فهرست مطالب

علوم و صنایع غذایی ایران - سال شانزدهم شماره 12 (پیاپی 97، اسفند 1398)
 • سال شانزدهم شماره 12 (پیاپی 97، اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/13
 • تعداد عناوین: 15
|
 • حدیثه چراغیان، معصومه مهربان*، رضا کاراژیان، زهرا نظری صفحات 1-12

  کدو حلوایی به دلیل داشتن غنی ترین ریزمغذی ها و مقادیر بالای 30 درصد کاروتنوئید از بروز تمام انواع سرطان ها پیشگیری می کند. با توجه به ارزش تغذیه ای بالا و مصرف کم آن در جامعه، هدف اصلی در این تحقیق بهینه سازی فرمولاسیون یک دسر غیرلبنی جدید بر پایه کدو حلوایی است که از هیدروکلوئیدها (صمغ فارسی، زانتان و کربوکسی متیل سلولز) در فرمولاسیون دسر استفاده شد. به منظور تعیین تیمارهای دسر، از طرح مخلوط و نرم افزار Design Exprt نسخه 11 برای سه ترکیب صمغ فارسی (5/0-0 درصد)، صمغ زانتان (5/0-0 درصد) و کربوکسی متیل سلولز (5/0-0 درصد) استفاده گردید. پس از تهیه دسر، آزمونهای فیزیکو شیمیایی (رطوبت، آب اندازی،aw، رنگ سنجی) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر چه رطوبت و فعالیت آبی و سرعت آب اندازی دسر‏کدو‎حلوایی کمتر باشد مطلوب تر است  که با کاهش زانتان و کاهش CMC و افزایش صمغ فارسی مقدار رطوبت و فعالیت آبی و سرعت آب اندازی کمتری حاصل شد، با توجه به اینکه هر چه اندیس b* دسر ‏کدو ‎حلوایی بیشتر باشد مطلوب تر است با افزایش زانتان و افزایش CMCو کاهش صمغ فارسی مقدار اندیس a*بیشتر و با کاهش زانتان و افزایش CMC  و کاهش صمغ فارسی مقداراندیس b* بیشتر شد.

  کلیدواژگان: کدو حلوایی، دسر، صمغ فارسی، صمغ زانتان، CMC
 • شیرین رحیمی، زهرا شیخ الاسلامی*، سیدمهدی سیدین اردبیلی صفحات 13-28

  هدف از انجام این تحقیق تولید کیک فنجانی کم چرب بود. بدین منظور صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد روغن موجود در فرمولاسیون کیک به ترتیب با  (صفر-صفر)، (5/1-5/7)، (3-15)،  (5/4-5/22) و (6-30) درصد صمغ دانه ذنب الفار (بارهنگ کبیر)-آب جایگزین شد و پارامترهای pH، چگالی و ویسکوزیته خمیر و رطوبت، حجم مخصوص، سفتی بافت، شاخص‏های رنگی پوسته و پذیرش کلی کیک بررسی شد. نتایج به وضوح نشان داد با افزایش صمغ بارهنگ در فرمولاسیون از میزان pH خمیر و مولفه رنگی b* پوسته کاسته و بر میزان رطوبت و مولفه رنگی a* پوسته افزوده شد. کمترین میزان وزن مخصوص خمیر و بیشترین میزان حجم مخصوص و مولفه رنگی L* کیک در نمونه حاوی 5/1 و 3 درصد صمغ بارهنگ مشاهده شد. همچنین خمیر حاوی 3 درصد صمغ بارهنگ دارای بیشترین ویسکوزیته بود. نمونه‏ حاوی 3 درصد صمغ بارهنگ دارای کمترین میزان سفتی بافت در هر دو بازه زمانی 2 ساعت و یک هفته پس از پخت بود. در نهایت مشخص شد نمونه حاوی 5/1 و 3 درصد صمغ  دانه ذنب الفار دارای بیشترین امتیاز پذیرش کلی بودند. از این رو می‏توان گفت، جایگزینی حداکثر 50 درصد از روغن موجود در فرمولاسیون کیک فنجانی با صمغ 3 درصد صمغ دانه بارهنگ کبیر و 15 درصد آب براساس وزن آرد با موفقیت انجام شد.

  کلیدواژگان: بارهنگ کبیر، پردازش تصویر، بافت سنج، کیک کم چرب، ویسکوزیته
 • عارفه کردجزی، رضا فرهمندفر* صفحات 29-35

  در سال های اخیر، مقاومت برخی از میکروارگانیسم های بیماری زا به علت بی توجهی و استفاده نامناسب از داروهای تجاری ضدمیکروبی افزایش یافته است. این موضوع دانشمندان را مجبور ساخته تا به جستجوی مواد جدید از منابع مختلف مانند گیاهان دارویی به عنوان منابع مناسب از مواد شیمیایی ضدمیکروبی بپردازند. در این تحقیق، اثر ضدباکتریایی عصاره کاردین بررسی گردید. عصاره هیدروالکلی برگ های این گیاه با غلظت های 0.390 تا 100 میلی گرم بر میلی لیتر تهیه و اثر ضدمیکروبی به روش دیسک دیفیوژن و انتشار چاهک روی سویه های لیستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا اینترتیدیس و سودوموناس آئروژینوزا مورد آزمون قرار گرفت. حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) عصاره کاردین با روش رقت سازی بررسی شد. در روش های دیسک و چاهک، بیشترین میزان تاثیر عصاره بر باکتری های مورد آزمون در غلظت 100 میلی گرم بر میلی لیتر و با تشکیل بیشترین قطر هاله بازدارندگی مشاهده شد. البته این اثر بر باکتری های گرم مثبت بیشتر از گرم منفی مشهود بود. میزان MIC عصاره روی لیستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا اینترتیدیس و سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب معادل 12.5، 25 و 50 میلی گرم بر میلی لیتر و میزان MBC به ترتیب معادل 50، 100 و 100 میلی گرم بر میلی لیتر بود. نتایج نشان داد که تاثیر عصاره کاردین روی باکتری های گرم مثبت بیش از گرم منفی بود و قطر هاله های عدم رشد با افزایش غلظت عصاره افزایش یافت.

