فهرست مطالب

 • پیاپی 27 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مجید صدری چراغتپه*، مجید جلالی فراهانی صفحات 9-22

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی راهبردهای ورزش قهرمانی کشورهای منتخب با تاکید بر بازیهای المپیک و مقایسه آن با کشور جمهوری اسلامی ایران بود. روش گردآوری اطلاعات مورد نیاز، مطالعات کتابخانه ای بوده و با توجه به ماهیت مطالعه از روش تطبیقی چهار مرحله ای؛ توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه برای توصیف و تحلیل اطلاعات استفاده شد. کشورهای منتخب بررسی شده در پژوهش شامل انگلستان، استرالیا، کره جنوبی، کانادا، قزاقستان و آفریقای جنوبی می باشد. کشورها از پنج قاره مختلف انتخاب شده و علت انتخاب کشورها، سیر صعودی بی نظیر و چشمگیر انگلستان از المپیک 1996 آتلانتا تاکنون، حضور مستمر استرالیا و کره جنوبی در جمع ده کشور برتر جدول رده بندی توزیع مدال در شش دوره اخیر المپیک، قرار گرفتن کانادا در جایگاهی نسبتا ثابت و قزاقستان و آفریقای جنوبی با وضعیتی تقریبا مشابه شرایط کشورمان در این جدول بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که درکشورهای منتخب برای ورزش قهرمانی راهبردهای مدونی تدوین شده و تا حدودی در رسیدن به اهداف خود موفق بوده اند. نظام ورزش قهرمانی کشورمان نیز دارای راهبردی مدون بوده ولی برخی ارکان مهم توسعه ی ورزش قهرمانی مانند میزبانی از رویدادهای بزرگ ورزشی در آن مدنظر قرار نگرفته و بعضی از اهداف محقق نشده و سبب آن شده اند که ورزش قهرمانی کشور به شکل مطلوبی توسعه نیابد.

  کلیدواژگان: بازی های المپیک، توسعه ورزش، راهبرد مدون، مطالعه تطبیقی، ورزش قهرمانی
 • علی صابری، صمد گودرزی*، مجید جاوید، یعقوب ممبینی صفحات 23-31

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش سیاسی بر انتخاب سبک های مدیریت تعارض بین مدیران فدراسیون های ورزشی ایران است. این پژوهش، براساس هدف از پژوهش های کاربردی و از حیث شیوه گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران عالی، میانی و عملیاتی فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران به تعداد 584 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول مورگان تعداد نمونه مورد نیاز 232 نفر برآورد شد. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه هوش سیاسی دوستار و همکاران (1395) و پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض رابینز (1993) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با نظرخواهی از 13 نفر از استادان مدیریت ورزشی تایید شد و پایایی آن در مطالعه مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 83/0 به دست آمد. یافته های تحقیق از طریق روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی  (PLS-SEM) نشان داد که هوش سیاسی مدیران بر سبک های مدیریت تعارض همکاری، مصالحه و توافق تاثیر می گذارد و مدیران با سطح هوش سیاسی بالاتر معمولا از سبک های همکاری، مصالحه و توافق بیشتر استفاده می کنند. در نتیجه مدیران با هوش سیاسی بالا سبک های مثبت مدیریت تعارض را انتخاب می کنند و موجب اثربخشی سازمان می شود.

  کلیدواژگان: ایران، فدراسیون های ورزشی، مدیریت تعارض، معادلات ساختاری، هوش سیاسی
 • محمد میرزایی، رسول نظری*، سعید تابش صفحات 33-46

