فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 15 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی جعفری*، رضوان باقلاچی صفحات 5-23

  هدف از تحقیق حاضر مقایسه رسانه ها در تبیین جایگاه سازمان های مردم نهاد از منظر اصحاب رسانه می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارشناسان و اصحاب رسانه در شهر اردبیل بوده که تعداد آن ها برابر 110 می باشد. برای تعیین حجم نمونه به علت محدود بودن جامعه آماری از روش تمام شماری شماری استفاده شده است. به منظورگردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته دارای سه بعد با الهام از مدل متانی و حسن پور (1393) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت جایگاه سازمان های مردم نهاد از منظر اصحاب رسانه در حد مطلوب قرار دارد. همچنین وضعیت متغیرهای هدایت و آموزش افکار عمومی، جنبه نظارت و آگاهی بخشی در حد متوسط به بالا و متغیر تجمیع خواسته های عمومی در وضعیت مطلوب قرار دارد. از بین انواع رسانه ها مطبوعات با بیشترین میزان (60/0) و رادیو با کمترین میزان (16/0) در تبیین جایگاه سازمان های مردم نهاد از منظر اصحاب رسانه نقش دارند.

  کلیدواژگان: رسانه، سازمان های مردم نهاد، اصحاب رسانه، علم
 • مهدی زینالی تازه کندی*، محسن نوکاریزی، حسن بهزادی صفحات 25-47

  هدف از این مطالعه این است که روش یا روش های پژوهش مناسب برای علوم بین رشته ای شناسایی شوند که علم اطلاعات و دانش شناسی نیز در این حوزه قرار دارد. از این رو، این یک مقاله مروری تحلیلی است که به برخی از مهم ترین مکتب های فلسفی مرتبط به روش پژوهش پرداخته و ویژگی هر کدام از آن ها بحث شده است. یافته ها حاکی از آن است که می توان مکاتب فلسفی پوزیتویستی، پراگماتیستی، رئالیستی و پارمیندسی را دارای رویکرد تقلیل گرا دانست که به کشف قوانین حاکم بر طبیعت علاقه مندند؛ در حالی که مکاتب فلسفی اگزیستانسیالیستی و هراکلیتوسی را کل گرا دانست که به تغییر و تفاوت موجودیت ها توجه دارند؛ از آنجایی که این ماهیت مسئله و موضوع پژوهش است که فلسفه و رویکرد پژوهشی مناسب را معین می کند. از این رو برای علوم بین رشته ای که اغلب دارای مسائل و موضوع های پیچیده  و چند وجهی می باشند، استفاده از مکاتب فلسفی دوگانه محور افلاطونی و روش ترکیبی برای حوزه های بین رشته ای مناسب تر است.  به نظر می رسد، آگاهی از این واقعیت که هر پژوهشی از یک سلسله مفروضات فلسفی پیروی می کند، در رابطه با اینکه چگونه باید بسیاری از مسائل اصلی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی مطالعه شود،کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: بین رشته ای، روش پژوهش، موضوع چند وجهی، علم اطلاعات و دانش شناسی، معرفت شناختی
 • فرحناز سلطانی* صفحات 49-65

  جستجو، گردآوری و سازماندهی منابع اطلاعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی از یک سو و استناددهی به منابع مورد استفاده از سوی دیگر، همواره یکی از مسائل مهم و ضروری پژوهشگران بوده است. به موازات رشد و توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، کتابخانه ها، دانشگاه ها، مراکز اطلاع رسانی، علمی و پژوهشی به ابزارهای ذخیره و بازیابی اطلاعات مناسب و سودمند مجهز شدند و همچنین، ایجاد و توسعه شبکه وب و اینترنت جهانی، منجر به دسترسی پژوهشگران به منابع بیشمار اطلاعاتی شد. در این میان ذخیره و مجموع سازی فراداده های اطلاعاتی در یک کتابخانه دیجیتالی با استفاده از ابزارهای دیجیتالی کار را آسانتر میسازد. استناددهی و ارجاع به منابع اطلاعاتی استفاده شده با شیوه های استاندارد مزیت دیگری است که کاربران به ون نیاز دارند. علاوه بر آن در محیط دیجیتال نیاز به ابزاری مناسب است که با پشتیبانی قالب ها و استانداردهای صفحات وب کار ذخیره سازی داده را میسر کند. نوشتار حاضر، با مروری کلی به معرفی نرمافزارهای مدیریت استناددهی، ویژگی های آن و سپس محدودیت های آن برای تولید نرمافزار پژوهیار، به عنوان اولین نرمافزار فارسی زبان مدیریت استناددهی و ارجاعات می پردازد، و با هدف بررسی ویژگی ها و قابلیت های آن را در مجموعه سازی، سازماندهی و استناددهی و با رویکردی مروری امکانات آن را که به صورت تجربی پیاده شده است، در زمین مدیریت استناددهی معرفی می کند.

