فهرست مطالب

طب کار - سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عادل مظلومی*، معصومه خدادادی، سودا پناهی صفحات 1-13
  مقدمه و هدف

  کمردرد یکی از اختلالات اسکلتی عضلانی شایع در میان شاغلین از جمله کارکنان اداری می باشد. در این رابطه جهت کاهش درد کمر و بازگشت به کار عوامل متعددی موثر می باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی این عوامل بر بازگشت به کار کارمندان اداری با سابقه کمردرد می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه بر روی 303 نفر از کارمندان اداری یک شرکت نفتی در جنوب کشور انجام شد. متغیرهای تحقیق با استفاده از پرسشنامه ای که حاوی چهار بخش بود مورد مطالعه قرار گرفت. بخش های پرسشنامه شامل مشخصات دموگرافیکی، متغیرهای شغلی و اطلاعات مربوط به کمردرد و مداخلات انجام شده جهت بازگشت به کار افراد بودند.

  یافته ها

  اکثر شرکت کنندگان مرد با رده سنی 47-35 سال، تحصیلات لیسانس با سابقه کار 25-9 سال بودند. اکثر کارمندان فعالیت ذهنی، فیزیکی و فشار زمانی متوسط تا زیاد داشتند. از 303 نفر شرکت کننده، 85 نفر (1/28 درصد) سابقه کمردرد داشتند. علت کمردرد در این افراد بیشترگرفتگی عضلانی بود (52/9درصد). بیشترین روش درمانی مورد استفاده در بین افراد فیزیوتراپی بود (8/51 درصد). حدود 91 درصد از شرکت کنندگان مداخله فردی از نوع تغییر در سبک زندگی داشتند، همچنین،2/88 درصد مداخله شغلی بصورت تغییر در وضعیت بدنی حین انجام کار داشتند. بعلاوه، 4/62 درصد افراد از مداخله سازمانی بصورت انجام کار تیمی برخوردار بودند. متغیرهای سن، فعالیت فیزیکی و نیز روش درمان با مولفه بازگشت به کار ارتباط معناداری را از لحاظ آماری نشان دادند. در بحث مداخلات، هر گونه مداخله فردی، شغلی و سازمانی با مولفه بازگشت به کار دارای ارتباط معناداری بود.

  نتیجه گیری

  درافراد جوان تر و همچنین افراد با فعالیت فیزیکی کمتر، توانایی بازگشت به کار بیشتر نشان داده شده است و همچنین انجام فیزیوتراپی نسبت به سایر درمان ها باعث تسریع در روند بازگشت به کار شده است. مداخلات فردی از قبیل تغییر سبک زندگی و انجام ورزش خاص و نیز مداخلات شغلی از قبیل تغییر در ایستگاه های کاری، تغییر در وضعیت بدنی حین انجام کار و همچنین مداخلات سازمانی از قبیل معاینات ادواری ویژه، انجام کار تیمی و کلاس های آموزشی ویژه تاثیر زیادی بر احتمال بازگشت به کار افراد داشت.

  کلیدواژگان: کمردرد، بازگشت به کار، مداخله فردی، شغلی و محیطی
 • سعید شجاعی برجوئی*، حمیدرضا عظیم زاده، اصغر مصلح آرانی، محمدرضا کوچک زاده صفحات 14-25
  مقدمه

  سیستم تنفسی به عنوان یکی از مهمترین عضو بدن انسان، تحت تاثیر عوارض و پیامدهای نامطلوب بهداشتی ذرات معلق قرار دارد. این مطالعه با هدف تعیین میزان مواجهه شغلی کارگران با سیلیس کریستالی گرد و غبار قابل استنشاق و تعیین خطرات بهداشتی آن اجرا شده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه تحلیلی-مقطعی نمونه برداری در یک واحد صنعتی تولید خاک چینی بر اساس روش های استاندارد و شیوه های نمونه برداری فردی و محیطی انجام شد. سپس داده های به دست آمده در نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ارزیابی خطر مواجهه شغلی کارگران با سیلیس کریستالی بر اساس مدل پیشنهادی EPA انجام شد.

