فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • هاله فرساد حبیبی، مصطفی لنگری زاده*، مصطفی علوی مقدم صفحات 264-271
  مقدمه

  سیروز کبدی در چند سال اخیر در کشورهای آسیایی رشد قابل توجهی داشته است. با این وجود، ابزاری برای گردآوری داده های سیروز کبدی ایجاد نشده است. هدف این مطالعه طراحی حداقل مجموعه داده برای بیماری سیروز کبدی است.

  روش

  این مطالعه مقطعی در زمستان 1396 با همکاری 16 نفر از متخصصین کبد بیمارستان های حضرت رسول (ص) و فیروزگر تهران انجام گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته بود. به منظور روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و به منظور پایایی آن از روش آزمون- بازآزمون استفاده شد (0.84=r). تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام گردید.

  نتایج

  حداقل مجموعه داده در پنج دسته داده دموگرافیک، بالینی، علائم بیماری، توصیه های غذایی، توصیه های عمومی، داروها و یادآورها و سازماندهی شد. داده های دموگرافیک شامل 15 عنصر، بالینی 27، علائم بالینی 9، توصیه های غذایی 7 بخش و 14 عنصر، توصیه های عمومی متشکل از 7 بخش و 12 عنصر و داروها و یادآورها نیز متشکل از 2 بخش و 12 عنصر بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت داده و اطلاعات در خودمراقبتی بیماران سیروز کبدی و نقشی که نرم افزار ها می توانند در جمع آوری و به اشتراک گذاری داده با پزشک و همچنین کاهش مراجعات به بیمارستان داشته باشند، توجه به حداقل داده بیماران مبتلا به سیروز کبدی ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: مجموعه حداقل داده، خودمراقبتی، سیروز کبدی
 • سهیلا مردانی، آرش رحمان*، ناهید نفیسی صفحات 272-287
  مقدمه

  سرطان پستان سرطانی است که از رشد غیرعادی سلول های پستان ایجاد می شود. مدل سازی و شبیه سازی رشد و درمان سرطان پستان می تواند ضمن فراهم آوردن امکان انجام آزمایش ها و تحقیقات، زمان و هزینه های درمان را از طریق پیش بینی برخی موارد کاهش دهد. هدف از پژوهش ایجاد مدلی مبتنی بر عامل برای شبیه سازی نمودن بافت پستان و رشد و گسترش تومور در وضعیت های مختلف سرطان پستان بود.

  روش

  در این پژوهش از روش مدل سازی و شبیه سازی مبتنی بر عامل و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. با استفاده از نرم افزار NetLogo اقدام به طراحی و مدل سازی آناتومی پستان و توسعه مدل با دانش مورد نیاز شد. سپس با توجه به سن بیمار و درجه بندی تومور و چگونگی گسترش سلول های سرطانی، شبیه سازی رشد و تکامل وضعیت های مختلف سرطان پستان در زمان های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. برای اعتبار سنجی مدل، اطلاعات و گزارش های بالینی مربوط به سن، درجه، سایز و رشد و گسترش تومور تعدادی از بیماران مبتلا به سرطان پستان مورد مطالعه و مدنظر قرار گرفت و با خروجی های مدل مقایسه شد.

  نتایج

  آزمایش های مربوط به تحلیل و اعتبار سنجی مدل نشان داد که مدل توسعه یافته، توانست نتایج نسبتا قابل قبولی در خصوص رشد تومور پستان و تکثیر سلول های سرطانی در غدد لنفاوی در وضعیت های مختلف سرطان پستان به همراه داشته باشد. 

  نتیجه گیری

  مدل سازی مبتنی بر عامل می تواند به طور نسبتا مفید و کارا در شناسایی و تحلیل رفتار سرطان پستان و پیش بینی رشد و تکثیر سلول های سرطانی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مدلسازی مبتنی بر عامل، سرطان پستان، شبیه سازی سرطان پستان
 • محسن سلیمانی*، علی نصیری صفحات 288-297
  مقدمه

  رابط کاربری ضعیف می تواند به عنوان منبع احتمالی بروز خطا و کاهش انگیزه کاربران در استفاده از سیستم های اطلاعات سلامت مانند سیستم پکس باشد. ارزیابی اکتشافی یکی از روش های اطمینان از مناسب بودن رابط کاربری در سیستم های اطلاعات سلامت مانند پکس است.

