فهرست مطالب

پژوهشنامه امامیه - پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1398)
 • پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/17
 • تعداد عناوین: 12
|
 • نرجس ابوالقاسمی دهاقانی*، قاسم جوادی، محمدجواد ابوالقاسمی، نعمت الله صفری فروشانی صفحات 6-32

  علی رغم وجود برخی مفاهیم و آموزه های شیعی مندرج در «ولایت تکوینی» همچون معجزات، کرامات، علم غیب و دیگر شیون خاص امام در هستی، این اصطلاح در تاریخ و کلام شیعه نوظهور است. لذا برای یافتن جایگاه این آموزه در تفکر کلامی شیعه، بررسی تاریخ اندیشه ولایت تکوینی و سیر تطور آن ضروری است. از آنجا که مرحله نخست در مطالعات تاریخ اندیشه تعریف موضوع پژوهش است، در بررسی تاریخ اندیشه ولایت تکوینی نیز دست یابی به تعریفی جامع از این اندیشه برای آغاز کار الزامی است. در این مقاله با واکاوی اصطلاح «ولایت تکوینی» در ادبیات معاصر شیعی از نخستین کاربردهای آن در قرن سیزدهم و سپس پی جویی روند مصطلح شدن این اصطلاح در اندیشه علمای شیعی تاکنون، می کوشیم معنای جامعی از این اصطلاح به دست آوریم و در نهایت به دلیل وجود رویکردهای متنوع راجع به این ایده، ولایت تکوینی را در قالب چندین شاخصه معنایی ترسیم کنیم.

  کلیدواژگان: ولایت تکوینی، کلام شیعی، تاریخ اندیشه، تاریخ کلام
 • حمیدرضا فتح نجات، علی الماسی*، محمد غفوری نژاد صفحات 34-60

  بعد از انقلاب اسلامی ایران، غالبا و متاثر از انقلاب اسلامی، شیعیان در کشورهایشان رشد مطلوبی داشتند. البته بعضا به صورت معکوس نتیجه گرفتند. شناخت وضعیت شیعیان در کشورهای مختلف باعث امکان برنامه ریزی مطلوب برای ارتقای بیشتر موقعیت آنها در هر کشور و مجموعا در جهان می شود. در نگاه کلان، شیعیان جهان به دو گونه در کشورهای مختلف زندگی می کنند: 1. کشورهایی که شیعیان حاکمیت سیاسی آن را در دست دارند؛ 2. کشورهای با حاکمیت سیاسی غیرشیعی. در این مقاله تمرکز تحلیل وضعیت و جمعیت شناسی شیعه بر کشورهایی است که حاکمیت سیاسی شیعی ندارند. این کشورها، خود، دو دسته اند: 1. کشورهای با اکثریت جمعیتی شیعه؛ 2. کشورهای با اقلیت جمعیتی شیعه. جمعیت شناسی شیعیان در این دو دسته از کشورها مد نظر مقاله است. در دسته اول، دو کشور آذربایجان و بحرین می گنجند و در دسته دوم، کشورهای بسیاری هستند که با توجه به کثرتشان، در این مقاله به ناچار پس از جمعیت شناسی شیعیان در 10 کشور، دیگر کشورها را به شکل قاره ای (آسیا، افریقا، اروپا و آمریکا) بررسی و تحلیل کرده ایم. ضمن آنکه در این پژوهش به کشورهای با جمعیت حداقل 300 هزار نفر شیعه اکتفا شده است. هدف مقاله تحلیل وضعیت و جمعیت شناسی شیعیان در کشورهایی است که حاکمیت سیاسی غیرشیعی دارند. روش تحقیق در مقاله بنیادین، اسنادی و با مراجعه به کتب، پایگاه های اینترنتی و نرم افزارهای مرتبط است.

  کلیدواژگان: شیعه، جمعیت، حاکمیت سیاسی، اکثریت، اقلیت
 • اکبر باقری*، مهدی فرمانیان، امداد توران صفحات 62-89