  نتایج

  میانگین مواجهه کارگران با گرد و غبار قابل استنشاق و سیلیس کریستالی به ترتیب mg/m3 34/46±1/4 وmg/m3 10/57±0/0 اندازه گیری شد. متوسط غلظت محیطی ذرات قابل استنشاق  µg/m371/6177 و گستره آن g/m3µ 70/8289- 30/4088 بود. در کلیه گروه های شغلی ریسک ابتلا به بیماری های سرطانی کوچکتر از 6-10 به دست آمد. مقادیر HQ در اپراتور یک (34/5) و دو (79/4) دستگاه سنگ شکن، اپراتور بارگیری دستگاه سنگ شکن (49/8)، اپراتور درایر (91/1)، اپراتور دوغاب (01/3) و اپراتور فیلترپرس (78/1) بیش از حد مجاز بود.

  نتیجه گیری

  میانگین غلظت گردوغبار قابل استنشاق و سیلیس کریستالی در این صنعت بیش از حد مجاز است. بر اساس نتایج ارزیابی ریسک، اولویت اقدامات کنترل جدی در راستای کاهش ریسک ابتلا به عوارض غیرسرطانی در گروه های شغلی سنگ شکن، درایر، دوغاب و فیلتر پرس لازم و ضروری است.

  کلیدواژگان: مواجهه شغلی، سیلیس کریستالی، گرد و غبار قابل استنشاق، ارزیابی مخاطرات بهداشتی
 • مرضیه صحرایی*، غلام حسین حلوانی صفحات 26-33
  مقدمه

  امروزه، نگرانی و مساله اصلی سازمان های مسیول در زمینه ی ایمنی،شناسایی و حذف خطراتی است که زندگی مردم را تهدید کرده و می تواند باعث ایجاد صدمه شود، شاید بتوان بااحتیاط گفت که امروزه حتی درکشورهای پیشرفته صنعتی حوادث زیادی رخ میدهند.یک روش رایج تجزیه و تحلیل ایمنی و پیشگیری ازحوادث، بازرسی کردن می باشدکه هدف از این مطالعه تعیین تاثیر پیاده سازی و اجرا برنامه چک لیست حاصل از بازرسی های رسمی در شناسایی خطرات در یک صنعت خودروسازی می باشد.

  مواد و روش

  برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و پیمایش استفاده شد. که در قسمتهای نظری وتدوین پرسشنامه از روش کتابخانه ای ودر جمع آوری داده ها از روش پیمایش استفاده شد.در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمارتوصیفی و استنباطی استفاده شد.که نمونه ها به همراه نمودارهای فراوانی بررسی شدند. و داده هاجهت آنالیز و تحلیل وارد نرم افزار  stata شدند.

  یافته ها

  دراین مطالعه 716آیتم چک لیست مشخص شده، 459(64/0درصد) خطر قبل و 579 (81/0 درصد)خطربعد از استفاده چک لیست تشخیص داده شد.و تفاوت معناداری بین این دو نسبت وجود داشت.که به بیان دیگر اجرای چک لیست در شناسایی خطرات موثر است.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به این موضوع که در شرکت مورد مطالعه ،چک لیست نقش اساسی در شناسایی خطرات نداشت و به صورت مدون از چک لیست استفاده نمی شد،بهتر است در بازرسی ها از چک لیست بهره گرفت.بر اساس نتایج این مطالعه نتیجه گیری می شود که بازرسی به کمک چک لیست می تواند تاثیر چشمگیری در شناسایی خطرات داشته باشد

  کلیدواژگان: چک لیست، بازرسی، خطرات، خودروسازی
 • غلامرضا بردبار*، رضا ابراهیم زاده پزشکی صفحات 34-43
  مقدمه

  اعتصاب به عنوان پدیده ای اجتماعی- اقتصادی در حوزه روابط صنعتی شناخته می شود که عدم مدیریت آن هزینه های قابل توجهی را به همراه دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و سلامت روانشناختی محیط کار بر قصد اعتصاب در میان پرستاران استان یزد می باشد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آمار شامل کلیه پرستاران استان یزد می باشد که از میان آن ها 376 نفر به صورت نمونه گیری طبقه بندی تصادفی ساده انتخاب شد. برای سنجش قصد اعتصاب از پرسشنامه محقق ساخته و برای سنجش ویژگی های شخصیتی و سلامت روانشناختی محیط کار از پرسشنامه استاندارد مککریو کوستا (1992) و مهداد (1389) استفاده شده است. روایی پرسشنامه های استاندارد از طریق روایی محتوایی و پایایی آن ها بر اساس میزان آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. روایی پرسشنامه قصد اعتصاب علاوه بر روایی محتوایی با استفاده از روایی سازه نیز بررسی شد. به منظور تحلیل داده ها از 21 SPSS و لیزرل 8/8 استفاده شده است.