  کلیدواژگان: اثر ضدباکتریایی، کاردین، چاهک، حداقل غلظت مهار کنندگی، حداقل غلظت باکتری کشی، دیسک دیفیوژن
 • مینا امامیان، محسن رادی، صدیقه امیری، حمیدرضا اخوان* صفحات 37-49

  سبوس، محصول جانبی فرایند آسیاب گندم، دارای ترکیبات مختلف از جمله پنتوزان ها می باشد که این ترکیب می تواند برای افزایش خواص سلامت بخش و عملکردی محصولات غذایی کاربردهای صنعتی پیدا کند. در این تحقیق ابتدا بازدهی استخراج پنتوزان از سبوس گندم با استفاده از آب داغ 80 درجه سلسیوس، هیدروکسید سدیم 0.01 میلی مولار و پراکسید هیدروژن قلیایی 2 درصد به عنوان روش های مرسوم استخراج بررسی گردید. سپس، تاثیر پیش تیمارهایی از قبیل آنزیم سلولاز، فراصوت، اتوکلاو و مایکروویو در حضور هیدروکسید سدیم و آب بر افزایش بازدهی استخراج مطالعه شد. در نهایت به منظور افزایش بازده استخراج پنتوزان ها، تیمارهای مراحل قبل با بالاترین درجه استخراج (فراصوت، آنزیم سلولاز، آب داغ، هیدروکسید سدیم و پراکسید هیدروژن) به صورت تیمارهای ترکیبی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که خلوص پنتوزان های استخراج شده با هیدروکسید سدیم به صورت معنی داری بیشتر از آب داغ و پراکسید هیدروژن بود (p< 0.05). همچنین، از میان پیش تیمارهای آنزیم سلولاز، امواج فراصوت، اتوکلاو و مایکروویو در حضور آب یا هیدروکسید سدیم، بیشترین میزان بازده استخراج پنتوزان ها به ترتیب در تیمار ترکیبی آنزیم+هیدروکسید سدیم و فراصوت+هیدروکسید سدیم مشاهده شد. تیمار ترکیبی آب داغ 80 درجه سلسیوس، آنزیم سلولاز 0.1 درصد و توان فراصوت 560 وات به مدت 2 دقیقه و تیمار ترکیبی آب داغ 80 درجه سلسیوس و پراکسید هیدروژن 4 درصد با pH=11.5 به ترتیب به عنوان بهترین عوامل ترکیبی در افرایش بازده استخراج و خلوص پنتوزان از سبوس گندم شناخته شدند.

  کلیدواژگان: بهینه سازی استخراج، آنزیم سلولاز، امواج فراصوت، اتوکلاو، امواج مایکروویو، پنتوزان، بازده استخراج، فراصوت
 • محمد هانی آشوری، سارا موحد*، اورنگ عیوض زاده صفحات 51-61

  کیک ها از جمله مافین یکی از فرآورده های مهم و پرمصرف غلات و محصولی از آرد گندم محسوب می شوند اما به دلیل وجود مقادیر بالای چربی و شکر در فرمولاسیون آن ها، مصرف مداوم و طولانی مدت این مواد غذایی مضر به نظر می رسد. در این پژوهش، تاثیر غلظت‏های مختلف شیره ‏خرما و شربت گلوکز در سطوح صفر، 25 ، 50 ، 75 و 100 درصد به منظور بهبود خواص کیفی و حسی کیک مافین با فرمولاسیونی جدید مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج، بیشترین میزان ویسکوزیته در تیمار حاوی 100 درصد شربت گلوکز اما کمترین مقدار آن در تیمار حاوی 100 درصد ساکارز  به عنوان شاهد مشاهده شد. از سوی دیگر بیشترین مقدار دانسیته در تیمار شاهد اما کمترین مقدار آن در تیمار حاوی 100 درصد شیره خرما اندازه گیری گردید. همچنین در مافین های تولید شده، بیشترین میزان رطوبت، خاکستر، a  ،   bو حجم در تیمار حاوی 100 درصد شیره خرما مشاهده گردید. به علاوه تیمار حاوی50 درصد شیره خرما به همراه 50 درصد شربت گلوکز از کمترین اما تیمار شاهد از بیشترین مقدار بیاتی برخوردار بودند. در ادامه با توجه به نتایج، تیمار حاوی50 درصد شیره‏ خرما به همراه 50 درصد شربت گلوکز و سپس تیمار حاوی 100 درصد شیره خرما از بالاترین امتیاز مربوط به صفات حسی برخوردار بودند. در مجموع با لحاظ کردن تمام ویژگی ها، تیمار حاوی 50 درصد شیره‏ خرما به همراه 50 درصد شربت گلوکز و همچنین تیمار حاوی 100 درصد شیره‏ خرما به عنوان مطلوب ترین تیمارها معرفی گردیدند.

  کلیدواژگان: کیک مافین، شربت گلوکز، شیره خرما، ساکارز
 • شادی جوکار، صدیقه یزدان پناه* صفحات 63-76

  دوغ یک نوشیدنی لبنی است که در بین نوشیدنی های موجود در بازار جایگاه ویژه ای دارد. دو فاز شدن این فراورده در طول زمان نگهداری، مشکل عمده ای است که از پایین بودن pH و تجمع کازیین ها ناشی می شود. بنابراین در پژوهش حاضر کارایی آنزیم های ترانس گلوتامیناز میکروبی (در دوزهای 10، 15 و 20 ppm) و لیپاز (در دوزهای 30، 45 و 60 ppm) در پایدار سازی دوغ و تاثیر آنها بر خواص فیزیکوشیمیایی، میکروبی، حسی و اسید های چرب آزاد دوغ مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه ی میانگین تیمارها از آزمون دانکن در سطح احتمال 5% استفاده گردید . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت.نتایج، نشان داد که تیمار دهی با آنزیم های مذکور سبب بهبود پایداری شد.میزان اسید های چرب غیر اشباع در نمونه شاهد بیشتر از نمونه تیماردهی شده می باشد. نتایج حاصل از ارزیابی حسی، هیچگونه اختلاف معنی داری بین نمونه های تیماردهی شده و شاهد نشان نداد (p  0/05). اما پذیرش کلی توسط ارزیابان، با افزایش دوز آنزیم ها در دوغ افزایش یافت.

