فهرست مطالب

 • پیاپی 47 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حمیدرضا رخشانی نسب*، طیبه کریمی صفحات 1-22

  شوراهای اسلامی شهر یکی از اثرگذارترین عناصر در نظام مدیریت شهرها محسوب می گردند و نقش بسیار مهمی در اداره شهرها دارند. بنابراین، بررسی عملکرد و تعیین میزان موفقیت شوراها در مدیریت شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، پژوهش حاضر میزان موفقیت و عملکرد شوراهای اسلامی شهر جیرفت را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیطی، کالبدی و اجرایی مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. روش پژوهش «توصیفی- تحلیلی» است که به شیوه «پیمایشی» انجام شده است. در این پژوهش، گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام شده و تحلیل داده ها در محیط نرم افزاری SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عملکرد شوراها در مدیریت شهر جیرفت در سطح متوسط به بالا قرار دارد. نتایج به دست آمده از آزمون کای اسکوئر نشان دهنده عملکرد بالای شورای اسلامی شهر جیرفت در ابعاد اجرایی، کالبدی و محیطی، عملکرد متوسط در بعد اجتماعی و عملکرد ضعیف در بعد اقتصادی می باشد.

  کلیدواژگان: عملکرد شوراهای اسلامی، شهر جیرفت، مدیریت شهری، رضایتمندی
 • مریم برومند، شیرین طغیانی*، حمید صابری صفحات 23-44

  ارزیابی فضاهای شهری عموما با تاکید بر ابعاد کالبدی و فارغ از نگاه اجتماعی صورت پذیرفته است؛ در صورتی که فضاهای شهری تنها به وسیله طراحان و برنامه ریزان ساخته نشده بلکه در عمل از شیوه استفاده شهروندان و تصویر ذهنی آنها نیز تاثیر می گیرند. این پژوهش با هدف واکاوی تاثیرپذیری رفتار انسان از مولفه های محیطی شامل معنا، عملکرد و شکل فضای شهری انجام شده است. روش انجام این پژوهش کارکردی برگرفته از نتایج بررسی های توصیفی- استنتاجی و اسنادی- کتابخانه ای بوده که بر مبنای آن مدل سازی صورت گرفته است. ارزیابی صحت و دقت فرضیات به کمک روش معادلات ساختاری SEMبه طور مشخص روش کمترین مربعات جزئی (PLS)در نرم افزارهای Smart PLSو SPSS صورت پذیرفته است. آزمون های خودگردان سازی (Bootstraping)، تحلیل عاملی تاییدی و تی تک نمونه ای (t-value)در این راستا و آزمون های شاخص اعتبار اشتراک (CV com.)، شاخص اعتبار افزونگی (CV red.)، واریانس تبیین شده (R2)و شاخص GOFجهت نکویی برازش مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشانگر فزونی سطح معناداری 403/3، 405/2 و 085/6 به ترتیب در ارتباط با معنا، عملکرد و شکل فضای شهری از میزان قابل قبول 96/1 و در نهایت، تایید رابطه میان معنا، عملکرد و شکل فضای شهری بر شکل گیری الگوهای رفتاری می باشد.

  کلیدواژگان: روان شناسی محیطی، عملکرد فضای شهری، شکل فضای شهری، منطقه 2 تهران
 • حسین نظم فر*، علی عشقی چهاربرج، منیره عمرانی صفحات 45-66

