فهرست مطالب

 • پیاپی 7 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • خدیجه سلیم نژاد، ناهید اتقیا*، حمید قاسمی صفحات 9-21

  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب و حفظ مشتریان مجموعه های ورزشی آبی منتخب کشور بود. روش تحقیق، از لحاظ هدف کاربردی و نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش 400 نفر از مشتریان مجموعه های ورزشی آبی (سرزمین موج های آبی مشهد، مجموعه ایرانیان مشهد، مجموعه ساحلی آفتاب مشهد، دهکده آبی پارس تهران) است. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه محقق ساخته ای که به تایید 7 تن از استادان مدیریت ورزشی رسیده بود و روایی سازه آن با تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ 0/887 به دست آمد، در مجموعه های ورزشی آبی منتخب کشور در محدوده زمانی سال 1393 جمع آوری شد. برای بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرهای تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S)، برای بررسی جذب و حفظ مشتریان از آزمون تی تک نمونه ای و برای مقایسه مجموعه های آبی از نتایج آزمون آنوا و تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج نشان داد که تبلیغات این مجموعه های ورزشی آبی بر جذب (جلب توجه، ایجاد علاقه، تمایل و اقدام) و حفظ (اعتماد، رضایت و وفاداری) مشتریان موثر است و بین آنها فقط در جذب مشتری و نه در حفظ مشتریان، اختلاف معناداری وجود دارد. در راستای ارزیابی تبلیغاتی الگوی پیشنهادی ارایه شد.

  کلیدواژگان: تاثیر تبلیغات، جذب مشتری، حفظ مشتری، مجموعه ورزشی آبی، منتخب
 • احمد محمودی*، جلیل یونسی، میثم رحیمی زاده صفحات 23-39

  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی و مدل یابی سرمایه اجتماعی براساس مولفه های سرمایه روان شناختی در دبیران ورزش بوده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دبیران تربیت بدنی شهر قزوین بودند (270=N) که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نامتناسب و با استفاده از حداقل حجم نمونه در پژوهش های مدل یابی، 120 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش اجرای این پژوهش، همبستگی از نوع مدلسازی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز (2007) و سرمایه اجتماعی خداداد و همکاران (1389) بود که روایی صوری و محتوایی آن را استادان متخصص تایید کردند و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه روان شناختی 0/78=α و برای سرمایه اجتماعی 0/90=α به دست آمد. نتایج به دست آمده، حمایت کننده روابط ساختاری مفروض است که به طور کلی نشان داد مولفه های امیدواری، خودکارامدی و تاب آوری به طور مستقیم، و خوش بینی به طور غیرمستقیم و با میانجی گری امیدواری، خودکارامدی و تاب آوری، بر سرمایه اجتماعی تاثیر می نهند. مولفه امیدواری نیز می تواند به طور غیرمستقیم از طریق میانجی گری خودکارامدی بر سرمایه اجتماعی اثر بگذارد و مولفه خوش بینی و تاب آوری، اثر و ارتباط معناداری با خودکارامدی که دارای بیشترین اثر بر سرمایه اجتماعی است، ندارند.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، تحلیل مسیر، تربیت بدنی، دبیران، سرمایه اجتماعی، سرمایه روان شناختی
 • محمدابراهیم رزاقی، رحیم رمضانی نژاد، قاسم مهرابی* صفحات 41-52

  این پژوهش با هدف بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر فساد اداری در ورزش فوتبال از منظر خبرگان این حوزه صورت گرفت. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، تحلیلی - توصیفی بود. به این منظور، دیدگاه های 50 کارشناس خبره ورزشی آگاه به مسایل مالی فوتبال، متشکل از هشت صاحب نظر در حوزه رسانه و فوتبال، هفت صاحب نظر در حوزه اقتصاد و بازاریابی فوتبال، 20 کارشناس در حوزه فرهنگ و فوتبال و 15 کارشناس در حوزه داوری و مربی گری حرفه ای فوتبال با روش تحلیل سلسله مراتبی بررسی شد. در مرحله اول، پرسشنامه مخصوص مقایسات زوجی فراهم شد و روایی صوری و محتوایی آن را پنج نفر از استادان دانشگاهی تایید کردند و پایایی آن با توجه به نرخ ناسازگاری 0/1 ملاک قرار داده شد. در مرحله دوم، وزن نسبی هر یک از معیار ها و شاخص ها برای اولویت بندی محاسبه شد. نتایج نشان داد که ویژگی های سازمانی با وزن 0/280 در اولویت اول قرار دارد و عوامل اقتصادی با وزن 0/230، عوامل فرهنگی با وزن 0/188، ویژگی های فردی کارکنان با وزن 0/175 و قوانین و مقررات با وزن 0/127 به ترتیب سبب بروز فساد در فوتبال شده اند.