  کلیدواژگان: دوغ، آنزیم ترانس گلوتامیناز و لیپاز، پایداری
 • هادی تناور، حسن برزگر*، بهروز علیزاده بهبهانی، محمدامین مهرنیا صفحات 77-87

  در طب سنتی از گیاه پونه جهت درمان سینوزیت، ناراحتی های دستگاه گوارش، اختلالات سیستم تنفسی و رفع مسمومیت های غذایی استفاده می شود. در این پژوهش فعالیت ضدمیکروبی اسانس پونه بر تعدادی از پاتوژن های غذایی مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی برهمکنش اسانس پونه با آنتی بیوتیک جنتامایسین و کلرامفنیکل از غلظت های تحت مهاری استفاده شد. نتایج نشان داد که اسانس پونه توانایی مهار رشد میکروارگانیسم های پاتوژن را بر سطح محیط کشت داشت. قطر هاله عدم رشد (هاله بازدارندگی) به روش انتشار در آگار با استفاده از دیسک برای باکتری های لیستریا اینوکوا، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی، سالمونلا تیفی و سودوموناس ائروژینوزا به ترتیب 50/16، 60/14، 10، 14 و 10 میلی متر بود. میانگین قطر هاله بازدارندگی به روش انتشار در آگار با استفاده از چاهک برای باکتری های لیستریا اینوکوا، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی، سالمونلا تیفی و سودوموناس ائروژینوزا به ترتیب 40/14، 16، 12، 30/14 و 10/10 میلی متر بود. نتایج نشان داد که در حالت ترکیب اسانس پونه با آنتی بیوتیک جنتامایسین برای تمامی باکتری ها حالت سینرژیستی مشاهده شد. در حالت ترکیبی اسانس پونه با آنتی بیوتیک کلرامفنیکل برای باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی و سودوموناس ائروژینوزا حالت سینرژیستی مشاهده گردید. حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس پونه برای تمامی باکتری های 25/6 میلی گرم بر میلی لیتر بود. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده می توان از اسانس پونه جهت کنترل رشد میکروارگانیسم های بیماری زا در مواد غذایی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اسانس پونه، اثر سینرژیستی، پاتوژن های غذایی، برهمکنش
 • بهروز علیزاده بهبهانی، فرشته فلاح، علیرضا وسیعی، فریده طباطبایی یزدی*، سیدعلی مرتضوی صفحات 89-100

  گاما آمینو بوتریک اسید (گابا)، مولکول زیست فعال با نقش های فیزیولوژیکی مختلف در بدن است که با مهار تحریکات نورون و ممانعت از رسیدن پیام های حاوی ترکیبات استرس زا، دارای خواص آرامش بخشی بوده و در درمان بیماری های مختلف نقش موثری دارد. در پژوهش حاضر، امکان تولید این اسید آمینه توسط باکتری  Lactococcus lactis NZ1330 بررسی شد. به منظور بهینه سازی فرآیند تخمیر سه سطح از لجن لبنی(5،10،15 درصد)، مونو سدیم گلوتامات (0، 5/0 و 1 درصد) در زمان های 24، 48 و 72 ساعت انتخاب شد و پس از تخمیر، وجود گابا در محیط کشت به وسیله کروماتوگرافی لایه نازک بررسی شد. برای کمی سازی باندهای موجود در کروماتوگرافی لایه نازک از روش اسپکتروفتومتری استفاده شد. نتایج بهینه سازی در سطح معنی داری 95 درصد نشان داد تیمار بهینه شامل محیط کشت حاوی 2/11درصد لجن لبنی،7/0 درصد مونوسدیم گلوتامات و زمان 70 ساعت تخمیر در دمای °C 32 بوده و تحت این شرایط تولید گابا به میزان ppm 400 می باشد. بنابراین از این ترکیب محیط کشت می توان به عنوان سوبسترای مناسب جهت تولید ترکیب دارویی و زیست فعال ارزشمند گابا استفاده کرد.

  کلیدواژگان: گابا، لاکتوکوکوس، لجن سپراتور، مونوسدیم گلوتامات
 • سیده الهام موسوی کلجاهی* صفحات 101-112

  آرد جو به عنوان یک ماده عملگرا حاوی ترکیباتی نظیر بتاگلوکان، ویتامین ها و مقادیر قابل توجهی ترکیبات فنلی می باشد و کاربرد آن در محصولات تهیه شده از آرد گندم، می تواند باعث بهبود خواص تغذیه ای گردد، بنابراین هدف از این پژوهش جایگزینی آرد گندم با آرد جو (0، 25، 50، 75 و 100 درصد) و ساکارز با قند مایع خرما (0، 50 و 100 درصد) به منظور تهیه بیسکویت فراسودمند و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی (رطوبت، خاکستر، ضریب پخش، رنگ، قندهای احیاکننده و pH)، رئولوژیکی، حسی و آنتی اکسیدانی محصول تهیه شده می باشد. طبق نتایج به دست آمده متغیرهای مستقل دارای اثر معنی داری بر فاکتورهای مورد بررسی بودند به طوریکه با افزایش غلظت آرد جو و قند مایع خرما در فرمولاسیون بیسکویت، میزان رطوبت، خاکستر، تغییرات رنگ، فنل کل و اثر آنتی اکسیدانی نمونه ها به طور معنی داری افزایش یافت؛ این در حالی بود که میزان pH و حداکثر نیروی مورد نیاز جهت شکست بیسکویت ها کاهش یافت. همچنین افزایش میزان قند مایع خرما و آرد جو در فرمولاسیون نمونه ها به ترتیب باعث افزایش قندهای احیاکننده و میزان فیبرهای رژیمی در محصول نهایی و کاهش ضریب پخش نمونه های بیسکویت شد. طبق نتایج به دست آمده جایگزینی آرد گندم با آرد جو تا سطح 75 درصد و شکر با قند مایع خرما تا سطح 50 درصد هیچ گونه تاثیر منفی بر خواص حسی نمونه ها نداشت؛ بنابراین با جایگزینی 75 درصد آرد گندم با آرد جو و 50 درصد ساکارز با قند مایع خرما می توان به بیسکویت های فراسودمند با ویژگی های فیزیکوشیمایی، رئولوژیکی، حسی مطلوب و دارای خواص آنتی اکسیدانی بالا دست یافت.

