فهرست مطالب

مجله ترویج علم
سال چهاردهم شماره 24 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/06
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مهدی زارع* صفحات 6-9
 • سکینه اسدی، نسیم مجیدی قهرودی*، امید جهانشاهی صفحات 11-34
  هدف

  فقدان قطعیت ها در سیاستگذاری های رسانه ای موجب شده کیفیت سرگرمی دارای رویکرد منسجمی نباشد. ابهام ها و چندگانگی ها توسعه سرگرمی را با چالش مواجه نموده است. لذا شناسایی سیاستگذاری رسانه ای برای ارتقا کیفیت سرگرمی در تلویزیون ج.ا.ا. ضرورت دارد. بررسی ها و تجربه زیسته پژوهشگر نشان می دهد پژوهشی دراین باره انجام نپذیرفته. به راستی سیاستگذاری های موجود شاخص های متناسبی به فراخور ماموریت های واقعی رسانه ملی است؟ یا نگاهی آرمانی به مقوله وسیع سرگرمی در برنامه های تلویزیونی دارد؟ پاسخ به موضوع سیاست های مناسب برای ارتقای کیفیت سرگرمی در تلویزیون هدف و پرسش اصلی و مفهوم سرگرمی در اسناد بالادستی چیست؟ برنامه های موجود معاونت سیما در حوزه سرگرمی از چه نقاط قوت و ضعفی برخوردارند؟ سوال های فرعی است.

  روش

  مطالعه اسنادی، تحلیل و استخراج نتایج با روش تحلیل مضمون و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با روش نمونه گیری هدفمند با 15 تن از فرهیختگان داخل و خارج از سازمان، عوامل برنامه ساز و مدیران رسانه ملی انجام پذیرفت.

  یافته ها

  ضعف در نظریه پردازی بومی در مختصات رسانه تراز ملی و جامعه ایرانی، فقدان سیاستگذاری منطبق با اهداف واقعی رسانه، بی اعتنایی به ذایقه متغیر، متنوع و نیازهای مخاطبان، رویکرد سرسختانه و سلیقه ای به قواعد و ساختار، کم توجهی به مخاطب شناسی و کاهش سطح تعاملات موجب از دست دادن جایگاه صداوسیما در جامعه و تهدید جدی که می توان با تغییر رویکرد به فرصت بدل کرد.

  نتایج

  پذیرش دیرهنگام تغییرات هزینه های بالای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بر رسانه ملی تحمیل و موجب کاهش اقبال مخاطبان و از دست دادن بازارهای جدید در عصر رسانه های نوین می شود. فهم، تحلیل فضا و سیاست های رسانه ای واقع بینانه و به هنگام می تواند در افزایش قابلیت پیشرفت و سازش پذیری سیاستگذاری رسانه ای برای ارتقا کیفیت سرگرمی در تلویزیون ج.ا.ا. موثر باشد. با توجه به فرایند پرشتاب تغییرات صنعت سرگرمی، رسانه ملی می تواند برای حفظ بقا، از سیاست های«خود-ترمیمی پیوسته» و تصحیح اطلاعات پیروی کند.

  کلیدواژگان: رسانه ملی، سرگرمی، سیاستگذاری، تلویزیون
 • جعفر جعفری هرندی، نادر سلیمانی*، حمید شفیع زاده صفحات 37-57

  تحقیق حاضر باهدف ارایه الگوی توسعه سواد بوم شناختی در مدارس متوسطه طراحی گردید. این مطالعه به روش کیفی و مبتنی بر رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین بود. جامعه آماری شامل مدیران مدارس، معلمان، کارشناسان آموزش محیط زیست، اساتید رشته آموزش محیط زیست و نخبگان حوزه محیط زیست بود که به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند (22 نفر). نتایج پژوهش نشان داد که 16 مقوله و 61 کد مفهومی شناسایی شدند و در دل ابعاد 6 گانه مدل پارادایمی جای گرفتند؛ بنابراین به منظور توسعه سواد بوم شناختی، باید با در نظر گرفتن شرایط علی (خانواده، معلمان و مدیران)، سعی در شناخت بیشتر سواد بوم شناختی و همچنین به کارگیری راهبردهای شناسایی شده (فرهنگ سازی، آموزش وپرورش، رسانه، آموزشی، الگوبرداری و برنامه ریزی) نمود. همچنین به منظور دستیابی به این راهبردها، باید شرایط زمینه ای (زیرساخت ها و منابع انسانی) و همچنین شرایط مداخله گر (تسهیل کننده و مخرب) را نیز در نظر گرفت تا به پیامدهای مثبت توسعه (زیست محیطی، رفتاری و اقتصادی) دست یافت.نتایج پژوهش نشان داد که 16 مقوله و 61 کد مفهومی شناسایی شدند و در دل ابعاد 6 گانه مدل پارادایمی جای گرفتند؛ بنابراین به منظور توسعه سواد بوم شناختی، باید با در نظر گرفتن شرایط علی (خانواده، معلمان و مدیران)، سعی در شناخت بیشتر سواد بوم شناختی و همچنین به کارگیری راهبردهای شناسایی شده (فرهنگ سازی، آموزش وپرورش، رسانه، آموزشی، الگوبرداری و برنامه ریزی) نمود. همچنین به منظور دستیابی به این راهبردها، باید شرایط زمینه ای (زیرساخت ها و منابع انسانی) و همچنین شرایط مداخله گر (تسهیل کننده و مخرب) را نیز در نظر گرفت تا به پیامدهای مثبت توسعه (زیست محیطی، رفتاری و اقتصادی) دست یافت.

