فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 5 (آذر و دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم گودرزی، سید سروش قاضی نوری*، رضا رادفر، عباس کبریایی زاده صفحات 335-344
  زمینه و هدف

  با توجه به گسترش تنوع داروهای بیولوژیک در دنیا و نقش قابل توجه این داروها بر کیفیت زندگی بیماران و هم چنین ریسک بالای تولید این داروها، شرکت های زیست دارویی نیاز به تجدیدنظر در مدل کسب و کار خود دارند. هدف از این مطالعه بررسی ابعاد و اجزای مدل کسب و کار در این شرکت ها بوده است.

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع مروری جامع بوده و براساس مطالعات موجود با جستجو در پایگاه های داده ای معتبر مانند  Irandoc ،SID ،ScienceDirect ،Google Scholar ،PubMed در بازه زمانی سال های 2000 تا 2019 انجام شده است. جستجوها براساس کلیدواژه هایی مانند«اجزای مدل کسب و کار» و «اجزای مدل کسب و کار در شرکت های زیست دارویی» صورت گرفتند. در جستجوی اولیه 820 مقاله به دست آمد. پس از غربالگری، 23 مقاله برای مطالعه نهایی انتخاب شدند.

  یافته ها

  ابعاد کلی مدل کسب و کار در شرکت های زیست دارویی مانند دیگر شرکت ها بوده اما اجزای مدل کسب و کار این نوع شرکت ها براساس عملکرد آن ها متفاوت بوده و مهم ترین اجزا شامل ارزش پیشنهادی، منابع کلیدی، شرکای کلیدی، جریان درآمدی و ساختار هزینه بوده است.

  نتیجه گیری

  اجزای مدل کسب و کار معرفی شده در این پژوهش، می تواند براساس ابعاد مدل کسب و کار و ویژگی های خاص هر شرکت زیست دارویی تطبیق یابد.

  کلیدواژگان: مدل کسب و کار، ارزش پیشنهادی، زیست داروها، منابع کلیدی، جریان درآمدی
 • محسن رضایی، نازنین زهرا جعفری، حسین غفاریان، مسعود خسروی فارمد، ایمان ذباح*، پروانه دهقان صفحات 345-358
  زمینه و هدف

  تشخیص به موقع عملکرد غیرطبیعی تیرویید و به دنبال آن در پیش گرفتن درمان صحیح، می‏تواند باعث کاهش مرگ ومیر مرتبط با این بیماری شود. هم‏چنین عدم تشخیص به موقع، عوارض جبران ناپذیری برای بیمار در پی خواهد داشت. این مطالعه، با هدف تعیین وضعیت غده تیرویید از نظر نرمال بودن، پرکاری یا کم کاری با استفاده از تکنیک‏های داده کاوی انجام شده است.

  روش بررسی

  تولید مدل پیش‏ بینی کننده به منظور طبقه بندی بیماری تیرویید، پس از پیش پردازش داده‏ ها با استفاده از روش های نظارت شده و بدون ناظر انجام گردید. این مطالعه از نوع تحلیلی بوده و پایگاه داده ی آن شامل 215 رکورد مستقل مبتنی بر 5 ویژگی پیوسته و برگرفته شده از مرجع داده یادگیری ماشین UCI می‏باشد.

  یافته ها:

   در روش نظارت شده از شبکه‏ های عصبی پرسپترون چندلایه و شبکه عصبی بردار یادگیر و شبکه عصبی فازی و در روش بدون نظارت از خوشه ‏بندی فازی استفاده گردید. با روش حداقل مربعات خطا (RMSE) به ترتیب دقت‏ های 0/055 و 0/274 و 0/012 و 0/031 حاصل شد.

  نتیجه گیری: 

  کاهش خطای تشخیص بیماری تیرویید یکی از اهداف محققان بوده است. استفاده از روش‏ های مبتنی بر داده کاوی می‏ تواند به کاهش این خطا کمک کند. در این مطالعه تشخیص بیماری تیرویید به کمک روش‏های مختلف تشخیص الگو صورت گرفت. نتایج نشان می‏ دهد که مدل عصبی فازی دارای حداقل میزان خطا و بیشترین دقت است.