  هدف پژوهش حاضر،ارایه یک مدل کاربردی درباره ارتقاء جایگاه استراتژیک برند باشگاه سپاهان ازطریق روشMAXQDA  است که از طریق طرح نظریه داده بنیاد صورت گرفت. شرکت کنندگان شامل 14نفر از متخصصین بازاریابی و اساتید دانشگاه در مدیریت ورزشی و مدیران حال حاضر و سابق باشگاه سپاهان که به صورت ترکیبی از روش نمونه گیری نظری وگلوله برفی جهت مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند انتخاب و مصاحبه ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی توسط نرم افزار11 MAXQDA استفاده گردید.این نرم افزارجهت تجزیه وتحلیل داده های کیفی در تحقیقات کیفی استفاده می شود.نتایج نشان می دهدکه تعداد 481 کد مفهومی با تعداد127مولفه درقالب ابعاد6 گانه شامل: عوامل علی (3)، عوامل زمینه ای (2)، مقوله محوری (5)، راهبردها (6)، شرایط مداخله گر (2)، پیامدها (3) استخراج گردید. یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین آنها حول محور ارتقاء جایگاه استراتژیک برند باشگاه سپاهان، شکل دهنده مدل پارادایمی است که الگوی افزایش ارزش ویژه برند را منجر  می شود. راهبردهایی نظیر نهادینه سازی مدیریت استراتژیک باشگاه سپاهان، برنامه های استراتژیک مجتمع فولاد و وزارت صنایع به عنوان اسناد بالادستی، جذب منابع مالی، پیامدهایی همچون درآمد پایدار و ایجاد ارزش ویژه برند باشگاه سپاهان را در پی دارد.

  کلیدواژگان: برندسازی، جایگاه استراتژیک، سپاهان، نظریه داده بنیاد، 11 MAXQDA
 • ابراهیم جوادی نظام آباد، فریده اشرف گنجویی*، علی زارعی، زهرا حاجی انزهایی صفحات 47-65

  هدف از پژوهش حاضر ارتباط مدیریت کیفیت فراگیر با اهداف کیفی پژوهشی، فرهنگی، آموزشی، مهارتی، فناوری در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بود. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها بعد از اطمینان از اعتبار پرسش نامه ها از نرم افزار PLS در بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بود. نمونه آماری کلیه کارکنان کمیته ملی بود که به صورت تمام شمار انتخاب شدند. تعداد کل نمونه آماری 84 نفر بود. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد مدیریت کیفیت جامع (موسسات کیفیت فدرال امریکا،2009) و پرسش نامه محقق ساخته اهداف کیفی استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین برنامه های اهداف کیفی آموزشی کمیته ملی المپیک و مدیریت کیفیت جامع رابطه معنی داری وجود داردb-0/55,t-2/57,p-0/001، بین میانگین برنامه های اهداف کیفی کمیته ملی المپیک تفاوت معنی داری وجود دارد (x2-418,p-0/000). بین میانگین معیارهای مدیریت کیفیت جامع تفاوت معنی داری وجود دارد (x2=7/34,p=0/000). حمایت رهبری عالی مهم ترین معیار مدیریت کیفیت جامع و اهداف فناوری مهم ترین هدف کیفی کمیته ملی است. بر اساس پاسخ نامه پرسش نامه مدیریت کیفیت جامع، بالاترین نمره مدیریت کیفیت جامع 200 است و نمره مدیریت کیفیت جامع در کمیته ملی 84/2 است و در سطح (ج) قرارگرفته است و نشان می دهند کمیته ملی المپیک شروع به یادگیری برنامه های کیفیت و بهره وری نموده است. با توجه به نتایج پژوهش استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در کمیته ملی المپیک می تواند این نهاد را دررسیدن به اهداف کیفی آموزشی خود کمک کند.

  کلیدواژگان: اهداف کیفی، مدیریت کیفیت جامع، کمیته ملی المپیک
 • لقمان کشاورز، ابوالفضل فراهانی، مرتضی رضایی صوفی، لقمان حسامی* صفحات 67-79