  امروزه شیعه امامیه تنها راه نصب امام را نص جلی و خفی یا انجام دادن معجزه که نوعی نص فعلی است می داند و درباره ضرورت تعیین و نصب امام از طرف خدا و معرفی او با نص نبی یا امام پیشین، دلایل و براهین عقلی و نقلی متعددی مطرح می کند. برای اثبات و شناخت صفاتی مانند علم و عصمت که برای امام ضروری است، هیچ راهی جز تعیین الاهی و معرفی پیامبر وجود ندارد. بر این اساس، هر فردی که پیامبر (ص) بر امامت او تصریح و تنصیص کرده باشد امام است. اصحاب اجماع امامین صادقین (ع) از ثقه ترین شیعیان عصر حضورند که می توان به استناد باورهایشان در آن دوران، ریشه های تاریخی باور کنونی بر امامت را در دوره حیات ایمه (ع) پی جویی کرد. بر اساس وقایع تاریخی، ابراز عقاید و مناظرات ایشان با سایرین، می توان به این واقعیت دست یافت که به رغم نظر برخی از متفکران شیعی معاصر، در زمینه باور بر امامت ایمه اهل بیت (ع)، در بدنه عمومی جامعه شیعی تطوری خاص که حکایتگر تکامل در این باور باشد به دست نمی آید و غالب شیعیان عصر حضور نیز همچون شیعیان امروز به منصوص از سوی خدا و رسول بودن امامان باور داشته اند.

  کلیدواژگان: اصحاب اجماع، نص بر امامت، امامان اهل بیت (ع)، علمای ابرار، شیعیان عصر حضور
 • سید مهدی رضایی*، کاظم قاضی زاده صفحات 92-118
  در این نوشتار دیدگاه کلامی دو مفسر بنام شیعی، محمدحسین طباطبایی و سید محمدحسین فضل الله را در باب عصمت انبیای الاهی و مباحث مربوط به آن، که در تفاسیر قرآنی این دو مفسر منعکس شده، بررسی و ارزیابی می کنیم و دیدگاهی را که متقن تر و به واقع نزدیک تر است بیان خواهیم کرد. دیدگاه دو صاحب نظر مذکور در باب تحلیل و تبیین حقیقت عصمت، علی رغم همسویی و قرابت در برخی نکات، در بیان حقیقت عصمت و ادله آن اختلاف دارد. درباره محدوده زمانی عصمت پیامبران، هیچ اختلافی بین این دو اندیشمند نیست و دو نظریه با یکدیگر انطباق کامل دارد. ولی درباره محدوده موضوعی و قلمرو عصمت، با نگاه عمیق و تحلیل عبارات مندرج در این تفاسیر، به وضوح اختلافات عدیده و عمیق به چشم می خورد، که البته شاید بتوان برای هر یک از این دیدگاه ها، نظایری در میان آثار فکری مکاتب مختلف اسلامی یافت. نگارندگان این پژوهش، ضمن تحلیل دقیق دیدگاه های مطرح شده و ملاحظه ادله هر دو صاحب نظر، دیدگاه طباطبایی را در موضوعات اختلافی، دارای استواری و اتقان بیشتر و بعضا قرین به نوآوری می دانند.
  کلیدواژگان: طباطبایی، فضل الله، عصمت انبیا، تفسیر المیزان، تفسیر من وحی القرآن
 • محسن فتاحی اردکانی* صفحات 120-147

  امامت و مسایل پیرامون آن از جمله مباحث مهم و اختلافی در حوزه معرفت و تفکر دینی فرقه های شیعی، خصوصا زیدیه و امامیه، است. زیدیه گرچه به دلیل آیه تطهیر و روایات خاص، قایل به عصمت اصحاب کسا هستند ولی شرط و وصف عصمت را برای امام لازم ندانسته و به دلایل مختلفی از جمله فقدان دلیل عقلی و نقلی بر عصمت امام، تبیین حقیقت و معنای عصمت، عدم وجوب نصب امام معصوم بر خداوند تمسک کرده اند؛ علاوه بر اینکه از نظر مصداقی نیز با امامیه اختلاف نظر دارند. هدف اصلی تحقیق، ضمن برشمردن دلایل نفی عصمت ایمه از منظر زیدیه، اثبات عصمت ایمه و پاسخ گویی به شبهات زیدیه در این زمینه است. طبعا مطالعه مقایسه ای دلایل هر دو فرقه و واکاوی و بررسی این دلایل تاثیر مهمی در تبیین و نقش جایگاه امام در جامعه خواهد داشت. نوشتار حاضر تحقیقی است به روش کتاب خانه ای و با رویکرد توصیفی و تحلیلی که حول برخی از دلایل و مباحث هر دو فرقه راجع به اشتراط یا عدم اشتراط عصمت برای امام صورت گرفته است. مهم ترین یافته این تحقیق، برخلاف مدعای زیدیه مبنی بر عدم اشتراط و وصف عصمت برای امام، از نظر امامیه علاوه بر دلایل نقلی مختلف، دلایل عقلی متعددی از جمله فلسفه وجودی امام، از دست دادن جایگاه و روی گردانی مردم، نقض غرض، حفظ دین و پاسداری از آن، تلازم در مسیله عصمت و جانشینی پیامبر (ص) دال بر عصمت امام است.