  کلیدواژگان: آرد جو، بیسکویت، فراسودمند، قند مایع خرما
 • ثناء موسی پوربالغ، سیدعلی یاسینی اردکانی* صفحات 113-126

  در میان انواع فناوری های بسته بندی فعال موجود، بسته بندی ضد میکروبی زمینه ای است که به تازگی روی آن تحقیقات بیشتری متمرکز شده است. این تحقیق با هدف بررسی خواص ضد میکروبی و ضد اکسایشی فیلم های پلی پروپیلن پوشانده شده با عصاره مورد و رزماری بر سس مایونز انجام گرفت. عصاره گیاهان مورد و رزماری به در سطوح 0، 1/0، 15/0 و 2/0 درصد در پوشش دهی سطح فیلم های پلی پروپیلن به کار رفت. خواص شیمیایی سس مایونز (pH، اسیدیته، عدد پراکسید)، خواص ضد میکروبی علیه باکتری های اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس و قارچ کاندیدا آلبیکنس به تنهایی و در حضور سس مایونز، خواص حسی (بو، مزه، رنگ، پذیرش کلی) در مدت 21 روز با فواصل زمانی 7 روز در دمای 4 درجه سانتی گراد بررسی شد. با گذشت زمان نرخ تغییرات pH کاهش و اسیدیته افزایشی بود و در مدت 21 روز در همه تیمارها تغییرات pH (کمتر از 1/4) و اسیدیته (72/0 - 69/0 درصد) در محدوده استاندارد قرار داشت. عدد پراکسید سس مایونز نگهداری شده در فیلم های پلی پروپیلن نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری کاهش یافت. فیلم های پلی پروپیلن حاوی عصاره رزماری دارای خاصیت ضد میکروبی بیشتری نسبت به عصاره مورد بودند. بار میکروبی تیمار شاهد با گذشت زمان افزایش و اما بار میکروبی سس مایونز در حضور فیلم های پلی پروپیلن حاوی عصاره مورد و رزماری کاهش یافت (05/0>p). عصاره مورد و رزماری با بهبود بو و مزه موجب افزایش مقبولیت کلی سس مایونز نسبت به تیمار شاهد گردید. بهترین تیمار در افزایش ماندگاری سس مایونز پوشش دهی فیلم های پلی پروپیلن با غلظت 15/0 درصد عصاره رزماری شناخته شد.

  کلیدواژگان: سس مایونز، بسته بندی فعال، پلی پروپیلن، مورد، رزماری
 • حجت بکشلو*، میرخلیل پیروزی فرد، محمد علیزاده، صابر امیری صفحات 127-136

  به منظور پی بردن به میزان واکنش های قهوه ای شدن غیرآنزیمی، اندازه گیری مقدارتشکیل 5-هیدروکسی متیل فورفورال و شاخص قهوه ای شدن انجام می گیرد. در این مطالعه، سینتیک تشکیل پیگمان های قهوه ای در کنسانتره انگور سیاه سردشت (رقم رشه) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه ها با سه بریکس (5/60 ، 6/65 و 7/70)، در سه دمای (5 ، 15 و 25 درجه سانتی گراد) به مدت 85 روز نگهداری شدند. علاوه بر شاخص های فوق، رنگ نمونه ها توسط دستگاه هانترلب نیز مورد آزمون قرار گرفت. آنالیز داده ها نشان داد که هر سه فاکتور مورد مطالعه یعنی بریکس، زمان و دمای نگهداری کنسانتره بر میزان تشکیل هیدروکسی متیل فورفورال تاثیر معنی داری داشتند (05/0P<). با افزایش هر سه فاکتور مقدار تشکیل هیدروکسی متیل فورفورال در کنسانتره افزایش یافت و میزان آن بین (mg/kg) 57/0 الی (mg/kg) 6/50 بود. همچنین هر سه فاکتور مورد مطالعه بر میزان شاخص قهوه ای شدن تاثیر معنی داری داشتند (05/0P<) و میزان آن بین 054/1و373/1 بود.

  کلیدواژگان: هیدروکسی متیل فورفورال، شاخص قهوه ای شدن، کنسانتره انگور رقم رشه، نگهداری
 • مارال رجبی، زهرا شیخ الاسلامی*، مرتضی الماسی صفحات 137-148

  محققان همواره در تلاش جهت تولید محصولات نانوایی با کیفیت و ماندگاری بیشتر هستند. همچنین با آگاهی از مضرات افزودنی‏های شیمیایی، تمایل مصرف‏کنندگان به مواد غذایی حاوی ترکیبات و افزودنی‏های طبیعی افزایش یافته است. از این رو، هدف از انجام این پژوهش، تهیه کیک روغنی زعفرانی (بر پایه 75 درصد آرد گندم-25 درصد آرد ارزن) حاوی سطوح متفاوت صمغ فارسی یا زدو (صفر، 3/0، 6/0 و 1درصد) و بررسی ویسکوزیته خمیر و رطوبت، حجم مخصوص، سفتی بافت، رنگ پوسته و ویژگی‏های حسی محصول نهایی بود. نتایج نشان داد، افزایش غلظت صمغ فارسی در فرمولاسیون کیک سبب افزایش ویسکوزیته خمیر و رطوبت کیک شد. این در حالی بود که کمترین سفتی بافت کیک 2 ساعت پس از پخت و بیشترین حجم مخصوص، مولفه رنگی L* و امتیاز ویژگی‏های حسی (فرم و شکل، خصوصیات سطح بالایی و پائینی، پوکی و تخلخل، سفتی و نرمی بافت، قابلیت جویدن و پذیرش کلی) در نمونه حاوی 6/0 درصد صمغ فارسی مشاهده شد. نتایج بدست آمده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی نیز بیانگر ساختار یکنواخت‏تر نمونه حاوی 6/0 درصد صمغ فارسی در مقایسه با نمونه شاهد(نمونه فاقد صمغ)  بود.