  بررسی بافت شهر، وضعیت و تراکم فضاهای ساخته شده و فضاهای باز موجود در شهر را مشخص می سازد و در تصمیم گیری های نهایی به منظور توزیع بهینه خدمات و ارتقاء کیفیت فضاهای شهری نقش تعیین کننده ای دارد. این پژوهش با هدف بررسی بافت شهری ارومیه به منظور ارزیابی وضعیت فضای باز عمومی و سبز در مقایسه با فضاهای ساخته شده و توده ها انجام شده است. جهت تحلیل داده ها و بررسی کمی وضعیت بافت شهر ارومیه از روش Transect که عمدتا در تحلیل های اکولوژی منظر استفاده می شود بهره گرفته شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی است. قلمرو پژوهش شهر ارومیه می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در ترانسکت (T1)که از شمال غرب تا جنوب شرق شهر، فضایی های ساخته شده بین قطعات 60تا 100 متراکم، نقضان فضاهای سبز به جزء در قطعات 80 تا100 و کمبود فضاهای باز به جزء در قطعات 34و 63 نمایان است. در ترانسکت (T2) که از غرب تا شرق شهر، قسمت غربی بالاترین تراکم اراضی ساخته شده و قسمت شرقی بالاترین تراکم اراضی کشاورزی و باغات را دارد در بخش مرکزی نیز بین قطعات 30تا80 نقضان شبکه معابر وجود دارد. در ترانسکت (T3) که از جنوب غرب تا شمال شرق شهر، تراکم فضاهای ساخته شده در مرکز شهر به 85 درصد افزایش یافته، نقضان شبکه معابر، کمبود اراضی کشاورزی و فضاهای سبز و باز به ویژه در بخش میانی ترانسکت ها 15تا76 نمایان است. در ترانسکت (T4) که از جنوب تا شمال شهر، تراکم فضاهای ساخته شده در بین قطعات بخش مرکزی 40 تا 60 افزایش یافته و کمبود فضاهای سبز و باز به وضوح آشکار است. در یک جمع بندی کلی می توان گفت سیمای شهر ارومیه متشکل از سه نوع بافت شامل؛ بافت مرکز متراکم با حداقل فضاهای باز و سبز و حداکثر ساخت وساز، بافت حاشیه قسمت مرکزی که در آن از تراکم ساخت وسازها تا حدودی کاسته شده، و بافت حاشیه ای متشکل از اراضی ساخته نشده و بایر و باغات و اراضی کشاورزی است. به این ترتیب از مرکز شهر به سمت طرفین از میزان سطوح ساخته شده کاسته می شود.

  کلیدواژگان: بافت شهری، شهر ارومیه، توسعه شهری، روش ترانسکت
 • علی نوری نژاد*، سید جمال الدین دریاباری، عباس ارغان صفحات 67-84

  رابطه ی انسان با زمین، در طی زمان، همواره دگرگونی و تحول را به دنبال داشته است. این امر به نوبه خود بر نحوه ی استفاده از اراضی شهری تاثیری تعیین کننده داشته است. از این رو، به منظور کنترل و هدایت رشد شهری بسیار حائز اهمیت خواهد بود که با شناسایی توان اکولوژیکی محیط، روند توسعه ی آتی شهر هدایت و مدیریت شود تا کمترین آثار منفی زیست محیطی به عرصه های منابع طبیعی در پیرامون شهر وارد شود. با این دیدگاه تلاش شده است بعد از انجام اجرای شاخص های ارزیابی از طریق مدل سیستمی راهکارهای مناسب برای پیش بینی توسعه آتی شهر با تاکید بر جنبه های زیست محیطی ارائه شود بنابراین نتیجه فرآیند ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری در محدوده ی شهرستان ساری با استفاده از مدل سیستمی این بوده است که پهنه هایی در قالب اراضی طبقه ی بسیار مناسب و نسبتا مناسب توسعه شهری در کنار اراضی نامناسب حاصل گردید. طبقه ی بسیار مناسب توسعه شهری مدل سیستمی با مساحتی در حدود 14/433 کیلومتر مربع، معادل82/11 درصد و اراضی نسبتا مناسب با سطحی29/126 کیلومتر مربع معادل34/3 درصد از سطح شهرستان ساری را به خود اختصاص داده است. در نهایت 08/3103 کیلومتر مربع معادل 84/84 درصد از مجموع 51/ 3662 کیلومتر مربع از کل سطح شهرستان ساری با توجه به شاخص های تعریف شده در مدل سیستمی(مخدوم) قابلیت توسعه برای ایجاد عناصر شهری و سایر کاربری ها را ندارد.و بدون شک برای حفظ اکوسیستم و محیط زیست، رعایت این امر برای متولیان توسعه آتی شهرضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: توسعه ی کالبدی، توان اکولوژیکی، شهرستان ساری، مدل سیستمی
 • مهدی رحیمیان*، فرشته حافظی، سعید غلامرضایی، نسرین حسین نژاد میر صفحات 85-107