  کلیدواژگان: پژوهیار، مجموع سازی، سازماندهی، استناددهی، پژوهشگران
 • مهدی زارع* صفحات 67-82

  زمینلرزه 90/8/1وان ترکیه با بزرگای گشتاوری Mw7.2در ساعت 13:41به وقت محلی موجب 644کشت (بر اساس گزارش رسمی منابع بیمارستانی) شد که از این میزان 477نفر مربوط به تلفاط در شهر ارجیش است. ناحیه زلزله زده وان با تلاقی گسل های ناحیه شرق ترکی با شمال غربی ایران و جنوب غربی قفقاز در محدودهای با لرزه خیزی بالا قرار گرفته و گسیختگی گسل زمینلرزهای در این زلزله با سازوکار فشاری در راستای تقریبا شرقی- غربی با گسیختگی سطحی به طول حدود 10 کیلومتر در شمال وان در حدفاصل ساحل دریاچه وان تا ساحل دریاچه ارجک قابل مشاهده بود. در این مقاله بر اساس بازدید به عمل آمده از سوی گروه شناسایی مناطق زلزله زده پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله از منطق وان ترکیه به مد 5روز (از روز بیست و ششم بعد از رخداد زلزله) جنبه های زلزله شناختی زلزله وان مورد بررسی قرار گرفت است.

  کلیدواژگان: زلزله وان، ترکیه، گسل زمین لرزه ای، پس لرزه ها
 • کتی فروستر*، اولریک روهن ترجمه: مختار جعفری صفحات 109-132

  در نتیجه جهانی شدن فناوری و رویه های جدید استفاده از رسانه فضای رسانه ای به نحو معناداری تغییر یافته است. از این رو محققان روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی خواستار تغییر و تجدید نظر در وضعیت تحصیلات تکمیلی در این زمینه اند. هدف از این مقاله بررسی نحوه آموزش مدیریت رسانه در سازمان های متفاوت و نحوه مواجه مربیان با این زمینه میان رشته ای، بین المللی و پویا است. در پیمایشی آنلاین، ما از مربیان چهارده کشور متفاوت از سراسر اروپا در مورد موضوعات کلیدی مورد بحث در تدریس، آموزش های کاربردی و چالش های اساسی ملموس، پرسش کردیم.

  کلیدواژگان: مدیریت رسان، اقتصاد رسان، تدریس، یادگیری فعال، فنون تدریس
|
 • Ali Jafari*, Rezvan Baghlachi Pages 5-23

  The purpose of this study is to compare the media in explaining the status of Non Governmental Organizations from the point of view of the media Specialists. In terms of the purpose of the research, the applied type is of descriptive and correlative type In terms of data collection method, the research method is survey. The statistical population of this study consists of all the staff and officials of the Media Association in Ardebil. Whose number is 110. A total number has been used to determine the sample size due to the limited statistical population. In order to collect the required data, a researcher-made questionnaire inspired by Matani and Hasanpour (2015) was used. The results of the research show that status of the status of NGOs from the perspective of the media is favorable. Also, the status of variables (guidance and education of public opinion, aggregation of general demands and the aspect of monitoring and awareness) is in the upper limit of the average, which is the variable of aggregating the general demands in the optimal situation and from among the various types of media, the press with the highest (0 /60) and radio with the lowest level (0/16) in explaining the position of NGOs from the point of view of the media.

  Keywords: Media, NGOs, Media Specialists, Science
 • Mahdi Zeynali Tazehkandi*, Mohsen Nowkarizi, Hassan Behzadi Pages 25-47

  The purpose of the study is to identify the appropriate research method(s) for interdisciplinary sciences, including knowledge and information science. In this regard, this is an analytical review article concerning some important philosophical schools related to research methods in which the characteristics of each philosophical school is mentioned and discussed. The findings show the positivist, pragmatist, realistic and Parmenides philosophical schools may be regarded as reductionist approaches which tend to discover the laws of nature; the existentialist and Heraclitus philosophical schools are holistic which tend to consider the change of entities. Since, it is the nature of the problem and the subject of the research that determine the appropriate research method and philosophy; Hence, for interdisciplinary sciences that often have complex, multi-faceted problems, the use of dual philosophical schools such as Plato’s philosophy (the composite approach) is more appropriate. It seems awareness of the fact that every research follows a series of philosophical assumptions has implications on how problems in the knowledge and information science should be studied.

