فهرست مطالب

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت - پیاپی 33 (بهار 1399)
 • پیاپی 33 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/07
 • تعداد عناوین: 20
|
 • احمد فیضی زاده* صفحات 1-8
  حسابرسی فرایندی منظم و با قایده سیستماتیک جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ی ادعاهای مدیریت در ارتباط با فعالیت ها و وقایع اقتصادی به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها اظهارات با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع است.هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی روش های تقلب در صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان بوده است که بدین منظور روش های تقلب در صورتهای مالی از ادبیات و پیشینه مرتبط با تحقیق شناسایی شده و یک پرسشنامه تدوین گردید که بر مبنای طیف لیکرت بوده ،که روایی آن توسط خبرگان تایید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برابر بود با 81/0 که نشاندهنده پایایی مناسب ابزار جمع آوری اطلاعات می باشد.جامعه آماری تحقیق 30 نفر از خبرگان حسابرسی با 20 سال سابقه کار به بالا بوده اند که به صورت هدفمند انتخاب شده و پرسشنامه بین آنها توزیع و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که از بین روش های تقلب در صورتهای مالی دستکاری سو،افشای ناکافی،حذف عمدی بدهی ها و هزینه ها،بیش نمایی درآمد و دارایی ها و پنهان سازی معاملات به ترتیب با میانگین رتبه (95/3)،(83/3)،(21/3)،(11/3) و (98/2) در رتبه اول تا پنجم قرار گرفتند که از دید حسابرسان بیشترین کاربرد و استفاده را در صورتهای مالی کشور جهت تقلب دارند.
  کلیدواژگان: تقلب، صورت مالی، حسابرسی
 • راحله همایونی راد*، فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکومرام، مهرداد نوابخش صفحات 9-24
  امروزه با توجه به پیچیده شدن ارتباط شرکت های موجود در جامعه با یکدیگر و همچنین با دولت و افراد حاضر در جامعه، شرایطی به وجود آمده که شرکت ها می بایست نه تنها به ذی نفعان بلکه به آحاد مردم پاسخ گو باشند. حسابداری با رویکرد اجتماعی و با نگاه جامعه شناسانه وسیع می تواند با در نظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات و اثرات اقتصادی آنها، دامنه حسابداری سنتی را گسترش دهد. هدف اصلی این مقاله، مطالعه جامعه شناسی حسابداری به منظور توسعه دانش حسابداری است. بدین منظور، با بهره گیری از تخصص تعدادی از خبرگان پرسشنامه ای در راستای اهداف پژوهش تنظیم گردید و نمونه ای متشکل از 170 نفر از اساتید برجسته رشته حسابداری کشور در تکمیل آن مشارکت نمودند. فرضیه ها با استفاده از روش تی تک نمونه ای آزمون گردید و از تحلیل محتوا جهت تحلیل پدیده های مرتبط با موضوع بهره گرفته شد. نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار و موثر بین حسابداری و جامعه شناسی است. بررسی پارادایم ها نشان می دهد که جهت حرکت پارادایم های حسابداری و جامعه شناسی به سمت رویکردهای جمع گرایانه می باشد.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی حسابداری، پارادایم های حسابداری، پارادایم های جامعه شناسی، حسابداری اجتماعی، تحلیل محتوا
 • فخرالدین محمدرضائی*، زهرا دیانتی دیلمی، روناک داروند صفحات 25-39
  تحریم سیستم بانکی و فروش نفت در سال های اخیر منجر به تشدید پدیده بحران اقتصادی در کشور گردیده است. مطابق نظریه علامت دهی، شرکت ها برای جلوگیری از کاهش ارزش قیمت سهام خود، از شناسایی برخی هزینه ها و ذخایر خودداری می کنند. این امر ممکن است منجر به واکنش حسابرس با صدور گزارش تعدیل شده شود. اما در نبود شواهد تجربی کافی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش بحران اقتصادی بر نوع گزارش حسابرس، تعداد و نوع بندهای شرط گزارش مشروط حسابرسی است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره زمانی 1386 تا 1395 جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در دوران بحران اقتصادی نسبت به دوران قبل از بحران، تعداد گزارش های مشروط حسابرسی و تعداد بندهای گزارش حسابرسی افزایش نیافته است. اما آزمون انواع بند های شرط گزارش حسابرسی نشان داد که رابطه معنادار و مستقیمی بین بحران اقتصادی و بند نبود ذخیره کافی برای مالیات بر عملکرد، بند محاسبه نادرست بهای تمام شده، بند نبود ذخیره کافی برای مطالبات مشکوک الوصول، بند عدم شناسایی هزینه های تحمل شده و بند عدم ذخیره کافی برای کاهش ارزش سرمایه گذاری وجود دارد.
  کلیدواژگان: بحران اقتصادی، نوع گزارش حسابرس، تعداد بند های گزارش حسابرسی، نوع بند های گزارش مشروط حسابرسی، نظریه علامت دهی
 • شیرین حقیقی فشی، بهمن بنی مهد*، فریدون اوحدی، بهرام همتی صفحات 41-59
  تمکین مالیاتی برای دولت ها در سراسر جهان به منظور تامین بودجه، مهم است. روش های سنتی برای بهبود تمکین مالیاتی، مانند افزایش حسابرسی، به عنوان هزینه ای برای پیاده سازی این هدف می باشد. در این میان تاثیر هنجارهای اجتماعی و روانشناختی بر متغیرهای مختلف موضوع جالب توجهی است که به تازگی در حوزه مالی رفتاری بررسی می شود. هدف پژوهش، بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر اهداف تمکین مالیاتی افراد است. نمونه آماری شامل 550 نفر از حسابداران و مدیران مالی شرکتها و حسابرسان در بخش دولتی و خصوصی در سال 1396 است. داده های پژوهش از طریق روش دلفی و سپس پرسش نامه جمع آوری شده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل، مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها حاکی از حمایت تاثیر غیرمستقیم عوامل اجتماعی بر تمکین مالیاتی است. هنجارهای اجتماعی از طریق درونی سازی به واسطه هنجارهای شخصی و روانشناختی، به طور غیرمستقیم بر تمکین مالیاتی تاثیر معنی داری دارد. بنابراین هرچه قدرت هنجارهای اجتماعی به نفع تمکین مالیاتی افزایش یابد، هنجارهای شخصی و روانشناختی تمکین مالیاتی نیز افزایش می یابد و این به افزایش مابعدی در اهداف تمکین منجر می شود. نتایج این پژوهش اطلاعات سودمندی را در خصوص عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر تمکین مالیاتی دراختیاراستفاده کنندگان آن قرار داده و می تواند برای سازمان امور مالیاتی در برنامه ریزی برای تدوین راهکارهای ارزان تر و موثرتر برای افزایش تمکین مالیات دهندگان مورد استفاده قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: تمکین مالیاتی، عوامل روانشناختی، هنجار اجتماعی، هنجارهای شخصی، مدیریت سازمانی خلاقانه
 • آذر مسلمی، آزیتا جهانشاد*، زهرا پورزمانی صفحات 61-73