  کلیدواژگان: عصمت، دلایل عصمت، امام، امامیه، زیدیه
 • سعید ملک محمد*، حامد ناجی اصفهانی صفحات 150-176
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عرفانی جایگاه قلب با تکیه بر روایات امام رضا (ع) انجام پذیرفت. روش پژوهش، تحلیل کیفی مضمون محور است. واحد تحلیل، منابع روایی متقدم شیعه است. بیش از ده ها روایت بررسی شد و کدهای اولیه با مطالعه اکتشافی به دست آمد و کدهای ثانویه و مقولات پژوهش بعد از تحلیل دلالی روایات مستفاد گردید. در این پژوهش، شاخصه های نظری و کاربردی در رهیافت قلب به سعادت و حقیقت الاهیه مطرح شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد قلب به معنای مرکز اندیشه یا عقل، مرکز شناخت شهودی و روح است. همچنین، قلب ویژگی هایی دارد، از جمله: محل حکمت، محل نزول وحی، محل اراده الاهی، معدن نور الاهی، مالک حواس، جایگاه کمالات، آیینه رفتار، و... . احوال قلب، اقبال و ادبار است و مولفه هایی چون علم، ارتباط با خدا، ارتباط با اولیای الاهی از علل حیات قلب، و قساوت، مسخ، احتجاب، و خروج روح ایمان از آسیب ها و بیماری های قلب است.
  کلیدواژگان: تحلیل عرفانی، قلب، روایات امام رضا (ع)
 • فاطمه طاهری سلطانی، عزیزالله افشار کرمانی* صفحات 178-197
  جبر و اختیار از مسایل اختلافی میان متکلمان و فلاسفه است که هر یک برای آن راه حلی مطرح کرده اند. فخر رازی به پیروی از مکتب اشعری، نظریه کسب را می پذیرد ولی آن را به نحوی تفسیر می کند که به نظریه اختیار بسیار نزدیک است و حتی نظریه اختیار را در قالب عبارت «لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین» به صراحت بیان می کند. از طرف دیگر، انسان را «مضطر فی صوره المختار» می داند که در ظاهر نفی اختیار است. فخر رازی به دلیل تفکیک نکردن میان رابطه خداوند با مخلوقات، رابطه نفس با وصف اختیار و رابطه آدمی با افعال خود، در تبیین و تحلیل مسیله اختیار دچار تشتت آرا است و سخنان وی در ظاهر تعارض و تناقض دارد، ولی در نهایت به نظریه اختیار می رسد. طباطبایی دیدگاه اختیار را برمی گزیند و با پذیرش اصل علیت، مراتب هستی و مراتب فاعلیت، هم انسان را فاعل افعالش می داند و هم فاعلیت خداوند را با فاعلیت انسان در تعارض نمی بیند. وی با انفکاک میان رابطه خداوند متعال با مخلوقات، رابطه نفس با وصف اختیار و رابطه آدمی با افعال خود، مسیله اختیار را تحلیل می کند. او معتقد است وقوع هر فعل اختیاری منوط به سه اصل مهم و اساسی است: 1. رابطه طولی فاعلیت الاهی با فاعلیت انسان؛ 2. علت ناقصه دانستن اراده انسان؛ 3. واجب بودن وقوع فعل در مقایسه با اراده الاهی و ممکن بودن آن در مقایسه با اراده انسانی که همان اختیار است.
  کلیدواژگان: اختیار، اراده، فخر رازی، طباطبایی، نظریه کسب، فاعلیت
 • مهتاب شورمیج، منصور داداش نژاد*، محمد شورمیج، علی آقانوری صفحات 200-222
  موقوفات و نذورات در گسترش آیین های عاشورایی در ایران نقش بسزایی داشته است. مشارکت طبقات سیاسی و عامه مردم در فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موجب شد با گذشت زمان این حضور پررنگ و محسوس تر شود. از زمان آل بویه تا آغاز عصر صفویه (334-907 ه.ق.) نمونه هایی از اختصاص موقوفات و نذورات برای تبلیغ و اجرای آیین های عاشورایی می توان جست وجو کرد. از جمله اقدامات شیعیان و علاقه مندان به خاندان عصمت و طهارت در اختصاص موقوفات و نذورات متعدد برای ساخت حرم امامان شیعه، ساخت مدرسه، کتاب خانه، دارالسیاده و برگزاری مراسم سوگواری است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی آن است که با موشکافی در داده های موجود تاریخی نشان دهد موقوفات و نذورات این ادوار تا چه اندازه در گسترش آیین های عاشورایی در ایران موثر بوده است. با بررسی منابع مختلف در نهایت این نتیجه حاصل شد که وقف، نذورات و صدقات در گسترش آیین های عاشورایی موثر بوده و سبب رشد تشیع در میان مردم ایران شده است.
  کلیدواژگان: تشیع، آیین های عاشورایی، وقف، نذورات، صدقات
 • سلیمان حیدری*، مصطفی ندیم، ابوالقاسم بهرامی چگنی صفحات 224-246

