فهرست مطالب

نشریه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
پیاپی 53 (بهار 1404)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/03
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سیده ستاره احمدی لیمنجوبی، کیهان آزادی *، بهزاد نیک کار صفحات 1-18

  هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر روابط حسابرس و کارفرما مبتنی بر رویکرد اخلاقی و تاثیر آن بر کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از فرآیند دلفی-فازی می باشد. بدین منظور، ابتدا سوالات پژوهش، مولفه های و زیرمولفه های مهم باتوجه به نظریه های مرتبط باعنوان پژوهش به روش کتابخانه ای و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی فارسی و خارجی انتخاب و در قالب پرسشنامه 61 مولفه ای محقق ساخته، تهیه و تنظیم و دراختیار خبرگان مرتبط که از روش نمونه گیری هدفمند ازمیان افراد خبره از حسابرسان شاغل در موسسه ها و سازمان حسابرسی و کارفرمایان و مدیران شاغل در موسسه های فعال کشور انتخاب شدند قرار گرفت که از این میان 53 نفر آنها پاسخ دادند. پاسخ‎ ها با استفاده از نرم‎افزار اکسل بررسی و فرآوری شد و سپس با استفاده از نرم افزارهای spss و دلفی-فازی تجزیه و تحلیل گردید و در نهایت منجر به شناسایی عوامل مهم و تعریف چهارچوب اخلاقی شکل گرفته شده میان کارفرما و حسابرس گردید. جنبه های اجرایی این چهار چوب برروی میزان کیفیت گزارش ‎های حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت.باتوجه به اساس و پایه ی روابط اخلاقی مابین کارفرما و حسابرس نتایج پژوهش حاضر منجر به ایجاد مدل هایی مفهومی گردید که نشان می دهند با افزایش در میزان مولفه های اخلاق همانند (اعتمادآفرینی، تجربه و تبحر، صلاحیت و استقلال) و از سوی دیگر کاهش در میزان مولفه ‎های اقتصادی همانند (تورم و فشار مالی) و کاهش در مولفه فشار محیطی منجر به ارتقای کیفیت رابطه میان کارفرما و حسابرس و افزایش شفافیت گزارش های حسابرسی می شود.

  کلیدواژگان: رابطه حسابرس و کارفرما، رویکرد اخلاقی، کیفیت گزارش حسابرسی
 • بهمن بنی مهد * صفحات 19-35

  امروزه رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی نقش مهمی را در موفقیت و بقای سازمان ها ایفا می کند و ویژگی های شخصیتی و اخلاقی هم تاثیر بسزایی در اتخاذ تصمیمات و بروز رفتارهای حرفه ای دارند. لذا، هدف این پژوهش شناخت ارتباط و چگونگی تاثیر ویژگی شخصیتی خودشیفتگی و بنیان های اخلاقی مدیران بر درک آن ها از ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی می باشد. به این منظور با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده های قابل آزمون از میان 240 مشاهده بین مدیران مالی و اعضای هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به صورت اتفاقی انتخاب شدند، جمع آوری گردید و با استفاده از معادلات ساختاری با کمک نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد ویژگی شخصیتی خودشیفتگی بر تمام ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر دارد، از سویی دیگر بنیان های اخلاقی نیز بر درک مسئولیت پذیری اجتماعی اثر مستقیم و معنادار دارد. نتایج حاصل از این پژوهش به تاثیر اصول اخلاقی و ویژگی شخصیتی بر درک افراد نسبت به مسئولیت پذیری اجتماعی تاکید می کند و پیشنهاد می شود ضمن نظارت کافی بر رفتار مدیران در رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی توسط سیاست گذاران و قانون گذاران از جمله مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت ها، در بکارگیری افراد در مناسب مدیریتی، ویژگی های شخصیتی و اخلاقی هم در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: خودشیفتگی، بنیان های اخلاقی، مسئولیت پذیری اجتماعی
 • شاهپور قربانی * صفحات 37-53

  رشد و توسعهی تئوری حسابداری توسط پژوهش گران حسابداری در نیمهی نخست قرن 20 شروع شد و محافل دانشگاهی مبنای اولیه آموزش حسابداری مالی و فعالیت در این حوزه را در ایالات متحده پایهریزی نمودند. خاستگاه اولیه تدوین استانداردهای حسابداری برای آموزش و اجرا، اوایل سال 1970، از زمان تاسیس هیات استانداردهای حسابداری مالی است. هر چند هدف اساسی چارچوب مفهومی، گسترش مجموعه ای از مفاهیم و اصول برای کمک در راستای تدوین استانداردهای حسابداری بود، کاهش تنوع در رویه های حسابداری و حرکت به سوی یکنواختی در سطوح وسیع را میتوان جزء سایر اهداف برشمرد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر تئوری حسابداری بر چارچوب مفهومی و واکاوی برخی پیامدهای این تاثیر است. رشد و توسعهی تئوری حسابداری توسط پژوهش گران حسابداری در نیمهی نخست قرن 20 شروع شد و محافل دانشگاهی مبنای اولیه آموزش حسابداری مالی و فعالیت در این حوزه را در ایالات متحده پایهریزی نمودند. خاستگاه اولیه تدوین استانداردهای حسابداری برای آموزش و اجرا، اوایل سال 1970، از زمان تاسیس هیات استانداردهای حسابداری مالی است. هر چند هدف اساسی چارچوب مفهومی، گسترش مجموعه ای از مفاهیم و اصول برای کمک در راستای تدوین استانداردهای حسابداری بود، کاهش تنوع در رویه های حسابداری و حرکت به سوی یکنواختی در سطوح وسیع را میتوان جزء سایر اهداف برشمرد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر تئوری حسابداری بر چارچوب مفهومی و واکاوی برخی پیامدهای این تاثیر است.

  کلیدواژگان: حسابداری مالی، تئوری حسابداری، تدوین استانداردهای حسابداری، چارچوب مفهومی
 • سید طه اقبالی نسب، هوشنگ امیری*، محمد خدامرادی، صغری قبادی صفحات 55-77

  چکیدهشرکت ها ممکن است به دلایل گوناگون تصمیم بر تغییر حسابرس و انتخاب حسابرس جایگزین داشته باشند . دوره جستجو برای حسابرس جایگزین می تواند محتوای اطلاعاتی مهمی را به همراه داشته باشد.از عوامل موثر بر محتوای اقتصادی(بیان صادقانه) می توان نظام های قانونی، اقتصاد سیاسی، اندازه شرکت، اهرم های مالی، میزان سودآوری، تمرکز مالکیت، ترکیب هیئت مدیره و در نهایت حسابرسی اطلاعات مالی و جایگزینی حسابرس را نام برد.هدف این پژوهش بررسی تغییر حسابرس مستقل بر محتوای اقتصادی اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده ، بین سال های 1395 الی 1398 می باشد . رویدادهای اقتصادی، منابع و تعهدات موضوع حسابرسی را به طور عام و نحوه حسابرسی شرکت را به طور خاص تشکیل می دهند. اما جنبه های خاص پدیده های موجود در دنیای واقعی که حسابرسی با آنها سروکار دارد کیفیت اطلاعات است. تغییر حسابرس باعث افزایش هزینه های حسابرسی می شود ، همچنین شناخت حسابرس از واحد مورد رسیدگی از دست می رود. به این دلیل که کیفیت حسابرسی کاهش می یابد. از سوی دیگر حسابرس جدید دیدگاه ها و توجه خاصی به ریسک ها دارد و کمتر تحت تاثیر روابط است. لذا کیفیت حسابرسی افزایش می یابد. علاوه بر این، تغییر حسابرس ممکن است بر عملکرد شرکت نیز تاثیر مثبت یا منفی بگذارد. حسابرسی صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی از مهمترین ابزارهای حصول اطمینان از شفافیت اطلاعات شرکت ها به شمار می رود. حسابرسان مستقل از طریق اطلاعات مورد رسیدگی آلودگی ها را از اطلاعات مالی می زدایند و موجب شفافیت اطلاعاتی شرکت ها می شوند.

