فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 16 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فهیمه باب الحوائجی، هدی عابدی*، ربابه منصورکیایی صفحات 5-36

  هدف از تحقیق حاضر شناسایی میزان انتقال میراث فرهنگی ناملموس در کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان های مورد مطالعه می باشد. در این تحقیق کلیه آثار ثبت شده از ایران در حوزه میراث فرهنگی ناملموس، یونسکو و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری به عنوان میراث فرهنگی ناملموس ایران تعریف شد. این موضوع ها شامل 5 حوزه اصلی و 78 موضوع فرعی می شوند. جامعه پژوهش حاضر را کلیه کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، تهران، اصفهان و همدان تشکیل می دهند. برای جمع آوری داده ها از سیاهه وارسی محقق ساخته که کارمندان معاونت پژوهشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تکمیل گردید استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحقیق پیمایشی توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. شاخص های پژوهش نشان می دهد که بیشترین سهم امانت منابع در حوزه میراث فرهنگی ناملموس با 3/25 درصد در سال 2006 بوده است و کمترین درصد از سهم امانت مربوط به سال 2014 با 12/1 درصد می باشد. موضوع ادبیات شفاهی با 43/52 درصد، معرق کاری روی چوب و قلم زنی با 5/14 درصد و طبیعت و سرگرمی با 82/8 درصد از مهم ترین موضوعات به امانت رفته از کل موضوع های مرتبط با میراث فرهنگی ناملموس در کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 5 استان مورد مطالعه بوده اند (2006- 2015میلادی). از میان 44 فعالیت "خدمات عمومی" اجرا شده در کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 5 استان مورد مطالعه، معرفی سرزمین با 43/8 درصد، قصه گویی با 57/7 درصد و نقاشی با 49/7 درصد بیشترین تاثیر را در جذب کاربران داشتند.

  کلیدواژگان: کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، میراث فرهنگی، میراث فرهنگی ناملموس
 • ابوالفضل اسدنیا*، عبدالاحد نبی اللهی صفحات 35-52

  هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب درسی تفکر و سبک زندگی در مقوله های خواندن و مطالعه است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر رویکرد پژوهش، کیفی است. جامعه آماری پژوهش کتاب درسی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم در سال 1397 است. برای رسیدن به محتوای پیام های کتاب در ارتباط با خواندن از تحلیل محتوا استفاده شد. کتاب به بطور کامل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و  مفاهیم مرتبط با خواندن استخراج و دسته بندی گردید. سپس این مفاهیم دسته بندی و از نظر سطح انتزاع به مقوله و زیرمقوله تبدیل شدند. نتایج نشان داد کتاب به لحاظ پرداختن به عناصر مطالعه و هدایت دانش آموز در جهت شیوه صحیح مطالعه عملکرد مطلوبی برخوردار است. اما آنچه که بیش از هر چیز به چشم می آید عدم توجه کتاب حاضر به بیان صریح و شفاف مزیت خواندن و نقش آن در داشتن تفکری صحیح است. همچنین کتاب دارای فعالیت هایی است که به طور مداوم دانش آموز را ترغیب به تفکر می کند اما در هیچ قسمت از کتاب راه پاسخ به سوالات را به دانش آموز معرفی نمی کند و تنها در قسمت طرح پژوهشی یکی از راه های جمع آوری اطلاعات را مراجعه به کتابخانه بیان می کند.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، سبک زندگی، تفکر، مطالعه، خواندن
 • غلام حسین کرمی*، حمید کریمی صفحات 55-82