  نتایج

  بر اساس نتایج پژوهش سلامت روانشناختی محیط کار بیشترین تاثیر را در کاهش قصد اعتصاب داشته و از میان ابعاد ویژگی های شخصیتی پنج عامل بزرگ، برونگرایی تاثیر مستقیم و معناداری را در تبیین قصد اعتصاب داشته است. پس از برونگرایی، گشودگی و روان رنجوری دارای تاثیر معنادار و قابل توجهی می باشند. سازگاری تنها ویژگی شخصیتی بوده است که تاثیر معناداری بر قصد اعتصاب نداشته است. همچنین میزان سلامت روانشناختی محیط کار در وضعیت مطلوب و قصد اعتصاب در میان پرستاران پایین تر از حد میانگین مورد نظر خبرگان بوده است.

  نتیجه گیری

  مدیران بیمارستانی بایستی با شناسایی ویژگی های شخصیتی کارکنان و تهیه پروفایل شخصی آمادگی مواجه با بحران ها را داشته باشند و همچنین با ارزیابی سالانه ابعاد سلامت روانشناختی محیط کار وضعیت سازمان در آمادگی به منظور اعتصابات را بررسی نماید.

  کلیدواژگان: اعتصاب، پرستاران، بیمارستان
 • مریم سرایی، ارزو نجفی*، احسان حیدربگی، آنیا رحیمی گل خندان صفحات 44-51
  بیان مساله و اهداف

  غربالگری عوامل خطر سندرم متابولیک در بین رانندگان تجاری و لکوموتیورانان که مشاغل حساس از نظر ایمنی دارند، مساله بسیار مهمی در ایمنی سیستم حمل و نقل می باشد. سندرم متابولیک شامل ترکیبی از اختلال در پروفایل لیپید، فشار خون و دورکمر بالا است که کاهش کیفیت زندگی این بیماران و افزایش هزینه های مرتبط با سلامت را در آنان در پی دارد. هدف این مطالعه بررسی ریسک فاکتورهای مربوط به سندرم متابولیک در بین لکوموتیورانان بوده است.

  روش اجرا:

   این مطالعه مقطعی در بیمارستان بهارلو، دانشکده علوم پزشکی تهران، بر روی 281 راننده لکوموتیو که جهت انجام معاینات سالیانه به درمانگاه طب کار مراجعه کرده بودند، انجام شد. ویژگی های دموگرافیک ثبت شد و فشار خون، اندکس توده بدنی (BMI)،  دور کمر رانندگان اندازه گیری شد. همچنین نمونه خون ازشرکت کنندگان برای ارزیابی آزمایشگاهی قند خون ناشتا (FBS)، تری گلیسرید و لیپوپروتیین های HDLو LDL گرفته شد. سندرم متابولیک بر اساس کرایتریای NCEP ATP III  تعریف شد.

  یافته ها

  همه شرکت کنندگان مرد و با متوسط سنی 10± 43سال   و میانگین شاخص توده بدنی (67/3) 60/26 بودند. سندرم متابولیک در 53 (21%) از رانندگان تشخیص داده شد. شایع ترین ریسک فاکتور سندرم متابولیک دربین شرکت کنندگان تری گلیسرید بالاتر از mg/dl 150 بود.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه حاکی از شیوع نسبتا بالای سندرم متابولیک در بین لکوموتیورانان بود. مطالعات بیشتری در جهت غربالگری سندرم متابولیک در این گروه شغلی با توجه به اینکه جز مشاغل حساس می باشند و تناسب شغلی در آنان حایز اهمیت فراوان می باشد، نیاز است.