  کلیدواژگان: تغییر حسابرس مستقل، محتوای اقتصادی اطلاعاتی، بیان صادقانه
 • مهرداد عبدالکریمی، علی نجفی مقدم*، رویا دارابی صفحات 79-93

  محافظه کاری، یک ویژگی مهم در کیفیت بالای گزارشگری است و اغلب شرکت ها برای دستیابی به کیفیت گزارش های خود از آن استفاده می کنند. کیفیت اطلاعات حسابداری معمولا حاکی از این است که اطلاعات بر اساس اصول کلی پذیرفته شده استاندارهای بین المللی در حسابداری یا حسابرسی تولید شده است. محافظه کاری حسابداری بی طرفی را بین طرفین قرارداد افزایش می دهد و به عنوان سازوکار کارآمد در قراردادهای فی مابین ضروری است. تهیه صورت های مالی محافظه کارانه بر قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری می افزاید. با در این پژوهش تاثیر میزان تامین مالی(اهرم مالی) بر محافظه کاری(به عنوان معیار کیفیت اطلاعات) با استفاده از داده های 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 الی 1397 موردبررسی قرار گرفت. متغیر مستقل در این پژوهش تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین کل میزان تامین مالی شرکت و متغیر وابسته محافظه کاری مشروط و نامشروط می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بین اهرم مالی و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: تامین مالی، محافظه کاری، بورس اوراق بهادار تهران
 • نوشین کمالی زرگانی، محمدرضا شورورزی *، محمدامین کوهبر صفحات 95-109

  مذاکره به عنوان فرآیندی در حرفه حسابرسی شناخته می شود که عاملی برای پیشبرد یک هدف واحد یعنی ارتقای سطح شفافیت های مالی بین حسابرس با صاحبکار صورت می گیرد. این فرآیند زمانی از اثربخشی لازم است که به تمام جوانب یک مذاکره برای رسیدن به اهداف مشترک توجه داشته باشد و ابزاری برای حل تناقض ها و اختلاف نظرهای احتمالی بین طرفین باشد. استعاره دیالکتیکی کاربردی مبتنی بر بینش فردی و فلسفه ی حسابرس در گفتمان با دیگران می باشد که زمینه افزایش اثربخشی مذاکره را تاحد زیادی به دلیل ایجاد شناخت برای طرف مقابل، محیا می سازد. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر کاربرد استعاره دیالکتیکی بر فرآیند مذاکره ی حسابرسان می باشد. ابزار جمع آوری داده های پژوهش پرسشنامه بود که برای تحلیل داده های جمع آوری شده از تحلیل حداقل مربعات جزئی استفاده شد. جامعه هدف پژوهش حسابرسان عضو سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی بود که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب و در بازه زمانی 6 ماه اول سال 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج کسب شده مشخص گردید، استعاره دیالکتیکی بر فرآیند مذاکره ی حسابرسان تاثیر مثبت و معناداری دارد. در واقع نتیجه ی این پژوهش نشان می دهد، استعاره دیالکتیکی که رویکردهای فردی در بیان فلسفه ذهنی و بینش فردی می باشد باعث می گردند تا فرد از اصول خود جهت بیان دیدگاه های حرفه ای دور نشود و براساس یک تعامل هدفمند و سازنده با طرف مذاکره کننده یعنی صاحبکاران در تلاش باشد تا چالش ها و اختلاف نظرها در رابطه با انجام حسابرسی در مورد عملکردهای مالی را حل نمایند.

  کلیدواژگان: رویکرد دیالکتیکی، اثربخشی مذاکره حسابرسان، گفتمان در تعاملات حسابرس
 • رضا هاشمی، محمود نادری بنی*، مهدی سبک رو صفحات 111-129

  هدف از این پژوهش بررسی رفتار مودیان مالیاتی از طریق مولفه های اصلی اعتماد و قدرت به منظور گونه شناسی مودیان است. پژوهش حاضر از دسته پژوهش های کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی و در تقسیمات تحقیقات توصیفی از نوع روش تحقیق مقایسه ای است. به این منظور از مجموع مودیان مالیاتی مراجعه کننده به ادارات امورمالیاتی کل کشور تعداد 1005 نفر بصورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه کتبی است، که بعد از انجام روایی صوری با کمک کارشناسان، پایائی به کمک آلفای کرونباخ تائید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار استنباطی و تحلیل فراوانی میانگین استفاده شد. نتایج تحلیل حاکی از آن بود که میانگین قدرت و اعتماد عدد بسیار بالایی ندارد (به ترتیب 63/3 و 34/3 از 5 نمره)، پس می توان اظهارداشت که اعمال قدرت دستگاه مالیاتی و نیز اعتماد به آن دستگاه در راستای هدف پرداخت مالیات کم بوده که این مهم منجر به کاهش تمکین مودیان در برابر مالیات خواهد شد. لذا در انتها راه کارهایی به منظور بهبود نمره تمکین، به عنوان مهمترین رفتار تعاملی افراد با سازمان امورمالیاتی ارائه می گردد.