  کلیدواژگان: صمغ فارسی، میکروسکوپ الکترونی، پردازش تصویر، بافت، کیک روغنی
 • لیلا حق جو، حسن برزگر*، حسین جوینده صفحات 149-159

  مصرف برگ زیتون، از یک سو به علت پتانسیل ضداکسایشی و از سوی دیگر به علت کاربرد در داروسازی و طب مورد توجه واقع شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن سنتی، شامل آون با دماهای 60  و 105 درجه سانتی گراد، سایه، مایکروویو با توان های 400 و 700 وات، بر ویژگی های عصاره متانولی برگ زیتون، بود. فعالیت ضداکسایشی عصاره برگ زیتون با آزمون های سنجش قدرت مهارکنندگی رادیکالDPPH ، آزمون رادیکال کاتیون ABTS و قدرت احیاکنندگی آهن (FRAP) انجام شد و مقدار کل ترکیبات فنولی و فلاونوئید موجود در عصاره های برگ زیتون با روش های  فولین سیوکالتو و کلرید آلومینیوم تعیین گردید. ترکیبات برگ زیتون شامل رطوبت (17/55 %)، خاکستر (12/6 %)، چربی (18/3 %)، پروتئین (21/8 %)، کربوهیدرات نامحلول (74/18 %)، و کربوهیدرات کل (32/27 %) بود. نتایج نشان داد که اثر روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های ضداکسایش و استخراج ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در برگ زیتون اثر معنی داری (p≤0.05) دارند و با افزایش غلظت عصاره های مختلف، فعالیت ضد رادیکالی آن ها افزایش یافت. مهار رادیکال های آزاد برگ زیتون وابسته به غلظت هر کدام بود و بهترین روش خشک کردن، مربوط به خشک کردن توسط مایکروویو با توان 400 وات، و ضعیف ترین روش خشک کردن، مربوط به خشک کردن توسط آون 60 درجه سانتی گراد به دست آمد.

  کلیدواژگان: ضداکساینده، برگ زیتون، ترکیبات فنولی، خشک کردن
 • عاطفه سادات هاشمی گرم دره، محمد گلی* صفحات 161-169

  برنج یکی از غلات با مصرف گسترده در رژیم غذایی مردم جهان است. امروزه آلودگی برنج به فلزات سنگین یکی از مشکلات پیش روی بشر است. از این رو، هدف از این مطالعه بررسی اثر خیساندن و پخت در حضور کلاته کننده های با درجه غذایی یعنی تارتارات پتاسیم و سیترات پتاسیم بر میزان کاهش کادمیوم سه نوع برنج وارداتی (هند، تایلند و آمریکا) است. اندازه گیری با جذب اتمی با سه تکرار صورت گرفت تفاوت میانگین ها در سطح 5٪ به روش دانکن صورت گرفت. میزان کادمیوم برنج های وارداتی از بیشترین به کمترین مقدار، مربوط به برنج های آمریکایی، تایلند و هندی است که به ترتیب: 23/86، 93/85 و 07/80 پی پی بی بود. تیمار خیساندن با عوامل چنگالی کننده و پخت با آب معمولی در مقایسه با خیساندن با آب معمولی و پخت با عوامل چنگالی کننده اختلاف معنی داری در حذف کادمیوم نداشت (05/0<p)، اما استفاده همزمان از عوامل چنگالی کننده در آب خیساندن و پخت دارای اثر معنی داری در حذف کادمیوم بود (05/0>p). خیساندن و پخت برنج با عوامل چنگالی کننده، کادمیوم را به میزان بیش از 93 درصد کاهش داد (58/97 درصد برای تارتارات پتاسیم در برنج تایلندی و 46/93 درصد برای سیترات پتاسیم در برنج هندی). تارتارات در مقایسه با سیترات اثر بیشتری در حذف این فلز سنگین داشت (05/0>p). ارزیابی حسی نمونه ها نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین تیمارها وجود ندارد (05/0<p).

  کلیدواژگان: برنج، کادمیوم، خیساندن و پختن، عوامل چنگالی کننده، تارتارات و سیترات پتاسیم
 • سونا ترابی ترابی، فروغ محترمی*، محمدرضا دباغ مظهری صفحات 171-181

  درخت بلوط در بسیاری از مناطق ایران به وفور یافت می شود و معمولا میوه آن به هدر می رود و یا به مصرف دام می رسد. با توجه به ویژگی های سلامت زایی میوه بلوط، هدف از این پژوهش بررسی اثر آرد بلوط (جایگزین شده در سطوح 30-0%  با آرد برنج، آرد و نشاسته ذرت) در قالب طرح آمیخته بر روی ویژگی های شیمیایی، تغذیه ای، بافتی و حسی بیسکوئیت فاقد گلوتن برای بیماران سلیاکی می باشد. نتایج حاصل نشان داد که میزان رطوبت، خاکستر، فیبر خام، کربوهیدرات، ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنل کل نمونه های حاوی آرد بلوط در مقایسه با نمونه شاهد افزایش قابل توجهی داشت. با افزایش آرد بلوط میزان کالری نمونه های بیسکویت فاقد گلوتن کاهش یافت. سفتی و انرژی نفوذ بیسکویت ها با افزایش میزان جایگزینی آرد بلوط در فرمولاسیون افزایش یافت. با توجه به نتایج ارزیابی حسی، افزایش میزان آرد بلوط تا 20%  مورد قبول بود ولی در سطوح بالای مصرفی، پذیرش کلی نمونه های بیسکوئیت کاهش یافت. نتایج حاصله نشان داد که کاربرد آرد بلوط برای غنی سازی و افزایش ارزش تغذیه ای محصولات پختی فاقد گلوتن میتواند مفید باشد.

  کلیدواژگان: سلیاک، بیسکوئیت فاقد گلوتن، آرد بلوط، آنتی اکسیدان، فنل کل
|
 • Hadiseh Cheraghian, Masoomeh MehrabanSangatash*, Reza Karazhyan, Zahra Nazari Pages 1-12

  Pumpkins prevent the occurrence of all types of cancers due to the wealthiest micronutrients and high levels of 30% carotenoids. Regarding the high nutritional value and low consumption in the community, the primary objective of this research is to optimize the formulation of a new non-leavened dessert based on the pumpkin, which drives from hydrocolloids (Persian gum, xanthan, and carboxymethyl cellulose) in dessert formulation. In order to determine the dessert treatments, mixed design and software Design Expert 11 for three components of Persian gum (0-5%), xanthan gum (0-5%) and carboxymethyl cellulose (0-5%) use. After preparing the dessert, physicochemical tests (moisture, Dyeing, aw, and colorimetric) evaluate. The results showed that the lower humidity and water activity and the syneresis rate are more desirable that cause with decreasing xanthan and CMC and increasing Persian gum. Considering that more index b * is desirable in pumpkin dessert, so increasing the xanthan CMC and decreasing Persian gum cause the a* value be more and by decreasing xanthan and increasing CMC and decreasing Persian gum b* value was more.

