فهرست مطالب

جامعه، فرهنگ، رسانه - پیاپی 48 (پاییز 1402)

فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه
پیاپی 48 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • توران شیخبیگلو، حجت الله عباسی*، محمدرضا کریمی، مهناز ربیعی صفحات 1-18

  فیلم و سینما به عنوان یکی از مهم ترین وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزمره افراد، داد و ستدهای اجتماعی، ساختار زندگی انسان ها ،خانواده ها، چگونگی برقراری ارتباطات درون گروهی و برون گروهی و حتی اندیشه هر فرد برای چگونه زیستن است. .پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل تولید فیلم با رویکرد تحکیم خانواده در سینمای ایران انجام شده است. پژوهش از نوع کیفی و به روش داده بنیاد انجام شد. جامعه پژوهش کلیه صاحب نظران حوزه سینما بودند داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گرداوری شدند و با رویکرد تحلیل محتوا و کدگذاری اقدام به تحلیل آنها شد. اعتبار داده ها به روش کثرت گرایی در شیوه انجام کار، پژوهشگر و مشارکت کننده بدست آمد. نهایتا مدل تولید فیلم با رویکرد تحکیم خانواده با 81 مفهوم و 17 مقوله بدست آمد که مقوله محوری مدل، «تولید فیلم با رویکرد تحکیم خانواده» بود؛ عوامل زمینه ساز شامل «مدیریت کلان فرهنگی» و «تخصیص بودجه»؛ عوامل علی شامل «سیاست گذاری و برنامه ریزی هدفمند»، «حمایت و پشتیبانی مسیولان و نهادهای فرهنگی ذیربط»، «بازگشت سرمایه» و «کیفیت فیلم نامه»؛ عوامل مداخله گر شامل «عوامل فرهنگی»، «عوامل اجتماعی و خانوادگی» و «عوامل فیلم سازی»؛ راهبردها شامل «عوامل فنی- زیرساختی»، «توجه به ظرفیت های سینمایی موجود»، «مشوق های تشویقی» و «توجه ویژه به جشنواره ها» و نهایتا پیامدها شامل «تقویت خانواده ایرانی»، «ارتقاء هویت و فرهنگ ملی» و «امنیت اجتماعی» بودند. نتیجه آنکه براساس پژوهش حاضر و کشف ابعاد ومولفه وشاخص های کیفی بدست آمده مدل تولید فیلم با رویکرد تحکیم خانواده در سینمای ایران براساس رویکرد نظام مندطراحی گردید.

  کلیدواژگان: تحکیم خانواده، تولیدفیلم، سینمای ایران، نظریه نظام مند
 • حبیب راثی تهرانی*، هادی خانیکی صفحات 11-29
  «اینفودمی کووید19» عنوان پدیده ای مربوط به حوزه ارتباطات سلامت است که همزمان با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، از سوی رییس کل سازمان جهانی بهداشت به عنوان خطری موازی ویروس کووید19 معرفی و برای مقابله با آن هشدار داده شد. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده است، نخست تعریف اینفودمی کووید19 و شناسایی عوامل دوگانه موثر بر تولید و اشاعه آن در چارچوب رشته ارتباطات سلامت است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله از نوع کیفی و روش تحقیق، نظریه مبنایی می باشد؛ لذا به جای استفاده از نظریه های موجود به عنوان چهارچوب نظری، پژوهشگران در پی تولید نظریه خودبنیاد و بومی از دل داده های بدست آمده بوده اند. بدین منظور با استفاده از شیوه نمونه گیری نظری و مصاحبه با متخصصان و صاحب نظران، داده های لازم از منابع مختلف جمع آوری گردید و پس از کدگذاری، طبقه بندی و دسته بندی گزاره ها، سه دوگانه «تقابل رویکرد مراقبت درمان»، « تقابل رویکرد کمی کیفی» و «تقابل طب سنتی طب مدرن» به عنوان دوگانه های ارتباطی پزشکی موثر و زمینه ساز در تولید و اشاعه اینفودمی کووید19 در رسانه های اجتماعی ایران شناسایی گردید. ویژگی مشترک این دوگانه ها، تاثیرات مثبت و منفی هریک از سویه های آنها در مقابله یا انتشار اینفودمی است.
  کلیدواژگان: ارتباطات سلامت، رسانه های اجتماعی، اینفودمی، کووید19، دوگانه مراقبت و درمان
 • فهیمه فرازمند، سید علی اصغر سلطانی*، محمدجواد حجازی صفحات 31-57

