فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 4 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدرضا زربخش بحری، سمیه حاجتی، زهرا فتوکیان* صفحات 1-14
  زمینه و هدف

  استرس شغلی به عنوان یک فاکتور اصلی در ایجاد بیماری و غیبت از کار پرستاری محسوب می شود. برای داشتن مراقبتی باکیفیت بالا در بیماران، لازم است با شناخت عوامل فردی موثر بر استرس ها، از راهکارهایی برای بهداشت جسمی و روانی پرستاران استفاده نمود. با توجه به واضح نبودن ارتباط ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی پرستاران و نشانه های روان تنی، مطالعه حاضر باهدف تعیین رابطه بین تیپ شخصیتی D و استرس شغلی با نشانه های اختلالات روان-تنی پرستاران انجام شد.

  مواد و روش ها

   طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. 320 نفر از پرستاران شاغل در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران (1395)، به صورت تصادفی انتخاب و بررسی شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه تیپ شخصیتی D، مقیاس تجدیدنظر شده استرس پرستاری و پرسشنامه تجزیه روان تنی بود. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که متغیر تیپ شخصیتی D به میزان معنی داری، روی تغییرات نشانه های اختلالات روان تنی اثر می گذارد (p=0/001) و مقدار متغیر استرس شغلی نسبت معنی داری از واریانس نشانه های اختلالات روان تنی را پس از کنترل متغیر تیپ شخصیتی D پیش بینی می کند (p=0/001).

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج، پرستاران دارای تیپ شخصیتی D، از نشانه های اختلالات روان تنی بالاتری برخوردارند. با توجه به نقش و مسوولیت خطیر پرستاران در مراقبت و بازگرداندن سلامتی و آرامش بیماران، ضروری است که به کاهش تنش های شغلی و بهبود کیفیت زندگی پرستاران توجه شود

  کلیدواژگان: تیپ شخصیتی D، استرس شغلی، اختلالات روان-تنی، پرستاران
 • علی عیسی زادگان، سحر دوست علیزاده* صفحات 15-26
  زمینه و هدف

  انعطاف پذیری شناختی، هم جوشی و گسلش شناختی از متغیرهای مهم و اساسی درزمینه ی بالینی و تشخیصی در درمان های موج سوم روان شناسی است. هدف از این پژوهش مقایسه ی انعطاف پذیری شناختی، هم جوشی و گسلش شناختی در زنان و مردان متقاضی طلاق است.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر از نوع توصیفی، علی مقایسه ای است. جامعه آماری، دربرگیرنده ی زنان و مردان متقاضی طلاق به دادگستری شهرستان ارومیه هستند که از طریق شعب مختلف دادگاه خانواده به کلینیک های مشاوره تحت نظارت دادگستری، در بازه زمانی پاییز و زمستان 1397 مراجعه کرده اند. آزمودنی ها با استفاده از ملاک های ورود به پژوهش غربال شدند، سپس 100 نفر (50 نفر زن، 50 نفر مرد) به صورت کاملا تصادفی انتخاب شدند، برای جمع آوری داده ها همه ی آزمودنی های پرسش نامه انعطاف پذیری شناختی دنیس ندروال پرسشنامه هم جوشی شناختی گیلاندرز را تکمیل کردند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و واریانس تک راهه استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین انعطاف پذیری شناختی در دو جنس مخالف وجود دارد و مردها نسبت به زنان انعطاف پذیری بیشتری دارند(0/05 >p)، ولی بین متغیر هم جوشی و گسلش شناختی میان دو جنس تفاوتی وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده را می توان در کاربست بالینی و درمانی موردتوجه قرار داده و همجوشی شناختی و گسلش شناختی از متغیرهای مهم در روابط زوجین است که می توان برای ارتقا و بهبود تعارضات زناشویی به کار گرفت.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، هم جوشی شناختی، گسلش شناختی، طلاق
 • لیلا عبدالرحیمی*، خلیل جلیلی، شبنم روحی صفحات 27-37
  مقدمه و هدف