  تشکیل دولت صفوی در ایران و رسمی شدن مذهب تشیع در این کشور تاثیرات مهمی در کالبد شهرها، از جمله شیراز، داشت. پژوهش پیش رو با توجه به همین مسیله و با تکیه بر نظریه سرمایه ها (فرهنگی، اقتصادی، نمادین و اجتماعی) در مکتب بوردیو در صدد پاسخ به این پرسش است که رسمی شدن مذهب تشیع در شیراز چه تاثیری بر کالبد شهری آن گذاشت. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی، و شیوه گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد شیراز در این دوره با توجه به شاخص های نظریه بوردیو در ابعاد هویت شهری، نمادها، مولفه های فرهنگی مانند وقف، بناهای فرهنگی، مدارس، تقویت مبانی علمی، هنر و سایر شاخص های تشیع با توجه به تعریف کالبد شهری، تغییر محسوسی یافت، به طوری که در فضای اجتماعی به تدریج سرمایه های غیرمرتبط با مذهب تشیع جای خود را به سرمایه های جدیدی داد که در راستای مذهب تشیع بود.

  کلیدواژگان: شیراز، سرمایه های فرهنگی، کالبد شهری، بوردیو، صفویه
 • حبیب الله یوسفی*، مرضیه عبدالکریمی نطنزی صفحات 248-272

  سلامت معنوی از لحاظ اختلاف در مفهوم معنویت، جهان بینی و نظام های ارزشی، مقوله پیچیده ای است که با توجه به بینش خاص هر گروه، تعریفی خاص می یابد. از طرفی اعتقاد به نظام احسن متضمن خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و معادشناسی است. پس اعتقاد به نظام احسن به عنوان آموزه ای عقلانی در ادیان آسمانی می تواند راهبردهای موفقی در ارتقای سلامت معنوی پیش کشد. مقاله حاضر با هدف بررسی بازتاب اعتقاد به نظام احسن در ارتقای سلامت معنوی و تعالی معرفتی نگاشته شد. شناخت نظم حاکم بر جهان، درک موقعیت ممتاز انسان نسبت به سایر موجودات و باور به اصالت و بقای روح سبب فهم هدف اصلی خلقت، یعنی کمال روح انسان می شود. انسان با تکیه بر براهین عقلی و فطری دریافت که با اتکای عقلانی صرف بر فهم خویش نمی تواند به هدف نهایی خلقت دست یابد. بلکه لازمه تحصیل کمال عالی، کسب سلامت معنوی از طریق بهره مندی از آموزه های وحیانی، الگوبرداری از انبیای الاهی و عقل به عنوان لوازم تشریعی و تکوینی کمال نهایی انسان است. بنابراین، محرز است که اعتقاد جدی به نظام احسن موجب ارتقای سلامت معنوی است. سلامت معنوی نیز موجب تعالی معرفتی یعنی معنا یابی زندگی، نشاط معنوی، رضایت مندی از مقدرات الاهی، دفع اضطراب مرگ، تعامل صحیح با جامعه، طبیعت و نهایتا سعادت ابدی می شود.

  کلیدواژگان: انسان، روح، سلامت معنوی، کمال، نظام احسن
 • عبدالله میراحمدی*، طاهره شاکری صفحات 274-306