  روش

  این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1397 با استفاده از مجموعه اصول سیزده گانه نلسون انجام شد. محیط پژوهش در این مطالعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان بود و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی در محیط نرم افزار SPSS نسخه 25 انجام گردید.

  نتایج

  در این مطالعه مجموعا 130 مشکل از 293 مورد کاربردپذیری یافت شد. بیشترین مشکلات مربوط به کاربردپذیری به ترتیب شامل حریم خصوصی (66/66 درصد)، شفافیت وضعیت سیستم (65/52 درصد) و انعطاف پذیری و کارایی استفاده (60 درصد) و کمترین تعداد خطا یا مشکل کاربردپذیری مربوط به مولفه تعامل و احترام به کاربر (14/29 درصد) بود.

  نتیجه گیری: 

  ارزیابی اکتشافی می تواند ریشه و عامل مشکلاتی را شناسایی نماید که گاهی باعث ایجاد خطای پزشکی یا مقاومت کاربران در استفاده از سیستم های اطلاعات سلامت شده است؛ بنابراین لازم است توسعه دهندگان سیستم های بالینی مانند پکس که محصولات آن ها در سطح وسیع و در مراکز مهم درمانی مورد استفاده قرار می گیرند، استانداردهای رابط کاربری را در طراحی این سیستم ها رعایت نموده و از بروز هرگونه خطا پیشگیری نمایند.

  کلیدواژگان: ارزیابی کاربردپذیری، ارزیابی اکتشافی، سیستم آرشیو و انتقال تصاویر، پکس، سیستم اطلاعات رادیولوژی
 • حسین قیومی زاده، علی فیاضی*، مصطفی دانائیان، آلاء سعیدی صفحات 298-308
  مقدمه

  بیماری تب مالت (بروسلوزیس) یکی از مهم ترین بیماری های عفونی مشترک بین انسان و دام محسوب می شود. با توجه به اندمیک بودن تب مالت و وجود گزارش های متعددی از موارد انسانی و حیوانی آن، میزان شیوع تب مالت انسانی در شهرستان رفسنجان در طول 3 سال (97-1395) تعیین گردید. هدف از این مطالعه یافتن یک تطابق و همسان سازی روشی خودکار و هوشمندانه با حساسیت کم بر مبنای شبکه عصبی است، که قادر به تشخیص دقیق تب مالت باشد.

  روش

  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی موارد بروسلوز انسانی بر اساس شاخص های جنس، سن، بارداری، سابقه تماس با دام و استفاده از مواد غیر پاستوریزه لبنی، پارامترهای آزمایشگاهی Wright و 2ME در طول 3 سال از شهرستان رفسنجان واقع در جنوب ایران تحلیل شد. داده ها به دو زیر مجموعه آموزش (80%) و آزمون (20%) تقسیم شدند. از روش شبکه عصبی مصنوعی آتوانکو در عمیق برای آموزش هر زیر مجموعه استفاده شد.

  نتایج

  روش آتوانکو در عمیق به صحت 90/84% حساسیت 94/61% و ویژگی 50% در پیش بینی موارد بیماری بروسلوزیس در مجموعه داده های آزمون دست یافت، نتایج تجربی، عملکرد دقیق شبکه عصبی را در تشخیص بیماری بروسلوز نشان داد.

