فهرست مطالب

 • پیاپی 32 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عباس کاظمی *، معصومه احمدی صفحات 11-33

  در این نوشتار سعی کرده ایم به بررسی این موضوع بپردازیم که در خاورمیانه و به طور مشخص تر در ایران، بازارها و مال ها چه نوع نسبت و رابطه ای با یکدیگر برقرار می کنند. روش ما اسنادی یا کتابخانه ای است و از یک سو، از پژوهش های انجام گرفته در خصوص فضاهای تجاری کشورهای خاورمیانه و هند و از سوی دیگر از پژوهش های انجام گرفته در ایران بهره گرفته ایم. درواقع، تمرکز اصلی ما بر ایران است و هدف از مرور وضعیت چندین کشور و نیز هند در این زمینه، جای دادن وضعیت فضاهای تجاری ایران در چارچوب و بافت وسیع تر منطقه ای و فراهم آوردن امکان مقایسه ای بین المللی با کشورهای قابل قیاس است. هند به این دلیل که یکی از مراکز اصلی رشد مال ها در آسیا و مورد توجه ویژه پژوهشگران این حوزه است، به طور هدفمند به خاورمیانه افزوده شده است. در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که علی رغم گسترش مراکز تجاری جدید، بازارهای سنتی از طریق ایجاد تعدیلاتی در خود به حیات در فضای تجاری شده جدید ادامه خواهند داد و هر یک از دو فضای مال و بازار، حوزه زیستی و کارکردهای خاص خود را خلق خواهند کرد.

  کلیدواژگان: بازارهای سنتی، مراکز خرید، خاورمیانه، همزیستی، فضاهای تجاری
 • احمد امین فرد صفحات 35-60

  بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395، 74 درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی می کنند. در فضای شهری ایران امروز، که در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات قرار داریم شهروندان ایرانی در معرض انواع محصولات فرهنگی-رسانه ای چه از طریق مصرف محصولات و کالاهای فرهنگی-رسانه ای تولید داخل و چه تولید خارج از کشور از طریق بازار کالاهای فرهنگی و همچنین محصولات رسانه ای از طریق رسانه ملی و شبکه های مختلف ماهواره ای و شبکه جهانی اینترنت در فضای حقیقی و مجازی قرار دارند. هدف این تحقیق، توصیف فضای موجود تقلید فرهنگی شهرنشینان ایرانی در فضای اجتماعی شهری ایران است. این تحقیق با استفاده از روش مصاحبه عمیق و کتابخانه ای اسنادی، انجام شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق از نظرات خبرگان در این حوزه در دو پنل اساتید علوم ارتباطات و جامعه-شناسی کمک گرفته شد. در این تحقیق فضای اجتماعی شهری 3 مجموعه شهری از جمله کلانشهرها، شهرهای مراکز استان های مختلف و مجموعه شهرهای دیگر کشور مورد بررسی قرار گرفته اند. نتیجه این تحقیق مراحل پنجگانه تقلید فرهنگی شهرنشینان ایرانی در فضای اجتماعی شهری کشور را نشان داد . با عرضه محصولات فرهنگی-رسانه ای غربی، و مصرف آن توسط شهرنشینان ایرانی فرهنگ مصرفی غربی در فضای اجتماعی شهری ایران بازتولید می شود.

  کلیدواژگان: تقلید فرهنگی، فرهنگ مصرفی، محصولات فرهنگی-رسانه ای، ایران
 • فاطمه نوری راد*، مجید مرادی صفحات 61-84

