فهرست مطالب

فرهنگ ایلام - پیاپی 64-65 (پاییز و زمستان 1398)
 • پیاپی 64-65 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی هاشمی*، یارمحمد قاسمی صفحات 7-33

  امروزه در حالی که اغلب مطالب درباره تحلیل های کیفی از یک دیدگاه نظری نوشته شده اند و بیشتر جنبه نظری دارند تا عملی، باید گفت که اغلب تازه کارها و حتی محققان دارای تجربه بیشتر با «نحوه» انجام تحلیل کیفی دست به گریبان هستند؛ به نحوی که توانایی پیاده سازی آموخته های نظری خود و انجام یک تحقیق ب را ه صورت عملی ندارند؛ بنابراین نیاز به راهنمای انجام پژوهش به صورت عملی و گام به گام به شدت احساس می شود. در این مقاله، مراحل مختلف انجام پژوهش به روش تحلیل تماتیک به صورت یک راهنمای گام به گام ارایه شده است. مبنای این کار، مقاله «انجام پژوهش به روش تحلیل تماتیک: راهنمای عملی و گام به گام برای یادگیری و آموزش پژوهشگران» ماگویره و دلاهانت بود که سعی شد با تغییر و تحولات لازم با فضای پژوهشی و درک فضایی پژوهشگران داخلی انطباق بیشتری بیابد. در نهایت این راهنمای عملی و گام به گام با یک نمونه کار عملی توسط نگارندگان تکمیل شد.

  کلیدواژگان: تم، تحلیل تماتیک، روش های کیفی، آموزش عملی
 • ابراهیم یعقوبی*، خداکرم مظاهری، سیاوش یاری صفحات 34-53

  والیان فیلی یکی از سلسله های محلی ایران است که در لرستان پیشکوه و پشتکوه حکمرانی داشتند. در روزگار سلطنت قاجاریه قلمرو والیگری آنان صرفا به قسمت کوچکی از این ناحیه به نام پشتکوه محدود گردید و با عنوان «والیان فیلی پشتکوه» مشهور شدند. یکی از نکات مبهم در مورد والیان فیلی پشتکوه، حدود و ثغور قلمرو حکومت محلی آنهاست؛ به ویژه اینکه واکاوی نوشته های دهه های اخیر نشان می دهد که علاقه ای نسبی در میان محققان معاصر در راستای برابرسازی قلمرو «پشتکوه» با حوزه «استان ایلام» شکل گرفته است؛ در واقع در این پژوهش ها نوعی بی توجهی نسبت به واقعیات تاریخی دیده می شود. در نوشتار حاضر از طریق بازخوانی و بررسی منابع تاریخی تلاش شد تصویر روشنی از قلمرو والیان فیلی پشتکوه ترسیم شود. نتایج پژوهش حاکی از این است که حوزه طبیعی پشتکوه شامل مناطق جنوب، جنوب غرب، غرب و شمال غرب کبیرکوه بوده که با توجه به ضرورت های سیاسی تاریخی دوره قاجار، به قلمرو جغرافیای سیاسی والیان تبدیل شده است. پشتکوه محدود به قسمت هایی از استان ایلام بوده و تمام حوزه این استان را در بر نمی گرفته است؛ پس نباید استان ایلام را با پشتکوه برابر دانست؛ در واقع، پنداشت برابر دانستن پشتکوه با حوزه استان ایلام از عدم آگاهی محققان معاصر سرچشمه می گیرد.

  کلیدواژگان: والیان فیلی، پشتکوه، قاجار، جغرافیای سیاسی، کبیرکوه
 • کبری هواسی*، زینب بختیاری، محمدجواد فلاح صفحات 54-74

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی انجام شد و سوال اصلی آن نیز در همین راستا تنظیم گردید. جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان و طلاب حوزه علمیه فاطمه زهرای اطهر (س) شهر ایلام تشکیل دادند که در زمان پژوهش 100 نفر بودند؛ بنابراین نمونه گیری به روش سرشماری انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی می باشد. برای سنجش متغیر هوش اخلاقی از پرسشنامه لنیک و کیل (2005) و برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه استاندارد پادسکاف و همکاران (1990) استفاده گردید. برای تعیین روایی هر دو پرسشنامه نیز از روایی سازه به کمک تحلیل عاملی تاییدی با کمک نرم افزار ایموس و برای محاسبه پایایی آنها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار به دست آمده برای پرسشنامه هوش اخلاقی، 911/0 و برای رفتار شهروندی، 802/0 بود. تجزیه و تحلیل داده ها نیز از طریق تحلیل عاملی تاییدی به کمک نرم افزار Amos انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که هوش اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی، تاثیر مثبت و معناداری به میزان 580/0 دارد.