  دانشگاه یک سازمان اجتماعی پیچیده ای با نقش های اجتماعی مهم است که هرگونه تغییر نگرش به آن می تواند پیامدهایی جدی داشته باشد. در دو دهه اخیر رویکردهای مختلف دولت ها منجر به تغییراتی بنیادین در سیاستگذاری آموزش عالی شده است که برخی پیامدهای منفی برای آموزش عالی داشته است. چون استعاره مفهومی راهی برای درک مفاهیم انتزاعی از طریق مفاهیم عینی است، می توان با تحلیل استعاری، به اندیشه بنیادین پشت این سیاست ها دست یافت. لذا، مقاله حاضر می خواهد نگرش 3 گفتمان اصلاح طلبی، اصول گرایی و اعتدال گرایی نسبت به «دانشگاه» را بررسی کرده، به این پرسش پاسخ دهدکه «دانشگاه» به مثابه مکان آموزش عالی چگونه در گفتار نمایندگان این 3 گفتمان از منظر شناختی مفهوم سازی شده است. برای پاسخ به این پرسش، سعی شد با استفاده از روش تحلیل کیفی استعاره های مفهومی مبتنی بر «دانشگاه» و نحوه کاربست آن ها در هر 3گفتمان، مواضع آن ها نسبت به آموزش عالی مطالعه شود. این پژوهش به لحاظ چارچوب نظری مبتنی بر لیکاف و جانسون (1980) و به لحاظ روشی، مبتنی بر چارتریس بلک (2004) است. نسبت وقوع واژه «دانشگاه» به کل پیکره حدود 0.21% درصد و بیشترین بسامد کاربرد مربوط به اعتدالگرایان بود. از دیگر یافته های این پژوهش می توان به حوزه مبدا تک بعدی «انسان» در مفهوم سازی دانشگاه در سه جریان سیاسی اشاره کرد. انسان پنداری دانشگاه این امکان را فراهم می کند که بتوان نگاهی ایدیولوژیک به دانشگاه داشت و همچون انسان آن را به سمت وسوهای خاص هدایت کرد.

  کلیدواژگان: استعاره های مفهومی، دانشگاه، اصلاح طلبی، اصول گرایی، اعتدال گرایی
 • عبدالرحمان علیزاده*، زرین زردار صفحات 59-83
  مفهوم اعتماد مردم به رسانه ها، زیربنایی ترین عامل در کارکرد اثربخش و مطلوب رسانه ها محسوب می شود. مطالعه حاضر در پی شناخت نگاه مخاطبان به مولفه اعتماد به صداوسیماست و اینکه مخاطبان برای اعتماد و یا بی اعتمادی خود به اخبار و سیاست های خبری صداوسیما چه دلایلی دارند؟ بدین جهت با استفاده از روش کیفی و با مصاحبه فردی و گروهی با 32 نفر از مخاطبان تهرانی، سعی شده با تحلیل مضمونی پاسخ های آنان دلایل اعتماد و بی اعتمادی آنان به اخبار و سیاست های خبری صداوسیما شناسایی شود. یافته های تحقیق نشان می هد از مهمترین دلایل بی اعتمادی مخاطبان می توان به چارچوب های محدودکننده، بی اعتمادی تعمیم یافته، غیرحرفه ای بودن، عملکرد رسانه های دیگر و حافظه مخاطب از صداوسیما اشاره کرد. اعتماد به صداوسیما به مثابه اعتماد به نظام، اعتماد به سیاست های کلی صداوسیما به رغم اعتمادنسبی به اخبار آن و پذیرش حدی از سانسور به مثابه ماهیت کار رسانه ای، از دلایل مهم اعتماد بخشی از مخاطبان به اخبار صداوسیماست.
  کلیدواژگان: اعتماد، اخبار صداوسیما، مخاطبان تهرانی، خبر تلویزیونی
 • علی حسینی*، زهرا رفیع نژاد، مرتضی درویشی صفحات 85-103
  فرهنگ پذیری متاثر از جوامع دیگر می تواند آسیب هایی به دنبال خود داشته باشد و مدام در جدال با از خودبیگانگی آگاهانه یا ناآگاهانه قرار گیرد. به همین دلیل جامعه شناسان، آسیب شناسان و رسانه ها باید نقش خود را به درستی ایفا کنند و شکل های هم کنشی آن فرهنگ را مورد ارزیابی قرار دهند و به یک باز تولید فرهنگی برسند؛ چرا که باز تولید فرهنگی توسط هنجارهای مختلف اجتماعی می تواند در همزیستی مسالمت آمیز یا از خودبیگانگی آن جامعه تاثیرگذار باشد. بسیاری از جوامع در جریان فرهنگ پذیری از جوامع دیگر، از هنجارهایی الگوبرداری کرده اند که پاسخگوی نیازشان نبوده است، در نهایت دچار نوعی تضاد فرهنگی شده و آسیب های جدی ای به ساختار فرهنگی-اجتماعی و به تبع آن نهادهای دیگر اجتماع وارد شده است. پذیرش هر فرهنگ جدید خواهان بستر رشدی عقلانی ست برای فراهم کردن یک فضای گفت وگو در جهت بازتولید فرهنگی بدون آسیب رسیدن به فرهنگ بومی و منحصر به فرد آن جامعه و نیز آزادی های مدنی آن. چرا که فرهنگ پذیری با کنش اجتماعی سر و کار دارد و نهادینه کردن بستری عقلانی برای رهایی از خودبیگانگی در روند فرهنگ پذیری حایز اهمیت است. از این رو می توان ظرفیت فرهنگ پذیری یک جامعه را در بستر عقلانیت تبیین کرد و آن را راهکاری برای همزیستی مسالمت آمیز دانست. روش پژوهش حاضر کتابخانه ای و تیوریکال می باشد که به مطالعه، تبیین و تحلیل منابع موجود متناسب با موضوع برای ارایه ی راهکاری نو پرداخته است.
  کلیدواژگان: فرهنگ، عقلانیت، مدیریت دانش و همزیستی مسالمت آمیز
 • حسنیه دوست قرین، علیرضا کلدی*، مجید رادفر صفحات 105-130