  نتیجه گیری:

   مدل شبکه عصبی مصنوعی عمیق می تواند به عنوان یک روش کارآمد و هوشمند برای تشخیص موارد بروسلوز انسانی به کار گرفته شود. با این حال مطالعه و پژوهش های بیشتری برای طراحی مدل های دیگر از شبکه های عصبی مصنوعی بر اساس یادگیری عمیق جهت تشخیص سایر بیمارهای عفونی مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: بروسلوز انسانی، رفسنجان، شبکه عصبی مصنوعی، روش خودرمزنگار عمیق، تشخیص
 • ستایش صادقی، امین گلاب پور* صفحات 309-319
  مقدمه

  بیماری سرطان پستان یکی از شایع ترین انواع سرطان و شایع ترین نوع بدخیمی در زنان است که در سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است. در مبتلایان به این بیماری همواره احتمال عود مجدد وجود دارد. عوامل زیادی میزان این احتمال را کاهش یا افزایش می دهند. داده کاوی از روش هایی است که در تشخیص یا پیش بینی سرطان ها به کار می رود و یکی از بیشترین کاربردهای آن، پیش بینی عود مجدد سرطان پستان است.

  روش

  در این مطالعه گذشته نگر از داده های 699 بیمار مبتلا به سرطان پستان با 14 ویژگی استفاده شد که از این تعداد 458 نفر (66 درصد) سرطان آن ها عود نکرد و 241 نفر (34 درصد) سرطان آن ها عود کرده است. این اطلاعات از سال 1391 تا 1394 از پرونده بیماران سرطان پستان جهاد دانشگاهی جمع آوری شد. در این پژوهش از ترکیب دو الگوریتم نزدیک ترین همسایگی و الگوریتم ژنتیک برای پیش بینی عود بیماران مبتلا به سرطان پستان استفاده گردید. ابتدا الگوریتم نزدیک ترین همسایگی برای پیش بینی عود سرطان پستان ارائه شد سپس به کمک الگوریتم ژنتیک متغیرهای وابسته کاهش یافت تا مدل صحت مناسب تری داشته باشد.

  نتایج

  تعداد متغیرهای وابسته 14 متغیر بود که به کمک الگوریتم ژنتیک به 6 متغیر کاهش پیدا نمود تا مدل پیش بینی کارایی بهتری داشته باشد. جهت ارزیابی مدل از پارامتر صحت استفاده شد که مقدار آن برای مدل پیشنهادی 14/77 درصد است که نسبت به روش های دیگر خروجی مناسب تری دارد.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه الگوریتم پیشنهادی با روش های دیگر پیش بینی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید الگوریتم پیشنهادی دارای صحت بهتر است.

  کلیدواژگان: عود سرطان پستان، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم نزدیک ترین همسایگی
 • فاطمه ابراهیمی ترکی، مهسا بوربور، محبوبه ضرابی* صفحات 320-332
  مقدمه

  یکی از مهم ترین دلایل مرگ و میر در بین بیماران سرطانی متاستاز است. اخیرا نشان داده شده است که گروه خاصی از miRNAها(microRNA) که metastamir نامیده می شوند دارای اثر متاستاتیکی هستند. miR-126 ارتباط مشخصی با متاستاز سرطان روده به کبد دارد. همچنین در متاستاز سرطان سینه miR-10b بیان بیش از حد پیدا می کند؛ بنابراین کاهش سطح بیان این miRNAها می تواند نقش مهمی در کاهش احتمال متاستاز داشته باشد. در این تحقیق تکنیک CRISPR-C2c2(Cas13a) به منظور هدف گیری پیش سازهای miRNA جهت کاهش اثر متاستاتیکی آن ها مورد بررسی قرار گرفت.

  روش

  پژوهش با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک و بیوانفورماتیک ساختاری انجام شد. ساختار آنزیم C2c2 از پایگاه داده RCSB و توالی های miRNA و پیش سازهای آن ها از پایگاه های داده MirBase و Mirnamap تهیه شدند. با استفاده از سیستم برخط CRISPR-RT، crRNAهای هدف گیرنده توالی مورد نظر طراحی و از نظر اختصاصیت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. ساختار سه بعدی crRNAهای طراحی شده با استفاده از نرم افزار RNAbuider2.8.2 شبیه سازی و به منظور بررسی نحوه اتصال و سطح انرژی اتصالی crRNA با آنزیم C2c2(Cas13a) از سرور Hdock استفاده شد.