  تحقیق حاضر با هدف تحلیل تعامل راهبردهای توسعه ورزش تربیتی (مطالعه موردی استان کردستان) انجام شد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه های استان کردستان، مدیرکل و معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان و معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش وپرورش استان بودند. نمونه گیری به صورت تمام شمار صورت پذیرفت. استراتژی های ورزش تربیتی استان کردستان با روش دلفی و طی سه مرحله مشتمل بر 9 هدف تعیین و در جدولی ماتریسی به صورت پرسشنامه تنظیم و در اختیار نمونه تحقیق قرار گرفت. برای طراحی نقشه استراتژی از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری استفاده شد. مدل ساختاری تفسیری، یک فرایند یادگیری تعاملی است که در آن مجموعه ای از عناصر مختلف و مرتبط با یکدیگر در یک مدل سیستماتیک جامع ساختاربندی می شوند. مدل نهایی چگونگی ارتباط بین اهداف استراتژیک را در پنج سطح نشان داد. طراحی این نقشه تسهیل گر پیاده سازی استراتژی ها جهت دستیابی به توسعه ورزش تربیتی استان کردستان می باشد.

  کلیدواژگان: استان کردستان، مدل ساختاری-تفسیری، مدیریت استراتژیک، نقشه استراتژی، ورزش تربیتی
 • سمیه رهبری، عباس خدایاری*، حبیب هنری، علی محمد امیرتاش صفحات 81-96

  هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر حمایت مالی ورزش همگانی ایران بود. این پژوهش از نوع پژوهش های اکتشافی و دارای ماهیت کیفی بود. گردآوری داده ها با استفاده از مطالعه اسناد و مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند  با 21 نفر از صاحب نظران، اعضای هیات علمی و مدیران اجرایی حوزه ورزش همگانی صورت گرفت که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.  بر اساس تحلیل تماتیک، داده ها مورد کدگذاری و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در تحلیل تماتیک داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان به موضوع پژوهش کدگذاری شدند. سپس در دو مرحله نسبت به تولید مفاهیم اولیه اقدام شد که در مرحله اول 64 مفهوم از مصاحبه با خبرگان استخراج گردید. این مفاهیم در مرحله دوم، جهت انسجام بیشتر و تحلیل و تفسیر بهتر در قالب 12 مفهوم انتزاعی تر تحت عناوین زیرساخت حمایت مالی، عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی، فرهنگ حمایت مالی، عوامل دولتی، نیروی انسانی، مزیت رقابتی، عوامل اجتماعی، عوامل حقوقی قانونی، عوامل رسانه ای، عوامل سیاسی و عوامل سازمانی کدگذاری شدند. در مرحله بعد 12 مفهوم تولیدشده در فرایند کدگذاری ثانویه در قالب 9 مقوله عمده یا تم، طبقه بندی شدند. این مقولات عمده (تم) از نظر انتزاعی بودن در سطح بالاتری نسبت به مفاهیم مرحله قبل قرار دارند. با توجه به نتایج تحقیق مدیران ورزش همگانی می توانند از نشان ها، مفاهیم و مقوله های شناسایی شده در برنامه ریزی های آتی خود به منظور حمایت مالی بهتر در ورزش همگانی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: ایران، پژوهش کیفی، تحلیل تماتیک، حمایت مالی، ورزش همگانی
 • احمد اسدی نیا*، نوشین بنار، مهرعلی همتی نژاد، محمد خبیری، شهرام شفیعی صفحات 97-116

  هدف از این تحقیق طراحی چارچوب مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقلال بود. این تحقیق به روش کیفی و با ماهیت کاربردی_اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را مدیران حوزه باشگاه داری فوتبال، اساتید مدیریت ورزشی و روزنامه نگاران ورزشی تشکیل می دادند که با موضوع مالکیت باشگاه های فوتبال آشنا بودند. از طریق نمونه گیری نظری و براساس مصاحبه های عمیق با 8 تن از کارشناسان، داده های تحقیق جمع آوری شد. براساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد نظام مند، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شدند. برای اعتبارسنجی داده ها نیز از دو روش بازکدگذاری توسط محقق و بازبینی اعضا استفاده شد. براساس پارادایم کدگذاری، چارچوب نهایی مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقلال، در قالب شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها شناسایی شد. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود ضمن رفع موانع موجود؛ بسترهای قانونی، فرهنگی و آموزشی لازم برای واگذاری باشگاه استقلال به هواداران فراهم گردد تا از این طریق پیامدهای مالی، اجتماعی و پاسخگویی حاصل گردد.

