فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مرتضی فتاح پورمرندی*، مصطفی فتاح پورمرندی، مهرداد محرم زاده، میر حسن سیدعامری صفحات 9-20

  هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط سرمایه های اجتماعی و فکری با مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان استان های آذربایجان غربی و شرقی بود. جامعه آماری تحقیق، کارکنان شاغل در ادارات کل استان های آذربایجان غربی و شرقی بود. نمونه تحقیق به صورت تمام شمار و 120 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه ها بین این افراد توزیع و جمع آوری شد. در تحقیق حاضر سه متغیر اصلی وجود داشت که برای اندازه گیری متغیر های سرمایه فکری از پرسشنامه استاندارد بونتیس (1998)، برای سرمایه اجتماعی از پرسشنامه کامکار (1391) و برای اندازه گیری مدیریت دانش از پرسشنامه همتی (1389) استفاده شد. از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف،t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج یافته های تحقیق نشان داد بین سرمایه های اجتماعی و فکری و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد (0/674=r و 0/001=p). همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد دو متغیر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در مجموع 43 درصد واریانس مدیریت دانش را تبیین می کنند. به طور کلی می توان از طریق آموزش ارتباطات اثربخش، ایجاد فضای رقابتی برای یادگیری، ترویج فرهنگ کارگروهی و یادگیری گروهی و راه اندازی و غنی‏سازی بانک‏های اطلاعاتی، ارتقای نظام مستندسازی برای ثبت تجارت و سوابق موجب استفاده حداکثری از مدیریت دانش در سازمان شد.

  کلیدواژگان: دارایی های نامشهود سازمانی، سرمایه مشتری، سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری، هویت جمعی
 • عباس شعبانی*، مرتضی رضایی صوفی، ابوالفضل فراهانی صفحات 21-31

  هدف از این پژوهش مطالعه مدل ساختار ورزش کشور است. تحقیق ازنظر روش، توصیفی- تحلیلی؛ و از نظر هدف، کاربردی است. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته است. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0/91 به دست آمد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران وزارت ورزش و جوانان، مدیران و کارشناسان کمیته ملی المپیک، روسای فدراسیون ها، مدیران انجمن های ورزشی فدراسیون ورزش مدارس و اعضای هیات علمی تشکیل می دادند. در این پژوهش، نمونه تحقیق برابر جامعه تحقیق و به صورت تمام شمار تعیین شد. از 302 پرسشنامه ارسالی برای اعضای جامعه تحقیق، 238 پرسشنامه (79 درصد) دریافت شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون فریدمن و آزمون H استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب اهمیت: ورزش همگانی، ورزش آموزشی، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه ای در اولویت ساختار ورزش کشور قرار دارند. همچنین نتایج نشان داد در تدوین قانون پنج ساله پنجم توسعه کشور به چهار بخش ورزش کشور توجه زیادی نشده است.

  کلیدواژگان: مدل، ورزش همگانی، ورزش آموزشی، ورزش حرفه ای، ورزش قهرمانی
 • زینب مندعلی زاده، محمد احسانی* صفحات 33-41

  هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع محیطی و فردی زنان کارآفرین در ورزش و ارایه راهکارهای پیشنهادی است. روش تحقیق، آمیخته از نوع اندراجی است و برای جمع آوری اطلاعات از نمونه گیری هدفمند استفاده شد. جامعه آماری شامل استادان مدیریت ورزشی و زنان کارآفرین در حوزه ورزش بود. پرسشنامه شامل 23 سوال در طیف پنج ارزشی لیکرت بود. پس از تایید روایی، پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0/846 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل عاملی (KMO=0.864, χ2=2138.987)استفاده شد. از مهم ترین موانع فردی برای کارآفرینی زنان، فقدان استقلال مالی، فقدان تجربه و میزان اعتماد به نفس کمتر در مقایسه با مردان در سرمایه گذاری و مهم ترین موانع محیطی، فقدان دسترسی به منابع بود. توسعه کارآفرینی زنان لزوم توجه و افزایش حمایت های اجتماعی در ورزش کشور را می طلبد، چراکه توسعه کارآفرینی زنان در ورزش، توسعه ورزش زنان و بهبود کیفیت زندگی جامعه و حرکت به سمت و سوی پایداری در ورزش کشور را در پی خواهد داشت. بنابراین با توجه به میزان ارزش ایجاد شده توسط کارآفرینی، این تحقیق حمایت از توسعه کارآفرینی در زنان را مورد توجه قرار می دهد که پیامد آن ارتقای کیفیت زندگی زنان و سلامتی و توسعه ورزش در بخش زنان خواهد بود.

