فهرست مطالب

 • پیاپی 26 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد نوحی*، جواد شهلایی، حبیب هنری، فرزاد غفوری صفحات 9-19

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت استعدادیابی در ورزش های رزمی است. بدین منظور 200 نفر از افراد دارای سابقه مدیریت در فدراسیون ورزش های رزمی، مربیان گروه های ملی و قهرمانان جهانی و آسیایی (خانم ها و آقایان از سال 1384 تا 1393) و خبرگان و متخصصان آشنا به مسایل مدیریت استعدادیابی ورزش (142 مرد و 58 زن) با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. همچنین از پرسشنامه های محقق ساخته و دارای پایایی و روایی مناسب استفاده شد. در بخش آمار استنباطی برای تجزیه وتحلیل یافته ها از روش آماری تحلیل عاملی به منظور استخراج عامل ها و مولفه های مربوطه و از ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی درونی پرسشنامه ها استفاده شد که جهت معناداری آلفا سطح 0/05 در نظر گرفته شد.
   نتایج نشان داد تمام رابطه های علی معنادار نبودند و مولفه های عوامل فرهنگی با ترک نکردن سازمان غیرمعنادار بودند. ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب مدل ارایه شده برابر 09/09 گزارش شد. میزان مولفه های GFI و AGFI، NFI و CFI در مدل تحت بررسی به ترتیب برابر 0/9، 0/87، 0/83 و 0/85 به دست آمد.
   با توجه به شاخص ها و خروجی های نرم افزار لیزرل می توان گفت که داده ها نسبتا با مدل منطبق اند و شاخص های ارایه شده نشان می دهند که در مجموع مدل ارایه شده از برازش مناسبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: اکتشافی، تحلیل عاملی، مدیریت استعداد، عوامل فرهنگی - اجتماعی، فرایند استعدادیابی
 • امین رضا بخشی چناری*، محمود گودرزی، سید نصرالله سجادی، مجید جلالی فراهانی صفحات 21-36

  هدف از این پژوهش بررسی نقش دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود. کل فرایند پژوهش شامل دو مرحله بود، مرحله اول پژوهش شامل تحقیق کیفی (با استفاده از ابزار مصاحبه با استادان دانشگاه و نخبگان، مطالعه مقالات، کتاب ها، اسناد و مدارک)، مرحله دوم پژوهش شامل تحقیق کمی از نوع توصیفی- تحلیلی (با استفاده از روش دلفی و AHP). پس از پایان مرحله اول پژوهش، تعداد 41 متغیر مربوط به اهداف اصلی و فرعی تحقیق، بعد از پایان دور دوم روش دلفی و غربالگری نهایی شناسایی شد. نتایج تحقیق نشان داد که معرفی فرهنگ غنی و متمدن ایران، معرفی جاذبه های گردشگری کشور و در ادامه آن جذب جهانگردان و ایجاد زمینه بهتر برای گفت وگو بین اقوام و ملل مختلف، مواجه شدن با مقاومت کمتر در جوامع و کشورهای مقصد در مذاکرات سیاسی، احتمال کاهش درگیری نظامی میان کشورها و کاهش اهمیت مسایل نظامی، عاری بودن دیپلماسی ورزشی از لحن خصمانه در کنار جذابیت بیشتر این نوع دیپلماسی نسبت به سایر دیپلماسی ها از مهم ترین نقش های دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه نخبگان بود.

  کلیدواژگان: دیپلماسی ورزشی، سیاست خارجی
 • جواد مرادی چالشتری، رسول نظری* صفحات 37-54