  این مطالعه مدلی مفهومی را توسعه می دهد که در آن «سرمایه اجتماعی خانواده» مکانیزم اثر «سوءکاربرد رسانه های اجتماعی» بر «عملکرد تحصیلی نوجوانان» را به واسطه میانجی گرهای (نا) بهزیستی اجتماعی تعدیل می کند. یعنی هم رابطه مستقیم، و هم رابطه میانجی گری شده بین «سوءکاربرد رسانه های اجتماعی» و «عملکرد تحصیلی» مشروط به «سرمایه اجتماعی خانواده» است.این پیمایش با مشارکت 980 نفر از دانش آموزان دختر و پسر سال دهم و یازدهم شهر تهران در سال 1401 انجام شد. نتایج نشان داد هرچه علایم سوءکاربرد رسانه های اجتماعی شدیدتر باشد، عملکرد تحصیلی دانشآموزان افت بیشتری میکند و طیف وسیعی از ناهنجاریهای روانی در دانشآموزان ایجاد میشود. همچنین هرچه سرمایه اجتماعی خانوادگی دانشآموزان بیشتر بود، کمتر دچار سوءکاربرد رسانه های اجتماعی میشدند و خانواده با تمرکز بر بهزیستی تاثیر مخرب سوءکاربرد رسانه های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی را بیشتر و بهتر کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی خانواده، بهزیستی و نابهزیستی اجتماعی، اینستاگرام
 • مریم متقی، عاصمه قاسمی*، تهمینه شاوردی صفحات 131-157
  رسانه ها در دنیای امروز تبدیل به مهمترین ابزار در خلق و انتقال معنا شده اند. تلویزیون به عنوان یکی از مهمترین کارگزاران جامعه پذیری، مجرایی برای بازنمایی ارزش های فرهنگی اجتماعی و سیاسی جوامع است. پشت صحنه های ساده به نمایش درآمده در فیلمها و سریال های تلویزیون، نظامی از نشانه ها و رمزگان قرار دارد که معنا را ساخته و منتقل می کند و بر این اساس مخاطب در مواجهه با، بازنمایاندن واقعیت توسط رسانه قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش زنان در تاریخ سیاسی معاصر ایران با تحلیل چند سریال پر مخاطب تلویزیون بعد از انقلاب اسلامی است. با استفاده از روش نشانه شناسی جان فیسک، چهار سریال تلویزیونی ، در 4 دهه پس از انقلاب اسلامی برای مطالعه معناسازی تلویزیون از کنشگری اجتماعی سیاسی زنان در تاریخ معاصرمورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد، 1-رسانه تلویزیون پایگاه و طبقه اجتماعی و میزان سواد را به عنوان مهمترین عوامل موثر بر کنشگری سیاسی زنان نشان داده است.2-هشیاری، آگاهی، مقاومت و ایستادگی زنان و حتی طغیان و عصیان، در مقابل عوامل داخلی و خارجی، حتی اگر همسرانشان باشند، زمانی که وطن به خطر می افتد، به خوبی در رسانه تلویزیون به تصویر کشیده شده است.3- غلبه و تسلط ساختارهای اقتدار گرایانه مردان و بافت سنتی جامعه ایران نیز که یکی از مهمترین چالشها برای ورود زنان به عرصه های مختلف سیاست است، نیز در رسانه ملی به آن پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: تلویزیون، زنان، تاریخ سیاسی، برساخت معنا، نشانه شناسی
 • محمدمهدی واعظ موسوی، مجید فولادیان*، علیرضا ذاکری، مهدی کرمانی صفحات 183-221
  در این اثر با هدف روشن شدن معنای «شخصیت متعصب» در علوم اجتماعی، مفاهیم مرتبط با آن مورد مطالعه و مرور اسنادی نظام‎مند قرار می گیرند.در این مقاله از روش تحلیل اسنادی به مرور نظریات و دیدگاه های این حوزه تیوریک پرداختیم. در نهایت با بررسی مفهوم محوری «افراط گرایی»، عناصر مفهومی تشکیل دهنده ی آن («قوم مداری»، «جزم‎ اندیشی»، «خودشیفتگی جمعی»، «بیگانه هراسی»، «کینه توزی»، «خشونت عملی»، «پیروی از اقتدار» و «مبلغ مآبی» که جمعا حول مواضع «رادیکال» و «محافظه کار» شکل می گیرند) بررسی و از یکدیگر تفکیک می شوند. در نهایت «شخصیت متعصب» به عنوان کلان مفهومی که «افراط گرایی» را در ساحت خرد و در عرصه ی سیاسی-اجتماعی (با نمودهایی چون «اقتدارگرایی» و «بنیادگرایی») و نیز در عرصه ی مصرف و سرگرمی بازنمایی می کند، معرفی می شود. این اثر تلاشی نظری در جهت ابهام زدایی و سامان مند کردن مفاهیم حوزه ی «خشونت ایدیولوژیک» به حساب می آید که در نهایت، چهارچوبی مفهومی را برای طبقه بندی مفاهیم این حوزه، ذیل چتر مفهومی «تعصب» ارایه می دهد. همچنین موقعیت این مفهوم را در منظومه نظری مفاهیم مشابه تعیین می کند.
  کلیدواژگان: تعصب، افراط گرایی، اقتدارگرایی، بنیادگرایی، قوم مداری
 • مجید شمسه* صفحات 223-246