  کلیدواژگان: محیط زیست، اکوسیستم، سواد بوم شناختی، دانش آموزان
 • قاسم آزادی احمدآبادی* صفحات 58-81
  هدف
  پژوهش حاضر به دنبال تبیین و کسب شناخت از اهداف، سیاست ها و شاخص های مرجعیت علمی براساس اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیش نیاز حرکت به سوی آن است. این پژوهش به بررسی ابعاد و سطوح، اهداف، سیاست ها و شاخص های مرجعیت علمی براساس اسناد بالادستی به منظور زمینه سازی برای حرکت نهادهای ذی ربط در مسیر تدوین برنامه راهبردی، منطبق با این خطوط کلی پرداخت.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی بوده و از جنس سیاست پژوهی است. با روش سندکاوی، اسناد بالادستی کشور، تحلیل شده و اهداف، سیاست ها و راهبردها و شاخص های ارایه شده برای مرجعیت، استخراج و تبیین می شود.
  یافته ها
  بررسی اسناد نشان می دهد که در عین اینکه این اسناد دارای چارچوب های منحصربه فرد، رویکردها و نقاط تمرکز متفاوت هستند اما در برخی جنبه ها مشابه و هماهنگند. در این اسناد، وجود مواردی ازقبیل پذیرش دانشجویان خارجی، ایجاد شعب بین المللی دانشگاه ها و... حاکی از آن است که مرجعیت در سطح «آموزش» نیز مطرح است. تولیدات علمی باکیفیت، پژوهش های بین المللی، نشریات معتبر و... بخشی از تبیین این مفهوم را در بخش «تحقیق و پژوهش» برعهده دارند. توجه به صادرات محصولات و کالاهای فناورانه، اختراعات ملی و بین المللی و فناوری های پیشرفته، نشان از توجه به بعد «فناوری و نوآوری» در جهت دستیابی به مرجعیت علمی است.
  نتایج
  توجه به مفاهیم و گزاره های مختلف در اسناد بالادستی، جنبه هایی از مفهوم مرجعیت را پیش روی ما می گشاید. به نحوی که می توان گفت مرجعیت در سطح مقالات و مجلات، دانشمندان و پژوهشگران، نهادهای آموزشی و پژوهشی و محصولات و کالاها اتفاق می افتد.
  کلیدواژگان: سیاست پژوهی، برتری علمی، مرجعیت علمی، اسناد بالادستی ایران، نظام مطلوب علم و فناوری
 • الهه کشاورز*، فاطمه مشک بید صفحات 83-99
  هدف

  از جمله اساسی ترین فعالیت هایی که در اغلب کشور های دنیا در جهت بهبود فرهنگ علمی جامعه انجام می شود، بکارگیری روش های نوین آموزشی و اصلاح طرح واره های ذهنی فراگیران است. به دلیل ضرورت درک صحیح مفاهیم انتزاعی علوم پایه در تمامی مقاطع تحصیلی، پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی اصلاح کج فهمی ها در آموزش مفاهیم شیمی انجام شد.

  روش

  روش پژوهش در مطالعه ی حاضر، رویکرد فراترکیب است. جامعه ی آماری، شامل تمامی پژوهش های مرتبط با اصلاح کج فهمی در آموزش شیمی از سال 1380 تا 1400 مستخرج از پایگاه های اطلاعاتی نشریات فارسی زبان است که با جستجوی نظام مند و با رعایت معیارهای ورود و خروج بررسی شد و در نهایت 7 سند که بیشترین انطباق را با معیارها داشتند، انتخاب گردید و یافته ها مورد تجزیه، تحلیل و ترکیب واقع شد. سوال پژوهش این بود که بر اساس نتایج مطالعات، روش های موثر بر اصلاح کج فهمی ها چه دستاوردهایی برای مدرسان و معلمان در آموزش مفاهیم شیمی داشته است؟

  یافته ها

  پس از انجام مراحل پژوهش، مهم ترین مولفه های اصلاح و کاهش کج فهمی در آموزش شیمی در قالب مدلی با 5 مقوله ی هسته ای، 12 مقوله و 47 مفهوم، شامل حیطه های ارزشیابی، راهبردی، نوآوری، کاربردی و عاطفی، معرفی گردید.

  نتایج

  نتایج مطالعه نشان داد که با بکارگیری رویکردهای موثر بر اصلاح کج فهمی، آموزشگران می توانند سبب ترویج و ارتقای فرهنگ علمی افراد جامعه شوند. یافته های مطالعه ی حاضر می تواند جهت تدوین کتاب ها و سرفصل دروس، مورد توجه دست اندرکاران آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فرهنگ علمی، تدریس موثر، اصلاح کج فهمی، آموزش شیمی، مفاهیم انتزاعی
 • صادق میراحمدی* صفحات 101-119

  موضوع: موضوع اصلی این پژوهش بررسی مولفه های اصلی فضیلت فکری و تفکر اتقادی و ارتباط آنها با یکدیدگر در جهت تحقق آرمان های آموزشی است.

  هدف

  از مهمترین آرمان های آموزشی عبارت است از اینکه رشد معرفتی و رشد اخلاقی توامان و با هم صورت گیرند. تفکر انتقادی و فضیلت فکری دو رویکرد مهم آموزشی هستند که هدف اصلی آنها گام برداشتن در مسیر این آرمان آموزشی است. در این مقاله رابطه فضیلت فکری و تفکر انتقادی در جهت دستیابی به آرمان های آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  روش

  این مقاله اطلاعات به روش کتابخانه ای گردآوری شده سپس با روش توصیفی و تحلیل محتوا رابطه بین تفکرانتقادی و فضیلت فکری را در جهت دستیابی به آرمان های آموزشی مورد بحث و بررسی قرار داده است.

  یافته ها

  بر مبنای یافته های این پژوهش مشخص شد که مهمترین مولفه های فضیلت فکری عبارتند از مولفه های انگیزشی، عاطفی، قضاوت و موفقیت. مولفه های اصلی تفکر انتقادی نیز عبارت از ارزیابی استدلال (علت) و مولفه روح تفکر انتقادی است. فضیلت فکری و تفکر انتقادی متمایز از یکدیگر هستند هر چند برخی از ابعاد تفکر انتقادی با فضیلت فکری (همچون کنجکاوی، پشتکار ذهنی، گشودگی ذهنی، شجاعت فکری و...) همپوشانی نیز دارند. فضیلت فکری و تفکر انتقادی برای تحقق آرمان های آموزشی مکمل یکدیگر هستند.