  کلیدواژگان: قدرت، اعتماد، رفتار مودیان، تمکین در برابر مالیات، گونه شناسی
 • ندا صدری، محمدحسین رنجبر * صفحات 131-150

  در این پژوهش تاثیر موضوعات کلیدی حسابرسی مبتنی بر ریسک در سطح شرکت و در سطح حساب بر همزمانی قیمت سهام با توجه به مالکیت نهادی دولتی و غیردولتی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور 121 شرکت طی بازه زمانی 1390-1399 را مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای متغیرها از نرم افزار ره آورد نوین3 استخراج شده و توسط نرم افزار اکسل تلخیص، طبقه بندی شده و محاسبه و در نهایت از طریق نرم افزارهای Eviews و Stata در سطح اطمینان 95/0 فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد موضوعات کلیدی حسابرسی مبتنی بر ریسک در سطح شرکت و در سطح حساب بر همزمانی قیمت سهام تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد مالکیت نهادی و مالکیت نهادی غیردولتی بر رابطه بین موضوعات کلیدی حسابرسی و همزمانی قیمت سهام شرکت ها تاثیر منفی و معناداری دارد. بعلاوه نتایج نشان داد مالکیت نهادی دولتی بر رابطه بین موضوعات کلیدی حسابرسی و همزمانی قیمت سهام شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: موضوعات حسابرسی، بندهای حسابرسی، قیمت سهام، همزمانی قیمت سهام و مالکیت نهادی
 • شادی حسن زاده *، مهدی عبدالهی صفحات 151-168

  عملکرد مدیریت شاخصی برای نشان دادن موفقیت مدیر در دستیابی به اهداف شرکت است. تصمیم گیری از وظایف اصلی مدیریت بوده و اتخاذ تصمیمات درست با بهره گیری از اطلاعات سیستم حسابداری مدیریت، رضایت بخش تر و موثرتر خواهد شد. سبک تصمیم گیری مدیر به درک فرایند تصمیم گیری کمک نموده و منعکس کننده خصوصیات فردی در مشاهده فرایند تصمیم گیری و پاسخ دادن به آن است. پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر سیستم حسابداری مدیریت(پرسشنامه استاندارد چنهال و موریس ،1986) و سبک تصمیم گیری(پرسشنامه استاندارد اسکات و بروس،1995) بر عملکرد مدیریت(پرسشنامه استاندارد ماهونی،1965) شرکت های تعاونی استان کردستان انجام شد. یافته های پژوهش که توصیفی و از نوع همبستگی است بر اساس تحلیل 81 پرسش نامه استاندارد دریافت شده در سال 1401 و مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) می باشد. تحلیل و آزمون فرضیه ها به وسیله نرم افزار SmartPLS انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیستم حسابداری مدیریت و سبک تصمیم گیری بر عملکرد مدیریت تاثر مستقیم و معنادار داشتند، همچنین مدل علی نهایی، از برازش مطلوبی برخوردار بود.

  کلیدواژگان: سبک تصمیم گیری مدیریت، عملکرد مدیریت، سیستم حسابداری مدیریت، شرکت های کوچک و متوسط
 • مرضیه مهدی پور، شاهرخ بزرگمهریان * صفحات 169-186

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و شکاف مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته صورت پذیرفت. همچنین نمونه آماری پژوهش شامل 115 شرکت طی بازه زمانی 1394 تا 1400 بوده که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و شکاف مالیاتی یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد همچنین اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نیز رابطه منفی بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و شکاف مالیاتی را تشدید می کند..قابلیت مقایسه صورت های مالی به منزله یک سازوکار حاکمیتی، از رفتارهای فرصت طلبانه مدیران از جمله شکاف مالیاتی ممانعت کرده و با افزایش شفافیت گزارشگری مالی می تواند دقت اطلاعات در دسترس عموم را در خصوص فعالیت ها و تصمیمات مدیریت و احتمال کشف موارد گریز از مالیات توسط مامورین مالیاتی افزایش دهد. همچنین بر اساس تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان مبنایی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات، موجب حفظ سطح بالای انطباق بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات و افزایش قابلیت مقایسه آن بین شرکت ها می شود که این مساله باعث کاهش اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات می شود .

  کلیدواژگان: قابلیت مقایسه صورت های مالی، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، شکاف مالیاتی
 • بهزاد جعفری، فرشید خیرالهی، مجتبی چاوشانی*، سید حامد فیض جوادیان صفحات 187-200

  امروزه ارزش حسابداری زیست محیطی رو به گسترش است. دلیل این امر را می توان فشار سهامداران بر مدیران به منظور تمرکز بیشتر بر مسائل زیست محیطی و ارزیابی عملکرد زیست محیطی دانست. به منظور دستیابی به مدیریت زیست-محیطی سازمانی بهتر، اجرای استراتژی های زیست محیطی و استفاده از حسابداری مدیریت زیست محیطی برای بسیاری از شرکت ها جزء مزایای رقابتی اصلی بر شمرده می شود. هدف از این پژوهش بررسی رابطه حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد زیست محیطی استراتژیک با در نظر گرفتن اثرات استراتژی های زیست محیطی می باشد. به منظور اعتبارسنجی مدل نهایی پژوهش پرسش نامه 5 گزینه ای از طریق سایت پرسا بین 384 نفر از حسابداران و کارشناسان محیط زیست در دسترس، توزیع گردید. یافته ها نشان داد که حسابداری مدیریت و استراتژی زیست محیطی بر عملکرد زیست محیطی تاثیر معناداری دارند و بین حسابداری مدیریت و استراتژی زیست محیطی رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به اهمیت عملکرد زیست محیطی مدیران شرکت ها باید روش های حسابداری مدیریت استراتژیک و همچنین استراتژی های مناسب زیست-محیطی را در برنامه های خود قرار دهند.

  کلیدواژگان: عملکرد زیست محیطی، حسابداری مدیریت استراتژیک، استراتژی های زیست محیطی
 • مهرنوش ابراهیمی، زهره حاجیها *، فرهاد حنیفی، شادی شاهوردیانی صفحات 201-219

  استفاده از متغیرها و الگوهای سنتی در تبیین عوامل موثر بر مدیریت سود واقعی و تعهدی با چالش های زیادی در ادبیات مواجه بوده است. این مقاله سعی دارد این شکاف را با لحاظ کردن متغیرهای مختلف در بستر تئوری های سنتی و جدید و با استفاده از اقتصادسنجی بیزین و داده های پانل مربوط به 131 شرکت بورسی طی دوره 1380-1398 پر نماید. در ابتدا عوامل تعیین کننده بر مدیریت سود واقعی و تعهدی را به لحاظ نظری تبیین شده است، سپس با استفاده از به کارگیری روش «میانگین گیری مدل بیزین»؛ مدل مدیریت سود را برآورد و پس از محاسبه متغیرها، تاثیر آن بر دستکاری قیمت تعیین شده است. بر اساس نتایج هم مدیریت سود واقعی و هم مدیریت تعهدی بر دستکاری قیمت در هر دو چرخه تجاری دستکاری قیمت بالا و پایین تاثیر معناداری دارند و طبق نتایج حاصل از مدل بیزین مدیریت سود واقعی تاکید بسیار بالایی بر فروش و مدیریت سود تعهدی تاکید بسیار بالایی بر شاخص دارایی ها دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت سود واقعی، مدیریت سود تعهدی، دستکاری قیمت، مدل بیزین، مارکف سوئیچینگ
 • مسعود خوش محمدی، جواد رمضانی*، جواد ابراهیمیان، مهدی خلیل پور، علی فلاح صفحات 221-234