  هدف از این مطالعه تحلیل عوامل موثر بر عملکرد پایدار در صنعت فوتبال ایران است. با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق از روش پژوهش کیفی برای شناسایی مهم ترین عوامل مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شد. بدین منظور مصاحبه نیمه ساختاریافته با 28 نفر از خبرگان امر صورت پذیرفت. با توجه به استفاده از روش داده بنیاد، نمونه تحقیق به صورت ترکیبی از روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب شد. نتایج تحقیق 53 مانع در 7 بخش شامل ورزشی و فنی، زیرساختی و تجهیزاتی، درآمدی و تجاری، پخش رسانه ای و حمایت هواداری، حقوقی و قانونی، سیاستگذاری و سازمانی و مدیریتی و منابع انسانی را بر عملکرد پایدار صنعت فوتبال ایران اثرگذار دانست که به منظور برخورداری از عملکردی پایدار در دو بخش ورزشی و درآمدی و تجاری باید به طور ویژه به رفع موانع مذکور پرداخته شود. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان داد به منظور رفع موانع مذکور، باید مجموعه ای از اقدامات از طریق عوامل درون محیطی و برون محیطی مانند مدیران فعال در نهادهای صنعت فوتبال کشور و مدیریت وزارت ورزش و جوانان و مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای ذی ربط صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: صنعت، عملکرد پایدار، عوامل تجاری، عوامل ورزشی، فوتبال ایران
 • علی ایمان پورقاضی جهانی*، میر حسن سیدعامری صفحات 55-64

  هدف تحقیق حاضر رتبه‌بندی عوامل بازاریابی و ارایه مدل استراتژی بازاریابی اماکن ورزشی ‌شمال‌غرب کشور است. پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و روش تحقیق مطالعات علی است. ابزار پژوهش، پرسشنامه سیف‌پناهی شعبانی (1392) و جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارکنان اماکن ورزشی از جمله سالن‌ها، مجموعه‌های ورزشی، استادیوم‌ها و... شهرستان های استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل بود. روش نمونه‌گیری این تحقیق تصادفی طبقه‌ای و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 350 نفر تعیین شد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از مدل معادلات ساختاری تجزیه‌وتحلیل و با استفاده از تاپسیس عوامل موثر در استراتژی بازاریابی اماکن ورزشی رتبه‌بندی گردید. به منظور ارزیابی نیکویی برازش مدل استراتژی بازاریابی اماکن ورزشی از نرم‌افزار ایموس ‌استفاده شده و شاخص‌های مربوط به نیکویی برازش مطالعه شده است. با توجه به دگرگونی‌ها و چالش‌ها، شرکت‌ها و سازمان هایی می توانند در آینده موفق باشند که دارای دیدگاه بازاریابی بسیار قوی باشند. برای دستیابی به چنین بازاریابی باید عواملی از قبیل مدیریت، محیط، استراتژی، بخش بندی بازار هدف و موقعیت را بعنوان عوامل موثر مد نظر قرار دارد.

  کلیدواژگان: استراتژی، اماکن ورزشی، بازاریابی، رتبه بندی، مدل
 • افسانه شریفی، محمدعلی اصلانخانی*، فرشاد تجاری، علی اصغر درودیان صفحات 65-77

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عناصر برند خدمات بر وفاداری هواداران لیگ برتر فوتبال و بررسی روایی و پایایی ابعاد پرسشنامه بود. جامعه آماری شامل هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بود. 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران به صورت هدفمند در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه برند خدمات کریستالیس و چریسوچو (2014) و ارزش ویژه برند آکر (1998) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط استادان مدیریت ورزشی تایید شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از آلفای کرونباخ برای تعیین همسانی درونی، تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین روایی سازه و از مدل معادلات ساختاری جهت آزمون مدل استفاده شد. یافته ها نشان دهنده همسانی درونی (α=0/92) برای پرسشنامه وفاداری برند خدمات بود. در خصوص روایی سازه و براساس میزان روابط و T-value، تمامی سوال ها رابطه معناداری با مولفه ها داشتند و پیشگوی خوبی برای مولفه خود بودند. همچنین مقدار آماره t برازش مدل را تایید کرد. در نتیجه روایی درونی و بیرونی مدل وفاداری برند خدمات تایید شد. در نهایت می توان گفت پرسشنامه وفاداری برند خدمات در ورزش ابزار اندازه گیری معتبر و پایایی است. بنابراین برای ارزیابی وفاداری برند خدمات در میان هواداران می توان از این پرسشنامه استفاده کرد و نتایج باثباتی به دست آورد. پیشنهاد می شود مدیران بازاریابی ورزشی به منظور افزایش وفاداری هواداران بر اثرگذاری هر یک از این متغیرها توجه کافی کنند.