  هدف پژوهش حاضر شناسایی انتقادی گفتمان های مستتر در متن گزارشگری مالی و آگاهی بخشی به استفاده کنندگان گزارش هاست. فرکلاف ابتدا از موضعی زبان شناختی به متون انضمامی می پردازد و سپس گفتمان هایی را که متن به آنها متکی است شناسایی کرده و نحوه وابستگی آنها به نظریه های کلان اجتماعی را توضیح می دهد. در این مقاله با رویکرد انتقادی تحلیل گفتمان به گزارش هیات مدیره بانک ها پرداخته شده است.جامعه آماری مورد بررسی کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که از طریق نمونه گیری هدفمند گزارش هیات مدیره بانک اقتصاد نوین سال 1395 انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته است.تعداد واژه های ریسکی از متن هدف شناسایی شد که در دو دسته واژه های ریسکی مثبت و واژه های ریسکی منفی مورد بررسی قرار گرفت.در سطح تفسیر گفتمان مورد نظر نویسنده گفتمان رونق و امید است و گفتمان فرو دست ،گفتمان رکود و بیم است.حضور زنان در هیات مدیره،استقلال هیات مدیره و دوگانگی وظایف مدیر عامل از مواردی هستند که در نحوه تولید گفتمان تاثیر دارند.در سطح تبیین قدرت مدیران و سهامداران و قدرت دولت، چیدمان گفتمان را در حوزه اجتماعی تغییر می دهد. در تمام متن گزارش، پوسته ی امید و رونق ،تمام رکود و سراشیبی ها را پوشانده است. فضای حاکم در کل گزارش بر پافشاری بر قدرت مدیران و ایستا بودن این حوزه اشاره دارد. تامل در همین جریان ها خواننده را متقاعد می سازد که آنچه سلطه و غلبه ی خود را در نهایت نشان داده ،گفتمان رونق نیست بلکه گفتمان رکود یا همان گفتمان فرو دست است.
  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی، گزارشگری ریسک، رویکرد فرکلاف، گزارش هیات مدیره، نظام راهبری شرکتی
 • سید مصطفی شاه صاحبی، رویا دارابی*، محسن حمیدیان صفحات 75-90
  هدف از این تحقیق تحلیل توانایی مدیریت با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی و با تاکید بر شاخص های حسابداری و حاکمیت شرکتی می باشد. در این راستا، برای اندازه گیری توانایی مدیریت از شاخص دمرجان استفاده شده است. متغیر های مستقل اولیه در این پژوهش شامل متغیر های حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری (معیار های عملکرد و ریسک) می باشد. یافته های تجربی مربوط به بررسی 178 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1390 تا 1396، نشان می دهد که متغیر های ریسک سیستماتیک، تغییر مدیر عامل، تمرکز مالکیت، تخصص مالی اعضای کمیته ی حسابرسی و بازده سهام نسبت به سایر متغیر ها قدرت بالاتری در تبیین توانایی مدیریت با استفاده از روش انتخاب متغیر لارس دارند. در تحلیل این نتایج می توان بیان کرد مسایل اقتصادی، سیاسی و حاکمیت شرکتی بیشتر می تواند توانایی مدیر را نسبت به معیار های عملکرد تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این از نتایج دیگر پژوهش می توان به این موضوع اشاره کرد که در مباحث حسابداری جهت تبیین و پیش بینی متغیرهای مالی پیوسته مانند توانایی مدیریت، می توان از الگوریتم های هوش مصنوعی خطی و غیرخطی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: توانایی مدیریت، شاخص های حاکمیت شرکتی و حسابداری، الگوریتم هوش مصنوعی
 • الناز تجویدی*، پریسا احمدی صفحات 91-105
  سیستم اطلاعات حسابداری، یک دارایی تکنولوژی محور و حیاتی برای همه سازمان ها است. اطلاعاتی که توسط این سیستم ها تولید و منتشر می شوند، برای تصمیم گیری های استراتژیک موثر و رسیدن به منافع سازمانی جاری، ضروری هستند. کیفیت اطلاعات حسابداری که در این تصمیم گیری ها به کار گرفته می شود، به قابلیت های عملکرد این سیستم ها بستگی دارد. تحقیقات پیشین تعداد زیادی از مزایای سازمانی مستقیم که می توان از طریق راهبری موثر فناوری اطلاعات به دست آورد را مشخص نموده اند. این مزایا شامل بهبود در عملکرد سیستم های اطلاعات سازمانی از جمله سیستم اطلاعات حسابداری می شود. این تحقیق توانایی رهبری مدیر ارشد فناوری اطلاعات را به عنوان یک مکانیسم ارتباطی راهبری فناوری اطلاعات برای کمک به ایجاد مزیت رقابتی از طریق بهبود عملکرد سیستم اطلاعاتی حسابداری سازمان ها مورد مطالعه قرار می دهد. داده ها با استفاده از یک پرسشنامه در بین فعالان شاغل در حوزه حسابداری از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده و با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که تحت هدایت و کنترل موثر راهبری فناوری اطلاعات و با بهره گیری از این مکانیسم خاص، توانایی های مدیریت فناوری اطلاعات قادر به بهتر نمودن عملکرد سیستم اطلاعاتی حسابداری و در نتیجه دستیابی به مزیت رقابتی هستند.
  کلیدواژگان: توانایی رهبری مدیر ارشد فناوری اطلاعات، سیستم اطلاعاتی حسابداری، مزیت رقابتی
 • محسن خدادادی، علی اکبر نونهال نهر*، سینا خردیار، مهدی مشکی میاوقی صفحات 107-119
  دانش ضمنی در واقع دانش شخصی و مهارت غیر قابل بیان افراد می باشد. این دانش به عنوان بدنه اصلی دانش سازمانی نقش کلیدی در موفقیت سازمان ها داشته و همچنین محرکی مهم در فرایند خلاقیت و نوآوری است. انتظار بر این است که مدیران در سازمان ها هنگام اخذ تصمیمات مهم، تحت تاثیر دانش ضمنی خود قرار دارند و در صورتی که تحت نظارت (همچون مکانیزم های حسابرسی) قرار می گیرند، رفتارهای فرصت طلبانه خود را کاهش می دهند؛ لذا هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر دانش ضمنی مدیرعامل بر اهتمام وی به مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی، و همچنین بررسی نقش نظارتی برخی ویژگی های کمیته حسابرسی بر این رابطه می باشد. داده های پژوهش بر اساس نمونه ای شامل 550 سال-شرکت طی سال های 1392 تا 1396 آزمون شده اند. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دانش ضمنی مدیرعامل بر روی مدیریت سود شرکت با استفاده از اقلام تعهدی تاثیر مثبت و معناداری دارد. اما برخلاف انتظار، تخصص مالی و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر معنی داری بر رابطه بین دانش ضمنی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی ندارد.
  کلیدواژگان: دانش ضمنی مدیر عامل، کمیته حسابرسی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
 • فروغ حیرانی*، حسین زارعیان، محمود معین الدین صفحات 121-139
  یکی از مهم ترین چالش های حسابرسی مالیاتی در کشورهای درحال توسعه، عدم کارایی در بهره وری از منابع است که جهت غلبه بر آن، حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک توسعه یافته که در ایران حسابرسی مبتنی بر ریسک با اجرای طرح جامع مالیاتی آغاز شده است. تعیین شاخصه های اندازه گیری ریسک جهت انتخاب مودی، نقطه کلیدی در شروع فرایند حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک می باشد که این پژوهش به آن می پردازد. با توجه به کمبود چارچوب نظری در زمینه شاخصه های موثر بر ریسک حسابرسی مالیاتی، روش شناسی پژوهش ترکیبی اکتشافی استفاده گردید. در بخش کیفی تحلیل تم بر روی مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان سازمان امور مالیاتی انجام گرفت و پس از شناسایی اولیه مفهوم ها (شاخصه های موثر) و تم های فرعی و اصلی، پرسشنامه مبتنی بر روش دلفی فازی تدوین گردید و با ارسال به 16 نفر از حسابرسان خبره مالیاتی، شاخصه های شناسایی شده اعتبارسنجی شدند. بر اساس نتایج، پنج تم «کارکردهای گزارشگری و حسابداری»؛ «قابلیت تطبیق داده ها»؛ «رفتار تمکین مالیاتی»؛ «زنجیره ارزش» و «راهبردها و تکنیک ها» به عنوان شاخصه های اصلی شناسایی شدند. مبادله با شرکت های صوری و فاقد اعتبار، استفاده از حساب جاری شرکا در انجام هزینه ها و بالابودن نسبت موجودی کالای پایان دوره به فروش، به عنوان مهم ترین شاخصه ها مشخص گردیدند.
