فهرست مطالب

 • پیاپی 13 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محسن باقریان، علی محمد امیرتاش*، سید امیراحمد مظفری صفحات 9-21

  هدف از اجرای این پژوهش، مقایسه و اولویت بندی نظر مشتریان، مجریان و زنجیره تامین در خصوص راهکارهای توسعه کارت تخفیف ورزشی بود. بدین منظور پرسشنامه نه مولفه ای بین سه گروه نمونه تحقیق شامل مجریان (N =65)، مشتریان (N =283) و زنجیره تامین (N =139) اجرا شد. روایی سازه پرسشنامه با استفاده از مدل اندازه گیری و روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد که از لحاظ شاخص های برازش، مناسب ارزیابی شد. همچنین پایایی آلفای کرونباخ 0/88 و پایایی زمانی به روش همبستگی پیرسون برابر 0/74 به دست آمد. یافته ها نشان داد تفاوت معناداری بین میانگین رتبه های متغیر اصلی راهکارهای توسعه بین سه گروه وجود داشته (P≤0.001, x2=24.994) و اولویت مولفه های نه گانه راهکارهای توسعه در بین آنها، تفاوت معناداری نیز داشته است؛ بدین صورت که مشتریان بیشترین اولویت را به ارتباط با مشتریان نسبت داده اند (P≥0.001, x2=228.634)، درحالی که زنجیره تامین به کانال توزیع (P≥0.001, x2=92.576) و مجریان به فعالیت کلیدی (P≥0.001, x2=253.822) بیشترین اولویت را داده اند. نتایج این تحقیق را می توان برای طراحی مجدد فرایندها و اجرای سیستم اطلاعاتی یکپارچه این کسب وکار استفاده کرد که به رضایت بیشتر مشتریان و توسعه وفاداری و تحقق هدف اصلی، یعنی تسهیل ورزش همگانی منجر می شود.

  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، کارت وفاداری، کسب وکار ورزشی، مدل کسب وکار، ورزش برای همه
 • مهدی طالب پور*، مجتبی رجبی، محمد مصلی نژاد، محمدعلی صاحبکاران، مهرداد صمصامی صفحات 23-34

  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر هندبال ایران براساس کیفیت کارکرد و نتیجه بود. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی _ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را تماشاگران شرکت کننده در بازی های چهار تیم لیگ برتر هندبال ایران در فصل 941393 تشکیل می دادند. براساس فرمول کوکران و با در نظر گرفتن خطای 0/05 = α، تعداد 380 تماشاگر به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه تیودوراکیس و همکاران (2012) بود. 10 نفر از استادان صاحب نظر و کارشناسان باسابقه هندبال روایی صوری و محتوایی ابزار را تایید کردند و پایایی درونی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ارزیابی شد (0/91 =α). برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه در سطح معناداری P≤ 0/05استفاده شد. نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که متغیرهای کیفیت نتیجه (0/232=β) و کیفیت کارکردی (0/318=β) می توانند 0/170 درصد از تغییرات متغیر نیات رفتاری تماشاگران را پیش بینی کنند. ازاین رو مسیولان و برگزارکنندگان مسابقات باید به متغیرهای کیفیت کارکردی و کیفیت نتیجه توجه بیشتری داشته باشند تا تماشاگران بیشتری برای تماشای مسابقات به سالن ها ورزشی بیایند.

  کلیدواژگان: تماشاگران، کیفیت کارکردی، کیفیت نتیجه، نیات رفتاری، هندبال
 • محمد رحیمی*، مجید جلالی فراهانی، ابراهیم علی دوست قهفرخی، افسر جعفری حجین صفحات 35-47