  میگرن یک بیماری مغز و اعصاب است که از نظر اتیولوژی چندین عامل در شروع یا تشدید آن تاثیر دارند. یکی از عوامل موثر بر این بیماری عوامل روان شناختی همچون کمال گرایی است. هدف پژوهش حاضر پیش بینی علائم سردرد میگرن بر اساس ابعاد کمال گرایی در پرستاران بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع طرح های همبستگی بود که 280 پرستار زن با روش تصادفی طبقه ای در سال 1397 انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ابعاد کمال گرایی فراست و علائم سردرد میگرن نجاریان استفاده شد. اطلاعات جمع-آوری شده به کمک روش های آماری توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و روش های آماری استنباطی شامل ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS نسخه 23، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  همبستگی معناداری بین ابعاد کمال گرایی و علائم سردرد میگرن وجود داشت بدین صورت که نگرانی در مورد اشتباهات، استانداردهای فردی، نکوهش والدین، تردید به اعمال، انتظارات والدین و سازمان دهی با علائم سردرد میگرن همبستگی معنادار بود (p<0/05). نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که ابعاد کمال گرایی می توانند 35 درصد واریانس سردردهای میگرنی را در پرستاران تبیین کنند.

  نتیجه گیری

   این یافته مبنایی برای بررسی های بیشتر و انجام مداخلات پیشگیرانه و درمانی برای مبتلایان به میگرن و مخصوصا در پرستاران است. بدین صورت که می توان بر مبنای این نتایج پروتکل هایی را برای کاهش کمال گرایی در نظر گرفت و از این پروتکل ها برای کاهش میزان کمال گرایی پرستارانی که دچار سردردهای میگرنی هستند استفاده نمود.

  کلیدواژگان: کمال گرایی، سردرد میگرن، پرستار
 • صدیقه لله گانی*، فاطمه علی اکبری، سلیمان خیری، رضا مسعودی صفحات 38-48
  زمینه و هدف

  مراقبت در بخش مراقبت های ویژه به دلایل متعددی همواره توام با خطاست و یکی از راه های توانمندسازی پرستاران استفاده از ابزار تجزیه وتحلیل امکان بروز خطا و آثار آن می باشد تا پرستاران با شناسایی حالات خطا قبل از رخ دادن خطا آشنا شده و از بروز آن ها جلوگیری کنند. در این راستا پژوهشی باهدف تعیین اثربخشی توانمندسازی ایمنی بیمار با رویکرد تجزیه وتحلیل خطاهای بالقوه مراقبت سلامت بر فرهنگ ایمنی در پرستاران بخش ویژه انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کار آزمایی بالینی در بیمارستان های آیت الله کاشانی و هاجر شهرکرد در سال 98-97 با مشارکت 72 پرستار انجام شد. برنامه توانمندسازی ایمنی بیمار با رویکرد تجزیه وتحلیل خطاهای بالقوه مراقبت در قالب شش جلسه یک و نیم ساعته طراحی و اجرا گردید. اطلاعات توسط پرسشنامه ی اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه ی فرهنگ ایمنی جمع آوری و داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی تحت نرم افزار SPSS نسخه 20 آنالیز گردید.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که روند افزایشی معنی داری در فرهنگ ایمنی پرستاران طی مطالعه در گروه آزمون وجود داشته است که به معنی اختلاف درروند موجود در دو گروه ازنظر فرهنگ ایمنی است  (p<0/001)؛ همچنین اختلاف قبل و پس از پیگیری فرهنگ ایمنی در دو گروه معنی دار بوده است (p<0/001)

  نتیجه گیری

   آزمون توانمندسازی ایمنی بیمار تاثیر مثبتی بر فرهنگ ایمنی در مطالعه حاضر داشته است. به کارگیری رویکرد تجزیه وتحلیل خطاهای بالقوه برای بهبود ایمنی بیماران و ارتقا فرهنگ ایمنی پرستاران توصیه می شود.