  کلیدواژگان: اعتبار سنجی، وفاداری خدمات برند، هواداران، لیگ برتر فوتبال، معادلات ساختاری
 • شمس الدین رضایی*، امیرحسین منظمی صفحات 79-94

  مدیریت راهبردی علم و هنر تدوین، پیاده سازی و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه ای است که سازمان ها را قادر می سازد که به اهداف خود دست یابند. هدف از انجام این پژوهش، طراحی مکانیزم موثر پیاده سازی برنامه های راهبردی سازمان ها و فدراسیون های ورزشی ایران است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داد ه ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 28 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تایید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش توافق درون موضوعی نتایج 87% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که پیاده سازی برنامه های راهبردی تابعی از عوامل توسعه منابع انسانی، عوامل بیرونی، عوامل فضای سازمانی، عوامل مدیریتی، عوامل آموزش، عوامل اصلاح فرهنگی، عوامل اصلاح ساختاری و فرآیندی و استقرار مکانیزم پیاده سازی می باشد. سازمان ها و فدراسیون های ورزشی  با پیاده سازی گام به گام این مکانیزم می توانند برنامه‎های راهبردی را به مرحله عملیات منتقل نمایند و فاصله بین تدوین و عملیات را تکمیل کنند.

  کلیدواژگان: برنامه های راهبردی، پیاده سازی، سازمان های ورزشی، مکانیزم، نظریه داده بنیاد
 • ادگار شمعونیان*، فریبا محمدیان، زهرا نوبخت رمضانی، کامبیز کامکاری صفحات 95-106

  در این پژوهش با هدف تحلیل شاخص های بهره وری بعد قهرمانی به تفکیک مولفه ها (مادی، مالی، انسانی)  درفدراسیون های ورزشی ایران از طریق طرح پژوهشی زمینه یابی که تحت تاثیر دامنه زمانی محدود، به عنوان طرح زمینه یابی روند پژوهی معرفی می شود و با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته  انجام شد. روایی محتوایی، صوری، ظاهری و ملاکی پرسشنامه بررسی و مورد تایید قرار گرفت همچنین  پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ آزمون شد و با ضریب 92/0 ضریب اعتبار مطلوبی بدست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران ارشد 24 فدراسیون المپیکی ایران شامل گروه های پایه، توپی و راکتی بود که با توجه به تعداد محدود، تمام فدراسیون ها به صورت کل شمار به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. در راستای تحلیل های آمار استنباطی، از مدل های آماری t تک گروهی (به منظور بررسی دیدگاه کارشناسان و مدیران فدراسیون های المپیکی نسبت به شاخص های بهره وری) و بهره گیری از روش لی هی و اولویت بندی میزان ضرایب t، ارزیابی شاخص های بهره وری در وضعیت موجود نشان داد که مولفه های مادی، مالی و انسانی در بعد قهرمانی پایین تر از سطح استاندارد است.

  کلیدواژگان: اثربخشی سازمان های ورزشی، بعد قهرمانی، بهره وری سازمان های ورزشی، بهره وری فدراسیون های المپیکی، شاخص های بهره وری، فدراسیون های المپیکی
 • محمد علیمردانی*، لقمان کشاورز، ابوالفضل فراهانی، حمید قاسمی صفحات 107-120