  نتایج

  در همه رشته ها، تفکر انتقادی و فضایل فکری از مهم ترین اموری هستند که لازم است به دانش آموزان و دانشجویان آموزش داده شود. فضایل فکری و تفکر انتقادی مقدمات لازم و ضروری برای یادگیری همه رشته های دانشگاهی هستند؛ زیرا جدا از آنکه باعث موفقیت های تحصیلی و دستیابی به تفکر برتر می شوند، در کارآمدی زندگی اجتماعی و شهروندی نیز بسیار موثر هستند.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، معرفت شناسی فضیلت، فضیلت فکری، آموزش
 • شهره ناصری*، امیر ناظمی، ناصر باقری مقدم، امیرهوشنگ حیدری صفحات 121-148

  موضوع: آینده ی حکمرانی برآمده از عدم قطعیت های شکل دهنده به آینده است. شناسایی عدم قطعیت ها در حوزه های مختلف امری زمان بر، نیازمند خبرگی فراوان و پویاست و این امر در خصوص حوزه های بینارشته ای دوچندان است. از سوی دیگر سیاست گذاری در دنیای شتابان امروز، نیازمند بهره گیری از ابزارهایی است که بتواند با کم ترین هزینه، سریع ترین ارزیابی ها را انجام دهد.

  هدف

  هدف این پژوهش شناسایی سناریوهای آینده حکمرانی فناوری اطلاعات است.

  روش

  یکی از روش های سریع، ارزان و کارآمد در ارزیابی سیاست گذاری، استفاده از سناریونگاری درون قالبی است، در حالی که روش سناریونگاری قابلیت استفاده در حوزه های بینارشته ای را ندارد. در این پژوهش از طریق ترکیب روش های سناریونگاری درون قالبی و تحلیل ریخت شناسی، امکان رسیدن به ارزیابی های سریع، جامع و ارزان در حوزه های بینارشته ای فراهم آمده است.

  یافته ها

  ابتدا سناریوهای مرجع در هر دو حوزه ی: 1)حکمرانی و 2)فناوری اطلاعات انتخاب شده، سپس این سناریوها در یک جدول با همدیگر تقاطع داده می شوند. به این ترتیب سناریوهای اولیه ی حکمرانی فناوری اطلاعات شامل ترکیب همه ی حالت های ممکن (از ترکیب هر سناریوی فاوا با هر سناریوی حکمرانی) در 16 حالت ممکن، احصا می شود. سپس با استفاده از تکنیک حذف موارد ناهمگون، که در تحلیل ریخت شناسی استفاده می شود، حالت هایی که احتمال تحقق پایین داشته یا باورناپذیر باشند، از میان حالت های ممکن حذف می شوند. بدین ترتیب سناریوهای آینده در قالب 6 سناریو تدوین شده است.

  نتایج

  سناریوهای آینده حکمرانی فاوا وابسته به بازیگران و نوع تعامل آنان است. همچنین روش درون قالبی در حوزه های بینارشته ای بر اساس روش ترکیبی این پژوهش قابلیت استفاده می یابد.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، فناوری اطلاعات، نظام حکمرانی، سناریونگاری
 • سمیه قراگوزلو، فائزه ناطقی*، مهناز جلال وندی صفحات 151-175

  هدف از این تحقیق تحلیل عناصر برنامه های درسی تحقق بخش شاخص های کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی بود. تحقیق حاضر ازنظر ماهیت یک پژوهش توسعه ای و به صورت کیفی به روش تحلیل تم بود. جامعه آماری در پیشینه مطالعاتی را کلیه متون نظری و پژوهشی داخلی و خارجی در دسترس، مراجع مرتبط و اسناد بالادستی نظام آموزشی کشور تشکیل داد روش نمونه گیریی از این جامعه هدفمند بود و در بخش مصاحبه با خبرگان جامعه تحقیق شامل 15 نفر متخصص حوزه برنامه درسی و کارآفرینی بود که به روش گلوله برفی و در حد اشباع نظری انتخاب شدند. برای حصول اطمینان از قابلیت اطمینان داده های پژوهش از روش مطالعه مکرر، مقایسه داده ها، خلاصه سازی و دسته بندی اطلاعات بدون این که درداده ها تغییراتی ایجاد شود استفاده شد. الگوی برنامه درسی تحقق بخش شاخص های کارآفرینی در چهار حوزه هدف، محتوا، روش های آموزش و روش های ارزشیابی ارایه شده است. اهداف برنامه درسی تحقق بخش شاخص های کارآفرینی در چهار بخش (نگرش کارآفرینی، دانش کارآفرینی، بینش کارآفرینی و مهارت کارآفرینی) مشخص شد که هرکدام دارای زیر مولفه هایی است. محتوای برنامه درسی تحقق بخش شاخص های کارآفرینی شامل 5 مولفه (مدیریت ارتباطات، مدیریت مالی، بازاریابی و فروش، مدیریت منابع انسانی، تصمیم گیری و حل مسیله) است که هرکدام دارای زیرمولفه هایی است. روش آموزش برنامه درسی تحقق بخش شاخص های کارآفرینی شامل سه روش اصلی (روش های ارایه مستقیم، روش های تعاملی و روش های کاربردی- عملیاتی) که هرکدام دارای زیرمولفه هایی است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، برنامه درسی، دانشگاه کارآفرین، علمی و کاربردی، روش داده بنیاد
 • فواد شیرانی*، نادر نادری، سهراب دل انگیزان صفحات 177-200

  مقدمه(زمینه): کسب و کارهای نوپا به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات، نقشی اساسی در ایجاد نوآوری، اشتغال و افزایش مزیت رقابتی کشور دارند. توجه به زیست بوم کارآفرینی، می تواند به صورت هدفمند تلاش های سیاستگذاران در راستای توسعه کسب و کارهای نوپا در استان اصفهان را جهت بخشد.