  Keywords: Pumpkin, Dessert, Persian Gum, Xanthan Gum, CMC
 • SHIRIN RAHIMI, Zahra Sheikholeslami*, SeyedMahdi SeyedainArdebili Pages 13-28

  In this project, low-fat composite (wheat-quinoa) cup cake was produced. Plantago major L. gum and water (1.5-7.5, 3-15, 4.5-22.5 and 6 -30%) was used as a fat replacer in levels of 0, 25, 50, 75 and 100 % in cup- cake. PH, specific gravity, viscosity, moisture, firmness, crust color and overall acceptability were evaluated. PH and b* value were decrease and moisture and a* value were increased by increasing of Barhang gum. The samples containing 1.5 and 3 % gum had the lowest specific gravity and the highest specific volume and L* value.  Also, the highest viscosity was indicated in the sample containing 3 % gum. On the other hand, the sample containing 3 % gum had the lowest firmness in 2 hours and 1 week after baking. Finally, the samples containing 1.5 and 3 % gum had the best overall acceptability. Therefore, it can be said that the removal of 50% of oil in cake formulation was performed successfully.

  Keywords: Plantago major, Image processing, Texture analyzer, Low-fat cake, Viscosity
 • Arefeh Kordjazi, Reza Farahmandfar* Pages 29-35

  In recent years, multiple drug resistance in human pathogenic microorganisms have developed due to indiscriminate use of commercial antimicrobial drugs commonly used in the treatment of infectious diseases. This situation forced scientists for searching new antimicrobial substances from various sources, like medicinal plants, which are the good sources of novel antimicrobial chemotherapeutic agents. In this study, the antibacterial effect of Cardin leaf was investigated. Hydroalcoholic extract of this plant was prepared at concentrations of 0.390 to 100 mg/ml and antimicrobial effect of extract were tested with disk diffusion and agar-well diffusion diffusion method against Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis and Pseudomonas aeruginosa strains. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of the Cardin extract were investigated by dilution method. In the disk and well diffusion methods, the highest effect of extract on the bacteria was observed at concentration of 100 mg / ml, with the highest diameter of deterioration hole. Of course, the effect on gram-positive bacteria was more than gram negative. The inhibitory concentration of extract (MIC) on Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis and Pseudomonas aeruginosa was 12.5, 25 and 50 mg/ml and the MBC was 50, 100 and 100 mg/ml, respectively. The results showed that effect of Cardin extract on gram-positive bacteria was more than gram negative and the diameter of the non-growth halo increased with increasing concentrations of the extract.

  Keywords: Antibacterial effect, Cardin extract, Agar-well diffusion, Minimum Inhibitory Concentration, Minimum Bactericidal Concentration, Disc diffusion
 • Mina Emamiyan, Mohsen Radi, Sedigheh Amiri, Hamidreza Akhavan* Pages 37-49

  Wheat bran as a by-product of milling contain various compounds such as pentosans which have health promoting effects and functinal properties in industrial applications. In this study the extraction yield of pentosans by hot water 80oC, 0.01 mM sodium hydroxide and 2% alkaline hydrogen peroxide solutions as the conventional methods for pentosan extraction was evaluated. Then, the effects of pretreatments such as cellulase, ultrasound, autoclave and microwave in the presence of sodium hydroxide and water to increase the pentosan extraction yield were studied. Finally, in order to increase the extraction yield of the pentosans, pretreatments with the highest extraction yield (sonication, cellulase enzyme, hot water, sodium hydroxide, hydrogen peroxide) were evaluated as combined treatments. The results showed that the purity of pentosans extracted with sodium hydroxide was significantly higher than the hot water and hydrogen peroxide solution (p<0.05). Also, among the pretreatments of cellulase enzyme, ultrasound, autoclave and microwave in presence of water or sodium hydroxide, the combination of cellulase-sodium hydroxide and ultrasound-sodium hydroxide treatments resulted in the higher yields. The combined treatment of hot water (80oC)+cellulase enzyme+(0.1%)+ultrasound power (560 w, 2 minutes) and the combined treatment of hot water (80oC)+hydrogen peroxide (4%, pH=11.5) were identified respectively as the best combination factors to maximize extraction yield and pentosans purity from wheat bran.

  Keywords: Extraction optimization, Cellulase enzyme, Ultrasound, Autoclave, Microwave, Pentosan, Extraction yield
 • Mohhamad HaniAshoori, Sara Movahed*, Orang Eyvazzadeh Pages 51-61

  Cakes including muffin are the most important and high-quality cereal products and a product of wheat flour but due to high levels of fat and sugar in their formulation, continuous and prolonged consumption of these foods appears harmful. In this research the effect of different concentrations of date sap and glucose syrup (at levels of 0, 25, 50, 75 and 100%) was investigated in order to improve the qualitative and sensory properties of muffin cake with new formulation. Based on the results, the highest and the lowest viscosity were obtained in treatments containing 100% glucose syrup and 100% sucrose (as control), respectively. On the other hand, the highest and the lowest density were measured in control and the treatment containing 100% date sap, respectively. Also after muffin production, the highest amount of moisture, ash, a*, b* and volume were investigated in samples containing 100% date sap. In addition the the lowest and the highest staling was indicated in treatments containing (50% date sap and 50% glucose syrup with together) and control, respectively. According to the results, the highest sensory scores was belong to samples containing (50% date sap and 50% glucose syrup with together) and then 100% date sap. Finally and based on all properties, the samples containing (50% date sap and 50% glucose syrup with together) and then 100% date sap can be introduced as the best treatments in this research.