  کلیدواژگان: زنان، کارآفرینی، موانع فردی، موانع محیطی، ورزش
 • سید نصرالله سجادی، حسین رجبی*، محمد عابدلاتی، رسول طریقی صفحات 43-52

  هدف از این پژوهش، بررسی عوامل اثرگذار بر ارزش ویژه برند باشگاه پرسپولیس تهران بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه، شامل مسیولان و کارشناسان ورزشی و هواداران باشگاه پرسپولیس تهران بود. نمونه آماری تحقیق شامل 68 نفر از مسیولان و کارشناسان ورزشی و 196 نفر از هواداران باشگاه پرسپولیس تهران بود. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته شامل 59 سوال بود که روایی آن توسط ده تن از متخصصان و استادان مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد. در این پژوهش از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت جمعیت-شناسی پاسخ دهندگان و در بخش آمار استنباطی از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. بدین منظور از نرم افزار 18 SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد، از دیدگاه مسیولان و کارشناسان و هواداران باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران به ترتیب وفاداری هواداران، ستاره-ها، موفقیت تیم، مدیریت باشگاه، استادیوم، پیشینه باشگاه، سرمربی، رسانه، حامیان و لوگو بیشترین اثر گذاری را بر ارزش ویژه برند باشگاه داشتند.

  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، باشگاه پرسپولیس، برند، لیگ برتر فوتبال، هواداران
 • علی قائدی، فرزاد غفوری*، غلامعلی کارگر صفحات 53-64

  هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه نگرش متخصصان و مدیران ورزش در زمینه نقش ورزش قهرمانی و همگانی بر شاخص های توسعه اجتماعی بود. روش تحقیق توصیفی بود و به صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل استادان تربیت بدنی، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی استان تهران و افراد شاغل در فدراسیون های ورزشی (حدود 700 نفر) بودند که 203 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه 38 سوالی محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن توسط پانزده نفر از استادان دانشگاه ها و متخصصان تایید شد و پایایی آن در آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با استفاده از آلفای کرونباخ درتمامی شاخص ها بیشتر از 0/7 محاسبه شد. در خصوص روایی سازه، با توجه به بار عاملی و T-value تمامی شاخص ها پیشگوی مناسبی برای توسعه اجتماعی بودند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی تی استودنت تک گروهی و مستقل، تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که نگرش متخصصان و مدیران ورزش درباره نقش ورزش همگانی و قهرمانی بر توسعه اجتماعی تمامی شاخص ها به جز عدالت اجتماعی در حد زیاد است، بنابراین برای استفاده از ورزش در راستای توسعه اجتماعی باید برنامه ریزی مناسب انجام گیرد.

  کلیدواژگان: رفاه اجتماعی، سلامت اجتماعی، عدالت اجتماعی، وحدت و انسجام اجتماعی، ورزش
 • حمید قاسمی* صفحات 65-74

  هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور براساس روش شناسی تحقیق بود. جامعه آماری تحقیق، شامل پایان نامه ها و رساله های تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از ابتدا تا پایان تابستان 1392 بود که تمام آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (N=341). ابزار تحقیق برگه کدگذاری با ضریب توافق مناسب بین کدگذاران (پی اسکات 0/92) بود. نتایج نشان داد که بیشتر روش تحقیق ها از نظر راهبرد توصیفی (76/2درصد)، از نظر اجرا پیمایشی (44/3) و از نظر هدف کاربردی (100 درصد) بوده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده (30/5درصد) و کل شمار (18/2 درصد) بیشترین بودند. ابزار پرسشنامه (59/2 درصد) و آزمون (31/7درصد) بیشترین استفاده را در پایان نامه ها و رساله های تربیت بدنی دانشگاه پیام نور دارند. وضعیت ابزار مورد استفاده نیز در وهله اول بیشتر استاندارد (63/3درصد) و در وهله دوم محقق ساخته (32/3 درصد) است. روایی صوری (19/4 درصد)، بیشترین استفاده را در انواع روایی داشته است. برای محاسبه پایایی نیز بیشتر از آلفای کرونباخ استفاده شده است. علاوه بر این، مقیاس لیکرت در بین مقیاس های اندازه گیری، بیشترین استفاده را داشته است.

  کلیدواژگان: پایان نامه، تحلیل محتوا، تربیت بدنی، رساله، روش شناسی تحقیق
 • لقمان کشاورز*، پروانه خواجه پور سوق صفحات 75-86

  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل ارتباطی هوش چندگانه و هوش سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد بود. جامعه آماری پژوهش 121 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد بود که همه آنها به طور کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از دو پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر (1999) و هوش سازمانی آلبرخت (2003) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها به تایید پانزده تن از متخصصان رسید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی به ترتیب 0/81 و 0/96 محاسبه شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون توصیفی و استنباطی از جمله t تک نمونه ای، و معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای AMOS و SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد هوش های چندگانه و هوش سازمانی در اداره کل مزبور در سطح مطلوبی قرار دارند. بین هوش چندگانه و هوش سازمانی و مولفه های آنها ارتباطات معنادار وجود دارد. همچنین هوش هیجانی با ضریب مسیر 0/52 بر هوش سازمانی اثرگذار بوده و مدل ارتباطی آنها از برازش مطلوبی برخوردار بود.

  کلیدواژگان: اداره کل ورزش و جوانان، کهگیلویه و بویراحمد، منابع انسانی، هوش چندگانه، هوش سازمانی
 • غلامرضا شعبانی بهار، ابوالفضل فراهانی، محمدعلی قره، محمد سیاوشی* صفحات 87-103

  هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی ساختاری اثر رهبری معنوی بر توانمندسازی روان شناختی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است و به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری، کلیه اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی (205 نفر) بودند. نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه رهبری معنوی فرای (2005) و توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1995) بود که روایی آنها با استفاده از نظر متخصصان بررسی و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (ضریب آلفا = 0/89 و 0/91) محاسبه شد. از آمار توصیفی برای طبقه بندی یافته ها و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین در راستای تحلیل های تکمیلی و ارایه مدل از حیطه معادلات ساختاری (SEM) برای مدلسازی روابط علی با تاکید بر نرم افزار لیزرل 9/2 استفاده شد. یافته ها نشان داد که رهبری معنوی و ابعاد آن یعنی چشم انداز سازمانی، ایمان، عشق به نوع دوستی، عضویت، تعهد سازمانی و معناداری در کار، با توانمندسازی اعضا رابطه معنا داری داشتند (0/05>P)؛ ولی بین بازخورد عملکرد و توانمندسازی رابطه معنا داری مشاهده نشد (0/05<P). به طور کلی نتایج تحقیق حاکی از رابطه معنا دار رهبری معنوی با توانمندسازی اعضای هیات علمی بود (16/50=t).

  کلیدواژگان: اعضای هیات علمی، توانمندسازی روان شناختی، دانشکده تربیت بدنی، رهبری معنوی، مدیریت منابع انسانی
|
 • Pages 9-20

  The aim of this study was to investigate the relationship of social and intellectual capital with knowledge management in the Sport and Youth offices of West and East Azerbaijan provinces. The population consisted of employees in the Youth and Sport offices of West and East Azerbaijan provinces. All the subjects (N=n=120) were selected and the questionnaires were distributed and collected. In this study, there were three main variables Bontis standardized questionnaire (1998) was used to measure intellectual capital variables, Kamkar questionnaire (2012) was used to measure the social capital and Hemmati questionnaire (2010) was used to measure knowledge management. Kolmogorov-Smirnov test, one sample t test, Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data. Findings showed a significant relationship between intellectual and social capital and knowledge management (r=0.674, P=0.001). Multiple regression analysis showed that the two variables of social capital and intellectual capital explained a total of 43% of the knowledge management variance. In general, knowledge management can be used most efficiently in the organization through educating of effective communication, creating a competitive atmosphere to learn, promoting teamwork and group learning, establishing and enriching databases and improving the system of documentation to register trades and records.