  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، رفتار شهروند سازمانی، کارکنان، شهر ایلام
 • شمس الدین رضایی* صفحات 75-96

  اوقات فراغت و نحوه گذران آن از جمله مفاهیم نوینی است که با پیدا شدن انواع تکنولوژی و پیشرفت صنعت در زندگی مردم معنای واقعی خود را یافته است. این پژوهش که با هدف بررسی نحوه گذران اوقات فراغت اساتید، دانشجویان و کارکنان زن دانشگاه ایلام با تاکید بر فعالیت های بدنی و ورزش انجام شده، توصیفی- تحلیلی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، میدانی است. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید، دانشجویان و کارکنان زن دانشگاه ایلام می باشد که 362 نفر از آنها با استفاده از جدول مورگان و روش طبقه ای، به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ (89/0) تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و درصدهای ستونی) و آمار استنباطی (ANOVA، LSD و کروسکال والیس) استفاده گردید (05/0p<). نتایج تحقیق نشان داد که در میان فعالیت های مربوط به گذران اوقات فراغت، استفاده از موبایل در هر سه گروه، مهمترین فعالیت بود و فعالیت های بدنی و ورزش در بین اساتید، دانشجویان و کارکنان به ترتیب در اولویت های نهم، هفتم و هشتم قرار داشت. بررسی روابط بین متغیرها نیز نشان داد که بین متوسط درآمد، سن و تحصیلات با میزان ورزش کردن و اوقات فراغت در میان سه گروه، تفاوت معناداری وجود دارد. فعالیت های غیرحرکتی مانند استفاده از موبایل سهم عمده ای از ساعات فراغت را به خود اختصاص داده است و ورزش در این میان، جایگاه مطلوبی ندارد.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت، ورزش و فعالیت بدنی، دانشگاه ایلام
 • ابراهیم معمری*، علی مسلمی، محمدرضا زندمقدم صفحات 97-119

  سالانه میلیون ها گردشگر از مکان های تاریخی مربوط به جنگ در سراسر دنیا بازدید می کنند و پیش بینی شده است گردشگری جنگ در قرن 21 نه تنها یک زیرمجموعه مهم در گردشگری تلخ خواهد بود، بلکه خود تبدیل به یکی از انواع پرطرفدار گردشگری در جهان خواهد شد. این نوع گردشگری از جمله فعالیت های خدماتی است که در سال های اخیر با سرعت زیادی توسعه یافته است. ایران ظرفیت های زیادی در زمینه گردشگری دفاع مقدس دارد و در حال حاضر میراث جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران از جمله مهمترین این پتانسیل هاست. پژوهش حاضر با هدف تحلیل داده ها و اطلاعات زیرساخت های گردشگری در شهرستان های استان مرزی ایلام انجام شد که آمار و ارقام آن از سالنامه آماری سال 1395 استخراج گردید. برای اولویت بندی از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی (WASPAS) در محیط نرم افزار صفحه گسترده Excel و به منظور ترسیم نقشه توزیع فضایی زیرساخت های گردشگری استان ایلام از نرم افزار Arc GIS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در اولویت بندی شهرستان های استان ایلام از لحاظ برخورداری از زیرساخت های گردشگری دفاع مقدس، شهرستان ایلام با امتیاز 0٫612 و شهرستان مهران با امتیاز 0٫307 به ترتیب در رتبه اول و دوم هستند و شرایط مناسبی برای پذیرش کاروان های راهیان نور دارند. شهرستان های ملکشاهی و سیروان نیز به ترتیب با امتیازهای 0٫039 و 0٫031 در رتبه نهم و دهم قرار دارند؛ لذا نتایج پژوهش بر توجه ویژه مسیولین استانی و تصمیم گیرندگان در جهت ایجاد زیرساخت ها و شرایط مناسب برای گردشگری دفاع مقدس در این مناطق تاکید می کند.