  هدف از این تحقیق ارزیابی کارآیی و تحلیل حساسیت فدراسیون های المپیکی کشور بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و گذشته نگر است که اطلاعات به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل 25 فدراسیون المپیکی کشور بود که به علت کم بودن تعداد جامعه از نمونه گیری کل شمار استفاده گردید. به منظور تعیین میزان کارآیی فدراسیون ها از مدل تحلیل پوششی داده ها استفاده گردید. به منظور تعیین ورودی یا خروجی بودن شاخص های ارزیابی از آزمون خی دو، تعیین میزان کارآیی فدراسیون ها و شناسایی فدراسیون های ناکارآمد از دو روش CCR و BCC خروجی محور و به منظور تعیین مطلوب ترین ورودی و خروجی از آزمون تحلیل حساسیت استفاده گردید. همچنین از نرم افزار SPSS و DEA Solver  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان داد که 17 فدراسیون در هر دو الگوی CCR و BCC و کارآیی مقیاس کارآ بودند و 6 فدراسیون در هر دو الگوی CCR و BCC ناکارا بودند. در اختیار داشتن منابع زیاد برای تولید خروجی ها منجر به بزرگ شدن اندازه سازمان و از سوی دیگر در اختیار داشتن منابع کم برای تولید خروجی ها منجر به اندازه کوچک سازمان می گردد و در دو حالت باعث ناکارآمدی فدراسیون ها می شود.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، خروجی، فدراسیون المپیکی، کارآیی، ورودی
 • محمدحسین قربانی*، احسان محمدی، حسین زارعیان صفحات 121-138

  هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی مدیریت فساد در ورزش ایران بود. تحقیق حاضر به لحاظ روش، کیفی و از نظر هدف کاربردی بوده که با رویکرد نظریه داده بنیاد و به شیوه گلیزر انجام شد. نخست، از طریق مطالعات اولیه، فهرست مقدماتی عوامل فساد شناسایی شد. سپس به روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 15 نفر از نخبگان آگاه به موضوع پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. کیفیت یافته ها با استراتژی های ممیزی پژوهشی و آزمون اسکات تایید شد. مدل برخاسته از داده ها شامل چهار بخش اصلی بود. بخش مرکزی مدل اشکال عمده فسادهای ورزشی را در دو دسته فساد مالی و اخلاقی نشان می داد. عوامل موثر در بروز فساد ورزشی شامل عوامل سیاسی، ساختاری، اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی بودند. راهکارهای مقابله ای با فساد ورزشی شامل راهکارهای قانونی، توسعه فناوری اطلاعات، توسعه دانش و آگاهی و توسعه مسیولیت اجتماعی بود. در نهایت پیامدهای فساد ورزشی در چهار گروه اثرات عملکردی بر ورزش، اثرات اجتماعی - فرهنگی، اثرات مالی و اثرات بر ذینفعان دسته بندی شدند. نتایج موید ماهیت پیچیده و طیف وسیع اعمال فساد آمیز در ورزش بود و مدل ارایه شده می تواند برای درک، کنترل و مدیریت فساد در ورزش مورد استفاده دستگاه های سیاست گذار ورزش کشور قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تبانی، دوپینگ، رشوه، شرط بندی، فساد اخلاقی، فساد مالی
 • شهلا گری، معصومه کلاته سیفری*، سید محمدحسین رضوی صفحات 139-151

  هدف از این پژوهش ارایه مدل توسعه فوتبال ایران با تاکید بر مقدمات حضور بانوان تماشاگر بود. این پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای و ازنظر راهبرد، اکتشافی است که به صورت کیفی اجرا شد.جامعه پژوهش، اساتید و نخبگان در زمینه مدیریت ورزشی بودند که به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند و تحت مصاحبه های نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. بر اساس نظریه داده بنیاد، تجزیه وتحلیل و کدگذاری داده ها در سه مرحله انجام شد و پنج تن از مشارکت کنندگان با تایید یافته های پژوهش، روایی و پایایی کدگذاری ها را تایید نمودند. نتایج نشان داد مدل به دست آمده از سه بخش تشکیل شده است که در سطح اول مدل، ده مقوله بر مقدمات حضور بانوان تماشاگر در استادیوم های فوتبال ایران اثرگذار می باشد و در بخش دوم مدل، مقدمات حضور بر  احتمال حضور حداکثری تماشاگران و هواداران موثر است و در سطح سوم ، حضور حداکثری بر توسعه فوتبال ایران موثر است. یافته های پژوهش به مدیران و مسیولان ورزشی بخش فوتبال کشور کمک خواهد کرد تا مقدمات حضور بانوان تماشاگر در استادیوم های فوتبال را فراهم نمایند تا  توسعه بین المللی فوتبال کشور تسریع و تسهیل گردد

