive and significant impact on stock price disclosure.

  Keywords: Reputation motivation, Price Informativeness, Information transparency