  کلیدواژگان: گردشگری، دفاع مقدس، زیرساخت ها، مناطق مرزی، استان ایلام
 • نادر شوهانی*، محمد شوهانی، سارا شوهانی صفحات 120-149

  رشد بی سابقه جمعیت و نیروی کار شهری، یکی از جنبه های نگران کننده توسعه از دهه 1950 به بعد بوده است. ناتوانی در تامین اشتغال پایدار برای نیروی کار فزاینده، یکی از مستحکم ترین موانع در مقابل تحولات اقتصادی و اجتماعی در شهرهای کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. در شهر ایلام بیکاری، مسیله عمده و مشکل بزرگی است که هر ساله با توجه به افزایش جمعیت نیازمند توجه ویژه ای می باشد. این شهر به دلیل مرکزیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استان هر ساله شاهد خیل عظیم مهاجران از اقصی نقاط استان است و بر تعداد افراد جویای کار و نیازمند فرصت های شغلی آن افزوده می شود که در صورت عدم برنامه ریزی و سرمایه گذاری های بزرگ جهت اشتغال سالم آنان، شاهد گسترش طبیعی مشاغل غیررسمی و بی قاعده در شهر خواهیم بود. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و مطالعه آن، مبتنی بر عملیات میدانی (مشاهده مستقیم، تکمیل پرسشنامه های مختلف) و بهره گیری از اسناد و مدارک موجود است. جامعه آماری تحقیق (n) شامل کلیه شاغلان در بخش غیررسمی شهر ایلام می باشد و حجم نمونه (N) طبق فرمول کوکران، به تعداد 383 مورد برآورد گردید. شیوه نمونه گیری، تصادفی خوشه ای و چندمرحله ای از مناطق مرکزی شهر ایلام است. برای بررسی روایی و پایایی تحقیق از شیوه روایی صوری و محتوایی و روش بازآزمایی پرسشنامه استفاده شد که ضریب پایایی آن، 82 درصد به دست آمد. یافته های تحقیق نشان داد که فقدان اشتغال رسمی و عدم سرمایه کافی و تحصیلات مناسب، سبب افزایش شاغلان بخش اقتصاد غیررسمی در شهر ایلام شده است. مهاجرت های روستا- شهری نیز نقش بسزایی در گسترش و ایجاد این بخش از اقتصاد دارد. محل سکونت اکثر شاغلان در بخش غیررسمی شهر ایلام هم مناطق حاشیه نشین و فقیرنشین است.

  کلیدواژگان: مهاجرت، شغل غیررسمی، اقتصاد غیررسمی، اقتصاد شهری، ایلام
 • علی حسن سهراب نژاد*، حنا شکری صفحات 150-177

  در آثار هر شاعری مضامین ادبی، سیاسی، اجتماعی و عرفانی به چشم می خورد که بازخورد مسایل جامعه و اندیشه آن شاعر است. جلیل صفربیگی از شاعران مطرح و توانای ایلامی معاصر است که در شعر خود مضامین متنوع اجتماعی، عاشقانه و آیینی را  به کار گرفته است. تحقیق و پژوهش در این مضامین باعث شناخت بهتر فرهنگ، اعتقادات و زندگی اجتماعی مردم ایلام می شود. در این مقاله مهمترین مضامین شعری جلیل صفربیگی با تکیه بر مجموعه «الیمایس» که مشتمل بر رباعیات، اشعار سپید، غزلیات و دوبیتی هاست، با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی و روش کتابخانه ای بررسی شد که نتایج آن نشان می دهد صفربیگی به عشق و مسایل اجتماعی از قبیل فقر، اختلاف طبقاتی و نبود حس نوع دوستی اشاره فراوان داشته است. در بخش رباعیات بیشترین مضمون های شعری به ترتیب عبارتند از: عشق و مشکلات اجتماعی از قبیل فقر و وضعیت بد اقتصادی جامعه، شعر آیینی و توجه به طبیعت، بخصوص خشکسالی و نابودی جنگل های بلوط. صفربیگی در رباعیاتش دیدگاهی منفی و ناامیدانه به مسایل و زندگی دارد که در اشعار سپیدش کمرنگ می شود. مضامین به کار رفته در اشعار سپید صفربیگی از قبیل همان مضامین قبلی است. غزلیات و دوبیتی های او نیز بیشتر عاشقانه هستند. در کل می توان گفت مضامین عمده شعر او، اجتماعی، آیینی و طبیعت گرایانه است.

