فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ساسان مهرانی، محمد عبدزاده کنفی* صفحات 9-24
  موضوع مقاله: با توجه به منافع و مزیت هایی که نوآوری های حسابداری برای بخش خصوصی ایجاد نمودند، این سوال برای بخش عمومی ایجاد گردید، چرا این بخش از مزایای چنین نوآوری هایی بهره مند نشود. اما در عمل، ویژگی های محیطی و سایر عوامل درون و برون سازمانی، اشاعه نوآوری های حسابداری در بخش عمومی را تحت تاثیر قرار داد. روش پژوهش: در این پژوهش، ابتدا با مطالعه ادبیات و تجربه سایر کشورها، تلاش خواهیم نمود تا شناخت کافی از عوامل موثر بر اشاعه نوآوری در بخش عمومی کسب کنیم. سپس با استفاده از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد به دنبال شناخت عوامل موثر بر اشاعه چنین نوآوری های حسابداری بخش عمومی در ایران هستیم. بدین منظور از طریق مصاحبه های ساختارنیافته با اساتید دانشگاه و متخصصانی که در حوزه حسابداری بخش عمومی فعالیت داشته اند، عوامل موثر بر اشاعه نوآوری های حسابداری در بخش عمومی، از آنها مورد پرسش قرار گرفت. یافته ها: با بهره گیری از نتایج بدست آمده حاصل از کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مدلی یکپارچه از عوامل موثر بر اشاعه نوآوری های حسابداری در بخش عمومی باشد، طراحی گردید و تلاش شد تا معیارهای ارزیابی کیفیت تحقیقات کیفی برآورده گردد.
  کلیدواژگان: تئوری داده بنیاد، حسابداری بخش عمومی، مدل اشاعه نوآوری
 • مهران اعرابی، قاسم بولو* صفحات 25-46
  پول، منابع مالی و نقدینگی از جمله عناصر بسیار مهم در اقتصاد کشورها هستند که تحت تاثیر سیاست ها و شرایط مختلف بر اقتصاد تاثیر گذاشته و از آن تاثیر می پذیرند. بخش قابل توجهی از منابع پولی از طریق بانک ها و در قبال ارائه خدمات بانکی وارد چرخه اقتصاد می شود. به عبارتی بانک ها با جذب منابع پولی در قالب سپرده از یک سو و تزریق منابع پولی به اقتصاد از طریق ارائه تسهیلات از سوی دیگر در سیستم اقتصادی وارد می شوند و به طور طبیعی در معرض نوسان ها و بحران های اقتصادی نیز قرار می گیرند. بر این اساس همیشه این احتمال وجود خواهد داشت که بانک ها در مسیر فعالیت خود با چالش-هایی مواجه شوند. ریسک هایی همانند ریسک نقدینگی، اعتباری، ارزی، عملیاتی و غیره همواره به تنهایی و به صورت مجزا مورد توجه قرار گرفته اند لیکن بررسی عوامل موثر بر انواع ریسک ها و مخاطرات مترتب بر فعالیت های بانک ها به عنوان ریسک جامع، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: ریسک جامع، دلفی فازی، اعداد فازی ذوزنقه ای
 • حسن ولیان*، مهدی صفری گرایلی، یاسر رضائی پیته نوئی صفحات 47-68

  با روند تغییرات اجتماعی و تغییر نوع و محتوای انتظارات در سطح جامعه، عملکردهای شغلی مسئولانه ی حرفه هایی همچون حسابرسی تحت تاثیر قرار گرفته باعث ایجاد فشار و تعارض بر فرد گردیده است. تعارض برحسب ماهیت و نوع عملکرد حرفه ای افراد در هر حرفه ای متفاوت می باشد، اما شاید بتوان مهترین نوع آن در حرفه حسابرسی به خصوص حسابرسان دیوان محاسبات را تعارض از نوع ویژگی های شغلی و تعارض از نوع کار-خانواده و خانواده کار دانست. براین اساس هدف این پژوهش واکاوی نفش تئوری های تعارض شغلی بر عملکرد حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات براساس تحلیل فراترکیب و فازی می باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی است چراکه در فاز کیفی محققان از طریق فراترکیب و با مشارکت 15 نفر از متخصصان رشته های حسابداری و مدیریت دولتی با گرایش منابع انسانی، به دنبال شناسایی گزاره های مرتبط با تئوری های تعارض شغلی حسابرسان بودند