فهرست مطالب

چشم انداز حسابداری و مدیریت - سال دوم شماره 16 (زمستان 1398)
 • سال دوم شماره 16 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدرضا مخبر یوسف آباد، حسین رحمانی نوجه ده*، اصغر اسدیان اوغانی صفحات 1-19

  این پژوهش با موضوع بررسی تاثیر اتحاد استراتژیک برتعالی سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در بانک ملی تبریز انجام پذیرفته است. برای این منظور یک فرضیه اصلی وشش فرضیه فرعی طرح شده است. در این پژوهش متغییر مستقل پژوهش شامل متغیرهای اتحاد استراتژیک و تسهیم دانش می باشد و تعالی سازمانی متغیر وابسته این پژوهش می باشد. این تحقیق بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق کلیه پرسنل صفی در بانک ملی تبریز می باشد که تعداد آنها حدود 450 نفر تعیین گردیده است. به منظور تعیین حجم نمونه نیز از روش نمونه گیری در تحلیل های مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردیده است که بر اساس این روش حجم نمونه مورد مطالعه 270 نفر تعیین شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و پایایی پرسشنامه های اتحاداستراتژیک، تعالی سازمانی، تسهیم دانش به ترتیب برابر 0.951، 0.945، 0.821 می باشد. دراین پژوهش برای تجزیه تحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها در نرم افزارهای Spss 25 وLisrel 8.5 از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که سازه های اتحاد استراتژیک (ظرفیت فنی شرکاء، ساختار اتحاد، نوع اتحاد، روابط شرکای اتحاد، ظرفیت جذب و موفقیت مشارکت) با نقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی سازمانی در مجموعه بانک ملی شعب کلانشهر تبریز تاثیر دارند.