  کلیدواژگان: شعر ایلام، جلیل صفربیگی، الیماس، مضامین شعری
 • علیرضا شوهانی*، مهناز حاتمی صفحات 178-198

  از مهمترین درون مایه های شعر آیینی ایلام پرداختن به مدح و منقبت ایمه اطهار (علیهم السلام) است. بسیاری از شاعران معاصر ایلامی به سبب گرایش به مذهب تشیع، همواره عشق و ارادت خود را به معصومین (علیهم السلام) در لابه لای اشعارشان به زیبایی منعکس کرده اند. در این میان عرض ارادت و اظهار ادب به پیشگاه امام هشتم (ع) نمود چشمگیری داشته است. شاعران رضوی سرای ایلامی بارگاه نورانی آن امام همام را ملجا آلام درونی خود یافته و با دیدی نوستالژیک از آن یاد کرده اند. گاه آن حضرت را به شفاعت خوانده و گاه آرزوی زیارت آستانش را در دل نشانده اند، گاه در غم شهادتش نالیده و گاه از فرخندگی میلادش به خود بالیده اند و بدین گونه در اثبات حقانیت و ولایت و بیان ارزش های والای امام، شعر خود را به زیور مدح ایشان آراسته اند. در این مقاله نگاه این شاعران به آن امام همام با بررسی هفده مجموعه شعری به شیوه توصیفی- تحلیلی واکاوی شد. از یافته ‎های تحقیق حاضر آن است که مهمترین شاخصه شعری در بیان مضامین رضوی در شعر شاعران ایلامی وجود بعد نوستالوژیک است که توانسته است اشتیاق شاعران به زیارت امام و غم دوری و غربت از آستان مقدس آن حضرت را به خوبی تداعی کند.

  کلیدواژگان: شعر ایلام، شعر آیینی، امام رضا (ع)، نوستالژی
 • صادق فیض اللهی*، بهزاد لطیفیان، حمدالله نوروزی صفحات 199-223

  این تحقیق که با هدف بررسی و انتخاب استراتژی بهینه برای شهرداری ایلام با بهره گیری از مدل ترکیبی SWOT-ANP تدوین شد از نوع توصیفی- تحلیلی و بر مبنای هدف، کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه و جامعه آماری تحقیق متشکل از 49 نفر از خبرگان و صاحبنظران در شهرداری ایلام است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل ترکیبی SWOT-ANP استفاده شد. در فرایند تحلیل و انتخاب استراتژی بهینه برای شهرداری ایلام از روش ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) استفاده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، مجموع نمرات نهایی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها در شهرداری ایلام برابر با 60/1 است که این عدد فاصله زیادی تا میانگین مورد نظر (5/2) دارد. این امر نشان می دهد که شهرداری ایلام شرایط مناسب درونی ندارد؛ به طوری که از نظر عوامل داخلی و خارجی دچار ضعف است؛ همچنین نتایج نشان داد که استراتژی  SO بیشترین وزن را دارد و به عنوان بهترین استراتژی فعالیت و تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی برای همکاری در توسعه فضای عمران شهری و وجود زمینه مناسب برای سرمایه گذاران در شهر ایلام مانند تردد زوار در شهر ایلام و نزدیکی به مرز مهران انتخاب می شود.

  کلیدواژگان: استراتژی بهینه، مدل ترکیبی، SWOT، شهرداری ایلام
 • فریبا پروانه*، رضا حقیقی صفحات 224-246