  در روزنامه کیهان انتقاد از خود تلگرام و سیاست های دولت برای کنترل بازار ارز، شرق سیاسی‎کاری در جریان فیلترینگ تلگرام و بیان پیامدها و تبعات سیاسی اقتصادی نوسان ارز، همشهری مسیله امنیت در پیام رسان داخلی و رفع انحصار پیام رسان خارجی و حمایت از سیاست‏های اقتصادی دولت و روزنامه ایران رفع انحصار پیام رسان خارجی، تبلیغ پیام رسان داخلی و حمایت از سیاست‏های اقتصادی دولت اولویت بوده است.در روزنامه کیهان انتقاد از خود تلگرام و سیاست های دولت برای کنترل بازار ارز، شرق سیاسی‎کاری در جریان فیلترینگ تلگرام و بیان پیامدها و تبعات سیاسی اقتصادی نوسان ارز، همشهری مسیله امنیت در پیام رسان داخلی و رفع انحصار پیام رسان خارجی و حمایت از سیاست‏های اقتصادی دولت و روزنامه ایران رفع انحصار پیام رسان خارجی، تبلیغ پیام رسان داخلی و حمایت از سیاست‏های اقتصادی دولت اولویت بوده است.در روزنامه کیهان انتقاد از خود تلگرام و سیاست های دولت برای کنترل بازار ارز، شرق سیاسی‎کاری در جریان فیلترینگ تلگرام و بیان پیامدها و تبعات سیاسی اقتصادی نوسان ارز، همشهری مسیله امنیت در پیام رسان داخلی و رفع انحصار پیام رسان خارجی و حمایت از سیاست‏های اقتصادی دولت و روزنامه ایران رفع انحصار پیام رسان خارجی، تبلیغ پیام رسان داخلی و حمایت از سیاست‏های اقتصادی دولت اولویت بوده است.

  کلیدواژگان: نوسانات نرخ ارز، فیلترینگ تلگرام، تحلیل محتوا، انگاره‎سازی، پوشش خبری
 • هادی درویشی *، سمیه مومنی صفحات 85-106

  مکتب «پساتوسعه» در ادبیات توسعه پس از جنگ جهانی دوم و در انتقاد به فرایند توسعه به وجود آمد. این مکتب، توسعه را ایدیولوژیی می داند که در کشورهای شمال پا به هستی گذاشته و در اصل، پاسخ نادرستی به نیازها و آرزوهای راستین جهان جنوب است، بنابراین باید به فکر جایگزین بود که آن جایگزین، پساتوسعه است. مقاله حاضر به تاریخ و توضیح این مکتب از خلال انتقادات مکتب پساتوسعه از توسعه و برعکس، انتقادات طرفداران توسعه از پساتوسعه می پردازد و موارد زیر را به عنوان مهم ترین شاخص های پساتوسعه در نظر می گیرد: «رد کل پارادایم توسعه»، «اولویت بخشیدن به فرهنگ در برابر اقتصاد»، «ترویج رویکرد توسعه مردمی یا مردم گرا (از پایین به بالا) با معیارهای تمرکززدایی (محلی گرایی)، سازمان های غیردولتی، توانمندسازی مردم»، «ندیدن توسعه صرفا از چشم انداز های غربی»، «ساخت دنیای از لحاظ فرهنگی، انسانی تر و از نظر زیست محیطی، پایدارتر» و «اتکای کمتر بر دانش تخصصی کارشناسی (اولویت دادن به نظرات مردم عادی بجای نخبگان)».پس از معرفی مکتب پساتوسعه در بخش پایانی به نسبت پساتوسعه و جامعه ایران پرداخته شده و این نتیجه بدست آمده است که مکتب پساتوسعه، جهان را به دو بخش توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم می کند و اصولی را بر هر یک از آن دو، بار می کند در حالی که به نظر می رسد چنین نگاه موسع و کلانی نمی تواند تفاوت های بنیادین کشورهای جهان سوم را در نظر گیرد و در نتیجه، نسخه واحدی برای همه آنها تجویز نماید که این نکته از اصلی ترین نقدها به مکتب پساتوسعه است