  کلیدواژگان: حسابرسی مالیاتی، حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک، مدیریت ریسک
 • محمدرضا نیک بخت*، علیرضا پورباقریان صفحات 141-156
  بررسی رفتار هزینه ها و همچنین برآورد میزان آن به منظور درج در بودجه عملیاتی شرکت ها از جمله مباحث با اهمیت در حوزه حسابداری مدیریت می باشد. این تحقیق در نظر دارد ضمن بررسی تاثیر سرمایه فکری بر چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت ها، مدلی در جهت پیش بینی رفتار هزینه های مزبور با حداکثر قابلیت برآورد بپردازد. در این پژوهش تاثیرات سرمایه فکری بر عدم تقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته و با بررسی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سالهای 1387 الی 1396 (1010 سال/ شرکت) مورد واکاوی قرار گرفت. متغیر وابسته تحقیق-به تبعیت از مدل پایه بانکر و بیزالوف- رشد بهای تمام شده کالای فروش رفته لحاظ گردید و به منظور بررسی تاثیر داراییهای نامشهود بر چسبندگی هزینه، از متغیرهای مستقل سرمایه فکری و اجزاء آن شامل سرمایه سازمانی، سرمایه فیزیکی و مالی و سرمایه انسانی و همچنین متغیر مجازی کاهش فروش استفاده گردید. فرضیه های تحقیق با روش داده های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره و استفاده از مدل پانل تجزیه و تحلیل و بررسی شد. نتایج تحقیق بیانگر تایید وجود رفتار ضدچسبندگی در شرکت های بورس اوراق و بهادار تهران بود. همچنین رابطه معنی داری بین سرمایه فکری، سرمایه سازمانی و سرمایه انسانی بر چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت ها مشاهده گردید، در حالی که تاثیر سرمایه فیزیکی و مالی بر چسبندگی هزینه های مورد اشاره معنی دار تلقی نگردید.
  کلیدواژگان: چسبندگی هزینه، سرمایه فکری، سرمایه سازمانی، سرمایه مالی، سرمایه انسانی
 • مهدی مردانی، نقی فاضلی*، خسرو فغانی ماکرانی صفحات 157-178
  هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی نقش چرخه عمر شرکت در بهینه سازی مدل های پیش بینی کیفیت اقلام تعهدی می باشد. جامعه آماری پژوهش، مربوط به سال های 1387 تا 1396 که شامل نمونه ای تصادفی متشکل از180 مشاهده شرکت که با استفاده از متغیرهای مدل دیکنسون (2011) به مراحل سه گانه چرخه عمر تقسیم شده است. جهت آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های مقطعی استفاده شد. سپس با استفاده از مدل های اولیه اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی، مغادیر خطای هر یک از مدل ها با نتایج مغادیر خطای به دست آمده از مدل های تعدیل شده با چرخه عمر مقایسه گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مقدار ضرایب تعیین در مدل تعدیل شده کازینک نسبت به مدل اولیه افزایش معناداری ندارد اما در سایر مدل ها میزان افزایش ضریب تعیین نسبت به مدل اصلی و اولیه معنادار بوده و نشان می دهد ارزش های برآورد شده توسط مدل ها تعدیل شده، تقریب مناسبی از ارزش های واقعی است و تا چند درصد کیفیت اقلام تعهدی یا تفاوت جریان وجه نقد عملیاتی و سود خالص را نسبت به مدل های اصلی و اولیه دقیق تر پیش بینی و شناسایی می کند، لذا به جز مدل کازینک، در سایر مدل ها افزون چرخه عمر باعث افزایش قدرت پیش بینی مدل ها شده است.
  کلیدواژگان: چرخه عمر شرکت، مدیریت سود، پیش بینی کیفیت اقلام تعهدی، مدل های پیش بینی کیفیت اقلام تعهدی
 • بیتا مشایخی*، غلامرضا کرمی، محمدحسین قائمی، فرشاد محمدپور صفحات 179-192
  هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که مبنای استانداردگذاری چگونه بر تصمیمات مدیریت سودی مدیران اثر دارد. به عبارت دیگر اگر شرایطی را در نظر بگیریم که مدیر به دنبال اعمال مدیریت سود است، بررسی این موضوع می تواند بسیار حایز اهمیت باشد که مدیر چه شیوه ای را در شرایط گوناگون برای اعمال مدیریت سود انتخاب می نماید. با توجه به اینکه محیط قانونی و بطور خاص استانداردگذاری کشورها متاثر از چگونگی تاکید بر اصول و قواعد است. لذا، بررسی این امر که در محیط های متفاوت استانداردگذاری(استانداردگذاری مبتنی بر قواعد و استانداردگذاری مبتنی بر اصول) رفتار مدیریت جهت اعمال مدیریت سود تا چه اندازه دستخوش تغییر شده و به چه سمتی میل می کند هدف اصلی پژوهش حاضر می باشد. بدین منظور در سال 1397 از طریق توزیع تصادفی 24 پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفته میان دانشگاهیان و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران اطلاعات جمع آوری و داده های بدست آمده از آنها با استفاده از تحلیل محتوا و آزمون های ناپارامتریک تک متغیر مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که استفاده از استانداردهای مبتنی بر اصول، تمایل مدیران به مدیریت سود حسابداری را به طور قابل توجهی کاهش میدهد و تاثیر نسبتا محدودی بر کاهش مدیریت سود واقعی دارد. به عبارتی، مدیران در محیط استانداردگذاری مبتنی بر قواعد نسبت به محیط استانداردگذاری مبتنی بر اصول، به نسبت بیشتری در پی مدیریت سود با استفاده از تصمیمات حسابداری (اقلام تعهدی) و همچنین مدیریت سود با استفاده از تصمیمات معاملاتی (مدیریت سود واقع) هستند.
  کلیدواژگان: مدیریت سود، استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول، استانداردهای حسابداری مبتنی بر قواعد
 • یاسر نوعی*، احمد یعقوب نژاد، زهرا پورزمانی، امیر رضا کیقبادی صفحات 193-207
  حسابرسی داخلی با توجه به اینکه به صورت مستمر در جریان فعالیتهای بانکها قرار میگیرد، میتواند هم به حسابرس مستقل در ارایه گزارش قابل اتکاتر کمک کند و هم بر فعالیت های بانک اثرگذار بوده و درجهت استفاده بهینه از منابع سازمان گام برداشته لذا موجب بهبود عملکرد بانکها میگردد. در اینصورت سرمایه گذاران خواهان سرمایه گذاری بیشتر در سهام بانک شده و موجب بهبود ارزش سهام بانک می شود. جامعه آماری این پژوهش تمامی بانکهای عضو بورس تهران و نمونه آماری شامل 16 بانک که تمامی اطلاعات لازم پژوهش را در طی سه سال 1394، 1395 و 1396 ارایه داده اند، است . نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین کیفیت حسابرسی داخلی با رشد قیمت سهام و عملکرد بانکها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه معنادار بین دوره تصدی، کارکنان دارای مهارت آی تی، کارکنان با تجربه بالا و بی طرفی حسابرسان با قیمت سهام و عملکرد بانکها بوده و اینکه شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین میزان ساعات آموزش کارکنان حسابرسی و ویژگیهای مدیریت و رهبری با رشد قیمت سهام بانکها استنباط نشد.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی داخلی، قیمت سهام بانکها، عملکرد بانکها، شاخص کملز
 • زین العابدین امینی سابق* صفحات 209-222