  Keywords: Muffin cake, Glucose syrup, Date sap, Sucrose
 • Sedigheh Yazdanpanah*, Shadi Jokar Pages 63-76

  Doogh is a dairy drink that has a special place among the drinks in the market. The two phases of this product during storage are a major problem due to the low pH and the accumulation of caseins.Therefore, in this study, the efficacy of microbial transglutaminase (at doses of 10, 15 and 20 ppm) and lipaseenzymes (at doses of 30, 45 and 60 ppm) in doogh stabilization and their effect on physicochemical, microbial, sensory and free fatty acids was investigated.To compare the mean of treatments, Duncan test was used at 5% probability level. Data analysis was done using SPSS software.The results showed that treatment with these enzymes improved the stability.The amount of unsaturated fatty acids in the control sample is higher than the treated samples.The results of sensory evaluation showed no significant difference between treated and control samples (p> 0.05). But overall acceptance by evaluators increased with increasing dosages of enzymes in doogh.

  Keywords: Dough, Transglutaminase, Lipase Enzyme, Sustainability
 • Hadi Tanavar, Hassan Barzegar*, Behrooz AlizadehBehbahani, MohammadAmin Mehrnia Pages 77-87

  In traditional medicine, Mentha pulegium was used for sinusitis treatment, gastrointestinal disorders, respiratory disorders and food detoxity. In this research, Mentha pulegium essential oil (MPEO) antibacterial activity on some foodborne pathogens was considered. For research on MPEO interaction with chloramphenicol and gentamicin antibiotic, sub-minimum inhibitory concentration was used. The results showed that in growth medium MPEO able to control pathogen microorganisms. The inhibition zone diameter (IZD), in disk diffusion method for Listeria innocua, Staphylococus aureus, Escherchia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa bacteria was 16/50, 14/60, 10, 14, 10 mm respectively. The mean of IZD in well diffusion method for Listeria innocua, Staphylococus aureus, Escherchia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa bacteria was 14/40, 16, 12, 14/30, 10, 10/10 mm respectively. The results showed that in combination of MPEO with gentamicin antibiotic, for all bacteria, synergistic was observed. In combination of MPEO, with chloramphenicol antibiotic in Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, synergistic state was observed. Minimum inhibitory concentration in MPEO for all bacteria was 6/25 mg/ml. In general, with regard to acquired results, one can use MPEO for pathogenic microorganisms growth control in foods.

  Keywords: Mentha pulegium essential oil, Synergistic, Foodborne pathogens, Interaction
 • Behrooz AlizadehBehbahani, Fereshteh Falah, Alireza Vasiee, Farideh TabatabaeiYazdi*, SeyedAli Mortazavi Pages 89-100

  Gamma Aminobutyric Acid (GABA) is a bioactive molecule with different physiological roles in the body that inhibits neuronal stimulation and inhibits the delivery of stress-containing messages, has a calming effect and is used to treat diseases. Different has an effective role. In the present study, the possibility of producing this amino acid by Lactococcus lactis NZ1330 was investigated. In order to optimize the fermentation process three levels of dairy sludge (5,10,15%), monosodium glutamate (0, 0.5 and 1%) were selected at 24, 48 and 72 hours after fermentation. The presence of GABA in the culture medium was investigated by thin layer chromatography. Spectrophotometric method was used to quantify the bands present in thin-layer chromatography. Optimization results at 95% significance level showed that the optimum treatment consisted of medium containing 11.2% dairy sludge, 0.7% monosodium glutamate and 70 hours fermentation at 32 ° C and under these conditions, GABA production was ppm. It's 400. Therefore, this combination of media can be used as a suitable substrate for the production of valuable GABA drug and bioactive compounds

  Keywords: GABA, Lactococcus, Dairy sludge, Monosodium glutamate
 • SeyedehElham MousaviKalajahi* Pages 101-112

  Barley flour as an active ingredient contains compounds such as beta-glucan, vitamins and significant levels of phenolic compounds, and the usage of barley flour instead of wheat flour can improve the nutritional properties of the products. Therefore, the purpose of this study was to replace the wheat flour with barley flour at levels of 0%, 25%, 50%, 75% and 100%, and to replace sucrose with date liquid sugar at levels of 0%, 50% and 100% in order to produce functional biscuits and to study physicochemical (Moisture, ash, Spread Ratio, color, reducing sugars and pH), rheological, sensory and antioxidant properties of the prepared products. According to the results, the independent variables had a significant effect on the studied factors so that increasing the concentration of barley flour and date liquid sugar in biscuit formulations significantly increased the moisture content, ash, color changes, total phenol and antioxidant effects of the samples, while decreasing the pH and the Fracture strength. In addition, increasing the amount of date liquid sugar and barley flour in the formulation of the samples increased the contents of reducing sugars and dietary fiber in the final product, and decreased the Spread Ratio of the biscuit samples. According to the results, replacing wheat flour with barley flour at levels up to 75% and replacing sugar with date liquid sugar at levels up to 50% had no negative effect on the sensory properties of the samples. Therefore, replacing 75% of wheat flour with Barley flour and 50% of sucrose with date liquid can lead to the production of high-nutrition biscuits with desirable physicochemical, rheological, sensory, and high-antioxidant properties.

  Keywords: Barley Flour, Biscuit, Date Liquid Sugar, Functional
 • *Sanae Mousapour Balegh, SeyedAli YassiniArdakani Pages 113-126

  Among the various active packaging technologies, antimicrobial packaging has been the focus of more recent research. This study aimed to investigate the antimicrobial and antioxidant properties of polypropylene films coated with myrtle and rosemary extract on mayonnaise. Extracts of myrtle and rosemary at 0, 0.1, 0.15 and 0.2% levels were used to cover polypropylene films. Chemical properties of mayonnaise (pH, acidity, peroxide value), Antimicrobial properties against Escherichia coli and Staphylococcus aureus and Candida albicans alone and in the presence of mayonnaise, Sensory properties (Smell, taste, color, overall acceptability) were assessed for 21 days at 7-day intervals at 4 °C. The results showed that with time the rate of change of pH decreased and the acidity increased and in all treatments pH (less than 4.1) and acidity (0.69 - 0.72%) changes were in standard range for 21 days. The peroxide value of mayonnaise stored in polypropylene films was significantly reduced compared to the control. Polypropylene films containing rosemary extract had more antimicrobial activity than myrtle extract. The number of microorganisms control treatment increased with time the number of microorganisms of mayonnaise decreased in the presence of polypropylene films containing myrtle and rosemary extract (p <0.05). Myrtle and rosemary extract increased the overall acceptability of mayonnaise compared to the control by improving smell and taste. Coating of 0.15% rosemary extract with polypropylene films was the best treatment for increasing the shelf life of mayonnaise.