  کلیدواژگان: باشگاه استقلال، فوتبال، مالکیت، نظریه داده بنیاد، هواداران
 • میر حسن سیدعامری، رضا محمد کاظمی، فریده حسین زاده* صفحات 117-130

  تغییر و تحول در شرایط  و نیازهای جامعه موجب تغییر و تحول در رسالت دانشگاه ها شده است. کارآفرینی دانشگاهی از رسالت های جدید دانشگاه ها پس از رسالت های آموزش و پژوهش است. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر قصد کارافرینی دانشگاهی از دیدگاه خبرگان کارافرینی در دانشکده های علوم ورزشی بود.جامعه پژوهش شامل خبرگان کارافرینی دانشگاهی در دانشکده های علوم ورزشی  بود که 12  نفر از آنها از طریق نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شد و با آنها مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. آنگاه متن مصاحبه ها با روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که عوامل موثر بر قصد کارافرینی دانشگاهی از دیدگاه خبرگان کارافرینی مستلزم توجه به سه مقوله اصلی و یازده  زیر مقوله شامل؛ مقوله های اکوسیستم کارافرینی دانشگاهی (5 زیر مقوله(،مقوله های فرهنگی و اجتماعی(4 زیر مقوله) و مقوله های قانونی -  سیاسی - اقتصاد کشور (2 زیر مقوله)  است. این یافته ها می تواند دیدگاه های جدیدی برای محققان و متخصصین مانند سیاست گذاران، مربیان کارآفرینی و رهبران آموزشی ایجاد کند.

  کلیدواژگان: کارافرینی دانشگاهی، قصد کارافرینی، کارافرینی ورزشی
 • آرش دوستی، رضا صابونچی*، مهدی شریعتی فیض آبادی صفحات 131-146

  هدف پژوهش حاضر شناسایی و استخراج مولفه های تاثیرگذار و مهم دیپلماسی ورزشی بود؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی بود که بصورت آمیخته (کمی-کیفی) انجام شد؛ جامعه آماری برابر با تمامی متخصصین و نمونه آماری در بخش کمی با توجه به فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم برابر با 218 نفر بود که بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابتدا با مرور ادبیات پژوهشی مرتبط، مولفه های مرتبط با دیپلماسی ورزشی استخراج شدند. سپس با استفاده از روش دلفی فازی به صحه گذاری سوالات پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان پرداخته شد. به منظور خلاصه سازی تم های استخراجی از مصاحبه، شناسایی عامل ها و نام گذاری عامل های استخراج شده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. در نهایت 7 مولفه جریان های سیاسی، تبادل فرهنگی، عامل صلح سازی، وحدت ملی، توسعه اقتصادی، تحول و ارتباطات و جریان های مذهبی استخراج شد. در مرحله بعد به کمک مدلسازی ساختاری- تفسیری، و آزمون مدل معادلات ساختاری به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شد. نتایج نشان داد که جریان های سیاسی، تبادل فرهنگی، تحول و ارتباطات تاثیر مستقیم و معناداری بر وحدت ملی دارد. معناداری جریان های سیاسی با عامل صلح سازی تایید نشده است ولی وحدت ملی و عامل صلح سازی در دیپلماسی ورزش تاثیر مستقیم و معناداری بر توسعه اقتصادی جوامع دارد؛ لذا بنظر می رسد تقویت وحدت ملی و نقش صلح ساز ورزش در جوامع می تواند به شکوفایی اقتصادی آنها کمک نماید.

  کلیدواژگان: ایران، اقتصاد، دیپلماسی ورزشی، فرهنگ، صلح
 • محمد سلطان حسینی، مهدی سلیمی*، محسن طیبی صفحات 147-160

  هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی عوامل مشارکت افراد در شرط بندی های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی بود که به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افرادی بود که در شرط بندی فوتبال به صورت اینترنتی شرکت می کردند که با توجه به عدم دسترسی به آنها، تعداد 124 نفر به عنوان نمونه تحقیق به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته ای شامل 21 شاخص و 4 مولفه بود که روایی صوری و محتوایی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، پس از نظرخواهی از اساتید و متخصصین تایید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (0/87) محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم) در محیط نرم افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد مهمترین عامل های مشارکت در شرط بندی به ترتیب شامل عوامل اقتصادی و مالی، حرص و طمع، هیجان و اعتیاد به شرط بندی بودند.

