فهرست مطالب

 • پیاپی 5 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • جواد مرادی چالشتری*، محمدرضا مرادی، سهیلا نوروزی قهفرخی، محمود جمالی گله صفحات 9-24

  هدف از این تحقیق ارایه مدلی موفق در پیاده سازی مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی از منظر فرهنگ سازمانی است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی است.  پرسشنامه تحقیق پس از اخذ روایی از سوی چهارده نفر از خبرگان و تعیین پایایی آزمون، با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ 6/76 در بین جامعه آماری توزیع و جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی و برای تحلیل داده ها و آزمون فرض از روش های آماری آزمون  tتک نمونه ای استفاده شد. از تحلیل عاملی تاییدی برای شناخت متغیر های مکنون و از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL برای آزمون فرضیات استفاده شد. یافته ها نشان داد فرهنگ سازمانی در موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش بسیار اثرگذار است. ازاین رو مسیولان باید در نظر داشته باشند که برای اجرای موثر مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی بسیار اثرگذار است و می بایست با مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی شاخصه های نامطلوب و غیرموثر را تغییر دهند یا اصلاح کنند.

  کلیدواژگان: دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، فرهنگ سازمانی، مدل، مدیریت دانش
 • سیدعماد حسینی، مسعود یمینی فیروز*، مازیار کلاشی، موسی یمینی فیروز صفحات 25-35

  هدف از این تحقیق، بررسی جو آموزشی خلاق از نگاه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران بود. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری، کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران بودند (295 دانشجو) که با توجه به جدول مورگان 167 پرسشنامه در بین دانشجویان پخش و از این بین 148 پرسشنامه به محقق برگردانده شد. از پرسشنامه استاندارد برای گردآوری اطلاعات استفاده شد و در تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آزمون کولموگروف اسمیرنوف، تی مستقل و تحلیل واریانس در سطح معناداری 0.05 α= استفاده شد. نتایج نشان داد از دید و نگرش دانشجویان، مولفه های بحث و مباحثه، آزادی و فرصت دادن به ایده ها به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند و مولفه های خطرپذیری و چالش در رتبه های آخر از ده مولفه تاثیر گذار بر جو آموزشی خلاق قرار گرفته اند. در بخش آمار استنباطی تحقیق، نتایج آزمون تی مستقل نشان داد تفاوت معنا داری بین نگرش دانشجویان مرد و زن به جو آموزشی خلاق وجود ندارد (0/955=sig). به طور کلی نتایج نشان داد که مولفه های خطرپذیری و چالش از دید دانشجویان در جو آموزشی خلاق در رتبه های پایین قرار گرفته است که توجه مسیولان آموزشی و استادان را به این مسیله می طلبد.

  کلیدواژگان: استادان، بحث و مباحثه، جو خلاق، دانشجویان، دانشگاه شهید بهشتی
 • شعله سهرابی پور*، مجید جوادی صفحات 37-47

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل بیرونی و درونی استان هرمزگان در زمینه گردشگری ورزشی و اولویت بندی شاخص های تاثیرگذار بر آن(SWOT) بود و نوع پژوهش توصیفی، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه صاحب نظران در زمینه گردشگری ورزشی استان هرمزگان بود که 84 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 50 سوالی محقق ساخته بود که عوامل تاثیرگذار بر گردشگری ورزشی را در پنج شاخص اقتصادی و بازاریابی، اجتماعی و فرهنگی، جاذبه های گردشگری، تجهیزات و تسهیلات و رویدادهای ورزشی، خدمات و حمل ونقل، در قالب نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها مورد مطالعه قرار داد. پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0/89 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد مشرف بودن به دریا و کشورهای حوزه خلیج فارس و مناطق آزاد و استفاده از سواحل دریا مهم ترین نقطه قوت، عدم انجام بازاریابی علمی با کمک متخصصان در زمینه گردشگری ورزشی، مهم ترین ضعف، موقعیت استان هرمزگان در عرصه ورزش های آبی کشور به عنوان مهم ترین فرصت و ضعیف بودن حمل ونقل ریلی مهم ترین تهدید در زمینه گردشگری در استان هرمزگان است. همچنین در اولویت بندی شاخص ها، جاذبه های گردشگری موثرتر از سایر شاخص ها شناخته شد.