  هدف این تحقیق بررسی و سطح بندی روابط مولفه های تاثیرگذار بر استفاده مهندسی ارزش در صنعت ساختمان ایران است. برای جمع آوری داده های لازم جهت شناسایی مولفه ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی محاسباتی و تایید تیم خبرگان صنعت ساختمان ایران قرار گرفت. در این تحقیق علاوه بر مهندسی ارزش، از الزامات مدیریت ریسک پروژه و طبیعت (ماهیت) پروژه در مدل مفهومی استفاده شد که باعث ارتقای عملکرد کارگاه های مهندسی ارزش گردید. جهت سطح بندی روابط مولفه ها از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. براساس مدل ساختاری تفسیری، مولفه های «توصیه های اعضای تخصصی تیم مهندسی ارزش»، «میزان صرفه جویی»، «بازگشت سرمایه»، «رضایت رهبر تیم مهندسی ارزش از نتایج مهندسی ارزش» در بالاترین سطح قرار گرفت.براساس مدل ساختاری تفسیری، مولفه های «توصیه های اعضای تخصصی تیم مهندسی ارزش»، «میزان صرفه جویی»، «بازگشت سرمایه»، «رضایت رهبر تیم مهندسی ارزش از نتایج مهندسی ارزش» در بالاترین سطح قرار گرفت.