  آیه پانزدهم سوره احقاف در مقام سفارش کلی به تمامی انسان های نیکوکار بوده و مصداق آن عام است. مطابق این آیه، دلیل نیکی فزون تر به مادر، رنج های وی در دوران بارداری و زایمان فرزند است. با این حال، برخی از مفسران فریقین بر پایه روایات، آیه را به فردی خاص تطبیق می کنند. در نظر مفسران اهل سنت، آیه در شان ابوبکر نازل شده است؛ چراکه او در میان مهاجران تنها کسی بود که پدر و مادرش مسلمان بودند و در چهل سالگی، سپاس گزاری از نعمتی را که بر پدر و مادرش ارزانی شده است درخواست کرد. حال آنکه چنین تطبیقی مخالف شواهد تاریخی است و روایاتی هم که به آن استناد شده ضعیف است. از سوی دیگر، بر پایه برخی احادیث معتبر در منابع شیعه، آیه بر امام حسین (ع) تطبیق شده است. شواهدی چند بر تطبیق آیه بر ایشان به عنوان مصداق برتر دلالت دارد؛ مانند تفاوت مرجع ضمیر آیه با آیات پیشین، وضعیت ویژه ترسیم شده برای بارداری و وضع حمل، کیفیت دعای موجود در آیه و تخمین آن با حیات امام حسین (ع). بر این اساس، حضرت زهرا (س) با یقین از شهادت امام حسین (ع)، هنگام بارداری و وضع حمل دچار رنجی درونی بود؛ هرچند به جهت امتداد امامت و ولایت در نسل امام حسین (ع)، رضایت کامل داشت.

  کلیدواژگان: تاویل آیه، مصداق آیه، روایات تفسیری فریقین، امام حسین (ع)، ابوبکر
 • محمدباقر نائیجی، ان شاء الله رحمتی* صفحات 308-331

  وقتی انسان از امور محسوس فاصله می گیرد و به خود توجه بیشتری پیدا می کند، احساس غربت و سرگردانی درونش را پر می کند. انسان از عالم بالا هبوط یافته و پای روی زمینی گذاشته که با آن بیگانه بوده است. لازمه حضور در این عالم با رنج و تنهایی پیوند خورده است. اما آیا نتیجه این حس درونی و دیدگاه دینی، پوچ گرایی و هیچ انگاری و بدبینی و افسردگی نخواهد شد؟ قاضی سعید قمی با سبک فلسفی و عرفانی و با نگاه دینی و روایی شیعه محورانه اش می کوشد با تمرکز بر راهکارهای عمل گرایانه عبادی و رویکردهای اخلاق محورانه، مسیر رهایی و تعالی را به ما نشان دهد. وی بر نقش اخلاق و عبادت های شرعی برای تربیت انسانی و رهاشدن از غربت و تعالی نفس تاکید دارد. همه اعمال ظاهری انسان، حقیقتی فراطبیعی دارند که ما را به عوالم بالای ماده متوجه و مرتبط می کنند و به نور و معنویت می رسانند.

  کلیدواژگان: قاضی سعید قمی، غربت، نفس، عبادت، کعبه
|
 • Narges Abolghasemi Dehaghani *, Ghasim Javadi, MohammadJavad Abulghasemi, Nematollah Safari Forushani Pages 6-32

  In spite of some of the Shiite concepts and teachings embodied in universal guardianship such as supernatural wonders, miracles, the science of the unseen and other specific aspects of the imams in the existence, it is an emergent terminology in the discipline of history and Shiite theology. Therefore, in order to find the position of this doctrine in Shi'a theological thought, it is necessary to study the history and evolution of universal guardianship thought. Since the first step in the study of the history of thought is the definition of the subject of study, a comprehensive definition is also required in order to study the history of thought of universal guardianship. In this article, we try to examine the term universal guardianship "al-Wilayah al-Takwiniyya" in contemporary Shiite literature from its earliest uses in the thirteenth century and then trace it until it got coined into a terminology in the minds of the contemporary Shia scholars and, reach a comprehensive understanding of this term and finally, because of the diverse and varied approaches to this idea, draw on the development of universal guardianship in the form of several semantic characteristics.

  Keywords: Universal Guardianship, Shiite theology, History of Thought, history of theology
 • HamidReza Fathnejat, Ali Almaasi *, Muhammad Ghafurinejad Pages 34-60

  After the Islamic Revolution of Iran, often influenced by the Islamic Revolution, Shiites in their countries have had a favorable growth while some, on the other hand, had the opposite effect. Understanding the status of Shiites in different countries allows for optimal planning to further enhance their position in each country and the world as a whole. From a macro perspective, the Shias worldwide live in two different ways: 1. Countries in which Shiites exercise political sovereignty and 2. Non-Shiite political sovereign countries. This article focuses on analyzing the status and demographics of Shiites in countries that do not have Shiite political sovereignty. These countries are, in themselves, divided into two categories: 1. Shia-majority countries; 2. Countries with Shia minority populations. Shiite demographics in these two countries are taken into consideration in the article. The first category includes the countries of Azerbaijan and Bahrain. In the second category, there are many countries and given their abundance, we have analysed the Shiite demographics in 10 countries and the others based upon the different continents (Asia, Africa, Europe and the US). It is also to be noted that the study has taken into account countries with a population of at least 300,000 Shiites. The purpose of the article is to analyse the status and demographics of Shiites in countries with non-Shiite political rule. The research method used in this article is fundamental analysis, document research and reference to various related books, websites, and software.

