فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/07/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • لیلا کارکن*، عبدالحمید زیتونلی، حسن اسدی صفحات 9-17

  هدف از این پژوهش بررسی نقش رویداد ورزشی اسب دوانی بر توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر اشتغال و درآمد در استان گلستان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده و به صورت پیمایشی انجام گرفته است. نمونه آماری این پژوهش 195 نفر بودند. برای تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی(آزمون خی دو) بهره گرفته شد. محاسبات آماری توسط نرم افزار SPSS .18 انجام گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بین توانمندی استان گلستان و برگزاری رویداد سنتی اسب دوانی در استان گلستان (P<0.01, X²=86.112) ، بین توانمندی برگزاری رویداد ورزشی اسب دوانی و توسعه گردشگری ورزشی در استان گلستان (P<0.01, X²=82.465)، بین توانمندی برگزاری رویداد ورزشی اسب دوانی و جذب گردشگر (P<0.01, X²=77.321)، بین برگزاری رویداد ورزشی اسب دوانی و افزایش اشتغال (P<0.01, X²=62.512)، بین برگزاری رویداد سنتی اسب دوانی و افزایش درآمد (P<0.01, X²=63.866) مردم بومی استان گلستان، بین توانمندی رویداد ورزشی اسب دوانی و افزایش امکانات تفریحی و ورزشی (P<0.01, X²=68/371)، رابطه معنی داری از دیدگاه شرکت کنندگان در این پژوهش وجود دارد.

  کلیدواژگان: گردشگری ورزشی، رویداد ورزشی، اسب دوانی، اشتغال، درآمد
 • حبیب هنری، لیلا محمدی*، فرزاد غفوری، مصطفی افشاری صفحات 19-29

  ارزیابی مستمر عملکرد همواره منجر به رشد کیفی و موجب ارتقاء سازمان در ارایه خدمات می گردد. از این رو پژوهش حاضر با هدف کاربرد روش PCA در ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی بر اساس رویکردهای کیفی EFQMبود. روش تحقیقتوصیفی و بصورت میدانی انجام گرفته است.جامعه آماری این پژوهش شامل رییس، دبیر و نواب رییس فدراسیون قایقرانی، اعضا و کارکنان فدراسیون، مربیان، داوران و ورزشکاران شاغل در فدراسیون (67 =N) بود که از شیوه ی کل شمار برای انتخاب نمونه ها استفاده گردید .ابزار گردآوریداده ها پرسشنامه محقق ساخته با الگو گرفتن از پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی (EFQM)(0/974= α) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش PCA با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش تمامی معیارهای نه گانه ابزار ارزیابی EFQM، به اندازه ای مساوی در عامل یافت شده که می توان نام آنرا توانمندسازها و نتایج نامید، دخیل هستند. در همین راستا بیشترین ارتباط و مهمترین عامل مشترک شراکت ها و منابع و کمترین ارتباط و کمترین عامل مشترک را کارکنان به خود اختصاص داد.با توجه به نتایج تحقیق، به نظر می رسد توجه و اهتمام به معیارهای ارزیابی در این پژوهش به ویژه کارکنان که همواره رکن اساسی در هر سازمان می باشد ضرورت ویژه دارد.

  کلیدواژگان: روش PCA، ارزیابی عملکرد، EFQM، فدراسیون قایقرانی
 • بهرام یوسفی* صفحات 31-42

