فهرست مطالب

 • پیاپی 17 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اکبر جابری*، سید نصرالله سجادی، محمد خبیری، مجید جلالی فراهانی صفحات 9-24

  هدف از تحقیق حاضر مطالعه تاثیر مولفه های هویت برند بر هم هویتی هواداران با برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی و کاربردی است و داده ها با استفاده از پرسشنامه های هویت برند کو (2009) و ترکیبی از پرسشنامه هم هویتی هوادار-تیم میل و اشفورث (1992) و ون و برنسکامب (1993) گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل هواداران تیم های پرطرفدار لیگ برتر فوتبال ایران بود که 266 نفر از آنها به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای متخصصان مدیریت ورزشی و مدیریت بازرگانی تایید و پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه این تحقیق 0/851 ارزیابی شد. چارچوب مفهومی پژوهش را یک مدل فرضی تشکیل می داد که دربرگیرنده عناصر هویت دیداری، هویت محصولی، هویت غیرمحصولی، هویت تجربی و  هم هویتی هوادار-تیم بود و به منظور سنجش روایی و برازش مدل از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد که براساس نتایج تحلیل مسیر، ارتباط متغیرهای این پژوهش تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 20 و AMOS نسخه 22 استفاده شد. براساس نتایج پژوهش، هویت دیداری، هویت تجربی، هویت محصولی و هویت غیرمحصولی برند، تاثیر مثبت و معناداری بر هم هویتی هواداران با برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران دارند.

  کلیدواژگان: فوتبال، لیگ برتر، هم هویتی، هواداران، هویت برند
 • مونا رضایی، کیوان ملانوروزی*، حبیب هنری صفحات 25-33

  هدف از این تحقیق تعیین ارتباط رگرسیونی بین ارزش ویژه برند و وفاداری مشتریان ورزشی است. جامعه آماری شامل مشتریان برندهای ورزشی با نمونه تصادفی بود. از 350 پرسشنامه، 340 مورد بررسی شد. ابزار دو پرسشنامه محقق ساخته است که به تایید استادان مدیریت ورزشی رسیده است. روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. پرسشنامه ها شامل ارزش ویژه برند (0/859=α) و پرسشنامه وفاداری مشتریان (0/814=α) هستند که به صورت 5 گزینه ای لیکرت از کاملا موافقم (5) تا کاملا مخالفم (1) درجه بندی شدند. روش تجزیه وتحلیل شامل تحلیل عاملی تاییدی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بود. اطلاعات توسط نرم افزارهای آماری SPSS21.0 و LISREL تجزیه وتحلیل شدند. براساس یافته های تحقیق، ضریب همبستگی بین ارزش ویژه برند و وفاداری مشتریان در سطح اطمینان 99 درصد معنا دار است. بیشترین همبستگی بین آگاهی برند و تمایل به خرید مجدد (0/60=r) و کمترین همبستگی بین تصویر برند و تمایل به خرید کالاهای جنبی (0/22=r) گزارش شد. ضریب همبستگی چندگانه ارزش ویژه برند و وفاداری مشتریان با توجه به F و (0/01=α) معنا دار است. ضریب تبیین تعدیل شده 0/547 است. تمامی شاخص ها در حد بسیار مطلوب گزارش شده اند.

  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، آگاهی برند، تصویر برند، مدل رگرسیونی، وفاداری مشتری
 • امیر قنبرپور نصرتی*، محمدحسین حسینی صفحات 35-44

  این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس ملی گرایی به عنوان انگیزه هواداران در ورزش انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، تماشاچیان حاضر در هفته سوم رقابت های لیگ جهانی والیبال در سال 2016 به میزبانی کشور ایران بود که تعداد 320 پرسشنامه به صورت تصادفی ساده در بین جامعه تحقیق توزیع شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ملی گرایی بوگدانف (2005) با 16 گویه و 3 مولفه بود که در طیف 7 ارزشی لیکرت قرار داشت. تحلیل عاملی تاییدی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. نتایج، ساختار سه عاملی پرسشنامه اصلی ملی گرایی به عنوان انگیزه هواداران در جامعه ایرانی را تایید کرد که در تحلیل عاملی مرتبه دوم، سازه ملی گرایی را تشکیل می دادند. همچنین نتایج حاکی از برازش مناسب مدل (RMSEA=0.080, GFI=0.91, NFI=0.91, CFI=0.94, χ2/df=2.88) بود. ضریب آلفای کرونباخ مولفه ها و کل مقیاس ملی گرایی بالاتر از 0/70 بود که بیانگر پایایی قابل قبول ابزار ملی گرایی و مناسب بودن آن برای استفاده در جامعه ایرانی است. به طور کلی مقیاس ملی گرایی ساختاری مشابه نسخه اصلی آن دارد و ابزاری معتبر و پایا از ملی گرایی است. به طور کلی شواهد روان سنجی به دست آمده از تحلیل عامل تاییدی و بررسی پایایی ابزار تحقیق، حاکی از کفایت پرسشنامه ملی گرایی برای استفاده در محیط های ورزشی به منظور ارزیابی علل یا عوامل اثرگذار بر حضور هواداران ورزشی است.