  Keywords: Shia, population, political rule, Majority, Minority
 • Akbar Bagheri *, Mehdi Farmanian, Emdad Turan Pages 62-89

  Nowadays, the Imamiyyah Shia consider the allocation of Imamate only through apparent or covered decree or through the performance of a miracle, which itself, is an instance of an apparent decree. Numerous rational and traditional proofs and arguments have been put forth that suggest the necessity of the appointment of an Imam by God and his introduction by a decree from the Prophet or the former Imam. In order to prove and recognise attributes like, knowledge and infallibility, which are essential for the Imam, there is no other alternative than appointment by Allah and his introduction by the Prophet.  Accordingly, every person that the Prophet Muhammad specified to and decreed to his Imamate is an Imam. Companions of Imam Muhammad al-Baqir and Imam Ja’far al-Sadiq are among the most trustworthy Shiites of the era of Imams’ presence and based upon their beliefs at that time one can trace the historical roots of the current belief in Imamate. Based on historical events, their opinions and debates with others, one can deduce the fact that, despite the opinion of some contemporary Shiite thinkers about the belief in the Imamate of the Imams of the Ahl al-Bayt, the general body of the Shiite community does not suggest a particular narrative of evolution, and most Shiites in the age of presence, like today's Shiites, had believed in Imamate based on God-given decree and approval of His Messenger.

  Keywords: Companions of the Consensus, Decree of Imamate, Imams of the Ahl al-Bayt (a), Righteous scholars, Shiites of the Age of Presence
 • Seyed Mehdi Rezaei *, Kazem Ghazizadeh Pages 92-118
  In this article, we examine and evaluate the theological perspective of the two prominent Shiite commentators, Muhammad Husayn Tabataba’i and Sayyid Mohammad Husayn Fadlallah, on the infallibility of divine prophets and other related issues, which are reflected in the Quranic interpretations of these two interpreters, and thereby present a view that is stronger and closer to reality. The views of the aforementioned scholars on analysing and explaining the reality of infallibility, in spite of having some similarity and closeness, differ in expressing and evidencing the reality of infallibility. Concerning the timing of the infallibility of the prophets, there is no difference between the two scholars and the two theories are in complete agreement with each other. However, with regards to the subject area and the realm of infallibility, with a profound look and analysis of the expressions contained in these interpretations, there are clear and profound disagreements, and certainly, for each of these views, it is possible to find some parallel intellectual works in various Islamic schools of thought. The authors of this study, while carefully analysing the views expressed and considering the arguments of both scholars, view Tabataba’i's viewpoint on conflicting issues to be consistent, more convincing and sometimes closer to innovation.
  Keywords: Tabataba’i, Fadlallah, Infallibility of Prophets, Al-Mizan Interpretation, Min Wahy al-Qur’an interpretation
 • Mohsen Fattahi Ardakani * Pages 120-147

  Imamate and its related issues are among the important and controversial issues in the field of religious knowledge and thought of Shiite sects, especially Zaydiyyah and Imamiyah. The Zaydiyyah, although due to the verses of purification and explicit traditions believe in the infallibility of the companions of al-Kisa, they do not consider infallibility as a condition and a necessary attribute for the Imam and due to various reasons, including lack of rational and narration on the infallibility of the Imam, explanation of its reality and the meaning of infallibility have therefore adhered to the non-obligation of the divine decree in the appointment of an Imam. In addition, they also have disagreements with the Imamiyyah on its instances. The main purpose of this research is to list the reasons for rejecting Imam's infallibility from the Zaydiyyah’s viewpoint, to prove the Imam's infallibility and also to respond to the doubts of the Zaydiyyah in this regard. Naturally, a comparative study of the arguments put forth by both the sects and its analysis will have a significant impact on the explanation and the role of an Imam's position in society. The present article is library-based research with a descriptive and analytical approach that has been conducted around some of the reasons and arguments of both sects about the necessity or the unnecessity of the condition of infallibility for an Imam. The most important finding of this study, contrary to Zaydiyyah’s claim of Imamate about the unnecessity of the condition and attribute of infallibility for the Imam, in the Imamiyyah viewpoint, in addition to various narrative reasons, there are numerous rational reasons including Imam's existential philosophy, loss of position and denial of people, purpose violation, preservation and protection of religion, the necessity of the issue of infallibility and the successorship to the Prophet Muhammad indicate towards the infallibility of an Imam.