  هدف این پژوهش بررسی تناسب جنسیتی ورزش های رقابتی بود. به این منظور 502 دانشجوی دختر و پسرکه به طور تصادفی انتخاب شده بودند نسخه تعدیل شده پرسشنامه کلیشه جنسیتی ورزش ها که توسط ریمر و ویزو در سال 2003 ساخته شده است را تکمیل و همچنین به دو سیوال باز در مورد بهترین ورزش ها برای زنان و مردان و دلایل ترجیح ورزش ها پاسخ دادند. نتایج تحلیل کمی آشکار ساخت که از دیدگاه نمونه های مورد بررسی سه رشته ورزشی کشتی ، مشت زنی و وزنه برداری کاملا مردانه تلقی می شوند. نتایج آزمون کای دو نشان داد که بین دیدگاه دختران و پسران در مورد تناسب جنسیتی ورزش های ژیمناستیک، شنا، تنیس روی میز، ایروبیک و فوتسال تفاوت معنی داری وجود داردp≤0/05. پاسخ دهندگان زن تمایل بیشتری برای مستقل دانستن ورزش ها از جنسیت داشتند. بررسی کیفی در مورد سیوالات باز نشان داد مناسب ترین ورزش های رقابتی برای زنان از دید زنان و مردان مورد بررسی شامل ایروبیک، شنا، ژیمناستیک با دلایلی مانند تناسب با ساختار بدنی و ویژگی های زنانه و برای مردان شامل کشتی، وزنه برداری، ورزش رزمی با دلایلی مانند قدرت بدنی بالای مردان، متناسب با فیزیک بدنی، سازگاری با ویژگی های روانی مردان ذکر شد. این نتایج موید وجود کلیشه جنسیتی در ترجیح ورزش های رقابتی برای مردان و زنان است.

  کلیدواژگان: ورزش رقابتی، جنسیت، تناسب
 • فاطمه اسماعیلی مقدم*، مرتضی دوستی، محمود گودرزی صفحات 43-51

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران به تعداد 101بودند که بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های رضایت شغلی (ویس و همکاران(1967) و رفتار شهروندی سازمانی (اورگان و کانوسکی، 1996) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را می توان از روی ادراک کارکنان از رضایت شغلی کارکنان پیش بینی کرد. با توجه به اینکه رضایت شغلی پیش بینی کننده ی رفتار شهروندی سازمانی است، بهتر است مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران به بکارگیری رضایت شغلی کارکنان بیاندیشند.

  کلیدواژگان: رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران
 • حجت الله دارابی* صفحات 53-67

  هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان اثرگذاری شاخص ها بر اجرای مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی ایران است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت که تعداد آن ها در حدود 150 نفر بودند. و جامعه به روش (تمام شمار) به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. آماره مورد استفاده در تحلیل داده ها، همبستگی و 5% ≥ P در نظر گرفته شد. روش انجام پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و با توجه اهداف پژوهش که به سنجش عوامل اثرگذار بر پیاده سازی مولفه های مدیریت دانش در زمینه های مدیریت، تکنولوژی، نیروی انسانی و فرهنگ سازمانی دانشکده های تربیت بدنی می پردازد از نوع همبستگی بود. و از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه سنجش مدیریت دانش، محقق ساخته که پایایی آن در یک جامعه 30 نفره اعضای هیات علمی و روایی آن توسط 25 نفر از اساتید رشته مدیریت ورزشی بررسی و تایید گردید. و برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد؛

  1- تکنولوژی و زیرساخت های IT همچنین کیفیت و سرعت دسترسی به اطلاعات و دانش جدید؛

  2- تشویق های مدیریت دانشکده در ابراز ایده های تازه و اظهارنظرهای علمی اعضای هیات علمی به منظور تاثیرگذاری برماموریت های دانشکده، بیشترین سهم را در تحقق کشف دانش داشتند.

  3- وجود کامپیوترهای اختصاصی در دفاتر اساتید، همچنین بهره مندی از امکانات شبکه اینترنت و زیرساخت های تکنولوژی؛

  4- توانمندی اعضای هیات علمی در انجام کار با کامپیوتر و نرم افزارهای Word و PowerPoint به منظور تاثیرگذاری و انجام بهینه ماموریت های دانشکده، بیشترین سهم را در تحقق تصریح دانش داشتند.

  5- ایجاد زیرساخت های ارتباطی به منظور سرعت تبادل اطلاعات و انتقال دانش؛

  6- اعتقاد به تشکیل گروه علمی و فعالیت های تیمی همچنین صداقت در تشریک مساعی و تبادل اطلاعات با همکاران، بیشترین سهم را در تحقق تسهیم دانش داشتند.