که در این بخش بیش از 39 پژوهش علمی در راستای موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و براساس تحلیل ارزیابی انتقادی از میان پژوهش های یاد شده، 3 مولفه اصلی و 10 گزاره مورد شناسایی قرار گرفتند. در بخش کمی به کمک تحلیل فازی و با مشارکت 256 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، پژوهش به دنبال بررسی روابط درونی تئوری های تاثیرگذار تعارض شغلی حسابرسان دیوان محاسبات بود. نتایج نشان داد به ترتیب تئوری تعارض تضادشغلی، تئوری تضاد کار-خانواده و تئوری تضاد خانواده-کار در مورد حسابرسان دیوان محاسبات دارای اولویت می باشند.

  کلیدواژگان: تعارض شغلی، تضاد کار-خانواده، تضاد خانواده-کار، حسابرسان دیوان محاسبات
 • ملک محمد غلامی، حسین فخاری*، اسفندیار ملکیان صفحات 69-84
  چکیده با اجرایی شدن بکارگیری استانداردهای حسابداری در بخش عمومی ایران از ابتدای سال 1394 این سوال مبنی بر اینکه چه عواملی می توانند بر میزان بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی موثر باشند موضوع مهم و قابل بحثی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی عوامل موثر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی که شامل ویژگی های سازمانی و ویژگی های مدیریتی است در واحدهای گزارشگر سراسر کشور بپردازد. برای این منظور پرسشنامه بسته ای تهیه شده و در نهایت، تعداد 448 سری پرسشنامه از ذیحسابان و مدیران مالی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین ویژگیهای سازمانی واحد گزارشگر تنها متغیرهای وجود سیستم اطلاعاتی حسابداری و نوع استخدام کارکنان امور مالی و از بین ویژگی های مدیریتی واحد گزارشگر، متغیرهای سمت قبلی مدیر و ارتباطات سیاسی مدیر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی اثر دارند و سایر متغیرها اثر معنی داری بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی ندارند. این یافته ها می تواند از جهت برنامه ریزی و تدوین استراتژی مناسب برای واحدهای گزارشگر بخش عمومی در جهت اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی مفید و موثر باشد.
  کلیدواژگان: استانداردهای حسابداری بخش عمومی، ویژگی های سازمانی، ویژگی های مدیریتی
 • سمانه صادقی عسکری*، غلامرضا سلیمانی امیری، محمدرضا امینی صفحات 85-100

  محدود بودن منابع مالی و امکانات بانک های دولتی، نیاز به ارزیابی عملکرد جهت برنامه ریزی برای افزایش کارایی و بهره وری آن ها را ضروری ساخته است. هدف مقاله حاضر ارائه رویکردی جدید جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک نمونه با استفاده از شاخص ترکیبی مبتنی برتحلیل پوششی داده های چندلایه می باشد. بدین منظور با بررسی پیشینه نظری، مصاحبه با خبرگان بانکی و همچنین مستندات موجود در بانک مورد مطالعه، 5 معیار(منابع، تسهیلات، خدمات بانکی و سودآوری، وصولی های نقدی و کنترل ریسک اعتباری) و 19 زیرمعیار تعریف و برای جامعه آماری این پژوهش (1255 شعبه بانک مسکن) در سال مالی 1395بکار برده شد. سپس با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده ها(DEA) نسبت به ساخت یک شاخص ترکیبی عملکرد جهت شعب اقدام گردید، مدل تحقیق در محیط نرم افزار لینگو کدنویسی و حل شده است. یافته های این تحقیق در کنار محاسبه امتیاز نسبی شاخص عملکرد، رتبه و خوشه بندی شعب بانک مسکن ، اطلاعات بسیار کاربردی دیگری همچون وزن معیارها و زیرمعیارهای عملکرد برای هر را شعبه نیز ارائه نمود همچنین تحقیق حاضر این امکان را فراهم می نماید تا مدیران بانک بتوانند با ارزیابی مبتنی بر داده های واقعی عملکردی، نسبت به رتبه بندی و درجه بندی شعب اقدام نمایند و همچنین تحلیل وزن این معیارها و زیرمعیارها می تواند زمینه مناسب برای تحلیل عملکرد، تعریف اهداف عملیاتی و استراتژی های بازاریابی متمایز برای هر شعبه با توجه به درجه اهمیت معیارها و زیرمعیارها در آن واحد و درنهایت بهبود عملکرد آن واحد و کل بانک را فراهم سازد.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده های چند لایه، شاخص ترکیبی، بانک دولتی، رتبه بندی
