درباره نشریه
ISSN:
2008-8787
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
آذر 1376
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر ایرج شریفی آل آقا
سردبیر:
دکتر محمدحسین عزیزی تبریززاد
تلفن:
021-48292475
021-44180539
دورنگار:
021-48292475
021-44180539
سایت اختصاصی:
fsct.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران_کرج، بعد از پل پیکان شهر، ورودی بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی
صندوق پستی:
336- 14115
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/22
مدیر مسئول
دکتر ایرج شریفی آل آقا
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: شیمی
Iraj Sharifi Ale Agha
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: chemistry
سردبیر
دکتر محمدحسین عزیزی تبریززاد
استاد تمام دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mohammad Hossein Azizi Tabrizzad
Full Professor, Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Science and food industry
اعضای تحریریه
دکتر محسن برزگر
استاد تمام علوم و مهندسی صنایع غذائی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شیمی تجزیه، شیمی و تجزیه مواد غذائی، نانوتکنولوژی
Mohsen Barzegar
Full Professor, Food Science and Technology
Tarbiat Modares University
Specialist: Analytical Chemistry, Food Chemistry and Analysis, Nanotechnology
دکتر منوچهر حامدی
دکتر منوچهر حامدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی
Manouchehr Hamedi
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Food Chemistry
دکتر زهره حمیدی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Zohreh Hamidi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: biotechnology
دکتر نوردهر رکنی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکنولوژی گوشت، بهداشت، بازرسی و صنایع گوشت
Noordahr Rokni
Professor دانشکده دامپزشکي
University of Tehran
Specialist: Meat technology, Health, inspection and meat industries
دکتر محمدعلی سحری
استاد انشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی
Mohammad Ali Sahari
Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Food Chemistry, Food Science and Technology
دکتر گیتی کریم
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: صنایع لبنیات، بهداشت و صنایع شیر
Giti Karim
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: dairy industries, Health and milk industries
دکتر سلیمان عباسی
استاد تمام آزمایشگاه کلوییدهای غذایی و ریولوژی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کلوئیدهای غذایی رئولوژی، فناوری نانو، علوم و صنایع غذایی
Soleiman Abbasi
Full Professor, Food Colloids and Rheology Lab
Tarbiat Modares University
Specialist: Rheology Food Colloids, Nanotechnology, Food Science and Technology
دکتر منوچهر وثوقی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی و نفت، بیوشیمی - مهندسی علوم تغذیه
Manuchehr Vosoughi
Professor Faculty of Chemical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering and Petroleum Engineering, Biochemistry - Nutrition Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۵۶