  Keywords: Infallibility, Reasons of Infallibility, Imam, Imamiyyah, Zaydiyyah
 • Saeed Malik Muhammad *, Hamed Naji Esfahani Pages 150-176
  The purpose of this study is to identify and analyse the mystical position of the heart based on the narrations of Imam Reza. The research method is content-based qualitative analysis. The unit of analysis is the early Shiite narrative sources. More than a dozen narratives were reviewed, and primary codes were obtained through an exploratory study. Secondary codes and research categories were used after analysing the traditions. In this study, the theoretical and practical features of the heart's approach to divine happiness and truth are presented. Research findings indicate that the heart refers to the centre of thought or reason, the centre of intuitive cognition, and the soul. Similarly, the heart has characteristics such as the place of wisdom, the place of revelation, the place of divine will, the mine of the divine light, the owner of the senses, the place of perfection, the mirror of behaviour, and so on. The states of the hearts are attraction and repulsion. Components such as knowledge, communication with God, communication with divine authorities give life to the heart, whereas, atrocities, betrayal, veil, and the outflow of faith from the heart ail and harm it.
  Keywords: Mystical Analysis, Heart, Narrations of Imam Reza
 • Fatimeh Tahiri Soltani, Azizollah Afshar Kermani * Pages 178-197
  Compulsion and free will are one of the bones of contention between the theologians and philosophers whereby each one of them has come up with a solution for it. Following the Ash’arite doctrine, Fakhr al-Razi has opted for the view of disguised predetermination. Nonetheless, he interprets in it in such a way that it is very close to the view of free will and he even explicitly elaborates the view of free will in the form of the expression (neither total compulsion nor total free will, rather, an affair between these two extremes). On the other hand, he considers man to be compelled in his free will which apparently negates free will. Due to his lack of distinction between the relationship between God and the creatures, the relationship of the soul and the attribute of free will, the relationship of man and his actions, Fakhr al-Razi has a different opinion in explaining and analyzing the issue of free will. His statement is apparently contradictory but finally, he accepts the view of free will. Tabataba’i adopts the view of free will, and by accepting the principle of causality, the level of being, and the degree of agency, he considers man as the agent of his actions and does not believe that the agency of God is incompatible with that of man. He has analysed the issue of free will by making distinctions between the relationship of the Almighty God with the creatures, the relationship of the soul and the attribute of the free will, and the relationship of man and his actions. He believes that the occurrence of any optional act depends on three essential principles namely: 1) The longitudinal relationship between divine agency and human agency; 2) The cause of defective human will; 3) The compulsory occurrence of an action in comparison with the will.
  Keywords: Free Will, will, Fakhr al-Razi, Tabataba’i, Theory of Kasb (the view of disguised predetermination), Agency
 • Mahtab Shurmij, Mansur Dadashnejad *, Muhammad Shurmij, Ali Aghanoori Pages 200-222
  Endowments and offerings have played an important role in the spread of Ashura rituals in Iran. The participation of the political and popular classes in economic, cultural and social activities has made this presence bolder and more tangible over time. From the time of the Buyid dynasty to the beginning of the Safavid era (1501 to 1736), samples of endowments and offerings for the dissemination and implementation of the Ashura rituals can be analysed. Among the measures taken by the Shiites and the followers of the purified progeny of the Holy Prophet are the numerous endowments and offerings dedicated to the construction of the holy shrines of the Shiite Imams, the building of schools, libraries, a gathering spot for the Sayyids and conducting the mourning ceremonies. By scrutinizing the existing historical data, this descriptive-analytic research seeks to examine the extent of the effects of the endowments and offerings of these periods in disseminating the Ashura rituals in Iran. By studying different sources, it was finally concluded that endowments, offerings, and charities were very effective in promulgating the Ashura rituals and led to the growth of Shi'ism among the people of Iran.
  Keywords: Shi’ism, Ashura rituals, endowments, Offerings, Charities
 • Soleyman Heidari *, Mostafa Nadim, Abu AlQasim Bahrami Chegani Pages 224-246

  The formation of the Safavid government in Iran and the establishment of the Shiite religious sect in this country had important effects on the cities, including Shiraz. Based on the theory of capitals (cultural, economic, symbolic and social) in Bourdieu’s doctrine, this research seeks to answer the question of how the formalization of the Shiite sect in Shiraz had an impact on the urban center of this city. The research method is descriptive and analytical, and the method of data collection is the library format. The research findings depict that Shiraz changed significantly in this period based on the criteria of Bourdieu’s theory on the dimensions of the urban identity, symbols, cultural components such as endowments, cultural monuments, schools, reinforcement of scientific foundations, art and other Shiite indices with respect to the definition of the urban center. This change was in such a manner that in the social space, the capitals unrelated to the Shiite sect were gradually replaced by new capitals that were in line with the Shiite doctrine.