  هدف

  در این پژوهش به دنبال ارایه مدلی جهت توسعه زیست بوم کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات استان اصفهان هستیم.

  روش ها

  پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها دارای رویکرد آمیخته است. پژوهش در قسمت کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل تم و نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و 10 نفر از اساتید و کارشناسان، مدیران و فعالان این حوزه در پژوهش شرکت کردند. پس از مشخص شدن مفاهیم و دسته بندی تم های اصلی و فرعی شناسایی شده در پژوهش، با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، هریک از اجزای مدل مورد بررسی قرار گرفت تا از مناسب بودن هریک از تم های اصلی و فرعی شناسایی شده در پژوهش در جامعه مورد مطالعه اطمینان حاصل شود. برای بررسی هریک از اجزا مدل پارادایم، از بارهای عاملی، مقدار آلفای کرونباخ، متوسط واریانس تببین شده و سطح معنی داری آزمون بارتلت استفاده شده است.

  یافته ها

  مقدار بار عاملی، متوسط واریانس تبیین شده، ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به دست آمده برای هریک از سنجه های پژوهش حاکی از ارتباط مناسب و قابل قبول بین سنجه ها با سازه ها (بارعاملی و متوسط واریانس تبیین شده) و سازگاری سوالات برای هریک از اجزا مدل (ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی)بود.

  نتیجه

  پژوهش نشان داد دولت، بازار، دانش جدید، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت، حمایتگران، خدمات مالی و واسطه ای و شبکه سازی مولفه های مدل زیست بوم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات استان اصفهان را تشکیل می دهند.

  کلیدواژگان: زیست بوم کارآفرینی، استارتاپ، کسب و کارهای نوپا، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارآفرینی
 • مرضیه دهقانی زاده*، سارا ترابی زاده صفحات 203-225
  هدف

  با رشد فزاینده ی دانش در قرن بیست و یکم، پنهان سازی دانش اثرات مخربی بر بهره وری سازمان دارد. لذا، پژوهش حاضر به بررسی نقش شفقت، کامیابی و رفتار شهروندی سازمانی جهت کاهش اثرات منفی پنهان سازی دانش در کارخانه لاستیک بارز شهر کرمان پرداخته است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان ستادی کارخانه لاستیک بارز کرمان (180 نفر) بود که 123 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش نامه های استاندارد بود که روایی و پایایی آن تایید شد. روش تحلیل مورد استفاده در این پژوهش تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری بود.

  یافته ها

  یافته های حاصل از اجرای پژوهش، نشان داد که بازی خاموش و پنهان سازی گریزان بر شفقت در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد، اما پنهان سازی منطقی تاثیر معناداری بر شفقت در محیط کار ندارد. همچنین، تاثیر شفقت در محیط کار بر کامیابی در محیط کار؛ و تاثیر شفقت در محیط کار بر رفتار شهروندی سازمانی؛ و تاثیر کامیابی در محیط کار بر رفتار شهروندی سازمانی نیز تایید گردید. همچنین، شفقت در محیط کار در رابطه بین بازی خاموش و پنهان سازی گریزان با کامیابی در محیط کار نقش میانجی دارد. در نهایت مشخص گردید، شفقت در محیط کار در رابطه بین بازی خاموش و پنهان سازی گریزان با رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی دارد.

  نتایج

  نتایج این پژوهش نشان داد، به هر میزان مدیران، توجه بیشتری به شفقت در سازمان خود داشته باشند، می توانند اثرات منفی پنهان سازی دانش (بازی خاموش و پنهان سازی گریزان) را کاهش دهند و در نتیجه باعث افزایش کامیابی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در محیط کار شوند.

  کلیدواژگان: بازی خاموش، پنهان سازی منطقی، شفقت در محیط کار، کامیابی در محیط کار، رفتار شهروندی سازمانی
 • زهرا نامور عربانی*، عباس عباس پور، علی خورسندی، مرتضی طاهری صفحات 227-250
  هدف

  تجاری سازی پژوهش ها در دانشگاه ها می تواند علاوه بر فراهم آوردن سرمایه گذاری در فناوری های بهتر پیشرفته تر برای پژوهشگران و موسسات عرضه کننده ی دانش، به توسعه یافتگی کشور نیز کمک شایانی نماید.

  روش

  تحقیق حاضر بر اساس نتیجه توسعه ای و کاربردی بر اساس هدف، توصیفی و از حیث نحوه گردآوری و تحلیل داده ها ترکیبی است. جامعه آماری پژوهش در گروه اول، خبرگانی هستند که به لحاظ علمی بر حوزه های تجاری سازی پژوهش تسلط داشته اند. حجم نمونه پژوهش در بخش کیفی پس از مصاحبه با نفر سیزدهم، اشباع نظری حاصل شد. گروه دوم پژوهش شامل کلیه اعضای هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می باشند. حجم نمونه در بخش کمی 100 نفر از اعضای هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی استفاده شد؛ داده های موردنیاز این پژوهش با استفاده از مصاحبه های عمیق، باز و نیمه ساختاریافته در بخش کیفی و پرسشنامه در بخش کمی جمع آوری شده اند. روش پژوهش مورداستفاده در این رساله بنا به ماهیت اکتشافی آن، تحلیل مضمون بوده است. در این مطالعه، برای تجزیه وتحلیل متغیرهای جمعیتی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. جهت تحلیل یافته ها و آزمودن مدل تحقیق، از روش حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شده است؛

  یافته ها

  با مطالعه داده ها و اطلاعات استخراج شده درنهایت، 337 کد باز (مفهوم اولیه)، 154 مضمون پایه، 29 مضمون سازمان دهنده و 7 مضمون فراگیر شناسایی شدند که مضامین فراگیر (مولفه های اصلی) عبارت اند از: اقدامات زیرساختی، ثروت افزایی، ریشه یابی، نتیجه گرایی، دانش محوری، تسهیل در کار، جامعیت و مانعیت. یافته های حاصل از برازش کلی مدل و حاصل شدن 62/0 نشان از برازش کلی قوی مدل استخراجی دارد.