  هدف از انجام پژوهش پیمایشی حاضر بررسی مساله‏ی تبدیل روستا به شهر و اثرات آن بر کیفیت زندگی ساکنان آن در شهر تازه تاسیس بیران‏شهر واقع در استان لرستان می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه‏ی خانوارهای ساکن شهر بیران‏شهر می‏باشند (1655N=). با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 200 خانوار برآورد گردید. نمونه‏ها با روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب و از طریق پرسش‏نامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. روایی و پایایی ابزار تحقیق، به ترتیب به روش اعتبار محتوایی و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (بیش‏تر از 7/0) مورد تایید قرار گرفت. در نهایت تجزیه و تحلیل داده‏ها با نرم‏افزار SPSS انجام شد. نتایج اولویت‏بندی اثرات تبدیل شدن بخش چغلوندی سابق به شهر جدید بیران‏شهر، بر مبنای میانگین از نمره 5، نشان داد که این تبدیل بیش‏ترین اثرات را به ترتیب در زیر بخش‏های؛ 1) ارتقاء خدمات شهری (99/3)، 2) بهبود وضعیت مسکن و شهرسازی (92/3)، 3) توسعه آموزشی (91/3)، 4) جلب مشارکت اجتماعی (86/3)، 5) توسعه بهداشتی - درمانی (58/3)، 6) بهبود امکانات ارتباطی (57/3)، 7) تامین امنیت منطقه (45/3)، 8) توسعه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار (40/3) و 9) دسترسی به اماکن ورزشی و تفریحی (25/3)، داشته است.

  کلیدواژگان: شهر، روستا، بیران‏شهر، کیفیت زندگی
 • منوچهر احقر، عباس ملک حسینی* صفحات 107-125

  هدف از این تحقیق تحلیلی بر شاخص های برنامه ریزی محله محور در توسعه پایدار شهری می باشد. ابعاد توسعه پایدار مشخص و گویه های آن مورد مطالعه قرار گرفت. سنجش با استفاده از روش ترکیبی (پیمایش در زمره روش های کمی و بحث گروهی متمرکز در زمره روش های کیفی، به عنوان یک روش تکمیلی پس از پیمایش) قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان و صاحب نظران در زمینه شهرسازی و بخشی هم توسط افراد بومی محله تشکیل می دهند. بیشترین ضرایب شاخص توسعه پایدار در برنامه ریزی محله محور مربوط به قیمت مسکن با ضریب 426/0 (001/0)، مشارکت جامعه با مقدار 526/0 (001/0)، درآمد با مقدار 633/0 (001/0) و مسکن و محیط ساخته شده با مقدار 758/0 (0001/0) می باشند. همچنین نتایج نشان داد سطح معناداری دو متغیر جنسیت و شاخص های توسعه پایدار برابر با 156/0 (بیشتر از 05/0) است که حاکی از عدم معناداری رابطه بین این دو متغیر است. نتایج نشان داد بین سن و شاخص های توسعه پایدار پاسخگویان ساکن محله گلپا سطح معناداری این دو متغیر برابر با 000/0 (کمتر از 05/0) است، می توان گفت رابطه معناداری بین دو متغیر وجود دارد. میزان همبستگی این دو متغیر برابر با 507/0 است، که نشان دهنده همبستگی متوسط به پایین و مستقیم بین این دو متغیر است.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، برنامه ریزی محله محور، توسعه شهری، محله گلپا، همدان
 • تورج جلیلی، رضا بهبهانی*، شوکا خوشبخت بهرمانی صفحات 125-145

