فهرست مطالب

 • سال بیست و سوم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مرضیه رستمی، کیومرث امینی*، بابک خیرخواه صفحات 1-13
  زمینه

  فلزات سنگین از طریق فعالیت های صنعتی به محیط زیست وارد می‎گردند و باعث آلودگی اکوسیستم های طبیعی می شوند. شناسایی باکتری های مقاوم به فلزات سنگین نقش مهمی در رابطه با آلودگی محیط و در نهایت پاکسازی آن ایفا می نماید. لذا، هدف از مطالعه حاضر جداسازی ژن های مقاوم به فلزات سنگین سودوموناس آیروجینوسا و تاثیر ذرات نانو آهن بر بیان ژن آن به روش Real time-PCR می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 60 جدایه سودوموناس آیروجینوسا تحت مطالعه قرار گرفت. فراوانی ژن czr به روش PCR تعیین شد. همچنین اثرات نانوپارتیکل آهن بر بیان ژن czr به روش Real-time PCR پس از استخراج RNA ارزیابی گردید.

  یافته ها

  در این مطالعه تعداد 25 جدایه حامل ژن czr بودند. همچنین نانوذره آهن توانست در محیط آزمایشگاهی بیان ژن مقاومت به فلزات سنگین را در سودوموناس آیروجینوسا کاهش دهد.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که مقاومت گونه های مختلف باکتری سودوموناس آیروژینوزا به فلز سنگین کادمیوم متفاوت است.

  کلیدواژگان: سودوموناس آیروجینوسا، فلزات سنگین، ژن czr، Real-time PCR
 • فرنوش انوشا، باقر سیدعلیپور*، سید محمد حسینی صفحات 14-26
  زمینه

  با توسعه سریع در صنعت نانوفناوری، فهم سمیت نانوذرات و فاکتورهای مرتبط با خطرات آن ها بر موجودات زنده ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در سرم وکبد موش صحرایی می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 48 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به 8 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل هیج تیماری دریافت نکرد، گروه شم سرم فیزیولوژیک و گروه های تیمار، نانوذرات نیکل و کلرید نیکل با غلظت 5، 15 و 25 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت تزریق درون صفاقی دریافت کردند. بعد از خونگیری، بافت کبد جدا، هموژنیزه و سپس فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، سطح مالون دی آلدیید و گلوتاتیون اندازه گیری شدند.

  یافته ها

  میانگین ظرفیت آنتی اکسیدان تام در گروه های نانوذره نیکل با غلظت 5، 15 و 25 میلی گرم بر کیلوگرم در سرم به ترتیب (003/0=P)، (034/0=P) و (006/0=P) و در کبد به ترتیب (012/0=P)، (029/0=P) و (005/0=P) نسبت به کنترل کاهش معنی داری نشان داد. میانگین سطح MDA سرم و کبد در گروه نانوذره نیکل و کلرید نیکل فقط با غلظت 25 میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به کنترل (03/0=P) و (014/0=P) افزایش معنی داری نشان داد. میانگین فعالیت GST سرم در گروه های نانوذره نیکل با غلظت 15 و 25 به ترتیب کاهش معنی داری (014/0=P) و (04/0=P) نسبت به گروه کنترل نشان داد.

  نتیجه گیری

  نانوذره نیکل احتمالا باعث القاء تولید رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو می شود. کاهش ظرفیت آنتی اکسیدان تام و افزایش MDA نشان دهنده آسیب اکسیداتیو بافت کبد است.

  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، نانوذره نیکل، کلرید نیکل، پراکسیداسیون لیپیدی، موش صحرایی
 • محمدرضا ادراکی، احسان کریمی، حمید آموزگار*، محمدرضا نوایی فر صفحات 27-35
  زمینه

  آنژیوگرافی قلبی، یکی از روش های تشخیصی و درمانی با بالاترین دوز جذبی اشعه ایکس است و می تواند خطراتی برای بیماران ایجاد کند. این مطالعه با هدف بررسی دوز جذبی اشعه در آنژیوگرافی قلبی تشخیصی و مداخله ای در کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد و سپس این میزان اشعه با دوز جذبی سایر دستگاه های مولد اشعه x مقایسه گردید.