  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی بیمار، تکنیک تحلیل حالات بالقوه خطا و آثار آن، مراقبت های ویژه، پرستار
 • رقیه صدیفی، زینب حبیب پور* صفحات 49-61
  زمینه و هدف

  در بخش های درمانی و بالینی تنش ها و چالش های فروانی اتفاق می افتد که ممکن است تبعات و عوارض نامطلوب جسمی و روانی را برای کارکنان به دنبال داشته باشد. پرستاران بخش مراقبت سلامت مشکلات روان شناختی بیشتری را نسبت به سایر کارکنان در محیط های صنعتی یا عمومی دارند. لذا مطالعه حاضر باهدف تبیین درک پرستاران از عوامل روان شناختی محیط کار طراحی گردیده است.

  مواد و روش ها

   این یک تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوی است که طی آن 12 پرستار از بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خوی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در مطالعه مشارکت کردند. جهت جمع آوری داده ها از روش مصاحبه فردی عمیق نیمه ساختارمند استفاده شد. کلیه مصاحبه ها ضبط و سپس دست نویس شده و با استفاده از روش مقایسه ای مداوم و به روش گرانهایم و لاندمن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

   از آنالیز مستمر و مقایسه ای داده ها سه طبقه اصلی و نه زیر طبقه را نمایان کرد. طبقات اصلی «محیط کار پراسترس»، «حمایت ناکافی مدیران» و «عوامل فردی - اجتماعی» بودند.

  نتیجه گیری

   ازنظر روان شناختی محیط کاری پرتنش و چالش زا می تواند باعث به خطر افتادن سلامت روانی پرستاران و پیامدهای نامطلوب حرفه ای شود؛ بنابراین لازم است مدیران پرستاری اقداماتی را در جهت بهبود شرایط روان شناختی محیط کار انجام داده و به حفظ سلامت روانی پرستاران و افزایش کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار کمک کنند.

  کلیدواژگان: استرس روان شناختی، پرستاران، محیط کار، تحقیق کیفی
 • حدیث سوری نژاد، زیبا رئیسی دهکردی، شهناز کهن، مهری شمس، الهام ادیب مقدم* صفحات 62-71
  زمینه و هدف

  شیوه های فرزند پروری یکی از عوامل موثر در شکل گیری شخصیت کودکان است و اتخاذ این شیوه ممکن است در مادران تک فرزند با مادران دارای دو یا چند فرزند متفاوت باشد. پژوهش حاضر باهدف مقایسه سبک فرزند پروری و سلامت روان مادران تک فرزند با دو و چند فرزند انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی همبستگی،70 مادر تک فرزند و 70 مادر با دو یا چند فرزند شهر اصفهان در سال 97-98 ، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه سبک فرزند پروری Bamerind  و پرسشنامه سلامت روان Goldberg بود. تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS21  و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های تی مستقل و همبستگی پیرسون انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که نمرات سبک فرزند پروری مستبدانه در مادران تک فرزند نسبت به مادران دو یا چند فرزند بالاتر بود (p=0/02). بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه (47/0-r = و (p<0/001) و مقتدرانه (r =-0/35 و (p<0/001) با نمره کلی سلامت روان مادران، ارتباط آماری معناداری مشاهده شد و مادرانی که سبک های فرزند پروری سهل گیرانه و مقتدرانه داشتند، از سلامت روان بالاتری برخوردار بودند (p<0/001). وضعیت سلامت عمومی در مادران کودکان تک فرزند و دو یا چند فرزند تفاوت آماری معناداری نداشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش تاثیرگذار سبک های فرزند پروری در سلامت روان والدین و همچنین تفاوت مشاهده شده در سبک های اتخاذشده توسط مادران تک فرزند و دارای دو یا چند فرزند، آموزش و آگاه سازی والدین در این زمینه و استفاده از برنامه های آموزشی باید مدنظر برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سبک فرزند پروری، تک فرزندی، سلامت روان، مادران
 • مریم جام سحر، سوره خاکی*، سیمین اسمعیل پور زنجانی، سهیلا مشعوف صفحات 72-83
  زمینه و هدف