  کلیدواژگان: مدلسازی ساختاری تفسیری، مهندسی ارزش، پروژه های عمرانی، صنعت ساختمان
 • محمد اوسطی، قدرت الله طالب نیا*، حمیدرضا وکیلی فرد صفحات 223-238

  مدیریت دارایی و بدهی به دنبال یافتن ترکیبی از دارایی ها و بدهی ها در ترازنامه می باشد تا بدان وسیله، خالص ثروت سهامداران را افزایش دهد. نقش مدیریت دارایی و بدهی بیشتر در صنایع مالی و اعتباری و بانک ها مورد تحقیق قرار گرفته اما کمتر تحقیقی برای شرکت های بیمه ای انجام شده است. لذا این تحقیق درصدد آن است که نقش مدیریت دارایی، بدهی در صنعت بیمه پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری را مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق از نظر هدف، توصیفی و از نظر نتایج، کاربردی است. در این تحقیق، ابتدا اطلاعات مورد نیاز شرکت های بیمه ای را از صورت های مالی و اطلاعات موجود در بورس اوراق بهادار برای دوره 8 ساله 1387 لغایت 1394 استخراج و از مجموع شرکت های بیمه ای، تعداد 27 شرکت را به عنوان نمونه آماری انتخاب نمود، لذا برای آزمون فرضیه ها از داده های ترکیبی استفاده نموده است. سپس بر اساس آزمون دیکی فولر، مانایی متغیرها، از آزمون کولموگوروف اسمیرنوف، نرمال بودن توزیع داده ها و از آزمون دوربین واتسون، مستقل بودن خطاها را مورد آزمون قرار داده است. در این تحقیق برای آزمون معناداری کلی مدل رگرسیون پردازش شده از آماره فیشر در سطح 95 درصد اطمینان استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که برخی از سنجه های «مدیریت دارایی- بدهی» از جمله نسبت های نقدینگی، ذخایر حق بیمه و ذخایر معوق بر «پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری» در بهبود پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیرگذار بوده ولی نسبت دارایی ثابت در آن تاثیرگذار نمی باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت دارایی بدهی، پیامدهای اقتصادی، کیفیت اطلاعات حسابداری، صنعت بیمه
 • حبیب امیربیکی لنگرودی، غلامرضا کردستانی*، فرزین رضایی صفحات 239-259
  رویکرد توسعه پایدار تلاقی یکپارچه ی سه بعد اثربخشی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. تمایز الگوی توسعه پایدار با الگوی صنعتی در این است که الگوی صنعتی صرفا بر بعد اقتصادی (مالی) است و بر همین اساس شرکت ها در تدوین استراتژی و خط و مشی خود به دنبال حفظ و خلق سرمایه مالی برای ذی نفعان خود هستند. از این رو نظام حسابداری مدیریت مرسوم برای کمک به تحقق راهبرد اقتصاد محور سازمان و بی توجه به اهمیت راهبردهای زیست محیطی و اجتماعی، مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش، به ارزیابی الگوی حسابداری مدیریت توسعه پایداری که با استفاده از روش پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد کشف شده است پرداخته شد. برای این منظور روش کمی پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه، به کار گفته شد. جامعه آماری پژوهش طی سال 97 به روش نمونه گیری هدفمند از میان اساتید دانشگاه و حرفه انتخاب شدند. تحلیل بر مبنای الگوسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس امکان تعیین رتبه هر مقوله الگو را فراهم ساخت. یافته ها نشان می دهد که الگوی حسابداری مدیریت پایدار از قدرت پیش بینی در سطح بسیار بالایی برخوردار است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که با توسعه نظام اطلاعاتی حسابداری مدیریت مرسوم به نظامی مبتنی بر رویکرد توسعه پایدار، پیامدهای اقتصادی از «خلق ارزش مالی برای سهامداران» جای خود را به «خلق ارزش های پایدار» برای تمام ذی نفعان می دهد. دانش افزایی این پژوهش علاوه بر توسعه ادبیات حسابداری مدیریت برای توسعه پایدار این است که اهمیت ابعاد مقوله های الگو را نیز برای استفاده ذی نفعان مشخص می نماید.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، حسابداری مدیریت، حسابداری مدیریت توسعه پایدار، الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار
 • مریم صراف*، فاطمه صراف صفحات 261-267

  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر استرس شغلی و تاب آوری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی در بین اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی -همبستگی است.از میان اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران (2400N=)نمونه ای به تعداد 330 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. داده ها بر اساس پرسشنامه استاندارد گردآوری و توسط آزمون رگرسیون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن استاسترس شغلی با کیفیت حسابرسی) P-Value = 0.00 وR =-0.26 (رابطه منفی و معناداری ،تاب آوری با کیفیت حسابرسی (R =0.209، P-Value = 0.00) رابطه مثبت و معناداری دارد. لذابرای بهبود کیفیت حسابرسی استفاده از روان سنجی در زمان جذب نیروی انسانی، انجام آزمایشهای دوره ای برای اعضای جامعه حسابداران رسمی و شناسایی افراد در معرض خطرات روحی و جسمی و ارایه درمان مناسب. آموزش های دوره ای کاهش استرس و بهبود تاب آوری شغلی،تجدیدنظر در حقوق و مزایای اعضا و افزایش خدمات رفاهی و تفریحی امری ضروری است.