  کلیدواژگان: تهدید، ضعف، فرصت، قوت، گردشگری، گردشگری ورزشی، مدل SWOT
 • مهدی غفوری یزدی*، احمد محمودی، محمد خبیری، ایوب اسلامی صفحات 49-62

  هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و اجزای آن با اقتصاد دانش محور در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. تعداد نمونه آماری 82 نفر و برابر با جامعه آماری بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون (2003) و پرسشنامه اقتصاد دانش محور زاهدی و خیراندیش (1386) بود. برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، پیرسون، دوربین واتسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد بین مدیریت دانش و اجزای آن با اقتصاد دانش محور رابطه مثبت معنا دار وجود دارد(0/001=>P). همچنین نتایج آزمون دوربین واتسون نشان داد که مدیریت دانش 68/8 درصد از اقتصاد دانش محور را تبیین می کند. از طرفی مولفه های خلق دانش (P=0/001 t=3/470) و سازماندهی دانش (P=0/010 t=2/667) ارتباط معنا دار و شرایط پیش بینی کنندگی برای تحقق اقتصاد دانش محور در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی را دارند. پیشنهاد می شود به منظور تسهیل و تسریع استقرار مولفه های اقتصاد دانش محور در سازمان های ورزشی ابتدا سازوکار مناسب برای تحقق دو بعد مدیریت دانش از جمله خلق و سازماندهی دانش در سازمان متبوع طراحی و اجرا شود.

  کلیدواژگان: اداره کل ورزش و جوانان، اقتصاد دانش محور، خراسان رضوی، خلق دانش، سازماندهی دانش، مدیریت دانش
 • فرزاد غفوری*، فرشاد تجاری، افشار هنرور، خدیجه نظری، فاطمه رحمتی صفحات 63-73

  در صنعت ورزش حرفه ای، ورزشگاه محل مهمی است که تماشاگران در آنجا ورزش را مستقیما مصرف و تجربه می کنند. هدف از تحقیق حاضر ارایه مدل مفهومی از ارتباط علی فضای دیداری و شنیداری با جذب و حضور مجدد تماشاگر در محیط ورزشگاه است. 403 نفر (127 زن و276 مرد) تماشاگر سوپر لیگ فوتبال و والیبال با روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه مربوط به جذب و حضور مجدد تماشاگران را تکمیل کردند. برای اندازه گیری ارتباط عوامل دیداری و شنیداری تماشاگران از مقیاس محقق ساخته براساس مطالعات لی و همکاران (2009) و برای اندازه گیری میزان جذب و حضور مجدد تماشاگران از مقیاس اندازه گیری کرونین، برادی و هالت (2000) استفاده شد. روایی آن را 10 تن خبرگان تایید کردند و پایایی آن براساس دو روش بازآزمایی و همسانی درونی (آلفای کرونباخ) 92/. تعیین شد. یافته های مدل معادله ساختاری نشان داد عوامل دیداری (71/.) و شنیداری (58/.))نحوه طراحی محیط ورزشگاه، رنگ و نور و جنبه زیبایی شناختی و کیفیت سیستم های صوتی) تاثیر مستقیم بر احساس لذت و تجربه تماشاگر در محیط ورزشگاه دارد.  نتیجه کلی تحقیق نشان داد که رابطه مستقیم و مثبتی بین این عوامل با جذب تماشاگران و در نهایت حضور مجدد آنان در ورزشگاه وجود دارد.

  کلیدواژگان: جذب، حضور مجدد، دیداری، شنیداری، فضای ورزشگاه
 • داود نصراصفهانی، فرشاد تجاری*، علی زارعی، محمدرضا اسمعیلی صفحات 75-88