  Keywords: Mayonnaise, Active Packaging, Polypropylene, Myrtle, Rosemary
 • Hojjat Bakeshlou*, MirKhalil Pirouzifard, Mohammad Alizadeh, Saber Amiri Pages 127-136

  To study the effect of non-enzymatic browning reactions, quantification of 5-hydroxymethyl furfural (HMF) and on the browning index (BI) was done. In this study, the kinetics of BI in Sardasht black grape (Rasheh variety) juice concentrate was studied. Samples with different Brix's (60.5, 65.6 and 70.7) in three temperatures (5°C, 15°C, and 25°C) were kept for 85 days. In addition, the color analysis was also evaluated by a Hunter lab. Analysis of variance showed that all three factors (Brix, storage time and temperature) were effective in HMF content (P<0.05). They had a linear positive relation with HMF content in black grape juice concentrate. HMF content of concentrate was in the range of 0.57-50.6 (mg/kg). Also, all three factors had a significant effect on the BI (P<0.05) and its content was measured between1.054 - 1.373.

  Keywords: 5-hydroxymethyl furfural, Browning index, Rasheh variety grape concentrate, Storage
 • Maral Rajabi, Zahra Sheikholeslami*, Morteza Almasi Pages 137-148

  Researchers are always attempt to produce bread with longer shelf life and high quality. Aware of the harmful effects of chemicals additives increased consumer tend to use natural additives. The aim of this project was the production of cake (wheat-millet) containing different levels of Persian gum or Zedu (0, 0.3, 0.6 and 1%). Viscosity of dough and moisture, specific volume, firmness, crust color and sensory properties were evaluated. Viscosity and moisture were increased by increasing of Persian gum in cake formulation. The sample containing 0.6% Persian gum had the lowest firmness and the highest specific volume, L* and score of sensory properties. A* and b* values of samples containing gum did not have significant difference (P<0.05). Micro-structure of sample containing 0.6% Persian gum was compared by Micro-structure of blank (sample without Persian gum). The sample containing gum had uniformed structure compared to blank.

  Keywords: Cup cake, Persian gum, Electron microscope, Image processing, Texture
 • Leila Haghjoo, Hassan Barzegar*, Hossein Jooyandeh Pages 149-159

  Olive leaf consumption due to its antioxidant properties and several applications in medicine and pharmaceutical sciences is considered from ancient time. In this research effect of different drying methods including oven drying at 60 °C and 105 °C, microwave drying at 400 W and 700 W and shadow on methanolic extraction of olive leaf were evaluated. Antioxidant properties were assayed using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), ABTS, and ferric reducing ability of plasma (FRAP) and also total phenolic and flavonoid content were measured using Folin-Ciocalteu and aluminum chloride respectively. Olive leaf contains 55.17% moisture, 6.12% ash, 3.18% fat, 8.21% protein, 8.58% polysaccharide, 18.48% insoluble carbohydrate, and 27.32% total carbohydrate. Results showed that drying method affect antioxidant properties and phenolic and flavonoid extraction significantly. By increasing the concentrations of extracts, their anti-radical activity increased and the radical scavenging ability of extracts depended on their concentration. Highest antioxidant property were seen in 400 W microwave and the lowest results were in oven drying at 60 °C.

  Keywords: Antioxidant, Olive leaf, Phenolic compounds, Drying
 • AtefehSadat HashemiGarmdareh, Mohammad Goli* Pages 161-169

  Rice is one of the most widely consumed grains in the world and is widely used in the diet of people. Today, rice contamination with heavy metals is one of the problems confronting humanity. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the effect of soaking and cooking in the presence of chelating agents i.e., potassium tartrate and citrate on the amount of  Cadmium reduction of three types of imported rice (India, Thailand, and America). Measurements were carried out with atomic absorption with three replications. The difference in mean was done at Duncan's 5% level. The cadmium of imported rice was higher than the standard values. Cadmium of imported rice from highest to lowest was America, Thailand, and India that was 86.23, 85.93 and 80.07 ppb, respectively. Soaking in the presence of chelating agent but cooking in water without chelating agents(S-chelating agents), in comparison to soaking in water without a chelating agent but cooking in the presence of chelating agents(C-chelating agents), had no significant difference in cadmium elimination(p>0.05). Soaking and cooking of rice in the presence of chelating agents(SC-chelating agents) reduced Cadmium to higher than 93 percent (97.58 for potassium tartrate in Thailand rice and 93.46 for potassium citrate in India rice). Tartrate chelating agents in comparison to citrate had a significant effect in cadmium elimination for imported rice (p<0.05). Finally, the sensory evaluation showed that there was no significant difference between all treatments(p>0.05).

  Keywords: Rice, Cadmium, Soaking, Cooking, Chelating agents, Potassium tartrate, citrate
 • Sona Torabı, Forogh Mohtarami*, MohammadReza DabbaghMazhary Pages 171-181

  Acorn tree is abundant in many parts of Iran and is usually wasted or used as animal feed. According to the numerous health effects of acorn, the aim of this research is to investigate the influence of acorn flour (substituted at levels of 0-30% with rice flour, corn flour and starch) as a mixture design on chemical, nutritional, textural and sensorial properties of gluten free biscuits for celiacs. The results showed that moisture, ash, crude fiber, carbohydrate, antioxidant capacity and total phenol of gluten free biscuits supplemented with acorn flour increased noticeably compared to control. Increasing the acorn flour decreased calorie value of gluten free biscuits. Hardness and penetration energy of samples increased with substitution of acorn flour in formulation. Sensory evaluation showed addition of acorn flour up to 20% was acceptable but total acceptance diminished at high levels of it. The obtained results signify that the application of acorn flour in gluten-free baking could be useful for fortification and increase of nutritional value.

  Keywords: Celiac, Gluten free biscuit, Acorn flour, Antioxidant, Total phenol