  لزوم توجه به افزایش درآمدزایی درکشور از یک سو و اهمیت توجه به گردشگری به ویژه در ورزش کشور از سوی دیگر، توجه و اهتمام به این مهم را بیش از پیش ضرورت می بخشد. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل توسعه گردشگری ورزشی در رویدادهای بین المللی ورزشی ایران (مطالعه موردی: والیبال) تدوین شده است. روش تحقیق پژوهش آمیخته و نوع تحقیق کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای کمیسیون گردشگری ورزشی کمیته ملی المپیک، مدیران سازمان ایرانگردی و جهانگردی، اعضای انجمن گردشگری ورزشی فدراسیون ورزش همگانی، مدیران فدراسیون والیبال، مدیران ستادی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و متخصصان مدیریت ورزشی و گردشگری کشور بود. نمونه آماری تحقیق به صورت تمام شمار بود (120 نفر) که در نهایت 116 پرسشنامه دریافت شد. نتایج حاصل از مدل تحقیق، نشان از اهمیت بیشتر عوامل حقوقی و قانونی در توسعه گردشگری ورزشی بین المللی ایران در رشته والیبال، با آماره 8/6 t= دارد. برمبنای نتایج به دست آمده، ساخت و تجهیز مراکز و پایگاه های ویژه گردشگری ورزشی رشته والیبال در مناطق مختلف آب و هوایی کشور و تلاش در زمینه تصویب قوانین برای تشویق و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش گردشگری ورزشی رشته والیبال ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: جذابیت محیطی، عوامل حقوقی و قانونی، عوامل مدیریتی، گردشگری ورزشی، والیبال
 • سونیا حبیب نیارمی، مرتضی دوستی*، ابوالفضل درویشی صفحات 49-59

  هدف از تحقیق حاضر، شناسایی مشکلات و مزایای اجرای طرح المپیاد درون مدرسه ای در استان مازندران بود. تحقیق از نوع کاربردی و روش اجرای آن آمیخته بود. برای شناسایی مشکلات و مزایا، از پرسشنامه نظرسنجی با استفاده از روش دلفی و برگزاری جلسات با 10 نفر از کارشناسان تربیت بدنی شهرستان های استان مازندران استفاده شد. در بخش کمی، جامعه آماری تحقیق، 1517 نفر از معلمان تربیت بدنی شاغل در آموزش و پرورش استان مازندران بودند که نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 312 نفر انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده برای رتبه بندی، پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود (0/87=α). برای رتبه بندی عوامل مورد بررسی از آزمون فریدمن و نرم افزار آماری SPSS22 استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که سه مورد از مشکلات در برگزاری این المپیاد به ترتیب عدم اطلاع رسانی و برنامه ریزی صحیح از سطح وزارتخانه تا ادارات، رعایت نشدن نکات ایمنی و فضای مناسب برای برگزاری المپیاد، و ناآگاهی از اهداف و همکاری نکردن عوامل برگزارکننده بود و مزایایی که رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند، هویت بخشی معلمان و درس تربیت بدنی، رفتارهای مثبت اجتماعی، و مساعدت و مشارکت همکاران و والدین برای برگزاری المپیاد، بود.

  کلیدواژگان: استان مازندران، المپیاد درون مدرسه ای، مزایا، مشکلات، معلمان تربیت بدنی
 • حجت محمدی مغانی*، سید محمد کاشف، حبیب هنری، حسن قره خانی صفحات 61-72

  هدف این پژوهش ارایه مدل تحلیل نقش سیاسی دولت در خصوصی سازی ورزش ایران بود. این مطالعه ترکیبی و از نوع طرح های آمیخته اکتشافی است. مرحله اول کیفی بود. بدین منظور با مرور مبانی نظری و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، اطلاعات تکمیلی گردآوری، سپس داده های 20 مصاحبه به روش گراندد تیوری کدگذاری شد. گروه بندی کدها چهار مولفه را نشان داد. مرحله دوم به صورت کمی و به روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نمونه 222 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از مرحله کیفی به عنوان ابزار تنظیم شد. روایی محتوایی را پانزده متخصص تایید کردند و پایایی آن را آلفای کرونباخ 0/813 نشان داد. به منظور محاسبه اعتبار سازه و بررسی ساختار عاملی داده ها از تحلیل اکتشافی و تاییدی، و برای محاسبه پایایی مقیاس ها و خرده مقیاس ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. مقایسه متغیرها نشان داد تاثیر مولفه های انسجام سیاسی- اجتماعی، حاکمیت قانون و قدرت دولت بر خصوصی سازی ورزش ایران معنا دار بود، ولی مولفه مشارکت سیاسی با  مقدار 0/128=α اثر معنا داری نداشت. مولفه انسجام سیاسی- اجتماعی با ضریب رگرسیونی 0/187 دارای بیشترین تاثیر بود و در مرتبه های بعدی حاکمیت قانون (0/156)، قدرت دولت (0/103) و مشارکت سیاسی (0/04) قرار داشتند.