  کیفیت مهم ترین مسئله در عرصه خدمات سلامت به ویژه پرستاری است. ازآنجایی که هرگز نمی توان به سطح مطلق کیفیت دست یافت، بنابراین بررسی مستمر آن الزامی است. هدف این تحقیق، بررسی کیفیت مراقبت های پرستاری از دیدگاه پرستاران و بیماران است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه توصیفی - تحلیلی در سال 1393، 210 بیمار بستری و 210 پرستار شاغل در مراکز آموزشی - درمانی شهید بهشتی تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه روا و پایا کیفیت مراقبت کوالپکس (QUALPAC) شامل 72 سوال توسط بیماران و پرستاران تکمیل شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 21  و آزمون های تی مستقل و یومن ویت نی استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد میانگین سن پرستاران 34/14و میانگین سن بیماران 50/69 بود. همچنین 4/37% از بیماران و 84% از پرستاران کیفیت مراقبت های پرستاری در بعد روانی- اجتماعی، 8/38% از بیماران و 79% از پرستاران کیفیت مراقبت های پرستاری در بعد فیزیکی، 3/41% از بیماران و 5/68% از پرستاران کیفیت مراقبت های پرستاری در بعد ارتباطی را مطلوب ارزیابی کردند. نتایج آزمون یومن ویت نی نشان داد بین دیدگاه بیماران و پرستاران درباره کیفیت مراقبت پرستاری تفاوت معناداری وجود دارد (p<0/001).

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج، بیماران و پرستاران به علت دارا بودن پیش زمینه فکری متفاوت و تجارب مختلف زندگی دارای درک و دیدگاه متفاوتی نسبت به کیفیت مراقبتی بودند. لذا ارزیابی مجدد استانداردهای کیفیت مراقبت با رویکرد مددجو محوری به صورت دوره ای ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت مراقبت پرستاری، بیماران، پرستاران
 • فهیمه شکوهی، الهه توسلی*، آیدا امیری پور، فاطمه کاویانی صفحات 84-93
  زمینه و هدف

  امروزه افزایش جمعیت سالمندان، منجر به افزایش ضرورت توجه به مفاهیم مرتبط با بهداشت و سلامت و کیفیت زندگی طی دهه های گذشته شده است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی سالمندان ساکن در سرای سالمندان شهرکرد انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی- تحلیلی است که در سال 1398 روی 254 نفر از سالمندان ساکن سرای سالمندان شهرکرد با روش نمونه گیری در دسترس انجام گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه علاوه بر پرسشنامه متغیرهای دموگرافیک، پرسشنامه کیفیت زندگی لیپاد (LEIPAD) بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   43/3% سالمندان در گروه سنی 70-60 سال بودند، میانگین نمره کیفیت زندگی سالمندان 19/52±55/31 بود. میانگین نمره کیفیت زندگی مردان 17/05±64/26 و زنان 17/64±46/23بود. بین میانگین نمره کیفیت زندگی با جنس و وضعیت اقتصادی ارتباط معنادار وجود داشت (p=0/001)

   نتیجه گیری

  مشکلات و چالش هایی در گستره ی عملکرد مبتنی بر شواهد بخصوص در پرستاری وجود دارد و در بسیاری از حوزه های پرستاری مطالعات محدود است. کمبود مطالعات تجربی و گسترده شواهد حاصل از این مطالعات را تضعیف می کند. پیشنهاد می گردد پژوهش های تجربی و برنامه های مطالعاتی کشوری در این زمینه انجام شود.

