فهرست مطالب

بررسی های حسابداری و حسابرسی - پیاپی 35 (بهار 1383)

فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی
پیاپی 35 (بهار 1383)

 • 120 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/05/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین اعتمادی، حسین فخاری صفحه 3
  مقاله از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول به ارتباط بین تحقیقات، آموزش و عمل حسابداری پرداخته و سپس با استفاده از روش تحلیلی الگویی را جهت هم سویی تحقیقات با آموزش و عمل ارایه می کند. بخش دوم در رابطه با تبیین نیازها و اولویت های تحقیقاتی حسابداری از دیدگاه نمایندگان دو طیف تئوری و عمل از طریق پرسش نامه است. همچنین در این بخش تفاوت بین تحقیقات انجام گرفته و اولویت های مطرح شده مورد بررسی قرار می گیرد.
  یافته های بخش اول با ارایه تابع هنجاری راجع به تطابق آموزش با نیازهای عملی و مستند کردن آموزش به نتایج تحقیقات، همراه بوده و در نهایت مدل کاربردی جهت ایجاد هماهنگی بین تئوری و عمل ارایه می نماید.
  یافته های بخش دوم که از طریق تحقیق پیمایشی با استفاده از پرسش نامه به دست آمده است نظر سنجی ای از نمایندگان طیف تئوری (اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی، محققین سازمان حسابرسی) و طیف عملی (مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس) بر مبنای نمونه گیری تصادفی طبقه ای بندی شده می باشد. یافته ها نشان می دهد که شکاف زیادی بین دیدگاه های نمایندگان طیف تئوریکی و عملی به اولویت های تحقیقاتی وجود دارد.
  کلیدواژگان: تحقیقات حسابداری، آموزش، عمل حسابداری، مدل هنجاری، مدل همسویی، اولویت های تحقیقاتی
 • یحیی حساس یگانه، احمدخالقی بایگی صفحه 29
  ارزش افزوده (مضاعف) حسابرسی متشکل از دو بعد است. بعد کنترل و بعد اعتباربخشی. از دیدگاه اعتباربخشی، حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می افزاید؛ زیرا استفاده کنندگان می توانند مطمئن باشند که عوامل کنترلی بر فرآیند گزارش گری حاکم و باعث بهبود کیفیت اطلاعات شده است و در نتیجه استفاده از اطلاعات حسابداری به شکوفایی کامل ارزش نهفته اطلاعات حسابداری منجر می شود. ارزش اطلاعات حسابداران در غایت، تابع استفاده از اطلاعات است، نه تهیه گزارش آن. به طور خلاصه، حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش می دهد و از این رو به قابلیت اتکای آن می افزاید.
  این تحقیق به بررسی فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل می پردازد. اطلاعات مورد نیاز از طریق ارسال پرسش نامه جمع آوری گردید. تحقیق با استفاده از آزمون t یومن ویتنی و کلموگروف - اسمیرنف صورت گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که تفاوت معنی داری بین فاصله انتظاراتی حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل وجود دارد.
  کلیدواژگان: فاصله انتظارات از حرفه حسابرسی مستقل، حسابرسی، استفاه کنندگان از صورت های مالی و نقش اعتباردهی (شهادت دهی)
 • محسن دستگیر، محسن امیدعلی صفحه 45
  یکی از اهداف اولیه یک سیستم حسابداری، تهیه اطلاعاتی مربوط، به موقع و قابل اتکا برای استفاده کنندگان از آن اطلاعات است. مبنای سنتی حسابداری برای تهیه این اطلاعات، استفاده از ارزش های تاریخی است. چرا که این ارزش ها، هم قابل اتکاء هستند و هم قابلیت اثبات دارد. وقتی در کشورهای پیشرفته تورم باعث ناموزونی در ساختار اقتصاد گردید، متفکران حسابداری و علمای اقتصادی را به فکر یافتن چاره ی انداخت. حسابداران با تهیه و ارائه راه حل هایی- در قالب استانداردهای حسابداری مانند 33 - FASB در آمریکا و 16- SSAP در انگلستان تا حدی موجب تخفیف مشکل های پدید آمده برای حسابداری گردیدند. در این تحقیق سعی شده است، با توجه به وجود تورم محسوس در کشور ما علل عدم بکارگیری حسابداری تورمی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پنج فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی کنترل کننده تنظیم گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علل عدم بکارگیری حسابداری تورمی در ایران: عدم آشنایی جدی مدیران مالی با حسابداری تورمی، ناکافی بودن شاخص های ترقی قیمت های، افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدید ارزشیابی، فزونی هزینه حسابداری تورمی بردرآمد آن، عدم حمایت دولتی از اجرای حسابداری تورمی.
  کلیدواژگان: تورم حسابداری، بهای تمام شده، حسابدرای تورمی در ایران، ارزش جایگزینی، صورت های مالی تعدیل شده، تغییرات قیمت
 • بابک سهرابی، محمدرضا کاباران زاد قدیم صفحه 63