  کلیدواژگان: اعتباریابی، ساختار عاملی، لیگ جهانی، ملی گرایی، والیبال
 • رسول نظری*، سوسن حدادی صفحات 45-56

  هدف پژوهش حاضر ارایه مدل اثر کیفیت خدمات بر رضایت مندی، وفاداری مشتریان و ارتقای جایگاه استراتژیک برند باشگاه های خصوصی است. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی و از نظر استراتژی توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است، ضمن اینکه جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری کلیه مشتریان باشگاه های خصوصی اصفهان (5 سال سابقه عضویت) در سال 1395 به تعداد 750 نفر بودند. با استناد به فرمول کوکران 254 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های کیفیت خدمات (محمودی، 1394)، رضایت مندی مشتریان (ملک اخلاق، 1389) و ارتقای جایگاه استراتژیک برند (قوامی، 1394) استفاده شد. پس از تایید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان، پایایی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 0/90، 0/91، 0/92 محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از روش تحلیل مسیر معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان و ارتقای جایگاه استراتژیک برند تاثیر دارد. اجرای مدل های اندازه گیری تاثیر استراتژی های کیفیت خدمات بر رضایت مندی، وفاداری مشتریان و ارتقای جایگاه استراتژیک برند باشگاه های خصوصی نشان دهنده برازش بالا و تایید مدل مفهومی پژوهش است. ازاین رو پیشنهاد می شود مدیران باشگاه ها رویکرد ارایه خدمات را متناسب با علایق و خواسته های مشتریان به منظور ارتقای جایگاه برند در بازار رقابتی مدنظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: برند، رضایت مندی، کیفیت خدمات، مشتریان، وفاداری
 • لقمان کشاورز* صفحات 57-71

  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل ارزیابی مدیریت بازاریابی فدراسیون های ورزشی ایران بود. جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی رشته مدیریت ورزشی، مدیران فدراسیون های ورزشی و متخصصان آشنا با بازاریابی ورزشی بود (520=N) که بر مبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی ساده برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید دوازده تن از متخصصان مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی بررسی و تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 0/78 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کولموگروف اسمیرنوف، بارتلت، KMO، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی با استفاده از دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد برای ارزیابی مدیریت بازاریابی در فدراسیون های ورزشی به ترتیب اولویت 10 عامل توانمندی، حامیان، مشتریان، فرایند، مالی، خلاقیت، برنامه ریزی، دارایی های نامحسوس، اثربخشی و پیشبرد نقش دارند. همچنین مدل به دست آمده از برازش مطلوب برخوردار بود.

  کلیدواژگان: ارزیابی، بازاریابی، فدراسیون، مدیریت، ورزش
 • حمیدرضا میرصفیان*، مصطفی افشاری صفحات 73-86

  پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط میان حمایت سازمانی ادراک شده، بی تفاوتی سازمانی و تصویر سازمانی در سازمان ورزش شهرداری اصفهان و استخراج الگوی مسیر میان متغیر های مذکور انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان مشغول به خدمت در سازمان مذکور در سال 1395 بود (293N=) و حجم نمونه ای برابر با 167 نفر برای این پژوهش انتخاب شد. در این پژوهش از پرسشنامه های حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران (1986)، بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد، حسن زاده و سالاریه (1389)، و تصویر سازمانی کازولس، کیم و مافیت (2001) استفاده شد و داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباطات مثبت میان حمایت سازمانی ادراک شده با تصویر سازمانی و مولفه های آن، و ارتباطات معکوس میان بی تفاوتی سازمانی و مولفه های آن با تصویر سازمانی و ابعاد آن است (0/01P≤). نتایج حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان داد که حمایت سازمانی ادراک شده به صورت مستقیم و با ضریب مسیر (0/39=β) و به صورت غیرمستقیم و از طریق تاثیر بر بی تفاوتی سازمانی (0/40-=β) بر تصویر سازمانی سازمان ورزش شهرداری اصفهان اثرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: ادراک، بی تفاوتی سازمانی، تصویر سازمانی، حمایت سازمانی، سازمان ورزش شهرداری اصفهان، عملکرد شغلی
 • بهمن طیبی*، امین دهقان قهفرخی صفحات 87-99

  هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش برگزاری المپیادهای ورزشی درون استانی در توسعه ورزش استان گلستان از دیدگاه مدیران و کارشناسان ورزش بود. جامعه آماری تحقیق شامل کادر اجرایی المپیادهای ورزشی به تعداد 381 نفر بود و براساس جدول مورگان 190 نفر به عنوان نمونه آماری بررسی شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن به تایید متخصصان رسید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/88 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. هفت عامل توسعه مدیریت، توسعه مالی، توسعه روحی و روانی، توسعه مشارکت های اجتماعی، توسعه اماکن و زیرساخت ها، توسعه تبلیغاتی و توسعه فرهنگی و گردشگری به عنوان پیامدهای برگزاری المپیادهای ورزشی درون استانی شناخته شدند. عامل توسعه روحی و روانی با میانگین رتبه 5/09 مهم ترین پیامد و عامل توسعه مالی با میانگین 2/37 کم اهمیت ترین پیامد المپیادهای ورزشی بود. از بین گویه های مختلف، «احساس مسیولیت جامعه میزبان» بیشترین بار عاملی و «حضور گسترده تماشاگران و هواداران» کمترین بار عاملی را داشتند. با توجه به نتایج پژوهش، برگزاری المپیادهای درون استانی می تواند راهکاری اساسی برای توسعه ورزش در ابعاد مختلف در استان گلستان باشد.

  کلیدواژگان: المپیاد ورزشی، توسعه ورزش، گردشگری ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی، ورزش گلستان
|
 • Pages 9-24

  The aim of the current study was to study the effect of brand identity elements on identification of fans with the brands of Iran football pro league clubs. The research method was descriptive–correlation, survey and practical. The data were collected by brand identity of Koo (2009) and a combination of fan-team identification scale of Meal & Ashforth (1992) and Wann & Branscomb (1993). The statistical population consisted of fans of popular teams in Iran football pro league and a sample (n=266) was randomly selected. The validity of the questionnaire was verified by viewpoints of experts in sport and marketing management and the reliability of the total questionnaire was found to be 0.851 according to Cronbach’s alpha. The conceptual framework of the current study was a model which involved visual identity, product identity, non-product identity, experience identity as well as fan-team identification. To measure the validity and fitness of the model, Structural Equations Modeling (SEM) was applied, and based on path analysis, the relationships of the study variables were verified. AMOS22 and SPSS20 were used for data analysis. The results indicated that visual identity, experience identity, product identity, as well as non-product identity had a positive and significant effect on fans’ identification with brands of Iran football pro league clubs.

  Keywords: brand identity, fans, football, identification, pro league
 • Pages 25-33

  The aim of this study was to determine the regression relationship between brand equity and sport customer loyalty. The statistical population consisted of customers of sport brands with a random sample. 340 out of 350 questionnaires were examined. The data were collected by two researcher-made questionnaires which were confirmed by sport management professors. The construct validity was investigated by confirmatory factor analysis. Brand Equity Questionnaire (α=0.859) and Customer Loyalty Questionnaire (α=0.814) were used based on 5-point Likert Scale from (5) strongly agree to (1) strongly disagree.  Date were analyzed by confirmatory factor analysis (CFA), Pearson correlation coefficient, multiple regression with SPSS21.0, and LISREL. The results showed a significant correlation coefficient between brand equity and customer loyalty at 99% confidence level. The highest correlation was reported between brand awareness and intention to return (r=0.6), and the lowest was observed between brand image and intention to buy other products (r=0.22). Multiple regression coefficient between brand equity and customer loyalty was significant in terms of F and α=0.01 and adjusted R2=0.547. All parameters were highly fitted.

  Keywords: brand awareness, brand equity, brand image, customer loyalty, regression model
 • Pages 35-44

  This study aimed at assessing factor structure and validity of Nationalism Scale as fan motivation in sport.  The statistical population consisted of spectators present in the third week of World Volleyball League in Iran in 2016. 320 questionnaires were distributed randomly among the research population. Bogdanov (2005) Nationalism Scale with 16 items and 3 factors was used in the 7-point Likert Scale. Confirmatory factor analysis was used for data analysis. Results approved the three-factor structure of the original Nationalism Scale as fan motivation in Iranian society which formed the nationalism construct in the second order factor analysis. Also, results revealed that the model had a good fit (RMSEA=0.080, GFI=0.91, NFI=0.91, CFI=0.94, χ2/df=2.88). Cronbach's alpha coefficient for factors and whole Nationalism Scale was higher than 0.70 that indicated the acceptable reliability and appropriateness of this scale in Iranian population. In general, Nationalism Scale has a similar structure to its original version and shows a valid and reliable scale of nationalism. In general, psychometric evidence obtained from confirmatory factor analysis and reliability of the research instrument indicated the adequacy of Nationalism Scale in sport environments in order to assess the causes or factors affecting the attendance of sport fans.