  نتایج

  crRNA طراحی شده با هدف mir-126 مشابهت ساختاری بالا با وضعیت مشاهده شده در طبیعت نشان داده و جهت گیری مناسب حاصل شد. در مورد crRNA طراحی شده به منظور هدف گیری mir-10b با وجود اختصاصیت بالا جهت گیری درستی ایجاد نشد.

  نتیجه گیری

  بررسی توالی محور crRNAهای طراحی شده برای ویرایش در سطح RNA کافی نیست و توصیه می شود در کنار بررسی های برپایه اختصاصیت، شبیه سازی و داکینگ مولکولی به منظور دقت هر چه بیشتر انجام شود.

  کلیدواژگان: -CRISPR-C2C2(Cas13a)- metastamiR، مهار متاستاز crRNA- CRISPR-RT
 • زهرا نیازخانی، پرستو امیری، حبیب الله پیرنژاد* صفحات 333-342

  یکی از مهمترین علل خطاهای پزشکی قابل پیشگیری، تداخل یک دارو با داروی دیگری است که بطور همزمان تجویز و مصرف می شوند. آمارهای معتبر حاکی از شیوع گسترده این دسته از خطاهای قابل پیشگیری در بخش های بستری و یا سرپایی سیستم های بهداشتی و درمانی کشورهای توسعه یافته و همینطور کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران می باشد. بروز این تداخلات میتواند پیامدهای زیانبار بسیاری مانند آسیب ارگانهای حیاتی، بستری های مکرر و طولانی شدن مدت زمان بستری در بیمارستان داشته و همینطور منجر به تحمیل هزینه ها به بیمار و سیستم بهداشت و درمان گردند. سیستمهای تصمیم یار بالینی یکی از مداخلات پزشکی می باشند که می توانند در شناسایی و مدیریت به موقع و مناسب تداخلات دارو-با-دارو کمک شایانی نموده و موجب بهبود تصمیم گیری های بالینی و ارتقاء کیفیت دارودرمانی بیماران شوند. با عنایت به گسترش استفاده از سیستم های اطلاعاتی در سیستم بهداشت و درمان ایران، آشنایی با تصمیم یارهای بالینی تداخلات دارو-با-دارو، چالش های آن  و اهتمام در طراحی و گسترش استفاده روزمره از آنها می تواند کمک شایانی به کاهش خطاهای قابل پیشگیری ناشی از اینگونه تداخلات و کاهش هزینه های متعاقب آنها نماید. مقاله حاضر به مرور اجمالی ملزومات طراحی چنین سیستم هایی و موانع و چالش های پیش رو و تمهیدات لازم برای غلبه بر آنها در ایران می پردازد.

  کلیدواژگان: سیستم های تصمیم یار بالینی، تداخل دارو با دارو، چالش، مزایا، مطالعه مروری
 • زهرا مستانه، علی موصلی*، محمدحسین حیوی حقیقی، محمدصادق گل وردی، محمدمهدی بلالی صفحات 343-357
  مقدمه

  فناوری اطلاعات، بسترساز و توسعه دهنده گردشگری سلامت است. هدف مطالعه حاضر، ارائه بسته فناوری اطلاعات به عنوان زیرساختارهای الکترونیکی صنعت گردشگری سلامت می باشد.

  روش

  در مطالعه مروری حاضر، برای یافتن ابعاد مختلف گردشگری الکترونیک سلامت، جستجوی موضوعی از بانک های اطلاعاتی PubMed،Science Direct  و Scopus و نیز Google Scholar و وب سایت های تخصصی گردشگری سلامت انجام گردید. کلیدواژه های جستجو شامل Medical Tourism، Health Tourism با ترکیب "AND" با Information Technology، Information and Communication Technology، e-Tourism و Electronic Tourism بود. معیارهای انتخاب مقالات، دسترسی به متن کامل مقاله و نیز پوشش جنبه ای از فناوری اطلاعات در حوزه گردشگری سلامت بود. از 117 مقاله استخراج شده، پس از اعمال معیارهای ورود، در نهایت 32 مقاله انتخاب شد و بسته فناوری گردشگری سلامت پس از مطالعه دقیق محتوای این مقالات ارائه گردید.