  کلیدواژگان: بیماری تیروئید، خوشه بندی فازی، شبکه عصبی مصنوعی، شبکه های فازی عصبی، یادگیری نظارت شده
 • فریده اکبرزاده*، زاهد بیگدلی صفحات 359-368
  زمینه و هدف

  کتابخانه برای برخی از دانشجویان، محل امنی برای تحقیق و مطالعه به شمار می آید، اما برای برخی دیگر زمینه های اضطراب را ایجاد می کند. هدف اصلی پژوهش بررسی اضطراب کتابخانه ای دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در استفاده از منابع اطلاعاتی و خدمات الکترونیکی بر اساس عوامل پنجگانه ی مقیاس باستیک می باشد.

  روش بررسی: 

  پژوهش پیمایشی مقطعی بود. حجم نمونه 197 نفر بود که از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/809 تایید شد. پرسش نامه شامل 41 سوال در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بود. سوالات اضطراب کتابخانه ای بر اساس عوامل پنجگانه مقیاس باستیک طراحی و بومی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش های آمار توصیفی فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آمار تحلیلی آزمون های کولموگراف-اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS  ویرایش 23 انجام شد.

  یافته ها:

   میانگین نمره ی اضطراب کتابخانه ای 78/32، میانگین نمره ی میزان آشنایی و میزان استفاده 32/08 و 29/54 بود. عوامل مکانیکی و عوامل عاطفی بالاترین میانگین را در میان عوامل ایجاد کننده ی اضطراب کتابخانه ای داشتند. میانگین اضطراب کتابخانه ای بین دستیاران زن و مرد تفاوت معناداری نداشت (0/05>p). بین اضطراب کتابخانه ای دستیاران و مهارت های استفاده از منابع اطلاعاتی و خدمات الکترونیکی، میزان آشنایی و استفاده ی آنان رابطه ی معناداری وجود داشت. 

  نتیجه گیری:

   نتایج، نشان دهنده ی وجود سطحی از اضطراب کتابخانه ای در بین دستیاران است. پذیرش این واقعیت می تواند قدم مثبتی در رفع مشکلات موجود در زمینه ی استفاده از منابع اطلاعاتی و خدمات الکترونیکی محسوب گردد.

  کلیدواژگان: کتابخانه ها، اضطراب، منابع اطلاعاتی، پایگاه های اطلاعاتی، دستیاران بالینی، کرمانشاه
 • محمد یحیایی*، سید علی اکبر احمدی، پیرحسین کولیوند، مجتبی رجب بیگی صفحات 369-381
  زمینه و هدف

  محیط کاری پیچیده و آشفته امروزی، سازمان ها نیازمند پیوند قوی بین استراتژی واجرای موثر راهبرد می باشند. هدف این پژوهش ادغام مدل کارت امتیازی متوازن با مدیریت کایزنی برای رفع این نیاز و افزایش راندمان و نوآوری در سازمان و ایجاد مزیت رقابتی پایدار است.

  روش بررسی:

   این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه ی گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی است و طی سه مرحله انجام شد. برای اجرا در بیمارستانهای شاهرود از دودسته پرسش نامه ی محقق ساخته(با روایی و پایایی 0/852) استفاده شد. اولی جهت شناسایی عوامل با بهره گیری از روش دلفی توسط 16 نفر خبره و دومی جهت تایید شاخص ها که توسط 829 نفر از ذی نفعان بیمارستانها به صورت تصادفی تکمیل و با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی تحلیل شد. برای تعیین میزان تاثیرگذاری شاخص ها بر یکدیگر از مدل ساختاری-تفسیری و به منظور تعیین روابط علت و معلولی اهداف و تلفیق دو مدل، ماتریس گسترش عملکرد کیفیت با استفاده از نظر کارشناسان خبره به کارگرفته شد.

  یافته ها: 

  این تحقیق نشان داد که برای دست یابی به اهداف منظر رشد و یادگیری در مدل BSC، باید از بعد«بهبود» (mura) در مدل کایزنی استفاده گردد. همچنین برای دست یابی به اهداف فرایندهای داخلی، باید بعد«ادغام» (muri)، برای رسیدن به اهداف منظر مالی بعد«حذف» (muda)، و برای اهداف منظر مشتریان، باید بعد«بهبود» (mura) به کارگرفته شود.