  7- طراحی برنامه راهبردی و ترسیم خط و مشی و برنامه ریزی مبتنی بر دانش؛

  8- دسترسی به کامپیوتر در زمان مناسب، بهرمندی از تکنولوژی و استفاده هوشمندانه و به موقع و مناسب از شبکه اینترنت؛ بیشترین سهم را درتحقق ارزیابی دانش داشتند.

  9- توانایی انجام کاربا کامپیوتر و نرم افزارهای Windows و Word همچنین برخورداری از توانمندی های علمی و نظری حرفه مربوط برای اعضای هیات علمی؛

  10- تاثیرگذاری تکنولوژی و فناوری اطلاعات بر انتشار دانش در دانشکده های تربیت بدنی، بیشترین سهم را در تحقق انتشار دانش داشتند.

  کلیدواژگان: الگو، مدیریت دانش، دانشکده تربیت بدنی، هیات علمی
 • رضا شجیع*، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، مجتبی امیری صفحات 69-82

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی وضعیت منش پهلوانی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بود. به همین منظور پرسشنامه 18
  گویه ای منش پهلوانی ساخته شده توسط «شجیع» و همکاران (1391) به طور تصادفی در اختیار 162 بازیکن شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران از 11 تیم قرار گرفت. روایی محتوایی ابزار توسط متخصصین و ثبات درونی آن نیز در یک مطالعه مقدماتی مورد تایید قرار گرفت. با توجه به برقراری مفروضه های نرمال بودن و همگنی واریانس متغیرها که با استفاده از آزمون کلوموگروف اسمیرنف بدست آمد، از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. یافته ها نشان داد، میانگین نمره کلی منش پهلوانی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران 12/72±73/59بوده و بین میانگین نمره منش پهلوانی آزمودنی ها به تفکیک تیم تفاوت معنی داری وجود دارد (F=4.183, P=0.001). بر پایهء یافته ها؛ میانگین نمره کلی منش پهلوانی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران در سطح متوسطی ارزیابی می شود که نشان دهندهء مطلق نبودن ارزش های پهلوانی در نزد آن ها دارد. این امر ممکن است نتیجه ایجاد و افزایش نسبیت گرایی و یا ترویج شک گرایی در آنان باشد.

  کلیدواژگان: منش پهلوانی، راستی، گذشت، تواضع، مردم داری، معنویت، بازیکنان لیگ برتر، فوتبال
 • حمید قزل سفلو*، نوشین اصفهانی صفحات 83-90

  در چند سال اخیر رویدادهای ورزشی به عنوان یکی از مهمترین ابزار توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه خاصی قرار گرفته است. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر انگیزش حضور گردشگران ورزشی فعال وغیر فعال بر توسعه توریسم ورزشی می باشد. تعداد 194n= دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار که در تورنمنت های دانشجویی حضور داشتند در غالب توریسم ورشی فعال و غیر فعال به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. در تحقیق حاضر پرسشنامه خودساخته توریسم ورزشی که با شش خرده مقیاس مکان مسابقات، فاصله، نوع وسیله نقلیه ، طول زمان برگزاری، میزان هزینه و جاذبه های شهری، میزان انگیزش شرکت ورزشکاران توریسم را مورد ارزیابی قرار می داد، استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز پس از استفاده از آزمون کالموگراف اسمیرنف و اطمینان از توزیع طبیعی دادها(0/05<P)، ازآمار توصیفی، آزمون t، و ضریب همبستگی پیرسون در سطح p≤0/05 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در گروه توریسم ورزشی فعال فاصله(52/31%)، نوع وسیله نقلیه(42/06%) و مکان برگزاری تورنمنت(40/52%) و گروه غیر ورزشکاران توریسم هزینه (48/31%)، فاصله(42/72%)و جاذبه های شهری (41/33%) انگیزه اصلی حضور در رویدادهای ورشی بود. همچنین همبستگی بالایی بین فاصله (r=0/26)، هزینه (r=0/21) با میزان حضور توریسم های ورزشی در تورنمنت های دانشجویی مشاهده گردید.