  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، تئوری سازی داده بنیاد، خصوصی سازی ورزش، مشارکت سیاسی، نقش دولت
 • معصومه مجیدی پرست*، علیرضا الهی، امیر خانلری، حسین اکبری یزدی صفحات 73-87

  هدف از این تحقیق شناسایی مولفه های محیطی موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران بود. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی به منظور تعیین مهم ترین مولفه های محیطی موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران استفاده شد. نخست از طریق مطالعات اولیه، فهرست مقدماتی نشان های موثر، شناسایی و سپس مصاحبه های نیمه ساختاریافته با (32 = n نفر) اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی، کارشناسان و صاحب نظران فوتبال و مدیران اجرایی لیگ و باشگاه های فوتبال ایران انجام گرفت؛ همچنین نمونه گیری به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی دنبال شد. نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که 79 نشان می تواند بر مدیریت ارتباط با مشتری در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران موثر باشد. سپس در کدگذاری محوری، نشان ها در 28 مفهوم طبقه بندی شد. در نهایت مقوله های شناسایی شده حاصل از کدگذاری انتخابی شامل 10 مقوله عوامل نگرشی، شرایط زیرساختی، شرایط محیط کلان، ریسک پذیری مشتریان، عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی، کیفیت و کمیت ارایه خدمات و تجهیزات، شرایط و ریسک پذیری مشتریان و کانون هواداران تعیین شد. مدیران باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران می توانند از نشان ها، مفاهیم و مقوله های شناسایی شده در برنامه ریزی های آتی خود به منظور ارتباط موثر با مشتریان استفاده کنند.

  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، باشگاه های حرفه ای فوتبال، مدیریت ارتباط با مشتری، مولفه های محیطی، هوادار
 • محمدعلی قره، میترا رئیسی* صفحات 89-98

  هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین مهارت ارتباطی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام است. این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است و به صورت مقطعی در سال 1392 روی 100 نفر از کارکنان انجام گرفت. نمونه گیری به تصادفی ساده صورت گرفت و به منظور جمع آوری داده ها از 3 نوع پرسشنامه استفاده شد. از روش های آماری توصیفی و استنباطی برای داده ها استفاده شد و داده ها نیز با استفاده از نرم افزار PLS & SPSS تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد بین مهارت ارتباطی با اعتماد سازمانی (r=0.47, P≤0.01) و تعهد سازمانی (r=0.42, P≤0.01) و تعهد سازمانی با اعتماد سازمانی (r=0.46, P≤0.01) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین میزان اثر مهارت ارتباطی بر اعتماد سازمانی(β=0.76, t=22.44) و تعهد سازمانی (β=0.49, t=4.04) مثبت و معنادار است. در نهایت هرچه کارکنان از سطح مهارت های ارتباطی بالاتری برخوردار باشند، به همان نسبت سطح تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی آنها افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری، مهارت ارتباطی
 • امین پورنقی*، ابوالفضل فراهانی، غدیر مهدوی کلیشمی صفحات 99-114

  در این تحقیق الگوهای مختلف بیمه در ورزش کشورهای منتخب و ایران بررسی شد. روش تحقیق، کیفی بود. جامعه آماری کارشناسان بیمه، کارشناسان و متخصصان حقوقی و کارشناسان ورزشی بودند که با توجه به پنل های تخصصی در حوزه های بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی در ورزش به شیوه گلوله برفی نمونه گیری شدند. نمونه گیری تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافت که پس از 18 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. تجزیه وتحلیل داده ‍ ها از طریق تحلیل ساختاری و با استفاده از نرم افزار اطلس تی[1] بود. نتایج تحقیق نشان داد که بیمه در ورزش ایران نسبت به آمریکا، ژاپن و چین رشد کمتری داشته است؛ بدین ترتیب که برخلاف این کشورها، دولت در مورد بیمه در ورزش حمایت چندانی صورت نداده است و الگوی اجرایی مشخص و یکپارچه ای از طرف دولت در زمینه بیمه در ورزش وجود ندارد، حجم قوانین بیمه ای موجود در ورزش کشور بسیار کم است و شرکت های بیمه ای، بیمه نامه های بازرگانی غیرتخصصی را در زمینه ورزش ارایه می دهند. پیشنهاد شد تا دولت از راه اندازی بیمه تخصصی و صندوق تخصصی بیمه ورزشی حمایت قانونی کند و حضور شرکت های بیمه ای در بیمه های تخصصی ورزش تسهیل شود.