  تلاش های گسترده در صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، تاکنون نتوانسته روند از دست رفتن این منابع ارزشمند را متوقف کند. در اینکه علت ناموفق بودن طرح های توسعه در این حوزه، بی توجهی به مردم و کنش گران مختلف مرتبط با منابع طبیعی است، تقریبا اتفاق نظر وجود دارد و شناخت راهبردها و الگوهای حفاظت و بهره برداری پایدار از آنها ضرورتی بنیادی و همچنان موضوع برجسته مجامع علمی توسعه روستایی و جوامع محلی است. دیر زمانی است که برای پاسخ گویی به این معضل جهانی، مدیریت مشارکتی و توانمندسازی بهره برداران و ذی نفعان مختلف و فراهم کردن شرایط درگیر شدن و حضور موثر و هدفمند مردم در افزایش کیفیت و اثربخشی برنامه های توسعه منابع طبیعی مورد تاکید است. توانمندسازی فرایندی است که افراد جامعه از نیازها و خواسته های خود آگاه شده، نوعی اعتماد به نفس و خوداتکایی را برای برطرف کردن آن نیازها به دست می آورند و از توانایی لازم برای تحقق هدف های خود برخوردار می شوند. این پژوهش به روش مرور هدفمند و تحلیلی، با ارایه سیر تحول در نسل های مختلف ارزشیابی، رابطه متقابل توانمندسازی و مشارکت مردم را توضیح داده است. سپس به عنوان موضوع اصلی پژوهش مفهوم و فلسفه، اصول و سطوح مدل ارزشیابی توانمندساز را تبیین نموده است. طبق نتایج، در مدل ارزشیابی توانمندساز برنامه های توسعه منابع طبیعی، قضاوت و ارزشگذاری فردی در خصوص نحوه اجرا و اثرات اقتصادی، اجتماعی پروژه، جای خود را به مدل گفت وگو، تعامل و هم اندیشی همه گروه های ذی نفع و مخاطب شامل طراحان و مجریان، ارزشیاب ها و جامعه هدف و میزبان می دهد. در این مدل مدیران و ارزشیابان برنامه ها، نه در نقش تصمیم گیر، بلکه در نقش تسهیل گر و توانمندساز عمل می کنند. بنابراین اجرای مدل ارزشیابی توانمندساز در برنامه های مدیریت منابع طبیعی به کاهش تضاد منافع، همگرایی منابع انسانی و افزایش انگیزه و علاقه کنشگران به راهبردهای پایداری منابع کمک می کند. همچنین مسیر پیشبرد برنامه ها را بر اساس خواست و نیاز مخاطبان تنظیم می نماید. با این حال مدل ارزشیابی توانمندساز دچار کاستی هایی نیز می باشد که بطور مختصر بدان اشاره شده است.

  کلیدواژگان: ارزشیابی توانمندساز، مدیریت مشارکتی، توانمندسازی، منابع طبیعی
 • کیوان الستی، مسعود افشار* صفحات 83-112

  برای تشریح ادعای لاکاتوش مبنی بر همکاری تاریخ علم و فلسفه علم، سه مرحله ی متفاوت را باید از هم تفکیک کرد. در مرحله اول فلاسفه علم بر حسب آنچه که مورخین، «تاریخ درونی علم«  می نامند، روش شناسی علم را می سازند و بر اساس همان روش شناسی، توضیحی عقلانی از رشد معرفت عینی ارایه خواهند داد. در مرحله دوم، تاریخ علم ابزاری خواهد شد که به وسیله آن می توان دو روش شناسی رقیب را ارزیابی و مقایسه کرد، و در مرحله سوم هر کدام از روش شناسی ها به یک تاریخ بیرونی تجربی نیز (که مکمل تاریخ درونی خواهد بود) نیاز خواهند داشت. تاریخ بیرونی مواردی را که تاریخ درونی قادر به بازسازی عقلانی آن نیست به صورت تاریخی، اجتماعی یا روان شناختی توضیح خواهد داد. در نتیجه چنین رویکردی، معقولیت تاریخ علم (یا به تعبیر لاکاتوش «تاریخ درونی علم») ملاکی برای ارزیابی میان روش شناسی های متفاوت (که توسط فلسفه علم تاکنون مطرح شده اند) قرار خواهد گرفت. این مقاله، رابطه میان تاریخ علم و فلسفه علم از منظر لاکاتوش را بهانه ای قرار می دهد تا به وسیله آن نسبت این نگاه با واقع گرایی (چه علمی و چه تاریخی) مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور ابتدا نقش فلسفه برای تاریخ از منظر لاکاتوش، و سپس نقش تاریخ در قضاوت میان فلسفه های متفاوت به تفصیل شرح داده می شود، در بخش بعد به انتقادات مهمی که به این دیدگاه وارد شده پرداخته خواهد شد و در نهایت بررسی می شود که چنین رویکردی به تاریخ (و همچنین فلسفه) علم چه تبعات (و مزایا و معایبی) برای نگاه واقع گرایانه خواهد داشت

  کلیدواژگان: تعامل فلسفه علم و تاریخ علم، لاکاتوش، تاریخ نگاری علم
 • رضا حافظی* صفحات 113-130