  تاریخ پوشاک بخشی از تاریخ تمدن است که از تحولات، شکل و فرم لباس از زمان های دور تاکنون گفتگو می کند. این پژوهش که با هدف بررسی و تحلیل مردم شناختی پوشاک بانوان ایلامی در دوران معاصر انجام شده است، چارچوب مفهومی آن مبتنی بر مفاهیم نظریات اندیشمندان دو مکتب کارکردگرایی و اشاعه می باشد. روش پژوهش در این مقاله کیفی بوده و اطلاعات آن با استفاده از دو روش کتابخانه ای و مشاهده میدانی و با استفاده از تکنیک مصاحبه و فیش برداری گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان داد که  مولفه های تاثیرگذار بر پوشاک بانوان ایلامی، عبارتند از: فعالیت اجتماعی، گذشت زمان و تغییرات سیاسی، شرایط اقلیمی و جغرافیایی، اعتقادات و باورهای فرهنگی و مذهبی جامعه، منزلت اجتماعی، قومیت و نحوه معیشت که در این میان، مهمترین مولفه تاثیرگذار بر روی پوشاک این قشر از جامعه، اعتقادات و باورهایی است که ریشه در سنن پیشینیان دارد. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که با تغییر زمان و تکنولوژی، پوشاک و زیورآلات دستخوش تغییر شده و کارکردها و نمادهای سنتی آن هم تحت تاثیر فرهنگ غالب دچار تحول گردیده است. پیشنهاد می شود به منظور آشنایی نسل جدید با این گنجینه باارزش (پوشاک) پژوهش هایی نیز در زمینه پوشاک سنتی مردان و کودکان اقوام مختلف ایرانی انجام پذیرد.

  کلیدواژگان: ایلام، تحلیل مردم شناختی، پوشاک بانوان، باورها
|
 • Ali Hashemi *, Yarmohammad Ghasemi Pages 7-33

  Even though today much has been written about qualitative analysis from a theoretical perspective, it can be said that often novice, and even more experienced researchers, grapple with the ‘how’ of qualitative analysis so that they are not able to implement their theoretical knowledge and doing a research work practically. Therefore, it is strongly felt that the need for a guide to conduct research is practical and step-by-step. In this paper, the writers try to present the various stages of research through thematic analysis as a step-by-step guide. The basis of this work was the "Doing a Thematic Analysis: A Practical, Step-by-Step Guide for Learning and Teaching Scholars" co-author article by "Moira Maguire & Brid Delahunt", which has sought to adapt to the space of research and spatial understanding of domestic researchers by making the necessary changes, and with appropriate adjustments and completions. Finally, this practical and step-by-step guide has been completed with a practical work sample by the writers.

  Keywords: theme, Thematic Analysis, Qualitative methods, Practical Training
 • Ebrahim Yaghobi *, Khodakaram Mazaheri, Siavash Yari Pages 34-53

  Feili governors are among the local dynasties in Iran who ruled in the area of Feili Lorestan. The territory of their reign was limited to a small part of the area called Poshtekooh, during the Qajar age and became known as the “Feili governors of the Poshtekooh. One of the ambiguous points about of this local dynasty, is the extent of their local government, especially as by investigate of the writings of recent decades, we find that the relative interest among contemporary scholars has been shaped to equalization of Poshtekooh “with Ilam province. In fact there is a kind of neglecting historical facts. This paper is a document-based research, conducting a review of historical sources, to illustrate a clear picture of the territory of the Feili governors. The study of historical sources of this period indicates that the natural area of Poshtekooh, became the political territory of governors, given the historical political imperatives of Qajar period. Poshtekooh is limited to parts of Ilam province and does not include the whole area of this province; therefore, Ilam province cannot be compared to Poshtekooh. In fact, this kind of thinking originates from the lack of knowledge among contemporary scholars.

  Keywords: Feili governors, Poshtekooh, Qajar, political geographic territory, Kabirkooh
 • Kobra Havasi *, Zaenab Bakhtiari, Mohamadjavad Flah Pages 54-74

  The aim of the study is to examine the effect of Moral intelligence on the organizational citizenship behavior and its main question was set in the same direction. The statistical population of the study consisted of all the staff and students of the Fatemeh Zohra Athar Branch (PBUH) in Ilam city. Accordingly vacate sample is kind-sort census. The study is applied research and data collection is a descriptive and survey method. Lennick & Kiel’s questionnaire was used to measure Moral intelligence and Podsakoff et al standard questionnaire was used to measure organizational citizenship behavior. To determine the reliability of both questionnaires of construction reliability, it used the confirmatory factor analysis by Amos software and Cronbach alpha test to calculate their validity that the value of Moral intelligence questionnaire was 0/911 and the organizational citizenship behavior was 0/802. The confirmatory factor analysis by Amos Software was used to analyze the data. The results indicated that Moral intelligence had a positive and significant effect on organizational citizenship behavior by the rate of 0/580.