  در مقاله حاضر سعی شده است عوامل موثر بر گزارشگری مالی مدیران مبتنی بر اقتصاد حاد تورمی در راستای تداوم فعالیت شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نظرات خبرگان به صورت نمونه گیری در دسترس و هدفمند که به تعداد 11 نفر تعیین شده از طریق مصاحبه، در قالب نظریه داده بنیاد، الگوسازی شود. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل اصلی تاثیرگذار به این صورت است که، متغیرهای علی شامل عوامل پیش برنده مدیریتی که مشتمل بر عوامل رفتاری و شناختی مدیران، عوامل هوش تجاری مدیران، عوامل ارتباطی مدیران، عوامل سازمانی مدیریتی و عوامل پیش برنده محیطی که مشتمل بر شبکه های اجتماعی، ارتباط با صنعت، رصد محیطی می باشد، متغیرهای مداخله گر شامل سیاست ها و قوانین دولتی، حمایت های دولتی، کنترل متغیرهای کلان اقتصادی توسط دولت و تسهیل ساز و کارهای مالی و اداری می باشد، متغیرهای زمینه ای شامل بهره گیری از فناوری نوین مالی که مشتمل بر شبکه های اجتماعی اینترنتی، فناوری های نوین مالی، به کارگیری روش های نوین که مشتمل بر رقابت پذیری، مسئولیت های اجتماعی مشتمل بر مسائل زیست محیطی و برندسازی، اعتباربخشی به محصول و خدمات و قیمت گذاری می باشد. متغیرهای راهبردی شامل شناسایی نقاط بالقوه، تطبیق پذیری با پیشرفت های پیرامونی، ریسک پذیری، بازارشناسی و استانداردگرایی مالی می باشد و متغیرهای پیامدساز شامل توسعه مشارکت سهامداران و ذینفعان، سودآوری و افزایش سهم بازار می باشد.

  کلیدواژگان: گزارشگری مالی، اقتصاد حاد تورمی، تداوم فعالیت، نظریه داده بنیاد، بایسته
 • عباس زکی زاده، سینا خردیار*، فاضل محمدی نوده، ایوب احمدی صفحات 235-245

  نقش حسابرسان افزودن اعتبار به اطالعات مالی و کاهش ریسک دستکاری مدیریت یا پنهان سازی مدیریت است. بسیار مهم است که حسابرسان از مدیریت شرکت مستقل باشند. با این حال در عمل، شرایط مختلفی می تواند تهدیدی بالقوه برای استقالل حسابرس و در نتیجه کیفیت حسابرسی به حساب آید. یکی از این تهدیدها استخدام حسابرس قبلی یا وفاداری صاحبکار به حسابرس باشد. تاکنون تحقیقات نسبتا کمی در این زمینه انجام شده است. بنابراین پژوهش حاضر برای نخستین بار سطح کیفیت حسابرسی در مواجه با وفاداری صاحبکار را با بکارگیری الگوریتم (PSO) با نمونه ای متشکل از 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بهینه سازی نمود. نتایج نشان داد که در هر گروه وفاداری و عدم وفاداری صاحبکار تفاوتی در سطح کیفیت حسابرسی مشاهده نشده است. در واقع بکارگیری الگوریتم تجمع ذرات در این پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی دارای ضرایب بهینه مطلوبی در دو گروه بوده و استقالل حسابرس که یکی از مولفه های اساسی عملکرد حسابرسی است متاثر از تصمیمات انتصاب حسابرس توسط مدیریت نمی باشد

  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، وفاداری صاحبکار، تجمع ذرات
 • رامین جعفری علمداری، قدرت الله طالب نیا *، حمیدرضا وکیلی فرد صفحات 247-257

  هدف از انجام این تحقیق بررسی حسابداری و گزارشگری منابع انسانی مبتنی بر آزمون فراشناختی با رویکرد توسعه آتی گزارشگری شرکت ها است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399 بررسی شده است. که تعداد 89 نفر از مدیران مالی شرکت ها به عنوان نمونه انتخاب شده و داده های مربوط به تاثیر عوامل فراشناخت بر توسعه آتی گزارشگری منابع انسانی استخراج و به کمک نرم افزارهای آماری PLS و مدل فازی (مطلب) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد کلیه عوامل فراشناختی (نظارت بر درک، طراحی و برنامه ریزی، استراتژی تصحیح اشکال، ارزیابی، مدیریت اطلاعات، دانش بیانی، دانش رویه ای، دانش شرطی) و توانمندسازی مدیران مالی بر توسعه آتی گزارشگری منابع انسانی ارتباط معنی داری دارند. واژه های کلیدی: فراشناخت، آزمون فراشناختی، حسابداری منابع انسانی، گزارشگری منابع انسانی

  کلیدواژگان: فراشناخت، آزمون فراشناختی، حسابداری منابع انسانی، گزارشگری منابع انسانی
 • واحد آذری، بهرام همتی *، مهدی مرادزاده فرد، سید حسین حسینی صفحات 259-273

  افزایش درهم تنیدگی اقتصاد جهانی و پیچیدگی کسب و کارها سبب شده است انتخاب شرکا صرفا با معیارهایی از جنس منابع و نتایج مالی مناسب نبوده و طیفی از معیارها که بر جنبه هایی از فرهنگ یا بینش شرکا تمرکز می کنند در کانون توجه شرکا قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین سازگاری اخلاقی و قابلیت اطمینان شرکا با میانجی گری هماهنگی بین سازمانی بر موفقیت در ادغام موسسات حسابرسی تدوین شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی می باشد. قلمرو موضوعی این پژوهش در حیطه پژوهش های رفتاری حسابداری می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه حسابداران رسمی شاغل در حرفه حسابداری و حسابرسی در سال 1401 می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی بوده که در نهایت 390 نفر پرسش نامه های تحقیق را تکمیل نموده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی معادلات ساختاری استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی نشان می دهد، سازگاری اخلاقی و قابلیت اطمینان شرکا رابطه مثبت و معناداری با هماهنگی بین سازمانی و هماهنگی بین سازمانی نیز دارای رابطه ای مثبت و معنادار با موفقیت در ادغام موسسات می باشد. همچنین آشنایی با بازار خدمات حسابرسی رابطه بین هماهنگی بین سازمانی و موفقیت در ادغام موسسات را تعدیل نمی کند.

  کلیدواژگان: سازگاری اخلاقی، قابلیت اطمینان، هماهنگی بین سازمانی، آشنایی با بازار خدمات حسابرسی، موفقیت در ادغام موسسات حسابرسی
 • هانی شمیری، جواد مرادی*، اله کرم صالحی صفحات 275-290

  چکیدههدف از این مطالعه بررسی تاثیر بهبود کارایی سیستم قیمت تمام شده با استفاده از تکنیک های مناسب و بروز بر اهداف سازمانی شامل: بهبود پاسخگویی، قابلیت بودجه ریزی عملیاتی و بهبود شفافیت اطلاعات، بهبود تصمیم گیری مدیران، کارایی و بهبود اثربخشی است. سازمان مورد مطالعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. بدین منظور پرسشنامه ای مشتمل بر 77 سوال که در قالب ابعاد مدل هفت اس مکینزی، از نمونه ای متشکل از 403 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان مورد مطالعه، جهت دریافت اطلاعات توزیع شد و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) تحلیل گردید. . نتایج حاکی از آن است که از دید مدیران و کارکنان سازمان آموزش، ترویج و تحقیقات کشاورزی، افزایش کارایی سیستم بهای تمام شده منجر به بهبود پاسخگویی، افزایش قابلیت بودجه ریزی عملیاتی و بهبود شفافیت اطلاعات، بهبود تصمیم گیری مدیران، بهبود کارایی و بهبود اثربخشی در سازمان مورد مطالعه خواهد شد.در مدل نهایی، بیشترین ضریب مسیر متعلق به نقش اطلاعات سیستم قیمت تمام شده در قابلیت بودجه ریزی عملیاتی و بهبود شفافیت اطلاعات (0.798) و کمترین ضریب مسیر متعلق به تاثیر بهبود کارایی سیستم مذکور بر بهبود کارایی و بهبود اثربخشی (0.222) است.