  نتیجه گیری:

   تلفیق مدل های BSC و مدیریت کایزنی، می تواند چارچوب مناسبی را برای بهبود مستمر عملکرد سازمان فراهم نماید؛ زیرا به طور موفقیت آمیزی دربیمارستان های شاهرود اجرا گردیده و این تحقیق نشان داد که بهبود مستمر و افزایش بهره وری در بیمارستان را به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت کایزنی، کارت امتیازی متوازن، بهبود مستمر عملکرد، بیمارستان ها
 • حسین صمدی میارکلائی*، حمزه صمدی میارکلائی صفحات 382-390
  زمینه و هدف

  امروزه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره ما و به خصوص در سازمان ها به شدت فراگیر شده است. یکی از این پدیده ها استفاده ی کارکنان از اینترنت سازمان جهت کاربرد در اهداف شخصی بین ساعات کاری است، که از آن به عنوان سایبرلوفینگ یاد می شود. یکی از متغیرهای مهم سازمانی که می تواند از این فناوری به شدت متاثر باشد، میزان کارآفرینی در سازمان است. ازاین رو، این پژوهش به دنبال بررسی رابطه میان سایبرلوفینگ و کارآفرینی سازمانی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسرمی باشد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر، از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 165 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، برای اندازه گیری مقیاس های سایبرلوفینگ و کارآفرینی سازمانی از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL تجزیه وتحلیل گردید.

  یافته ها: 

  یافته های این مطالعه نشانگر آن بود که ارتباط معنی دار و معکوسی میان کارآفرینی سازمانی و سایبرلوفینگ وجود دارد؛ هم چنین این همبستگی معکوس و معنی دار بین کارآفرینی سازمانی و سایبرلوفینگ در آزمون مدل معادلات ساختاری نیز مشاهده گردید. از طرفی، مقادیر شاخص های برازش برابر 0/022=RMSEA، 0/96=NFI، 0/97=GFI و 1/07= χ2/dfاست، که این مقادیر نمایانگر مطلوبیت برازش مدل می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق بیانگر این امر بوده که پدیده ی سایبرلوفینگ در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر، تاثیر نامطلوبی بر بروز کارآفرینی سازمانی دارد. باتوجه به این نتایج، پیشنهاد می شود که مدیران سازمان برای بهبود وضعیت موجود، روش های استفاده ی درست و کارآمد سایبرلوفینگ جهت توسعه ی بهره وری را به کارکنان خود آموزش دهند.

  کلیدواژگان: سایبرلوفینگ، کارآفرینی سازمانی، بهداشت و درمان، منابع انسانی
 • رضا صفدری، نیلوفر محمدزاده، نسیم شکوهی، عزیزه فرزین مهر، مهرشاد مختاران، شهربانو پهلوانی نژاد، مهناز میرصانع* صفحات 391-400
  زمینه و هدف

  اختلالات کف لگن بیماری شایعی است که با درجات مختلفی از شدت، باعث اختلال در زندگی روزمره و همچنین کاهش کیفیت زندگی فرد می گردد. این بیماری تا حدود زیادی با تغییر سبک زندگی و آموزشهای خودمراقبتی قابل درمان می باشد. از طرفی امروزه گوشی های هوشمند به بستر مناسبی جهت ارایه خدمات بهداشتی و مداخلات درمانی تبدیل شده اند. این مطالعه با هدف شناسایی مولفه های اطلاعاتی و آموزشی جهت تهیه برنامه ی کاربردی خودمراقبتی زنان مبتلا به اختلالات کف لگن انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع توصیفی بوده و در بیمارستان یاس وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت پذیرفت. در این پژوهش طبق جدول مورگان 30 نفر پزشک زنان که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ی محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرارگرفت (0/85=α) و محتوای آن با مرور متون علمی تهیه گردید.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیلها نشان داد که از نظر متخصصان بخش مداخله ای شامل یادآورها، ثبت روزانه فعالیتها و هدف گذاری با میانگین امتیازی 4/41 بیشترین اهمیت را داشته است و بخش کاربردی و خودمراقبتی با کسب میانگین امتیازی 4/36 در اولویت بعدی قرار دارد .