  Keywords: Moral Intelligence, organizational citizenship behavior, staff, Ilam City
 • Shamseddin Rezaei* Pages 75-96

  Nowadays, there are some new concepts such as leisure time and how to spend it having found their true meaning with the advent of various types of technology and industry advancement in the people’s lives. Hence, the aim of this research was to study spending the leisure time with emphasis on physical activities and sport at Ilam University. This study is descriptive and a kind of field study. The statistical society includes female professors, students, and the staffs of Ilam University, among whom 362 were selected through stratified sampling using Morgan’s table. The data was collected by using a questionnaire whose Cranach’s alpha reliability was determined (Ra= 0.89). For data analysis we used descriptive statistical method (the mean, standards deviation and distribution tables), and in inferential statistics (Kruskal-Wallis, ANOVA and LSD test) (p<0 0.05). The findings showed that among leisure activities, using mobile in all three groups was the most important activity in leisure time and physical activities and sport were in ninth, seventh and eighth priority among professors, students and staffs; in other words, investigation about relationship between variables indicates that there is a significant difference between income average, age and education level with the rate of sport and leisure time in all three groups. Static actions like using mobile and chat have a major role in women leisure time, and sport doesn’t have a favorable position. Also, the existing difference in the ways of spending leisure time depends on the amount of income, age, marriage, interest, and social differences.

  Keywords: leisure time, sport, physical activities, Ilam University
 • Ebrahim Moammeri *, Ali Moslemi, Mohammadreza Zandmoghadam Pages 97-119

  Millions of tourists visit the historic sites of war around the world every year, and predicted that war tourism in the 21st century will not only be a major subset of bitter tourism but also become one of the most popular types of tourism The movement of war is a service activity that has been developing rapidly in recent years. Meanwhile, Iran has many potentialities in war tourism, which is the legacy of Iraq's imposed war against Iran, the most important potential of war tourism in Iran. To analyze the data on the tourism infrastructure of the Holy Defense in the province of Ilam, extracted from the Statistical Yearbook of 1395, the combined multi-criteria decision-making techniques (WASPAS) in the software environment of the Excel spreadsheet and thus in order to map the spatial distribution of Ilam tourism infrastructure, Arc GIS software has been used. The results of the study show that according to the criteria for prioritizing the cities of Ilam province in terms of the tourism infrastructure of the Holy Defense, Ilam city with a score of 0.612 and Mehran with a score of 0.307 have respectively the first and second ranks are in the possession of infrastructure and have good conditions for the lure, especially the light path. Maleshahi and Sirvan cities with points (0.039) and (0.031) are ranked ninth and tenth respectively and are in very unfavorable conditions in terms of tourist encroachment, which should be considered by authorities and Provincial Land administrations are located in order to prioritize planning in future policies.

  Keywords: Tourism, Sacred Defense, infrastructures border areas, Ilam province
 • Nader Shohani *, Mohammad Shouhani, Sara Shohani Pages 120-149

  One of the most worrying aspects of the development of the 1950s is the unprecedented growth of urban and urban labor force growth. The inability of countries to provide sustainable employment for an ever-growing workforce is one of the strongest barriers to economic and social change in cities in developing countries. In the city of Ilam, unemployment is a major problem that each year due to the population increase needs special attention. The city of Ilam, due to the political, economic and social center of the province every year, witnesses the massive formation of immigrants from different regions of the province, and therefore the number of people needing recruiting opportunities are being added and if there is no planning and large investments for a healthy employment of the urban laborer in Ilam, there will be a natural expansion of informal and alien activities in the city. The research method is descriptive-analytical and cluster study based on field operations (direct observation, completion of various questionnaires) and use of existing documents. The statistical population of the research (n) is 100,000 people. According to Cochran's formula, the sample size (N) is estimated to be 390. The classic random sampling method is one of the central areas of the city of Ilam. To assess the validity and reliability of the study, face-to-face and content validity method and re-test method were used and the reliability coefficient was 82%.The results of the research show that the lack of formal recruitment and lack of adequate capital and appropriate education has led to an increase in the staff of the non-governmental sector of the economic district of Ilam, as well as rural towns, which play an important role in the development and creation of this sector of the economy. The majority of employees in the informal part of Ilam city are protected and impoverished areas of the city.