  کلیدواژگان: اتحاد استراتژیک، تسهیم دانش
 • حسن ناصریان*، سید محمود موسوی شیری صفحات 20-32
  یکی از ملاحظات و مکانیزم های راهبری شرکتی در زمینه مدیریت و کنترل و نظارت بر امور شرکتهای سهامی عام، کمیته حسابرسی است. کمیته حسابرسی، کمیته فرعی هیئت مدیره و از اجزای راهبری است که در مقام مشورتی یا مصلحت اندیشی فعالیت می کند. در دنیای تجارت امروز، در راستای دست یابی به اهداف سازمانی و به منظور اطمینان از هدایت بهینه کلیه منابع، وجود واحدی به نام حسابرسی داخلی ضرورت می یابد. حسابرسان داخلی برای انجام صحیح وظایف خود نیاز به پشتیبانی و تعامل مدیران سازمان از جمله کمیته حسابرسی دارند. حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی از جمله ارکان نظام راهبری شرکتی می باشند که فعالیت شان در راستای اجرای صحیح رویه های راهبری شرکتی حائز اهمیت است. برقراری رابطه واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی نیز تاثیر ژرفی بر راهبری شرکتی دارد. بدون وجود تعامل مناسب با واحد حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی قادر به اجرای نقش ها و مسئولیت های متعدد نیست. بدین منظور 100 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که در بازه زمانی 1391 تا 1396 دارای چسبندگی هزینه بوده و اطلاعات لازم برای محاسبه متغیرهای پژوهش را داشته اند به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت ریسک شرکت دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کمیته حسابرسی دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
  کلیدواژگان: اعتبار شرکت، کمیته حسابرسی، ریسک شهرت، حاکمیت شرکتی
 • اکرم افسای* صفحات 33-47
  هدف از این مقاله کمک به درک پاسخگویی و ارتباط آن با مسئولیت پذیری است. در این مقاله نقش پاسخگویی در ارتباط با اصول اخلاقی و مسئولیت های فردی و اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است و تجزیه و تحلیل دریدا در مورد تناقض مسئولیت پذیری که مرتبط است به تناقض پاسخگویی، بیان و بررسی شده است. در واقع اینطور استدلال شده که پاسخگویی متکی به مسئولیت پذیری است، با این حال محدودیت های پاسخگویی تمایل به مسئولیت پذیری را کاهش می دهد. با هدف یافتن پاسخ به این سوال که پاسخگویی چطور می تواند در افزایش سطح مسئولیت پذیری، موثر و کارآمد باشد، این مقاله بر اساس نگرش های لویناسی و با الهام از دیدگاه دریدا پیشنهاداتی ارائه می دهد و بسته به شرایط مناسب، پاسخگویی را به عنوان شواهدی برای کمک به بهبود مسئولیت پذیری تفسیر می کند.
  کلیدواژگان: پاسخگویی، مسئولیت پذیری، اصول اخلاقی، شهادت دهی، هدیه
 • علی حبیب زاده*، رباب جویایی صفحات 48-60
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی استراتژیک بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام می پردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و دوره ی زمانی آن بین سال های 1391 تا 1395 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. سرمایه گذاران نهادی استراتژیک بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معنادار ندارد.
  کلیدواژگان: ریسک سقوط قیمت سهام، محافظه کاری حسابداری، سرمایه گذاران نهادی استراتژیک
 • عابده شهنوازی* صفحات 61-72
  هزینه سرمایه یکی از مفاهیمی است که همواره مورد توجه صاحب نظران مالی بوده است و عامل اصلی در ایجاد شکاف بین سود حسابداری و سود اقتصادی است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی ارتباط بر بین قابلیت پیش بینی سود و هزینه سرمایه می پردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 109 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره ی زمانی 5 ساله بین سال های 1393 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین قابلیت پیش بینی سود و هزینه سرمایه ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. سرمایه گذاران نهادی بر ارتباط بین قابلیت پیش بینی سود و هزینه سرمایه تاثیر معکوس و معنادار دارد.
  کلیدواژگان: هزینه سرمایه، قابلیت پیش بینی سود، سرمایه گذاران نهادی
 • عابده شهنوازی* صفحات 73-86
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین کیفیت سود و سود تقسیمی سهام می پردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 129 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره ی زمانی 5 ساله بین سال های 1393 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای اندازه گیری متغیر کیفیت سود از مدل دیچو و دیچاو (2002) استفاده شده است. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت سود و سود تقسیمی سهام ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد. استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین کیفیت سود و سود تقسیمی سهام تاثیر مستقیم و معنادار دارد. استقلال هیئت مدیره، ارتباط مستقیم بین کیفیت سود و سود تقسیمی سهام را تشدید می کند.
  کلیدواژگان: سود تقسیمی سهام، کیفیت سود، استقلال هیئت مدیره
 • محمد محمدی*، شهلا طالاری، ملک تاج ملکی اسکویی، زهرا خسروی صفحات 87-107
  تصمیمات مدیریت شرکت منجر به تخصیص مناسب منابع شرکت ها در بین دارائی های آن به صورت مجموعه سرمایه گذاری کارآ گردیده و بازده مورد انتظار ذی نفعان را برآورده نماید. لیکن بر اساس نظریه نمایندگی و تضاد منافع بین مدیران و سایر ذی نفعان به خصوص سرمایه گذاران ایجاد شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در چارچوب این نظریه بین مدیران و سایر ذی نفعان شرکت، بخش وسیعی از تحقیق های در حوزه های مدیریت مالی و حسابداری را به سمت موضوع کیفیت گزارشگری مالی سوق داده است این پژوهش ارتباط هزیته نمایندگی و سیاسیت تقسیم سود بر کارایی سرمایه گذاری در طول دوره 1391 -1396 برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های F لیمر و هاسمن، مدلهای پژوهش برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و برای پردازش الگوی پژوهش از روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. همچنین، برای انجام محاسبات از نرم افزارهای Eviews 9 و اکسل 2010 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه معنادار و مثبت بین هزینه های نمایندگیو سرمایه گذاری بالا و کم وجود دارد و همچنین، نتایج نشان داد که هزینه نمایندگی و سیاست های تقسیم سود رابطه معنادار و مثبت سرمایه گذاری بالا و کم دارد.
  کلیدواژگان: هزینه نمایندگی، سیاست تقسیم سود، کارایی سرمایه گذاری
 • سیده مهلا رحمانی*، رویا راحلی، جواد قدیم پور صفحات 108-125

  هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین ظرفیت های فناوری نوین بانکی و عملکرد مالی بانک ملی در شعب استان اردبیل می باشد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی حاصل از بررسی رابطه بین ظرفیت های نوین بانکی بر عملکرد مالی در بانک ملی شعب استان اردبیل پرداخته شده است. برونداد حاصل از تجزیه و تحلیل مولفه های مربوط به ظرفیت های نوین بانکی نشان داد که، کیفیت دستگاه خودپرداز، کیفیت تلفن بانک و کیفیت اینترنت بانک با عملکرد مالی بانک ملی شعب استان اردبیل رابطه معناداری دارد و جهت این رابطه مثبت و مستقیم می باشد. بنابراین هر سه فرضیه تحقیق و همچنین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر " بین ظرفیت های فناوری نوین بانکی و عملکرد مالی بانک ملی در شعب استان اردبیل رابطه وجود دارد" تایید گردید.