  Keywords: interdisciplinary, Research Method, multifaceted subject, Knowledge, Information Science, Epistemology
 • *Farahnaz Soltani Pages 49-65

  Searching for, gathering and organizing information and research resourceson one hand and citing the sources, which are used on the other, havealways been one of the most important and urgent issues for researchers.Along with the growth and development of information and communicationtechnologies, libraries, universities, information centers, science centers andresearch centers have been equipped with convenient and useful data storageand retrieval tools. Also, the creation and development of the World WideWeb and Internet, resulted in the access of researchers to numerousinformation resources. Meanwhile, storing and acquisition of metadatainformation in a digital library using digital tools, makes it easier. Citing andreferring to the resources of information used in standard ways is anotheradvantage that users need. In addition, the digital environment requires anappropriate tool that supports data formats and standards supporting webpages. This article, with a general review, introduces the citationmanagement software, its features and then its limitations to producePajoohyar software, as the first Persian citation and reference managementsoftware. It aims at examining its features and capabilities in acquisition,organizing, and citation, and with an overviewing approach, it introduces itspossibilities that have empirically been implemented in the field of citationmanagement.

  Keywords: Pajoohyar, acquisition, Organizing, Citation, Researchers
 • *Mehdi Zare Pages 67-82

  The Van Turkey earthquake of 23 October 2011, Mw7.2, occurred at 13:41local time, and caused 644 death losses (according to official sources fromhospitals), of which 477 in Ercis. The Van earthquake epicenter was closedto an active tectonic intersection zone in NW Iran, eastern Turkey and SWCaucasus, and the earthquake fault with a compressional mechanism withalmost east-west direction, created a surface rupture with a 10km length inthe north of Van, between the coast line of Van and Ercek lakes. This articlerepresents the seismological aspects of the Van earthquake based on a 5 -day visit by the reconnaissance team of IIEES started on the 26th day afterthe mainshock

  Keywords: Van earthquake, earthquake fault, Aftershocks
 • Amirreza Asnafi, Shima Moradi Pages 85-112
  INTRODUCTION

  Considering the importance and increasing rate ofsocial networks utilization amongst scientific societies, the present studywas conducted to analyze the profile picture of faculty members ofinformation sciences in academic social networks, and analyze theirprobabilistic patterns for the picture selection.

  METHODOLOGY

  It was a descriptive and survey type study and aresearcher-made questionnaire was used to collect data from 45 facultymembers in governmental universities of the country. Analyzing data wasmade with SPSS and Chi-square test.

  FINDINGS

  It showed that 51.1% of the faculties used the same pictures forvarious scientific social networks. 64.4 %, occasionally replaced theirpictures; 24.4 % of them noted that providing a new image of themselveswas the main reason to make changes on their profile pictures. The mostcommonly used image template was the official photo and the mostimportant reason for the current image was the attraction of a picture.Examining the research hypotheses, it was found that there is a significantrelationship between their profile image profile, gender, age and academicrank. The relationship between changing the picture and the gender washigh; while, it was moderate compared to the scientific level and ageamongst faculties. Moreover, most of the faculty members despite theirgender, age, and academic rank, used official pictures; however the rate ofusing officialprofile pictures was higher among men, those with professorlevel rank and those in 36 to 40 age range. These findings were similar tothe results of demographic and profile characteristics of faculty members.

  Conclusion

  In academic social networks, interactions and communicationsare official and users are supposed to share their scientific output and experiences, so they have to present their official aspect of themselves insuch an environment. It seems that profile pictures in these networks areimportant to researchers in attracting scholars, colleagues and expanding thescholarly network, so they try to identify and accept those with the sameattitudes and manners.

  Keywords: Scientific social networks, image, Faculty Members, Library, information sciences, sharing, Researchgate, Linkedin
 • Kati Förster *, Ulrike Rohn Translator: Mokhtar Jafari Pages 109-132

  The media sphere has changed significantly as a result of globalization,technology, and new habits of media use. Scholars in journalism and masscommunication thus call on a transformation and reinvention of highereducation in the field. The purpose of this article is to investigate how mediamanagement is taught across different institutions, and how educators copewith this interdisciplinary, international, and dynamic field. In an onlinesurvey, we asked educators from fourteen different countries across Europeabout the key themes addressed in teaching, the pedagogies applied, and thefundamental challenges they perceive.

  Keywords: Media Management, media economics, Teaching, active learning, pedagogies