  Keywords: factor structure, nationalism, validation, volleyball, world league
 • Pages 45-56

  The aim of this study was to provide a model the effect of service quality on customer satisfaction and loyalty and to promote brand strategic position of the private clubs. This study was application, descriptive in terms of strategy and a survey. The data were collected by field method using a questionnaire. The population consisted of all customers of Isfahan private clubs (5 years of membership) in 2016 (N=750). 254 subjects were selected as sample by Cochran formula. To collect data, Service Quality Questionnaire (Mahmudi, 2016),Customer Satisfaction (Malekakhlagh, 2011) and Promoted Brand Strategic Position Questionnaire (Ghavami, 2016) were used.Face and content validity of these questionnaires were confirmed by professionals while their reliability was calculated by Cronbach's alpha (respectively 0.90, 0.91, 0.92). Path analysis of structural equation was used to analyze data.The results showed that service quality had an effect on customer satisfaction and loyalty and the promotion of brand strategic position. The implementation of models of measuring the effect of strategies of service quality on customer satisfaction and loyalty and promotion of brand strategic position of private clubs showed good fit and confirmed the conceptual model of the study.Therefore, it is recommended that the club managers should consider those services tailored to the interests and demands of customers to promote brand position in the competitive market.

  Keywords: brand, customers, loyalty, satisfaction, service quality
 • Pages 57-71

  The aim of this study was to design the evaluation model of marketing management in Iran sport federations. The statistical population included all sport management faculty members of physical education faculties, managers of sport federations and experts who were familiar with sport marketing (N=520). On the basis of Morgan Table, 220 subjects were selected as the sample by simple random sampling method. To achieve the goals, a researcher-made questionnaire was used. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by 12 sport management experts and its construct validity was studied and confirmed with confirmatory factor analysis. The reliability was calculated in a pilot study with 30 subjects as 0.78. For data analysis, descriptive and inferential statistics including Kolmogorov-Smirnov, Bartlet test, KMO, confirmatory and exploratory factor analysis by AMOS and SPSS software were used. Findings showed 10 factors played a role in evaluating marketing management in sport federations: capability, sponsors, customers, process, financial, creativity, planning, intangible assets, effectiveness, and advancement respectively. Also, the achieved model had a good fit.

  Keywords: evaluation, federation, management, marketing, sport
 • Pages 73-86

  This study aimed at measuring the relationships of perceived organizational support, organizational apathy, and organizational image in Sport Organization of Municipality of Isfahan, as well as providing the path model of the above mentioned variables. The statistical population included all staff employed in the mentioned organization in 2016 (N=293). 167 staff members were selected as the sample for this study. Perceived Organizational Support Questionnaire (Eisenberger et al., 1986), Organizational Apathy Questionnaire (Danaeifard, Hasanzadeh & Salariyeh, 2011), and Organizational Image Questionnaire (Kazoleas, Kim & Moffit, 2001) were used. Pearson correlation coefficient and path analysis were used for data analysis. The results indicated positive relationships between perceived organizational support and organizational image and its dimensions and reverse relationships between organizational apathy and its dimensions, and organizational support and its dimensions (P≤0.01). The results of path analysis indicated that perceived organizational support directly (β=0.39) and indirectly through influencing organizational apathy (β= -0.40) affected organizational image of Sport Organization of Municipality of Isfahan.

  Keywords: job performance, organizational apathy, organizational image, organizational support, perception, Sport Organization of Municipality of Isfahan
 • Pages 87-99

  The aim of this study was to investigate the role of sport Olympiads within a province in developing sport in Golestan province from the viewpoints of sport managers and experts. The statistical population consisted of sport Olympiad administrative cadres (N=381) and 190 subjects were selected as the statistical sample by Morgan Table. A researcher-made questionnaire was used to collect data. Validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was obtained 0.88 using Cronbach’s alpha coefficient. The factorial analysis was used to analyze data. Seven factors were identified as the consequences of holding sport Olympiads within a province: management development, financial development, spiritual and mental development, social participation development, facilities and infrastructure development, advertisement development and cultural and tourism development. Spiritual and mental development (with mean rank of 5.09) and financial development (with mean rank of 2.37) were the most and least important consequences of sport Olympiads. Among different items, “responsibility of the host community” and “the extended attendance of spectators and fans” had the highest and lowest factor loading respectively. Therefore, it can be concluded that holding sport Olympiads in a province can be considered as a main approach to develop various dimensions of sport in Golestan province.

  Keywords: sport development, sport event management, sport of Golestan, sport Olympiad, sport tourism