  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی اقتصادی، کیفیت زندگی، سالمندان
 • پریسا ریزه وندی، سیدرضا باقری، علیرضا عبدی، حسنا ویسی، احسان علیمحمدی* صفحات 94-104
  زمینه و هدف

  هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی تاثیر مصرف قبل از ترومای داروهای ضد انعقاد شامل مهارکننده های پلاکتی، وارفارین و ضد انعقادهای مستقیم خوراکی بر پیامد بالینی بیماران با ضربه به سر متوسط تا شدید بود.

  مواد و روش ها

  224 بیمار مسن تر از 50 سال با ضربه ی به سر متوسط تا شدید مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه بین سال های 1393 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های جمعیت شناسی، پاراکلینیک و بالینی بیماران بررسی شد. بر اساس سابقه ی مصرف قبل از ترومای داروهای ضد انعقاد، بیماران به چهار دسته تقسیم شدند. دسته اول بیماران با سابقه مصرف مهارکننده پلاکتی، دسته دوم بیماران با سابقه مصرف وارفارین، دسته سوم بیماران با سابقه مصرف داروهای ضد انعقاد مستقیم خوراکی و دسته چهار شامل بیماران بدون سابقه مصرف هرگونه داروی ضد انعقاد. پیامد بالینی بیماران بر اساس معیار پیامد بالینی گلاسکو در هنگام ترخیص ارزیابی شد.

  یافته ها

  از 224 بیمار مورد بررسی، 95 مورد (42/4%) سابقه مصرف قیل از ترومای هیچ گونه داروی ضد انعقاد را نداشتند. 69 مورد (30/8%) داروی مهارکننده ی پلاکتی مصرف می کردند. 42 مورد (18/8%) سابقه مصرف وارفارین را داشتند و همچنین 18 مورد (8%) سابقه مصرف داروهای ضد انعقاد مستقیم خوراکی را داشتند. در این مطالعه، 41 مورد (18/3%) مرگ در بیمارستان مشاهده شد. 108 بیمار (48/2%) دارای پیامد مطلوب و 116 بیمار (51/8%) دارای پیامد نامطلوب بودند. بیماران با سابقه ی مصرف وارفارین و بیماران با سابقه مصرف داروهای ضد انعقادی مستقیم خوراکی، با میزان مرگ و میر بیشتر و پیامد بالینی نامطلوب تری همراه بودند (p<0/05).

  نتیجه گیری

  مصرف قبل از ترومای وارفارین و داروهای ضد انعقاد مستقیم خوراکی با میزان مرگ ومیر در بیمارستان بیشتر و پیامد بالینی نامطلوب تری همراه بود. اگرچه، ارتباطی بین مصرف قبل از ترومای مهارکننده های پلاکتی با میزان مرگ ومیر در بیمارستان بیشتر و پیامد بالینی نامطلوب تر مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: مهار کننده ی پلاکتی، وارفارین، داروهای ضد انعقادی مستقیم خوراکی، معیارپیامد بالینی گلاسکو
|
 • Mohammad Reza Zarbakhsh Bahri, Somayeh Hajati, Zahra Fotoukian* Pages 1-14
  Background & Aim

  Job stress is considered a major factor in disease development and job absence among nurses. In order to have high quality care, it is necessary to use strategies for the physical and mental health of nurses by identifying factors affecting stress. Given the unclear relationship between personality traits and occupational stress and psychosomatic symptoms among nurses, the study aimed to determine the relationship between personality type D and occupational stress with symptoms of mental disorders in nurses.

  Materials & Methods

  This descriptive, correlational research was performed on 320 randomly selected nurses working in Imam Khomeini Hospital in Tehran, Iran (2016). Data were collected using the type-D scale, nursing stress scale revised, and SDQ-20 questionnaire. In addition, data analysis was performed using Pearson’s correlation coefficient and multiple regression.

  Results

  In this study, personality type D had a significant effect on the changes in the psychosomatic symptoms (P=0.001). Moreover, the level of job stress variable was able to predict a significant ratio of the variance of psychosomatic symptoms after controlling the variable of personality type D (P=0.001).

  Conclusion

  According to the results of the study, nurses with personality type D have high psychosomatic symptoms. Considering the important role and responsibilities of nurses in maintaining the health and well-being of patients, it is essential to reduce the stressors and improve the quality of life of nurses.

