فهرست مطالب

علوم و صنایع غذایی ایران - سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 147، اردیبهشت 1403)

مجله علوم و صنایع غذایی ایران
سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 147، اردیبهشت 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سکینه یگانه*، سهیل ریحانی پول صفحات 1-15

  تولید و فروش پایدار کارخانجات فرآوری و بسته بندی آبزیان، ارتباط تنگاتنگی با شناخت رفتار مصرف کنندگان و ارزیابی اولویت های خرید آن ها دارد. چرا که فقط در صورت ارزیابی و تسلط بر موارد مذکور است که مراکز تولیدی می توانند محصولی مطابق میل بازار تولید و بدین ترتیب بهره وری پایدار و افزایش سود خود را تضمین کنند. هدف تحقیق حاضر نیز ارزیابی رفتار خریداران ماهیان بسته بندی و شناسایی اولویت های آن ها جهت خرید محصول در شهر تهران بود. به همین منظور پرشسنامه ای مبتنی بر فرضیات تحقیق طراحی و توسط جامعه آماری تکمیل شد. جامعه آماری پژوهش کل شهر تهران است که به صورت تصادفی 12 منطقه شهری جهت مطالعه میدانی با حجم نمونه 600 نفر انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیات و بررسی شدت رابطه بین گویه ها، مدل مفهومی متناسب طراحی و توسط نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای مشخصات بسته بندی، گونه های ماهی، مدل های فرآوری، انواع عرضه و فاکتورهای کیفی به صورت معنی داری بر سازه نگرش موثر بودند که در این بین متغیر کیفیت با ضریب اثر 31/0، بیشترین اثر را بر سازه نگرش داشت. مکان خرید نیز بر سازه کنترل رفتار درک شده اثر معنی داری ارایه کرد و فرض مرتبط به آن تایید شد. از بین سه سازه اصلی مدل (نگرش، هنجار و کنترل رفتار)، نگرش به مصرف با ضریب اثر 63/0، موثرترین سازه بر تصمیم به خرید و مصرف بود. در ادامه مشخص شد دو متغیر قیمت و دسترسی اثر معنی داری بر سازه تصمیم به خرید ندارند و فرضیه های مرتبط با آن ها نیز رد شد. رتبه بندی اولویت های خرید شهروندان تهرانی در رابطه با گونه های ماهی، گونه های پرورشی، انواع عرضه، اوزان بسته، مدل های فرآوری و اماکن خرید نشان داد که رتبه نخست به ترتیب مربوط ماهیان خلیج فارس، قزل آلای رنگین کمان، ماهی کامل شکم خالی با سر، وزن 500 تا 700 گرم، شنیسل و فروشگاه های عرضه مواد پروتیینی بود.

  کلیدواژگان: ماهی، بسته بندی، کیفیت، مدل فرآوری، نگرش
 • حسن شرکایی، عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی، مصطفی قاسمی*، سمیه رستگار صفحات 16-33

  به منظور افزایش کیفیت و عمر انباری میوه های انبه رقم لانگرا، آزمایشی به صورت فاکتوریل با سه فاکتور در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار (هر تکرار 18 میوه) انجام شد. میوه های انبه در مرحله سبز بالغ از یک باغ تجاری انبه در شهرستان رودان استان هرمزگان برداشت شدند. فاکتور اول پرتوتابی اشعه فرابنفش (UV-C) با شدت 25 وات در سه سطح (0، 5 و 10 دقیقه)، فاکتور دوم پرتوتابی فراصوت (اولتراسونیک) با فرکانس 35 کیلو هرتز و توان 280 وات در سه سطح (0، 3 و 6 دقیقه) و فاکتور سوم زمان انبارمانی در پنج سطح (0، 10، 20، 30 و 40 روز) بودند. میوه ها پس از تیمار با نسبت های ذکر شده از UV-C و فراصوت به سردخانه با دمای10 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 80-85 درصد منتقل شدند و نمونه گیری و اندازه گیری ها در زمان های مختلف انجام شد. تیمارهای فرابنفش و فراصوت از افزایش L (روشنایی)، a و b گوشت میوه و pH و کاهش اسید آسکوربیک میوه با گذشت زمان ممانعت کردند. در تیمارهای فراصوت، بیشترین آسکوربیک اسید (3/11 میلی گرم در 100 گرم) در پرتوتابی فراصوت سه دقیقه مشخص شد. در تیمارهای فرابنفش نیز کاهش آسکوربیک اسید با گذشت زمان کمتر از شاهد بود اما بین پرتوتابی پنج و ده دقیقه تفاوت معنی دار نبود. تیمار فراصوت 6 دقیقه از کاهش معنی دار وزن میوه جلوگیری کرد. در روز 40 انبارمانی، کمترین مقدار L گوشت میوه (44/89) متعلق به تیمار فرابنفش پنج دقیقه بود. بنابراین طی چهل روز انبارمانی میوه انبه، تیمار فرابنفش به مدت پنج دقیقه به دلیل حفظ ظاهر میوه (L) و تیمار فراصوت سه دقیقه به دلیل داشتن بیشترین آسکوربیک اسید میوه انبه قابل توصیه می باشند.

  کلیدواژگان: پرتودهی، صفات کیفی، عمر انباری، ارزش غذایی، فرازگرا
 • معصومه خانجانی، پیمان آریایی*، لیلا نجفیان، مهرو اسماعیلی صفحات 34-44

  در این مطالعه، بقای باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازیی اضافه شده به فیلم نانوکامپوزیتی پلی لاکتیک اسید-نانو سلولز طی دوره 16 روزه نگهداری در یخچال بررسی شد. بدین منظور 3 فیلم خوراکی شامل، پلی لاکتیک اسید، پلی لاکتیک اسید + نانو سلولز، پلی لاکتیک اسید+ نانو سلولز+ لاکتوباسیلوس کازیی (log CFU/g 9) تهیه و ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم ها و همچنین بقای باکتری  لاکتوباسیلوس کازیی بررسی شد. نتایج آزمون مکانیکی نشان داد استفاده از باکتری پروبیوتیک سبب کاهش مقاومت کششی و کشش تا قبل از نقطه پارگی فیلم پلی لاکتیک اسید- نانوسلولز شد (05/0>P) اما افزودن نانوسلولز سبب بهبود ویژگی های مکانیکی فیلم پلی لاکتیک اسید شد. نتایج حاصل از آزمون های فیزیکی شامل رطوبت، حلالیت، نفوذ پذیری به بخار آب نشان داد افزودن باکتری پروبیوتیک و نانوسلولز سبب بهبود خواص فیزیکی فیلم شد، اما کدورت فیلم ها افزایش یافت (05/0>P). براساس نتایج مطالعه حاضر، با افزایش زمان نگهداری، بقای باکتری های پروبیوتیک در نانوفیلم کاهش یافت و در انتهای دوره نگهداری مقادیر آن برابر log CFU/g12/6 بود، اما از محدوده مجاز (log CFU/g 6) برخوردار بود. بنابراین، ترکیب سویه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازیی در فیلم خوراکی می تواند حامل مناسب آن در دمای یخچال باشد.