  کلیدواژگان: ارزیابی، کارایی، اطلاعات، سیستم بهای تمام شده
 • عمران بامری، محمدرضا شورورزی*، زهرا نوری توپکانلو صفحات 291-304

  حسابرسی داخلی هنوز یک حرفه در حال ظهور است. حسابرسی داخلی نقش مهمی در کمک به سازمان ها برای دستیابی به اهداف و حفاظت از دارایی های خود ایفا می کند. علاوه بر این، حسابرسی داخلی به یک ابزار مدیریتی حیاتی برای دستیابی به کنترل موثر در سازمان ها تبدیل شده است. حسابرسی داخلی به عنوان یکی از کلیدهای راهبری شرکتی شناخته می شود ، که نقش آن در طول زمان تکامل یافته است. تحول در محیط اقتصادی ایران بویژه در سال های اخیر باعث شده که راهبری شرکتی به عنوان مکانیزمی نظارتی ، بیشتر مورد توجه قرار گیرد ، که یکی از ارکان آن واحد حسابرسی داخلی است ، و نقشی تعیین کننده در گزارشگری مالی و اعتبار صورت های مالی دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی و تبیین رابطه بین حسابرسی داخلی و کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماینده کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی این تحقیق بین سال های 1387 تا 1396 می باشد که شامل دو دوره، 5 سال قبل از الزامی شدن حسابرسی داخلی و 5 سال بعد از آن برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که با بهره گیری از روش تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیره آزمون گردید. در این تحقیق از مدل کوهلبک و وارفیلد (2008) برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است و برای آزمون فرضیه از داده های 109 شرکت استفاده گردیده است. نتایج ضرایب حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اجرای حسابرسی داخلی بر کیفیت اقلام تعهدی تاثیر معنادار و منفی داشته است.

  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی، کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت گزارشگری مالی
 • خدیجه صابری، فاطمه صراف *، بهمن بنی مهد، محسن حمیدیان صفحات 305-322

  در جوامع امروزی حسابرسان به صورت حرفه ای در بخش های متنوع و وسیعی از حوزه های مالی به فعالیت مشغول اند که بر اساس فرهنگ و باورهای خود، ایدئولوژی سیاسی خاصی را برمی گزیند. حرفه ای بودن، کنار ایدئولوژی های مختلف می تواند، باعث کاهش تعارضات حرفه ای سازمانی و هم باعث بروز و تشدید آن ها گردد. در این مقاله به بررسی نقش ایدئولوژی سیاسی و حرفه گرایی حسابرسان بر تعارض حرفه ای پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 314 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و سایر موسسات حسابرسی بوده و داده های موردنیاز با استفاده از سه پرسشنامه استانداردشده جمع آوری و از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS22 و LISR8.8 تجزیه تحلیل شده اند. نتایج این پژوهش تایید می کند که حسابرسان با ایدئولوژی سیاسی محافظه کارانه، تاثیر منفی و معکوس بر حرفه ای گرایی دارند؛ اما حسابرسان لیبرالیسم تاثیر مثبت و مستقیمی بر حرفه گرایی دارند، درصورتی که ایدئولوژی سیاسی مختلف (محافظه کارانه و لیبرالیسم) مختلف تاثیری بر تعارض حرفه ای سازمانی نمی گذارد. همچنین حرفه ای گرایی حسابرسان تاثیر مثبت و معناداری بر تعارض حرفه ای سازمانی می گذارد.

  کلیدواژگان: ایدئولوژی سیاسی، حرفه گرایی، تعارض حرفه ای-سازمانی حسابرسان
 • فرامرز خاکبازیان، محمدرضا مهربان پور*، زهره حاجیها صفحات 323-340

  هدف از این پژوهش، تحلیل محتوا و ارزیابی خوانایی و قابلیت درک و فهم استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران است که در راستای سنجش لزوم بهبود تدوین و بکار گیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی و در نتیجه بهبود گزارشگری مالی و نظارت بر عملکرد بخش عمومی مفید واقع شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرایی، توصیفی است و به شیوه تحلیل محتوا انجام می شود. از آنجایی که برای یافتن پاسخ پرسش های پژوهش نیاز به سنجش خوانایی و قابلیت درک و فهم بوده است، لذا برای سنجش خوانایی و میزان دشواری، از روش فلش/ دیانی و روش کلوز استفاده شد. یکی از روش های سنجش اعتبار فرمول های سنجش سطح خوانایی و قابلیت درک و فهم ، مقایسه نتایج حاصل از بررسی روش هاست و در این تحقیق، متون 16 استاندارد حسابداری بخش عمومی منتشر شده توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری با انتخاب سه متن صد کلمه ای از بخش های اول، وسط و انتهایی هر استاندارد بصورت تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار بکاربرده شده در این تحقیق یک آزمون محقق ساخته با تعدادی جای خالی از متون استانداردها با انتخاب یک نمونه به صورت تصادفی ساده از هر گروه جمع آوری شده است. برای اجرای روش فلش/دیانی پس از شمارش تعداد جملات و هجاهای هر نمونه امتیاز فلش هر نمونه مطابق با شاخص خوانایی و قابلیت درک و فهم فلش/دیانی که بومی سازی شده برای متون زبان فارسی بود. یافته ها نشان داد که از لحاظ سطح خوانایی و

  کلیدواژگان: استانداردهای حسابداری بخش عمومی، قابلیت فهم، خوانایی، شاخص خوانایی فلش
|
 • Seyedeh setareh Ahmadi limanjoubi, Keyhan Azadi*, behzad nikkar Pages 1-18

  The aim of the current research is to identify and rank the factors affecting the relationship between the auditor and the employer based on the ethical approach and its effect on the quality of the audit report using the Delphi-fuzzy process. First, the research questions, important components and sub-components according to the theories related to the title of the research were selected by the library method and search in Persian and foreign databases and in the form of a 61-component questionnaire made by the researcher, prepared and adjusted and at the disposal of relevant experts who used the method of targeted sampling among experts. Auditors and employers were selected and 53 of them responded. The responses were reviewed and processed using Excel software, and then analyzed using SPSS and Delphi-Fuzzy software, and finally led to the identification of important factors and the definition of the ethical framework formed between the employer and the auditor. The implementation aspects of this framework were examined on the quality of audit reports. The results of the present research led to conceptual models that show that with an increase in the amount of the same ethical components (trust-building, experience and mastery, competence and independence) and on the other hand, a decrease in the amount of the same economic components (inflation and financial pressure) and a decrease in the Environmental pressure leads to improving the quality of the relationship between the employer and the auditor and increasing the transparency of audit reports.

