فهرست مطالب

 • پیاپی 20 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • میثم رحیمی زاده*، سید نصرالله سجادی، محمود گودرزی، مجید جلالی فراهانی صفحات 9-20

  هدف پژوهش حاضر، ارایه یک مدل سه بعدی از چالش های توسعه تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و صاحب نظران آشنا با موضوع تجارت الکترونیک و بازاریابی ورزشی است که حجم آماری حدود 220 نفر تخمین زده شد. با توجه به حجم جامعه آماری تمام جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آزمون تی تک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس فریدمن برای رتبه بندی چالش ها استفاده شد. نتایج نشان داد که چالش های فنی و همچنین چالش های فرهنگی-اجتماعی مانع پیاده سازی تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور نیست، ولی چالش های مدیریتی مانع پیاده سازی تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور است. رتبه بندی چالش های سه گانه به ترتیب عبارت بود از:

  1. چالش های مدیریتی،

  2. چالش های فرهنگی-اجتماعی 

  3. چالش های فنی.

  در انتها مدل سه بعدی از چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور ارایه شد. با توجه به اینکه امروزه فضای بازار از شکل سنتی خود به سمت الکترونیک تغییر یافته است، ازاین رو باشگاه ها و فدراسیون ها و تمامی مشاغل مرتبط با ورزش باید با این تغییر همراه شوند.

  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، چالش، صنعت، موانع، ورزش
 • علی خالدی فرد*، ابراهیم علی دوست قهفرخی، زهرا محمودوند، احد آقایی، رضا کعب عمیر صفحات 21-37

  هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل و موانع مشارکت در ورزش همگانی و تفریحی افراد ساکن در استان های ترک، کرد و لرنشین ایران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - پیمایشی و جامعه آماری شامل تمام شهروندان ترک، کرد و لرهای ساکن ایران بودند (19105933N=) که از بین آنها 3000 نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی طبقه ای گزینش شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط چند تن از استادان صاحب نظر و پایایی آن نیز از طریق روش آلفای کرونباخ (0/725=α) تایید شد. در نهایت تعداد 2826 پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که «وجود نشاط در ورزش»، «تناسب آن با سن و سال و سلامتی» و «ورزش در محیط طبیعی» به ترتیب به عنوان مهم ترین عوامل و همچنین «نداشتن وقت»، «کمبود امکانات ورزشی» و «نداشتن انگیزه» به ترتیب به عنوان مهم ترین موانع موثر پرداختن به ورزش از نظر افراد نمونه بوده است. به نظر می رسد با وجود مشکلات اقتصادی و تهدید سلامتی مردم ناشی از فقر حرکتی، دولت باید سهم بیشتری را به ورزش همگانی تفریحی در این استان ها اختصاص دهد که می تواند نقش موثری در بهبود سلامتی جامعه ایفا کند.

  کلیدواژگان: امکانات، انگیزه، تفریح، قومیت، ورزش همگانی
 • عادل افکار*، فرشاد تجاری، علی زارعی صفحات 39-50

  هدف پژوهش حاضر، آزمون مدل قصد خرید مصرف کنندگان ورزشی با رویکرد سلسله مراتبی ارزش- نگرش- رفتار بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی- علی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان رشته تربیت بدنی تشکیل دادند. داده های مورد نیاز با استفاده از مقیاس محقق ساخته ارزش های مصرف کننده- ویژگی های درک شده محصول و مقیاس های استانداردشده نگرش نسبت به برند، نگرش نسبت به کالا و قصد خرید لی و همکاران (2013) گردآوری شدند. روایی ابزار اندازه گیری با استفاده از روش روایی محتوا (0/62CVR>) و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ (0/792=α) بررسی شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد ارزش های مصرف کننده و ویژگی های درک شده محصول بر شکل گیری نگرش نسبت به برند و کالا تاثیر مثبت و معناداری داشتند و نگرش نسبت برند بر شکل گیری نگرش نسبت به کالا تاثیر مثبت و معناداری داشت. همچنین متغیر نگرش نسبت به کالا تاثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید مصرف کنندگان ورزشی داراست. مدل پیشنهادی تحقیق نیز از برازش مطلوبی (0/0008RMSEA=) در جامعه مورد نظر برخوردار بود.