  کلیدواژگان: نانو کامپوزیت، نانو سلولز، فیلم خوراکی، پروبیوتیک، زنده مانی
 • راحیل فائزی خواه*، احمد پدرام نیا، محمد آرمین صفحات 45-59

  امروزه یکی از مشکلات صنعت غذا استفاده از ترکیبات سنتزی به عنوان نگهدارنده می باشد که خطرات بالقوه هر کدام از این ترکیبات جهت سلامتی انسان ها به اثبات رسیده است. در حال حاضر در صنعت روغن از آنتی اکسیدان های سنتزی مثل بوتیل هیدروکسی آنیزول و بوتیل هیدروکسی تولوین استفاده می گردد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر پیش تیمار فراصوت  بر استخراج ترکیبات فنولیک گل گیاه درمنه بر پایداری اکسایشی روغن حاوی عصاره حاصل می باشد. در این پژوهش از عصاره استخراجی گل گیاه درمنه Artemisia annua)) با کمک پیش تیمار فراصوت با شدت ثابت24کیلوهرتز و دمای ثابت آزمایشگاه و زمان های اعمال امواج فراصوت  ده، بیست و سی دقیقه و استخراج حلال متانول به روش ماسراسیون با زمان ثابت 48 ساعت ودر دمای ثابت آزمایشگاه (شاهد) به منظور پایدارسازی روغن سویا استفاده شد. با کمک روش سطح پاسخ مناسب ترین پیش تیمار فراصوت با زمان30 دقیقه انتخاب شد. سپس از پیش تیمار فراصوت با زمان 30 دقیقه غلظت های مختلف صفر، 50، 100، 250، 500، و 1000 تهیه شد. نتایج نشان داد که پیش تیمار با غلظت 1000پی پی ام با بیشتر ین میزان استخراج ترکیبات فنلی (15/28) میلی گرم برگرم و قدرت مهار کنندگی رادیکال آزاد DPPH (30/53) درصد مناسب ترین نمونه بود که به روغن اضافه شد و آزمون های مربوط به پایداری روغن سویا شامل: اندیس پر اکسید، اندیس اسیدی و شاخص تیوباربیتوریک اسید انجام گرفت که بنابر نتایج آزمون ها روند صعودی داشته و بیشترین اثر پایدار کنندگی عصاره درمنه در غلظت 1000 پی پی ام بود.

  کلیدواژگان: فرا صوت-ترکیبات فنولی-روش سطح پاسخ-پراکسید- تیوباربیتوریک اسید
 • محمدرضا پورقیومی، کمال غلامی پور فرد، سارا قرخ زاده* صفحات 57-69

  هسته خرما منبعی غنی از مواد معدنی، فیبر، کربوهیدارت و دارای ترکیبات آنتی اکسیدانی بالایی است که می تواند به عنوان یک منبع ارزان و فراسودمند در فرمولاسیون محصولات غذایی در کشور مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش به منظور بررسی میزان عناصر غذایی در هسته 15 رقم خرمای تحت کشت در استان خوزستان شامل ارقام داخلی (فرسی، استعمران، زاهدی، دیری، بلیانی، بریم، برحی، سویدانی، اشرسی، حلاوی، عویدی و پیارم) و خارجی (مجول، دگلت نور، توری) در پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری انجام شد. این ارقام در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین میزان مواد معدنی هسته ارقام مختلف خرمای مورد بررسی، تفاوت بسیار معنی داری از نظر میزان عناصر معدنی آهن، منگنز، مس، روی، سدیم، پتاسیم و کلسیم وجود دارد. در هسته های خرما، عنصر پتاسیم دارای بالاترین مقدار نسبت به سایر عناصر بود و پس از آن کلسیم، سدیم، روی، آهن، منگنز و مس قرار گرفتند. بالاترین میزان عناصر آهن و منگنز در هسته رقم دیری و بالاترین میزان مس و پتاسیم در هسته رقم مجول مشاهد شد. هسته رقم دگلت نور داری بالاترین میزان سدیم و کلسیم بود. همچنین، بالاترین میزان عنصر روی در هسته رقم برحی یافت شد. در هسته های ارقام مختلف خرما، بین درصد کلسیم و درصد سدیم بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده شد. بر اساس نتایج تجزیه خوشه ای، ارقام خرمای مورد بررسی از نظر میزان عناصر غذایی هسته، در چهار گروه اصلی طبقه بندی شدند. به طور کلی، هسته های خرمای ارقام مورد بررسی، حاوی مقادیر قابل توجه اما کاملا متغیری از عناصر غذایی بودند و استفاده از هسته های ارقام خرمای داخلی دیری و برحی و رقم خارجی مجول به عنوان اجزای مهم در تولید مواد غذایی فراسودمند در کشور توصیه می شود.

  کلیدواژگان: مواد معدنی، واریته، محصولات غذایی، نخل خرما، تجزیه کلاستر
 • مریم ابراهیمی، روح الله کریمی*، امیر دارایی گرمه خانی، نرجس آقاجانی، علیرضا شایگان فر صفحات 70-83

  افزایش تولید و مصرف میوه انگور در جهان، نیاز به تحقیقات در زمینه ایجاد شرایطی برای حفظ بیشتر این میوه را افزایش داده است و کمبود سنسور هایی که بتوانند اطلاعات دقیق را از فرایند تولید و نگهداری برای تصمیم گیری در اختیار سیستم های کنترل قرار دهند، بدیهی و مشهود می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین برخی از ویژگی های میوه انگور (شاخص طعم، pH، سفتی، نشت یونی، ∆E، تعداد کپک و پذیرش کلی) نگهداری شده در سردخانه در دامنه زمان نگهداری صفر تا 60 روز اندازه گیری شد و با توجه به اهمیت دست یابی به این ویژگی ها در طول انبارمانی میوه ها، مدلی با استفاده از منطق فازی ایجاد گردید که به عنوان یک سیستم کارشناس با دقت (با ضریب همبستگی بیشتر از 96/0) و سرعت بسیار بالا قادر به پیشگویی و تعیین این ویژگی های محصول تنها با استفاده از زمان نگهداری آن بود. این سیستم قادر بود، مقادیر هر یک از این ویژگی های مورد مطالعه را در هر زمان نگهداری دلخواه در محدوده ی صفر تا 60 روز با دقت بسیار بالا و در کسری از ثانیه به دست آورد. از طرفی مشخص گردید که با افزایش زمان نگهداری میزان شاخص طعم، pH، تعداد کپک ها، ∆E و نشت یونی نمونه ها افزایش ولی میزان سفتی و پذیرش کلی کاهش یافت.