  ایران یکی از کشورهای دارنده منابع هیدروکربنی و بازیگر کلیدی تامین انرژی در جهان است. به عنوان یکی از اعضاء قدرتمند اوپک و دومین دارنده منابع اثبات شده گاز طبیعی در جهان سیاست گذاری انرژی در ایران همواره موردتوجه دولتمردان بوده است. با گسترش نگاه بلندمدت، نشر رویکردهای علمی آینده نگری در کشور و تدوین نقشه جامع علمی کشور نقش هر یک از حوزه های علوم و فناوری در توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران مورد اعتناء قرار گرفت. پس از بحران 1970 میلادی و شوک نفتی غرب، جهان و به ویژه در طرف تقاضای انرژی رویکرد نوینی به سیاست گذاری انرژی اتخاذ نمود. مفهوم امنیت انرژی در همان سال ها متولد شد و به دنبال افزایش تاب آوری سیستم های انرژی در کشورها بوده است. گره خوردگی مصرف انرژی و رشد اقتصادی، که برای کشورهای دارنده منابع سوخت فسیلی میزان همبستگی آن بیشتر از متوسط جهانی برآورد می شود، نگاه بلندمدت در حفظ و ارتقاء امنیت انرژی را برای ضمانت پایداری توسعه را مدنظر قرار داده است. در این مقاله قصد داریم به اختصار مفهوم امنیت انرژی را بررسی کرده و رابطه آن با توسعه پایدار کشورها را به بحث بگذاریم. همان طور که نشان دادیم، امنیت انرژی مفهومی پیچیده است که نیازمند ورود متخصصین و سیاست گذاران برای بومی سازی آن در مسیر اهداف کلان هر کشور است. لذا برای جمهوری اسلامی ایران نیز ورود به این عرصه بسیار حیاتی است و پیش بینی می شود در آینده نزدیک بیشتر مورد تفقد سیاست گذاران و تصمیم گیران صنایع انرژی کشور قرار گیرد.

  کلیدواژگان: امنیت انرژی، توسعه پایدار، ژئوپلیتیک، آینده نگاری، سیاست گذاری علم و فناوری
 • بهاره صفوی* صفحات 131-140

  دهه گذشته هر دو جنبه کاربردهای رسمی و مطالعات جدید، شاهد ظهور دیپلماسی علم بوده است. (لرد و توریکان [1] 2007، 2009). تعدادی از عوامل همچنان به این روند ادامه می دهند، اما مهم ترین آن ها که  بیشتر و بیشتر شناخته شده است ، چالش های عمده بین المللی در طبیعت و علم و کاربردهای آن به عنوان بخشی از علت و همچنین درمان است. در نتیجه، در حالی که بیشتر رژیم علمی بین المللی همچنان بر کشفیات تمرکز دارد، تقاضا (درخواست) برای ادغام همکاری علمی در روابط بین المللی افزایش می یابد. این مقاله یک مرور کلی از تحول دیپلماسی علمی طی دهه های گذشته (و فراتر از آن) با تمرکز ویژه ای بر پیشرفت های اخیر با نگاهی به جلو ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: دیپلماسی علم، تکامل، روابط بینالملل، همکاری علمی
|
 • Fahimeh Babolhavaeji, Hoda Abedi*, Robabeh Mansorkiyaee Pages 5-36

  The aim of this research is to determine the amount of intangible cultural heritage (ICH) transmission by means of the libraries of the Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adultsin the five studied provinces. Herein, intangible cultural heritagefields involve all the Iran's registered elementsby UNESCO as well as the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran as intangible cultural heritage list of the country.Those fields include 5 main issues and 78 side issues. Our research population consists of all the libraries of the Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adultsduring 2006-2015 in the following provinces: Tehran, Razavi Khorasan, Isfahan,East Azerbaijan and Hamadan. Data collection are performed through Researcher's checklist filled by the employees of the Vice- Chancellor in Research Affairs of Institute and Descriptive-survey research method is used for analyzing the data.Research indicators show that the largest share of library lending resources in the field of ICH (25/3 %) referred to 2006 while the smallest share (1/12 %) was in 2014. From the elements of ICH points of view, Oral literature with 52/4%, Mosaic on wood andEtching with 14/5% andNature and entertainment with 8/8% were the major subjects of library loan tables compared to other subjects. Among the 44 public services in the libraries of the Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults in the five provincesunder studied, introducing the landwith 8/4%, storytellingwith 7/6% and painting with 7/5% were the most attractive subjects for users.

  Keywords: library, Institute for the Intellectual Development of Children, Young Adults, Intangible Cultural Heritage, Iran
 • Abolfazl Asadnia *, Abdolahad Nabiolahi Pages 35-52

  The purpose of the present study is to analyze the content of a thinking and lifestyle textbook in reading and reading categories. The present study is applied in terms of purpose and qualitative in terms of research approach. The statistical population of the research is 7th grade Thinking and Lifestyle textbook in 1397. Content analysis was used to reach the content of book messages related to reading. The book was thoroughly analyzed and the concepts related to reading were extracted and categorized. These concepts were then categorized and subdivided into levels of abstraction. The results showed that the book performs well in terms of studying and guiding the student in the proper way of studying. But most of all, the present book's lack of attention to explicit and transparent expression is the advantage of reading and its role in having the right thinking. The book also has activities that constantly encourage the student to think, but in no part of the book does the student answer the questions, and only one part of the research project in the research project Information collection refers to visiting the library