  رفتارشناسی ساکنین مجموعه های زیستی ارزان شهری به دلیل چیرگی عامل اقتصاد در ساخت این گونه محیطها مغفول واقع شده که مهمترین نتایج آن عدم رضایت از محیط مسکونی و عدم تعلق به مکان زندگی می باشد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی انواع و سطوح گستردگی رفتارهای نامطلوب ساکنین مسکن مهر شهرک مهرگان قزوین و در نهایت حصول راه حلهای محیطی به منظور اصلاح رفتاری و دستیابی به الگوهای زیست در مجموعه های مسکونی مبتنی بر رفتارشناسی ساکنین می باشد. روش پژوهش در تدوین این تحقیق از نوع ترکیبی (کمی وکیفی) و روش گردآوری داده ها به صورت مرحله به مرحله و بر مبنای پرسشنامه های باز و بسته ، مطالعه منابع دست اول و فرادستی و مصاحبه های عمیق و مشاهدات عینی خود پژوهشگران می باشد. سوال اصلی در بخش کیفی پژوهش آن است که آیا اصلاحات در طراحی محیط می تواند در کاهش رفتارهای نامطلوب ساکنین و بروز احساس رضایتمندی از محیط موثر باشد؟ نتایج حاصل از این پژوهش بر مبنای فرضیات بخش کمی پژوهش و سوال اصلی در بخش کیفی نشان میدهد که در صورت اصلاح رفتارهای نامطلوب از طریق بازطراحی محیط و دستیابی به الگوهای رفتاری در بین ساکنین فعلی و لحاظ الگوی رفتار - محیط در مرحله شروع طراحی معماری در آینده ، رضایتمندی از محیط و ارتقاء کیفیت محیط زندگی در مجموعه های زیستی ارزان قیمت به طور نسبی و در کنار سایر عوامل مرتبط با آن حاصل می شود.

  کلیدواژگان: مسکن، مهرگان قزوین، زیستی، رضایتمندی
 • طیبه فارسی*، شهریار ناسخیان، احمد شاهیوندی صفحات 145-162

  اگر شهر را به مانند یک موجود زنده فرض کنیم، برای ادامه ی زندگی به سرزندگی نیازمند است. امروزه تامین سرزندگی شهری به یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهری به ویژه در کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. فضاهای شهری نقشی اثرگذار در ارتقای سرزندگی شهرها دارند؛ اما نقش فضای شهری در کشور ایران روز به روز رو به افول است. از جمله فضاهای شهری می توان به پاتوق های شهری اشاره نمود. پاتوق های شهری فضایی جهت تعامل اجتماعی، استفاده از منظر شهری، باززنده سازی خاطرات جمعی و ایجاد حس تعلق به فضای شهری توسط شهروندان است. در این پژوهش ضمن بیان مبانی نظری سرزندگی فضاهای شهری و مفاهیم مرتبط با آن، سعی می گردد اثرگذاری پاتوق های شهری به عنوان قرارگاه های رفتاری دراعتلای سرزندگی فضاهای عمومی شهر مورد سنجش قرار گیرد. نمونه موردی پاتوق شهری در امتداد معبر تاریخی طبیعی نیاصرم در شهر اصفهان است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده، متغیر مستقل، پاتوق های شهری و متغیر وابسته سرزندگی است. در اثبات فرضیه ی این تحقیق از تکنیک ارزیابی پس از بهره برداری (P.O.E) استفاده شده است.