  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، لکوموتیوران، حمل و نقل
 • فائزه سپاهی زوارم، حمیدرضا مهری، میثم فرامرزی کوهسار، مرتضی اسماعیل زاده کواکی* صفحات 52-57
  زمینه و هدف

  با توجه به اینکه ذرات معلق به عنوان یکی از آلاینده های اصلی هوای شهرها می باشند. از آنجا که جلوگیری از آلودگی بیشتر از حد استاندارد و مسایل اقتصادی و سلامت کارکنان و افراد درگیر محیط های سربسته خیلی اهمیت دارد ، گروه تحقیق برآن شد اثر فن کویل ها در پراکنش ذرات معلق و اثر آن بر آلودگی هوا در فضاهای آموزشی صورت گرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه با استفاده از دستگاه Haz Dust وNIOSH500 ذرات معلق در دو فصل بهار و تابستان و در 128 نقطه مورد اندازه گیری قرار گرفت.وسایل نمونه برداری در مرکز اتاق در ارتفاع یک نیم متری فیکس شد و با ایمپکتور 10 و 2.5 و فیلتر تفلونی مقادیر آلاینده از روی دستگاه قبل از روشن بودن فن کویل و بعد از روشن بودن قرایت گردید و با نرم افزار SPSS 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقدار p - value محاسبه و با حد استاندارد مقایسه شد.

  یافته ها

  میزان آلودگی در فضاهای آموزشی پایین تر از حد استاندارد بود و فن کویل ها در پراکندگی ذرات معلق PM10 تاثیر دارد ولی در کل فن کویل ها تاثیر محسوسی در پراکندگی ذرات در فضاهای آموزشی ندارند.

  نتیجه

  نتایج تحقیق نشان داد که غلظت ذرات در حدااکثر مواقع کمتر از حد استاندارد بوده و فن کویل تاثیری در میزان آلودگی فضاهای آموزشی ندارد.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، PM10، فضای آموزشی، فن کویل
 • مهسا محسن زاده*، فریبا آقایی، شراره غزنوی صفحات 58-67

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیرهشت هفته تمرین ثبات مرکزی و هوازی بر میزان درد و شاخص التهابی CRP در کارگران مرد 30-40 سال با کمر درد مزمن بود. روش این تحقیق نیمه تجربی بود که جامعه آماری آن را تعداد 6000 نفر از کارگران کارخانه پارس خودرو در سال 1394 تشکیل میدادند. بدین منظور 30 نفر افرادواجد شرایط انتخاب و به دو گروه 15 نفری تمرین ترکیبی (ثبات مرکزی-استقامتی) و گروه کنترل تقسیم شدند.میزان درد کمر نیز از طریق پرسشنامه مگ گیل و مقدار CRP از طریق اخذ نمونه خون ورید بازویی مورد بررسی قرار گرفت. سپس گروه تجربی 8 هفته برنامه تمرینی که شامل سه روز در هفته تمرین ثبات مرکزی و سه روز در هفته تمرینات استقامتی هوازی بود شرکت کردند.پس از پایان هشت هفته، دوباره در هر دو گروه مقدار کمر درد و سطح HS-CRP از روش توربیدومتری اندازه گیری شد. برای تعیین توزیع طبیعی داده ها از آزمون کلموگروف - اسمیرنف و آزمون های تی مستقل و تی زوجی جهت بررسی تغییرات درون گروهی و بین گروهی استفاده شد. ارتباط بین شاخص ها از طریق رگرسیون خطی و ضریب پیرسون اندازه گیری شد.تمامی داده ها در سطح معنی داری 05/0 ≥ α با استفاده از SPSS نسخه 22 مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها نشان داد که هشت هفته تمرین ثبات مرکزی و تمرین هوازی منجر به کاهش معنی دار مقدار کمر درد و CRP در کارگران مرد می شود (001/0=P).علاوه بر این بین تغییرات CRP و میزان کمر درد در کارگران مرد در اثر شرکت در برنامه تمرینی ارتباط معنی داری مشاهده گردید (018/0=p).با توجه به اثر تمرینات ثبات دهنده مرکزی و تمرینات هوازی بر کاهش درد و التهاب، میتوان نتیجه گرفت که افراد شاغل در می توانند جهت کاهش التهاب و کمر درد ناشی از آن و یا پیشگیری از این نوع تمرینات استفاده کنند.