  کلیدواژگان: انگور، زمان نگهداری، خصوصیات کیفی، منطق فازی
 • فاطمه سلطانی، ابراهیم احمدی*، احمد نورمحمدی صفحات 84-99

  پنیر از پرمصرف ترین فرآورده های شیر است. در حال حاضر یکی از پرمصرف ترین پنیرهای سفید نمکی در ایران پنیر تولیدی به روش اولترا فیلتراسیون (Ultrafiltration) است. پلاسمای غیر حرارتی (سرد) یک روش نوین جهت حذف میکروارگانیسم های مواد غذایی می باشد. در این پژوهش اثر پلاسمای سرد بر کاهش بار میکروبی و ویژگی های کیفی و ریولوژیکی نمونه های پنیر تولیده شده از طریق آزمون های تجربی  بررسی گردید. نمونه ها در شرکت پگاه همدان  تحت دو تیمار میکروبی (کپک مخمر و کلیفرم) و مدت اعمال پلاسما در دو سطح (7 و 13 دقیقه) و نمونه شاهد (فاقدآلودگی، فاقد پلاسما) تهیه و تولید شدند و طی دوره  نگهداری 30 روزه هر ده روز یک بار با 2 تکرار توسط آزمون های رنگ سنجی، pH، آزمون بافت (TPA) و تست وارنر مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده های بدست آمده، تفاوت معنی داری را در صفات مورد ارزیابی بین نمونه شاهد و تیمارهایی که تحت فرآیند با پلاسمای سرد قرار گرفتند نشان داد. مقدار پارامتر L* در نمونه های تیمار شده با پلاسمای سرد نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت، همچنین شاخص b* (شاخص زردی) برای همه ی نمونه های پنیر در پایان دوره نگهداری افزایش معنی دار نداشت. مقدار فنریت بین نمونه های تیمار شده با پلاسما و نمونه شاهد اختلاف معنی دار مشاهده نشد، همچنین مقدار صمغیت در طول دوره نگهداری (به جز روز دهم) افزایش معنی دار نداشت. مقدار مدول برشی، تنش برشی و نیروی برشی بین روز اول با روزهای دهم، بیستم و سی ام افزایش معنی دار وجود داشت، همچنین می توان نتیجه گرفت که تیمارهای دارای آلودگی کلیفرم سفتی و استحکام کمتری نسبت به سایر تیمارها دارند و نوع آلودگی اضافه شده به نمونه ها عامل ایجاد این تفاوت معنی دار است.

  کلیدواژگان: پنیر سفید ایرانی، اولترافیلتراسیون، پلاسما سرد، رنگ سنجی، تست وارنر
 • فاطمه خاکپور*، ژیار حیدری، سجاد پیرسا صفحات 100-113

  هدف از این پژوهش تولید فیلم بر پایه موسیلاژ بذر یونجه با نانوذرات آوندول و روغن خار مریم بود فیلم مرکب موسیلاژ بذر یونجه با نانوذرات آوندول(0، 2، 4 %) و روغن بذر خار مریم (0،1، 2 %) تهیه شد. خواص فیزیکوشیمیایی فیلم ها تهیه شده بررسی شد. مطابق نتایج به دست آمده با افزودن نانوذرات آوندول و روغن بذر خار مریم باعث افزایش ضخامت و آنتی اکسیدانی می شود. ولی افزایش مقدار نانوذرات آوندول و اسانس خار مریم در فیلم باعت کاهش رطوبت، حلالیت و نفوذپذیری به بخار آب فیلم ها شد. تجزیه و تحلیل پراش اشعه ایکس نشان داد که نانوذرات آوندول به طور فیزیکی با پلیمر موسیلاژ بذر یونجه ترکیب شده اند. نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)نشان داد که مورفولوژی سطح نانوکامپوزیت فیلم نسبت به موسیلاژ بذر یونجه ناهمگن است. در نهایت براساس نتایج حاصله، افزودن نانوذرات آوندول و روغن خار مریم به فیلم های خوراکی بر پایه موسیلاژ بذر یونجه سبب بهبود ضخامت، آنتی اکسیدانی و SEM ولی باعث تضعیف رطوبت، حلالیت و نفوذپذیری به بخار آب گردید.

  کلیدواژگان: فیلم خوراکی، موسیلاژ، نانوذرات آوندول و اسانس خار مریم
 • فاطمه خاکپور*، سجاد پیرسا صفحات 114-130

  زمینه مطالعاتی: 

  افزودن نانوذرات آوندول و اسانس خار مریم می تواند سبب بهبود خواص فیزیکوشیمیایی فیلم های بر پایه موسیلاژ بذر یونجه شود.

  هدف

  هدف در این مطالعه تهیه فیلم های خوراکی از موسیلاژ بذر یونجه با نانوذرات آوندول (0، 2، 4 %) و اسانس خار مریم (0، 1، 2 %) بود.

  روش کار

  فیلم های خوراکی بر پایه موسیلاژ بذر یونجه تهیه شده و نانوذرات آوندول (0، 2، 4 %) و اسانس خار مریم (0، 1، 2 %) به آن افزوده شد. خواص فیزیکوشیمیایی فیلم ها تهیه شده بررسی شد.

  نتایج

  مطابق نتایج به دست آمده با افزایش مقدار نانوذرات آوندول و اسانس خار مریم در فیلم باعت کاهش خواص مکانیکی فیلم ها شد. نتایج فعالیت ضدمیکروبی نشان داد که افزودن نانوذرات آوندول باعث فعالیت فیلم علیه استافیلوکوکوس اوریوس شد. نتایج پراکنندگی نور دینامیکی (DLS) نانوذرات آوندول را تایید کردند. نتایج تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR) حضور فیزیکی نانوذرات آوندول را در ماتریس پلیمری تایید کرد. افزایش نانوذرات آوندول و اسانس خار مریم در فیلم ها توانستند تجزیه حرارتی موسیلاژ بذر یونجه را به تاخیر بیاندازند و باعث افزایش پایداری حرارتی فیلم موسیلاژ گردند.

  نتیجه گیری نهایی: 

  افزودن نانوذرات آوندول و اسانس خار مریم به فیلم های خوراکی بر پایه موسیلاژ بذر یونجه سبب بهبود ضدمیکروبی، فوریه مادون قرمز (FTIR) فیلم ها، همچنین موجب تضعیف خواص مکانیکی گردید.