  کلیدواژگان: سرزندگی، فضایشهری، پاتوقشهری، معبر تاریخی - طبیعی، ارزیابی پس از بهره برداری
 • رمضان کرمی، مسلم رستمی* صفحات 163-182

  راهبرد بلند مرتبه سازی و توسعه فضایی در ارتفاع به عنوان محصول رشد جمعیت و همچنین کمبود زمین مناسب جهت ساخت و ساز دهه های اخیر در شهرهای جهان به ویژه شهرهای بزرگ رواج یافته است. در شهر ایلام مانند بیشتر شهرهای ایران هسته اصلی و مرکزی شهر در بافت قدیمی این شهر که عمده ترین مراکز سیاسی و تجاری را نیز شامل می شود قرار دارد. این بخش مرکزی شهر ایلام به علت ساختار شهری و پراکنش کاربری های جاذب سفر که در این قسمت از شهر واقع شده، حجم زیادی از جابجایی هایی سطح شهر را به خود اختصاص داده است. در این پژوهش سعی گردیده است با تحلیلی علمی و مبتنی بر دانش، اثرات کارکردی تراکم ساختمانی بر شبکه حمل ونقل در بافت مرکزی شهر ایلام مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. پژوهش حاضر با رویکرد توسعه ای- کاربردی و ترکیبی از روش های تحقیق (توصیفی/ تحلیلی و میدانی) به بررسی موضوع در بافت مرکزی شهر ایلام پرداخته است. لازم به ذکر است جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزارهای Visio، Grafer، ArcGIS، SPSS و دیگر برنامه های موردنیاز و تکنیک آنتروپی (Entropy) استفاده گردیده است. بر اساس نتایج تحقیق، ضعف دسترسی و ساختار نامناسب شبکه حمل و نقل شهری و موقعیت فضایی کاربری ها و تراکم ساختمانی بیش از حد در بافت قدیم (مرکزی) شهر، نارسایی در سامانه حمل و نقل عمومی را به وجود آورده و نامنسجم بودن تردد عابر پیاده و وسایل نقلیه در ساختار شهری بافت مرکزی ایلام را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: بافت مرکزی، شهر ایلام، تراکم شهری، حمل و نقل، مدل آنتروپی
 • منیژه لاله پور* صفحات 183-206

  سیاست ها و قوانین زمین شهری، عموما در جهت تخصیص بهینه منابع موجود زمین می باشد. خرید و فروش بدون محدودیت زمین در بازار و عدم دریافت اضافه ارزش زمین از مالک، منجر به سرازیر شدن سرمایه ها در این بخش و ایجاد تقاضاهای سوداگرانه می شود. روندی که باعث کمبود زمین و افزایش قیمت زمین های شهری در جریان توسعه های شهری می گردد. از این رویکرد، مقاله حاضر قوانین و سیاست های زمین شهری را از رویکرد مقابله با سوادگری، در کلانشهر تهران به بحث گذاشته است. این تحقیق از سنخ تحقیقات توصیفی-تحلیلی و روش کلی حاکم بر تحقیق نیز روش تحلیل ثانویه است، که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی مرتبط با موضوع تحقیق انجام گرفته است. نتایج این بررسی نشان می دهد، که سیاست ها و قوانین بخش زمین شهری نه تنها با رویکرد مقابله با سوداگری در این بخش هدف گذاری نشده اند؛ بلکه خود به جریان سوداگری در بازار زمین و مسکن شهری قوت بخشیده اند. ناکارآمدی نظام مالیاتی در این بخش، ضوابط تفکیک زمین و محدوده بندی ناکارآمد شهر در طرح های جامع، ناکارآمدی قوانین در محدودسازی مالکیت خصوصی زمین ها، نبود عزم و همت در مدیریت های محلی تهران برای آماده سازی زمین ها، عملکرد ضعیف دولت و شهرداری در بازیافت مجدد زمین در بافت های فرسوده شهری؛ نتیجه سیاست گزاری های ناکارآمد در بخش زمین و مسکن و تداوم و رونق هر چه بیشتر سوداگری در بخش زمین و مسکن شهری می باشد.