  هدف از تحقیق حاضر، تحلیل ارتباط علی ارزش ویژه برند و وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (93-1392) بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات علی بود که به صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول آماری 1058 نفر تخمین زده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار و روایی آن برای این تحقیق مورد آزمون قرار گرفت (ضریب آلفای کرونباخ 0/90). به منظور تحلیل داده های حاصل از نرم افزار SPSS نسخه 20 و AMOS Graphics نسخه 21 استفاده شد. نتایج نشان داد که هم مدل های عاملی و هم ساختاری پژوهش از برازش مناسبی برخوردارند. در مورد هر دو نوع مدل، تمامی شاخص های برازش در دامنه قابل قبول قرار داشتند که همگی بر قابل قبول بودن مدل های مورد نظر به لحاظ کمی و آماری دلالت دارند. براساس نتایج می توان گفت که متغیر ارزش ویژه برند تاثیر علی مثبت و معناداری با شدت بسیار قوی روی متغیر وفاداری هواداران داشته است. همچنین با توجه به ضریب مسیر استاندارد به دست آمده، استنباط می شود که متغیر ارزش ویژه برند توان تبیین 96 درصد از تغییرات مربوط به متغیر وفاداری هوادار را داراست.

  کلیدواژگان: آگاهی از برند، تداعیات برند، کیفیت درک شده، وفاداری رفتاری، وفاداری نگرشی
 • محمدعلی قره* صفحات 89-100

  هدف این پژوهش شناسایی راهبردها و پیامدهای همگانی شدن ورزش های تفریحی ایران بود؛ به این منظور از راهبرد پژوهشی نظریه برخاسته از داده ها به شیوه نظام مند استفاده شد. جامعه آماری پژوهش متخصصان و صاحب نظران حوزه اوقات فراغت و ورزش های تفریحی بودند. روش نمونه گیری هدفمند بود و از روش گلوله برفی و روش گروه کانونی استفاده شد. در مجموع با هفت صاحب نظر مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت و همچنین یک جلسه متمرکز گروه کانونی برگزار شد. در تجزیه وتحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها و گروه کانونی، سی کد محوری تعیین و سپس کدهای محوری در پنج دسته مجزا دسته بندی شدند که حاصل آن پنج راهبرد بود که عبارت اند از 1. توسعه کمی مشارکت در ورزش های تفریحی؛ 2. ترویج فرهنگ حرکت و پویایی در زندگی؛ 3. توسعه ورزش آموزشی در مراکز آموزش رسمی؛ 4. توسعه سازمانی ورزش های تفریحی و 5. توسعه اماکن و فضاهای تفریحی و ورزشی. هجده پیامد حاصل از اجرای راهبردها نیز در گروه های پنج گانه دسته بندی شدند. با توجه به راهبردها و پیامدهای ارایه شده می توان از فراهم شدن وجود فرصت های برابر برای تک تک افراد جامعه ایرانی، فارغ از سن، جنسیت، توانایی اقتصادی، طبقه اجتماعی، مهارت و معلولیت به منظور مشارکت مستمر در ورزش اطمینان حاصل کرد.

  کلیدواژگان: ایران، پیامد، راهبرد، ورزش های تفریحی، ورزش همگانی
 • امیررضا خادم، زهرا فتحی رضائی*، سید حجت زمانی ثانی صفحات 101-110

  پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی مقیاس موانع در اوقات فراغت سالمندان ایرانی انجام گرفت. به این منظور 552 شرکت کننده (347 مرد و 205 زن) سالمند با دامنه سنی 60 سال به بالا به صورت چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه اطلاعات دموگرافیکی و مقیاس موانع در اوقات فراغت (هوبارد و منل، 2001) بود. از تحلیل عامل تاییدی برای بررسی روایی سازه، ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی روایی سازه همسانی درونی و ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی استفاده شد. نتایج نشان داد که مقیاس موانع در اوقات فراغت سالمندان ایرانی دارای روایی و پایایی است. تحلیل عاملی تاییدی نشان داد مقیاس به طور مناسبی تایید شد. نتایج نشان داد که این مقیاس در کل و در سه عامل از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است (آلفای کرونباخ کل=0/86). همچنین همبستگی معنا داری بین گویه ها با عوامل و عوامل با کل مقیاس مشاهده شد که نشان می داد این سوالات موضوع یکسانی را می سنجند. تحقیق حاضر بیانگر روایی و پایایی قابل قبول نسخه فارسی مقیاس موانع در اوقات فراغت در سالمندان ایرانی با سه عامل شامل عامل درون فردی، برون فردی و ساختاری بود، که قابلیت کاربرد در جامعه ایرانی را دارد.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت، پایایی، روایی، سالمندان، موانع در اوقات فراغت
|
 • Pages 9-24