  کلیدواژگان: اعتیاد به شرط بندی، حرص و طمع، عوامل اقتصادی، فوتبال، ورزش، هیجان
|
 • Majid Sadri Cheraghtape*, Majid Jalali Farahani Pages 9-22

  The purpose of this study evaluating strategies for the elite sports of selected countries emphasizing the Olympic Games and compared to the Islamic Republic of Iran. Method of gathering required information was library studies and due to the nature of the study, the comparative method; four stages: description, interpretation, neighborhood and comparison were used to describe and analyze information. Selected countries reviewed in the research    includes England, Australia, South Korea, Canada, Kazakhstan and South Africa. Countries are selected from five different continents and The reason for choosing countries; the UK's notable upswing from the 1996 Atlanta Olympics so far, continuing Australian and South Korean presence in top ten nations medal distribution standings in the last six Olympic periods, placement Canada at a relatively stable position and Kazakhstan and South Africa, have been in a situation that is almost the same as our country's position on this table. Research results show that in selected countries for the elite sports strategy are codified and have almost succeeded in achieving their goals. Our elite sports system has a Codified strategy but some important elements of the elite sport development like hosting major sports events, is not considered and some goals are not met and have caused that the national elite sports will not be developed properly.

  Keywords: Codified Strategy, Comparative Study, Olympic Games, Sports Development, The Elite Sport
 • Ali Saberi, Samad Goodarzi*, Majid Javid, Yaghob Mombini Pages 23-31

  The purpose of this study is to investigate the effect of political intelligence on the selection of conflict management styles among managers of Iranian sports federations. This research is based on the purpose of applied research and in terms of collecting data, a descriptive research was a correlation based on structural equations. The statistical population of the study includes 584 highs, middle and operational managers of sports federations of the Islamic Republic of Iran, Using random sampling method and Morgan formula, the sample size was estimated to be 232 people. In order to measure the variables, the Dostar and et al questionnaire (2016) and Robbins Conflict Management Style Questionnaire (1993) were used. The validity of the questionnaires was confirmed by a survey of 13 sports management professors and its reliability was respectively 0.89 and 0.83 in a preliminary study through Cronbach's alpha. The findings of the study through structural equation modeling with partial least squares (PLS-SEM) approach showed that the political intelligence of managers effect on cooperative, compromise and agreement conflict management style. Managers with a high level of the political intelligence usually use cooperative, compromise and agreement conflict styles. As a result, managers with high political intelligence will select the positive styles of the conflict management, which it will make the organization more effective.

  Keywords: Iran, conflict management, Political intelligence, sportsfederations, Structural equation
 • Mohammad Mirzaie, Rasoul Nazari*, Saeid Tabesh Pages 33-46

  The present study seeks to offer an applied The promotion model of Sepahan Club brand strategic position by MAXQDA11 software that has been carried out through proposing grounded theory.The study participant’s are14marketing experts and sports management university professors as well as the current and former managers of Sepahan Club who were selected based on a combination of theoretical sampling and snow ball methods to be subjected to deep and exploratory interviews.The interviews were continued till reaching theoretical saturation.The confirmation and verification of the findings were carried out through making use of knowledgeable individuals and various written resources, result transferability and the maximal and non-repetitive extraction data.Open, pivotal and selective encoding was employed to analyze the data. The MAXQDA11software is used to analyze qualitative data in qualitative research.The study results indicated that there were identified and extracted 481 conceptual codes with127 indicators and 21main topics within the format of the following six-fold aspects:causal factors(3),background factors(2),central topics(5),strategies(6), intervening conditions(2)and outcomes(3). Integration of the topics based on their interrelationships, revolving around the enhancement of Sepahan Club Brand’s strategic position, forms a paradigmatic model that is taken as a brand equity elevation pattern. Strategies like institutionalization of Sepahan Club Strategic Management and strategic management of steel complex and ministry of industries programs as the high-level documents as well as the absorption of financial resources will be followed by outcomes like sustainable income and creation of Sepahan Club’s brand equity.