  هدف اصلی این مقاله بررسی اهمیت مساله مسیریابی و تاثیر آن درکاهش بهای تمام شده محصول در شرکت ها است. این شرکت ها بستگی به نوع کارشان مواد اولیه و کالای خریداری شده را به انبارها ارسال و بعد از مراحل آماده سازی آن را بین مشتریان (خرده فروشی ها) توزیع می کنند. بنابراین هزینه حمل و نقل رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. لذا این امر شرکت ها را بر آن داشته تا با کاهش این هزینه، بهای تمام شده محصولات خود را تقلیل دهد. در این مقاله همچنین مساله توزیع یکی از شرکت های بزرگ تولیدی صنعتی محصولات برنجی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است که با استفاده از یکی از الگوریتم های هوش مصنوعی بنام (SA) نشان داده شده است که چگونه می توان با کاهش هزینه توزیع، قیمت بهای تمام شده محصولات را تقلیل داد.
  نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که شرکت ذوب آلیاژ با استفاده از الگوریتم SAتوانسته که تعداد وسیله نقلیه استفاده از خود را از 15 دستگاه به 12 دستگاه و همچنین مسافت را از 5150 کیلومتر به 4180 کیلومتر و زمان طی شده را از 110 ساعت به 16/99 ساعت کاهش دهد که نتیجتا هزینه های حمل و نقل و توزیع این شرکت از مبلغ 44.417.599 ریال به مبلغ 35.863.562 ریال کاهش داد.
  کلیدواژگان: مساله مسیریابی، بهای تمام شده محصول، هزینه حمل و نقل، شرکت ذوب آلیاژ، الگوریتم SA
 • محمد نمازی، بهروز زارع صفحه 79
  هدف اصلی این مطالعه، استفاده از تئوری اطلاعات شنن جهت معیار جدیدی برای اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد. در راستای این هدف، ابتدا مدل تئوریک رابطه ی بین آنتروپی اقلام صورت های مالی و ریسک، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره 5 ساله از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع آوری شد. با استفاده از آزمون آماری روش تلفیق داده های میان گروهی و سری های زمانی و تست های آماری مربوطه، کلی شرکت ها و همچنین صنایع بطور مجزا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین آنتروپی اطلاعات اقلام ترازنامه و صورتحساب سود و زبان و تغییرات بهای سهام رابطه سهام رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین، بین آنتروپی و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و ریسک سیستماتیک رابطه ی معنی داری وجود دارد. نتیجه اخیر نشان دهنده ی آن است که با استفاده از محتوای اطلاعات گزارشات مالی می توان ریسک سیستماتیک را تخمین زد. بنابراین این مطالعه روش جدیدی را برای محاسبه ریسک سیستماتیک معرفی می کند.
  کلیدواژگان: بورس اوراق بهادار تهران، ریسک سیستماتیک، تئوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اقلام صورت های مالی
 • صفحه 101
  بازارهای مالی نقش برجسته ای را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می نمایند و سیاستگذاران مالی کشورها نیز بسیار علاقه مندند تا جذابیت بورس اوراق بهادار خود را افزایش دهند. سه پرسش اساسی درباره تعیین میزان جذابیت بورس اوراق بهادار عبارتند از: 1) عوامل جذاب کننده بورس از دیدگاه سرمایه گذاران کدامند؟ 2) چگونه می توان میزان جذابیت بورس را مورد ارزیابی قرار داد؟ 3) با توجه به نتایج ارزیابی جذابیت بازار، چگونه می توان جذابیت بورس را بهبود بخشید؟ این مقاله درصدد پاسخگویی به پرسش های اساسی مذکور می باشد. این مقاله همچنین به ارایه مطالعه ای موردی از بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
  کلیدواژگان: بازار بورس، بورس اوراق بهادار تهران، عوامل جاذبیت بازار
 • عوامل موثر بر جذابیت بورس اوراق بهادار / مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران (مقاله انگلیسی)
  علی اصغر انواری رستمی، بهروز لاری سمنانی صفحه 116
  بازارهای مالی نقش برجسته ای را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می نمایند و سیاستگذاران مالی کشورها نیز بسیار علاقمندند تا جذابیت بورس اوراق بهادار خود را افزایش دهند. سه پرسش اساسی درباره تعیین میزان جذابیت بورس اوراق بهادار عبارتند از: 1) عوامل جذاب کننده بورس از دیدگاه سرمایه گذاران کدامند؟ 2) چگونه می توان میزان جذابیت بورس را مورد ارزیابی قرار داد؟ و3) با توجه به نتایج ارزیابی جذابیت بازار، چگونه می توان جذابیت بازار بورس را بهبود بخشید؟ این مقاله درصدد پاسخگویی به پرسش های اساسی مذکور می باشد. به این منظور، پرسش نامه ای طراحی و میان خبرگان و تحلیل گران مالی بورس اوراق بهادار تهران توزیع گردید. سپس نتایج داده ها جمع آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی ها بیانگر آن است که علیرغم اقدامات متعدد بعمل آمده در سال های اخیر در جهت ارتقای جاذبیت بورس اوراق بهادار تهران، به طور کلی این بازار هنوز هم برای سرمایه گذاران خارجی جذاب نمی باشد و بازار از حیث میزان جاذبیت در وضعیت نسبتا ضعیفی به سر می برد.
  کلیدواژگان: بازار بورس، بورس اوراق بهادار تهران، عوامل جاذبیت بازار
 • چکیده مقالات به انگلیسی
  صفحه 122