  کلیدواژگان: فیلم خوراکی، موسیلاژ، نانوذرات آوندول و اسانس خار مریم
 • مریم قلی پور طبری*، شبنم حمزه صفحات 131-145

  در این پژوهش از صمغ دانه شاهی در سه غلظت (1/0، 2/0 و 3/0 درصد) به عنوان پایدارکننده و پودر سفیده تخم مرغ در چهار سطح (1، 2 ، 3 و 4 درصد) جهت تولید کف آب پرتقال استفاده گردید و سپس نمونه بهینه کف (حداقل دانسیته، حداکثر پایداری و افزایش حجم) انتخاب شد. در ادامه نمونه بهینه جهت خشک کردن به روش کف پوشی، در سه دمای مختلف (40، 55 و 70 درجه سانتی گراد) توسط خشک کن هوای داغ خشک شد. نتایج نشان داد که با کاهش غلظت صمغ دانه شاهی و افزایش غلظت پروتیین سفیده تخم مرغ، اورران  کف به صورت معنی داری افزایش یافت و مقدار دانسیته کم شد (p<0.05). همچنین با افزایش غلظت صمغ دانه شاهی و پروتیین سفیده تخم مرغ، پایداری کف بهبود یافت. در بین تمامی تیمارها، نمونه حاوی 4 درصد پودر سفیده تخم مرغ و 1/0 درصد صمغ دانه شاهی علاوه بر زهکشی کم (جحم زهکشی 5/0 میلی لیتر)، دارای دانسیته پایین (gr/cm321/0) و اورران بالایی (308 درصد) بود که به عنوان بهترین تیمار جهت تولید پودر پرتقال انتخاب شد. زمان خشک شدن کف پرتقال در دماهای 40، 55 و 70 درجه سانتی گراد به ترتیب 100، 150 و 280 دقیقه بود. ضریب نفوذ موثر در بازه دمایی 40 تا 70 درجه سانتی گراد در محدوده  7-10 ×38/1 تا 7-10×938/2 مترمربع بر ثانیه قرار داشت.نتایج نشان داد با افزایش دما از 40 به 70 درجه سانتی گراد، حلالیت پودر افزایش یافت در حالیکه فعالیت آبی پودر، دانسیته و قابلیت جذب مجدد آب به شکل معنی داری کاهش پیدا کرد (05/0p˂). همچنین نتایج حاصل از آنالیز رنگ نشان داد که با افزایش دمای خشک کردن، شاخص های رنگی (L*) و (a*) به صورت معنی داری افزایش یافتند و شاخص رنگی (b*) کاهش یافت.

  کلیدواژگان: پرتقال، خشک کردن کف پوشی، صمغ شاهی، پروتئین، خواص پودر
 • فاطمه خاکپور*، سجاد پیرسا صفحات 146-161

  در این مطالعه موسیلاژ از بذر شنبلیله و اسانس از رزماری استخراج شد. فیلم مرکب موسیلاژ بذر شنبلیله و پودر پوست بادمجان با نانوذرات مس (0، 2، 4 %) و اسانس رزماری (0، 4، 8 %) تهیه شد. خواص فیزیکوشیمیایی فیلم ها تهیه شده بررسی شد. مطابق نتایج به دست آمده با افزایش نانوذرات مس و اسانس رزماری، میزان ضخامت و آنتی اکسیدانی فیلم افزایش می یابد. رطوبت، نفوذپذیری بخار آب و حلالیت فیلم با افزایش نانوذرات مس و اسانس رزماری کاهش می یابد. همچنین با افزایش نانوذرات مس و اسانس رزماری، شاخص های رنگ L*، افزایش یافته و روشنایی لایه ها به طور معنی داری کاهش یافت. همچنین با افزایش نانوذرت مس، شاخص های رنگ a*، افزایش یافته ولی باعث کاهش b*، شده. همچنین با افزایش اسانس رزماری، شاخص های رنگ a*، کاهش یافته ولی باعث افزایش فاکتور b*، شده است. نتایج فعالیت ضدمیکروبی نشان داد که افزودن نانوذرات مس و اسانس رزماری باعث فعالیت فیلم علیه استافیلوکوکوس اوریوس شد.

  نتیجه گیری

  افزودن نانوذرات مس و اسانس رزماری به فیلم های خوراکی بر پایه موسیلاژ بذر شنبلیله و پودر پوست بادمجان سبب بهبود ضخامت، آنتی اکسیدانی، حلالیت، رطوبت و نفوذپذیری به بخار آب، همچنین تضعیف روشنایی گردید.

  کلیدواژگان: فیلم خوراکی، موسیلاژ، نانوذرات مس و اسانس رزماری
 • آنسه صالحی، زینب رفتنی امیری*، علی معتمدزادگان، آسیه حسن زاده صفحات 162-173

  بستنی محصولی پرمصرف در میان اکثر رده های سنی می باشد. بستنی موجود در بازار معمولا از نظر مواد تغذیه ای چون فیبر ناکافی می باشد. لذا در این پژوهش به غنی سازی این محصول با استفاده از ترکیب تغذیه ای سالم سنجد و فیبر آن پرداخته شد. گوشته و هسته سنجد به صورت مجزا به آرد تبدیل شده، در سطوح (2،1 و3%) به بستنی افزوده شد و خواص فیزیکوشیمیایی آن از جمله: pH ، وزن مخصوص، ویسکوزیته، زمان اولین قطره ذوب، ماده خشک، افزایش حجم بستنی (اورران) و رنگ سنجی بررسی شده و طی ارزیابی حسی صورت گرفته بهترین تیمار مشخص گردید. نتایج فیزیکوشیمیایی بستنی حاوی آرد سنجد (گوشته و هسته) نشان داد: افزایش درصد گوشته و هسته سنجد، باعث کاهشpH   شد. کم ترین میزانpH  مربوط به نمونه حاوی آرد هسته 3% و بیش ترین مقدار pH  مربوط به نمونه شاهد بود.  بیش ترین میزان ویسکوزیته (5/1327 سانتی پوآز) مربوط به تیمار 3% آرد گوشته سنجد و کمترین میزان مربوط به نمونه شاهد بود. بیشترین مقدار وزن مخصوص (15/1) مربوط به تیمار2% و 3% آرد گوشته سنجد و کمترین میزان مربوط به نمونه شاهد بود. همچنین بالاترین ضریب افزایش حجم در نمونه شاهد (97/38%) و کمترین اورران در نمونه حاوی آرد گوشته  3% سنجد مشاهده شد. بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی حسی انجام شده تیمار حاوی 2% آرد هسته سنجد مقبولیت بیش تری نسبت به سایر تیمارها داشت.