  The aim of this study was to present a successful model in order to implement knowledge management in physical education faculties of Islamic Azad Universities from organizational culture perspective. The statistical population consisted of the scientific members of physical education faculties of Islamic Azad Universities. The validity of the applied questionnaire was obtained from 14 experts and the reliability was determined by Cronbach's alpha (α=76.6) and then it was distributed among the population. For data analysis, descriptive and inferential statistics were used. One sample t test was used for data analysis and statistical hypothesis testing. Confirmatory factor analysis was used to identify latent variables. To test the hypotheses, the structural equation model by SPSS and LISREL were used. Findings showed that organizational culture highly influenced the success in implementing knowledge management. So, authorities should consider that the organizational culture is very effective for efficient application of knowledge management and they should change or modify undesirable and ineffective indexes through the management of organizational culture change.

  Keywords: model, knowledge management, organizational culture, physical education faculty, Islamic Azad University
 • Pages 25-35

  This study aimed at surveying creative educational climate from the perspective of physical education students of Shahid Beheshti University of Tehran. The descriptive-analytical method was used in this survey. The statistical population consisted of 295 physical education students of Shahid Beheshti University and according to Morgan table, 167 questionnaires were distributed among them and 148 questionnaires were returned to the researchers. A standardized questionnaire was used to collect the data. To analyze the data, descriptive statistics and K-S test, independent t test and ANOVA were used (α=0.05). The results showed that from the students' perspective, discussion and debate, freedom and proposed ideas occupied the first to third place respectively, and risk taking and challenges were the last out of the ten factors influencing creative educational climate. In inferential statistics, independent t test results showed no significant differences between the perspectives of male and female students on creative educational climate (sig=0.955). Overall, results showed that risk taking and challenges factors were placed in the lower positions from the students' perspective on creative educational climate and educational authorities and professors should consider this issue.

  Keywords: professors, discussion, debate, creative climate, students, Shahid Beheshti University
 • Pages 37-47

  The aim of this study was to identify external and internal factors of sport tourism in Hormozgan province and to prioritize its effective indices (SWOT). This study was a descriptive survey. The population consisted of all experts of sport tourism in this province and 84 subjects were selected as the sample. A 50-item researcher-made questionnaire was used to measure those factors influencing sport tourism in five indices of economic and marketing, social and cultural, tourist attractions, sports equipment, facilities and events, transport in terms of strengths, weaknesses, opportunities and threats. Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire (0.89). Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. The results showed that overlooking the sea and the Persian Gulf countries and free zones and beaches was the most important strength; lack of scientific marketing with the help of sport tourism experts was the main drawback; the situation of this province in water sports was the most important opportunity and poor rail transport was the main threat to tourism in the province. Tourism attractions were more effective than other indices in their prioritization.

  Keywords: tourism, strength, weakness, opportunity, threat, sport tourism, SWOT model
 • Pages 49-62

  The aim of the present study was to investigate the relationship between knowledge management and its components and knowledge-based economics in Sport and Youth general office of Khorasan Razavi province. This was a descriptive-correlation study. The statistical population consisted of 82 subjects which was equal to the statistic sample. Sheron Lawson (2003) Knowledge Management Questionnaire and Knowledge-Based Questionnaire of Zahedi and Kheyrandish (2007) were used to collect data. For statistical data analysis, Kolmogorov- Smirnov, Pearson, Durbin Watson, and Multiple Regression tests were applied. The results revealed a significant and positive relationship between knowledge management and its components and knowledge-based economics (P≤0.001). Moreover, the results of Durbin Watson test demonstrated that knowledge management explained 68.8% of knowledge-based economics. Additionally, the indices of knowledge creation (t=3.470, P=0.001) and knowledge organization (t=2.667, P=0.010) had significant and qualified predictive relationships to obtain knowledge-based economics in Sport and Youth general office of Khorasan Razavi. In order to facilitate and accelerate the implementation of knowledge-based economics elements in sports organizations, it is recommended that the appropriate mechanisms should be designed and implemented so that two dimensions of knowledge management including knowledge creation and knowledge organization can be achieved.