  Keywords: Type D Personality_Occupational Stress_Psychosomatic Disorders_Nurses
 • Ali Isazadegan, Sahar Dostalizadeh* Pages 15-26
  Background & Aim

  Cognitive flexibility and cognitive fusion and cognitive defusion are important and fundamental variables in clinical and diagnostic fields of treatments in the third wave of psychology. This study aimed to compare the cognitive flexibility, cognitive fusion, and cognitive defusion in male and female divorce applicants.

  Materials & Methods

  This comparative, descriptive-scientific study was performed on male and female divorce applicants, who referred to the Judiciary of Urmia in the fall and winter of 2018 and were introduced to justice-controlled counseling clinics through various branches of the family court. The subjects were screened using the criteria for entering the research. Ultimately, 100 participants (50 females and 50 males) were randomly selected. Data were collected through completing Denis Nederwall’s cognitive flexibility inventory and Gillanders’ cognitive fusion questionnaire. Data analysis was performed using descriptive statistics and one-way variance.

  Results

  In this study, there was a significant difference between male and female participants in terms of cognitive flexibility since men showed more flexibility, compared to women (p<0.05). However, no significant difference was found between male and female subjects regarding cognitive fusion and cognitive defusion.

  Conclusion

  The obtained results can be considered in clinical and therapeutic applications. In addition, cognitive fusion and defusion are important variables in couples’ relations. Therefore, our findings can be used to improve marital conflicts.

  Keywords: Cognitive Flexibility, Cognitive Fusion, Cognitive Defusion, Divorce
 • Liela Abdolraheminosahad*, Khalil Jalile, Shabnam Rohe Pages 27-37
  Background & Aim

  Migraine is a neurological disorder, the onset and exacerbation of which are affected by several etiological factors. In this regard, one of the factors affecting this disease is psychological factors such as perfectionism. This study aimed to predict migraine headache symptoms based on the perfectionism components in nurses.

  Materials & Methods

  This correlational study was performed on 280 nurses selected by stratified random sampling in 2018. Data were collected using two questionnaires of Frost perfectionism and Najjaryan migraine headache symptoms. In addition, data analysis was performed in SPSS version 23 using descriptive and inferential statistical methods.

  Results

  In this study, there was a significant correlation between the perfectionism dimensions and migraine symptoms (P<0.05). In this context, a significant association was found between concern about errors, personal standards, parental blame, hesitation, parental expectations and organization and migraine symptoms. According to the multiple regression results, perfectionism components explained 35% of the variance of migraine headaches in nurses.

  Conclusion

  Our findings became the basis for more assessments and conducting preventive and therapeutic interventions for individuals diagnosed with migraine, especially nurses. In this regard, protocols can be considered to reduce perfectionism, especially in nurses with migraine headaches.

  Keywords: Perfectionism, Migraine Headaches, Nurses
 • Sedigeh Lalegani*, Fatemeh Aliakbari, Soolayman Khayeri, Reza Masoudi Pages 38-48
  Background & Aim

  Care in the intensive care unit (ICU) is always associated with errors for many reasons, and one of the methods to empower nurses is applying the error analyzing tools and assessing their impacts so that nurses would be familiarized with and prevents error modes before their occurrence. This study aimed to determine the effectiveness of patient safety empowerment program with the technique of failure mode and effects analysis (FMEA) and its impact on safety culture in ICU nurses.

  Materials & Methods

  This clinical trial was performed on 72 nurses in Ayatollah Kashani and Hajar hospital in Shahrekord, Iran, during 2018-2019. The patient safety empowerment program with the FMEA technique was designed and implemented in the form of six one-and-a-half sessions. Data were collected using the demographic characteristics and safety culture questionnaires. In addition, data analysis was performed in SPSS version 20 using descriptive and analytical tests.