  کلیدواژگان: بستنی، سنجد، فیبر، خواص فیزیکوشیمیایی، ارزیابی حسی
 • فائزه فرزانفر، علیرضا صادقی ماهونک*، محمد قربانی، سید حسین حسینی قابوس، شیما کاوه صفحات 187-205

  در سال های اخیر، محققان پپتیدهای فعال زیستی با خواص آنتی اکسیدانی قابل قبول را از منابع گوناگونی استخراج کرده اند. کنجاله بذر کتان که محصول فرعی اصلی فرآیند استخراج روغن بذر کتان است؛ حاوی مقدار زیادی پروتیین  می باشد که با هیدرولیز آنزیمی می توان به پپتیدهایی با خواص آنتی اکسیدانی دست یافت. در این پژوهش تاثیر شرایط هیدرولیز (غلظت آنزیم 1-7/2 درصد و زمان 64/183-30 دقیقه)، نوع پروتیاز (پانکراتین و آلکالاز) و پیش تیمار فراصوت بر درجه هیدرولیز و ویژگی های آنتی اکسیدانی (مهار رادیکال آزاد DPPH، فعالیت آنتی اکسیدانی کل و شلاته کنندگی یون آهن) پروتیین هیدرولیز شده کنجاله بذر کتان با استفاده از روش سطح پاسخ ارزیابی شد. شرایط بهینه برای تولید پروتیین هیدرولیز شده با بیشترین ویژگی های آنتی اکسیدانی با آنزیم آلکالاز با پیش تیمار و بدون پیش تیمار و همچنین آنزیم پانکراتین با پیش تیمار و بدون آن  به ترتیب عبارت بودند از: زمان هیدرولیز 79، 4/146، 77/111 و 21/97 دقیقه و غلظت آنزیم29/2، 46/1، 26/2 و 38/1درصد؛ با بررسی درجه هیدرولیز و ویژگی های آنتی اکسیدانی پروتیین های هیدرولیز شده کنجاله بذر کتان، پروتیین هیدرولیزشده با آنزیم پانکراتین با اعمال پیش تیمار فراصوت به عنوان تیمار بهینه پیشنهاد شد. پروتیین هیدرولیزشده با آنزیم پانکراتین با پیش تیمار فراصوت دارای 66/75 % مهار رادیکال آزاد DPPH، 39/70 % فعالیت شلاته کنندگی یون آهن، فعالیت آنتی اکسیدانی کل با جذب 86/0 نانومتر و درجه هیدرولیز 69/80% گزارش شد. بنابراین می توان بیان کرد که پروتیین هیدرولیزشده کنجاله بذر کتان با قابلیت آنتی اکسیدانی قوی، یک ترکیب زیست فعال برای استفاده در فرمولاسیون های غذایی و تولید محصولات فراسودمند می باشد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، پپتید زیست فعال، فراصوت، کتان، هیدرولیز آنزیمی، سطح پاسخ
 • علی حسنوند* صفحات 206-223

  یکی از شاخص های مهم توسعه و همچنین شرط اساسی جهت ارتقای سطح رفاه در هر جامعه دسترسی مردم به انواع مواد غذایی و آب سالم می باشد تا آنجایی که هیچ کشوری نمی تواند برنامه های توسعه را بدون فراهم ساختن مواد غذایی و آشامیدنی سالم و در دسترس برای اقشار مختلف جامعه دنبال نماید. لذا این پژوهش به دنبال شناسایی مسایل راهبردی صنعت مواد غذایی و آشامیدنی و اولویت بندی آن ها است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات به صورت توصیفی- پیمایشی و از نظر روش تحقیق به صورت تحقیق آمیخته ترکیبی می باشد. برای شناسایی مسایل راهبردی در صنعت ایران از بررسی متون و گزارش های معتبر و مصاحبه عمیق با خبرگان استفاده می شود. بعد از جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش کدگذاری باز داده های گردآوری شده تحلیل و مسایل راهبردی احصا و با استفاده از رهیافت دلفی فازی مسایل راهبردی اولویت بندی شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین مسایل راهبردی صنعت عبارت از ضعف نظام توزیع، ضعف نظام بانکی در ارایه تسهیلات، نرخ بالای تورم، پراکنش نامناسب استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بدون توجه به پتانسیل های بخش کشاورزی، بهره وری پایین نیروی انسانی است.

  کلیدواژگان: صنعت، مواد غذایی و آشامیدنی، مسائل اقتصادی، دلفی فازی
|
 • Sakineh Yeganeh*, Soheyl Reyhani Poul Pages 1-15

  The purpose of this research was to evaluate the behavior of packaged fish buyers and to identify their priorities for purchasing the product in Tehran city. For this purpose, a questionnaire based on research assumptions was designed and completed by the statistical community. The statistical population of the research is the whole of Tehran city, that 12 urban areas were randomly selected for the field study with a sample size of 600 people. In order to test the hypotheses and examine the intensity of the relationship between the items, a proportional conceptual model was designed and analyzed by Lisrel software. Also, In order to evaluate and rank the priorities of the statistical population in relation to some of product characteristics, Friedman's test was used. The results showed that the variables of packaging characteristics, fish species, processing models, types of supply and quality factors were significantly effective on the attitude, while the quality variable with an effect coefficient of 0.31 had the greatest effect on the attitude. The purchase place also had a significant effect on the perceived behavior control and the hypothesis related to it was confirmed. Among the three main elements of the model, attitude towards consumption with an effect coefficient of 0.63 was the most effective element on the intention to buy. In the following, it was found that two variables, price and access, do not have a significant effect on the purchase decision, and the hypotheses related to them were also rejected. The ranking of purchase priorities of Tehrani citizens in relation to fish species, cultured species, types of supply, pack weights, processing models and shopping places showed that the first rank is related to Persian Gulf fish, rainbow trout, whole fish (empty stomach with head), weight of 500 to 700 grams, schnitzel and protein supply stores.

  Keywords: Fish, Packaging, Quality, Processing model, Attitude
 • Hasan Shorakaie, Abdolmajid Mirzaalian Dastjerdi, Mostafa Ghasemi*, Somayeh Rastegar Pages 16-33

  To increase the quality and shelf life of mango fruits (Manjifera indica cv. Langra), a factorial experiment was conducted in the form of a completely randomized design with three replications (18 fruits per replication). Mango fruits in mature green stage were harvested from a commercial mango orchard in Roodan city, Hormozgan province. The first factor was ultraviolet radiation (UV-C) with an intensity of 25 watts at three levels (0, 5 and 10 minutes), the second factor was ultrasonic radiation with a frequency of 35 kHz and a power of 280 watts at three levels (0, 3 and 6 minutes) and the third factor was storage time at five levels (0, 10, 20, 30 and 40 days). After the treatment with the mentioned proportions of UV-C and ultrasonic, the fruits were stored at 10°C and a relative humidity of 80-85%, and the sampling and the measurements were carried out at different times. Based on the results, ultraviolet and ultrasound treatments prevented the increase of L (lightness), a and b  and pH and the decrease of fruit ascorbic acid over time. In ultrasound treatments, the highest amount of ascorbic acid (11.3 mg/100 grams) was found in irradiation for three minutes. In ultraviolet treatments, the decrease of ascorbic acid with time was less than the control, but there was no significant difference between five and ten minutes. Ultrasound treatment for 6 minutes prevented the significant decrease in fruit weight. On the 40th day of storage, the lowest amount of L in fruit flesh (89.44) belonged to ultraviolet treatment for five minutes. Therefore, within 40 days of storage of mango fruit, ultraviolet treatment for five minutes due to maintaining the appearance of the fruit (L ) and ultrasound treatment for three minutes due to maintaining the maximum ascorbic acid of mango fruit are recommended.