  کلیدواژگان: پروتئین واکنشی C، تمرین ثبات مرکزی، تمرین هوازی، کمر درد مزمن، کارگران مرد
 • روح الله فلاح مدواری، فریدون لعل، فائزه عباسی، کامران نجفی، غلامحسین حلوانی* صفحات 68-75
  مقدمه

  امروزه سازمان ها برای دست یافتن به استانداردهای جهانی در رابطه با محیط و کارکنان، نیاز به یک سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) دارند و یکی از اهداف مهم سیستم مدیریت یکپارچه، حذف و یا کاهش حوادث به سطح قابل قبول سازمان می باشد. لذا در این مطالعه تلاش می شود تا میزان کارایی استقرار این سیستم را بر شاخص های پایش عملکرد ایمنی بسنجیم.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه یک پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد که طی سال های 1388 و 1389 (سال های قبل از پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه) و سال های 1390 تا 1393 (سال هایی که سیستم مدیریت یکپارچه پیاده سازی شده است) در کلیه واحدهای یکی از کارخانجات کاشی انجام گرفته است. در این مطالعه ابتدا تمامی اطلاعات مربوط به حوادث این صنعت گردآوری گردید. سپس متغیرهای ضریب تکرار حادثه (AFR)، ضریب شدت حادثه (ASR)، ضریب تکرار- شدت حادثه (FSI) و ضریب T ایمن (Safe-T-Score) محاسبه و تحلیل گردیدند.

  یافته ها: 

  ضریب تکرار حادثه، ضریب شدت حادثه و ضریب تکرار- شدت از سال 1388 تا 1393 کاهش یافته اند. ضریب T ایمن نیز نشان می دهد که در سال 90 (ابتدای پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه) و 91 به طور معناداری تعداد حوادث نسبت به سال های پیشین کاهش یافته است.

  نتیجه گیری: 

  نتایج این مطالعه نشان می دهد با پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه می توان شاخص های ایمنی و در راستای آن سطح ایمنی کارخانه را افرایش داد.

  کلیدواژگان: سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، ضریب تکرار حادثه AFR، ضریب شدت حادثه (ASR)، ضریب تکرار-شدت حادثه FSI
 • سید محمد سیدمهدی*، میرسعید عطارچی صفحات 76-83
  مقدمه

  دیابت یک بیماری شایع در جهان و در کشور ما محسوب می گردد. عوارض هایپرگلیسمی می تواند در دراز مدت بر روی توانایی انجام کار اختلال ایجاد نماید. در دراز مدت هایپرگلیسمی مزمن یک خطر برای عملکرد شناختی محسوب می گردد. تصمیم سازی در مورد تناسب شغلی فرد دیابتی یکی از مقوله های مهم و پیچیده می باشد.

  هدف

  این پژوهش در نظر دارد با بررسی شواهد علمی، راهکارهای مناسبی جهت تصمیم گیری جامع تر برای ارزیابی تناسب شغلی این افراد ارایه نماید.

  روش کار

  در این مقاله مرروی آخرین منابع موجود و معتبرترین منابع بخصوص بانک های اطلاعاتی Scopus ،Science Direct ، Pub Med، Google Scholar، SID، وMagiran   مورد ارزیابی قرار گرفت و جنبه های مختلف ارزیابی تناسب شغلی در افراد دیابتی از منظر هایپر گلایسمی مورد تحلیل قرار گرفت.

  بحث و نتیجه گیری

  ارزیابی خطر فردی و توانایی های فرد دیابتی در مقایسه وظایف لاینفک شغل مورد نظر در ارزیابی تناسب شغلی مهم می باشد و از یک فرد دیابتی تا فرد دیگر مبتلا به دیابت برحسب خطرات فردی و شغلی تصمیمات می تواند متفاوت باشد. اکثر افراد دیابتی در بیشتر مشاغل می توانند اشتغال داشته و بهره وری و کارایی مناسبی داشته و وظایف خود را بصورت ایمن انجام دهند. در خیلی از موارد با، حمایت کارفرمایان و تعدیل شرایط محیط کار بیماران دیابتی می توانند به طور ایمن و با کارایی مناسب به کار خود ادامه دهند.

  کلیدواژگان: دیابت، هایپرگلایسمی، تناسب شغلی
|
 • Adel Mazlomi*, Masoumehh Khodadadi, Sevda Panahi Pages 1-13
  Aim and Background

  low back pain is one of the prevalent musculoskeletal disorders among working population including office workers. In this regard, various factors are important for low back pain reduction and return to work. The aim of this study was to investigate factors influencing return to work among employees with low back pain.
  Methods and Materials: About 303 administrative employees participated in this study from an oil company located in southern part of Iran. The study variables were a 4-part questionnaire including demographic, job related variables and information about low back pain and the interventions implemented for return work.