  مواد و روش ها

  این مطالعه آینده نگر از فروردین 1396 تا آبان 1396 بر روی بیماران کودک و نوجوان زیر 18 سال انجام شد، که به علت بیماری قلبی در بیمارستان های نمازی و شهید فقیهی شیراز تحت کاتتریزاسیون و آنژیوگرافی قلبی قرار گرفتند. بیماران بر اساس اهداف آنژیوگرافیک به پنج دسته تقسیم شدند و میزان دوز موثر و نیز میزان دوز اشعه به سطح بدن این بیماران محاسبه گردید.

  یافته ها

  در این مطالعه 148 بیمار بررسی شدند و 36 کاتتریزاسیون تشخیصی و 112 آنژیوگرافی مداخله ای برای آن ها به انجام رسید. و میزان دوز موثر آنژیوگرافی تشخیصی حدود 23/50 (mGymSv) و در آنژیوگرافی مداخله ای حدود 39/ 48(mGy mSv) به دست آمد. و متوسط دوز اشعه به سطح بدن در آنژیوگرافی تشخیصی 28/427 mGy و متوسط آن در آنژیوگرافی مداخله ای 62/478 mGy´cm2 تعیین گردید. بیشترین زمان فلوروسکوپی و فیلم به بستن نقص دیواره بین بطنی با 67/11 ثانیه و بیشترین دوز موثر جذبی نیز به همین پروسیجر درمانی با میزان اشعه mGy 514/68 مربوط بود. همچنین بیشترین میزان دوز اشعه به سطح نیز مربوط به همین پروسیجر با 843/623 mGy.cm2 بود.

  نتیجه گیری

  میزان دوز جذبی اشعه در این بیماران، قابل قبول بود و بنظر می رسد که خطر سرطان زایی زیادی برای آینده بیماران ایجاد نمی کند. و در تحقیقات سایر محققین، دوز موثر جذبی بیشتر از 70 تا 100 mGy، به عنوان یک عامل ایجاد سرطان مطرح شده است. با این وجود اگر برای بیماران در طول زندگی، دوباره مدالیته های مولد اشعه ایکس استفاده شود، ممکن است برای آن ها خطر سرطان زایی در پی داشته باشد

  کلیدواژگان: آنژیوگرافی قلبی، کودکان، فلوروسکوپی، دوز موثر، اشعه
 • آتوسا مصطفوی، حامد هاشمی، سیدعبدالحسین طباطبایی* صفحات 36-47
  زمینه

  بیماری های قلبی مهم ترین علت غیر مامایی مرگ ومیر مادران در دوران بارداری بوده و تقریبا 10 درصد مرگ ومیر مادران را تشکیل می دهند. این بیماری ها موجب بروز عوارضی برای مادر و نوزاد می شوند. در این مطالعه اثرات متقابل حاملگی و بیماری های قلبی - عروقی بر یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفتند و هدف، بررسی سه دسته از عوارض شامل عوارض قلبی مادری (جدی و تهدید کننده حیات/ غیرتهدید کننده حیات)، عوارض زایمانی مادری وعوارض جنینی/ نوزادی بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر به صورت توصیفی - مقطعی بر روی مادران باردار با بیماری قلبی - عروق صورت گرفت. سن کنونی مادر در این بارداری، نوع بیماری قلبی مادر، اطلاعات پاراکلینیک بیمار در بارداری، سن ختم بارداری، پیامدهای نامطلوب مادر، آپگار دقیقه اول و پنجم نوزاد موقع تولد، نتیجه و پیامدهای نوزادی و سقط جنین ثبت گردید. پس از جمع آوری این اطلاعات آنالیز آماری آن ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 بر اساس اهداف پژوهش صورت گرفت.

  یافته ها

  نوزادان مادران دارای تترالوژی فالوت (000/0=P)، بیماری های عروق کرونر (045/0=P)، کوارکتاسیون آیورت (000/0=P) و مادران با سابقه پره اکلامپسی یا دارای پره اکلامپسی (000/0=P) به طور معناداری دارای وخامت حال بیشتر بودند ولی در مادران دارای پرفشاری خون مزمن نسبت به سایر بیماری های مطرح شده به طور معناداری نوزادان احتیاج به بستری در NICU پیدا نکردند (0/001>=P). مادران دارای بیماری دریچه ای (005/0=P) و بیماری های عروق کرونر (022/0=P)، به طور معناداری دارای وخامت حال بیشتر بودند ولی مادران دارای پرفشاری خون مزمن نسبت به سایر بیماری های مطرح شده به طور معناداری احتیاج به بستری در ICU پیدا نکردند. (0/001>=P). در این مطالعه هیچ مورد مرگ مادر گزارش نشد.