  کلیدواژگان: توسعه، پساتوسعه، مدرنیته، ایران
 • علی شاملو محمودی صفحات 107-134

  مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر جذب نوجوانان به شبکه های اجتماعی (مطالعه نوجوانان شهرک اکباتان) می پردازد. منظور از شبکه های اجتماعی مجازی، سایت هایی هستند که از یک سایت ساده مانند موتور جستجوگر به اضافه امکاناتی مانند چت، ایمیل و امکاناتی دیگر تشکیل شده است و به کاربران خود اشتراک گذاری مطالب را امکان می دهد. در این پژوهش برای سنجش میزان جذب نوجوانان به سمت شبکه های اجتماعی و علل موثر بر آن از پرسش نامه محقق ساخته ای استفاده شده که متغیرهای آن برگرفته از نظریه «استفاده و رضامندی» است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه نوجوانان 12 تا 18 سال شهرک اکباتان می داد. نمونه آماری با روش نمونه در دسترس و با حضور 200 نمونه انجام شد. تحلیل داده های به دست آمده نشان می دهد که بین میزان استفاده نوجوانان از شبکه های اجتماعی و نیاز به «روابط شخصی»، «هویت شخصی»، و «سرگرمی و گریز از واقعیت» رابطه معنادار وجود دارد. این درحالی است که طبق یافته های این پژوهش، میان میزان استفاده نوجوانان از شبکه های اجتماعی و نیاز به «آگاهی و نظارت بر محیط» رابطه معنادار دیده نشد.

  کلیدواژگان: نظریه استفاده و رضامندی، شبکه های اجتماعی، نوجوانی، شهرک اکباتان
 • حمید آورزمانی *، حمیده صفایی نبات صفحات 135-160

  احساس ناامنی امری نسبی است و برحسب زیست جهان اجتماعی کنشگران و تجربه زیسته آنها متفاوت است. هدف این پژوهش واکاوی معنا، تجارب زیسته، زمینه ها، علل و پیامدهای احساس ناامنی زنان حاشیه نشین شهری است که بدین منظور با بهره گیری از روش شناسی کیفی، متد نظریه مبنایی، ابزار مصاحبه نیمه ساخت و روش نمونه گیری هدفمند با 33 نفر از زنان شهرک محمد آباد واقع در جنوب شهرستان شهریار مصاحبه به عمل آمد. داده های گرداوری شده پس از مراحل کدگذاری به جهت تفسیر معنا و تعیین شرایط علی، زمینه ها و پیامدهای احساس ناامنی زنان، مقوله بندی و تحلیل شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که 4 نوع احساس ناامنی (جانی، روانی، منزلتی و اخلاقی) در تجربه زیسته زنان حاشیه نشین شهری وجود دارد. همچنین اختلال در شخصیت، اختلال توزیعی، اختلال نمادی به عنوان شرایط علی، عدم خوانایی فضا و شیء وارگی بدن زنانه به عنوان زمینه ها و فرسایش (ارتباطی و اجتماعی) به عنوان پیامد احساس ناامنی زنان حاشیه نشین شهری کشف گردید.

  کلیدواژگان: احساس ناامنی زنان، حاشیه نشینی شهری، اختلال توزیعی و نمادی، عدم خوانایی فضا، فرسایش
 • مسعود زمانی مقدم *، ایرج حق ندری صفحات 161-183

  ابعاد فرهنگی سیاست به همراه دیگر منابعی که کنشگران سیاسی به طور گسترده به آن وابسته اند (از جمله پول، ارتباطات عمومی، دسترسی به رسانه ها یا دسترسی به بروکراسی دولتی) عمل می کنند. آن هایی که به منابع رسانه ای دسترسی بیشتری دارند قادر به انجام کنش های موثرتری هستند که توجه سیاسی و اجتماعی را جلب می کند. بنابراین، ابعاد فرهنگی سیاست دریچه ای برای آن هایی که از مرکز قدرت فاصله دارند فراهم می کند. این افراد و گروه ها می توانند مهارت های فرهنگی را توسعه دهند و از این مهارت ها در محیط فرهنگی بهره بگیرند. امروزه ابعاد فرهنگی سیاست بیش از پیش اهمیت یافته اند، پیشرفت های رسانه ای تمایز بین فضای عمومی و خصوصی را از بین برده است. چرخش زندگی خصوصی کنشگران سیاسی به مسایل شخصیتی، تاثیر بسیاری بر اقبال سیاسی شان داشته است. در نتیجه، کنشگران سیاسی ماهرانه رویدادهای سیاسی را به گونه ای نمایشی سازمان می دهند تا اقتدار مشروعشان را افزایش دهند. از این لحاظ، سیاست مانند تیاتر است و سیاست به گونه ای فزاینده و به واسطه رشد اهمیت رسانه های جمعی، در حال تیاتری شدن است.