  Keywords: branding, Strategic position, Sepahan, grounded theory, MAXQDA11
 • Ebrahim Javadi Nezamabad, Farideh Ashraf Ganjooi*, Ali Zarei Pages 47-65

  the aim of the present research is Relationship with Total Quality Management with Educational, Skills, Research, Technology and Cultural goals at the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran the method of this survey is descriptive – geodesic. To collect data from questionnaires of total quality management (US quality institute of Federal 2009) and quality aim questionnaire are used. To analyze the data after we get assured, the questionnaires are validate by PLS software in the descriptive and deductive statistic. to analyze the path, smart PLS were used, the statistic society of the research, were all the employee, managers, experts of Olympic national committee of Iran.The result shows that there is a meaningful difference between the average of the programs of Olympic national committee and total quality management.Supreme Leader support is the most important criterion for total quality management and Technology goals were recognized as the most important qualitative goal of the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran The situation of Olympic national committee of Islamic Republic of Iran in total quality management has the number 84.2 which shows that Olympic national committee starts to learn quality and productivity programs.

  Keywords: total quality management, Olympic national committee, qualitative aims
 • Loghman Keshavarz, Abolfazl Farahani, Morteza Rezaee Soufi, Loghman Hesami* Pages 67-79

  The purpose of this study was to analyze the interaction of educational sports development strategies (case study of Kurdistan province). The research method was descriptive survey and in terms of applied purpose. The statistical population consisted of 13 sports management professors of Kurdistan province universities, general director and deputies of the Kurdistan Sports and Youth Department, as well as the deputy chief of education and health of Education Department of the province. Sampling was done as a whole. The educational sports strategies of Kurdistan province were determined by the Delphi method in three stages including nine goals. In a matrix table, a structured questionnaire was developed for the sample. Structural-interpretive modeling was used to design a strategy map. Interpretative structural model is an interactive learning process in which a set of different and related elements are structured in a comprehensive systematic model. The final model showed how the relationship between strategic goals was at five levels. The design of this map facilitates the implementation of strategies to achieve the development of educational sports in Kurdistan province.

  Keywords: Educational Sports, Kurdistan Province, Strategic Management, Strategic Plan, Structural-Interpretative Model
 • Somayeh Rahbari, Abbas Khodayari*, Habib Honari, Alimohammad Amirtash Pages 81-96

  The purpose of this study was to investigating effective factors of sponsorship from sport for all in Iran. This research was a kind of exploratory research and it was of a qualitative nature. Data were collected using study of documents and in-depth and semi-structured interviews and with 21 experts, faculty members and executives of public sport who were selected by purposeful sampling and using snowball technique and it continued until the theoretical saturation. Based on thematic analysis, data were coded and analyzed. In a thematic analysis, the data from the interviews with the experts were coded into the research topic. Then, in two stages, the initial concepts were developed. In the first stage, 64 concepts were extracted from the interviews with the experts. These concepts were coded in the second stage for greater coherence and for better analysis and interpretation in the form of 12 more abstract concepts under the heading of financial support infrastructure, Economic factors, management factors, sponsorship culture, government factors, human resources, competitive advantage, Social factors, legal factors, media factors, Political factors and organizational factors. Next, 12 concepts generated in the secondary coding process were categorized into 9 major categories or themes. These major categories (themes) in terms of being abstract are at a higher level than the concepts of the preceding stage. According to the results of the research managers of sport for all can show sport, concepts and categories identified in your future plans in order to better financial support of sport for all.