  نتیجه گیری

  طبقنظرسنجی از متخصصان که نقش اصلی را در مدیریت بیماری ایفا می نمایند، مولفه های ضروری این برنامه کاربردی در سه بخش اصلی پرونده الکترونیک، بخش کاربردی و خودمراقبتی و بخش مداخله ای و زیرمحورهای فرعی تعیین گردید.

  کلیدواژگان: اختلالات کف لگن، خودمراقبتی، برنامه کاربردی
 • وحید چنگیزی، محمدرضا زارع، ساحل کثیری* صفحات 401-410
  زمینه و هدف

  با توجه به حضور منابع پرتوی یونیزان در محیط و احتمال ورودشان به زنجیره غذایی، پرتوزایی طبیعی در محصول برنج شهرستان محمودآباد و اثر آن بر ساکنان این ناحیه باید ارزیابی شود.

  روش بررسی

  با استفاده از روش های استاندارد نمونه برداری، تعداد نقاط و مکان های نمونه برداری تعیین شد(حدود 10 نقطه). پس از ثبت موقعیت جغرافیایی نقاط، 2 کیلوگرم خاک و 2 کیلوگرم برنج برداشته و 20 نمونه کدگذاری شد. میزان 950 گرم از خاک و برنج آسیاب و با مش 50، به ظروف استاندارد مارینلی منتقل شد. نمونه ها کاملا آب بندی شده و پس از گذشت حدود یک ماه، با آشکارسازهای فوق خالص ژرمانیومی (HPGe) بیناب نمایی شد. سپس پرتوزایی ویژه ی هسته های پرتوزا در نمونه های خاک مزارع و نمونه های برنج، فاکتورهای انتقال هسته های پرتوزا از خاک به برنج، دوز موثر سالانه و ریسک سرطان ناشی از مصرف برنج در ساکنان این شهرستان اندازه گیری شد.

  یافته ها

  دز موثر کل هسته های مورد بررسی در سال #value، ریسک سرطان در طول عمر U238 از #value تا 0/00019، Ra226 از #value تا 0/00008،U 235#value، Th232 از #value تا 00027/0، K40 از 0/00014 تا 0/00082 و در نهایت برای سزیم صفر به دست آمد.

  نتیجه گیری

  محصول برنج شهرستان محمودآباد از نظر هسته های پرتوزا اثر سویی بر سلامتی مردم منطقه نخواهد داشت.

  کلیدواژگان: رادیونوکلئیدهای طبیعی، اسپکترومتری گاما، فاکتور انتقال، ریسک کانسر، مزارع برنج
 • محمد مهدی سلطان دلال*، رضا زندیه مرادی، رامین مظاهری نژاد فرد، زهرا رجبی صفحات 411-418
  زمینه و هدف

  انتقال باکتری های بیماری زا از حیوان به انسان به صورت مستقیم و یا از طریق مصرف گوشت و شیر و یا فراورده های آنها امکان پذیر است. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی و تشخیص اشریشیاکلی انتروهموراژیک در شیر گاوهای شهرستان بروجرد با روش مولکولی بوده است.

  روش بررسی

  در یک مطالعه ی توصیفی و مقطعی، تعداد 150 نمونه شیر در مدت 4 ماه از ابتدای آبان ماه 1395 تا پایان بهمن ماه همان سال از گاوداری های موجود در شهرستان بروجرد و حومه نمونه برداری شد. نمونه های شیر پس از انجام مراحل غنی سازی، کشت و آزمون های بیوشیمیایی بر روی EMB آگار و تست های افتراقی IMVIC، و کشت خطی بر روی محیط سوربیتول مک کانکی آگار، جهت شناسایی جدایه های سوربیتول منفی، و تاییدشان توسط تست سرولوژی و شناسایی ژن eaeA به وسیله تست PCR بررسی گردیدند.

  یافته ها

  از مجموع 31 ایزوله اشریشیاکلی جداشده، تعداد 6 ایزوله به عنوان سوربیتول منفی جداسازی شد (19/4%). از مجموع 6 ایزوله، تعداد 5 ایزوله (16/1%) بر روی محیط کروم آگار از نظر فعالیت بتاگالاکتوزیدازی منفی (MUG-) شناخته شدند. هر 5 ایزوله در تست سرولوژیک با آنتی سرم O157:H7 تایید گردید و در بررسی مولکولی صورت گرفته دارای ژن eaeA بودند.