  کلیدواژگان: انگیزش، توریسم ورزشی فعال، توریسم ورزشی غیر فعال
|
 • Pages 9-17

  The aim of this research was to study the effect of horse racing sport event on the development of sport tourism with an emphasis on income and employment in Golestan province. The research was a descriptive survey and the statistical sample consisted of 195 subjects. For data analysis, descriptive and inferential statistics (chi-square test) were used. Statistical calculations were performed using SPSS 18 software. The results showed a significant relationship between capacity of sport tourism in Golestan province and hosting horse racing traditional event (P<0.01, X²=86.112), between capacity to host horse racing sport event and development of sport tourism (P<0.01, X²=82.465), between capacity to host horse racing sport event and tourist attraction (P<0.01, X²=77.321), between hosting horse racing sport event and employment increase (P<0.01, X²=62.512), between hosting horse racing traditional event and income increase (P<0.01, X²=63.866) of Golestan residents and between capacity to host horse racing sport event and recreational and sport facilities increase (P<0.01, X²=68/371) from the participants' viewpoints.

  Keywords: Sport Tourism, Sport Event, Horse Racing, Employment, Income
 • Pages 19-29

  Continuous evaluation of performance always leads to qualitative growth of organization and increases its ability to offer services. In this regard, the present research aimed to determining the application of PCA method to evaluating the performance of sport federations based on EFQM qualitative approaches. The research method was descriptive and was performed in a survey mode. The population included president, secretary, vice-president of Canoeing, Rowing and Sailing Federation, employees, coaches, referees, athletes employed in the federation (N=67). Total number practices method was used to select the sample. Data were collected by a questionnaire designed by the researcher derived from standard excellence model questionnaire (EFQM) ( 0.974). In order to analyze data, PCA method was used with 18 version of SPSS software. The findings showed that all nine measures of EFQM model were equally involved in the found element which could be named enablers and results. In this regard, the most relationship and the most important common element were pertained to partnership and resources and the least relationship and the least important common element were reported to be the employees. It seems that it is necessary to pay attention to evaluative measures particularly employees which have always played an important role in any organization.

  Keywords: PCA Method, Performance Evaluation, EFQM, Canoeing, Rowing, Sailing Federation
 • Pages 31-42

  The aim of this study was to examine gender appropriateness of competitive sports. The participants were 502 male and female university students who completed the modified version of Riemer & Visio (2003) sport gender typing questionnaire. In addition, two open-ended items were asked to identify the best sport for males and females and their reasons. The results of quantitative analysis showed that wrestling, boxing and weightlifting were absolutely masculine from subjects' viewpoints. Chi-square analysis revealed a significant difference between female and male viewpoints in gender appropriateness of gymnastics, swimming, table tennis, aerobics and footsall (p≤0.05). Female respondents more tended to recognize sports as gender-neutral. Qualitative analysis of items showed that both male and female respondents believed that best competitive sports for females were aerobics, swimming and gymnastics for reasons such as compatibility with feminine and physical characteristics while for males were wrestling, weightlifting and martial arts for reasons such as their high physical power, compatibility with masculine physical/mental characteristics. In conclusion, these results revealed gender stereotypes in competitive sport appropriateness for males and females.

  Keywords: Competitive Sports, Gender, Appropriateness
 • Pages 43-51

  The aim of the present study was to investigate the relationship between job satisfaction and organizational citizenship behavior among the employees of Sport and Youth Organization in Mazandaran province. The population of the study consisted of all the employees of Sport and Youth Organization of Mazandaran province (n=101) and 80 subjects were selected by simple random sampling method as the sample of the study. To collect data, (Weiss et al. 1967) job satisfaction questionnaire and OCB (Oregon and Kanevsky, 1996) were used. For statistical analysis of data, Pearson and regression tests were used. The results showed a positive and significant relationship between job satisfaction and organizational citizenship behavior. The regression results showed that organizational citizenship behavior could be predicted by the employees' perception of job satisfaction. Since job satisfaction is the predictor of organizational citizenship behavior, it would be better for general managers of Sport and Youth Organization of Mazandaran province to think of utilizing employees' job satisfaction.