  کلیدواژگان: ارزش، قصد خرید، محصولات ورزشی، مصرف کننده، نگرش
 • لقمان کشاورز* صفحات 51-65

  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل سواد اطلاعاتی، ورزشی و مدیریتی روسای فدراسیون های ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های مختلف علوم ورزشی آشنا با مفهوم سواد اطلاعاتی و مدیران فدراسیون های ورزشی بود (700=N). بر مبنای جدول مورگان 248 نفر به‌طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق‌ساخته 45 سوالی استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 20 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی بررسی و تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 0/81 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کولموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی با چرخش واریمکس و با استفاده از دو نرم‌افزار اس پی اس اس نسخه 20 و آموس گرافیک استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد در مدل سواد اطلاعاتی، ورزشی و مدیریتی روسای فدراسیون های ورزشی به‌ترتیب اولویت 7 عامل فنی و ورزشی، تحصیلی و علمی، مدیریتی، فناوری، رفتار سیاسی، ارتباطی و انگیزشی وجود دارد. همچنین مدل به دست‌آمده از برازش مطلوب برخوردار است.

  کلیدواژگان: اطلاعات، سواد، فدراسیون، مدیریت، ورزش
 • سید محمدجواد رضوی*، مهدی طالب پور صفحات 67-79

  هدف از این مطالعه تبیین نقش راهبردهای موثر بر توسعه منابع انسانی، میزان کارآفرینی سازمانی و توسعه سازمانی از دیدگاه کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور ایران بود. با استناد به اطلاعات کارگزینی وزارت ورزش و جوانان کشور جمهوری اسلامی ایران، در سال 1395 جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 850 نفر بود. حجم نمونه نیز با توجه به جدول کرجسی و مورگان 265 نفر در نظر گرفته شد. این پژوهش از نوع کاربردی بود و به شیوه پیمایشی اجرا شد. ابزار اندازه گیری آزمودنی ها پرسشنامه راهبردهای توسعه منابع انسانی (میرسپاسی و همکاران، 1388) و پرسشنامه های کارآفرینی و توسعه سازمانی (طالب پور و رضوی، 1395) بود که پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 0/87، 0/91 و 0/82 برآورد شد. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار آماری PLS استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد راهبردهای توسعه منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی و توسعه سازمانی تاثیر معناداری داشت. همچنین کارآفرینی سازمانی بر توسعه سازمانی تاثیر معناداری داشت. ازاین رو توجه به عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی و ارتقای کارآفرینی سازمانی کارکنان عاملی موثر در ارتقای توسعه سازمانی بود.

  کلیدواژگان: توسعه، کارآفرینی، کارکنان، منابع انسانی، ورزش و جوانان
 • مصطفی سلطانی، غلامعلی کارگر*، سارا کشکر، فرزاد غفوری صفحات 81-93

  هدف تحقیق حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کسب مزیت رقابتی در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران بود. تحقیق حاضر، توصیفی- همبستگی بود و به روش آمیخته انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق در مطالعه کیفی و کمی شامل کلیه نخبگان آگاه در صنعت فوتبال بود. در بخش کیفی از اشباع اطلاعاتی استفاده شد که اطلاعات با 13 مصاحبه به اشباع رسید، در این بخش نمونه ها به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. همچنین در بخش کمی از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که شامل 150 نفر از استادان مدیریت ورزشی و کارشناسان فوتبال بودند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات در بخش کمی، شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. از روش تحلیل محتوا برای بررسی مصاحبه های متخصصان و از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس برای بررسی مدل تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که به ترتیب کارایی، نوآوری، پاسخگویی به مشتری و کیفیت با ضرایب مسیر 0/470، 0/239، 0/202 و 0/198، مهم ترین عوامل مزیت رقابتی در باشگاه های فوتبال بود. باشگاه های فوتبال باید با برنامه ریزی صحیح و ایجاد کارایی، کیفیت، نوآوری و پاسخگویی صحیح به مشتریان، با تکیه بر منابع سازمانی، به مزیت رقابتی دست یابند تا در عرصه های داخلی و بین المللی حضوری قدرتمند داشته باشند.