  نتایج

  نتایج این پژوهش می تواند نقش مهمی در توسعه کشور، به ثمر نشستن ایده های برتر و نیز کارآفرینی دانشگاهی دارد.

  کلیدواژگان: تجاری سازی، دانش و فناوری، پژوهش های دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • سعیده سعیدی* صفحات 253-278

  مهاجرت متخصصان نوعی برون کوچی آگاهانه و هدفمند نیروی انسانی برخوردار از سرمایه و دانش است و بی شک مطالعه الگوهای مهاجرتی جامعه ایران به ویژه تحصیل کردگان در دوران معاصر یکی از مهمترین الزامات پژوهشی در راستای منافع ملی خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای مهاجرتی موقعیت استراتژیکی دارد چراکه به طور همزمان کشور مبدا، ترانزیت و مقصد میلیون ها مهاجر می باشد.هدف اصلی این پژوهش فراتحلیل مطالعات صورت گرفته در خصوص چرایی مهاجرت در میان ذهنیت تحصیلکردگان (با تاکید بر تحصیلات دانشگاهی) و تاثیر آن بر الگوهای رفتاری و تعلق اجتماعی آنان است؛ در این پژوهش، مهاجرت تحصیل کردگان براساس سطوح سه گانه چرخه مهاجرت انجام خواهد شد: تحلیل رفتارهای برون کوچی تحصیل کردگان با اهداف آموزشی (ادامه تحصیل/ فعالیت در دانشگاه)، بحث پایداری و ماندگاری مهاجران تحصیل کرده در مقصد و همچنین کنش های فراملی گرایانه و همچنین مهاجرت بازگشتی تحصیل کردگان به کشور مبدا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که به تولید و تجمیع ادبیات نظری و عملی در حوزه مهاجرت تحصیل کردگان خواهد انجامید.روش این پژوهش مبتنی بر فراتحلیل 154 سند در قالب مقاله، طرح پژوهشی و کتاب می باشد.لازم به ذکر است تمرکز بر مهاجرت تحصیل کردگان تمام اشکال مهاجرتی را پوشش داده است و نه صرفا مهاجرت های تحصیلی و کاری. بازه زمانی تحقیقات مورد نظر بعد از انقلاب را شامل می شود و تحقیقات داخلی و بین المللی با وزن مساوی مورد نظر بوده است.

  کلیدواژگان: مهاجرت های بین المللی، آموزش عالی، فراتحلیل، دیاسپورا، بازگشت
 • باسم عبدالحسن جاسم، محمدجواد جمشیدی*، مهدی حسین پور، محمد رسول الماسی فرد صفحات 281-300
  هدف

  هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگویی برای توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک های حامی تشکل های تعاونی در کشور عراق بوده است.

  روش

  داده ها جمع آوری و با استفاده از طرح نظام مند استراوس و کوربین کدها و مولفه های الگوی توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک های حامی تشکل های تعاونی به دست آمد و در قالب مدل مفهومی داده بنیاد تدوین گردید. با مشارکت خبرگان حوزه کارآفرینی و مدیریت امور بانکی دانشگاه رازی شهر کرمانشاه در کشور ایران و دانشگاه التقنیه الوسطی در شهر بغداد ، پرسشنامه طراحی و از طریق روش نمونه گیری تصادفی با مشارکت 103نفر بین کارشناس ها و نیروی انسانی شعب بانک کشاورزی در سطح شهر بغداد در کشور عراق توزیع شد. در فاز کمی پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و استفاده از معیارهای بار عاملی، ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، متوسط واریانس تبیین شده و سطح معنی داری آزمون بارتلت ، یافته های پژوهش : یافته های پژوهش حاکی از این است که شرایط علی شامل مولفه های توسعه قابلیت های کارآفرینانه، توسعه قابلیت های نوآورانه، توسعه قابلیت های استراتژیک و پویایی مشتریان، مقوله محوری شامل (توسعه کارآفرینی سازمانی)، راهبردها نیز دارای مولفه های راهبردهای رفتاری و راهبردهای ساختاری، در بخش شرایط زمینه ای مولفه های ویژگی های ساختاری و وضعیت سیستماتیک، در قسمت شرایط مداخله گر مولفه های شرایط محیطی و خصوصیات ساختاری صنعت و در نهایت در بخش پیامدها مولفه های ارایه خدمات نوین و فناورانه، افزایش سطح بهره وری و عملکرد، تعالی منابع انسانی، ارتقای سطح رضایت مشتریان و بهبود جایگاه رقابتی جای گرفته است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده تحقق توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک های حامی تشکل های تعاونی نیازمند هم افزایی و همکاری یک سری از بازیگران کلیدی محیطی و تعدیل یا تقویت برخی از متغیرهای ساختاری است که مراجع ذی ربط می توانند با در نظر گرفتن این موارد و اتخاذ سیاست های مطلوب در راستای بهبود شرایط لازم برای تحقق کارآفرینی در بانک های حامی تشکل های تعاونی در عراق اقدام کنند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی سازمانی، توسعه، بانک های حامی تشکل های تعاونی، داده بنیاد، تحلیل عاملی
|
 • Mehdi Zare * Pages 6-9

  Conference Cup 28 challenges

  Keywords: Conference, Cup 28, Challenges
 • Sakineh Asadi, Nasim Majidi Kahrodi *, Omid Jahanshahi Pages 11-34
  Purpose

  The lack of certainties in media policies has caused the quality of entertainment to not have a consistent approach. Ambiguities and multiplicity have challenged the development of entertainment.Therefore, it is necessary to identify the media policy to improve the quality of entertainment on television. Researches and lived experience of the researcher show no research has been done so far. Are the existing policies enough indicators to determine the real missions of the media? what is the answer to the appropriate policies to improve the quality of entertainment on television, the main goal and question and the concept of entertainment in upstream documents? The secondary questions are;what are the strengths and weaknesses of television programs in the field of entertainment?