  کلیدواژگان: الگوی بیمه ورزشی، بیمه ورزشی، بیمه های اجتماعی، بیمه های بازرگانی، مطالعه تطبیقی
|
 • Pages 9-21

  The aim of this study was to compare and prioritize the viewpoints of customers, executives and supply chain on development strategies of sport discount cards. A 9-item questionnaire was distributed among three groups of sample: executives (n=65), customers (n=283) and supply chain (n=139). Construct validity of the questionnaire was evaluated by measurement model and exploratory factor analysis method which showed that it was appropriate given fit indexes. Also, the Cronbach's alpha reliability was achieved as 0.88 and time consistency was 0.74 according to the Pearson correlation coefficient method. The results showed a significant difference in the mean ranks of the main variable of development strategies among the three groups (P≤0.001, x2=24.994). Also, there was a significant difference in the priority of 9 items of development strategies among these groups, that is to say the customers attached the greatest priority to communication with customers (P≥0.001, x2=228.634) while supply chain attached their greatest priority to distribution channel (P≥0.001, x2=92.576) and executives to key activity (P≥0.001, x2=253.822). These results can be used to redesign the processes and establish the integrated information system for this business which leads to customers’ more satisfaction and their loyalty development and the achievement of the main objective, i.e. to facilitate sport for all.

  Keywords: business model, loyalty card, sport business, sport for all, sport marketing
 • Pages 23-34

  The aim of the present study was to assess behavioral intentions of spectators of Iran handball premier league based on functional and result quality. This study was a descriptive survey research. The population consisted of spectators who participated in the games of 4 handball teams of Iran premier league in 2014-2015 season. Based on Cochran (α=0.05), 380 spectators were selected as the sample. Theodorakis et al (2012) Questionnaire was used to collect the data. The face and content validity of the questionnaire were confirmed by 10 professors and handball experts. The internal reliability was assessed using Cronbach's alpha (α=0.91). Pearson correlation coefficient test and multiple linear regression were used to analyze the data (P≤0.05). The results of multiple linear regression showed that result quality (β=0.232) and functional quality (β=0.318) could predict 0.170 percent of the variance of spectators' behavioral intentions. Therefore, the officials and tournament organizers should pay more attention to functional and result quality to attract more spectators to sport halls.

  Keywords: behavioral intentions, functional quality, handball, result quality, spectators
 • Pages 35-47

  The importance of generating revenues on one hand and the necessity of paying attention to tourism in sport on the other hand make the significant role of developing tourism clear. In this regard, the present study aimed at presenting a model for sport tourism development in Iran international sport events (case study: volleyball). The method was mixed and applied and the population included members of Sport Tourism Commission of National Olympic Committee, managers of Iran Touring and Tourism Organization, members of Sport Tourism Association of Sport for All Federation, managers of Volleyball Federation, staff managers of Ministry of Sport and Youth and National Olympic Committee and sport management and tourism experts. Census sampling method was used to select sample (n=120) and finally 116 questionnaires were received.  The results showed that legal factors were of more importance in Iran international sport tourism development in volleyball (t=8.6). So it is necessary to build and equip sport tourism centers for volleyball in different climatic regions of the country and to legislate in order to encourage and support domestic and foreign sport tourism investors for volleyball.

  Keywords: environmental attractiveness, legal factors, management factors, sport tourism, volleyball
 • Pages 49-59

  The aim of this study was to identify problems and benefits of indoor school Olympiad project in Mazandaran province. The method was functional and mixed. To identify problems and benefits, Delphi method by a questionnaire survey and meetings with 10 physical education experts of cities of Mazandaran province were used. In the quantitative section, the population consisted of 1517 physical education teachers working in Mazandaran Education Organization department. The sample was selected according to Morgan Table (n=312). The data were collected through a researcher-made questionnaire with a 5-point Likert Scale (α=0.87). To rank the factors under study, the Friedman test and SPSS22 statistical software were used. The results showed that three problems facing this Olympiad were lack of information and proper planning from the ministries to departments, lack of safety and appropriate facilities to hold the Olympiad and lack of awareness of the goals and lack of cooperation of the organizers respectively. The benefits that occupied the first to third places were identity of the physical education course and teachers, positive social behaviors and support and participation of colleagues and parents to hold the Olympiad.