  Keywords: Irradiation, Qualitative traits, Shelf life, Nutritional value, Climacteric
 • Masoumeh Khanjani, Peiman Ariaii*, Leila Najafian, Mahro Esmaeili Pages 34-44

  In this study, the survival of Lactobacillus casei probiotic bacteria added to polylactic acid-nanocellulose nanocomposite film during 16 days of storage in the refrigerator was investigated. For this purpose, three edible films including polylactic acid, polylactic acid + nano cellulose, polylactic acid + nano cellulose+ Lactobacillus casei (9 log CFU/g) were prepared and the physical and mechanical characteristics of the films as well as the survival of Lactobacillus casei bacteria were investigated. The results of the mechanical test showed that the use of probiotic bacteria decreased the tensile strength and elongation at break of the polylactic acid-nanocellulose film (P < 0.05), but the addition of nanocellulose improved the mechanical properties of the polylactic acid film. The results of physical tests including humidity, solubility, water vapor permeability showed that the addition of probiotic bacteria and nanocellulose improved the physical properties of the film, but the opacity of the films increased (P<0.05). According to the results of the present study, with the increase in storage time, the survival of probiotic bacteria in the nanofilm decreased, and at the end of the storage period, its values were equal to 6.12 log CFU/g, but it was within the permissible range (6 log CFU/g).Therefore, the composition of Lactobacillus casei probiotic strain in the edible film can be its suitable carrier at refrigerator temperature

  Keywords: nanocomposite, nanocellulose, edible film, probiotics, viability
 • Rahil Faezikhah*, Ahmad Pedram Nia, Mohmmmad Armin Pages 45-59

  Today, one of the problems of the food industry is the use of synthetic compounds as preservatives, the potential dangers of each of these compounds for human health have been proven. Currently synthetic antioxidants such as butyl hydroxyl anisole and butyl hydroxyl toluene are used in the oil industry. The purpose of this research is to investigate the effect of ultrasound pretreatment on the extraction of phenolic compounds from the herb flower on oxidative stability of the oil containing the resulting extract. In this research, from the extract of Artemisia annua flower with the help of ultrasound pretreatment with a fixed intensity of 24KHz and a fixed temperature of the laboratory and the application times of ultrasound waves is 10, 20 and 30 minutes and methanol solvent extraction by maceration method with a fixed time of 48 hours and it was used a stabilize soybean oil at a constant temperature in the laboratory (control). With the help of the response level method, the most appropriate ultrasonic pretreatment for 30 minutes. Then, different concentrations of 0,50, 100, 250, 500 and 1000 ppm were prepared after ultrasonic pretreatment for 30 minutes. The results showed that the pretreatment with a concentration 0f 1000 ppm  with the highest amount of phenolic compound extaction (28/15) mg/g and DPPH free radical  inhibitory power (53/30)% was the most  suitable sample that was added  to the oil and  The tests related to the stability of soybean oil including: peroxide index, acid index and thiobarbituric acid index were performed, which according to the results of the tests had an upward trend and the most stabilizing effect was at a concentration of 1000 ppm.

  Keywords: ultrasonic treatment, phenolic compounds, peroxide, response surface methodology, Thiobarbituric acid
 • Mohammadreza Pourghayoumi, Kamal Gholamipour Fard, Sara Farokhzadeh* Pages 57-69

  Date palm seed is a rich source of minerals, fiber, carbohydrates, and contains high levels of antioxidant compounds, making it a cost-effective and beneficial ingredient for formulating food products in the country. The current research was conducted to investigate the  mineral contents in the seeds of 15 cultivated date palm cultivars in Khuzestan province including native cultivars (‘Fersi’, ‘Satmaran’, ‘Zahidi’, ‘Deiri’, ‘Belyani’, ‘Bereim’, ‘Barhee’, ‘Sowaidani’, ‘Asharsi’, ‘Hallawi’, ‘Owaidi’, and ‘Piarom’), and imported cultivars (‘Medjool’, ‘Deglet Noor’, and ‘Thoory’), at the Date Palm and Tropical Fruits Research Center of Iran. These cultivars were analyzed using a completely random design with three replications. The results showed, there are significant differences in the mineral contents, including Fe, Mn, Cu, Zn, Na, K, and Ca in the seeds of different date cultivars. K had the highest content in date palm seeds compared to other elements, followed by Ca, Na, Zn, Fe, Mn, and Cu. The highest levels of Fe and Mn elements were observed in the seed of the ‘Deiri’ cultivar, while the highest levels of Cu and K were found in the seeds of the ‘Medjool’ cultivar. The ‘Deglet Noor’ cultivar had the highest contents of Na and Ca in its seeds. Also, the highest concentration of zinc element was detected in the seed of the ‘Barhee’ cultivar. In different date seeds, the highest positive and significant correlation was observed between Ca% and Na%. Based on the cluster analysis results, regarding seed mineral contents, the examined date palm cultivars were classified into four main groups. Overall, the seeds of examined date palm cultivars, contained significant but highly variable amounts of minerals, and the use of seeds from the ‘Deiri’ and ‘Barhee’ (native cultivars) and ‘Medjool’ (imported cultivar) is recommended as important components in the production of functional food products in the country.

  Keywords: Minerals, Variety, Food products, Date palm, Cluster analysis
 • Maryam Ebrahimi, Rouhollah Karimi*, Amir Daraei Garmakhany, Narjes Aghajani, Alireza Shayeganfar Pages 70-83

  The increase in the production and consumption of grapes in the world has increased the need for research in the field of creating conditions for further preservation of this fruit, and the lack of sensors that can provide accurate information from the production and storage process to control systems for decision-making is obvious and evident. Therefore, this study aimed to determine some characteristics of grape fruit (taste index, pH, firmness, ion leakage, ∆E, number of mold and general acceptance) stored in cold storage in the range of storage time from 0 to 60 days was measured and according to the importance Achieving these characteristics during fruit storage, a model using fuzzy logic was created as an expert system with accuracy (with a correlation coefficient greater than 0.96) and very high speed capable of predicting and determining these product characteristics only by using It was time to save it. This system was able to obtain the value of each of these studied characteristics at any desired storage time in the range of 0 to 60 days with very high accuracy and in a fraction of a second. On the other hand, it was found that with increasing storage time, the amount of taste index, pH, number of molds, ∆E and ionic leakage of the samples increased, but the degree of hardness and overall acceptance decreased.