  Keywords: Auditor, employer relationship, ethical approach, audit report quality
 • Bahman Banimahd* Pages 19-35

  Today, social responsibility plays an important role in the success and survival of organizations and personality and moral characteristics also have a significant impact on decision-making and the emergence of professional behaviors. Therefore, the purpose of this study is to investigate how the narcissistic personality traits and moral foundations of managers affect their understanding of the dimensions of corporate social responsibility. For this purpose, using a questionnaire tool, testable data were collected from 240 random observations between financial managers and board members of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The collected data were analyzed using structural equations with the help of LISREL software. Findings show that narcissistic personality traits affect all dimensions of social responsibility. On the other hand, moral foundations have a direct and significant effect on the understanding of social responsibility.The result of this study emphasizes the effect of moral principles and personality traits on people's perceptions of social responsibility and it is suggested that while adequately monitoring the behavior of managers in the observance of social responsibility by policy makers and legislators, including the general meetings of shareholders of companies, in employing people in appropriate management, personality and moral characteristics should be considered.

  Keywords: Narcissism, Moral Foundations, Social Responsibility
 • shahpour ghorbani* Pages 37-53

  During the first half of the 20th century, ‘‘accounting theory’’ developed primarily by accounting scholars and academics provided the primary basis for the practice and teaching of financial accounting in the United States. Since the creation of the Financial Accounting Standards Board (FASB) in the early 1970s, the FASB Conceptual Framework has provided the primary basis for accounting standards-setting, as well as for the practice and teaching of financial accounting. While the purpose of creating a Conceptual Framework has been to develop an agreed-upon set of concepts and principles to guide accounting standards-setting, a related goal has been to reduce diversity in accounting practice and to move toward greater uniformity. This paper traces the influence of accounting theory on the Conceptual Framework and explores some of the consequences of this influence.
  This paper traces the influence of accounting theory on the Conceptual Framework and explores some of the consequences of this influence.

  Keywords: financial accounting, accounting theory, accounting standard-setting, Conceptual Framework
 • seyed taha eghbali nasab, hoshang amiri*, Mohammad Khodamoradi, soghra ghobadi Pages 55-77

  Abstract
  Companies may decide to change auditors and select a replacement auditor for a variety of reasons. The search period for an alternative auditor can bring important information content. Factors affecting economic content (honest expression) include legal systems, political economy, company size, financial leverage, profitability, ownership focus, staff composition. The director and finally the audit of financial information and the replacement of the auditor. The purpose of this study is to investigate the change of the independent auditor on the economic information content of the accepted companies, between the years 2016 to 2019. Economic events, resources and liabilities constitute the subject of the audit in general and the manner of auditing the company in particular. But the special aspects of real-world phenomena that auditing deals with are the quality of information. Changing the auditor increases the cost of the audit, and the auditor loses knowledge of the entity. Because the quality of the audit is reduced. The new auditor, on the other hand, has a particular view of risks and is less affected by relationships. Therefore, the quality of auditing increases. In addition, the change of auditor may have a positive or negative effect on the performance of the company. Auditing financial statements and other financial information is one of the most important tools to ensure the transparency of companies' information. Independent auditors remove impurities from financial information through the information under review and provide corporate information transparency.

  Keywords: Independent Auditor Replacement, Economic Content Information, Honest Expression
 • Mehrdad Abdolkarimi, Ali Najafi Moghadam*, Roya Darabi Pages 79-93

  Conservatism is an important feature of high quality reporting and most companies use it to achieve the quality of their reports. The quality of accounting information usually indicates that the information was produced in accordance with generally accepted principles of international accounting or auditing standards. Accounting conservatism enhances impartiality between contract parties and is essential as an efficient mechanism in mutual contracts. Conservative financial statements increase the reliability of accounting information. In this study, the effect of financing (financial leverage) on conservatism (as a measure of information quality) was examined using data from 138 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 1390 to 1397. The independent variable in this study is short-term and long-term financing as well as the total amount of company financing and the dependent variable of conditional and unconditional conservatism. The results showed that there is a significant relationship between financial leverage and accounting conservatism.

  Keywords: Financing, Conservatism, Tehran Stock Exchange
 • Nooshin Kamalizargani, Mohammadreza Shoorvarzy*, MohammadAmin Kohbor Pages 95-109

  Negotiation is recognized as a process in the auditing profession that is a factor in advancing a single goal, which is to improve the level of financial transparency between the auditor and the client. This process is necessary for effectiveness when it pays attention to all aspects of a negotiation to achieve common goals and is a tool for resolving potential conflicts and differences between the parties. Dialectical metaphor applications based on individual vision and philosophy of the auditor in dialogue with others to increase the effectiveness of negotiations largely due to the recognition of the other party, provided makes. The Purpose of this research is Effect of Dialectical Metaphor of Negotiation Process Auditors. The research data collection tool was a questionnaire that partial least squares analysis was used to analyze the collected data. The target population of the study was auditors who are members of the auditing organization and private sector auditing firms who were selected through random sampling and examined over a period of 6 months. Based on the results, Dialectical metaphor has a positive and significant effect on the auditors' negotiation process. In fact, the results of this study show that dialectical metaphor, which is individual approaches in expressing mental philosophy and individual insights, causes the individual not to deviate from his principles to express professional views and based on a purposeful and constructive interaction with the negotiator, the owners in the effort to resolve challenges and disagreements regarding financial performance auditing.

  Keywords: Dialectical Approach, Negotiation Process Auditors, Discourse on Auditor Interactions
 • Reza Hashemi, Mahmoud NaderiBani *, mehdy sabokro Pages 111-129

  The purpose of this study was to evaluate the behavior of taxpayers through the main components of trust and power in order to typology of taxpayers. The present research was from the category of applied research and descriptive-survey type, and in the divisions of descriptive research was of comparative research method. For this purpose, 1005 people were randomly selected from the total number of taxpayers referring to the tax administrations of the whole country. The data collection tool was a written questionnaire, after confirming the validity with the help of experts, the reliability was confirmed by Cronbach's alpha. Inferential statistics and mean frequency analysis were used to analyze the research data. The results of the analysis showed that the average power and trust is not very high (3.63 and 3.34 out of 5 points, respectively). It can be stated that exercising the power of the tax system and also trusting that system in line with the purpose of paying taxes is low, which will lead to a decrease in taxpayers' compliance with the tax. Therefore, at the end, solutions to improve the obedience score are presented as the most important interactive behavior of individuals with the tax administration.