  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، استرس شغلی، تاب آوری شغلی
 • احسان بوژمهرانی*، یحیی کامیابی، اسفندیار ملکیان صفحات 269-284
  پیش بینی جریان های نقدی و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد توجه قرار داشته است چرا که، پیش بینی مناسب جریان های نقدی بخش قابل توجهی از نیازهای اطلاعاتی مرتبط با جریان های نقدی را مرتفع می نماید. با توجه به رسالت اول گزارشگری مالی یعنی فراهم آوردن اطلاعات جهت کمک به سرمایه گذاران در ارزیابی مبلغ، زمانبندی و پیش بینی جریان های نقدی و نقش حسابداری تعهدی به عنوان مبنای تهیه این گزارش ها، اقلام تعهدی نقشی کلیدی در این پیش بینی ایفا می کند. با نگاهی متفاوت از مدلها و طبقه بندی های پیشین اقلام تعهدی، در این پژوهش بر مبنای مدل های فلتهام و اوهلسون (1995)، اوهلسون (1995) و مدل بسط یافته ی دیچو و دیچو (2002) اطلاعات درخصوص جریان های نقدی منعکس در اقلام تعهدی بر اساس زمانبندی بین جریان های نقدی و رویدادهای اقتصادی مدل بندی شد، سپس با توجه به نقشی که اقلام تعهدی در گزارشگری مالی ایفا می کنند (شامل بیان رشد عملیات شرکت، کاهش زمانبندی و محافظه کاری) به توجیه این مدل پرداخته شد. دراین راستا 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه ی زمانی 1387-1396 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که اجزای مدل پیشنهادی ارتباط معناداری با نقش اقلام تعهدی در گزارشگری مالی دارد و به عبارتی مدل های مذکور از توجیه منطقی برخوردار می باشد. نتایج همچنین نشان می دهد قدرت توضیح دهندگی مدل پس از تفکیک اقلام تعهدی کل به اجزای آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: اقلام تعهدی، جریان های نقدی، رویدادهای اقتصادی
 • بهروز قاسمی*، سمیرا قریب گرکانی، سهیل سرمد سعیدی صفحات 285-295
  فلسفه پست مدرنیسم معتقد است که هدف مصرف کننده ایجاد تجربیات و معانی جدید در زندگی می باشد. در این میان، صنعت بانکداری به منظور هم راستایی با این تغییرات باید تمرکز ویژه ای بر روی اخلاق در معاملات داشته باشد. هدف تحقیق حاضر از یک سو استخراج شاخصهای ارزشهای اخلاقی بانکی است تا با در نظر گرفتن عوامل فردی و موقعیتی مشتریان ، تاثیر ارزش های اخلاقی بر توانمند سازی مشتریان پست مدرن در قالب مدل طراحی گردد. پژوهش حاضر ترکیبی از رویکردهای کیفی و کمی است که در آن از روش داده بنیاد جهت طراحی مدل توانمندسازی مشتریان پست مدرن استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان بانکداری و رفتار مصرف کننده و در بخش کمی مشتریان شعب تهران بانک ملت شهر تهران بودند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی و کمی از نرم افزار آماری SPSS و Lisrel و Smart PLS استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون مدل نشان می دهد که اثر مستقیم و قدرت رابطه میان متغیرهای ارزش های اخلاقی (پاسخگویی اجتماعی، روشنگرایی، قابلیت اطمینان، انطباق، سلامت کاری، منافع مشترک، انصاف، کیفیت ارتباطات و انضباط) بر متمایز سازی سازمان در سطح (01/0 P ‹) برابر 883/0 و اثر مستقیم و قدرت رابطه میان متغیر متمایز سازی سازمان بر توانمندسازی مشتریان در سطح (01/0 P ‹) برابر 528/0 محاسبه شده که مثبت و معنادار می باشد. بنابراین با اطمینان 95 % می توان گفت متمایزسازی سازمان های پست مدرن بر توانمندسازی مشتریان پست مدرن تاثیر مستقیم و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: ارزش های اخلاقی، متمایزسازی سازمان، توانمندسازی مشتریان، پست مدرنیست
 • شعبان مرادی یگان محله*، وحیدرضا میرابی، عباس حیدری صفحات 297-305

  هدف این تحقیق ارایه مدلی برای خلق مزیت رقابتی با تاکید بر نقش شبکه های اجتماعی در بانک رفاه کارگران می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بانک رفاه کارگران که از اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، بوده است. ابزارهای گردآوری اطلاعات این تحقیق در بخش کیفی مصاحبه های باز بوده و در بخش کم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در بخش کیفی اطلاعات دریافت و مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داده است که تدوین استانداردها، آیین نامه ها و مقررات، طراحی مکانیزم های مالی و غیرمالی تشویقی، ایجاد بستر و زیرساخت فناوری و پیاده سازی و کاربرد فناوری، بهینه سازی فرآیندهای خلق مزیت رقابتی دیجیتالی با تکیه بر شبکه های اجتماعی، بکارگیری نیروی انسانی مجرب و کارآمد، ایجاد مزیت رقابتی درون گروهی تخصصی، ایجاد ارتباطات درون و برون سازمانی مناسب و ارزیابی و پایش محیط، ساختار و سیستم بانکی و فرهنگ سازی مناسب در محیط بانکی عوامل کلیدی در ایجاد مزیت رقابتی بر اساس نقش شبکه های اجتماعی و فضاهای دیجیتالی می باشند. نتایج حاصله بیانگر آن است که برای ایجاد مزیت رقابتی شاخص و ممتاز دیجیتالی و در شبکه های اجتماعی باید هر یک از الگوهای قانونی-بخشنامه ای-حمایتی، عوامل ساختاری و سیستمی، عوامل فن آوری-دانشی، عوامل انسانی و فردی، عوامل فرهنگ سازمانی، عوامل محیط دیجیتالی- سرمایه ای و عوامل ارتباطی در بانک رفاه کارگران را بهینه سازی نموده و در چارچوب تعاملات بین این عوامل تعادل مناسب برقرار نمود.