  نتایج

  یک بسته فناوری اطلاعات که شامل انواع ابزارهای فناوری، قابلیت ها و ظرفیت های حاصل و  پیامدهای متعاقب فناوری بود، ارائه گردید. در این مدل، اینترنت به عنوان اصلی ترین ابزار بسترساز و در عین حال توسعه دهنده گردشگری سلامت؛ طراحی وب سایت های مراکز درمانی به عنوان مهم ترین قابلیت این فناوری ها و رقابتی و تعاملی کردن نظام سلامت از اصلی ترین پیامدهای استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه گردشگری سلامت بود.

  نتیجه گیری

  بسته ارائه شده نشانگر وابسته بودن بسیاری از پیامدهای مثبت توسعه گردشگری سلامت به فناوری های اطلاعات و ارتباطات است که با ایجاد پتانسیل های فرصت ساز، زمینه را جهت کسب سهمی از بازار گردشگری سلامت و در عین حال اصلاح ساختار نظام سلامت برای ارائه خدمات باکیفیت در سطح جهانی فراهم می کنند.

  کلیدواژگان: زیرساختارهای الکترونیکی، اینترنت، وب سایت های درمانی، نظام سلامت تعاملی، گردشگری سلامت
 • پرستو امیری* صفحات 358-367
  مقدمه

  در اواخر سال 2019 بیماری همه گیر کرونا در شهر ووهان کشور چین شیوع پیدا کرد و به سرعت تمامی جهان را درگیر خود کرد. از طرفی دیگر شایان ذکر است که فناوری اطلاعات در نظام سلامت کنونی نقش بسزایی دارد؛ بنایراین هدف از این مطالعه تعیین نقش سلامت الکترونیک در طول شیوع بحران بیماری کرونا بود.

  روش

  در این مطالعه مروری، مطالعات انجام شده از دسامبر 2019 تا 7 مارس 2020 با جستجوی کلمات کلیدی در پایگاه داده های الکترونیک PubMed، Web of Science و Scopus جستجو شدند، همچنین از موتور جستجوی Google استفاده گردید. در مجموع از 47 مطالعه مرتبط یافت شده، 21 مقاله براساس عنوان پژوهش این مطالعه شناسایی شد. پس از اعمال معیارهای ورود و خروج، در نهایت 5 مقاله اصلی و 3 گزارش برای بررسی انتخاب شدند.

  نتایج

  در مطالعات بررسی شده به نقش موثر سلامت الکترونیک در تشخیص بیماران مبتلا به کرونا، چگونگی شیوع این بیماری، آموزش های مربوط به پیشگیری و شناسایی نقاط پرخطر اشاره شد. از جمله فناوری های پرکاربرد می توان به پزشکی از راه دور، الگوریتم های یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، شبکه های عصبی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی اشاره کرد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که دولت ها و متخصصان انفورماتیک پزشکی می توانند از تجارب نقش سلامت الکترونیک در شیوع بحران بیماری کرونا برای مقابله با هر گونه بیماری همه گیر در آینده درس بگیرند تا مانع از هر گونه تهدید جانی ملل، رکود اقتصادی و در نهایت پاسخ سریع در مواقع فوق بحرانی گردند.

  کلیدواژگان: سلامت الکترونیک، انفورماتیک پزشکی، شیوع، بحران، بیماری کرونا، مرور نظام مند
|
 • Haleh Farsadhabibi, Mostafa Langarizadeh*, Mostafa AlaviMoghadam Pages 264-271
  Introduction

  Liver cirrhosis has grown significantly in Asian countries over the last few years. However, there is no tool for collecting liver cirrhosis data. The purpose of this study was to design a minimum data set for the self-care education of liver cirrhosis.