  کلیدواژگان: استادیوم، بانوان تماشاگر، توسعه فوتبال، مقدمات حضور، نظریه داده بنیاد
|
 • Mohammad Nouhi*, Javad Shahlaee, Habib Honari, Farzad Ghafouri Pages 9-19

  The main aim of the present study was to investigate the role of talent identification management in martial arts. 200 subjects with a history of management in Martial Arts Federation, coaches of national teams and World and Asian champions (men and women from 2005 to 2014) and the experts familiar with sport talent identification management issues (142 males and 58 females) were selected with purposive sampling method and voluntarily participated in the study. A researcher-made questionnaires with acceptable validity and reliability was used. In inferential statistics section, factor analysis was used to extract related factors and components; Cronbach's alpha coefficient was used calculate the internal consistency of the questionnaire. The significance level was considered as 0.05. The results showed that all the causal relationships were not significant and cultural factors and not leaving the organization were not significant. The root mean squared error of approximation of the presented model was reported as 0.09. GFI, AGFI, NFI and CFI in the model under investigation were 0.9, 0.87, 0.83, and 0.85 respectively. According to the indexes and outputs of LISREL software, it can be stated that the data partly comply with the model, and the presented indicators show that the proposed model offered is totally in a good fit.

  Keywords: cultural-social factors, exploratory, factor analysis, talent identification process, talent management
 • Amin Reza Bakhshi Chenari , Mahmoud Goodarzi, Seyed Nasrollah Sajjadi, Majid Jalali Farahani Pages 21-36

  The aim of this study was to investigate the role of sport diplomacy in foreign policy of the Islamic Republic of Iran. The entire research process included two steps: the first stage of research included qualitative research (using interviews with university professors and elites, reading articles, books and documents) and the second stage of the study included quantitative research of descriptive-analytical type (using Delphi and AHP method). After the end of the first phase of the study, 41 variables related to the main and the secondary aims of the research were identified after the end of the second phase of the Delphi method and the final screening. The results showed that the introduction of rich and civilized culture in Iran, the introduction of tourism attractions of the country and attracting tourists and paving the way for dialogue between different nations, facing less resistance in societies and countries of destination in political negotiations, the possibility of a reduction of military confrontation among countries and the reduction of the importance of military issues, no hostile tone in sport diplomacy along with higher attraction of this diplomacy were the most important roles of sport diplomacy in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran from the viewpoints of the elites.

  Keywords: Sport Diplomacy, Foreign Policy
 • Javad Moradi Chaleshtari, Rasool Nazari* Pages 37-54

  The aim of this study was to analyze those factors affecting sustainable performance of Iran football industry. Considering the exploratory nature of the research, qualitative research method was used to identify the most important factors related to the research topic. Semi-structured interviews were conducted with 28 experts. Using grounded theory, the research sample was selected as a combination of theoretical sampling method and snowball sampling. The results identified 53 barriers in 7 sectors which affected sustainable performance of the Iran football industry: sport and technology, infrastructure and equipment, revenue and business, media broadcasting and fan support, legal and regulatory, policy making and organizational, managerial and human resources. In order to have a sustainable performance in sport and income and business sectors, special attention should be paid to eliminate the above barriers. In addition, the findings showed that a series of actions should be taken by internal and external factors such as managers active in the institutions of Iran football industry and the Ministry of Sport and Youth and Islamic Consultative Assembly and other relevant institutions in order to overcome these obstacles.