  کلیدواژگان: فناوری نوین بانکی، عملکرد مالی، کیفیت دستگاه خودپرداز، کیفیت تلفن بانک، کیفیت اینترنت بانک
 • سجاد دباغچی*، مرتضی خانلاری صفحات 126-142
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر افشای اطلاعات مالی بر هزینه سرمایه با تاکید بر نقش میانجی سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 121 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که افشای اطلاعات مالی بر هزینه سرمایه تاثیر معکوس و معنادار دارد. سرمایه فکری بر رابطه بین افشای اطلاعات مالی و هزینه سرمایه تاثیر دارد. همچنین، ارزش افزوده سرمایه به کارآمده شده بر رابطه بین افشای اطلاعات مالی و هزینه سرمایه تاثیر دارد و نیز ارزش افزوده سرمایه انسانی بر رابطه بین افشای اطلاعات مالی و هزینه سرمایه تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: افشاط اطلاعات مالی، هزینه سرمایه، سرمایه فکری
 • سیدحسن افضل نیا* صفحات 143-155

  بررسی تاثیر رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود در شرکتهای بیمه ای

  کلیدواژگان: رتبه بندی موسسات حسابرسی، مدیریت سود، شرکتهای بیمه ای
|
 • Mohamadreza Mokhber Yosefabad, Asghar Asadian Oghani Pages 1-19

  This study was conducted to investigate the impact of strategic alliance on organizational excellence with the mediating role of knowledge sharing using structural equation modeling in Tabriz National Bank. For this purpose, one main hypothesis and six sub-hypotheses are proposed. In this research, the independent variable of research includes variables of strategic alliance and knowledge sharing and organizational excellence is the dependent variable of this research. This research is a type of applied research based on purpose. The statistical population of this study consists of all the personnel in the National Bank of Tabriz with about 450 employees. In order to determine sample size, sampling method was used in structural equation modeling analysis. Based on this method, the sample size was 270 people. Three standard questionnaires were used for data collection. The reliability of the strategic alliance, organizational excellence, knowledge sharing questionnaires were 0.951, 0.945, 0.821, respectively. In this study different descriptive and inferential statistical methods were used to analyze the data and test the hypotheses in Spss 25 and Lisrel 8.5 softwares. Alliance, type of alliance, relationships of partners of the alliance, absorption capacity and participation success) with the mediating role of knowledge sharing affect organizational excellence in the National Bank of Tabriz Metropolitan Branch complex.