  کلیدواژگان: کلان شهر تهران، بازار زمین شهری، قوانین و سیاست های زمین، سوداگری
|
 • Hamid Reza Rakhshaninasab *, Tayyebeh Karimi Pages 1-22

  Islamic city councils are among the most effective elements in the urban management system and enjoy important roles in managing cities. Accordingly, investigating the performance and determining the degree of the success of city councils in urban management enjoy specific importance; therefore, the present study is to investigate and analyze the degree of success and performance of the Islamic City Council of Jiroft in economic, social, environmental, physical, and executive dimensions. The research method was “descriptive-analytical” conducted through the “survey method”. In this research, collecting information was conducted using questionnaire and analyzing data was done through the SPSS software at two descriptive and inferential levels. The results of the research indicated that the performance of city councils in the urban management of Jiroft is from moderate to high level. The results obtained from the Chi-square test also illustrated that the high performance of the Islamic City Council of Jiroft is moderate concerning executive, physical, and environmental dimensions; while it is poor in social dimension, and high in economic dimension.

  Keywords: performance of Islamic City Councils, Jiroft, urban management
 • Maryam Borumand, Shirin Toghyani *, Hamin Saberi Pages 23-44

  Urban spaces are representations of the citizens’ life quality based on environmental, cultural and social structures. One can come to a clear and general overview on this point by analyzing those structures as parts of the whole city or society. The study of urban spaces from this point of view has been neglected due to several reasons including the ease of understanding the physical and environmental aspects compared to the meaning and performance of the urban spaces. This study is a strategic-urban one with an applied method obtained from the results of descriptive-inferential and library-based studies based on which our model has been formed. The accuracy of hypothesis was investigated using Structural Equation Modeling (SEM) especially Partial Least Square (PLS) method in Smart PLS and the SPSS software. In addition, bootstrapping, confirmatory factor analysis, Cross Validated Redundancy (CV red.), Cross Validated Communality (CV com.), t- value test, Stone-Geisser’s Q² value and GOF index were applied in the study. The results of the study indicated the significant levels of 3.403, 2.405 and 6.085 for meaning, function and form respectively with acceptable level (1.96) which show that the three components of form, function, and meaning always have a two-link relationship (dialectic) with each other, and it may be possible to set a set of discourses among them that can be defined in the form of a general structure. Thus, these components in combination can be effective in the formation and occurrence of behavioral patterns by guaranteeing human activities.

  Keywords: Environmental Psychology, function of urban space, form of urban space, Two of Tehran’s Municipality
 • Hossein Nazmfar *, Ali Eshghei, Monireh Omrani Pages 45-66

  The study of the urban texture highlights the density of built space and open spaces in the city and has an important role in the final decisions to optimize service distribution and improve the quality of urban spaces. This study aimed to investigate the urban texture of Urumia for assessing public open space and green spaces compared to built environments and masses. In order to analyze the data and the quantitative texture of Urumia, transect method was used. The study was a cross- functional one focusing on Urumia. The results showed that in the transect T1 from North-West to South- East of the city, the spaces ​​between 60 and 100 parts of density had been made. The lack of green spaces in parts 80 and 100 and the lack of open spaces in all parts except in parts 34 and 63 is visible. In the transect T2, from the West to the East of the city, the western part of the land had ​​the highest density and the eastern part had the highest density of agricultural land and orchards. In the central part, between parts 30 and 80, there is a deficit passage network. In the transect T3 from the south west to the north east of the city, the density of built spaces in the city center has increased to 85 percent, while the shortage of passage network, especially the shortage of agricultural land and green and open spaces is visible in the middle of the transects 15 to 76. In the transect T4 from the south to the north of the city, built-in compression spaces between parts of the central sections have increased from 40 to 60 and the lack of green and open spaces is clearly evident. In conclusion it can be said that Urumia landscape consists of three types of tissues: the central condensed texture of open green spaces with a minimum and maximum spaces; the edges of the tissue center where the density has somewhat reduced the construction of buildings, and the margin consists of barren land, gardens and agricultural land. In this way, the construction level has decreased from the center to the sides of the city

  Keywords: urban texture, Urmia, Landscape, Urban Development, transect method
 • Ali Norinejad *, Jamaluddin Daryabari, Abbas Arghan Pages 67-84