 • پرویز مام صالحی*، کاوه پرندین، غلامرضا کرمی صفحات 101-108
  چابکی را توانایی یک سازمان برای واکنش سریع به نیازمندیهای بازار و نیازهای مشتریان تعریف کرده اند، چابکی یک سازمان نشان دهنده وجود معیار های موفقیت بلند مدت و پایدار سازمان است. با توجه به تغییرات روز مره در خدمات و وظایف سازمانها، تنها راه موفقیت در ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر چابک سازی سازمانها می باشد. سازمان چابک یک کسب وکار باسرعت، سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش به تحولات و وقایع غیرمنتظره پیش بینی نشده، فرصتهای بازار و نیازمندیهای مشتری را دارد . دراین تحقیق سعی براین است تا نشان داده شود که آیا قابلیت های چابکی در ادراه امور مالیاتی استان آذربایجان غربی مطلوب است یا خیر؟ بدین منظور به بررسی اولیه چهار متغیر پاسخگوئی، شایستگی، انعطاف، پذیری و سرعت، برای رسیدن به هدف مورد بررسی با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده وجمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری اطلاعات مورد تحلیل قرارگرفت و به این نتایج رسیدیم که وضعیت ادارات امور مالیاتی استان آذربایجان غربی در 3 قابلیت پاسخگویی، انعطاف پذیری و سرعت نامطلوب بوده ودر قابلیت شایستگی مطلوب می باشد. استقرار نظام چابکی می تواند جهت پیشرف و مقابله با چالش های آتی کمک شایانی را به سازمان مربوطه انجام دهد.
  کلیدواژگان: چابکی، پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری
 • حیدر محمدزاده سالطه*، علیرضا لیثی صفحات 109-120
  پیش بینی آینده یکی از دغدغه های همیشگی بشر بوده است. امروزه با پیشرفت دانش، ترکیب علوم گوناگون این امکان را به بشر داده است که با استفاده از دانش، مسیر زندگی آینده را طراحی کند. پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی - تحلیلی به دنبال ترسیم فضاهای حالت محتمل در آینده حرفه حسابداری در بخش عمومی است. هدف این تحقیق، با اقتباس از دیدگاه های اساتید دانشگاهی، پژوهشگران و شاغلان در حرفه نسبت به آینده ای است که پیش روی حسابداری در بخش عمومی اعم از چالش ها و مهارت های مورد نیاز حسابداران بخش عمومی در آینده و نقش و مسئولیت های آنان در آینده، پیش بینی می گردد. نهایتا، شمایی کلی از آینده حسابداری در بخش عمومی با استفاده از روش تحلیل سناریو ترسیم می شود. از افراد درگیر در بخش عمومی اعم از اساتید دانشگاهی، پژوهشگران، معاونین مالی در سال 1397 دعوت بعمل آمد و از میان انها 30 فرد بصورت خوشه ای انتخاب شدند و با تشکیل کارگروه های تخصصی به تبادل نظر پرداختند و ماحصل برآیند کارگروه ها براساس روش های تحلیل خوشه ای و مقیاسی، 8 سناریوی محتمل می باشد که وضعیت پیشروی حرفه حسابداری در بخش عمومی را ترسیم می کند. نتایج حاصل پژوهش، حاکی از این است که پیشران قوانین، اصلی ترین و موثرترین نقش را در آینده حرفه حسابداری در بخش عمومی ایفاد خواهد کرد که منجر به افزایش ریسک های قانونی و مسئولیت های حرفه حسابداران، گرایش به جذب و بکارگیری افراد متخصص در بخش عمومی در راستای ایفای مسئولیت پاسخگویی با بهره مندی از فناوری های نوین خواهد افتاد.