  نتیجه گیری

  شیوع 16/1% اشریشیاکلی انتروهموراژیک در شیرخام به عنوان یکی از عوامل ایجاد اسهال در جامعه می تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. لذا طغیان های ناشی از مصرف این ماده غذایی در مناطقی از کشور که به لحاظ سنتی هنوز مصرف شیرخام را در سبدغذایی قرار می دهند، می تواند نتایج باارزشی در جهت پیشگیری از موارد بیماری های اسهالی به دست آورد.

  کلیدواژگان: اشریشیاکلی انتروهموراژیک، شیر، دامداری، ژن eaeA
|
 • Maryam Goodarzi, Seyed Soroush Ghazinoori*, Reza Radfar, Abbas Kebriaeezadeh Pages 335-344
  Background and Aim

  Given the increasing variety of biological drugs in the world and the significant role of these drugs in patients' quality of life, as well as the high risk of drug productions, biopharmaceutical companies need to revise their business model. The purpose of this study is to review the dimensions and components of biopharmaceutical companies.

  Materials and Methods

  This is a comprehensive review and is based on the existing studies by searching valid databases such as PubMed, Science Direct, SID, Iran doc and Google Scholar from 2000 to 2019. All the searches were performed based on keywords such as “Components of Business Model”, and “Business Model of Biopharmaceutical Companies”. The initial search yielded 820 articles. After screening, 23 articles were selected for final study.

  Results

  The overall dimensions of business model in biopharmaceutical companies are identical to other companies, but the components of the business model of these kinds of companies are various based on their performance, and the most important components include the value proposition, key resources, success factors, revenue stream and cost structure.

  Conclusion

  Introducing the components of business model in this study can be adjusted based on the dimensions of business model and the characteristics of each biopharmaceutical company.

  Keywords: Business Model, Value Proposition, Biopharmaceuticals, Key Resources, Revenue Stream
 • Mohsen Rezaei, Nazanin Zahra Jafari, Hossein Ghaffarian, Masoud Khosravi Farmad, Iman Zabbah*, Parvaneh Dehghan Pages 345-358
  Background and Aim

  Timely diagnosis and treatment of abnormal thyroid function can reduce the mortality associated with this disease. However, lack of timely diagnosis will have irreversible complications for the patient. Using data mining techniques, the aim of this study is to determine the status of the thyroid gland in terms of normality, hyperthyroidism or hypothyroidism.

  Materials and Methods

  Using supervised and unsupervised methods after data preprocessing, predictive modeling was performed to classify thyroid disease. This is an analytical study and its dataset contains 215 independent records based on 5 continuous features retrieved from the UCI machine learning data reference.

  Results

  In supervised method, multilayer perception(MLP), learning vector quantization(LVQ), and fuzzy neural network(FNN) were used; and in unsupervised method, fuzzy clustering was employed. Besides, these precision figures(0.055, 0.274, 0.012 and 1.031) were obtained by root mean square error(RMSE) method, respectively.

  Conclusion

  Reducing the diagnosis error of thyroid disease was one of the goals of researchers. Using data mining techniques can help reduce this error. In this study, thyroid disease was diagnosed by different pattern recognition methods. The results show that the fuzzy neural network(FNN) has the least error rate and the highest accuracy.

  Keywords: Thyroid Disease, Fuzzy Clustering, Artificial Neural Networks, Neural Fuzzy, Supervised Learning Networks
 • Farideh Akbarzadeh*, Zahed Bigdeli Pages 359-368
  Background and aim

  A Library is a safe place to research and study for some students, but it creates anxiety for others. The main purpose of this research is to investigate the library anxiety among Kermanshah University of Medical Sciences(KUMS) residents in using information sources and electronic services based on five factors of Bostick scale.

  Materials and Methods

  The study was a cross-sectional survey. The sample size was 197 persons who were selected using simple random sampling. Data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.809. The questionnaire consisted of 41 questions on a five-point Likert scale. The library anxiety questions were designed and localized based on the five factors of the Bostick scale. Data were analyzed using descriptive statistics, mean, standard deviation and analytical statistics by Kolmogorov-Smirnov test and Pearson correlation coefficient using SPSS 23 software.