  کلیدواژگان: ایران، باشگاه حرفه ای، فوتبال، مزیت رقابتی، منبع محور
 • غلامرضا خاکساری، رضا صابونچی*، مجید سلیمانی صفحات 95-105

  هدف از این تحقیق نقش سبک رهبری مربیان در انگیزش موفقیت و تعهد کشتی گیران نخبه ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر راهبرد، همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کشتی گیران حاضر در اردوی تیم ملی است، که تعداد آنها 156 نفر بود. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک رهبری چلادورای (1980)، انگیزش موفقیت رابرتز و ترشو (1998) و تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993) استفاده شد. پایایی ترکیبی پرسشنامه ها به ترتیب 0/744، 0/70، 0/81 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند آزمون کولموگروف اسمیرنوف و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ضریب تاثیر سبک رهبری آموزش و تمرین مربیان در انگیزش موفقیت (0/579)، در تعهد (0/587)، سبک آمرانه مربیان در انگیزش موفقیت (0/684)، در تعهد (0/701) و سبک دموکراتیک مربیان در انگیزش موفقیت (0/844) و در تعهد (0/836) در سطح آلفای 0/05=α معنا دار بوده است، ازاین رو می توان گفت که سبک های رهبری ذکرشده در انگیزش موفقیت و تعهد ورزشی کشتی گیران تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

  کلیدواژگان: انگیزش تعهد، سبک رهبری، کشتی گیران نخبه، مربیان، موفقیت
|
 • Meysam Rahimizadeh*, Seyed Nasrollah Sajadi, Mahmoud Goodarzi, Majid Jalali Farahani Pages 9-20

  The aim of this study was to provide a 3-dimensional model of e-commerce development challenges in the sport industry in Iran. This study was a descriptive survey. The population consisted of professionals and experts familiar with e-commerce and sport marketing (N=220). Given the population size, all population was selected as the sample. One-sample t test was used to analyze data and Friedman analysis of variance was applied to rank the challenges. The results showed that technical challenges as well as sociocultural challenges were not barriers to implementing e-commerce in sport industry but management challenges were barriers to implementing e-commerce in sport industry in Iran. The triple challenges were ranked as follows:

  1- Management challenges,

  2- Sociocultural challenges,

  3- Technical challenges.

  In the end, the 3-dimensional model of the challenges of implementing e-commerce in the sport industry was presented. Given that today the market has changed from its traditional form to an e-commerce, clubs and federations and all jobs related to sport must accept this change.

  Keywords: Barriers, challenge, e-commerce, industry, sport
 • Ali Khaledifard*, Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi, Zahra Mahmudvand, Ahad Aghayi, Reza Kabomier Pages 21-37

  The aim of this study was to investigate the factors and barriers to participation in sport for all and recreation sport in Turkish, Kurdish and Lor provinces of Iran. This study was a descriptive survey. The statistical population consisted of all Turkish, Kurdish and Lor citizens in Iran (N=19105933). 3000 subjects were selected as the sample by stratified random sampling method. A researcher-made questionnaire was used to collect data; its face and content validity was approved by some professors and its reliability was confirmed by Cronbach alpha (α=0.725). Finally, 2826 questionnaires were collected. The results showed that the main factors of participation in sport were “vitality in sport”, “sport proportionality with age and health” and “sport in the nature”. Also, the main barriers to participation were “lack of time”, “lack of sport facilities” and “lack of motivation”.  It seems that despite economic problems and health threats due to motor deficiency, the government should allocate a greater share to recreational sport for all sport in these provinces so that it can play a significant role in improving public health.

  Keywords: Ethnicity, facilities, motivation, recreation, sport for all
 • Adel Afkar*, Farshad Tojari, Ali Zarei Pages 39-50

  The aim of the present study was to test sport consumers’ purchase intention model with an approach of value–attitude–behavior hierarchy. The study was application in terms of aim, and descriptive-causal in terms of nature. The statistical population included physical education students. The required data were collected using a researcher-made scale of consumer values-perceived product attributes and standardized scales of attitude towards brand, attitude towards goods and purchase intention (Lee et al., 2013). Validity of the scale was approved by content validity (CVR>0.62) and reliability was checked by Cronbach's alpha test (α=0.792). For data analysis, SPSS and LISREL software were used. Results showed that consumer values and perceived product attributes had significant and positive effects on the formation of attitude towards brand and goods and attitude towards brand had significant and positive effects on the formation of attitude towards goods. Also, attitude towards goods variable had significant and positive effects on the sport consumers’ purchase intention. The proposed research model had a good fit (RMSEA=0.0008) in the target population.