  کلیدواژگان: اقتصاد فوتبال، بازاریابی فوتبال، فرهنگ فوتبال، فساد اداری، فساد مالی
 • فرهاد فتحی*، سردار محمدی، سمیرا قبادی صفحات 53-62

  ارزیابی کیفیت صفحات وب از دیدگاه کاربران، نقشی سازنده در طراحی و توسعه آن به ویژه در فدراسیون های ورزشی دارد، زیرا توسعه دهندگان وب را با دیدگاه کاربر، آشنا و به آنان در خلق وب سایت های کاربرمدار در بازار رقابتی امروز کمک می کند. وب کوال به عنوان مدل ارزیابی کیفیت صفحات وب، می کوشد تصویری از کیفیت وب سایت از دیدگاه کاربران، در دو وضعیت موجود و مورد انتظار ارایه دهد. در پژوهش حاضر، تلاش شده کیفیت صفحات وب فدراسیون فوتبال، با رویکرد پیمایشی- تحلیلی و با استفاده از جدیدترین ویرایش مدل وب کوال (ای کوال) ارزیابی و بررسی شود. برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، از نظر متخصصان (30=n)؛ برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ (0/76)؛ و برای تحلیل داده ها نیز از روش آماری توصیفی و استنباطی مناسب استفاده شد. یافته ها تفاوت معناداری بین کیفیت موجود و کیفیت مورد انتظار صفحات از دیدگاه کاربران نشان دادند. وب سایت ها نوعی نظام اطلاعاتی اند که برای نشان دادن تصویری واقعی از سازمان و اطلاع رسانی درباره خدماتی که سازمان به مشتریان و کاربران عرضه می کند ایجاد می شوند. اینکه وب سایت ها تا چه میزان به هدف های تعیین شده نایل شوند موضوعی است که کیفیت آنها را منعکس می کند. جلب رضایت کاربران و مشتریان و برآوردن خواسته های آنان مهم ترین عامل کیفیت قلمداد می شود.

  کلیدواژگان: ای کوال، فدراسیون فوتبال، کاربران اینترنتی، کیفیت صفحات وب، وب سایت ورزشی
 • لیلا مرتضایی*، مهدی ناظمی، رضا اندام صفحات 63-73

  این تحقیق با هدف مقایسه انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی استان خراسان رضوی انجام گرفت. آزمودنی های این پژوهش 283 نفر از زنان استان خراسان رضوی (از پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز استان) بودند که به روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای شامل دو بخش مشخصات فردی (سن، وضعیت تاهل، شغل، میزان تحصیلات و...) و بخش انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی بود. داده های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین اولویت انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی تفاوت معناداری وجود دارد و انگیزه کسب لذت و آرامش مهم ترین انگیزه مشارکت زنان در ورزش های آبی است. انگیزه پیشگیری و درمان بیماری ها در زنان متاهل به طور معناداری بیشتر بود و بین آزمودنی ها با سطوح تحصیلی مختلف در عامل مهارت به عنوان یکی از انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی تفاوت معناداری مشاهده شد. نتایج این تحقیق می تواند در توسعه برنامه هایی که موجب افزایش مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی می شود، مفید باشد.

  کلیدواژگان: انگیزه مشارکت، اوقات فراغت زنان، لذت و آرامش، ورزش های تفریحی آبی
 • طهماسب شیروانی*، مجید کیانی، زهرا انصاری اردلی، رضا انصاری اردلی صفحات 75-85

  این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی و انگیزه مشارکت به فعالیت های ورزشی در بین جانبازان و معلولان استان چهارمحال و بختیاری انجام گرفت. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود و 167 نفر از جانبازان و معلولان ورزشکار به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از پرسشنامه های وضعیت اجتماعی- اقتصادی (قدرت نما، 1392) و انگیزه مشارکت در فعالیت ورزشی هونگ (2010) که پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 0/86 و 0/81 و روایی صوری پرسشنامه ها با نظرخواهی از دوازده تن از استادان تربیت بدنی تایید شد، استفاده شد. از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چند گانه برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی با انگیزه مشارکت رابطه معنا دار و مستقیم وجود دارد (r=0.226, P=0.01) و از بین مولفه های اجتماعی- اقتصادی، میزان درآمد، طبقه اقتصادی و تحصیلات با انگیزه مشارکت در فعالیت های ورزشی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد، درحالی که بین وضعیت مسکن و انگیزه مشارکت در فعالیت های ورزشی رابطه معنا داری مشاهده نشد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد میزان درآمد (0/197= β) و تحصیلات (0/201=β) مهم ترین عوامل پیش بینی کننده انگیزه مشارکت در فعالیت های ورزشی جانبازان و معلولان هستند.