  Methods

  This descriptive study was conducted in the first half of 2018 in cooperation with 16 liver specialists of Rasool Akram Hospital and Firoozgar Hospital in Tehran. The research tool was a researcher-made questionnaire. The content validity method was used to validate the questionnaire and its reliability was confirmed through test-retest method (r = 0.84). Data were analyzed using SPSS21 software.

  Results

  The minimum data set was organized in six categories: demographic, clinical, disease symptoms, dietary recommendations, general recommendations, medications and reminders. The demographic data collection consisted of 15 data elements, clinical data included 27 data elements, clinical symptoms included 9 data elements, food recommendations, consisted of 7 parts and 14 data elements, general recommendations consisted of 7 parts and 12 elements of data, and medications and reminders had two parts and 12 elements.

  Conclusion

  Considering the importance of data and information in the self-care of patients with liver cirrhosis and the role of software in collecting and sharing data with physicians, as well as reducing the number of visits to the hospital, attention should be paid to the minimum data set of self-care in patients with liver cirrhosis.

  Keywords: Data Minimum Set, Self-care, Cirrhosis
 • Soheila Mardani, Arash Rahman*, Nahid Nafissi Pages 272-287
  Introduction

  Breast cancer is a cancer that is caused by abnormal growth of breast cells. Modeling  and simulation of the growth and treatment of breast cancer, along with providing the possibility of doing experiments and research, can reduce the time and cost of treatment by predicting some cases. The purpose of the present research was to develop an agent-based model for the simulation of breast tissue and the growth and spread of tumor in various breast cancer states.

  Method

   In this research, agent-based modeling and simulation method, as well as library studies were used. NetLogo software was used for designing and modeling of breast anatomy and development of model with the required knowledge. Then, according to the patient's age, tumor grading and cancer cells spread, simulation of the growth and development of various breast cancer states in different times were investigated. In order to validate the model, clinical data and reports related to the age and grade, size, growth and spread of tumor in a number of patients with breast cancer were studied and considered and compared with model outcomes.

  Results

   According to the experiments related to the analysis and validation of the model, the developed model had relatively acceptable results about the growth of breast tumors and the proliferation of cancerous cells in lymph nodes in various breast cancer states. 

  Conclusion

   Agent-based modeling can be used as a relatively useful and efficient method in identifying and analyzing breast cancer behavior and predicting the growth and proliferation of cancer cells.

  Keywords: Agent-based modeling, Breast cancer, Simulation of breast cancer
 • Mohsen Soleimani*, Ali Nasiri Pages 288-297
  Introduction

  Poor User Interface design can be one of the probable reasons of users’ error and reduced incentive in using health information systems such as PACS. Heuristic evaluation is one the methods for assuring the proper user interface design of health information systems such as PACS.

  Method

  This study was a descriptive-analytic research conducted in 2019 through using Nielsen usability checklist. The study setting was Zanjan University of Medical Sciences and data were analyzed in SPSS 25 using descriptive statistics.

  Results

  In whole, 130 problems were found in 293 usability cases. The most common usability problems include privacy (66.66%), Visibility of System Status (65.52%), and Flexibility and Minimalist Design (60%) and the lowest number of UI design problems were associated with the Pleasurable and Respectful Interaction with the User (14.29%).

  Conclusion

  Usability Evaluation can identify the reasons of problems that may cause medical errors or users' resistance in working with the system. Therefore, it is necessary for system developers whose systems are widely used in important centers to pay more attention to all standards in designing the system and to prevent the occurrence of errors.

  Keywords: Usability evaluation, Heuristic evaluation, Picture archiving, communication system (PACS), Radiology Information System
 • Hossein GhayoumiZadeh, Ali Fayazi*, Mostafa Danaeian, Alae Saeidi Pages 298-308
  Introduction

  Brucellosis is considered as one of the most important common infectious diseases between humans and animals. Considering the endemic nature of brucellosis and the existence of numerous reports of human and animal cases of brucellosis in Iran, the incidence of human brucellosis in Rafsanjan city was determined in the last 3 years (2016–2018). The main objective of this study was to find an automated consistent and intelligent method with low sensitivity based on a neural network which is capable of accurate detection of brucellosis disease.