  Keywords: Effective Factors, Iran, Sponsorship, Sport for All, Thematic analysis
 • Ahmad Asadinia*, Nooshin Benar, Mehrali Hematineghad, Mohammad Khabiri, Shahram Shafiee Pages 97-116

  The purpose of this study was designing a framework for the model of supporters’ ownership in Esteghlal FC. This research with the exploratory-applied nature was conducted qualitatively and using the Grounded Theory. The statistical population of the study consisted of football administrators, sport management professors and Sports journalist who were familiar with the ownership of football clubs. The research data were collected through theoretical sampling and semi-structured interviews with 8 experts. Based on the Grounded theory and the systematic approach, the data were analyzed in three stages of open, axial and selective coding. For validation of data that is equivalent to reliability and validity in quantitative research, two methods of Recoding by the researcher and a Member Checking were used. Based on the coding paradigm, the final framework the Model of supporters’ ownership in the Esteghlal FC was determined in template Causal Conditions, Context conditions; Intervening conditions; strategies and consequences. According to the findings of the research, it is suggested that, while removing the existing barriers, the legal, cultural and educational platforms necessary for the transfer of the Esteghlal FC to the supporters should be provided to achieve financial, social and accountability outcomes.

  Keywords: Esteghlal fc, Football, Grounded theory, Ownership, Supporters
 • Mir Hassan Seyyed Ameri, Reza Mohhama Kazemi, Farideh Hosseinzadeh* Pages 117-130

  The change and transformation in the conditions and needs of the society has led to changes in the mission of the universities. The purpose of the present study was to identify the factors affecting Affecting the intention of Academic Entrepreneurship from the viewpoint of the professional entrepreneurs in the facultys of sport science. This qualitative research was conducted using the interview method. The research population consisted of Academic Entrepreneur experts, of which 12 were selected through targeted sampling to achieve theoretical saturation and semi-structured interviews were conducted. Then the text of the interviews was analyzed by qualitative content analysis method. The findings indicated that the factors affecting the intention of the university's entrepreneurship from the viewpoint of the professional entrepreneurs require attention to three main categories and eleven sub categories; including the categories of academic entrepreneurship ecosystems (5 sub categories), cultural and social categories (4 sub categories ) And legal-political-economic categories of the country (2 sub categories). These findings can create new perspectives for researchers and professionals such as policymakers, entrepreneurship educators and educational leaders.

  Keywords: Academic entrepreneurship, entrepreneurial intention, Sport entrepreneurship
 • Arash Dousti, Reza Saboonchi*, Mehdi Shariati Feizabadi Pages 131-146

  The purpose of this study is identifying and extracting the most important and influential component of sport diplomacy. At first, by reviewing related literature, the component was extracted. Then by using Fuzzy Delphi method, the questionnaire was validated by experts. In addition, exploratory factor analysis was used to summarize the themes extracted from the interviews, identify the factors, and name the extracted factors. Finally, 7 components of political currents, cultural exchange, peacemaking, national unity, economic development, transformation and communication and religious currents were extracted. After identifying the name of research variables in structural-interpretive modeling, the relationship between variables was examined by structural equation modeling test. The results of the structural equation model showed that political currents, cultural exchange, transformation and communication had a direct and significant effect on national unity. The relationship between political and peacebuilding has not been confirmed but national unity and excellence in peace diplomacy have a direct and significant impact on the economic development of societies.

  Keywords: Diplomacy, Sport, Fuzzy Delphi, Peace, Iran
 • Mohamad Soltan Hoseini, Mehdi Salimi*, Mohsen Tayebi Pages 147-160

  The present study aimed to investigate people’s participation factors in sports betting. The research method was analytical descriptive performed by the field study method and practical for the purpose. The study statistical population included all those who participated in football betting online. Regarding the lack of access to them, 124 persons were selected as the study sample by the snowball sampling method. The research instrument was a researcher-made questionnaire consisting of 21 indicators and 4 components. The formal and content validity of the questionnaire was confirmed by professors and experts’ opinion, while the exact study of the literature was conducted. Furthermore, its reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient (0.87). Descriptive statistics and inferential statistics (Pearson’s correlation coefficient, exploratory factor analysis, and second order confirmatory factor analysis) were used in SPSS and Lisrel software programs for data analysis. The study results indicated that the most important factors in betting participation were economic and financial factors, greed, excitement and addiction to betting.

  Keywords: Addiction to betting, Economic factors, Excitement, Greed, Soccer, Sport