  Keywords: Attitude, consumer, purchase intention, sporting goods, value
 • Loghman Keshavarz* Pages 51-65

  The aim of this study was to establish a model of information, sport and management literacy of heads of sport federations. The statistical population included the faculty members and higher education students of sport sciences who were familiar with the information literacy and heads of sport federations (N=700). On the basis of Morgan Table, 248 subjects were randomly selected as the sample. To achieve the research aims, a researcher-made questionnaire (45 items) was used. The face and content validity of this questionnaire was confirmed by 20 sport management experts and its construct validity was investigated and confirmed by confirmatory factor analysis. Its reliability was calculated in a pilot study with 30 subjects as 0.81. For data analysis, descriptive and inferential statistics including Kolmogorov-Smirnov، confirmatory and exploratory factor analysis with Varimax rotation and by AMOS and SPSS20 software were used. Findings showed that there were 7 factors (technical and sport, education and scientific, management, technology, political behavior, communicational, and motivational) in the model of information, sport and management literacy of heads of the sport federations. Also, the achieved model had a good fit.

  Keywords: Federation, information, literacy, management, sport
 • Seyed Mohammad Javad Razavi*, Mahdi Talebpour Pages 67-79

  This study aimed at explaining the role of effective strategies on developing human resources, organizational entrepreneurship and organizational development from the viewpoints of employees of Sport and Youth Ministry. According to the information from Information Department of Sport and Youth Ministry of Islamic Republic of Iran in 2016, the statistical population consisted of 850 employees. The sample size was considered 265 subjects based on Krejcie and Morgan Table. This study was application and survey.  Strategies in the Development of Human Resources Questionnaire (Mirsepasi et al., 2010) and Organizational Entrepreneurship and Organizational Development Questionnaires (Talebpour&Razavi, 2016) were used. Their reliability were calculated as 0.87, 0.91 and 0.82 respectively. To test the conceptual model, structural equation modeling based on partial least squares method using PLS statistical software was applied. The results showed that strategies of the development of human resources had a significant effect on organizational entrepreneurship and organizational development. Also, organizational entrepreneurship had a significant effect on organizational development. According to those factors affecting the development of human resources and the promotion of organizational entrepreneurship, employees were an effective factor in promoting organizational development.

  Keywords: Development, employees, entrepreneurship, human resources, sport, youth
 • Mostafa Soltani, Gholam Ali Kargar*, Sara Keshkar, Farzad Ghafouri Pages 81-93

  The aim of this study was to identify and rank those factors affecting obtaining competitive advantage in Iran professional football clubs. The present study was descriptive-correlation conducted by mixed method. The research population included all elites who were experts in football industry in both qualitative and quantitative method. Information saturation was used in the qualitative phase; information was saturated with 13 interviews. To this end, snowball sampling was used to select the sample. Then, purposive sampling method was used in quantitative phase containing 150 sport management professors and football experts. The data were collected in quantitative phase by a researcher-made questionnaire. Content analysis was used to analyze the interviews with experts and structural equation model using Smart PLS was applied to evaluate the model. The results showed that efficiency, innovation, customer responsiveness and quality (path coefficients: 0.470, 0.239, 0.202 and 0.198) were the most important factors of competitive advantage in football clubs. Football clubs should have proper planning to achieve competitive advantage through creating efficiency, quality, innovation and customer responsiveness and relying on organizational resources so that they can be influentially present in domestic and international arenas.

  Keywords: competitive advantage, football, Iran, professional club, resource based
 • Gholam Reza Khaksari, Reza Saboonchi*, Majid Soleymani Pages 95-105

  The aim of this study was the role of leadership style of coaches in success motivation and commitment of elite wrestlers in Iran using the structural equation model. This research was application in terms of aims and correlation in terms of strategy. The statistical population consisted of all wrestlers present in the national team (N=156). The Leadership Style Questionnaire of Chelladurai (1980), the Success Motivation Questionnaire of Roberts and Treasure (1998) and the Sport Commitment Questionnaire of Scanlan et al. (1993) were used to collect data. The combined reliability of the questionnaires was 0.774, 0.70, 0.81 respectively. Descriptive and inferential statistics such as Kolmogorov-Smirnov test and structural equation model were used to analyze the data. The results showed that the impact factor of coaches’ training and instruction leadership style was significant in success motivation (0.579) and commitment (0.587); their autocratic style was significant in success motivation (0.684) and commitment (0.701) and their democratic style was significant in success motivation (0.844) and commitment (0.836) at (α=0.05). Therefore, it can be said that the mentioned leadership styles have a positive and significant effect on wrestlers’ success motivation and sport commitment.

  Keywords: Coaches, commitment motivation, elite wrestlers, leadership style, success