  Keywords: Job Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior, Sport, Youth Organization of Mazandaran Province
 • Pages 53-67

  The aim of this study was to investigate the effect of parameters on the performance of knowledge management in Iran physical education faculties. The statistical population consisted of all board members of physical education faculties (n=150). As all subjects were available, the statistical population equaled the statistical sample. Correlation was considered as the statistic used in data analysis (P≤0.05). The method used in this study was application, descriptive-analytical and as the aim of this study was to measure those factors influencing the adoption of knowledge management elements in management, technology, human resources and organizational culture of physical education faculties, correlational approach was used. Also, structural equation was used in this study. A researcher-made questionnaire of knowledge management was used. The reliability was approved by 30 board members and the validity was confirmed by 25 sport management professionals. Review of related literature and field method were used to collect data. The results showed that

  1- IT technology and infrastructures as well as quality and speed to gain access to novel information and knowledge.

  2- The encouragement of faculty dean for novel ideas and scientific opinions of board members to influence faculty missions had the highest share in knowledge management detection. 3- Private computers in professors’ offices as well as internet facilities and technology infrastructures

   4- The ability of board members to use computers and Microsoft Word and PowerPoint software to efficiently influence and perform faculty missions had the highest share in knowledge perspicuity.

  5- Connection infrastructures to accelerate information exchange and knowledge transfer.

  6- The belief in forming scientific groups and team activities as well as information exchange with colleagues had the highest share in knowledge collaboration.

  7- The design of strategic plans and knowledge-based strategies and planning.

  8- Access to computers at the right time, intelligent and proper deployment of technology and internet had the highest share in knowledge evaluation.

  9- The ability to use computers and Microsoft Word and PowerPoint software as well as scientific and theoretical profession-related abilities of board members.

  10- The effect of technology and information technology on knowledge issuance in physical education faculties had the highest share in knowledge issuance.

  Keywords: Knowledge Management, Management, Technology, Human Resources, Organizational Culture, Physical Education Faculty, Board Member
 • Pages 69-82

  The aim of this study was to survey the situation of championship manner (Pahlavani) in Iranian premier league soccer players. For this purpose, the championship manner (Pahlavani) questionnaire with 18 questions developed by Shajie et al. (2013) were randomly administered to 162 Iranian premier league soccer players from 11 teams. The content validity of the questionnaire was confirmed by experts and the internal consistency was approved in a pilot study. The data were analyzed by one-way ANOVA as the variance of variables was normal and homogenous (using K-S test). Results showed that overall mean score of championship manner (Pahlavani) was 73.59±12.72. Also, there was a significant difference in mean score of players’ championship manner (Pahlavani) among the teams (F=4.183, P=0.001). On the basis of results, overall mean score of championship manner (Pahlavani) of Iranian premier league soccer players was at a moderate level which means that championship (Pahlavani) values are not absolute for them. This fact might be the consequence of relativism or skepticism and their increase in these subjects.

  Keywords: Championship Manner (Pahlavani), Honesty, Forbearance, Humbleness, Humanity, Spirituality, Premier League Players, Soccer
 • Pages 83-90

  In recent years, sport events have received increasing attention as one of the most important economic development strategies. Therefore, the main aim of this research was to investigate the effect of motivation of active and passive sport tourists on improvement of sport tourism. 194 athlete and non-athlete university students who participated in student tournaments were selected as the sample (active and passive sport tourists). The self-regulated sport tourism questionnaire with 6 subscales (place of tournaments, distance traveled, mode of transport, length of stay, city entertainment and expenditure) was used to analyze the university students' motivation. After K-S (p>0.05) had been used to check the normal distribution of data, the descriptive statistics, t test and Pearson test at (p≤0.05). The results indicated that in active sport tourism group, distance traveled (52.31%), mode of transport (%42.06) and place of tournament (%40.52) were the main motivations to participate in sport events while in passive sport tourism group, expenditure (%48.31), distance traveled (%42.72) and city entertainment (%41.33) were the main motivations. Also, there was a high correlation between distance traveled (r=0.26) and expenditure (r=0.21) with the level of sport tourists' participation in university tournaments.

  Keywords: Motivation, Active Sport Tourism, Passive Sport Tourism