  Results

  In this study, there was a significant increasing trend in the safety culture of nurses in the test group, which was indicative of a difference between the two groups in terms of safety culture (P<0.001). Moreover, there was a significant difference in the two groups before and after the safety culture follow-up (P<0.001).

  Conclusion

  According to the results of the study, the patient safety empowerment test had a positive effect on the safety culture. Therefore, it is recommended that the FMEA technique be used to improve patient safety and the safety culture of nurses

  Keywords: Patient Safety Culture, Failure Mode, Effects Analysis, Its Effects, Intensive Care, Nurse
 • Roghieh Sodeify, Zeinab Habibpour* Pages 49-61
  Background & Aim

  There are numerous challenges and tensions in the medical and clinical departments, which might have unfavorable physical and mental consequences for the staff. In addition, health care nurses have more psychological problems, compared to other staff in industrial or public environments. This study aimed to determine nurses’ understanding of psychological factors in the workplace.

  Materials & Methods

  This qualitative study had a content analysis method and was conducted on 12 nurses selected by purposive sampling from hospitals affiliated to Khoy University of Medical Sciences. Data were collected by conducting individual semi-structured interviews with the participants. Notably, all interviews were recorded and transcribed, and the results were analyzed by the constant comparative method and the Graneheim and Lundman method.

  Results

  In total, three categories (stressful workplace, insufficient support of managers, and individual-social factors) and nine subcategories were extracted.

  Conclusion

  Psychologically, stressful and challenging workplaces can jeopardize nurses' mental health and adverse professional outcomes. Therefore, proper measures must be taken by nursing managers to improve the psychological conditions of the workplace and help maintain the mental health of nurses and increase patient safety and care quality

  Keywords: Psychological stress, Nurses, Work place, Qualitative research
 • Hadis Sourinejad, Ziba Reisi Dehkordi, Shahnaz Kohan, Mehri Shams, Elham Adibmoghaddam* Pages 62-71
  Background & Aim

  Parenting styles are effective factors for children's personality formation. However, single-child and multiple-children mothers might adopt different parenting approaches. This study aimed to compare single-child and multiple-children mothers in terms of parenting style and mental health.

  Materials & Methods

  This descriptive, correlational study was performed on 70 single-child and 70 multiple-children mothers, selected by random sampling, in Isfahan, Iran during 2018-2019. Data were collected using Baumrind parenting style questionnaire and Goldberg mental health questionnaire. In addition, data analysis was performed in SPSS version 21 using descriptive statistics, as well as the independent t-test and Pearson’s correlation coefficient.

  Results

  In this study, the scores of the authoritarian parenting style were higher in single-child mothers, compared to multiple-children mothers (P=0.02). In addition, there was a significant relationship between indulgent (r= -0.47, p <0.001) and authoritative parenting style (r= -0.35, p <0.001) and total mental health score of mothers. In other words, mothers who adopted the indulgent and authoritative parenting style had a higher mental health level (P<0.001). However, no significant difference was observed between the single-child and multiple-children mothers in terms of the level of general health.

  Conclusion

  Given the effective role of parenting styles on parents’ mental health and the difference observed in the approaches adopted by single-child and multiple-children mothers, it is suggested that related educational programs be designed by policy-makers to raise parents’ awareness of this issue.

  Keywords: Parenting Style, Single Child, Mental Health, Mothers
 • Maryam Jamsahar, Sooreh Khaki*, Simin Esmeilpour Zanjani, Soheila Mashouf Pages 72-83
  Background & Aim

  Quality is the most important issue in the field of healthcare services provision, especially the nursing field. Since one can never achieve an absolute level of quality, it is imperative to constantly review this issue. This study aimed to evaluate the quality of nursing care from the perspective of nurses and patients.

  Materials & Methods

  This descriptive-analytical study was performed on 210 hospitalized patients and 210 nurses working in Shahid Beheshti health care centers selected by convenience sampling in 2014. Data were collected using the valid and reliable 72-item questionnaire of QUALPACS nursing care competed by all nurses and patients. In addition, data analysis was performed in SPSS version 21 using independent t-test and Mann-Whitney U.