  کلیدواژگان: انگیزه مشارکت، جانبازان، فعالیت ورزشی، معلولان، وضعیت اجتماعی- اقتصادی
 • ابوالفضل فراهانی، لقمان کشاورز، محمدحسن فردوسی* صفحات 87-97

  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی توانمندسازی روان شناختی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی نوآورانه که از جمله عوامل درون سازمانی موثر بر توانمندسازی هستند، به عنوان متغیرهای پیش بین در نظر گرفته شدند. همچنین توانمندسازی روان شناختی به عنوان متغیر ملاک، در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان بود که از بین آنها 203 نفر به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای سنجش عوامل درون سازمانی از پرسشنامه حق شناس با پایایی 0/87 و برای سنجش توانمندسازی روان شناختی کارکنان از پرسشنامه 12 سوالی اسپریتزر با ضریب پایایی 0/81 استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری t- تک نمونه و تحلیل مسیر و در نهایت برای طراحی الگو از روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده شد. نتایج نشان داد سطح ساختار سازمانی ارگانیک، فرهنگ سازمانی نوآورانه و توانمندسازی روان شناختی در وزارت ورزش و جوانان کمتر از حد متوسط است. همچنین ارتباط علی بین هر یک از عوامل درون سازمانی با توانمندسازی روان شناختی مشاهده شد. نتایج بیانگر آن است که وزارت ورزش و جوانان فاقد ساختار ارگانیک و فرهنگ نوآورانه است.

  کلیدواژگان: توانمندسازی روان شناختی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیران، وزارت ورزش و جوانان
|
 • Pages 9-21

  The aim of this study was to evaluate the effect of advertising on attracting and retaining customers in selected aquatic sport complexes of Iran. The method in this study was application in terms of aim and a descriptive survey in terms of data collection. The statistical population consisted of 400 customers of aquatic sports complexes (Water Waves Land of Mashhad, Iranians Water Park of Mashhad, Sunshine Coast of Mashhad, Pars Aqua Village of Tehran). The required data were obtained by a researcher-made questionnaire that was approved by 7 professors of sports management, its construct validity was obtained with exploratory factor analysis and reliability was determined based on Cronbach's alpha as 0.887 in selected aquatic sport complexes of Iran in 2014. To check for normal distribution of variables, Kolmogorov-Smirnov test (KS) was used; one-sample t test was applied to attract and retain customers and ANOVA and Scheffe post hoc test were used to compare aquatic complexes. The results revealed that advertisement of these aquatic sports complexes affected attracting (attention, interest, desire, action) and retaining (trust, satisfaction and loyalty) of customers and there was a significant difference among them in only attracting and not retaining customers. In order to evaluate advertising, a proposed model was presented.

  Keywords: Advertising effect, aquatic sport complexes, attract customers, retain customers, selected
 • Pages 23-39

  The current study aimed at predicting and modeling social capital based on psychological capital factors in physical education teachers. The population consisted of all physical education teachers in Qazvin city (N=270). 120 subjects were selected by the disproportionate stratified random sampling method using a sample size of modeling studies. The method of this study was correlation conducted through structural equation modeling (path analysis). Data were collected using Luthans’ Psychological Capital Questionnaire (2007) and Khodadad et al. Social Capital Questionnaire (2011). Face and content validity of these questionnaires were confirmed by experts and their reliability was determined through Cronbach’ alpha as α=0.78 for Psychological Capital Questionnaire and α=0.90 for Social Capital Questionnaire. The obtained results supported the given structural relationships and generally showed that hope, self-efficacy and resilience directly and optimism indirectly and with the mediation of the above mentioned factors affected social capital. Moreover, hope could affect social capital indirectly with the mediation of self-efficacy. There was no significant effect and relationship between optimism and resilience and self-efficacy which had the highest effect on social capital.

  Keywords: Education, path analysis, physical education, psychological capital, social capital, teachers
 • Pages 41-52

  This research aimed at evaluating and prioritizing factors affecting administrative corruption in soccer from the perspectives of the experts in the field. Research method was application in terms of aim, and analytical and descriptive in terms of method. Therefore, viewpoints of 50 sport experts who were  aware of financial issues in soccer including 8 specialist in soccer and media, 7 specialists in soccer economy and marketing, 20 specialists in soccer and culture, and 15 specialists in professional coaching and refereeing were analyzed using Analytical Hierarchy Process(AHP). Firstly, questionnaire of paired comparisons was provided, face and content validity was confirmed by 5 university professors and its reliability was set as yardstick regarding inconsistency rate (0.1). Secondly, relative weight of each criteria and yardsticks was calculated for the purpose of prioritization. The results showed that organizational features (weight 0.280) was in the first priority and economic factors (weight 0.230), cultural factors (weight 0.188), individual characteristics of the employees (weight 0.175) and regulations (weight 0.127) respectively caused corruption in soccer.