  Keywords: Business factors, industry, Iran football, sport factors, sustainable performance
 • Ali Imanpour Ghazijahani*, Mir Hasan Seyed Ameri Pages 55-64

  The current research aims at ranking marketing factors and offering a strategic marketing model for northwest sports facilities. This study is a kind of applied research with descriptive procedure. The instrument was the questionnaire of SeifPanahi Shabani (2013) and the population was all of the managers and staff of sport facilities such as halls and sports complex and stadiums of West Azerbaijan, East Azerbaijan, and Ardabil provinces. Stratified random sampling was used and 350 participants were chosen as the sample by Morgan table. The collected data was analyzed by structural equation model and was ranked by establishing the effective factors in strategy of sports facilities marketing. In order to assess the goodness of the model of sports facilities marketing strategy, Amos Graphics software was used. Considering the challenges and variations, only the companies and organizations with very strong marketing viewpoints can be successful in future. To achieve such a marketing, factors such as management, environment, strategy, target market segmentation and conditions must be considered as the influencing factors.

  Keywords: marketing, model, ranking, sports facilities, strategy
 • Afsaneh Sharifi, Mohammad Ali Aslankhani*, Farshad Tojari, Ali Asghar Doroudian Pages 65-77

  The aim of this study was to investigate the effect of service brand elements on loyalty of football premier league fans and also the validity and reliability of the questionnaire. The statistical population consisted of the Iran football premier league fans. 384 subjects were selected using the Cochran formula by purposive convenience sampling method. Krystallis and Chrysochou service brand questionnaire (2014) and the brand equity questionnaire of Aaker (1998) were used to collect data. The face and content validity of the questionnaires were confirmed by sport management professors. In order to analyze the data, Cronbach's alpha was used to determine the internal consistency, confirmatory factor analysis (CFA) to determine the construct validity and structural equation modeling (SEM) to test the model. The findings indicated internal consistency (α=0.92) for the service brand loyalty questionnaire. Regarding the construct validity, based on the amount of relationships and T-value, all items had a significant relationship with the components and were good predictors of their components.  Also, the t-test confirmed the fit of the model. As a result, the internal and external validity of the service brand loyalty model was confirmed. Finally, it can be said that the service brand loyalty questionnaire in sport is a valid and reliable measure which can be used to assess service brand loyalty among fans, and to gain consistent results. It is suggested that sport marketing managers should pay enough attention to the effectiveness of each of these variables in order to increase fans’ loyalty.

  Keywords: Validation, Brand Loyalty, Fans, Football League, Structural Equations
 • Amir Amir Hossein Monazzami Pages 79-94

  Strategic Management is the science and art of formulating, implementing and evaluating multiple task decisions that enable organizations that achieve their goals. The aim of this study is designing a effective mechanism for implementing strategic plans in Iranian Sports Organizations and Federations. This study has a qualitative approach and we used the grounded theory as a research method. For gathering data we studied high level documents and we interviewed with 28 experts who were aware of this subject.  The validity of this research was examined and approved by the interviewers and then expert professors. The reliability of it is %87 which was obtained by using the methodology of the interstitial agreement. For data analysis we used the continuous comparison method in three stages: open, axial and selective coding. The results of the research showed that the implementation of strategic plans has influenced by factors of human resource development, external factors, organizational environment factors, management factors, educational factors, cultural reform factors, structural and process reform factors, and implementation mechanism. Organizations and sports federations can transmit the strategic plans to the operational stage with the step-by-step implementation of this mechanism and complete the gap between formulating and operation.

  Keywords: Grounded Theory, Implementation, Mechanism, Sports Organizations, Strategic Plans
 • Edgar Shamounian*, Fariba Mohammadian, Zahra Nobakht Ramezani, Kambiz Kamkari Pages 95-106

  In this research, with the aim of evaluating championship productivity indicators in Iranian Olympic federations, a research project that is influenced by a limited time domain is introduced as a guide to studying trends and Using a researcher-made questionnaire, the content, formality, appearance, and criterion of the synchronous type were evaluated by the reliability of the instrument emphasizing the Cronbach's alpha method, and with a coefficient of 0.92, the reliability coefficient was obtained. Interview and calendar of the sports federations in three The financial, material, and human components are empirical data in the champion dimension of the 24 Olympic federations of Iran, including base groups, playing with ball and rockets, in the opinion of senior managers of federations, which, according to the number of Olympic federations of all federations, were considered as a total number as a statistical sample. According to inferential statistics analysis, t-test statistical models (in order to assess the views of experts and managers of Olympic federations in relation to productivity indices), and using the method of lysis and prioritization, the coefficients t, showed that the Iranian sports federations in the champion component show lower standard productivity in financial, material, and human components.