  The human relationship with the earth, over time, is always changing. This, in turn, has had a decisive impact on the use of urban lands. Therefore, in order to control urban growth, it is very important that, by identifying the ecological potential of the environment, the process of future development of the city be directed and managed in order to minimize the negative environmental impacts of natural resources of the city. With this view, after the implementation of the evaluation indicators through the system model, it has been tried to provide appropriate solutions for predicting future development of the city with an emphasis on environmental aspects. Therefore, while assessing the ecological capability of urban development in Sari using a system model, the zones in the form of very suitable and relatively suitable land parcels of urban development along with inappropriate land were identified. A very suitable class for urban development system model covered an area of about 433.143 square kilometers, equivalent to 11.22 percent, and a relatively suitable land had a surface of 126.29 square kilometers, equivalent to 34.3 percent of the city of Sari. Finally, it was concluded that 3,103 km2, which is 84.84% of the total 3662.151 sq. km of the area of Sari, cannot be developed for the creation of urban elements and other uses due to the indicators defined in the systemic model (Makhdoom). Undoubtedly, in order to preserve the ecosystems and environment, following this task seems necessary for the authorities to develop urban areas in future.

  Keywords: physical development, Ecological capability, Environmental assessment, Sari, systemic model
 • Mehdi Rahimian *, Fereshteh Hafezi, Saeid Gholamrezaie, Nasrin Hoseinnezhadmir Pages 85-107

  The purpose of this survey is to examine the villages' turning into cities and its impacts on the life quality of its inhabitants in the newly founded town of Byranshahr in Lorestan province. The statistical population of the study consisted of the whole inhabitant families in Byranshahr (N= 1655) two hundred of whom were determined as the statistical sample using Cochran formula. The samples were selected by simple random sampling method and were interviewed through a questionnaire. The validity and reliability of the instruments which were used in the study were confirmed considering content validity and using Cronbach's alpha coefficient which was more than 0.70. Finally, the data were analyzed using the SPSS software. The results of prioritizing the effect of Cheqlondi's turning into Byranshahr town, based on the average score of 5, showed that this turning has had the highest impacts  on the following sectors: promoting the town services (3.99), improvement the housing and urbanization (3.92), educational development (3.91), increasing social participation (3.86), health-hygienic development (3.58), improvement of communication facilities (3.57), town security (3.45), employment and improvement of  the business (3.40), and  finally accessing to sports and entertainment facilities (3.25).

  Keywords: city, Rural Areas, Biranshahr, Life quality
 • Manouchehr Ahghar, Abbas Malek Hosseini * Pages 107-125

  The purpose of this research is to analyze the indicators of neighborhood-based planning in sustainable urban development. The dimensions of sustainable development are identified and their implications are studied. The analysis was performed using combined method .The statistical population of this research was composed of experts and authorities in urban planning and partly the local people. The most sustainable development index coefficients in neighborhood-based planning were related to housing price with a coefficient of 0.426 (0.001), community participation with a value of 0.552 (0.001), income with a value of 0.633 (0.001) and housing and built environment with a value of 0.758 (0.0001). The results also showed that the significance level of gender and sustainable development indicators was 0.156 (more than 0.05), which indicated no significant relationship between these two variables. The results also showed that there was a significant difference between the age and the indicators of sustainable development of respondents in Golpa neighborhood of 0.000 (less than 0.05). The correlation coefficient between these two variables was estimated to be 0.507, indicating a moderate to direct correlation between the two variables.

