درباره نشریه
ISSN:
2008-8787
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
آذر 1376
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر ایرج شریفی آل آقا
سردبیر:
دکتر محمدحسین عزیزی تبریززاد
تلفن:
021-48292475
021-44180539
دورنگار:
021-48292475
021-44180539
سایت اختصاصی:
fsct.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران_کرج، بعد از پل پیکان شهر، ورودی بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی
صندوق پستی:
336- 14115
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/05
مدیر مسئول
دکتر ایرج شریفی آل آقا
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: شیمی
Iraj Sharifi Ale Agha
Assistant Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: chemistry
سردبیر
دکتر محمدحسین عزیزی تبریززاد
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mohammad Hossein Azizi Tabrizzad
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Science and food industry
هیات تحریریه
دکتر محسن برزگر
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Mohsen Barzegar
Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر منوچهر حامدی
دکتر منوچهر حامدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی
Manouchehr Hamedi
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Food Chemistry
دکتر زهره حمیدی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Zohreh Hamidi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: biotechnology
دکتر نوردهر رکنی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکنولوژی گوشت، بهداشت، بازرسی و صنایع گوشت
Noordahr Rokni
Professor, دانشکده دامپزشکي, University of Tehran
Specialist: Meat technology, Health, inspection and meat industries
دکتر محمدعلی سحری
استاد انشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی
Mohammad Ali Sahari
Professor, School of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Food Chemistry, Food Science and Technology
دکتر گیتی کریم
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: صنایع لبنیات، بهداشت و صنایع شیر
Giti Karim
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: dairy industries, Health and milk industries
دکتر سلیمان عباسی
استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کلوئیدهای غذایی رئولوژی، فناوری نانو، علوم و صنایع غذایی
Soleyman Abbasi
Professor, Department of Food Science and Technology, College of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Rheology Food Colloids, Nanotechnology, Food Science and Technology
دکتر منوچهر وثوقی
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی و نفت، بیوشیمی - مهندسی علوم تغذیه
Manuchehr Vosoughi
Professor, Faculty of Chemical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering and Petroleum Engineering, Biochemistry - Nutrition Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۹۳