  Results

  The mean score of library anxiety was 78.32, the mean score of familiarity and usage was 32.08 and 29.54. Mechanical and emotional factors had the highest mean of library anxiety factors. Mean library anxiety was not significantly different between male and female residents(p>0.05). There was a significant relationship between residents' library anxiety and their skills in using information resources and e-services.

  Conclusion

  The results indicate a level of library anxiety among the assistants. Accepting this fact can be a positive step in solving the problems associated with the use of information and electronic resources.

  Keywords: Libraries, Anxiety, Information Resource, Databases, Residents, Kermanshah
 • Mohammad Yahyaei*, AliAkbar Ahmadi, Pirhossein Koulivand, Mojtaba Rajab Beygi Pages 369-381
  Background and Aim

  In today's complex work environment, organizations need a strong link between strategy and effective strategy execution. The purpose of this research is to integrate Balanced Scorecard model with Kaizen management to meet this need and increase innovation efficiency in organization and create sustainable competitive advantage.

  Materials and Methods

  This study was a descriptive study in terms of purpose and in terms of data collection, in three stages. Two researcher-made questionnaires(validity and reliability of 0.852)were used perform this applied research in Shahroud hospitals. The first is identify factors using the Delphi method by 16 experts and The second was to confirm the indices, which were completed randomly by 829 hospital beneficiaries and analyzed by confirmatory factor analysis. Structural-interpretive model was used to determine the effect of indicators on each other. In order to determine the cause and effect relationships between the goals and the two models Quality Function Deployment matrix was used by expert opinion.

  Results

  This study showed that in order to achieve the goals of learning development perspective in BSC model, one needs to use "mura" in Kaizen model. Also, to achieve internal process goals, the muri dimension must be used, to achieve the financial perspective objectives of the "deletion"(muda), and for the customer perspective goals, the "mura" dimension must be applied.

  Conclusion

  Integration of BSC and Kaizen models can provide a suitable framework for continuous improvement of performance, because it has been successfully Performance in Shahroud hospitals, this research has shown that it seeks continuous improvement and increased productivity in the hospital.

  Keywords: Kaizen Management, Balanced Scorecard, Continuous Improvement, Hospitals
 • Hossein Samadi Miarkolaei*, Hamzeh Samadi Miarkolaei Pages 382-390
  Background and Aim

  Nowadays, the application of Information and Communication Technology is becoming increasingly prevalent in our daily lives, and especially in organizations. One of these phenomena is employees' use of the organization's Internet for personal purposes during work hours, which is referred to as cyberloafing. One of the important organizational variables that can strongly be influenced by this technology is the level of entrepreneurship in the organization. Therefore, this study seeks to investigate the relationship between cyberloafing and organizational entrepreneurship(OE) in Babolsar Healthcare and Treatment Network(HTN).

  Materials and Methods

  The present research is an applied study. The statistical population of the study includes all employees of Babolsar HTN. Using simple random sampling, 165 employees were selected as sample. In this study, standard questionnaires were used to measure cyberloafing and OE. Finally, the data were analyzed by using SPSS and LISREL softwares.

  Results

  The findings of this study showed that there was a significant and inverse relationship between OE and cyberloafing(P<0/001). There was also a significant inverse correlation between organizational entrepreneurship and cyberloafing in structural equation modeling test. On the other hand, the values of the fit indices were RMSEA=0.022, NFI=0.96, GFI=0.97 and χ2/df=1.07, that all indicate the suitability of the model.

  Conclusion

  The results of this study indicated that cyberloafing phenomenon in Babolsar HTN had an adverse effect on OE. Based on these results, it is suggested that HTN managers teach their employees how to use cyperloafing effectively.