  نتیجه گیری

  در مطالعه ما نوزادان مادران دارای بیماری های قلبی تترالوژی فالوت، بیماری های عروق کرونر، سابقه یا ابتلا به پره اکلامپسی، کوارکتاسیون آیورت و بیماری دریچه ای و کاردیومیوپاتی دیلاته شده عوارض بیشتری در پی داشتند. همچنین از میان بیماری های دریچه ای بیماری های دریچه میترال با وخامت بیشتری در حال نوزادان همراه بودند.

  کلیدواژگان: بارداری، بیماری قلبی، زایمان، پیامد مادری و جنینی
 • فرهاد محمدجعفری، حمید کاردانی، جواد بهمنی* صفحات 48-55
  زمینه

  گاز رادون از جمله مواد رادیواکتیوی می باشد که خیلی زیاد در معادن زیرزمینی یافت می شود و از طریق تنفس می تواند وارد ریه و سبب ایجاد بیماری در افراد شود. هدف از این مطالعه اندازه گیری غلظت گاز رادون و دوز جذبی موثر سالانه معدن کاران در غارهای سبز، مسلم و کمری معدن فیروزه نیشابور می باشد. نتایج تحقیق با حدود مجاز مقایسه می شود و می تواند نقش مهمی در پیشگیری از هر گونه بیماری برای معدن کاران داشته باشد.

  مواد و روش ها

  غلظت گاز رادون در معدن فیروزه نیشابور در عمق 250 متری از سطح زمین به کمک دستگاه RTM1688 اندازه گیری می شود. با استفاده از مقادیر به دست آمده، دوز جذب شده موثر سالانه رادون توسط معدن کاران محاسبه می شود.

  یافته ها

  میزان غلظت گاز رادون در این معدن در سه مکان غار سبز، غار مسلم و غار کمری به ترتیب 33/5039، 67/4758 و 3277 بکرل بر متر مکعب اندازه گیری شد و مشخص گردید معدن کاران فیروزه به طور متوسط در هر یک از مکان ها به مقدار 07/41، 78/38 و 70/26 میلی سیورت دوز سالانه دریافت می کنند.

  نتیجه گیری

  مقادیر غلظت اندازه گیری شده در سه مکان معدن فیروزه نیشابور از حد مجاز بیشتر است و دوز موثر سالانه دریافتی کارکنان نیز در غار سبز، غار مسلم بالاتر از حد مجاز است. به منظور پیشگیری از هر گونه شیوع بیماری پیشنهاد می گردد ضمن کاهش زمان شیفت کاری از تردد غیرضرروی معدن کاران در محل های مشخص شده با دوز بالا خودداری و از تهویه های مناسب با بازده بالا استفاده شود.

  کلیدواژگان: رادون، دوز، رادیواکتیو، معدن، سرطان، نیشابور
 • مجید رستمی، مولود کیخسروانی*، علی پولادی ریشهری، محمدرضا بحرانی صفحات 56-69
  زمینه

  تولد کودک درخودمانده، موجب بروز چالش در خانواده بویژه در مادر است. هدف پژوهش مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و راهبردهای مقابله ای در کاهش اضطراب و ناامیدی در مادران کودکان اتیستیک بوده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون چند گروهی با گروه گواه می باشد. 30 نفر از مادران کودکان مراکز آموزشی- درمانی خاص کودکان اتیستیک شهر بوشهر به صورت نمونه در دسترس و به طور تصادفی در سه گروه گمارده شدند. گروه های آزمایشی هر کدام در 8 جلسه درمانی هر هفته یک جلسه 90 دقیقه ای شرکت داشتند؛ ولی به گروه گواه هیچ درمانی ارایه نشد. ابزار پژوهش شامل مقیاس اضطراب و ناامیدی بک، بود. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیری و روش تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نشان داد که درمان پذیرش و تعهد و راهبردهای مقابله ای بر کاهش اضطراب و ناامیدی نسبت به گروه گواه، به طور معناداری در مادران اثربخش بوده است (p<0/01)؛ اما در مرحله پیگیری از لحاظ آماری معنادار نشدند. نتایج آزمون توکی نشان داد میانگین گروه درمان پذیرش و تعهد در متغیر اضطراب نسبت به گروه آموزش راهبردهای مقابله ای در پس آزمون، اثربخش تر بود و تفاوت معنادار نشان داد (p<0/05).