  کلیدواژگان: حسابداری بخش عمومی، آینده پژوهی، تحلیل سناریو، پیشران ها
|
 • Sasan Mehrani, Mohammad Abdzadeh Kanafi * Pages 9-24
  given the benefits of accounting innovations for the private sector, this question was raised for the public sector, why this part does not benefit from such innovations. But in practice, environmental characteristics and other internal and external factors influenced the diffusion of accounting innovations in the public sector. research
  method
  In this research, using qualitative research method and grounded theory approach, we seek to identify factors influencing the diffusion of accounting innovations in the Iran public sector. To achieve this goal, the factors influencing the diffusion of accounting innovations in the public sector were questioned through unstructured interviews with experts in the field of public sector accounting. paper
  findings
  Then, using the results obtained from open coding, Axial coding and selective coding, an integrated model that outlines the factors affecting the diffusion of accounting innovations in the public sector was designed. . . . . . . . . .
  Keywords: Grounded Theory, Innovation diffusion model, Public Sector Accounting
 • Mehran Aarabi, Ghasem Bulu * Pages 25-46
 • Hasan Valiyan *, Mehdi Safari Gerayli, Yasser Rezaei Pitenoei Pages 47-68

  The social variations as well as the changes in the type and content of expectations within the community has significantly influenced responsible job performance in professions like auditing, which in turn exerts considerable strain on an individual, thereby leading to kind of conflict. Although the concept of conflict varies according to individuals’ professional performance and identity, its major kind in audit profession, especially among the auditors of Supreme Audit Court is attributable to professional characteristics and work-family conflict. As such, the present study is concerned with dissecting the role of job conflict theories in professional performance of the auditors affiliated to Supreme Audit Court. Adopting a mixed method, the current research seeks to identify the propositions concerning job conflict theories of auditors via metasynthesis method and participation of 15 experts within the domain of accounting and administrative management. In pursuit of this goal, a sample of 39 research is scrutinized, resulting in the identification of 3 major components and 10 prepositions. Quantitatively, it employs fuzzy approach and randomly samples 256 number of auditors of Supreme Audit Court of Iran to investigate the interrelationship among the influencing theories of job conflict of the auditors working in Supreme Audit Court. The results reveal that job conflict theory, work-family conflict theory and family-work conflict theory are of paramount importance while studying auditors affiliated to Supreme Audit Court.

  Keywords: job conflict, work-family conflict, family-work conflict, auditors of Supreme Audit Court
 • Malekmohammad Gholami, Hosein Fakhari *, Esfandiyar Malekiyan Pages 69-84
  Abstract Since the introduction of accounting standards in the public sector in Iran since the beginning of 1394, the question of what factors can influence the utilization of public accounting standards is a matter of considerable controversy. Accordingly, the present study seeks to investigate the factors affecting the implementation of public sector accounting standards, which includes organizational features and management features, in the reporting units of the country. For this purpose, a questionnaire was prepared and distributed among 448 students and government directors and public sector institutions. The results of the research show that among the organizational characteristics of the reporter, only the variables of the existence of the accounting information system and the type of recruitment of financial personnel, and among the characteristics of the manager's unit of the reporter, the manager's previous position variables, and the manager's political communication affect the implementation of public accounting standards, and other variables There is no significant effect on the implementation of public sector accounting standards. These findings can be useful for planning and designing appropriate strategies for public sector reporter units to implement public sector accounting standards.