  Keywords: Cyberloafing, Organizational Entrepreneurship, Healthcare, Treatment, Human Resources
 • Reza Safdari, Niloofar Mohammadzadeh, Nasim Shokouhi, Azizeh Farzinmehr, Mehrshad Mokhtaran, Shahrbanoo Pahlevanynejad, Mahnaz Mirsane* Pages 391-400
  Background and Aim

  Pelvic floor disorders are a common disease which, with varying degrees of severity, disrupts daily life and also decreases the quality of life of the individual. This disease can be cured by lifestyle modifications and self-care education; on the other hand, smartphones have become a good platform for health services and therapeutic interventions. The aim of this study was to identify information and educational components for the self-care application of women with pelvic floor disorders.

  Materials and Methods

  This descriptive study was performed in Yas Hospital affiliated to Tehran University of Medical Sciences. According to Morgan table, 30 gynecologists who were randomly selected were included in the study. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire which its validity and reliability were confirmed (α=0.85) and its content was provided by reviewing the scientific sources.

  Results

  The results of the analyzes showed that from the experts’ point of view the interventional section including reminders, daily activities diaries and targeting with an average score of 4.14 has been of great importance. Since then, the applied and self-care section with an average score of 4.364is ranked second in priority.

  Conclusion

  According to a survey by experts who play a major role in the management of the disease. The essential components of this application were identified in three main sections consist of: electronic records, the interventional section and the practical and self-care and their subsections.

  Keywords: Pelvic floor disorders, self-care, application
 • Vahid Changizi, MohammadReza Zare, Sahel Kasiri* Pages 401-410
  Background and Aim

  Due to the presence of ionizing radiation sources in the environment and their potential to enter the food chain, the natural radiation in the rice product of Mahmoud Abadu residents of this area should be evaluated.

  Materials and Methods

  Using standard sampling methods, the number of sampling points and locations (about 10 points) was determined. After recording the geographical location of the sites, 2 kg of soil and 2 kg of rice were removed and 20 samples were coded. 950 g of soil and rice were milled and transferred to standard Marinelli dishes with 50 mesh. The samples were completely sealed and after about one month, they were visualized with ultra-pure germanium detectors (HPGe). Subsequently, specific radionuclide radiosensitivity in soil and rice soil samples, radionuclide transfer factors from soil to rice, annual effective dose and risk of cancer due to rice consumption were measured.

  Results

  Effective total dose of nuclei studied in #value, lifetime cancer risk of U238 from #value to 0.00019, Ra226 from #value to 0.00008, U235 # value, Th232 from #value to 0.00027, K40 From 0.00014 to 0.00082 and finally for zero cesium.

  Conclusion

   There is no harmful effect on the people of the region regarding the radionuclides of rice.

  Keywords: Natural Radionuclides, Gamma Spectrometry, Transfer Factor, Cancer Risk, Rice Fields
 • MohammadMehdi Soltan Dallal*, Reza Zandieh Moradi, Ramin Mazaheri Nezhad Fard, Zahra Rajabi Pages 411-418
  Background and Aim

  Transmission of pathogenic bacteria from animals to humans is possible directly or through the consumption of meat and milk or their products. The aim of this study was to identify and diagnose Enterohemorrhagic Escherichia coli (E. coli) by molecular method in cows' milk in Boroujerd city.

  Materials and Methods

  In a descriptive cross-sectional study, 150 milk samples were sampled from dairy farms in Boroujerd and its suburbs in four months from the beginning of November 2016 until the end of February 2017. After enrichment, culturing and biochemical tests on EMB agar and IMVIC differential tests, and doing linear culture on Sorbitol McConkey Agar medium to identify negative sorbitol isolates and confirm them by serological testing and eaeA gene identification, milk samples were analyzed by PCR test.

  Results

  Out of 31 isolates of Escherichia coli species, 6 were isolated as negative sorbitol (19.4%). Of these six isolates, five (16.1%) were identified as negative beta-galactosidase (MUG-) on chrome agar medium. In serological test, all 5 isolates were confirmed by O157: H7 antiserum antibody; besides, in molecular analysis, they had eaeA gene.

  Conclusion

  The outbreak of 16.1% of enterohemorrhagic E. coli in milk can be of great importance as one of the factors causing diarrhea in the community. Therefore, the outbreaks of consumption of this foodstuff in areas of the country that traditionally still put raw milk in food basket can provide valuable results for the prevention of diarrheal diseases.

  Keywords: Enterohemorrhagic Escherichia Coli, Milk, Animal Husbandry, eaeA Gene