  Keywords: content analysis, Lifestyle, thinking, Study, Reading
 • Gh.Hossein Karami *, Hamid Karimi Pages 55-82

  Extensive efforts to protect natural resources and environment have so far not been able to stop the process of losing these valuable resources. There is a great deal of consensus that the reason of development plans failure in this area is the disregard about various people and actors associated with natural resources. So understanding the conservation strategies and patterns and sustainable use of them is a fundamental necessity and is still a prominent theme of the rural development scientific association and local communities. To address this global dilemma, it’s been a long time that participatory management and empowering various users and stakeholders, and providing conditions for purposeful engagement of people in increase the quality and effectiveness of natural resource development programs has been emphasized. Empowerment is a process which individuals of community become aware of their needs and desires, gain a kind of confidence and self-reliance to meet those needs, and get the ability to fulfill their goals. This research, through a purposeful and analytical review, has described the evolution of different evaluation generations and the interrelationship of people’s empowerment and participation in enhancing programs efficiency. Then, as the main topic of the research, the concept and philosophy, principles and levels of the empowerment evaluation model have explained. According to the results, in the empowerment evaluation model of natural resource development plans, individual judgment and valuation toward how to run and socioeconomic impacts of the project is replaced by interaction, co-thinking and dialogue model among all stakeholders including designers, Executor, evaluator and host and target communities. In this model, program managers and evaluators behave not as decision makers but as facilitators and enablers. Therefore, implementing this model in natural resource management programs will help reduce conflicts of interest, converge human resources, and increase the actors’ motivation and interest in resource sustainability strategies. It also adjusts the direction of the advance program based on the audience's needs and desired. However, the empowerment evaluation model has also some shortcomings that are briefly mentioned.

  Keywords: Empowerment Evaluation, Participatory Management, Empowerment, Natural resources
 • Keyvan Alasti, Massoud Afshar* Pages 83-112

  The paper examines the relationship between the history of science and philosophy of science from Imre Lakatos' point of view. According to him, to narrate a history of science, historians need a Methodology proposed by a Philosopher of science. The Philosophical methodology determines the way we make history. The methodology enables a historian to present a rational historical story for rising today's science. So history cannot be written unless a historian choose a philosophy of science. For Lakatos, some of the historical constructions are better than others. The aim of a Philosophy of science is to reconstruct the history of science, in a way that it has the highest degree of rationality. In other words, the purpose of Lakatos' philosophy of science is to rational reconstruction of the history of science. In this paper, firstly, the role of philosophy of science for history of science, and secondly, the role of history of science in judging different philosophical methodologies, will be discussed. Finally, the implications of the Lakatos approach for scientific realism will be examined interaction between philosophy and history, Lakatos, Historiography of science

  Keywords: interaction between philosophy, history, Lakatos, Historiography of science
 • Reza Hafezi* Pages 113-130

  Iran owns large hydrocarbon resources and plays a significant role in the global energy market as a supplier. Since long-term planning and foresight studies, such as the comprehensive scientific map were developed, science and technology development became a key aspect in the country's development programs. After 1970's energy crisis and west world's oil shock policy makers, especially from demand-side countries, followed a new approach to set national energy strategies. Energy security emerged as a systematic respond to the global crisis which aimed to improve energy systems resilience level. The high correlation between economic aspects, like GDP, and energy consumption, especially for energy export countries, considered energy security as a long-term respond to support sustainable development. In this paper we aimed to investigate energy security as a key concept and discuss how it tied to the sustainable development. As it has been showed, energy security is a complicated concept and needed to be localized for nations in order to address local challenges. Then it is crucial for Iran to study energy security from a new angle to adopt more sustain energy policies. It is expect that in a near future, energy security will become a challenging issue for Iranian policy makers.

  Keywords: energy Security, sustainable development, Geopolitics, Foresight, Science, technology policy
 • Bahare Safavi* Pages 131-140

  The past decade has witnessed the emergence of science diplomacy,both as a formalized set of operations and new field ofstudy and research (Lord and Turekian 2007, 2009). A number offactors continue to drive this trend, but the most importantone is the recognition that more and more, major challenges areinternational in nature and that science and its applicationsare part of the cause as well as the cure. As a result, while much of theinternational science regime is still focused ondiscovery, there is an increasing need/demand for the integration ofscience cooperation in international relations. This articleprovides a brief overview of the evolution of science diplomacy overthe past decades (and beyond) with special focus onrecent developments. It will conclude by looking forward

  Keywords: Science diplomacy, evolution, international relations, science cooperation