  Keywords: Grapes, Storage time, Qualitative characteristics, Fuzzy logic
 • Fatemeh Soltani, Ebrahim Ahmadi*, Ahmad Nourmohammadi Pages 84-99

  Cheese is one of the most consumed milk products. At present, one of the most widely used salty white cheeses in Iran is the cheese produced by the ultrafiltration method. Non-thermal (cold) plasma is a new method to remove food microorganisms. In this research, the effect of cold plasma on the reduction of microbial load and qualitative and rheological characteristics of cheese samples produced through different tests was investigated. The samples were prepared and produced in Pegah Hamadan Company under two microbial treatments (yeast mold and coliform) and the duration of plasma application at two levels (7 and 13 minutes) and the control sample (lack of contamination, no plasma) and during the storage period of 30 days. They were tested once every ten days with 2 repetitions by colorimetric tests, pH, and tissue test (TPA) and Warner test. The results of the statistical analysis of the obtained data showed a significant difference in the evaluated traits between the control sample and the treatments that underwent the cold plasma process. The value of parameter L* in the samples treated with cold plasma decreased compared to the control sample, also the index b* (yellowness index) did not increase significantly for all cheese samples at the end of the storage period. There was no significant difference in the amount of Springiness between the samples treated with plasma and the control sample, and the amount of gumminess did not increase significantly during the storage period. There was a significant increase in shear modulus, shear stress and shear force between the first day and the 10th, 20th, and 30th days. It can also be concluded that the treatments with coliform contamination have less stiffness and strength than other treatments and the type pollution added to the samples is the cause of this significant difference.

  Keywords: Iranian white cheese, Ultrafiltration, Cold plasma, color Measurement, Varner test
 • Fatemeh Khakpour*, Zhiyar Heydari, Sajad Pirsa Pages 100-113

  The aim of this research was to produce a film based on alfalfa seed mucilage with avondol nanoparticles and milk thistle oil. A composite film of alfalfa seed mucilage with avondol nanoparticles (0, 2, 4%) and milk thistle seed oil (0, 1, 2%) was prepared. . The physicochemical properties of the prepared films were investigated. According to the obtained results, adding Avondol nanoparticles and milk thistle seed oil increases the thickness and antioxidant. But increasing the amount of Avondol nanoparticles and milk thistle essential oil in the film decreased the humidity, solubility and water vapor permeability of the films. X-ray diffraction analysis showed that the Avondol nanoparticles were physically incorporated with alfalfa seed mucilage polymer. The results of scanning electron microscope (SEM) showed that the surface morphology of nanocomposite film is heterogeneous compared to alfalfa seed mucilage. Finally, based on the results, adding avondol nanoparticles and milk thistle oil to edible films based on alfalfa seed mucilage improved the thickness, antioxidant and SEM, but weakened the moisture, solubility and permeability to water vapor.

  Keywords: Edible film, mucilage, Avondol nanoparticles, milk thistle oil
 • Fatemeh Khakpour*, Sajad Pirsa Pages 114-130
  Study background

  adding Smyrnium cordifolium nanoparticles and milk thistle essential oil can improve the physicochemical properties of films based on alfalfa seed mucilage.

  Purpose

  The purpose of this study was to prepare edible films from alfalfa seed mucilage with Smyrnium cordifolium nanoparticles (0, 2, 4%) and milk thistle essential oil (0, 1, 2%).

  Methodology

  Edible films based on alfalfa seed mucilage were prepared and Smyrnium cordifolium nanoparticles (0, 2, 4%) and milk thistle essential oil (0, 1, 2%) were added to it. The physicochemical properties of the prepared films were investigated.

  Results

  According to the obtained results, increasing the amount of Smyrnium cordifolium nanoparticles and milk thistle essential oil in the film decreased the mechanical properties of the films. The results of antimicrobial activity showed that the addition of Smyrnium cordifolium nanoparticles increased the activity of the film against Staphylococcus aureus. The dynamic light scattering (DLS) results confirmed the Smyrnium cordifolium nanoparticles. Fourier transform infrared (FTIR) results confirmed the physical presence of Smyrnium cordifolium nanoparticles in the polymer matrix. The increase of Smyrnium cordifolium nanoparticles and milk thistle essential oil in the films could delay the thermal decomposition of alfalfa seed mucilage and increase the thermal stability of the mucilage film.

  Final conclusion

  Adding Smyrnium cordifolium nanoparticles and milk thistle essential oil to edible films based on alfalfa seed mucilage improved the antimicrobial, Fourier infrared (FTIR) properties of the films, and also weakened the mechanical properties.

  Keywords: Edible film, mucilage, Avondol nanoparticles, milk thistle essential oil
 • Maryam Gholipourtabari*, Shabnam Hamzeh Pages 131-145

  In this research, cress seed gum in three concentrations (0.1, 0.2 and 0.3%) as a stabilizer and egg white powder in four levels (1, 2, 3 and 4%) was used to produce orange juice foam and then the optimal foam sample (minimum density, maximum stability and overrun) was selected. Next, the optimal sample for drying by foam mat drying method was dried at three different temperatures (40, 55 and 70 C) by hot air dryer. The results showed that by decreasing the concentration of cress seed gum and increasing the concentration of egg white protein, the overrun increased significantly and the density decreased (p<0.05). Also, by increasing the concentration of cress seed gum and egg white protein, the stability of the foam improved. Among all the treatments, the sample containing 4% egg white powder and 0.1% cress seed gum, in addition to low drainage (drainage volume 0.5 ml), has low density (0.321 gr/cm) and high overrun (308 percent) which was selected as the best treatment for the production of orange powder. The drying time of orange pulp at temperatures of 40, 55 and 70 degrees Celsius was 100, 150 and 280 minutes, respectively. The effective diffusion coefficient in the temperature range of 40 to 70 degrees Celsius was in the range of 1.38 x 10-7 to 2.938 x 10-7 m2/s. The results showed that by increasing the temperature from 40 to 70 degrees Celsius, the solubility of the powder increased, while the water activity of the powder, density and reabsorption of water decreased significantly (p˂0.05). Also, the results of color analysis showed that with increasing drying temperature, color indices (L*) and (a*) increased significantly and color index (b*) decreased. Our results showed that food powders with good properties can be gained by foam mat drying.