  Keywords: Strategic Alliance, knowledge sharing
 • HASSAN NASERIYAN *, Seyed Mahmood Mousavi Shiri Pages 20-32
  One of the considerations and mechanisms of corporate governance in the management, control and oversight of the affairs of public corporations is the Audit Committee. The Audit Committee is a sub-committee of the Board of Directors and is a component of the Board of Directors that operates in an advisory or expedient fashion. In today's business world, there is a need for a unit called internal auditing in order to achieve the organizational goals and to ensure the optimal management of all resources. Internal auditors need the support and interaction of the organization's executives, including the audit committee, to perform their duties properly. Internal Audit and the Audit Committee are the pillars of the corporate governance system that are important for the proper implementation of corporate governance practices. Establishing a relationship with the Internal Audit Unit and the Audit Committee also has a profound impact on corporate governance. Without proper engagement with the Internal Audit Unit, the Audit Committee cannot perform multiple roles and responsibilities. For this purpose, 100 companies were selected from among the listed companies that had cost stickiness in the period 1391 to 1396 and had the necessary information to calculate the research variables. The results of the present study showed that corporate risk management has a positive and significant effect on the credit rating of listed companies in Tehran Stock Exchange. The results also showed that the audit committee has a positive and significant effect on the credit rating of the companies listed in Tehran Stock
  Keywords: Company Credit, Audit Committee, Fame Risk, Corporate Governance, Tehran Securities
 • Akram Afsay * Pages 33-47
  The purpose of this article is to help understand accountability and its relation to accountability. In this paper, the role of accountability in relation to ethics and individual and social responsibility has been analyzed, and Derrida's analysis of the accountability paradox associated with accountability paradox has been presented and discussed. Indeed, accountability has been argued to be accountable, so constraints on accountability reduce the tendency for accountability. Aimed at answering the question of how accountability can be effective and efficient in raising the level of accountability. This article based on Levinasian attitudes And Derrida's perspective offers suggestions and interprets accountability as evidence to help improve accountability, depending on the circumstances.
  Keywords: Accountability, Responsibility, morality, testimony, gift
 • Abedeh Shahnavazi * Pages 61-72
  Cost of capital is one of the concepts that has always been considered by financial experts and is the main factor in creating the gap between accounting profit and economic profit. The present study investigates the impact of institutional investors on the relationship between profitability and cost-effectiveness. This study is applied in terms of purpose and is a causal (post-event) type of research methodology. The statistical population of the study consisted of all listed companies in Tehran Stock Exchange. Using systematic elimination sampling method, 109 companies were selected and surveyed over a 5 year period between 2014 and 1977. The method used for data collection was library and multiple linear regression was used to test the hypotheses. Stata software version 15 was used to run the tests and final estimation of the models. The results show that there is a significant and inverse relationship between the predictability of profit and the cost of capital. Institutional investors have a significant reverse effect on the relationship between profitability and cost of capital.
  Keywords: Cost of Capital, Profitability Predictability, institutional investors
 • Abedeh Shahnavazi * Pages 73-86
  The present study investigates the effect of board independence on the relationship between earnings quality and dividend yield. This study is applied in terms of purpose and is a causal (post-event) type of research methodology. The statistical population of the study consisted of all listed companies in Tehran Stock Exchange. Using systematic elimination sampling method, 129 companies were selected and surveyed over a 5 year period between 2014 and 1977. Ditch & Ditch's (2002) model was used to measure earnings quality variables. The method used for data collection was library and multiple linear regression was used to test the hypotheses. Stata software version 15 was used to run the tests and final estimation of the models. The results show that there is a direct and significant relationship between earnings quality and dividend yield. Board independence has a direct and significant effect on the relationship between earnings quality and dividend yield. Board independence exacerbates the direct relationship between earnings quality and dividends.
  Keywords: Dividend yield, Profit Quality, Board Independence
 • Mohamad Mohamadi *, Shahla Talari, Malek Tach Maleki Oskuei, Zahra Khosravi Pages 87-107
  The management board of the company does not appear to be in a position to invest in its assets in the form of efficiently invested capital and the expected returns. But based on representation theory and conflict of interest between managers and other stakeholders, especially investors with information asymmetry within the framework of this theory, managers and other company stakeholders, the vast majority of research in the field of financial management and accounting to the The purpose of this study is to investigate the relationship between agency cost and dividend policy on investment efficiency over the years 1396-1310 for listed companies in Tehran Stock Exchange. Based on the type of method used in the L and F tests, the robust models are estimated and the results are presented for each of the models proposed and tested. Eviews 9 & 2010 software is designed to perform calculations. The results show that there is a significant and positive relationship between high and low capital investment and 2, which shows that agency costs and dividend policies have a positive and significant relationship with high and low investment
  Keywords: Agency cost, Dividend Policy, investment efficiency
 • Seyyede Mahla Rahmani *, Roya Raheli, Javad Ghadimpoor Pages 108-125

  the main objective of this study is to investigate the relationship between the new banking capabilities and financial performance of the national bank in the branches of the province of ardabil. the results obtained from the analysis of the field data from investigating the relationship between the new banking capacities on financial performance in the national bank of ardabil province have been discussed. the results of analysis of components related to the new banking capacities showed that the quality of the atm, bank telephone quality and internet quality of the bank had a significant relationship with the financial performance of the national bank branches of the province and the direction of this relationship is positive and direct. therefore, the three hypotheses were confirmed as well as the main hypothesis of research on " between the capabilities of modern bank technology and financial performance of the national bank in the branches of the province of ardabil."

  Keywords: bank technology, financial performance, automated teller machine quality, bank telephone quality, bank quality
 • Sajjad Dabaghchy *, Morteza Khanlari Pages 126-142
  The present study examines Investigating the Effect of Financial Information Disclosure on Cost of Capital with Emphasizing on Intellectual Capital in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. This research is practical in terms of purpose and in terms of methodology, the correlation is of the causal type (after event). The statistical population of the study is all companies accepted in Tehran Stock Exchange and the systematic elimination sampling, 121 companies were selected as sample and were investigated in the period of 6 years between 2012 and 2017. The method used to collect information is a library and data are collected for measuring variables from the codal website and corporate financial statements and in Excel, basic calculations have been made then, to test the hypotheses of the software Eviews and panel data regression model was used. The results of the research show that Disclosure of financial information has a significant reverse effect on the cost of capital. Intellectual capital affects the relationship between disclosure of financial information and cost of capital. Also, the added value of capital employed affects the relationship between disclosure of financial information and cost of capital. And the added value of human capital affects the relationship between disclosure of financial information and the cost of capital.
  Keywords: Financial Information Disclosure, Cost of Capital, intellectual capital
 • Seyed Hasan Afzalnia * Pages 143-155

  The Impact of Audit Institution Ranking on Profit Management in Insurance Companies

  Keywords: Ranking of audit firms, Profit Management, Insurance Companies