  Keywords: Customer Capital, Communication Capital, Collective Identity, Structural Capital, Organizational Intangible Resources
 • Pages 21-31

  The present study aimed at investigating the model of the structure of sports in Iran. The research method was descriptive-analytical and in terms of the purpose, it was an applied study. Data were collected by review of related literature, Delphi method and finally a researcher-made questionnaire. Using Cronbach's alpha coefficient, the reliability of the questionnaire was obtained as 0.91. The study population consisted of the managers in the Ministry of Sport and Youth, managers and experts of the National Olympic Committee, heads of federations, the managers of sport associations of School Sport Federation and the faculty members. The sample was equal to the population 302 questionnaires were sent to the sample and 238 questionnaires (79%) were returned. For data analysis, the descriptive statistics and tests of Friedman and Kruskal-Wallis test (H) were used. Results showed that sport for all, training sport, championship sport and professional sport were respectively the priorities of structure of sports in Iran. Also, in formulating the Fifth Five-Year Development Plan of Iran, none of the four parts of sport have been highly taken into account.

  Keywords: Model, Sport for All, Training Sport, Championship Sport, Professional Sport
 • Pages 33-41

  The aim of this study was to survey environmental and individual barriers to entrepreneurship in sport for women and providing suggested strategies. Research method was mixed and integration and data were collected by purposive sampling. Statistical population consisted of sport management professors and entrepreneurial women in sport. The questionnaire included 23 items in the form of Likert scale (5 points). The questionnaire reliability was obtained 0.846 by Cronbach’s alpha coefficient after the validity had been confirmed. Factor analysis (KMO=0.864, χ2=2138.987) was used to analyze the data. The most important individual barriers to entrepreneurship in sport for women were a lack of financial independence, a lack of experience, lower self-confidence in comparison with men to invest and the most important environmental barriers was a lack of accessibility to resources. Attention and increased social support are necessary to develop entrepreneurship for women as this development in sport develops sport for women and improves lifestyle and supports sport in the whole country. Therefore, with regard to the value added by entrepreneurship, this research supports entrepreneurship for women as the sequence is an improvement in quality of life, health and sport for women.

  Keywords: Women, Entrepreneurship, Individual Barriers, Environmental Barriers, Sport
 • Pages 43-52

  This study aimed at investigating the factors influencing the brand equity of Tehran Persepolis football club. The design of the study was descriptive with practical goals. The statistical population consisted of two groups: the first group consisted of sport experts and sport officials. The participants in the second group were the fans of the mentioned club. The sample consisted of 68 sport officials and experts and 196 fans of Persepolis football club. A researcher-made questionnaire with 59 items was used to collect the data. The validity of this questionnaire was confirmed by 10 sport management professors and the reliability was measured 0.95 by Cronbach alpha test. Descriptive statistics were used to describe respondents' demographic features. Friedman ranking test was also performed for inferential analysis. SPSS 18 was the software for data analysis. The results showed that from the viewpoints of the officials, experts, and fans of Persepolis football club, fans’ loyalty, team stars, team success, team management, stadium, club history, head coach, media, sponsors and logo respectively had the highest effect on brand equity of this club.

  Keywords: Sport Marketing, Brand, Football Premier League, Fans, Persepolis Club
 • Pages 53-64

  The aim of this study was to examine and compare the perspective of sport professionals and managers on the role of championship sport and sport on for all in social development indicators. This study used a descriptive approach and was conducted as a survey. The statistical population involved physical education professors, doctoral students of sport management in Tehran province and employees of sport federations (N=700). 203 subjects were selected as the sample by stratified random sampling method. A 38-item researcher-made questionnaire was developed its content validity was confirmed by 15 university professors and experts and its reliability was determined in a pilot study with 30 subjects using Cronbach's alpha (α>0.7). The results of construct validity described that all factors could be good predictors of the social development with regard to the factor load and T-value. For data analysis, descriptive and inferential statistics (one-sample and independent t tests and analysis of variance) were used. The results showed that the perspective of sport professionals and managers on the role of sport for all and championship sport in social development of all indicators was great (except for social justice). Therefore, proper planning should be implemented to employ sport for social development.