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش، اثربخشی این دو مداخله در کاهش اضطراب و ناامیدی را نشان داده است. از این رو، درمانگران می توانند از این دو رویکرد درمانی و آموزشی به ویژه درمان پذیرش و تعهد که موج نوینی از درمان های شناختی- رفتاری است، استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، آموزش راهبردهای مقابله ای، اضطراب، ناامیدی
 • سید ضیاءالدین تابعی*، ایرج نبی پور صفحات 70-86
  زمینه

  اخیرا اریک توپال، پزشک- دانشمند، نظریه «پزشکی ژرف» را در سال 2019 پیشنهاد داده است که برخاسته از پیشرفت های دو دهه گذشته پزشکی سیستمی و پزشکی دیجیتالی همراه با همگرایی علم و فناوری در گستره بیولوژی و شکل گیری پزشکی فرادقیق است. نظریه طب متعالیه که برگرفته از حکمت متعالیه ملاصدرا است با رویکردی کل نگر به پزشکی می نگرد.

  مواد و روش ها

  در امتداد گسترش نظریه طب متعالیه، به پاردایم پزشکی مدرن یعنی نظریه”پزشکی ژرف“پرداخته می شود و سه جزء مطرح آن از زاویه دید نظریه طب متعالیه به کنکاش کشانده می گردد.

  یافته ها

  در برابر جزء”فنوتیپ سازی ژرف“نظریه”پزشکی ژرف“، «حکمت بدن» از نظریه طب متعالیه قرار می گیرد. عقل نظری (نفس عالمه) و نفس شناسی سینایی در برابر جزء «یادگیری ژرف» در پارادایم پزشکی ژرف قابل تحلیل است. با گزینش مفهوم «انسان کامل» از ژرفای آثار ابن عربی و یکپارچه سازی آن با حکمت متعالیه، شکل تکامل یافته طب متعالیه می تواند مفاهیم جزء سوم پزشکی ژرف «همدلی ژرف» را از خود نشان دهد.

  نتیجه گیری

  نظریه طب متعالیه، به شکل پیشرفته ای، هر سه جزء نظریه پزشکی ژرف را بیان می دارد و از این رو می تواند به صورت ابزاری در پارادایم پزشکی مدرن به کار برده شود.

  کلیدواژگان: پزشکی ژرف، طب متعالیه، ملاصدرا، ابن عربی، ابن سینا
|
 • Marzeah Rostami, Kumarss Amini*, Babak Kheirkhah Pages 1-13
  Background

  Heavy metals enter the environment through industrial activities and contaminate natural ecosystems. Identification of heavy metal-resistant bacteria plays an important role in environmental pollution and ultimately cleansing it. Therefore, the aim of the present study was to isolate the resistant genes of Pseudomonas aeruginosa and the effects of nanoparticles on gene expression using real-time PCR.

  Materials and Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 60 isolates of P. aeruginosa were studied. Frequency of czr gene was determined by PCR. Also, the effects of iron nanoparticles on czr gene expression were evaluated by real-time PCR after RNA extraction.

  Results

  In this study, 25 isolates were carriers of czr gene. Also, iron nanoparticles could reduce the
  expression of the heavy metal resistance gene in P. aeruginosa in vitro.

  Conclusion

  This study showed that the resistance of different species of P. aeruginosa to the heavy metal cadmium is different.

  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Heavy metals, czr gene, Real-time PCR
 • Farnoosh Anoosha, Bagher Seyedalipour*, Seyedmohammad Hoseini Pages 14-26
  Background

  Rapid development of the nanotechnology industry requires that we understand the toxicity of nanoparticles and factors associated with their risks to living organisms. The aim of this study was to investigate the toxicity of nickel nanoparticles (Ni NPs) and nickel chloride on the activity of antioxidant enzymes in serum and liver of rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 48 Wistar rats were randomly divided into 8 groups (n=6). The control group did not receive any treatment, a sham group (normal saline), and experimental groups received Ni NPs and nickel chloride at concentrations of 5, 15 and 25 mg/kg by intraperitoneal injection. After blood collection, liver tissue was isolated and homogenized to measure the activity of antioxidant enzymes: glutathione (GSH) and malondialdehyde (MDA).