  همسایگی بیش از هر چیز دیگر بیانگر نیاز انسانها به همدیگر و یکی از مهمترین رابطه های نخستین است. هویت محله ای زمینه ی مناسبی برای رشد و ارتقای وابستگی، تهعد و مشارکت افراد در محله است. یافته های تحققیق حاکی از آن است که: 7 درصد پاسخگویان با یک نفر یا هیچ یک از همسایگان خود دوست بوده و 57.3 درصد پاسخگویان با دو نفر یا بیشتر همسایگان خود دوست هستند. 74.1 درصد پاسخگویان به ندرت با همسایگان خود به سینما یا گردش می روند و یا اصلا نمی روند. 25.9 درصد نیز غالبا یا گاهی این کار را انجام می دهند. دعوت از همسایگان در مهمانی از سوی 82 درصد برای یک نفر یا دو نفر آنان اتفاق افتاده و برای 18 درصد دو نفر یا بیشتر از همسایگان خود را در مهمانی دعوت می کنند. 43.1 درصد پاسخگویان با پنج نفر یا کمتر از همسایگان خود در کوچه و خیابان سلام و احوال پرسی می کنند. 56.9 درصد با شش نفر یا بیشتر همسایگان خود این کار را انجام می دهند. 42.5 درصد پاسخگویان هرگز و یا به ندرت با همسایگان خود به گفتگو می پردازند و 57.5 درصد آنان غالبا یا گاهی این کار را انجام می دهند. یافته های تحلیلی تحقیق نیز نشان می دهد که هرچقد سرمایه اجتماعی همسایگی بین شهروندان زیاد باشد، بیشتر حق و حقوق همسایگی و آپارتمانی را رعایت می کنند. همچنین وضعیت سرمایه همسایگی شهروندان بر اساس مشخصات فردی و دموگرافیک آنها در این تحقیق مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرده است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سرمایه همسایگی، فرهنگ آپارتمانی
 • داود مهرابی* صفحات 247-268
  شیوع کووید-19 موجب برجسته تر شدن نقش ارتباطات سلامت در مواجهه با بحران های سلامت به ویژه انجام رفتارهای پیشگیرانه فردی در مقابله با چنین بحران هایی شد. پژوهش حاضر درصدد شناسایی عوامل موثر بر انجام رفتارهای پیشگیرانه از کووید-19 با بکارگیری مدل اعتقاد بهداشتی و مدل PEN-3 در بین جامعه ایرانی است. این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی در سال 1401 به صورت آنلاین و با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی انجام شد. جامعه آماری شامل کاربران بالای 18 سال بودند. سیوالات مربوط به مدل اعتقاد بهداشتی و رفتارهای پیشگیرانه از پرسشنامه های استاندارد اخذ شدند و سیوالات مدل PEN-3 محقق ساخته بودند. 422 مشارکت کننده به پرسشنامه این پژوهش پاسخ دادند. تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 و با بهره گیری از توزیع فراوانی داده ها، میانگین، انحراف معیار، آزمون پیرسون، و آزمون رگرسیون خطی چندگانه انجام شد. از 6 رفتار مورد بررسی، شستشوی دست ها (1/3 از 5) و استفاده از دستکش (9/0 از 5) به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را کسب کردند. انجام رفتارهای پیشگیرانه با ادراکات، خودکارآمدی درک شده، شدت درک شده، نشانه های اقدام، سن، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی، وضعیت واکسیناسیون، و سابقه خانوادگی ابتلا به کووید-19 همبستگی مثبتی داشتند. پژوهش حاضر قادر به پیش بینی 52 درصد (R2: .516) از واریانس انجام رفتارهای پیشگیرانه در بین نمونه مورد مطالعه بود. با توجه به میزان پیش بینی کنندگی، مدل اعتقاد بهداشتی، مدل PEN-3، و همچنین ویژگی های جمعیت شناختی، محققان ارتباطات سلامت و برنامه های حوزه آموزش و ارتقاء سلامت می توانند از این مدل ها در مداخلات سلامت محور به ویژه در زمان شیوع بیماری ها استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: رفتارهای پیشگیرانه، کووید-19، مدل اعتقاد بهداشتی، مدل PEN-3، ارتباطات سلامت
 • محمدعلی فیروزیان، سید علی رحمان زاده*، نسیم مجیدی قهرودی صفحات 269-294
  هر سازمان باید منافعی را برای مشتریان فراهم کند، همان منافعی که شرایط را برای تداوم حیات سازمان ایجاد می کند. بهبود هر شرکت با صدا و اعتراض مشتریان بیشتر امکان پذیر است تا ترک آن. این مقاله با هدف تدوین و اعتباریابی مدل مولفه های ارتباطی و راهبردی رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو شرکت ایساکو انجام گرفته است. روش تحقیق آمیخته اکتشافی کیفی و کمی می باشد. ابتدا از طریق مصاحبه نیمه عمیق و تحلیل مضمون با 17 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند وگلوله برفی، مولفه های مدل استخراج گردیده است و سپس با روش پیمایش از مشتریان و حجم نمونه 384 نفر و روش آماری مدلیابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس اعتباریابی انجام که بر اساس نتایج، مضامین فراگیر مدل به ترتیب اهمیت عبارت اند از: عوامل راهبردی، عوامل تبلیغات، عوامل قطعات و خدمات، عوامل زنجیره توزیع و عوامل سرمایه اجتماعی شرکت. ارتباط بین مولفه ها مثبت و معنادار بدست آمد و مدل از برازش قوی برخوردار است.
  کلیدواژگان: ارتباط با مشتری، رضایتمندی مشتریان، شرکت ایساکو، خدمات پس از فروش، سرمایه اجتماعی شرکت
 • ویدا نصرتی، محمد سلطانی فر*، علی جعفری، طهمورث شیری صفحات 295-319