  Keywords: benefits, indoor school Olympiad, Mazandaran province, physical education teachers, problems
 • Pages 61-72

  The aim of this study was to provide a model to analyze the political role of government in privatizing Iran sports. This study had a mixed and exploratory design. The first stage was qualitative. Data were gathered through a review of theoretical literature and semi-structured deep interviews; then, data from 20 interviews were coded by grounded theory method. Grouping codes showed 4 components. The second phase was quantitative and was conducted by structural equation modeling. 222 subjects were selected as the sample through purposive sampling method. The researcher- made questionnaire from the qualitative stage was used. Validity of the questionnaire was confirmed by 15 experts and its reliability was obtained as 0.813 by Cornbrash’s alpha. To calculate the construct validity and to examine factor structure of data, exploratory and confirmatory factor analyses were used and to determine the reliability of scales and subscales, Cronbach's alpha was applied. The comparison of variables showed that the effect of sociopolitical cohesion, rule of law and governmental power on the privatization of Iran sport was significant but political participation (α=0.128) had no significant effect. Sociopolitical cohesion (regression coefficient=0.187) highest the greatest effect. Rule of law (0.156), governmental power (0.103) and political participation (0.04) were located in the next places.

  Keywords: factor analysis, grounded theory, political participation, role of government, sport privatization
 • Pages 73-87

  The aim of this study was to identify the environmental components affecting customer relationship management in professional football clubs in Iran. Given the exploratory nature of the issue, qualitative research method was used to determine the most important environmental components affecting customer relationship management in professional football clubs of Iran. Firstly, through preliminary studies, an initial list of effective indicators was identified; then, semi-structured interviews were conducted with 32 sport management faculty members, football experts and administrators and executive managers of Iran football league and clubs. Also, sample was collected by targeted sampling and snowball methods. Results of the open coding suggested that 79 indicators could affect customer relationship management in Iran professional football clubs. Then, the indicators were classified in 28 concepts in an axial coding. Finally, the identified categories resulted from the selective coding including 10 categories, i.e. attitudinal factors, infrastructure conditions, macro environment conditions, risk appetite of clients, management factors, organizational factors, quality and quantity of services and equipment, conditions and risk-taking of customers and fan clubs were determined. Managers of the Iran professional football clubs can use these identified indicators, concepts and categories in their future planning to establish an effective communication with their clients.

  Keywords: customer relationship management, environmental factors, fan, professional football clubs, sport marketing
 • Pages 89-98

  This study aimed at examining the relationship of communication skill with organizational commitment and organizational trust in general office of Sport and Youth in Ilam province. This study was a descriptive-correlation research conducted by cross sectional method in 2013 on 100 employees. Sampling was performed by simple random sampling method. Three questionnaires were used to collect data. Descriptive and inferential statistical methods were used to analyze data by PLS & SPSS software. The results showed a significant and positive relationship between communication skill and organizational trust (r=0.47, P≤0.01) and organizational commitment (r=0.42, P≤0.01) and between organizational commitment and organizational trust (r=0.46, P≤0.01). Also, the effect of communication skill was positive and significant on organizational trust (β=0.76, t=22.44) and organizational commitment (β=0.49, t=4.04). Finally, the more employees' communication skills, the more their organizational commitment and organizational trust increase.

  Keywords: communication skill, continuous commitment, emotional commitment, normative commitment, organizational commitment, organizational trust
 • Pages 99-114

  This study investigated sports different sport insurance models in Iran and selected countries. Research method was qualitative research. The statistical population consisted of insurance experts, legal experts and sport experts who were selected according to expert panels in social and commercial insurances in sport via snowball method. Sampling continued until a theoretical saturation point; this saturation was reached after 18 interviews. Data were analyzed via structural analysis and Atlas.ti V.6 software. Results showed that sports insurance in Iran had a lower growth than the USA, Japan and China. Unlike these countries, Iran Government did not distinctly support insurance in sport and had no specific plan for sports insurance; the rules of insurance in sports were very low and insurance companies offer naive commercial insurance policies in sports. It is suggested that the government should legally support the establishment of special insurance and special system for sport and the participation of insurance companies in sport special insurances should be facilitated.

  Keywords: commercial insurances, comparative study, social insurances, sports insurance, sports insurance model