  کلیدواژگان: فرهنگ، سیاست، رسانه، انتخابات، تبلیغات سیاسی
|
 • abbas Kazemi *, masumeh ahmadi Pages 11-33

  In this article, we have attempted to examine the relationship between Bazar and shopping centers in the Middle East and, more specifically, in Iran. Our approach is documentary and library-based, and we have, on the one hand, used literature review on Middle Eastern countries' commercial spaces, and on the other, the litrature in Iran. In fact, our main focus is on Iran, with the aim of reviewing the status of several countries in this regard, incorporating the status of Iranian commercial spaces within the broader regional context and context, and providing international comparability with key countries. In this article, we conclude that, despite the expansion of shopping malls, Bazar will continue to survive in the new commercialized space by modifying themselves and each of them will create its own niche and functional space.

  Keywords: Traditional Bazaars, Shopping Centers, Middle East, Coexistence, Commercial Centers
 • Ahmad Aminfard Pages 35-60

  According to the Statistics Center of Iran, the results of the population and housing census in 1395, 74% of the population of Iran live in cities. In today's urban space of Iran, which is in the era of communication and intelligence explosions, Iranian citizens are exposed to a variety of cultural-media products either through the consumption of cultural goods and goods, domestic or domestic production, or through the goods market Cultural, as well as media products through the national media and various satellite networks and the global Internet network in real and virtual space. The purpose of this study is to describe the existing cultural imitation of Iranian urban population in the urban social space of Iran. This research was conducted using deep interviewing methodology and documentary libraries. In order to achieve the research objectives, experts' opinions in this field were assisted in two faculties of communication science and sociology. In this research, urban social space has been investigated in 3 urban including metropolises, cities of different centers provinces and other cities of the country. The result of this study was the five stages of cultural imitation of Iranian urban population in the urban social space of the country. With the supply of western cultural-media products, and its consumption by Iranian urbanists, Western consumption culture is reproduced in the urban social space of Iran.

  Keywords: Cultural Imitation, consumer culture, Cultural-Media Products, Iran
 • Fateme Noorirad *, Majid Moradi Pages 61-84

  At the beginning of 1397, two important events was important for public opinion. the exchange rate fluctuations and the filtering of the telegramThe media covered these topics in the same way and they became the first priority of the people's minds. In this study, considering the importance of these issues and the subsequent consequences for the society, we will review the contents of the four newspapers of Kayhan, Sharg, Hamshahri and Iran in the first two months of the year, by comparing the comparative comparison of these news. The results of the research indicate that each of the news sites has their own specific idea of these trends, which is in line with their policy and orientation. In the Kayhan newspaper, criticizing the telegram and government policies for controlling the exchange rate was the fist Priority of coveraging these news. In Sharg Political affairs during the telegram filtering and expression of the economic and social consequences of the exchange rate was important . The Hamshahri newspaper prioritized the issue of security in the domestic messenger and the elimination of foreign messager’s monopoly and support for the government's economic policies.