  بازاریابی در هزاره سوم به دو دسته بازاریابی معامله ای مبتنی بر رسانه ها و بازاریابی رابطه ای مبتنی بر فضای مجازی تقسیم می شود که مهمترین ابزار ارتباطی بازاریابی رابطه ای، شبکه های اجتماعی و به تبع استفاده از بازاریابی محتوا به عنوان جزو ذاتی آن، برای ارتباط و تعامل با کاربران است. هدف این مطالعه شناخت ویژگی های بازاریابی محتوا با رویکرد بومی است. برای رسیدن به پاسخ سوالات، از روش کیفی گرندد تیوری و مصاحبه باز با ده کارشناس مسلط به حوزه ارتباطات و بازاریابی استفاده شد. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که در بازاریابی رابطه ای جذب، نگهداری و مادام العمر سازی کاربران هدف اصلی است و کاربران به عنوان سهام و سرمایه برند محسوب می شوند که این فرایند به غیر از استفاده از بازاریابی محتوا با داشتن استراتژی، برنامه ریزی، مرتبط با برند بودن و در نظر گرفتن علایق و نیازهای کاربران که احساس سرگرمی، لذت و دریافت اطلاعات مفید داشته باشند مهیا نمی شود. در عین حال مهمترین ویژگی کاربران تولید یا تغییر محتوا و بازنشر ویروسی اطلاعات در شبکه های اجتماعی له یا علیه برند می باشد که کار را برای برند دشوار می نماید و در نهایت محتوایی مورد توجه برند خواهد بود که سرگرم کنند و لذت بخش باشد و تبلیغات برند در فضای مجازی موجب تحریک حس انزجار از تبلیغات خواهد شد.