  Keywords: Shiraz, Cultural Capitals, Urban centre, Bourdieu, Safavid
 • Habibollah Yusufi *, Marziyeh Abd AlKarimi Natnazi Pages 248-272

  Spiritual health is a complex issue in terms of differences in the concept of spirituality, worldview and value systems that needs to be defined according to the specific insights of each group. On the other hand, belief in the best system involves theology, cosmology, anthropology and eschatology. Believing the best system as a rational doctrine in the heavenly religions can provide successful strategies for the rise of spiritual health. The present paper was written with the purpose of examining the feedback of belief in the best system on the rise of spiritual health and epistemic transcendent. Understanding the order of the universe, perceiving the privileged position of man over other beings, and believing in the originality and survival of the soul result in understanding the essential purpose of creation, which is the perfection of the human soul. The human being cannot achieve the ultimate goal of creation by relying on reasonable and intellectual proofs which are relied on his own perception. Rather, the attainment of higher perfection requires the attainment of spiritual health through rational education, revelation and choosing the divine prophets as role models as the formative and anatomical means of the human perfection. Therefore, it became clear that a serious belief in the best system would bring about rise of spiritual health. Spiritual health will result in epistemic transcendent; that is achieving the meaning of life, spiritual vitality, satisfaction with divine ordinances, repulsion of death anxiety, proper interaction with society, nature and ultimately eternal happiness.

  Keywords: Human, soul, Spiritual Health, perfection, the best system
 • Abdallah MirAhmadi *, Tahireh Shakiri Pages 274-306

  The fifteenth verse of the Quranic chapter al-Ahqaf is a general commandment to all the righteous people and its denotation is universal.  According to this verse, the reason for God’s command for man to be more dutiful and kinder to his mother is due to her suffering during the period of pregnancy and childbirth. Nevertheless, based on some narrations, some Shiite and Sunni exegetes have denoted this verse to a specific person. According to the Sunni exegetes, this holy verse was revealed in honor of Abu Bakr; this is because he was the only one among the immigrants whose parents were Muslims. Likewise, at the age of 40, he asked for the blessings that Allah the Almighty had bestowed upon his parents. On one hand, such a comparison is contrary to the historical evidence and the narratives cited are also weak. On the other hand, according to some authentic hadiths in the Shiite sources, this verse was revealed in honor of Imam Hossein. Several peaces of evidence suggest that this verse is in the honor of the Imam as a superior denotation. For instance, the difference between the reference of the pronoun in this verse and the previous verses, the specific situation of pregnancy and childbirth that is described here, the manner of the prayer in the verse, and its appraisal with the life of Imam Hossein. Owing to this reason, when Lady Fatima became aware of the martyrdom of Imam Hossein, she endured internal suffering during her pregnancy and delivery; this was in spite of the fact that she was fully satisfied with the continuation of imamate and guardianship from the generation of Imam Hossein.

  Keywords: Interpretation of the verse, Denotation of the verse, Interpretative exegesis of the Shiite, Sunni, Imam Hossein, Abu Bakr
 • MuhammadBaqer Naeiji, Inshallah Rahmati * Pages 308-331

  When one moves away from the tangible things and becomes more attentive to himself, he becomes overwhelmed by loneliness and dilemma. Man descended from the universe and set foot on the earth with which he was unfamiliar. The necessity of being present in this world is linked to suffering and loneliness. Nonetheless, will the aftermath of this inner feeling and religious view not lead to nihilism, pessimism and depression? Qazi Sa’id Qomi, with his philosophical and mystical style that is based on the Shiite religious view and narrative, seeks to show us the path to liberation and excellence by focusing on the pragmatic solutions and ethical approaches. He emphasizes the role of ethics and religious worship for the human upbringing and for liberating him from loneliness and the transcendence of the soul. All the apparent actions of man have a supernatural truth that connects us to the higher worlds of matter and brings us to light and spirituality.

  Keywords: Qazi Sa’id Qomi, Loneliness, soul, worship, Ka’bah