  Results

  The majority of participants were male 35-47 years old, bachelor degreed,. with 9-25 years job tenure. Most of the employees had medium to high mental, physical, and temporal demands. From 303 participants, about 85(28/1) had low back pain. The main cause of low back pain was mostly muscular spasm (52/9) and the physiotherapy was the most treatment method (51/8). About 91% of participants had  individual intervention like changing the life style. About 88/2 of them had job interventions as body posture correction. Furthermore, 62/4 had organizational interventions as teamwork development. The age, physical activity, and the type of treatment showed significant relationship with return to work. Also, the individual, occupational, and organizational interventions had a significant relationship with RTW..

  Conclusion

  The ability to return to work was seen mostly among the individuals with less physical activities in their working practices. Also, physiotherapy played better role in a rapid return to work comparing to other treatments. The individual interventions showed high impact on RTW. The issues such as individual interventions including change in lifestyle as well as doing particular exercises, job interventions including change in working stations, change in physical status during work and organizational interventions including special routine examinations, performing teamwork as well as particular training classes had played great impacts on RTW.

  Keywords: Low back pain, return to work, personal, occupational, environmental interventions
 • Saeed Shojaee Barjoee*, Hamidreza Azimzadeh, Asghar Mosleharani, Mohamadreza Kuchakzadeh Pages 14-25
  Introduction

  The respiratory system, as one of the most important organs of the human body, is affected by adverse health effects and consequences of particulate matter. this study was performed to purpose determine the occupational exposure of workers to crystalline silica of inhalable dust and determine its health risks.

  Method

  In this analytical cross-sectional study, sampling was performed in a industrial unit production Khak-e-Chini based on standard methods and individual and environmental sampling methods. Then the obtained data analyzed were in SPSS software version 22 .The risk assessment of
  Occupational exposure of workers to crystalline silica was carried out based on the proposed EPA model.

  Results

  The average exposure of workers to inhalable dust and crystalline silica was measured 4.46 ±1.34 mg/m3 and 0.57±0.10 mg/m3, respectively. The mean environmental concentration of the inhalable particles was 6177.71 µg/m3 and the range of 4088.30- 8289.70 µg/m3. In all occupational groups the risk of cancer was obtained less than 10-6. HQ values ​​for operator one (5.34) and two (4.79) crusher machine, crusher machine loading operator (8.49), dryer operator (1.91), slurry operator (3.01) and filter press operator (1.78) was more than permissible limit.

  Conclusion

  The average concentration of inhalable dust and crystalline silica was more than permissible limit in this industry. According to the results of the risk assessment, the priority of serious control actions is necessary to reduce the risk of non-cancerous complications in the crushing, drilling, slurry and filter press occupational groups.

  Keywords: Occupational exposure, Crystalline silica, Inhalable dust, Health risk assessment
 • Marzieh Sahraee*, Gholamhossein Halvani Pages 26-33
  Introduction

  today, the main concern of the responsible organizations in the field of safety is identifying and eliminating the dangers that threaten people`s lives and it can cause damage. Perhaps it can be said with caution that today there are so many incidents in the industrialized countries. A common approach to safety analysis and accident prevention is to inspect. The purpose of this study is to determinr the impact of the implementation of the schedule of checklist resulting from official inspections in identifying hazards in an automative industry.

  Materials and ways:

   the library and scrolling method was used to collect data. In the theoretical sections, a questionnaire was developed using a library method and a scrolling method was used to collect data. In this research, descriptive and inferential statistics were used to analyze the information. The samples were reviewed along with numerous charts. And the data were entered into the stata software for analysis.

  Findings

  in this study, 716 items are marked with a check list, 459 (0.64%) risk befor and 579 (0.81%) the risk was detected after a checklist. There was a significant difference between the two ratios. In other words, the implementation of the checklist is effective in identifying the dangers.