  کلیدواژگان: بازاریابی محتوا، تولید محتوا، برند، شبکه های اجتماعی، کاربران
|
 • Touran Shikhbeighlou, Hojat Abbasi *, Mohamad Reza Karimi, Mahnaz Rabie Pages 1-18

  The present study aimed to identify the key factors in film production in Iranian cinema with a family consolidation approach. The research was qualitative and was conducted by content analysis method. The study population was all experts in the field of cinema, including directors, producers, managers of related institutions. In order to select individuals for interviews, the purposeful method of snowball was used and 14 people were interviewed with a theoretical saturation approach. Research data were collected through semi-structured interviews and analyzed with content analysis and coding approach. The validity of the data was obtained by the method of pluralism in the way of doing work, researcher and participant. The findings of the study led to the identification of 81 open codes and 17 central codes, it can be said that it is necessary to study and consider all the key and influential factors in the production of movies in strengthening the foundation of the family; Therefore, cultural officials and decision makers and policy makers in the field of film production should try to develop a codified and workable program for the identified factors and with the help of all cultural stakeholders, especially filmmakers, take steps towards its maximum realization.

  Keywords: Iranian cinema, Family Consolidation, Film Production, systematic model. approach of strengthening
 • Habib Rasi Tehrani *, Hadi Khaniki Pages 11-29
  "Covid19 infodemic" is a phenomenon related to the field of health communication, which was introduced by the Director General of the World Health Organization as a parallel threat to the Covid19 virus at the same time as the corona virus spread worldwide. What is discussed in this article is, first, the definition of Covid19 infodemic and the identification the dual factors affecting its production and dissemination in the context of health communication. The approach used in this article is qualitative and the research method is grounded theory; therefore, instead of using existing theories as a theoretical framework, researchers have sought to produce self-based, grounded and indigenous theory from the data obtained. For this purpose, using theoretical sampling method and interviews with specialists and experts, the necessary data were collected from various sources and after coding, classifying and categorizing the propositions, three duals: "Care-cue approach", "Quantitative-quantitative approach" And "Contrast of Traditional Medicine - Modern Medicine" are identified as effective communication-medical dualities and the basis for the production and dissemination of infusion of Covid19 infodemic in Iran's social media. The common feature of these dualities is the positive and negative effects of every sides of their aspects in counteracting or spreading infodemic.
  Keywords: health communication, Social Media, infodemic, COVID19, Care & Cue
 • Fahimeh Farazmand, Seyed Ali Asghar Soltani *, Mohammad Javad Hejazi Pages 31-57

  The university is a social organization with important social roles, and any change of attitude towards it can have serious consequences. In the last two decades, different approaches of governments have led to fundamental changes in higher education policies, which have had some negative consequences for higher education. As conceptual metaphor is a way to understand abstract concepts through concrete concepts, it is possible to reach the fundamental thought behind these policies through metaphorical analysis.Therefore, this article wants to examine the attitude of the three discourses of reformism, fundamentalism and moderation towards "university" and answer the question of how university as a place of higher education in the speech of the representatives of these three discourses. The cognitive landscape is conceptualized. To answer this question, an attempt was made to study their positions towards higher education by using the method of qualitative analysis of conceptual metaphors based on "university" and how they are used in all three discourses.In terms of theoretical framework, this research is based on Lakoff and Johnson (1980) and in terms of methodology, it is based on Chartris Black (2004).The ratio of the occurrence of the word "university" to the whole corpus was about 0.21% and the highest frequency of use was related to moderates.Among other findings, we can mention the one-dimensional field of origin of "human" in the conceptualization of the university in three political currents.The humanism of the university makes it possible to have an ideological view of the university.