  Method

  document study, analysis and extraction of results with thematic analysis method and semi-structured in-depth interview with targeted sampling method were conducted with15 educated people inside and outside the organization, program makers and national media managers.

  Findings

  The lack of local theorizing and policy-making in accordance with the real goals of the media, disregarding the diverse tastes and needs of the audience,stubborn and tasteful treatment of laws and structures, etc. causes the loss of the media's position in society and a serious threat that changes the approach and it can be turned into an opportunity.

  Results

  The late adoption of changes imposes high costs on the national media and reduces the audience's favor and the loss of new markets in the age of new media. Understanding, analyzing the space and actual media policies at that time can be used to increase the development and the capabilities of media policies to improve the quality of entertainment on IRIB TV Due to the rapid development process of the entertainment industry, the national media can follow the policies of "continuous self-repair"and information correction for its survival.

  Keywords: national media, Entertainment, Politics, Television
 • Jafar Jafari Harandi, Nader Soleimani *, Hamid Shafizadeh Pages 37-57

  The present study was designed to provide a model for the development of ecological literacy in secondary schools. This study was a qualitative method based on the systematic approach of Strauss and Corbin. The statistical population included school principals, teachers, environmental education experts, professors of environmental education and elites in the field of environment who were purposefully selected until the theoretical saturation (22 people). The results showed that 16 categories and 61 concept codes were identified and placed in the heart of the six dimensions of the paradigm model. Therefore, in order to develop ecological literacy, considering the causal conditions (family, teachers and administrators), we should try to know more about ecological literacy and also apply the identified strategies (culture, education, media, education, modeling and Planning). In order to achieve these strategies, the underlying conditions (infrastructure and human resources) as well as the interventionist conditions (facilitating and destructive) must be considered in order to have positive development consequences (environmental, behavioral and economic underpinnings acquired. The results showed that 16 categories and 61 concept codes were identified and placed in the heart of the six dimensions of the paradigm model. Therefore, in order to develop ecological literacy, considering the causal conditions (family, teachers and administrators), we should try to know more about ecological literacy and also apply the identified strategies (culture, education, media, education, modeling and Planning). In order to achieve these strategies, the underlying conditions (infrastructure and human resources) as well as the interventionist conditions (facilitating and destructive) must be considered in order to have positive development consequences (environmental, behavioral and economic underpinnings acquired

  Keywords: Environment, Ecosystem, ecological literacy, Students
 • Ghasem Azadi * Pages 58-81
  Purpose
  The present study seeks to identification of the goals, policies and indicators of scientific leadership based on the upstream documents of the Islamic Republic of Iran.
  Methodology
  This study is applied in terms of purpose and is a policy research. By document mining method explained the upstream documents of the Islamic Republic of Iran are analyzed and the goals, policies, strategies and indicators for leadership.
  Findings
  Examinations showed that while these documents have unique frameworks, and different approaches, but in some respects they are similar and harmonious. Existence of instance such as admission of foreign students, establishment of international branches of universities and …, indicate that leadership at the level of "education" is also important. Quality scientific outputs, international researches, prestigious journals, etc. are part of the explanation of this concept in the "research" section. Attention to the export of technological products and goods, national and international inventions and advanced technologies, shows the attention to the dimension of "technology and innovation" in the upstream documents in order to achieve scientific leadership. Considering concepts and propositions such as the number of international papers, the number of journals indexed in international databases, the number of top universities, the number of international research centers, the number of prominent scientists, and technological products in upstream documents, opens other aspects of the concept of leadership. It can be said that leadership occurs at the level of papers and journals, scientists and researchers, educational and research institutions, and products and goods.
  Keywords: Scientific excellence, scientific leadership, Iran Policy documents, optimal system of science, technology
 • Elahe Keshavarz *, Fateme Moshkbid Pages 83-99
  Objective

  Among the most basic activities that are carried out in most countries of the world in order to improve the scientific culture of the society is the use of new educational methods and the modification of the mental schemas of learners. Due to the necessity of correct understanding of the abstract concepts of basic sciences in all levels of education, the present research was conducted with the aim of identifying the pattern of correcting misconceptions in the teaching of chemistry concepts.

  Method

  The research method in the present study is a Meta-Synthesis approach. The statistical population includes all the researches related to the correction of misconceptions in chemistry education from 1380 to 1400 extracted from the databases of persian language publications, which were checked by systematic search and observing the inclusion and exclusion criteria. Finally, 7 documents that had the most compliance with the criteria were selected and the findings were analyzed and combined. The research question was that according to the results of the studies, what have been the achievements of effective methods for correcting misconceptions for lecturers and teachers in teaching chemistry concepts?

  Result

  After conducting the research, the most important components of correcting and reducing misconceptions in chemistry education were introduced in a model with 5 core categories, 12 categories and 47 concepts, including "evaluation", "strategic", "innovation", "practical" and "emotional" areas.

  Conclusion

  The results of the study showed that by using effective approaches to correct misconceptions, educators can promote and improve the scientific culture of society. The findings of the present study can be taken into consideration by educational and cultural professionals in order to compile books and curriculums.

  Keywords: Scientific culture, effective teaching, Correction of misconception, Chemistry Education, Abstract concepts
 • Sadegh Mirahmadi * Pages 101-119

  Topic: The main topic of this research is to investigate the main components of the intellectual virtues and critical thinking and their relationship with monovision in order to realize educational ideals.

  Purpose

  One of the most important educational ideals is that cognitive growth and moral growth take place together. Critical thinking and intellectual virtue are two important educational approaches whose main end is to take steps towards this educational ideal. In this article, the relationship between intellectual virtues and critical thinking in order to achieve educational ideals was discussed.