  کلیدواژگان: خلق مزیت رقابتی، شبکه های اجتماعی، بانک رفاه کارگران
|
 • Ahmad Feizizadeh * Pages 1-8
  Auditing is a regular and systematic process of data collection and evaluation of manager`s claims with regard to economic activities. Auditing determines the degree of adaption of claims with predetermined criterions and reports the results. The objective of the present study is to identify and to prioritize fraud methods in financial statements from the view point of auditors. Then, in review of the related literature fraud method in financial statements were recognized and a questionnaire with respect to Likret spectrum was planned that its validity was confirmed with experts and the reliability was calculated by Cronbach Alfa which was equal to 0/81 which was indication of data tools reliability. Statistical samples were 30 auditing experts with 20 years of experience in this field which were selected systematically. The questionnaire distributed and the results indicated that among all fraud methods in financial statements distortion, insufficient disclosure, intentional debt and cost cancellation, exaggeration in costs and benefits, and hidden transaction subsequently with an average of 3/95, 3/83, 3/21, 3/11, and 2/98 ranked in first to fifth that from the view point of auditors they are the most practical fraud methods in financial statements in Iran.
  Keywords: fraud, financial statement, Auditing
 • Raheleh Homayouni Rad *, Fraydoon Rahnamay Roodposhty, Hashem Nikoomaram, Mehrdad Navabakhsh Pages 9-24
  Today, due to the complexity of the relationship of existing companies in society with each other, as well as with the government and people in the community, the conditions have emerged that companies should be responsible not only to the stakeholders, but also to the people of the people. To be A socially-accountable accounting with a broad sociological look can expand the scope of traditional accounting by taking into account the social outcomes of their decisions and their economic effects. The main purpose of this paper is to study accounting sociology in order to develop accounting knowledge. To this end, with the help of a number of experts, a questionnaire was set up in line with the research objectives and a sample of 170 high-level professors in the field of accounting in the country participated in the completion of the study. The hypotheses were tested using one-sample t-test and content analysis was used to analyze the phenomena related to the subject. The results indicate a significant and effective relationship between accounting and sociology. Examining paradigms shows that the direction of moving accounting and sociology paradigms towards collectivist approaches is.
  Keywords: Sociology of Accounting, Accounting Paradigms, Sociology Paradigms, Social Accounting, Content analysis
 • Fakhroddin Mohammad Rezaie *, Zahra Dianati Deilami, Ronak Darvand Pages 25-39
  Sanctions banking system and oil in recent years has led to the phenomenon exacerbated by the economic crisis in Iran. According to the company's signaling theory, in order to avoid the company's devaluation of stock prices, it may be impossible to identify some of the costs and reserves, and this may lead to an auditor's response by issuing a modified report. But in the absence of enough evidence, the main purpose of the present study is to examine the role of the economic crisis in the type of audit report, the number and type of clauses of the conditional auditor’s remarks. For this purpose, a sample of 142 companies admitted to Tehran Stock Exchange during the period from 2007 to 2016 was collected and analyzed. The results of multivariate regression showed that during the economic crisis from the pre-crisis period, the number of conditional audit reports and the number of audit report items have not increased. However, the testing of the various clauses of the audit report condition showed that there was no meaningful and direct relationship between the economic crisis and the lack of sufficient reserve for performance taxes, the false calculation of the cost, the lack of sufficient reserve for suspecting claims, the clause not identifying the costs incurred And there is a lack of enough storage to reduce investment value.
  Keywords: Economic crisis, type of auditor's report, number of audit report sections, type of clauses of the conditional auditor’s remarks, signaling theory
 • Shirin Haghighi Fashi, Bahman Banimahd *, Fereydon Ohadi, Bahram Hemmati Pages 41-59
  Tax compliance is important for governments around the world to fund. Traditional ways to improve tax compliance, such as increasing auditing, are the cost to implement this goal. Meanwhile, the impact of social and psychological norms on various variables is an interesting topic recently investigated in the field of behavioral finance. The purpose of the research is to investigate the effect of social factors on the objectives of tax compliance of individuals. The statistical sample includes 550 accountants and financial managers of companies and auditors in the public sector and private sector in 1396. The research data were collected through a Delphi method and then a questionnaire was collected and analyzed using the structural equation model with the help of LISREL software. The findings suggest the indirect effect of social factors on tax compliance. Social norms have a significant impact on tax compliance indirectly through personal and psychological norms. Therefore, the greater the power of social norms in favor of tax compliance, the personal and psychological norms of tax compliance will also increase, which will lead to a further increase in the goals of subjection. The results of this study will provide useful information about the social factors affecting tax compliance with its users and can be used by the tax authorities in planning to develop more cost-effective and effective solutions to increase taxpayer's compliance.
  Keywords: Tax Compliance, Psychological factors, Social norm, Personal norms, Innovative organizational management
 • Azar Moslemi, Azita Jahanshad *, Zahra Poorzamani Pages 61-73
  This paper identifies the critical discourses in the context of financial reporting and awareness of users. In First, Fairclough explains the linguistic position to the concrete text, then identifies the discourses on which the text relies, and explains how they depend on macro social theories. Eghtesad Novin Bank in 1395, was selected through targeted sampling. Risk phrases were identified from the target text, which was classified into two positive and negative risk terms. At the level of the interpretation, the author discourse of prosperity and hope, and the discourse of the collapse is a discourse of stagnation and fear. The presence of women in the board, the independence of the board and the duality of duties, are among the issues that influence the way discourse is produced. In the text, the shell of hope and prosperity has covered all the stagnation and downhill. The ruling space in the whole report refers to the insistence on the power of managers and the static nature. Reflection in these threads convinces the reader that what has finally shown its domination and dominance is not the boom of discourse, but it is the discourse of recession, or collapsing.
  Keywords: critical discourse analysis, Risk Reporting, Fairclough Approach, Board Report, Corporate Governance
 • Seyed Mostafa Shahsahebi, Roya Darabi *, Mohsen Hamidian Pages 75-90
  The purpose of this research is to analyze management ability using artificial intelligence algorithm using accounting and corporate governance indexes. In this regard, to measure the management ability of the Demerjian index is used. Initial independent variables in this study include variables of corporate governance and accounting variables (performance and risk metrics). The empirical findings of the review of 178 companies admitted to Tehran Stock Exchange between 2011 and 2017 show that the systemic risk variables, managerial change, ownership concentration, financial expertise of audit committee members, and stock returns are higher than other variables. In explaining management ability using the Lars method, in analyzing these results, it can be argued that more economic, political and regulatory issues can affect the manager's ability to perform performance measures. In addition, other results of the research can be noted that in accounting discussions, linear and non-linear algorithms can be used to explain and predict continuous financial variables, such as management ability.
  Keywords: Management Ability, Accounting, Corporate Governance Indicators, Artificial Intelligence
 • Elnaz Tajvidi *, Parisa Ahmadi Pages 91-105
  The accounting information system is a technology-driven, vital asset for all organizations. The information produced and published by these systems is essential for effective strategic decision making and the achievement of current organizational interests. The quality of the accounting information used in these decisions depends on the performance of these systems. Previous researches has identified many of the direct organizational benefits that can be gained through effective IT governance. These benefits are the improvements in the performance of enterprise information systems, including the accounting information system. This study examines the ability of leading a CIO as a relational mechanism of IT governance to help create a competitive advantage by improving the performance of the organization's accounting information system. The data were collected by a questionnaire among accounting activists from the companies listed in the Tehran Stock Exchange and analyzed using the PLS method. The results indicate that under the guidance and effective control of information technology management, using this particular mechanism, the capabilities of IT management can improve the performance of the information accounting system and gain competitive advantage.
  Keywords: Accounting Information System, CIO leadership capability, competitive advantage
 • Mohsen Khodadadi, Ali Akbar Nonahal Nahr *, Sina Kheradyar, Mehdi Meshki Pages 107-119
  The Tacit knowledge is personal knowledge and skills unspeakable. This knowledge as the main body of organizational knowledge plays a key role in the success of organizations it is also an important stimulus to creativity and innovation. It is expected that managers in organizations when making important decisions, were in under the influence of their tacit knowledge and if they are placed under monitoring, reduce your opportunistic behaviors, therefore, the purpose of this study was to evaluate the effect of CEO's tacit knowledge on his interest in earnings management through Accrual-Based As well as reviewing the monitoring role of some of the audit committee's Characteristics on this relationship. Research data has been tested based on an example of a 550 Firm-year from 2013 to 2017. To analyze the research data, a multivariate regression model has been used. Findings of the research show that the tacit knowledge of CEO earnings management based on accruals has a positive and significant effect. But Contrary to the expectations of the researchers, financial expertise and independence of the Audit Committee have a significant impact on the relationship between tacit knowledge and accruals-based earnings management. Based on the results obtained, part of accruals-based earnings management of tacit knowledge of the CEO. But it seems that due to the weakness of the control environment in Iranian companies and the limited history of the audit committee, there is no accurate monitoring of the behavior of managers and this leads to the loss of other stakeholder's rights.
  Keywords: Tacit Knowledge of CEO, Audit Committee, Earnings Management through Accruals
 • Forogh Heyrani *, Hosein Zareian, Mahmoud Moeinadin Pages 121-139
  One of the main challenges of tax auditing in developing countries is the lack of efficiency in resource utilization, which the risk-based tax audit has been developed to overcome them. In Iran, risk-based audits have begun with the implementation of Integrated Tax System (ITS). Determining the risk-measurement indicators for choosing a taxpayer is a key point in the start-up of the risk-based tax audit process that this research deals with. Due to the lack of a theoretical framework on the indicators affecting the tax audit risk, the methodology of mixed exploratory research was used. In the qualitative section, the thematic analysis was conducted on semi-structured interviews with 12 experts from the Iranian Tax Administration. After identifying the concepts (effective indicators) and main themes. Then, for validating indicatiors, a questionnaire was developed based on the Fuzzy Delphi and sent to 16 of the tax auditors. Based on the results, five themes of "reporting and accounting functions"; "data matching possibility"; "tax compliance behavior"; "value chain" and "strategies and techniques" were identified as the main Thems. Exchange with blacklisted companies, use of current account of partners in carrying out costs, and increasing the ratio of ending inventory to sale, were identified as the most important indicators.
  Keywords: tax audit, Risk Tax Audit, risk management
 • Mohammad Reza Nikbakht *, Alireza Pourbagherian Pages 141-156
  One of the fundamental issues in the section of management accounting is to explaining the expenses’ behavior and estimating the amounts of expenses in order to compute the companies’ operation budget. This research intends to investigate the effect of Intellectual Capital on stickiness of companies’ cost of goods sold, also present one model to explaining the asymmetric behavior for aforementioned expense with the maximum ability to estimate. Also, the research studies the effects of Intellectual Capital on expenses’ asymmetric behavior using of 101 firms over the period 1387-1396 (1010 firm-year) selected from Tehran stock exchange. Following the Andeson’s and Banker’s base model, the depended variable is considered the growth of cost of goods sold. The independent variables are included the intellectual capital, organization capital, financial & physical capital and human capital. Also the variable of decreasing in sale for one period considered as a dummy variable. The hypotheses of research analyzed with using of multi-regression and Panel Data methods. Results indicate the existence of anti-stickiness behavior in firms of Tehran stock exchange. Also, there is meaningful relation between intellectual capital, organization capital human capital with stickiness of cost of goods sold, while the impact of physical and financial capital on the stickiness of costs mentioned was not meaningful.
  Keywords: Cost Stickiness, Intellectual Capital, Organization Capital, Financial Capital, Human Capital
 • Mehdi Mardani, Naghi Fazeli *, Khosro Faghani Makerani Pages 157-178
  The main purpose of this study is to evaluate the role of company life cycle in optimization of accrual quality prediction models. The statistical population of the study is 2008-2019, which includes a random sample of 180 company observations that were divided into three stages of life cycle using Dickinson's (2011) model variables. Multivariate regression technique with cross-sectional data was used to test the hypotheses. Then, using the original accrual quality measurement models, the error values of each model were compared with the error values obtained from the life cycle adjusted models. The results show that the coefficients of determination in the modified Casink model are not significantly increased compared to the original model, but in the other models, the coefficient of determination increases significantly compared to the original model, indicating that the values estimated by the modified models are approx. It is appropriate to real values and predicts and identifies up to a few percent of accruals quality or cash flow difference and net profit compared to the original and prior models, so that in addition to the Casink model, in addition to the life cycle, it increases the predictive power models have been made.
  Keywords: company life cycle, earnings management, accrual quality predictive, accruals quality predictive models
 • Bita Mashayekhi *, Gholamreza Karami&Lowast, Mohammad Hossein Ghaemi, Farshad Mohammadpour Pages 179-192
  The main purpose of the present research is to investigate how standard setting can influence earnings management. If we consider the circumstances that the manager seeks to apply to earnings management, it is very important to consider how the manager chooses in a variety of conditions to apply for earnings management. Given that the regulatory environment and in particular the standard setting in countries is affected by how to emphasize principles and rules. Therefore, the main purpose of this study is to examine the extent to which changes in standard setting practices (rules or principle based) have changed and applied to the management practices for managing profits. For this purpose, in 2018, through random distribution, 24 questionnaires and interviews were conducted between academicians and members of the Iranian public accountants’ community and their data were analyzed using content analysis and non-parametric single-variable tests. The results of the research show that the use of principles-based standards reduces the willingness of managers to manage earnings and has a relatively limited effect on the reduction of real earnings management. In other words, managers in a rule-based standard setting are more likely to seek earnings management using accounting decisions (accruals) as well as earnings management through trading decisions (genuine profit management) in in comparison to the principle-based standard setting.
  Keywords: earnings management, Principle-based accounting standards, Rules-based Accounting Standards
 • Yaser Noei *, Ahmad Yaghoobnjad, Zahra Poor Zamani, Amir Reza Kyghobadi Pages 193-207
  Internal auditing can continue to help the independent auditor in providing more reliable reports, as well as on the activities of the bank, and has taken steps to optimize the use of resources from the organi-zation, thereby improving the performance of banks. In this case, investors want to invest more in the bank's shares and will improve the value of the bank's shares. The statistical population of this study was all Tehran Stock Exchange banks and 16 banks that provided all the necessary data for the research over the three years 2015, 2016 and 2017. The results of the research indicate that there is a positive and significant relationship between the quality of internal audit and the growth of stock prices and performance of banks. The results also showed a significant relationship between the period of the tenure, the IT staff with high experience and the auditors' neutrality with the stock prices and the performance of the banks. There was also no evidence that there was a relationship between the number of hours of training of audit staff and the characteristics of management and leadership with the growth of stock prices of banks.
  Keywords: Internal Audit quality, Stock Price Growth, Financial Performance, CAMELs Index
 • Zeinolabedin Aminisabegh * Pages 209-222