  Keywords: Championship dimension, Effectiveness of sports organizations, Olympic federations, productivity indicators, productivity of Olympic federations, productivity of sports organizations
 • Mohammad Alimardani*, Loghman Keshavarz, Abolfazl Farahani, Hamid Ghasemi Pages 107-120

  The purpose of this study was evaluation the efficiency and sensitivity analysis of iranian Olympic federations. This study is type descriptive and retrospective the information was collected, field. Statistical population study included was 25 Olympic federations of the country. Due to the low number this population Sampling total number was used. In order to determine efficiency of federations, the used DEA model. In order to determine the input or output indicators of the evaluation of the Chi square test, determining the efficiency of federations and identifying inefficient federations in two methods of CCR and BCC output-axis and in the sensitivity analysis was used to determine the optimal input and output. SPSS and DEA Solver software were used to analyze the data. The results showed that 17 federations were efficient in both CCR and BCC patterns and scale efficiency and 6 federations were inefficient in both CCR and BCC models. Having large resources for produce outputs has led to an increase in the size the organization And, on the other hand, having low resources for produce outputs leads to small size of organization and in two cases causes inefficiencies in federations.

  Keywords: DEA, Output, Olympic federation, Efficiency, Input
 • MOHAMAD HOSSEIN GHORBANI*, EHSAN MOHAMADI, HOSSEIN ZAREIAN Pages 121-138

  The purpose of this study was to develop a model of corruption management in Iran’s sport. The present study was applied in terms of method, qualitative and in terms of purpose, which was done with the approach of the data theory of the foundation and in the way of the Glaser (1992). First, through preliminary studies, the Preliminary List of Corruption Factors was identified. Then, semi-structured interviews with 15 knowledgeable elites were conducted on the subject of research to achieve theoretical saturation through theoretical sampling and snowball. The quality of the findings was confirmed by the theory verification strategy and Scott test. The proposed model consists of four main sections. The central section of the model represented major forms of corruption in sport, in particular, financial and ethical corruption. Factors affecting the sport corruption included four categories of political, structural, socio-cultural and economic factors. Coping strategies of sport corruption include legal solutions, IT development, knowledge development and social responsibility development. Finally, the consequences of sport corruption were categorized in four groups include functional impacts on sport, socio-cultural, financial impact, and impacts on stakeholders. The results confirm the complex nature and wide range of corruption in sport, and the proposed model can be used to understand, control and manage the corruption in sport used by national policy-makers and sports organizers.

  Keywords: Betting, Bribe, Collusion, Doping, Ethical corruption, Financial corruption
 • Shahla Grey, Masoumeh Kalateh Seifari*, Seyyed Mohammad Hossein Razavi Pages 139-151

  The purpose of this study was to present a model of football development in Iran with an emphasis on the preconditions of the presence of female spectators. This research is developmental as purpose aspect, exploratory research as a strategy aspect that was implemented as a qualitative method. The population of this research study was faculty members and elites in sport management that were selected as purposeful and snowball and were subjected to semi-structured interviews. Based on Grounded Theory Method, analysis and coding of the data were performed in three stages, and five of the participants confirmed the validity of the coding by verifying the findings of the research. The results showed the model is composed of three parts. At the first level of the model, ten categories affect the preconditions of the presence of female spectators in Iranian football stadiums. In the second part of the model, the preconditions for the presentation are effective on likely presence of the maximum of spectators and fans and at the third level, the maximum presence is effective on the development of football in Iran. The research findings will help sports managers and officials to provide the preconditions for the presence of female spectators in football stadiums to accelerate and facilitate international football development in Iran.

  Keywords: Female Spectators, Football Development, Grounded Theory Method, Preconditions of Presence, Stadium