  Method

  This article collected information using a library method and then discussed and investigated the relationship between critical thinking and intellectual virtues in order to achieve educational ideals with the descriptive method and content analysis.

  Findings

  Based on the findings of this research, it was determined that the most important components of intellectual virtues are motivational, emotional, judgment and success components. The main components of critical thinking are the evaluation of reasoning (cause) and the component of the spirit of critical thinking. Intellectual virtue and critical thinking are distinct from each other, although some dimensions of critical thinking overlap with intellectual virtue (such as curiosity, intellectual perseverance, open mindedness, intellectual courage, etc.). Intellectual virtue and critical thinking complement each other to realize educational ideals.

  Results

  In all disciplines, critical thinking and intellectual virtues are among the most important things that must be taught to students. Intellectual virtues and critical thinking are necessary prerequisites for learning all academic disciplines; Because apart from causing academic success and achieving superior thinking, they are also very effective in the efficiency of social life and citizenship.

  Keywords: : Critical thinking, Virtue Epistemology, intellectual virtues, Education
 • Shohreh Naseri *, Amir Nazemi, Naser Bagheri Moghadam, Amir Hushang Heidari Pages 121-148
  Purpose

  The governance of ICT at the national level can be realized and formed in different ways. Identifying uncertainties is time-consuming and requires a lot of dynamic expertise. Policymaking in today's fast-paced world requires tools that can perform the fastest evaluations at the lowest cost. These tools are also significant in interdisciplinary fields. For this reason, policy-making in interdisciplinary issues is more challenging, and tools, such as scenario writing, are less usable due to these challenges.

  Methodology

  One of the fast, cheap, and efficient methods in policy evaluation is the use of scenario analysis based on the in-casting method, In this research, it is possible to achieve quick, comprehensive, and cheap evaluations through the combination of two foresight methods, i.e., in-casting scenario planning and morphological analysis.

  Finding

  To identify ICT governance scenarios, first reference scenarios in both fields: 1) governance and 2) information technology were selected, then these scenarios were intersected in a table. to be In this way, the primary scenarios of information technology governance include the combination of all possible states (from the combination of each ICT scenario with each governance scenario). In this research, by using the in-casting method, while identifying four plausible ICT and four governance scenarios, 16 possible states were obtained through the intersection of these scenarios. Then, using the field anomaly relaxation method (FAR) technique, which is used in morphological analysis, the states that have a low probability of realization or are implausible are removed from among the possible states.In this way, ICT governance scenarios are compiled in the form of 6 scenarios regarding the future situation after removing incompatible, unlikely, or unbelievable cases.

  Conclusion

  In this research, combining the two methods of morphological analysis and in-casting scenario planning makes it possible to develop a scenario or evaluate policies in an interdisciplinary field.

  Keywords: Futures Studies, governance system, Information technology
 • Somayeh Gharagozloo, Faezeh Nateghi *, Mahnaz Jalalvandi Pages 151-175

  The purpose of this study was to analyze the elements of the curriculum to realize the entrepreneurship indicators section of the University of Applied Sciences. The present study was a developmental research in terms of the nature and quality of the theme analysis method. The statistical population in the study background consisted of all available domestic and foreign theoretical and research texts, related references and upstream documents of the country's education system. And he was an entrepreneur who was selected by the method of snowball and theoretically saturated. To ensure the reliability of the research data, the method of repeated study, data comparison, summarization and classification of information was used without any changes in the data. The model of the curriculum for the realization of entrepreneurship indicators in four areas of purpose, content, training methods and evaluation methods is presented. The objectives of the curriculum for the realization of the entrepreneurship indicators section were identified in four sections (entrepreneurial attitude, entrepreneurial knowledge, entrepreneurial insight and entrepreneurial skills), each of which has sub-components. The content of the curriculum for the realization of entrepreneurship indicators includes 5 components (communication management, financial management, marketing and sales, human resource management, decision-making and problem solving), each of which has sub-components. The method of teaching the curriculum for the realization of entrepreneurship indicators includes three main methods (direct presentation methods, interactive methods and applied-operational methods), each of which has sub-components.

  Keywords: Entrepreneurship, Curriculum, Entrepreneurial University, Scientific, Applied, Foundation Data Method
 • Foad Shirani *, Nader Naderi, Sohrab Delangizan Pages 177-200

  Introduction (Context): New businesses, especially in the field of information technology, play a fundamental role in creating innovation, employment and increasing the country's competitive advantage. Paying attention to the entrepreneurship ecosystem can purposefully direct the efforts of policymakers in the direction of the development of start-up businesses in Isfahan province.

  Purpose

  In this research, we seek to provide a model for the development of the ecosystem of new businesses in the field of information technology in Isfahan province.

  Methods

  The current research is among applied research and has a mixed approach in terms of data collection. The research was conducted in the qualitative part using the theme analysis technique and targeted sampling, and 10 professors and experts, managers and activists of this field participated in the research. After defining the concepts and categories of the main and sub-themes identified in the research, using confirmatory factor analysis, each component of the model was examined to determine the appropriateness of each of the main and sub-themes identified in the research in the studied society. Make sure. To examine each of the components of the paradigm model, factor loadings, Cronbach's alpha value, average explained variance, and the significance level of Bartlett's test have been used.

  Findings

  The amount of factor loading, average explained variance, Cronbach's alpha coefficient and the combined reliability obtained for each of the research measures indicate a suitable and acceptable relationship between the measures and the constructs (factor loading and average explained variance) and the compatibility of the questions. For each component of the model (Cronbach's alpha coefficient and composite reliability) was

  Result

  The research showed that the government, market, new knowledge, expert manpower, infrastructure, supporters, financial and intermediary services and networking constitute the components of the entrepreneurial ecosystem model of the fledgling businesses in the field of information technology.