  Keywords: Sustainable Development, neighborhood-based planning, Urban Development, Golpa neighborhood, Hamedan
 • Tooraj Jalili, Reza Behbehani *, Shooka Khoshbakh Bahramani Pages 125-145

  The behavioral habits of inhabitants of urban ecosystems are neglected due to the dominance of the economy in creating such environments, the most important of which is the dissatisfaction of the residential environment and lack of access to the place of residence. The purpose of this research is to identify types and levels of unfavorable behaviors of residents of Mehr city of Mehregan Qazvin, and ultimately to obtain environmental solutions to improve behavior and to achieve living patterns in residential complexes based on residents' psychology. The methodology of this study is to develop a combination of quantitative and qualitative research method and the method of collecting data was done in a step-by-step manner based on open and closed questionnaires, studying first-hand and first-aid sources and in-depth interviews and objective observations of the researchers themselves. The main question in the qualitative research area is whether environmental design improvements can be effective in reducing undesirable behaviors and feeling satisfied with the environment. The results of this study showed that if the unfavorable behaviors are modified through the redevelopment of the environment and the behavioral patterns among current residents are achieved at the beginning stage of architectural design in the future, satisfaction from the environment, promotion of the environment quality, and also living in inexpensive bio-complexes are achieved along with other related factors.

  Keywords: Housing, Mehrgan Qazvin, life satisfaction
 • Tayebeh Farsi *, Shahriar Nasekhian, Ahmad Shahivandi Pages 145-162

  If we assume the city as a living organism, it needs vitality to survive. Today, the provision of urban vitality is one of the main concerns of urban management, especially in the developed countries. Urban space is an important factor to promote vitality in cities, but the role of urban space in our country is declining day by day. One of the urban spaces is hangout. Urban hangouts are spaces for social interaction, usage of urban landscape, resuscitation collective memories and creating a sense of attachment to urban space by citizens. In this study, it was tried to investigate the effectiveness of urban hangouts as behavioral camp to promote urban public spaces vitality. The case study was Niasarm in Isfahan which is introduced as an urban hangout. The method of research was descriptive-analytical. The independent variable was urban hangout and the dependent variable was vitality. The hypothesis of the research was examined using the P.O.E method.

  Keywords: vitality, Urban Space, urban hangout, Natural -Historic Pathway, P.O.E method, Niasarm Isfahan
 • Ramezan Karami, Moslem Rostami * Pages 163-182

  High-rise building and spatial developmental strategy in height as a result of population growth and the lack of suitable land for the building of recent decades have increased particularly in large cities. In Ilam, like most cities in Iran, the most important political and commercial centers are included in the center of this old city. The central part of the urban structure and distribution have always attracted travelers because of large amount of attractions. In this study, the functional effects of the building density on the transportation network in central context of Ilam have been analyzed. This study using developmental-functional approach and a combination of research methods (descriptive, analytical and field study) investigates this issue in Ilam. For analysis of the findings Visio, Crafer, and ArcGis software have been used coupled with entropy technique. The results of the research revealed the weaknesses in access, the inappropriate structure of the urban transportation network, the spatial position of utilization, the excessive building density in the old urban texture, the failure of the public transportation system, and the inconsistency of pedestrian traffic and vehicles in the urban structures in Ilam.

  Keywords: central texture, Ilam, urban density, Transport, entropy models
 • Manizheh Lalehpour * Pages 183-206

  Land policy making is generally aimed at optimizing the allocation of resources in land and housing. Land buying and selling without restrictions in the market and not receiving added value of land from the owner leads to the investment in the land sector and creation of the speculative demands in land and housing sector. This process causes land shortage and increase in urban land price in the process of urban development. From this point of view, the present study has focused on the laws and policies of urban land in Tehran metropolis. This study is a descriptive-analytical research, and the general method of the research is a secondary analysis. The results of this survey showed that government policies and laws in the land sector not only have not been targeted by countering the speculative approach in this sector, but have intensified the speculation in the urban land market. The ineffectiveness of the tax system in the land and housing sector, zoning rules, land differentiation and inefficiency determine the range of cities in urban comprehensive plans. Also the inability of laws to exclude or restrict the private ownership of urban land, lack of determination and efforts in local management to prepare land for new urban development, the weak performance of the government and municipalities in recycling land in urban areas, inefficient texture, are all the results of the past few decades policy making in the land and housing sector in Tehran metropolis, which in turn result in the continuation and prosperity of more speculation in land and housing sectors of the cities.

  Keywords: urban land market, land policies, laws, land speculation, Tehran metropolis