  Keywords: informal economy, Informal Employment, Immigration, Urban Economy
 • Ali Hassan Sohrabnejad *, Hana Shokri Pages 150-177

  In the works of each poet, there are various motifs such as literary, political, social and mystical themes which are the feedback of the issues of society and the thoughts of that poet. Jalil Safarbiqi, a contemporary poet in the province of Ilam, who, during his poetry, deals with the concepts and themes of various social, romantic poetry and rituals. Research on the poem's themes of the poets in the province of Ilam proves the culture and beliefs of the social life of the people of Ilam. The research in this poem is very important in the poetry of Ilam poets and its presentation to the audience. The purpose of this study was to investigate the poetic themes of Jalil Safarbeiqi, with the support of the collection of "Elimies", which was written in four forms of Quatrain, blank verse, Ghazal and Couplet, using descriptive-analytical method and library compilation. In the Quatrain section, most of the themes are love, and social problems, such as poverty and bad economic status of the community, ritual poetry and attention to nature, especially drought and the destruction of oak forests. Safarbeiqi in his quatrains has a negative and desperate view of things and life. In the blank poems of this collection, there are also themes like the previous ones, with the difference that there are fewer black and desperate colors. His lyrics and couplets are mostly romantic, and his poetry must be a social, ritualistic, and naturalistic poem.

  Keywords: Social motifs, nature, poetry of Ilam, Jalil Safarbaigi
 • Alireza Shohani *, Mahnaz Hatami Pages 178-198

  One of the most important features and elements of Ilam poetry is paying attention to the worship of the Imams in the form of ritual poetry. Ilami poets have always beautifully reflected their love and dedication to the infallible people due to their inherent orientation towards the Shi'a religion. Meanwhile, the widespread devotion to the advent of Imam Reza has been dramatic. The poet of Ilami, who found his luminous holy shrine Imam as his inner refuge, reminded him of nostalgia, sometimes he interceded, and sometimes he wished to pilgrimage his holy shrine. Sometimes he is saddened by his martyrdom, and sometimes he feels proud of his nativity. In this way, in proving the legitimacy, the apostolate and the high values of Imam, his poem was decorated with the ornament of his exaltation. This article seeks to study the image of this collection of poems by Ilami poets in a poetic mirror and in a descriptive-analytical way.

  Keywords: Ilam poetry, ritual poetry, Imam Reza, Nostalgic View, Pilgrimage
 • Sadegh Feizollahi *, Behzad Latifian, Hamdollah Nowrouzi Pages 199-223

  This research was designed to investigate and select the optimal strategy for the Ilam municipality using the SWOT-ANP combined model. The research method in this paper is descriptive-analytic and based on the objective purpose. The data gathering tool, the questionnaire and the statistical population of the study consist of 49 experts in Ilam municipality. A SWOT-ANP combination model was used to analyze the data. In the process of analyzing and selecting the optimal strategy for the Ilam municipality, the Internal Factor Assessment Matrix (IFE), external factor assessment matrix (EFE) were used. Based on the results obtained, the total scores of the strengths and weaknesses, the opportunity the threats in the Ilam municipality are equal to 1.60, which is far from the average (2.5). This suggests that the Ilam municipality does not have proper internal conditions, so that the municipality (Ilam) is weak in terms of internal and external factors. The results also showed that SO strategy has the highest weight and is considered as the best activity strategy and the willingness of private sector investors to cooperate in the development of urban space and the existence of suitable field for Ilam city investors such as Ilam city traffic and the proximity to Mehran border is selected.

  Keywords: Optimal Strategy, Hybrid Model, SWOT, Ilam Municipality
 • Fariba Parvaneh *, Reza Haghighi Pages 224-246

  History of clothing is part of the history of civilization dealing with the change, shape and form of clothing throughout the time. The current research is aiming at studying and anthropological analysis of Ilami women at contemporary times, and creating a theoretical aptitude for both functionalism and dissemination by using a conceptual framework for these people. The research method in this paper is qualitative ability and information gathering through two methods of library and field observations and using architectural methods of interviewing and taking notes. The findings of the study show that social activities, time pass and political change, climatic and geographic conditions, cultural and religious beliefs of society and social status, nationality and life methods, the influential component of this society clothing, beliefs and faith rooted in the traditions of the ancestors all affect the choice of clothing among women. The results of this study also shows that  change over time and technology manipulate clothing and jewelry and theirs traditional symbols altered by  dominant culture. It is suggested that in order to familiarize the new generation with this.