  Discussion and conclusion

  Regarding the fact that in the case study company, the checklist did not play a major role in hazard identification and was not included in the checklist. It`s better to take advantage of checklist. Based on the results of these studes, it can be concluded that checklist inspections can have a significant impact on the identification of hazards

  Keywords: checklist, inspection, hazard, automobile manufacturing
 • Gholamreza Bordbar*, Reza Ebrahimzade Pezeshki Pages 34-43
  Introduction

  Strike is known as a socio-economic phenomenon in the field of industrial relations, with no significant cost management. The aim of this study is to investigate the effect of personality traits and psychological health of work environment on strike intention among nurses in Yazd province.

  Method

  The present study is applied and it is descriptive - survey. Statistical population consists of all nurses of Yazd province, among which 376 people were selected Stratified Random Sampling. For collecting data, two type of questionnaire were used. For assessing the strike intention, a researcher - made questionnaire was used. Also, for measuring personality traits and psychological health of the workplace, the standard questionnaire of Costa & McCrae (1992) and Mehdad (1389) was used. The validity of the standard questionnaire was confirmed by content validity. Reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha. It should be mentioned that the validity of the "strike intention" questionnaire was also investigated using structural validity. In order to analyze the data, SPSS 21 and LISREL 8.8 software were used.

  Results

  According to the results of the study, the psychological health of the workplace has the greatest effect on strike reduction. Among the dimensions of neoclassical personality traits, Extraversion has a direct and significant effect on strike intention. After Extraversion, openness and neuroticism have a significant effect. Adaptability is the only personality trait that has no significant effect on strike intention. Also, the psychological health of the workplace in the desired state, and the intention of striking among nurses is lower than the average.

  Conclusion

  Hospital managers should identify the personality traits of the employees and provide personal profile staff to prepare to meet the crises. It is also necessary to evaluate the psychological health dimensions of the workplace on an annual basis, and the organization's fitness status in the strike management is investigated.

  Keywords: Strike, Nurses, Hospital
 • Maryam Saraei, Arezu Najafi*, Ehsan Heidarbagi, Ania Rahimi Golkhandan Pages 44-51
  Background and objective

  Screening of risk factors for metabolic syndrome among commercial and train drivers that are considered safety sensitive jobs, is an important issue in safety of transportation system. Metabolic syndrome is consisted of disturbed lipid profile and high blood pressure and waist circumference. It can lead to reduced quality of life and higher health associated costs. This study aimed to assess risk factors for metabolic syndrome among train drivers.

  Materials and Methods

  this cross-sectional study was conducted among 281 train drivers referred for their annual health examination to occupational medicine clinic of Baharloo hospital, Tehran University of Medical Sciences. Demographic charaecteristics of participants were recorded. Blood pressure, body mass index(BMI) and waist circumference of drivers were measured. Participants’ blood sample for Fasting Blood Sugar (FBS), Triglyceride, High and Low Density lipoprotein were collected. Metabolic syndrome was defined according to NCEP ATP III  criteria.

  Results

  All of the participants were male. Mean age and BMI was 43±10 and  26.60±3.67, respectively. Fifty three (21%) of participants were diagnosed with metabolic syndrome. The more frequent risk factor for metabolic syndrome was triglyceride more than 150mg/dl.

  Conclusions

  Findings revealed almost high prevalence of metabolic syndrome among train drivers. More studies for screening of metabolic syndrome in this group is required because of high sensitive job they have and important issue of fitness to drive.

  Keywords: metabolic syndrome, locomotive drivers, transportation
 • Faeze Sepahi Zoeram, Hamidreza Mehri, Meysam Faramarzi Koohsar, Morteza Esmaeilzadeh Kavaki* Pages 52-57
  Background and Aim

  Considering that suspended particles are one of the main pollutants of air in cities. Since the prevention of contamination beyond the standard level and the economic and health issues of employees and individuals involved in the enclosed environment is very important, the research team concluded that the effect of fan coils at the dispersion of suspended particles and its effect on air pollution in educational spaces.

  Materials and Methods

  In this study using the device Haz Dust and NIOSH500 suspended particles were measured in two seasons in the spring and summer and at 128 points.The sampling device was fixed at the center of the room at a height of one and a half meters, and with an impactor of 10 and 2.5 and the teflon filter the amount of contaminants was read on the device before the fan coil is turned on and after reading it turned on and data was analyzed by SPSS 19 software and the value of p-value was calculated and compared with the standard limit.