  Keywords: Public Sector Accounting Standards, Organizational Features, Management Features
 • Samaneh Sadeghi Askari *, Gholamreza Soleimany Amiri, Mohammadreza Amini Pages 85-100

  The limited financial resources and facilities of state-owned banks have necessitated the need to evaluate performance in order to plan for increased efficiency and productivity. The purpose of this paper is to present a new approach to evaluate the performance of Maskan bank branches using a hybrid index based on multilayer data envelopment analysis. To this end, by reviewing the theoretical background, interviewing bank experts as well as the documentation available in the bank under study, 5 criteria (resources, facilities, banking services and profitability, cash flow and credit risk control) and 19 sub-criteria were defined and for the statistical population of this study ( 1255 Maskan Bank Branches) Operated in fiscal year 2016. Then, using Data Envelopment Analysis (DEA) model, a hybrid branch performance index was developed for the branches. The findings of this study, along with calculating the relative score of performance index, rank and clustering of Maskan Bank Branches, provided additional useful information such as weighting of performance criteria and sub-criteria for each Branch. By evaluating based on actual performance data, ratings of the branches can be undertaken, as well as weight analysis of these criteria and sub-criteria can provide an appropriate context for performance analysis, defining operational goals and distinct marketing strategies for each branch according to the degree of importance of the criteria and Sub-criteria d Provide the unit and ultimately the performance of the unit and the entire bank.

  Keywords: Performance Evaluation, Multi-layer Data Envelopment Analysis, Composite Index (CI), State Banks, Branches Ranking
 • Parviz Mamsalehi * Pages 101-108
  .The ability of an organization's agility to respond quickly to market requirements and customer needs are defined, the existence of an organization's agility criteria for sustainable long-term success of the organization. According to the daily changes in services and organizational tasks, the only way to succeed in providing better service and better quality building agile organizations. The agile business a fast, consistent and conscious that the ability to adapt quickly in response to unexpected changes and unforeseen events, market opportunities and customer requirements as well. To be successful manufacturing enterprises should change their professional It is this research to show whether the agility capabilities in managing the tax affairs of West Azerbaijan province is favorable or not? tax Affairs offices of West Azerbaijan province in three responsiveness, flexibility and speed are unfavorable and the favorable competence. The establishment of agility can contribute to progress and future challenges to the organization done.
  Keywords: Agility, Responsiveness, Competence, Flexibility
 • Heydar Mohammadzadeh Salteh *, Alireza Leysi Pages 109-120
  Future prediction has been one of the constant concerns of humankind. Today, with the advancement of knowledge it possible for humans to use the knowledge to design the path to the future of life. The present study is a descriptive-analytic view looking at the design of probable state spaces in the future of the public accounting profession. The purpose of this research, adapted from the views of academic professors, researchers and professionals in the profession, is to look at the future of accounting in the public sector. Finally, a general outline of the future of accounting in the public sector is drawn using the scenario analysis method. Invited people in the public sector, including university professors, researchers, financial assistants in 2018-2019, and 30 of them were selected by cluster, they exchanged views through the formation of specialized working groups, and the outcome of the workshops Based on cluster and scale analysis methods, there are 8 possible scenarios that outline the progression of the accounting profession in the public sector. The results of the research indicate that the pioneer of laws will have the most important and influential role in the future of the accounting profession in the public sector, which will increase the legal risks and responsibilities of accountants profession, the tendency to attract and employ individuals Specialist in the public sector will be responsible for responding to the use of modern technologies.
  Keywords: Public Sector Accounting, Futurology, Scenario analysis, Proponents