  Keywords: conceptual metaphors, university, reformism, Fundamentalism, moderation
 • Abolrahman Alizadeh *, Zarrin Zardar Pages 59-83
  The concept of public trust in the media is the most fundamental factor in the effective and desirable functioning of the media.The present study seeks to identify the audience's view of the component of broadcasting trust and what are the reasons for the audience to trust or distrust the IRIB news and news policies? Therefore, by using a qualitative method and by individual and group interviews with 32 Tehran audiences, an attempt was made to identify the reasons for their distrust and distrust of the news and news policies of the Radio and Television by thematically analyzing their responses. The research findings show that the most important reasons for audience distrust are restrictive frameworks, generalized distrust, unprofessionalism, the performance of other media and the audience's memory of IRIB. Trust in IRIB as a trust in the system, trust in the general policies of IRIB, despite the relative trust in its news and the acceptance of some censorship as the nature of media work, are important reasons for the audience to trust IRIB news
  Keywords: Trust, IRIB News, Tehran Audience, TV news
 • Ali Hoseini *, Zahra Refienezhad, Morteza Darvishi Pages 85-103
  Acculturation influenced by other societies can have damage, having a constant struggle with conscious or unconscious alienation. For this reason, sociologists, pathologists and the media should play their role properly and evaluate the interaction of that culture, reaching cultural reproduction, since cultural reproduction can be effective in the coexistence or alienation of that society by various social norms. Many societies in the acculturation from other societies, have adapted normalization that has not meet their needs. Finally, the society suffers from a kind of cultural conflict and serious damage is occured to the socio-cultural structure and consequently, other social institutions. Accepting any new culture calls for rational growth ground to provide a space for dialogue on cultural reproduction without damage to its native and unique culture as well as civil liberties, since acculturation deals with social action. What the present study attempts to achieve internalizing a rational basis based on knowledge management to get rid of alienation in the process of acculturation. By considering the questions “Can acculturation capacity of a society be explained from the perspective of knowledge management in the context of rational and is it a strategy for peaceful coexistence?” the research methodology is library and theoretical in order to study, describe and analyze the available resources to develop solutions appropriate to the subject in order to present a new and modern solution.
  Keywords: culture, rationality, Knowledge Management, peaceful coexistence
 • Hosniyeh Dostgharin, Alireza Kaldi *, Majid Radfar Pages 105-130

  This study develops a conceptual model in which "Family social capital" moderates the mechanism of the effect of "Social media abuse" on "adolescent academic performance" through (non)mediators of social well-being. That is, both the direct relationship and the mediated relationship between "Social media abuse" and "Academic performance" are conditioned by "Family social capital".A survey was conducted by distributing 980 paper-based questionnaires among tenth, and eleventh grade adolescents in Tehran in 2022. The results showed that the more severe the symptoms of social media abuse, the more the students' academic performance drops and a wide range of psychological abnormalities are created in the students. Also, the more the students' family social capital was, the less they abused social media, and the family, by focusing on their well-being, reduces the harmful effect of social media abuse on academic performance more and better.