  Keywords: Social Health, Social Justice, Social Unity, Cohesion, Social Welfare, Sport
 • Pages 65-74

  The aim of this study was content analysis of master dissertations and doctoral theses in the field of physical education in Payam Noor University (PNU) based on research methodology. The statistical population consisted of all dissertations and theses in the field of physical education in PNU from the beginning till the end of the summer of 2013 and all were selected as the statistical sample of the study (N=341). A coding sheet with an appropriate coefficient of agreement between coders (P-Scott 0.92) was used. The results showed that the majority of the research methods were descriptive (%76.2) based on strategy, survey (%44.3) based on performing and application (%100) based on goals. Also, simple random (30.5%) and the total number (%18.2) sampling method were used more than other methods. Questionnaires (%59.2) and tests (%31.7) were most used in physical education dissertations and theses in PNU. Status of these instruments was firstly standard (%63.3) and secondly researcher-made (%32.3). Face validity (19.4%) was used more than other validity types. In order to determinate reliability, Cronbach's alpha was used more. In addition, the Likert scale was used more than other measuring scales.

  Keywords: Content Analysis, Research Methodology, Dissertation, Thesis, Physical Education
 • Pages 75-86

  The aim of this study was to design the model of the relationship between multiple intelligence and organizational intelligence in Sport and Youth general office in Kohgloyah and Boyer-Ahmad province. The statistical population included 121 personnel of Sport and Youth general office in Kohgloyah and Boyer-Ahmad province and all of them were selected as the sample. The Gardner (1999) Questionnaire of Multiple Intelligence and Albrecht (2003) Questionnaire of Organizational Intelligence were used to achieve the objectives. The validity of the two questionnaires was confirmed by 15 experts and their reliability was calculated as 0.81 and 0.96 respectively in a pilot study with 30 subjects. Descriptive and inferential statistics including one sample t test, and structural equations with SPSS and AMOS software were used to analyze data. Results showed that multiple intelligence and organizational intelligence were desirable in this office. There was a significant relationship between multiple intelligence and organizational intelligence and all their subscales. Also, multiple intelligence had an effect on organizational intelligence with the path coefficient of 0.52 and their relationship model had a desirable goodness.

  Keywords: Multiple Intelligence, Organizational Intelligence, General Office of Sport, Youth, Human Resources, Kohgloyah, Boyer-Ahmad
 • Pages 87-103

  The aim of the current research was to design the structural model of the effect of spiritual leadership on psychological empowerment in faculty members of physical education and sports sciences faculties. Research method was descriptive-survey and field. The statistical population consisted of all faculty members of PE faculties (N=205) and the statistical sample equaled the statistical population. Two questionnaires of Spiritual Leadership (Fry, 2005) and Psychological Empowerment (Spritzers, 1995) were used to collect data. Their validity was investigated by specialists and experts and their reliability was calculated by Cronbach’s alpha coefficient respectively as α= 0.89 and α=0.91. Descriptive statistics were used to categorize the findings and Kolmogorov-Smirnov test and Pearson correlation coefficient were used to survey the hypotheses. Also, SEM (Structural Equations Model) was used to propose the model for causal relationship with an emphasis on LISREL9.2. The results showed a significant relationship between the spiritual leadership and its dimensions including the organizational vision, faith to work, altruistic love, membership in organizations, organizational commitment and meaningful work and the empowerment of faculty members (P˂0.05). No significant relationship was found between the performance feedback and the empowerment (P>0.05). In general, there was a significant relationship between the spiritual leadership and the empowerment of faculty members (t=16.50).

  Keywords: Faculty Members, Spiritual Leadership, Human Resource Management, Psychological Empowerment, Faculty of Physical Education