  Keywords: Exchange rate fluctuations, Telegram Filtering, content analysis, IMAGE Making, news coverage
 • HADI DARVISHI *, Somayeh Momeni Pages 85-106

  The 'post-development' school was created in development literature after World War II and in criticizing to the development process by individuals such as Ivan Illich, Arturo Escobar, Gustav Esteva, Majid Rahnema, Wolfgang Sachs and Serge Latouche. consequently, this school is a part of the history of development. Post-developmentalists see development as an ideology that exists in the northern countries and originally is the wrong answer to the true needs and aspirations of the southern world, so one must think of an alternative for it that is post-developmental.The present article studies the history and explanation of this school during the post-development critiques from development, and vice versa, the development critics from post- development and considers the following as one of the most important post-development indicators: "ignoring the whole of development paradigm," Prioritizing the culture over economics" , "promoting a popular or populist (bottom-up) development approach with decentralization criteria, NGOs, empowering people "," not seeing development purely from a perspective. "Western countries" , "Making the world culturally more humane and environmentally sustainable" and "less reliant on expert knowledge (Prioritizing the views of ordinary people instead of the elites). After introducing the post-developmental school in the final section, the relation between post-developmental and Iranian society is discussed, and it is concluded that the post-developmental school divides the world into two developed and underdeveloped sectors, with principles on each of them, While it seems that such a widespread and wide-ranging view cannot account for the fundamental differences in Third World countries and, as a result, prescribe a unified version for all of them, this is one of the main criticisms of the post-development school. In Iranian society, which has a monolithic, oil-dependent economy with a central government that is geographically raing scarce and lacks a strong private sector, basically speaking of "bottom-up" development without government intervention and assistance, Is impossible.

  Keywords: Development, Post-Development, modernity, Iran
 • Ali Shamloo Mahmoodi Pages 107-134

  This study investigates the factors affecting adolescents' attraction to social networks (study of adolescents living in Ekbatan town). Social networks are sites that consist of a simple site including a search engine plus features such as chat, email, and other features that allow users to share its content. In this study, a researcher-made questionnaire was used to measure adolescents' attraction to social networks and its effective factors, the variables of which are based on the theory of "use and satisfaction". The statistical population of this study was all 12-18 years old adolescents living in Ekbatan town. Statistical sampling was done by available sampling method with the presence of 200 samples. Analysis of the data shows that there is a significant relationship between adolescents' use of social networks and the need for "personal relationships", "personal identity", and "having fun and escape from reality". However, according to the findings of this study, there was no significant relationship between adolescents' use of social media and the need for "awareness and monitoring of the environment".

  Keywords: Theory of Use, Satisfaction, social network, adolescence, Ekbatan Township
 • Hamid Avarzamani *, Hamideh Safaee Nabat Pages 135-160

  Unsafe is a relative thing in terms of environmental and social world and lived experience of different actors. The aim of this study is to analyze the meaning, the lived experiences, backgrounds, causes and consequences of Unsafe women's slums dwellers is the purpose utilizes the methodology of qualitative, grounded theory method, semi-structured interviews with 33 women and purposive sampling Mohammad Abad Located in the south of the city shahriar settlements were interviewed. The collected data is then encoded to interpret the meaning and determine the causal conditions, context and consequences of Unsafe female, categorize and analyze. The results indicate that the 4 types of insecurity (physical, mental, status and moral) women living in slums experience there. As well as personality disorder, disorder of distribution, disorder symbol as causal conditions Illegibility space and reification of the female body as fields and erosion (social and communicative) was discovered as a result of insecurity of women slum dwellers.

  Keywords: Women's Unsafe, Urban slums, disorder distribution, symbol, Illegibility space, Erosion
 • Masoud Zamanimoghadam *, Iraj Hagh Nadri Pages 161-183

  The cultural dimensions of politics operate alongside other sources on which political actors are heavily dependent (such as money, public relations, access to the media, or access to government bureaucracy). Those who have greater access to media resources are able to perform more effective actions that attract political and social attention. Thus, the cultural dimensions of politics provide a window into those who are far from the center of power. These individuals and groups can develop cultural skills and apply them in the cultural environment. Today, the cultural dimensions of politics have become increasingly important, and media developments have eroded the distinction between public and private space. Turning political activists' private lives into personal issues has had a profound effect on their political fortunes. As a result, political actors skillfully organize political events in a dramatic way to increase their legitimate authority. In this respect, politics is like theater, and politics is increasingly theatrical, as the importance of the mass media grows.