  Methods

  In this descriptive analytic study, cases of human brucellosis in Rafsanjan, south of Iran, were analyzed based on sex, age, pregnancy, history of contact with livestock and the use of non-pasteurized dairy products, Right Laboratory parameters and 2ME during 3 years (2016–2018). Data were split into two subsets of train (80%) and test (20%). The artificial neural network approach of the deep auto-encoder was used to train each subset.

  Results

  The deep auto-encoder method achieves 94.61% sensitivity, 90.84% accuracy and 50% specificity in the diagnosis of brucellosis over the experimental data sets. The experimental results also showed the excellent performance of the proposed artificial neural network.

  Conclusion

  The deep artificial neural network model can be used as an efficient and intelligent method to detect the human cases of brucellosis. However, further studies are required to design other models of artificial neural networks based on deep learning to detect other infectious diseases.

  Keywords: Human Brucellosis, Rafsanjan, Artificial neural network, Deep auto-encoder method
 • Setayesh Sadeghi, Amin Golabpour* Pages 309-319
  Introduction

  Breast cancer is one of the most common types of cancer and the most common type of malignancy in women, which has been growing in recent years. Patients with this disease have a chance of recurrence. Many factors reduce or increase this probability. Data mining is one of the methods used to detect or anticipate cancers, and one of its most common uses is to predict the recurrence of breast cancer.

  Cases and Methods

  Out of 699 patients with breast cancer, 458 (66%) of them did not relapse and 241 (34%) of their cancer recurred. This information was collected from 91 to 94 years of history of patients with breast cancer in the academic Jihad. In this study, the combination of two nearest neighboring algorithms and a genetic algorithm are proposed to predict the relapse of patients with breast cancer. First, the nearest neighboring algorithm is presented to predict the recurrence of breast cancer. Then, using the genetic algorithm, the dependent variables are reduced to make the model more appropriate.

  Results

  The number of dependent variables is 14 variables, which is reduced by 6 genetic algorithms to better predict the model. To evaluate the model, the health parameter is used, which is 77.14% for the proposed model, which could not be more suitable for other methods.

  Conclusion

  In this study, the proposed algorithm was examined with other predictive methods and it was determined that the proposed algorithm is better.

  Keywords: Breast Cancer Recurrence, Genetic Algorithm, Nearest Neighbor Algorithm
 • Fatemeh Ebrahimi Tarki, Mahsa Bourbour, Mahboobe Zarrabi* Pages 320-332
  Introduction

  Metastasis is one the most important causes of mortality in cancer patients. Recent studies have shown the metastatic potential of a specific group of microRNAs called metastamirs.  miR-126 is shown to be correlated with the colorectal liver metastasis. Also, overexpression of miR-10b has been reported in metastatic breast cancer.  Therefore, down regulation of these miRNAs at transcriptional level can reduce the probability of metastasis. This study analyzes targeting of miRNAs precursors using CRISPR-C2c2 (Cas13a) technique.

  Method

  To conduct this study, we used bioinformatics and structural bioinformatics methods. The structure of C2c2 (Cas13a) enzyme was obtained from RCSB database, and the sequences of miRNAs and their precursors were collected from MirBase and Mirnamap. The crRNAs were designed, evaluated and checked for their specificity by using CRISPR-RT. The modeling of the three-dimensional structure of the designed crRNAs was performed by RNAbuilder 2.8.2 software. We used Hdock server to perform molecular docking to assess the energy level and the position of docked molecules. 

  Result

  The crRNA designed for mir-126 showed high structural similarity with the situation observed in nature and appropriate orientation was obtained. In the case of crRNA designed to target mir-10b, despite high specificity, the correct orientation was not established.

  Conclusion

  Sequence-based evaluation of crRNAs designed for RNA-level editing is insufficient, and it is recommended that, along with specificity, simulation and molecular docking studies, be performed for higher accuracy.