  Keywords: Power, Trust, Taxpayer behavior, Tax compliance, Typology
 • neda sadri, MohammadHossein Ranjbar * Pages 131-150

  In this study, the effect of key issues of risk-based auditing at the company level and at the account level on the stock price synchronicity with respect to governmental and non-governmental institutional ownership was investigated. For this purpose, 121 companies were surveyed during the period 2012-2021. In this study, the variables were extracted from Rahavard 3 software and summarized, classified and calculated by Excel software, and finally the hypotheses were tested using Eviews and Stata software at a confidence level of 0.95. Findings showed that the key issues of risk-based auditing at the company level and at the account level have a negative and significant effect on stock price synchronicity. The results also showed that institutional ownership and non-governmental institutional ownership have a negative and significant effect on the relationship between key issues auditing and stock price synchronicity. In addition, the results showed that government institutional ownership has a positive and significant effect on the relationship between key issues auditing and stock price synchronicity.

  Keywords: Audit Issues, Audit Clauses, Stock Price, Stock Price Synchronicity, and Institutional Ownership
 • shadi hasanzadeh, mahdi abdoulahi * Pages 151-168

  Management performance is an indicator to show the manager's success in reaching the company. Decision-making is one of the main tasks of management, and decision-making will be done using the management accounting system, the correctness of the departments will be checked. Decision-making style helps to understand decision-making and reflects individual characteristics in observing the decision-making process and responding to it. The current research was conducted with the aim of the effect of management accounting system (standard questionnaire Chenhall and Morris, 1986) and decision style (standard questionnaire Scott and Bruce, 1995) on management performance (standard questionnaire Mahoney, 1965). ) cooperative companies of Kurdistan province. The research findings, which are descriptive and correlational, are based on the analysis of 81 standard questionnaires in 1401 and based on structural equation modeling (SEM). Analysis and testing of hypotheses was done by SmartPLS software. The obtained results show that the management accounting system and decision-making style have a direct and significant effect on the management performance, it has a good fit from the final causal model.

  Keywords: management decision-making style, management performance, management accounting system, small, medium companies
 • marzieh mahdipoor *, shahrokh bozorgmehrian Pages 169-186

  Abstract
  The purpose of this study is to investigate the impact of the implementation of international financial reporting standards on the relationship between the comparability of financial statements and the tax gap in the Tehran Stock Exchange.Hypotheses were tested through multiple regression and generalized least squares method. Also, the statistical sample of the research included 115 companies during the period of 2016 to 2022, which were selected using the systematic elimination method.The results showed that there is a negative and significant relationship between the comparability of financial statements and the tax gap, and the implementation of international financial reporting standards also exacerbates the negative relationship between the comparability of financial statements and the tax gap.The ability to compare financial statements, as a governance mechanism, prevents the opportunistic behavior of managers, including the tax gap, and by increasing the transparency of financial reporting, it can improve the accuracy of information available to the public regarding management activities and decisions and the possibility of discovery. Increase cases of tax evasion by tax officials. Also, based on agency theory and stakeholder theory, the use of international financial reporting standards as a basis for calculating taxable income maintains a high level of compliance between accounting profit and taxable profit and increases its comparability between companies, which The problem reduces the difference between accounting profit and taxable profit.

  Keywords: comparability of financial statements, international financial reporting standards, tax gap
 • Behzad Jafari, Farshid Khirolahi, mojtaba chavoshani*, Hamed feizjavadian Pages 187-200

  Today, the value of environmental accounting is expanding. The reason for this can be the pressure of shareholders on managers to focus more on environmental issues and evaluate environmental performance. In order to achieve a better organizational environmental management, the implementation of environmental strategies and the use of environmental management accounting are among the main competitive advantages for many companies. The purpose of this research is to investigate the relationship between strategic management accounting and strategic environmental performance, considering the effects of environmental strategies. In order to validate the final research model, a 5-choice questionnaire was distributed among 384 available accountants and environment experts through the PORSA website. The findings showed that management accounting and environmental strategy have a significant impact on environmental performance and there is a significant relationship between management accounting and environmental strategy. Considering the importance of environmental performance, company managers should include strategic management accounting techniques as well as suitable environmental strategies in their plans.

  Keywords: Environmental Performance, Strategic Management Accounting, Environmental Strategies
 • mehrnoosh ebrahimi, Zohreh Hajiha *, farhad hanifi, shadi shahverdiani Pages 201-219

  The use of traditional variables and patterns in explaining the factors affecting the management of real and accrued earnings has faced many challenges in the literature. This article tries to fill this gap by considering different variables in the context of traditional and new theories and by using Bayesian econometrics and panel data related to 131 listed companies during the period 1380-1388. First, the determinants of real and accrued earnings management are explained theoretically, then using the "Bayesian model averaging" method; The profit management model is estimated and after calculating the variables, its effect on price manipulation is determined. Based on the results, both real profit management and accrual management have a significant effect on price manipulation in both high and low price manipulation business cycles. It has an asset index.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  Keywords: Real Profit Management, Accrued Profit Management, Price Manipulation, Business Model, Markov Switching
 • Masoud khoshmohammadi, javad ramazani *, javad ebrahimian, mehdi khalilpour, ali fallah Pages 221-234

  For this purpose, in this article, the effective factors on the financial reporting of managers based on the acute inflationary economy in line with the continuation of the activities of Tehran Stock Exchange companies have been tried based on the opinions of experts in the form of available and targeted sampling, which is 11 people. Determined to be modeled through interviews, in the form of foundational data theory. The results of the research showed that the main influencing factors are that the causal variables include managerial driving factors that include managers' behavioral and cognitive factors, managers' business intelligence factors, managers' communication factors, managerial organizational factors and environmental driving factors that include social networks, communication with industry, environmental monitoring, intervening variables include government policies and laws, government support, control of macroeconomic variables by the government, and financial and administrative facilitation. Background variables include the use of new financial technology that includes internet social networks, new financial technologies, the use of new methods that include competitiveness, social responsibilities including environmental issues and branding, product accreditation and Services and pricing. Strategic variables include identification of potential points, adaptability to peripheral developments, risk-taking, market knowledge and financial standardization, and impact variables include the development of participation of shareholders and beneficiaries, profitability and increase in market share.