  Results

  Total antioxidant capacity of serum significantly decreased in NiONPs groups at doses of 5, 15, and 25 mg/kg (p=0.003, p=0.034, p=0.006) compared with the control, respectively. Furthermore, total antioxidant capacity in liver significantly decreased in NiONPs groups at doses of 5, 15, and 25 mg/kg (p=0.012, p=0.029, p=0.005), respectively. The mean serum and liver MDA levels of Ni NPs and NiCl2 groups significantly increased only at the dose of 25 mg/kg (p=0.03) and (p=0.014) compared to the control. The mean serum GST activity of Ni NPs groups significantly decreased at doses of 15 and 25 mg/kg (p=0.014) and (p=0.04) compared to the control, respectively.

  Conclusion

  Nickel nanoparticles probably induce the production of free radicals and oxidative stress. Decreased total antioxidant levels and increased MDA indicates oxidative stress of liver tissue.

  Keywords: Oxidative stress, Nickel nanoparticle, Nickel chloride, Lipid peroxidation, Rat
 • Mohammad Reza Edraki, Ehsan Karimi, Hamid Amoozgar*, Mohammad Reza Navaeifar Pages 27-35
  Background

  Cardiac catheterization and angiography are diagnostic and therapeutic imaging modalities that produce the highest X-ray radiation, which might impose lifelong risks to patients. This study aimed to evaluate radiation burden among children and adolescents with congenital heart diseases, who underwent cardiac catheterization and angiography. Then the results were compared with other imaging modalities.

  Materials and Methods

  In this prospective study, children and adolescents with congenital heart diseases were consecutively evaluated from April 2017 till November 2017. This research was designed in Namazi and Faghihi teaching hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. In addition to the basic data and total radiation time, effective dose and dose area product were assessed for each patient.

  Results

  We enrolled 148 consecutive patients under 18 years old, who underwent 36 diagnostic and 112 interventional cardiac catheterizations. Effective dose was 50.23 mGy in the diagnostic catheterizations, and 48.39 mGy in the interventional angiographies. Also the dose area product was 427/28 mGy.cm2 in the diagnostic catheterizations, and 476.62 mGy.cm2 in the interventional angiography. The most time-consuming cine fluoroscopy pertained to ventricular septal defect closure and (11.67seconds) and the most effective dose and dose area product pertained to the same procedure, as well (68,514 mGy and 623,843 mGy.cm2 respectively).

  Conclusion

  Effective dose and dose area product in cardiac catheterization were desirable, and some
  previous studies revealed that carcinogenic effect of X-ray radiation is more prominent when effective dose is more than 70-100 mGy. Thus the effective dose might not cause hazardous outcomes if other x ray
  modalities are not frequently requested for them in future.

  Keywords: Cardiac angiography, Pediatrics, Fluoroscopy, Effective dose, Radiation
 • Atosa Mostafavi, Hamed Hashemi, Seyed Abdolhossein Tabatabaei* Pages 36-47
  Background

  Cardiac diseases are considered as major cause of maternal mortality during pregnancy and account for about 10% of all maternal mortalities. Cardiac diseases cause complications for both mother and fetus. In this study, we evaluated the effects of cardiac diseases on pregnancy and vice versa. Three groups of complications were examined: complication of maternal heart (serious and life-threatening or not
  life-threatening), complications during laber and complications of infant/fetus.

  Materials and Methods

  This is a descriptive cross-sectional study on pregnant women with heart diseases. Maternal age at pregnancy, type of heart disease, maternal paraclinical information, pregnancy termination, maternal adverse outcomes, infants’ first- and fifth-minute apgar score, and neonatal outcomes and abortions were recorded. After collecting these data, statistical analysis was performed using SPSS20 software.

  Results

  Mothers with tetralogy of fallot (P=0.000), coronary artery disease (P=0.045), aortic coarctation (P=0.000), and eclampsia or pre-eclampsia (P=0.000) experienced a significantly worse condition. However, infants of mothers with chronic hypertension needed NICU significantly less as compared with those with other heart diseases (P<0.001). Maternal death was not reported in our study, and there was a significant deterioration in mothers with valvular diseases (P=0.005) and coronary artery disease (P=0.022). The need for admission to the ICU was significantly lower in mothers with chronic hypertension as compared to those with other illnesses (P=<0.001).

  Conclusion

  In our study, mothers with cardiovascular diseases, tetralogy of fallot, coronary artery disease, history of pre-eclampsia, history of aortic coarctation, valvular diseases, and dilated cardiomyopathy had more complications in neonates. Among the valvular diseases, mitral valve disease was also associated with a worse condition in neonates.