  The purpose of this research is to investigate and classify the relationships between the factors that influence the value engineering use in the Iranian construction industry. A researcher-made questionnaire was used for data collection. The validity and reliability of the questionnaire were evaluated and verified by a team of Iranian construction industry experts. In this research, in addition to value engineering, project risk management requirements and the nature (nature) of the project were used in the conceptual model that improved the performance of value engineering workshops. Interpretive structural modeling method was used to classify the component relationships. Based on the interpretive structural model, the components of expert advice from value engineering team members, "savings rate", "return on investment", "value engineering team leader's satisfaction with the value engineering results" were at the highest level.The purpose of this research is to investigate and classify the relationships between the factors that influence the value engineering use in the Iranian construction industry. Value engineering is a systematic way of achieving project goals. This process is done by evaluating the objectives of the project and how to achieve them. Value engineering strives to improve design while reducing costs and time, increasing the value of the products in question, with the goal of maximizing efficiency and effectiveness in construction and construction projects. So all of these factors will result in us controlling our costs as much as possible.

  Keywords: Interpretive Structural Modeling, Value engineering, Development Projects
 • Mohamad Owsati, Ghodratallah Talebnia *, Hamidreza Vakilifard Pages 223-238

  Asset and Liability Management seeks to find a combination of assets and liabilities in the balance sheet to thereby increase shareholders' net wealth.The role of Asset and Liability Management has been studied more in the financial and credit industries and in banks, but less in insurance companies.Therefore, this study seeks to examine the role of Asset, Liability Management, in the insurance industry in the economic consequences of accounting information quality. The research is descriptive in terms of purpose and applied in results.In this study, we first extracted the information required from insurance companies from the financial statements and information available in the Stock Exchange for the period of 8 years from 2008 to 2015 and selected 27 companies from the total of insurance companies as statistical sample. So we used synthetic data to test the hypotheses.Then, based on Dickey Fuller test, the variables were tested, by Kolmogorov Smirnov test, normality of data and by Durbin Watson test, the independent of the errors.In this study, Fisher's statistic at 95% confidence level was used to test the overall significance of the processed regression model.The results show that some of the measures of “Asset- Liability Management” including liquidity ratios, premium reserves, and deferred reserves have impact on the “economic consequences of accounting information quality” but the ratio of fixed assets does not affect it.

  Keywords: Asset, Liability Management, Economic Consequences, quality of accounting information, Insurance Industry
 • Habib Amirbeyki Langroudi, Gholamreza Kordestani *, Farzin Reazei Pages 239-259
  The sustainable development approach is the integrated integration of the three dimensions of the environmental, society and economic effectiveness. distinction of the sustainable development model with the industrial model is that in the industrial model the focus is merely on the economic dimension and, accordingly, companies seek to maintain and create financial capital for their stakeholders in developing their own strategy. Therefore, the conventional management accounting system is used to help realize the organization's economic-oriented strategy, ignoring the importance of environmental and social strategies. In this research, the sustainability development management accounting model, which is explored using the qualitative research methodology based on the grounded theory, is investigated. For this purpose, a quantitative survey method was used using questionnaire tool. The statistical population of the study during the year 2018 was selected through a purposive sampling among the members of university and profession. The analysis based on the structural equation modeling using the SmartPLS software provides the possibility to determine the rank of each category. The findings show that the sustainable management accounting model has a very high predictive power. On this basis, it can be concluded that by developing a conventional management accounting information system based on a sustainable development approach, the economic consequences of "creating value for shareholders" are replaced by "creating sustainable values" for all stakeholders. The contributions of this research, in addition to developing the management accounting literature for sustainable development, is to highlight the importance of dimensions of the model categories for use of stakeholders.
  Keywords: Sustainable development, management accounting, Sustainable development management accounting, Sustainable development management accounting integrated model
 • Maryam Sarraf *, Fatemeh Sarraf Pages 261-267

  The purpose of this study was to investigate the effect of job stress and resilience of auditors on audit quality among members of Iranian public accountants community. The purpose of this research is applied and in terms of descriptive-correlation method. Among the members of the Iranian official accountants community (N = 2400), 330 individuals were randomly selected. Data were collected using a standard questionnaire and analyzed by regression test The findings indicate that there is a negative and significant relationship between job stress and audit quality (P-Value = 0.00 and R = -0.26). And job resilience has a positive and significant relationship with audit quality(R = 0.209، P-value = 0.00). Therefore, in order to improve the quality of audit, use of psychometric assessment At the time of manpower recruitment, conducting periodic tests for members of the public accountants community and identifying individuals exposed to physical and psychological hazards, and providing appropriate treatment. periodic stress reduction training and improvement of job resilience, revision of members' salaries and benefits, and increased welfare and recreational services are essential.

  Keywords: audit quality, job stress', job resilience
 • Ehsan Bouzhmehrani *, Yahya Kamyabi, Esfandiar Malekian Pages 269-284
  Cash flow forecasting and its changes have long been considered an economic event because appropriate cash flow forecasts address a significant portion of the cash flow information needs. According to the first mission of financial reporting is to provide information to assist investors in evaluating the amount, timing and predicting of cash flows and the role of accrual accounting as the basis for reporting, accruals play a key role in this forecast. With a different look at previous accrual models and classifications, in this study based on the models of Feltham and Ohlson (1995), Ohlson (1995) and the extended model of Dechow and Dchev (2002), information on cash flows reflected in items The accrual was modeled on the basis of the timing between cash flows and economic events, then justified by the role that accruals play in financial reporting (including the growth of corporate operations, reduced timing, and conservatism). In this regard, 129 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period 1387-1388 were selected and evaluated. The results show that the components of the proposed model have a significant relationship with the role of accruals in financial reporting and in other words, these models have reasonable justification. The results also indicated that the explanatory power of the model has significantly increased after separating the total accruals into its components.
  Keywords: accruals, Cash flows, economic events
 • Behrooz Ghasemi *, Samira Gharib Garkani, Soheil Sarmad Saidy Pages 285-295
  Postmodernist philosophy with a rethinking of human nature and consumption, believes that the goal of the consumer is to create new experiences and meanings in life. So the banking industry, must have a particular focus on trading ethics. The purpose of the present study is to extract the main indicators of banking ethical values and the individual and situational factors of customers, the impact of the ethics values on empowering postmodern customers is designed to be modeled.The present study is a combination of qualitative and quantitative approaches to design a postmodern customer empowerment model. In the qualitative part of the research, some experts in banking and in the quantitative part, customers of Tehran Mellat Bank branches was used as statistical population. Data analysis method was used in qualitative and quantitative part to test the model was done by SPSS, Lisrel and Smart PLS statistical software. The results of the model test show that the direct effect and relationship between the variables of ethical values (social responsiveness, enlightenment, reliability, adaptability, occupational health, shared interests, fairness, quality of communication and work discipline) on postmodern organizations differentiation At the level (P ‹0.01) it was calculated as 0.883 and the direct effect and relationship between The distinctiveness of the postmodern organizations and the postmodern customer empowerment At the level (P ‹0.01) was calculated as 0.552 which is positive and significant. Thus, 95% confidence can be said that the differentiation of postmodern organizations has a direct and significant impact on the empowerment of postmodern customers.
  Keywords: ethical values, Differentiation of organizations, Customer empowerment, Postmodernist
 • Shaban Moradiyeganmahaleh *, Vahid-Reza Mirabi, Abbas Heidari Pages 297-305

  This research aims to provide a competitive advantage model in the social media content in Refah Kargaran Bank. The statistical society in this research was the customers of Refah Kargaran Bank who used the social media applications. The data collection tools in the qualitative section was open interview and in quantitative was questionnaire which extracted in the qualitative section. It is concluded from the result that the key factors in making competitive advantage based on the role of social media and Virtual network based are developing the standards, regulations and procedures, designing the financial and non-financial rewards, making, developing, and implanting the technological infrastructure, optimizing the social media based virtual competitive advantages processes, using skilled human resources, creating internal group competitive advantage, establishing appropriate internal and external communications and monitoring the environment, appropriate structure and banking system and culture in the bank environment. The results showed that to make an excellent virtual competitive advantage in social media the following factors must be optimised. These factors included Legal-Circular-Protective Patterns, Structural and Systemic Factors, scientific-technological factors, Humanitarian and individual factors, organizational culture factors, virtual- capital factors, and communicational factors. Moreover, the results suggested that the relationship between them must be balanced.

  Keywords: Developing competitive advantage, Social media, Refah Kargaran Bank