  Keywords: Family social capital, social well-being, Social ill-being, Instagram
 • Maryam Mottaghi, Aseme Ghasemi *, Tahmine Shaverdi Pages 131-157
  today's world, media has become the most important tool in creating and conveying meaning. As one of the most important agents of socialization, television is a conduit for representing the cultural, social and political values of societies. Behind the simple scenes shown in movies and TV series, there is a system of signs and codes that creates and conveys meaning, and based on this, the audience is faced with the representation of reality by the media. The aim of the current research is to investigate the role of women in the contemporary political history of Iran by analyzing several popular TV series after the Islamic Revolution. Using John Fiske's method of semiotics, four television series have been investigated in the 4 decades after the Islamic Revolution to study television's meaning making of women's social and political activism in contemporary history. The findings of the research show, 1- The television media has shown the base and social class and the level of literacy as the most important factors affecting women's political activism. 2- Awareness, awareness, resistance and standing of women and even rebellions Internal and external factors, even if it is their spouses, when the homeland is in danger, has been well portrayed in the television media. 3- The dominance and dominance of the authoritarian structures of men and the traditional fabric of Iranian society, which is one of the most important challenges for The entry of women into different fields of politics is also discussed in the national media.​
  Keywords: Television, Women, political history, construction of meaning, Semiotics
 • Mohammad Mahdi Vaez Mousavi, Majid Foladian *, Alireza Zakeri, Mahdi Kermani Pages 183-221
  In this work, with the aim of clarifying the meaning of "fanatical character" in social sciences, the concepts related to it are studied and systematically reviewed. In this article, we reviewed the theories and perspectives of this theoretical field using the method of document analysis. Finally, by examining the central concept of "extremism", its constituent conceptual elements ("ethnocentrism", "dogmatism", "collective narcissism", "xenophobia", "grudge", "practical violence", "following authority" and " "Mabbi" which are collectively formed around "radical" and "conservative" positions) are examined and separated from each other. Finally, "fanatic character" is introduced as a macro-concept that represents "extremism" in the intellectual field and in the socio-political field (with manifestations such as "authoritarianism" and "fundamentalism") as well as in the field of consumption and entertainment. This work is considered a theoretical effort to disambiguate and organize the concepts of the field of "ideological violence", which ultimately provides a conceptual framework for classifying the concepts of this field under the conceptual umbrella of "prejudice". It also determines the position of this concept in the theoretical system of similar concepts.
  Keywords: Prejudice, Extremism, authoritarianism, Fundamentalism, Ethnocentrism
 • Majid Shamseh * Pages 223-246
  Neighborhood more than anything else expresses the need of humans for each other and is one of the most important first relationships. Neighborhood identity is a suitable ground for the growth and promotion of dependence, commitment and participation of people in the neighborhood. The findings indicate that:7% of respondents are friends with one or none of their neighbors and 57.3% of respondents are friends with two or more of their neighbors. 74.1 percent of the respondents rarely go to the cinema or outing with their neighbors or they don't go at all. 25.9 percent often or sometimes do this. 82% of them invited neighbors to a party for one or two of them, and 18% invited two or more of their neighbors to a party. 43.1 percent of the respondents say hello to five or less of their neighbors in the street. 56.9 percent do it with six or more neighbors. 42.5% of the respondents never or rarely talk to their neighbors and 57.5% of them often or sometimes do this. The analytical findings of the research also show that the more the social capital of the neighborhood among the citizens, the more they respect the rights of the neighborhood and apartment. Also, the neighborhood capital situation of the citizens has been compared and evaluated based on their personal and demographic characteristics in this research.
  Keywords: Social capital, neighborhood capital, apartment culture
 • Davood Mehrabi * Pages 247-268
  The COVID-19 pandemic highlighted the role of health communication in health crises, particularly performing individual preventive behaviors to cope with such situations. By applying Health Belief Model (HBM) and PEN-3 model, this study aimed to identify factors affecting performing preventive behaviors against COVID-19. Using a non-probability sampling method, this correlational online cross-sectional study conducted in 2022. The population of the study included Internet users older than 18 years old. HBM and preventive behaviors questions adopted form previous studies and PEN-3 questions developed by the researcher. 422 respondents completed the research questionnaire. SPSS version 26 was used for descriptive and inferential analysis namely as frequency, mean, standard deviation, Pearson correlation and multiple linear regression. Among six behaviors under investigation, washing hands (3.1 out of 5) and using gloves (0.9 out of 5) had the highest and lowest mean respectively. Performing preventive behaviors were positively correlated with perceptions, perceived self-efficacy, perceived severity, cues to action, age, educational level, economic status, vaccination status, and family history of the COVID-19. The present study predicted about 52% (R2: .516) of the variance of performing preventive behaviors among the studied sample. Considering this predictability of health belief model, PEN-3, demographic traits, health communication scholars and health education and promotion programs can utilize these models and constructs in health-relation intervention particularly in the face of pandemics.
  Keywords: preventive behaviors, COVID-19, Health Belief Model, PEN-3, health communication
 • Mohammad Ali Firozian, Mohammad Ali Rahmanzadeh *, Nasim Majidi Kahrodi Pages 269-294
  Every organization must provide benefits to customers, the same benefits that create the conditions for the continuation of the organization's life. It is more possible to improve any company with the voice and protest of customers than to leave it. This article has been carried out with the aim of compiling and validating the model of communication and strategic components of customer satisfaction with the after-sales services of Isaco company. The research method is a mixed qualitative and quantitative exploratory research. First, the components of the model were extracted through semi-in-depth interviews and thematic analysis with 17 experts using the purposeful and snowball sampling method, and then using the customer survey method with a sample size of 384 people and the statistical method of modeling structural equations with the help of software. SmartPLS validation was carried out and based on the results, the overarching themes of the model in order of importance are: strategic factors, advertising factors, parts and services factors, distribution chain factors, and social capital factors of the company. The relationship between the components was positive and significant, and the model has a strong fit
  Keywords: Customer relationship, Customer Satisfaction, Isaco company, After-sales Service, social capital of the company
 • Vida Nosrati, Mohammad Soltanifar *, Ali Jafari, Tahmores Shiri Pages 295-319

  In the third millennium, marketing is divided into two categories: media-based transactional marketing and cyberspace-based relationship marketing. The purpose of this study is to identify the characteristics of content marketing with a native approach. To answer the questions, the qualitative method of grounded theory and open interviews with ten experts in the field of communication and marketing were used. The research findings indicate that in marketing, the relationship of attracting, retaining and lifelong users is the main goal and users are considered as stocks and brand capital. This process, apart from using content marketing, has a strategy, planning, related to Being a brand and considering the interests and needs of users who feel entertained, enjoyed and receive useful information is not provided. At the same time, the most important feature of users is the production or change of content and viral republishing of information on social networks for or against the brand, which makes it difficult for the brand, and ultimately the content will be considered by the brand to be entertaining and enjoyable. The brand in cyberspace will provoke a sense of disgust with advertising.

  Keywords: Content Marketing, Content Production, Brand, Social Networks, Users