  Keywords: Orange juice, Cress seed gum, Foam mat drying, Protein, Powder properties
 • Fatemeh Khakpour*, Sajad Pirsa Pages 146-161

  In this study, mucilage was extracted from fenugreek seeds and essential oil from rosemary. The composite film of fenugreek seed mucilage and eggplant peel powder was prepared with copper nanoparticles (0, 2, 4%) and rosemary essential oil (0, 4, 8%). The physicochemical properties of the prepared films were investigated. According to the obtained results, with the increase of copper nanoparticles and rosemary essential oil, the thickness and antioxidant of the film increases. Humidity, water vapor permeability and solubility of the film decrease with the increase of copper nanoparticles and rosemary essential oil. Also, with the increase of copper nanoparticles and rosemary essential oil, the L* color indices increased and the brightness of the layers decreased significantly. Also, with the increase of copper nanoparticles, the color indices a* increased, but b* decreased. Also, with the increase of rosemary essential oil, the a* color indices have decreased, but the b* factor has increased. The results of antimicrobial activity showed that the addition of copper nanoparticles and rosemary essential oil made the film active against Staphylococcus aureus.

  Conclusion

  The addition of copper nanoparticles and rosemary essential oil to edible films based on fenugreek seed mucilage and eggplant skin powder improved the thickness and antioxidant, solubility, moisture and permeability to water vapor, as well as weakening the brightness.

  Keywords: Edible film, mucilage, copper nanoparticles, rosemary essential oil
 • Aneseh Salehi, Zeynab Raftani Amiri*, Ali Motamedzadegan, Asieh Hasanzadeh Pages 162-173

  In this research, mantle flour and elderberry kernel were used to increase the nutritional properties and fiber of ice cream. Elderberry mantle and core were separately converted into flour, added to ice cream at levels (2, 1, and 3%) and its physicochemical properties such as: viscosity, aurran, colorimetry were investigated and the best treatment was determined during the sensory evaluation. The physicochemical results of ice cream containing elderberry flour (shell and core) showed: increasing the percentage of elderberry core and mantle caused a decrease in pH. The lowest pH value was related to the sample containing 3% kernel flour and the highest pH value was related to the control sample. The highest amount of viscosity (1327.5 centipoise) was related to the treatment of 3% elderberry mantle flour and the lowest amount was related to the control sample. The highest specific weight (1.15) was related to the treatment of 2% and 3% of elderberry mantle flour and the lowest amount was related to the control sample. Also, the highest coefficient of volume increase was observed in the control sample (38.97%) and the lowest overrun was observed in the sample containing 3% of Sanjad mantle flour. With the sensory evaluation, the treatment containing 2% elderberry kernel flour was more acceptable than other treatments.

  Keywords: ice cream, elderberry core, mantle flour, fiber, physicochemical properties, sensory evaluation
 • Afrooz Saadatzadeh, Akhtar Alsadat Mir Saeed Ghazi, Sahar Sabahi* Pages 174-186

  The presence of heavy metals such as arsenic, cobalt, cadmium, lead and mercury in canned food is of great importance from the point of view of their toxicity and nature, and it covers a wide range of food. The presence of these metals in canned products is sometimes the source of the food, the type of can or the possibility of corrosion of the inner body of the used can is attributed. Therefore, the purpose of this study was to measure and compare the concentration of heavy metals in canned food (strong acid, acid, low acid). In order to analyze the data, descriptive statistics methods were used to compare the mean and difference between the data, the one-way multivariate variance measurement and the Kolmogorov-Smirnov test were used to ensure the normality of the data and if there was a significant difference between the data , then Tukey's test was performed to separate the data. The results of this research showed that the average concentration of heavy metals was in the order of lead > mercury > cobalt > arsenic > cadmium, and among the available metals, lead with a total average of 0.2670 ± 0.019723 mg/ kg had the highest value and cadmium had the lowest value with an average of 0.0028±0.0049. Compared to international standards and other studies, all metals except lead were lower than the maximum value. Although the concentration of these metals in canned food samples was acceptable but it is necessary to pay attention to the factors that increase the presence of these metals in canned goods in order to control them and achieve a high-quality product .

  Keywords: Lead, canned products, heavy metals, cadmium
 • Faezeh Farzanfar, Alireza Sadeghi Mahoonak*, Mohammad Ghorbani, Seyed Hossein Hosseini Qaboos, Shima Kaveh Pages 187-205

  In recent years, researchers have identified and extracted bioactive peptides with acceptable antioxidant properties from different protein sources. Flaxseed meal, which is the main by-product of the linseed oil extraction process, contains a large amount of protein, which can be obtained by enzymatic hydrolysis to peptides with antioxidant properties. In this research, the effect of hydrolysis conditions (enzyme concentration 2.7-1% and time 30-183.64 minutes), type of protease (pancreatin and alcalase) and ultrasound pretreatment on the degree of hydrolysis and antioxidant properties (DPPH free radical inhibition, Total antioxidant activity, and iron ion chelation) of hydrolyzed protein obtained from flaxseed meal were evaluated using the response surface method. The optimal conditions for the production of hydrolyzed protein with the most antioxidant properties with alcalase enzyme with and without pretreatment and pancreatin enzyme with and without pretreatment, respectively, were hydrolysis time 79, 146.79, 111.77 and 97.21 minutes and enzyme concentration 2.29%, 1.46%, 2.26% and 1.38%; According to the obtained results, by examining the degree of hydrolysis and antioxidant properties of the hydrolyzed proteins of flaxseed meal, hydrolyzed protein with pancreatin enzyme was suggested as the optimal treatment. Hydrolyzed protein with pancreatin enzyme with ultrasound pretreatment was reported to have 75.66% DPPH free radical inhibition, 70.39% iron ion chelating activity, total antioxidant activity with absorbance of 0.86 nm and 80.69% hydrolysis degree. Therefore, it can be stated that the hydrolyzed protein of flax seed meal with strong antioxidant capacity is a bioactive compound for use in food formulations and the production of beneficial products.

  Keywords: antioxidant, bioactive peptide, ultrasound, flaxseed, enzymatic hydrolysis, response surface
 • Ali Hasanvand* Pages 206-223

  one of the important indicators of development and also a basic condition for improving the level of well-being in any society is people's access to all kinds of food and safe water, as far as no country can carry out its development programs without providing safe and accessible food and drink. Follow for different sections of society. Therefore, this research seeks to identify the strategic issues of the food and beverage industry and prioritize them. This research is applied in terms of purpose, descriptive-survey in terms of data collection, and mixed mixed research in terms of research method. To identify strategic issues in Iran's industry, the review of authentic texts and reports and in-depth interviews with experts are used. After collecting information using the open coding method, the collected data were analyzed and strategic statistical issues were prioritized using the fuzzy Delphi approach. The result of the research indicates that the most important strategic issues of the industry are the weakness of the distribution system, the weakness of the banking system in providing facilities, the high rate of inflation, the inappropriate distribution of the establishment of transformation and complementary industries without regard to the potential of the agricultural sector, and the low productivity of human resources .

  Keywords: : industry, food, beverages, economic issues, fuzzy Delphi