  Keywords: Financial reporting, Acute inflationary economy, Continuity of activity, Grounded theory, Model
 • ABBAS ZAKIZADED, Sina Khordyar *, fazel MOHAMMADI NODE, Ayub Ahmadi Musa Abad Pages 235-245

  he role of auditors is to add credibility to financial information and reduce the risk of management manipulation or concealment. It is very important that auditors are independent of the company's management. In practice, however, different circumstances can pose a potential threat to the auditor's independence and, consequently, the quality of the audit. One of these threats is the employment of a previous auditor or the Employer's loyalty to the auditor. So far, relatively little research has been done in this area. Therefore, the present study for the first time optimized the level of audit quality in the face of customer loyalty by using the algorithm (PSO) with a sample of 87 companies listed on the Tehran Stock Exchange. The results showed that in each group of Employer loyalty and nonloyalty, no difference was observed in the level of audit quality. In fact, the use of particle aggregation algorithm in this study showed that audit quality has optimal coefficients in both groups and auditor independence, which is one of the basic components of audit performance is not affected by the decisions to appoint an auditor by management

  Keywords: audit quality, Client loyalty, PSO Algorithm
 • Ramin Jafari Alamdari, ghodratallah talebnia *, HamidReza Vakilifard Pages 247-257

  Financial reporting is critical to providing the information needed by users, especially corporate executives, and it is considered as an effective information tool in the management, organization and planning of an organization.
  Since most of the information needed by managers is provided through financial reports provided by financial managers, providing relevant (reliably) human resources reports, including information that employs managers in the recruitment, assessment and management of resources Human, as well as human resource strategies, so Increasing the level of ability of financial managers to provide and supply information for managers in the field of human resources. On the other hand, this ability depends on the knowledge and skills as well as the power and motivation of using this knowledge and skill. The statistical population of the research is the companies accepted in the Tehran Stock Exchange. The sample of 89 corporate financial managers was selected as the sample. The meta-cognitive factors were extracted from the future development of HR reporting and analyzed using the statistical software PLS and the fuzzy model (LAT). Analysis has been made. The findings show that all meta-cognitive factors and empowerment of financial managers have a significant relationship with the future development of HR reporting.

  Keywords: Metacognition, Metacognitive Testing, Human Resources Accounting, Human Resources Reporting
 • vahed azari, bahram hemmati *, mahdi moradzadehfard, Seyed Hosein Hoseiny Pages 259-273

  The increase in the intertwining of the global economy and the complexity of business has caused the selection of partners to be not only suitable with criteria such as resources and financial results, but a range of criteria that focus on aspects of the partners' culture or insight have become the focus of the partners' attention. The present study was compiled with the aim of explaining the relationship between ethical compatibility and reliability of partners with the mediation of inter-organizational coordination on the success of the merger of audit firms. This research is practical in terms of purpose and survey type in terms of data collection method. The subject area of this research is in the field of accounting behavioral research. The statistical population of the research is all official accountants working in the accounting and auditing profession in 2022. The sampling method was random and finally 390 people completed the research questionnaires. Descriptive statistics of mean and standard deviation and inferential statistics of structural equations were used to analyze the data.The results of the hypothesis test using structural equation modeling using the partial least square method show that ethical compatibility and reliability of partners have a positive and meaningful relationship with inter-organizational coordination and inter-organizational coordination also has a positive and significant relationship with success in the merging of firms. Also, familiarity with the audit services market does not moderate the relationship between inter-organizational coordination and success in the merging of firms.

  Keywords: ethical compatibility, reliability, inter-organizational coordination, familiarity with the market of audit services, success in the merging of audit firms
 • hani shamiri, Javad Moradi *, allah karam salehi Pages 275-290

  The purpose of this study is to investigate the effect of improving the efficiency of the cost price system by using appropriate and updated techniques on organizational goals, including: improving accountability, operational budgeting capability and improving information transparency, improving managers' decision-making, efficiency and improving effectiveness. . The organization under study is the Agricultural Research, Education and Promotion Organization. For this purpose, a questionnaire consisting of 77 questions in the form of the dimensions of McKinsey's Haft S model was distributed to a sample of 403 managers and experts of the studied organization to obtain information and by using structural equation modeling with the approach Partial least squares (PLS) analysis was performed. The results indicate that from the point of view of the managers and employees of the Agricultural Education, Promotion and Research Organization, increasing the efficiency of the cost system has led to improved responsiveness, increased operational budgeting capabilities and improved information transparency, improved decision-making by managers, improved efficiency and Improving effectiveness in the organization will be studied.

  Keywords: Evaluating, the effectiveness, of cost, system information
 • emran bameri, mohammadreza shurvarzi *, zahra noori tupkanloo _ Pages 291-304

  Internal auditing is still an emerging profession. Internal audit plays an important role in helping organizations to achieve their goals and protect their assets. In addition, internal audit has become a critical management tool to achieve effective control in organizations. Internal audit is recognized as one of the keys to corporate governance, whose role has evolved over time. The evolution in Iran's economic environment, especially in recent years, has caused more attention to be paid to corporate governance as a supervisory mechanism, one of the pillars of which is the internal audit unit, and it plays a decisive role in financial reporting and the validity of financial statements. The main purpose of this research is to examine and explain the relationship between internal audit and the quality of accruals as a representative of the quality of financial reporting in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The time period of this research is between 2007 and 2016, which includes two periods, 5 years before the requirement of internal audit and 5 years after that for companies admitted to the Tehran Stock Exchange, which is done using multivariate regression analysis method. In this research, the model of Kohlbeck and Warfield (2008) was used to measure the quality of accruals and the data of 109 companies were used to test the hypothesis. The results of the coefficients from the hypothesis test showed that the implementation of internal audit had a significant and negative impact on the quality of accruals.

  Keywords: internal audit performance, quality of accruals, quality of financial reporting
 • khadije saberi, Fatemeh Sarraf *, Bahman Banimahd, Mohsen Hamidian Pages 305-322

  In today's societies, auditors are professionally engaged in various and wide sectors of financial fields.Each auditor chooses a specific political ideology based on his culture and beliefs.Professionalism, along with different ideologies, can reduce organizational professional conflicts and cause them to occur and intensify.In this article, the role of political ideology and professionalism of auditors on professional conflict has been investigated.The statistical population of this research includes 314 auditors working in the audit organization and other audit institutions, and the required data were collected using three standardized questionnaires and analyzed from the structural equation model using SPSS22 and LISR8.8 statistical software.The findings indicate that auditors with conservative political ideology have a negative and inverse effect on professionalism. But the auditors of liberalism political ideology have a positive and direct effect on professionalism.In the event that conservative political ideology and liberalism do not have any effect on organizational professional conflict. And auditors' professionalism has a positive and significant effect on organizational professional conflict

  Keywords: political ideology, professionalism, organizational professional conflict of auditors
 • faramarz khakbazian, Mohammadreza Mehrabanpour *, Zohreh Hajiha Pages 323-340

  The purpose of this study is to analyze the content and assess the readability and understandability of public sector accounting standards in Iran, which is useful in assessing the need to improve the development and application of public sector accounting standards and thus improve financial reporting and monitoring public sector performance. The present research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of implementation and has been done by content analysis method. In order to find the answers to the research questions, it was necessary to measure readability and understandability, so for this type of measurement and determining the degree of difficulty, The Close Flash and Close Indicators Method was implemented, which based on this method, the texts of 16 Public Sector Accounting Standards were examined. The statistical sample was randomly selected by selecting three hundred word texts from the first, middle and last sections of each standard. The tool used in this research is a researcher-made test with a number of blanks of standard texts by selecting a simple random sample from each group. To perform the Flash / Diani method, after counting the number of sentences and syllables in each sample, the Flash score of each sample was in accordance with the readability index and the ability to understand Flash / Diani, which was localized in Persian language texts. The findings showed that according to the method of measuring the readability of Flash, most public sector accounting standards are very difficult in terms of readability and

  Keywords: Public Sector Accounting Standards, Legibility, Tax Evasion, Tax effort, Tax Capacity