  Keywords: Administrative corruption, culture of soccer, economy of soccer, financial corruption, soccer marketing
 • Pages 53-62

  The qualitative evaluation of the webpages from the perspectives of the users has an influential role in their design and development particularly in sport federations because it familiarizes the web developers with the attitudes of the users and helps them to create user-oriented websites in today’s competitive market. Web-Qual as an evaluation model of the webpages tries to offer an image of the quality of the website from the perspectives of the users in existing and expected situations. In the present study, attempts were made to analyze and investigate the quality of the webpages of the Football Federation via a survey-analytical approach using the latest version of Web-Qual model (A-Qual).  For face and content validity of the questionnaire, the viewpoints of the experts (n=30) and for reliability, Cronbach Alpha (0.76) were used. Also, in order to analyze the data, descriptive and inferential statistics were applied. The findings indicated a significant difference between the expected quality and the existing quality from the users' viewpoints. Websites are considered as a kind of information system created to depict a real image of the organization and to inform about those services the organization offers to customers and users. The extent to which the websites accomplish the set objectives reflects their quality. Satisfying the users and customers and meeting their demands is the most important factor of the quality.

  Keywords: A-qual, football federation, internet users, quality of webpages, sport website
 • Pages 63-73

  This study aimed at comparing the motivations of women's participation in recreational water sports in Khorasan Razavi province. 283 women in Khorasan Razavi province (from 5 regions of north, south, east, west and center of the province) were selected using cluster random sampling method as the statistical sample. A researcher-made questionnaire that consisted of two parts: demographic features (age, marital status, job, education, etc.) and motivations of women's participation in recreational water sports. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics. Results showed a significant difference in priorities of motivations for women's participation in recreational water sports and pleasure and relaxation was the most important motivation for their participation in recreational water sports. Prevention and treatment was significantly higher in married women. There was a significant difference in factor of skill as one of the motivations of women's participation in recreational water sports among subjects with different educational levels. Results of this study can help develop plans that enhance women's participation in recreational water sports.

  Keywords: leisure, participation motivation, pleasure, relaxation, recreational water sports, women
 • Pages 75-85

  This study aimed at determining the relationship between socioeconomic status and motivation to participate in sports activities in the disabled and veterans of Chaharmahal-va-Bakhtiary province. The present study was descriptive correlation and 167 athlete disabled and veterans were selected as the study sample. The Questionnaire of Socioeconomic Status (Ghodratnama, 2013) and Motivation to Participate in Physical Activity Questionnaire by Hung (2010) were used. Their reliability was determined by Cronbach's alpha (Socioeconomic Status: α=0.86 and Motivation to Participate in Physical Activity: α=0.81) and their face validity was confirmed by 12 physical education professors. Descriptive and inferential statistics including Pearson correlation coefficient and multiple liner regression analysis were used to analyze the data. Results showed a direct and significant relationship between socioeconomic status and motivation to participate (r=0.226, P=0.01). There was a direct and significant relationship between rate of income, economic class and education (the components of the socioeconomic status) and the motivation to participate in sports activities. However, there was no significant relationship between housing status and motivation to participate in sports activities. Results of multiple regression showed that the rate of income (β=0.197) and education (β=0.201) were the most important predictors of motivation to participate in sports activities in the disabled and veterans.

  Keywords: Disabled, motivation to participate, socioeconomic status, sports activity, veterans
 • Pages 87-97

  The present study aimed at providing a model of psychological empowerment in Ministry of Sport and Youth of Islamic Republic of Iran. Organizational structure and innovative organizational culture were considered as predictor variables which were internal organizational factors affecting empowerment. Psychological empowerment was considered as the criterion variable. The statistical population consisted of all experts and managers of the Ministry of Sport and Youth and 203 subjects were selected as the statistical sample by stratified random sampling method. To assess internal organizational factors, Haghshenas Questionnaire (0.87 reliability) was used and to assess psychological empowerment of employees, Spritzer’s 12-item questionnaire (0.81 reliability coefficient) was applied. For analysis of data, one-sample t test and path analysis were used. Finally, Structural Equations Method and LISREL software were used to design the model. The results showed that the level of organic organizational structure, innovative organizational culture and psychological empowerment was below average. A causal relationship was observed between each of the internal organizational factors and the psychological empowerment. The results indicated that the Ministry of Sport and Youth did not have an organic structure and innovative culture.

  Keywords: Managers, Ministry of Sport, Youth, organizational culture, organizational structure, psychological empowerment