  Keywords: Pregnancy, Cardiovascular disease, Delivery, Maternal, fetal outcomes
 • Farhad Mohammad Jafari, Hamid Kardani, Javad Bahmani* Pages 48-55
  Background

  Radon is one of the most common radioactive substances in underground mines which can enter the lungs and cause diseases. The purpose of this research is to measure the concentration of radon and the annual dose absorbed by miners at Sabz, Moslem, and Kamari caves in Neyshabur turquoise mine. The results are compared with standard permissible limits and can play a significant role in preventing risk of diseases in mone workers.

  Materials and Methods

  The concentration of radon in the Neyshabur turquoise mine was measured at the depth of 250 m from the earth surface using the RTM1688 device. The obtained values were used to caculate the annual effective dose of radon absorbed by miners.

  Results

  The results show that the concentration of radon was 5039.33, 678.46, and 3277 Bq.m-3  respectively at three locations of Sabz, Moslem, and Kamari caves with mean annual effective doses in miners as 41.07, 38.78 and 26. 70 mSv per year, respectively. 

  Conclusion

  The measured concentration values are higher than  the maximum permissible limit in three locations of the Neyshabur turquoise mine, and the mean annual effective dose was higher than the permissible limit in Sabz and Moslem caves. In order to prevent morbidity, it is suggested that working time be reduced, miners’ unnecessary traffic be avoided in high-dose locations, and high-efficiency ventilation be used.

  Keywords: Radon, dose, radioctive, mine, cancer, Neyshabur
 • Majid Rostami, Moulod Keykhosrovani*, Ali Poladi Rishehri, Mohammad Reza Bahrani Pages 56-69
  Background

  The birth of a child with authistic spectrum disorder is a challenge to the family, especially to mothers. The purpose of this research was to compare the effectiveness of acceptance commitment therapy and coping strategies in decreasing anxiety and despair in mothers of children with autism.

  Materials and Methods

  This qausi-experimental multigroup pre-test, post-test design with a control group enrolled 30 mothers of children with autism who were being treated in teaching-treatment centers of Booshehr city using convenience sampling. They were randomly classified into three groups. The experimental groups participated in eight sessions of 90 minutes in 8 weeks, while the control group did not receive anyinterventions. Beck Anxiety Inventory and Beck Hopelessness Scale were used to collect research data. The collected data were analyzed by multivariate analysis of covariance and Tukey post hoc test.

  Results

  Results showed that acceptance commitment therapy and training coping strategies significantly decreased anxiety and despair in mothers in the experimental groups compared to those in the control group (p<0.01), but the decrease was not significant in the follow-up stage. Tukey's test showed acceptance commitment therapy was significantly more effective for anxiety than training coping strategies in the
  post-test (p<0.01).

  Conclusion

  Our findings showed that both treatments were effective in decreasing anxiety and despair. Hence, therapists can use these two therapeutic and training approaches, especially acceptance commitment therapy, which is a new wave of cognitive – behavioral therapy.

  Keywords: Acceptance commitment therapy, Training coping strategies, Anxiety, Despair
 • Seyed Ziaaddin Tabei*, Iraj Nabipour Pages 70-86
  Background

  Very recently, Eric Topol, a physician-scientist, introduced his “deep medicine” theory in 2019. This theory has been originated from the last two decades advancements of systems medicine and digital medicine, science and technology convergence in biological fields and formation of the precision medicine. The transcendent medicine theory that has been derived from Sadr ad-Din Shirazi’s transcendent theosophy looks to medicine with a holistic view.

  Materials and Methods

  In extension of the theory of Transcendent medicine, we discussed paradigm shift in medicine with deep medicine theory and its three components were challenged via the viewpoints of transcendent medicine.

  Results

  The body theosophy which has been derived from the transcendent medicine theory is the counterpart of “deep phenotyping” component of deep medicine. The speculative reason of Ibn-Sins’s science of soul which has been projected in transcendent medicine theory could be compare with “deep learning” component of deep medicine theory. With extraction of Ibn-Arabi’s concept of perfect man and its integration with transcendent medicine, the advanced model this theory could present “deep empathy”, the third component of deep medicine.

  Conclusion

  The transcendent medicine theory expresses all three components of deep medicine in a unique form. Hence, this theory could be used as a tool in the paradigm shift of modern medicine.

  Keywords: Deep medicine, Transcendent medicine, Ibn-Arabi, Sadr ad-Din Shirazi, Ibn-Sina