  Results

  In this study, the mean age of the nurses and patients was 34.14 and 50.69 years, respectively. Moreover, 37.4% of patients and 84% of nurses considered the quality of nursing cares in the psychosocial dimension to be suitable. In addition, 38.8% of patients and 79% of nurses mentioned that nursing care quality was suitable in the physical dimension. Finally, 41.3% of patients and 68.5% of nurses considered the quality of nursing care in the communication dimension to be suitable. According to Mann-Whitney U results, there was a significant difference between the viewpoints of patients and nurses regarding the quality of nursing care (P<0.001).

  Conclusion

  According to the results of the study, patients and nurses had different perceptions and viewpoints about quality of care due to having various intellectual backgrounds and life experiences. Therefore, it is necessary to periodically reassess the quality standards of care with a client-centered approach.

  Keywords: Nursing Care Quality, Patients, Nurses
 • Fahimeh Shokouhi, Elahe Tavassoli*, Aida Amiripour, Fatemeh Kaviani Pages 84-93
  Background & Aim

  Increasing elderly population has led to increased attention to the concepts of health and quality of life in the past decades. The present study aimed to determine The Relationship of Socioeconomic Factors and quality of life among elderly living in nursing homes in Shahrekord.

  Materials & Methods

  The present research was a descriptive-analytical study which was conducted on 254 elderly of living in nursing homes in Shahrekord. The participants were selected using Convenience sampling. The required data were collected through a two-part questionnaire (demographic variables, LEIPAD questionnaire) and then statistically analyzed using descriptive statistics and analytical tests (Pearson correlation and ANOVA analysis) in SPSS-18.

  Results

  The age of 43.3% of the elderly was 60-70 years. Based on the results, the mean score of quality of life for men was 64.25±17.05 and women 46.23±17.64. There is a direct and significant relationship between the mean score of quality of life and sex and economic status (p=0.001).

  Conclusion

  The results showed that the elderly had a medium of quality of life. it is necessary to have a approach to help elder people to advance and maintain public health and quality of life.

  Keywords: Socioeconomic Factors, Quality of Life, Elder People
 • Parisa Rizevandi, Ehsan Alimohammadi*, Seyed Reza Bagheri, Alireza Abdi, Hosna Veisi Pages 94-104
  Background & Aim

  The main goal of the present study was to investigate the impact of preinjury intake of direct oral anticoagulants (DOACs), warfarin, and antiplatelet on clinical and radiological neuro-deterioration of patients with moderate to severe traumatic brain injury (TBI).

  Materials & Methods

  We investigated 224 consecutive patients more than 50 years old with moderate and severe TBI admitted to the Taleghani hospital, Kermanshah, Iran, between Jul 2014 and Jul 2019, retrospectively. Demographic, clinical, and laboratory data were retrospectively reviewed using the electronic medical records of all patients. Patients were categorized into four groups: nonuser patients, patients on platelet inhibitors, patients on warfarin and patients taking any DOACs. Clinical outcome was evaluated with the Glasgow Outcome Scale.

  Results

  95 patients (42.4%) received no anti thrombotic drugs before the trauma. However, 69 patients (30.8%) were receiving platelet inhibitors, 42 subjects (18.8%) were on the warfarin, and 18 cases (8.0%) were on the DOACs before their trauma. There were 41 cases (18.3%) with in-hospital mortality. Our results showed that, 108 patients (48.2%) had a favorable outcome and 116 ones (51.8%) had an unfavorable outcome. Patients on Warfarin and those were receiving DOACs were associated with higher mortality as well as a more unfavorable clinical outcome (p<0.005).

  Conclusion

  Preinjury use of DOACs and warfarin is associated with higher mortality and worse clinical outcome. However, preinjury antiplatelet therapy did not contribute to in-hospital mortality and poor clinical outcomes.

  Keywords: platelet inhibitors, warfarin, direct oral anticoagulants, Glasgow Outcome Scale