  Keywords: Sport, Youth general office, knowledge management, knowledge-based economics, Khorasan Razavi, knowledge creation, knowledge organization
 • Pages 63-73

  In the professional sport industry, stadium is an important place where spectators directly consume and experience sports. The aim of the present study was to represent a conceptual model of the causal relationship between auditory and visual atmosphere and spectators' attraction and intention to revisit stadiums. 403 spectators (127 females and 276 males) of volleyball and football super leagues were selected via multi-stage random method and completed a questionnaire related to spectators' attraction and intention to revisit. To measure the relationship between auditory and visual factors of spectators, a researcher-made scale based on Lee et al. (2009) study was used and Cronin, Brady and Hult (2000) measurement scale was applied to measure the rate of spectators' attraction and intention to revisit. The questionnaire validity was approved by 10 experts and its reliability was determined as 0.92 by retest and internal consistency (Cronbach alpha). The findings of structural equation model showed that visual (0.71) and auditory (0.58) factors (the design of stadiums, color, lighting, aesthetics and quality of acoustic systems) had a direct effect on spectators' enjoyment and experience in stadiums. According to results, there was a direct and positive relationship between these factors and spectators' attraction and intention to revisit stadiums.

  Keywords: visual, auditory, stadium atmosphere, attraction, revisit
 • Pages 75-88

  The aim of this study was to analyze the causal relationship between brand equity and loyalty in fans of Iran football premier League clubs (2013-2014). This study was a practical one in terms of aim and a causal one in terms of nature and it was conducted as a survey. The statistical population consisted of the fans of Iran football premier league clubs. The sample size was estimated by statistical formula (n=1058). A researcher-made questionnaire was used to collect the data and its reliability and validity were tested for this study (Cronbach’s alpha coefficient 0.90). SPSS version 20 and AMOS Graphics version 21 were used for data analysis. The results showed that both factorial and structured models benefited from good fit. All fitting indices were in an acceptable range for both models indicating their acceptability in terms of quantity and statistics. According to these results, brand equity had a very strong, significant, positive causal effect on fans' loyalty. In addition, according to the standard path coefficient, it is inferred that brand equity accounted for 96% of changes related to fans' loyalty.

  Keywords: brand associations, brand awareness, perceived quality, behavioral loyalty, attitudinal loyalty
 • Pages 89-100

  The aim of this study was to identify strategies and consequences of communalizing recreational sports in Iran. To this end, the research strategy of grounded theory was used in a systematic way. The statistical population consisted of experts of leisure and recreational sports. The method of sampling was purposive and snowball and focus groups techniques were used. Semi-structured interviews were conducted with 7 experts and a centralized focus group meeting was held as well. In the analysis of qualitative data obtained from interviews and focus groups, 30 pivotal codes were determined and then arranged in 5 separate categories that resulted in five strategies: (1) quantitative development of participation in recreational sports, (2) promoting the culture of dynamism in life, (3) development of training sports in formal training centers, (4) organizational development of recreational sports, and (5) development of sport and recreation facilities. 18 consequences of the implementation of the strategies were classified in five groups. According to the provided strategies and consequences, providing equal chances for everyone in Iranian community to constantly participate in sports can be insured regardless of age, gender, economic affordability, social class, skills and disabilities.

  Keywords: recreational sports, strategy, Iran, consequences, sport for all
 • Pages 101-110

  The aim of this study was to measure validity and reliability of the Constraint on Leisure Scale in Iranian elderly. 552 elderly (347 males, 205 females) with age range of 60 years and over were selected by multistage method. Demographic Characteristics Questionnaire and Constraint on Leisure Scales (Hubbard & Mannell, 2001) were used to collect data. Confirmatory factor analysis for construct validity, Pearson correlation coefficient for internal consistency of construct validity and Cronbach's alpha coefficient for reliability to be used. Results showed that the Constraint on Leisure Scale had an acceptable reliability and validity for Iranian elderly. Confirmatory factor analysis showed that the scale was approved appropriately. Internal consistency of this scale was acceptable in total and in three subscales (total Cronbach's alpha=0.86). Also, there was a significant correlation between items and factors and also between factors and total scale which showed that these questions assessed a similar subject. This study represented the acceptable reliability and validity of Persian version of Constraint on Leisure Scale in Iranian elderly with three factors including intrapersonal, interpersonal and structure which was applicable in Iranian society.

  Keywords: constraint on leisure, elderly, leisure time, validity, reliability