  Keywords: MetastamiR, CRIPSR-C2c2(Cas13a), Metastasis inhibition, CRISPR-RT, crRNA
 • Zahra Niazkhani, Parastoo Amiri, Habibollah Pirnejad* Pages 333-342

  Drug-drug interactions (DDIs) are a common source of preventable medical errors in inpatient and outpatient settings of both developed and developing countries. When two or more drugs are simultaneously prescribed, interactions between their effects may result in preventable adverse events such as damages to vital organs, frequent hospitalizations, prolonged length of hospital stay, and increased care cost for both patients and healthcare systems. Clinical decision support systems (CDSSs) have a great potential to support care providers to identify and manage DDIs timely, and thereby, to improve the quality of decisions on medication prescriptions. In this opinion paper, we provide a concise review of efforts necessary for a successful design and development of a DDI-CDSS with particular focus on the Iranian healthcare context. We also touch upon the measures to consider in order to overcome some of the important challenges and barriers jeopardizing the design and application of DDI-CDSSs in Iran.

  Keywords: Clinical Decision Support System, CDSS, drug-drug interaction, challenges, advantages, review
 • Zahra Mastaneh, Ali Mouseli*, MohammadHosein HayaviHaghighi, MohammadSadegh Golvardi, MohammadMehdi Balali Pages 343-357
  Introduction

  Information Technology creates a foundation for developing health tourism. The purpose of the current study was to provide an information technology package for electronic infrastructures of health tourism.

  Methods

  In this review study, in order to find various dimensions of health tourism, articles related to electronic health tourism were searched in PubMed, Science Direct and Scopus databases, as well as Google Scholar and specific websites of health tourism. Searched key words included Medical Tourism, Health Tourism "AND" Information Technology, Information and Communication Technology, e-Tourism and Electronic Tourism. Criteria for selecting articles were access to their full texts as well as covering some aspects of information technology in the field of health tourism. The search yielded 117 articles, of which 32 articles were selected finally. The contents of these articles were carefully studied and the technology package of health tourism was presented.

  Results

  Based on the findings, an information technology package was developed that included different types of technology tools, capabilities, and outcomes of information technology applications in health tourism. In this package, Internet was the main tool for developing health tourism, websites of health centers were the most important capability of these technologies, and creating a competitive and interactive health system was the main consequence of information technology application in the field of health tourism.

  Conclusion

  The designed package illustrates the dependence of positive outcomes of health tourism development to information-communication technologies. These tools provide the potential for gaining a share of the health tourism market and reform the health system structure to deliver high quality services in a global level.

  Keywords: Electronic infrastructures, Internet, Health center websites, Interactive health system, Health tourism
 • Parastoo Amiri* Pages 358-367
  Introduction

  In late 2019, Covid-19 Outbreak started in Wuhan, China and quickly spread through whole world. On the other hand, health information technology plays an important role in the current health system. Therefore, the aim of this systematic review investigates the role of electronic health during the outbreak of Covid-19 Crisis.

  Method

  In this review study, studies from December 2019 to March 7, 2020 were searched for keywords and their equivalent in the "Medical Subject Headings (MeSH)" in the PubMed, Web of Science and Scopus databases also google search was used. From a total of 47 studies, 21 articles were identified relevant based on our research purpose. After applying the inclusion and exclusion criteria, finally five main articles and three reports were selected for review.

  Results

  Studies evaluated the effective role of information technology in the diagnosis of Covid-19, prevalence, preventive, education and identification of high-risk areas. Among the technologies used were telemedicine, machine learning algorithms, deep learning, neural networks, and geographic information systems.

  Conclusion

  The results of this study showed that governments and medical informatics professionals can learn from the experiences of the role of technology in preventing Covid-19 outbreak for any future epidemic to prevent any threat to the lives of nations, the recession, and ultimately the immediate response in times of crisis.

  Keywords: Electronic Health, Medical Informatics. Outbreak, Crisis, Covid-19, Systematic Review