  Keywords: entrepreneurial ecosystem, Startups, start-up businesses, Knowledge base, Entrepreneurship
 • Marziyeh Dehghanizadeh *, Sara Torabi Zadeh Pages 203-225
  Purpose

  With the increasing growth of knowledge in the 21st century, hiding knowledge has destructive effects on the organization's productivity. so, the present study was done with the aim of investigating he role of compassion, thriving and organizational citizenship behavior to reduce the negative effects of in Barez rubber factory of Kerman city.

  Methodology

  The present study was practical in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population of the this study was the headquarters staff of Barez Rubber Factory in Kerman (180 people), that 123 people were selected through simple random sampling. the tool for collecting data in this research was standard questionnaires, and validity and reliability were confirmed. the analysis method used in this research was the structural equation modeling technique.

  Findings

  The finds of the research showed that playing dumb and evasive hiding have a negative and significant effect on compassion at work, but rationalised hiding does not have a significant effect on compassion at work. Also, the effect of compassion at work on thriving at work; and the effect of compassion at work on organizational citizenship behavior; and the effect of thriving at work on organizational citizenship behavior were also confirmed. Also, compassion at work mediates the relationship between playing dumb and evasive hiding with thriving at work. finally, it was found that compassion at work plays a mediating role in the relationship between playing dumb and evasive hiding with organizational citizenship behavior.

  Conclusion

  The results of this research showed that the more managers pay more attention to compassion in their organization, they can reduce the negative effects of knowledge hiding (playing dumb and evasive hiding) and as a result increase the thriving and organizational citizenship behavior of employees at work.

  Keywords: Playing Dumb, Rationalised Hiding, Compassion at work, Thriving at work, organizational citizenship behavior
 • Zahra Namvararabani *, Abbas Abbaspur, Ali Khorsandi, Morteza Taheri Pages 227-250
  Purpose

  Commercialization of researches in universities can contribute to the development of the country in addition to providing investment in better and more advanced technologies for researchers and institutions providing knowledge.

  Method

  The current research is based on developmental and practical results based on the purpose, descriptive and in terms of the method of data collection and analysis, it is hybrid. The statistical population of the research in the first group are experts who have scientifically mastered the fields of research commercialization. The sample size of the research in the qualitative part was theoretically saturated after interviewing the 13th person. The second research group includes all faculty members of Allameh Tabatabai University. The sample size in the quantitative part was 100 faculty members of Allameh Tabatabai University; The data required for this research were collected using in-depth, open and semi-structured interviews in the qualitative part and questionnaires in the quantitative part. The research method used in this dissertation was thematic analysis due to its exploratory nature. In this study, SPSS software was used to analyze demographic variables. In order to analyze the findings and test the research model, the partial least square (PLS) method was used.

  Findings

  by studying the extracted data and information, 337 open codes (initial concept), 154 basic themes, 29 organizing themes and 7 overarching themes were identified, and the overarching themes (main components) are: infrastructural measures, wealth enhancement, rooting, result orientation, Knowledge-oriented, ease of work, comprehensiveness and hindrance. The findings of the overall fit of the model and the result of 0.62 indicate a strong goodness of fit of the extracted model.

  Conclusion

  The results of this research can play an important role in the development of the country, the fruition of superior ideas and university entrepreneurship.

  Keywords: Commercialization, knowledge, technology, Academic research, Allameh Tabatabai University
 • Saideh Saidi * Pages 253-278

  The migration of professionals is a kind of conscious and purposeful emigration of human resources with capital and knowledge and studying the migration patterns of Iranian society, especially educated people, in the contemporary era will be one of the most important research requirements in line with national interests. As one of the most important immigration corridors, the Islamic Republic of Iran has a strategic position because it is the country of origin, transit and destination of millions of immigrants at the same time. The main goal of this research is meta-analysis of the studies conducted regarding the position of migration in the educated Iranians’ intersubjectivity and its effect on their behavioral patterns and social belonging; The method of this research is based on the meta-analysis of 154 documents in the form of articles, research projects and books. The migration of educated people will be done based on the three levels of the migration cycle: analyzing the emigration behavior of educated people with educational goals, discussing the stability and permanence of educated immigrants in the destination and also Transnational activities as well as the return migration of educated people to the country of origin will be studied, which will lead to the production and consolidation of theoretical and practical literature in the field mobility of elites.

  Keywords: migration, Higher education, Meta-analysis, Diaspora, return
 • Basem Abdolhasan Jasem, Mohammad Javad Jamshidi *, Mahdi Hosseinpour, Mohammad Rasoul Almasi Fardd Pages 281-300
  Objective
  Purpose

  The main purpose of the current research was to design a model for the development of organizational entrepreneurship in banks supporting cooperative organizations in Iraq.

  Method

  In order to achieve the goal in the current research, a sequential exploratory mixed method was used, and the data were collected in two phases. In the qualitative phase, the required data were gathered through semi-structured interviews with 34 experts in the form of the Foundation's data approach. . In this section, in order to check the validity of the combination of the four-stage framework and the six key questions model, and the within-subject agreement method was used to check the reliability, and finally, the data was collected and using the systematic design of Strauss and Corbin, codes and components were used. The pattern of organizational entrepreneurship development in banks supporting cooperative organizations was obtained and compiled in the form of a conceptual data model of the foundation. With the participation of experts in the field of entrepreneurship and banking management of Razi University in Kermanshah in Iran and Al-Taqanieh Al-Wasati University in Baghdad, a questionnaire was designed and through random sampling with the participation of 103 people among experts and human resources of the Bank of Agriculture branches in Baghdad. The country of Iraq was distributed. In the quantitative phase of the research, by using the confirmatory factor analysis method and the use of factor loading criteria, Cronbach's alpha coefficient, composite reliability, average variance explained and the significance level of Bartlett's test, the validity of each of the components of the obtained model was examined in the qualitative part. found thvelopment of organizational entrepreneurship), strategies also have components of behavioral strategies and structural strategies. In the background conditions, the components of structural characteristics and syste, and finally, in the c

  Keywords: Organizational Entrepreneurship, Development, banks supporting cooperative organizations, Foundation Data, Factor analysis