  Findings

  The level of pollution in educational spaces is lower than standard, and fan coils have an effect on the dispersion of PM10 particles, but in general, fan coils do not have a significant effect on the dispersion of particles in educational spaces.

  Conclusion

  The results of this study showed that the concentration of particles in the maximum time is less than standard, and the fan coil has no effect on the amount of contamination of educational spaces.

  Keywords: Air Pollution, PM10, Educational Space, Fan Coil
 • Mahsa Mohsenzadeh*, Fariba Ghaznavi, Sharareh Ghaznavi Pages 58-67

  Aim of this research was investigate of 8 week core stability and endurance exercise on backe pain and CRP serum levels in the male workers with chronic low back pain.
  This research was a semi-expreimental study and male workers 30-40 years Pars Khodro factory in 1394 that formed the statistical population. 30 person selected from among volunteers, and were divided into two groups of combined training (core stability, endurance) (n = 15) and control group (n = 15). In the baseline stage evaluated the amount of back pain with McGill pain questionnaire and also CRP levels through brachial blood samples. The members of the experimental group participated in 8-week exercise that included three days a week training core stability exercises and three days a week endurance exercise, and the control group were barred from participating in regularly exercise. After eight weeks, the amount of pain and the level of CRP were measured in both groups.Our findings showed that 8 week core stability and enduance exercise leads to a signifiance reduction of back pain and CRP levels (P=0.001). Also, there was a significant association between CRP level and the amount of back pain in workers men as a result of participating in the training program (P=0.018).Due to the combined effects of core stability exercises and aerobic exercises to reduce pain and inflammation, people working in different professions can be used to reduce back pain or prevent it, to participate in this type of training.

  Keywords: C-reactive protein, core stability training, endurance training, back pain, worker men
 • Rohollah Fallah, Fereydoon Laal, Faezeh Abasi, Kamran Najafi, Gholamhossein Halvani* Pages 68-75
  Introduction

  Today, organizations need an integrated management system (IMS) to achieve global standards regarding the environment and employees. And one of the important goals of an integrated management system is to eliminate or reduce disasters to an acceptable level of organization. Therefore, in this study, we try to measure the efficiency of deployment of this system on safety performance monitoring indicators.

  Materials and Methods

  This study is a descriptive-analytical study conducted during 2009 and 2010 (years before implementation of integrated management system) and years 2011 to 2014 (years when integrated management system was implemented in all units of one of the tile factories of Yazd city. In this study, all the information related to the events in this industry was collected. Then the variables of accident repetition coefficient (AFR), accident severity factor (ASR), repetition-intensity factor (FSI) and Safe-T-Score were calculated and analyzed.

  Results

  The incidence of recurrence coefficient, accident severity coefficient and recurrence-severity coefficient decreased from 2009 to 2014. The safe T coefficient also shows that in 90 (the beginning of the implementation of integrated management system) and 91 the number of accidents has significantly decreased compared to previous years.

  Conclusion

  The results of this study show that the implementation of integrated management system can increase safety indices and thereby increase the level of factory safety.

  Keywords: Integrated Management System (IMS), Accident Repeat Coefficient (AFR), Accident Intensity Ratio (ASR), Accident Repeat-Intensity Coefficient (FSI)
 • Mohammad Seyedmehdi*, Mirsaeed Attarchi Pages 76-83
  Introduction

  Diabetes is a prevalent disease in our country and in the world. Hyperglycemia complications can impact on ability to work. Decision making about fitness for work in diabetic patients is important and complicated.

  Objective

  The aim of this study was assessment scientific evidence and present suitable approach for fitness for work in diabetic patients.

  Methods

  In this review article the last evidence from Scopus, Science Direct, Pub Med, Google Scholar, SID and Magiran Data Bass was evaluated and different aspects of  fitness for work in hyperglycemia of diabetics  of diabetic patients was analyzed.

  Discussion and Conclusion

  Assessment of personal risk and diabetic patient abilities in comparison with inherent requirements of the job is important in decision making about fitness for work. Most of these patients can work and have acceptable efficacy and safety in most of the jobs. In most of job situations, with support of the employer and job environment modifications, diabetic patients can work with acceptable efficacy and safety.

  Keywords: Diabetets, Hyperglycemia, Fitness for work