فهرست مطالب

مجلس و راهبرد - پیاپی 101 (بهار 1399)
 • پیاپی 101 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/18
 • تعداد عناوین: 13
|
 • یونس نادمی*، سید پرویز جلیلی کامجو صفحات 5-32
  هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیر تغییرات منابع آب سطحی و استخراج منابع آب زیرزمینی بر خالص مهاجرت در 28 استان ایران در دوره زمانی 1395- 1382 با استفاده از مدل پانل پویای تصادفی فضایی گشتاورهای تعمیم یافته دوربین با کاربرد ضرایب دو مرحله ای آرلانو - باور/ بوندل - باند است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد استخراج منابع آب زیرزمینی تاثیر غیرخطی و آستانه ای بر مهاجرت بین استانی داشته است، بدین معنا که تا قبل از سطح آستانه سرانه 3343 مترمکعب، استخراج آب از طریق تقویت بخش کشاورزی تاثیر منفی بر مهاجرت داشته، اما پس از استخراج بی رویه منابع آب زیرزمینی و عبور از حد آستانه سرانه 3343 مترمکعب و افزایش احتمال بروز خطر خشکسالی و قحطی منابع آب زیرزمینی، این متغیر تاثیری مثبت بر خالص مهاجرت داشته است. به این ترتیب حد آستانه استخراج منابع آب زیرزمینی سرانه به میزان 3343 مترمکعب، زنگ خطری برای مهاجرت های گسترده بین استانی محسوب می شود. با این حال متغیر منابع آب سطحی تاثیر معنادار بر مهاجرت نداشته است که دلیل آن سهم بسیار ناچیز منابع آب سطحی در تامین آب در استان ها ست که نمی تواند انگیزه کافی برای مهاجرت باشد.
  کلیدواژگان: مهاجرت، آب زیرزمینی، آب سطحی، مدل پانل پویای تصادفی فضایی گشتاورهای تعمیم یافته دوربین
 • سید جمال جمالی اسگویی، احمد بخشایشی اردستانی*، میرقاسم بنی هاشمی صفحات 33-58
  هدف پژوهش حاضر این است تا از رویکرد اقتصاد سیاسی، عوامل شکل گیری فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران را تبیین و تحلیل کند. پرسش اصلی این است که علل و عوامل پدیداری فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران چه چیزهایی است و مهمترین مولفه های سیاسی و اقتصادی نهادی یا کارگزاری موثر بر فساد کدام اند؟ ازاین رو بعد از پرداختن به مبانی مفهومی و نظری و نظریه های های فساد و نیز اشاره به مهمترین مولفه های سیاسی و اقتصادی فساد، پاسخ به پرسش یاد شده از طریق نظرخواهی از خبرگان که شامل صاحبنظران دانشگاهی، کارشناسان و متخصصان نهادی و نیز مدیران سازمان ها و نهادهای مربوطه انجام شد. از لحاظ روش و تجزیه و تحلیل داده ها آزمون دبیلیو کندال در این مقاله برای بررسی میزان اجماع نخبگان در خصوص علل فساد مبنا قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ساختار و الگوی اقتصاد سیاسی حاکم بر اقتصاد ملی و جامعه ایران در ایجاد و تداوم فساد در جمهوری اسلامی ایران موثر بوده است.
  کلیدواژگان: فساد، فساد اقتصادی، اقتصاد سیاسی، اقتصاد سیاسی فساد، جمهوری اسلامی ایران
 • مهدی محمودی*، محمدرضا کهنسال صفحات 59-94
  زیرشاخه صنایع غذایی یکی از سودمندترین روش های ارتباطاتی بین دو بخش صنعت و کشاورزی و پیش نیاز استراتژی صنعتی شدن و همچنین تامین کننده امنیت غذایی در کشور است. مقاله حاضر اثر نوسانات نرخ ارز را بر صادرات صنایع غذایی ایران در چارچوب الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری برای دوره زمانی 1393-1350 مورد بررسی قرار می دهد. متغیرهای مورد بررسی شامل صادرات صنایع غذایی، نوسانات نرخ ارز، ارزش افزوده، نرخ تورم و رابطه مبادله ایران هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که آثار کوتاه مدت هم زمان متغیرهای رابطه مبادله و نرخ تورم به صورت منفی و متغیرهای ارزش افزوده و نوسانات نرخ ارز به صورت مثبت با صادرات صنایع غذایی در ارتباط هستند. از طرفی نتایج بلندمدت بین متغیرها نشان داد که تمامی متغیرها در بلندمدت روابط مثبتی با صادرات صنایع غذایی دارند. براساس نتایج حاصل پیشنهاد می شود دولت، کنترل تورم و به تبع بهبود رابطه مبادله در دوره های کوتاه مدت را در دستور کار خود قرار دهد. همچنین نتایج بیانگر این است که نوسانات نرخ ارز فقط در دوره های کوتاه مدت (آغاز دوره) حجم صادرات را افزایش می دهد و در دوره های بعدی باعث می شود تا فعالیت صادرکنندگان کمتر از واردکنندگان شود و از حجم صادرات صنایع غذایی کاسته شود. از طرفی در بلندمدت با توجه به تاثیر مستقیم و مثبت نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنایع غذایی و نقش این صنایع در توسعه و ایجاد ارزش افزوده؛ توسعه صادرات صنایع غذایی با تمرکز بر گسترش این صنایع و به کارگیری صنایع تبدیلی و تکمیلی با فراورده های محصولات کشاورزی جهت افزایش ماندگاری محصولات را می توان پیشنهاد داد. همچنین ازآنجا که نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت فقط تا دوره اول، میزان صادرات صنایع غذایی را افزایش می دهد، کمبود پژوهش ها در زمینه ریسک فعالیت های مرتبط با صنایع غذایی و بی ثباتی قیمت ها و تنظیم بازار برای تحقیقات آتی احساس می شود.
  کلیدواژگان: صنایع غذایی، نوسانات نرخ ارز، ارزش افزوده، نرخ تورم، خودرگرسیون برداری
 • اسما سلطانی نژاد، علی مروتی شریف آبادی*، حبیب زارع احمدآبادی، احمد جعفرنژاد صفحات 95-121
  با توجه به نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی چابکی راهبردی شرکت های دانش بنیان است تا بتواند شرکت ها را برای رویارویی با محیط به سرعت در حال تغییر؛ تجهیز و به عملکرد موفقیت آمیز آنها کمک کند. طراحی الگو با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام و برای انتخاب نمونه های پژوهش، از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. پس از انجام مصاحبه با چهارده نفر از خبرگان و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، مدل پارادایمی الگوی چابکی راهبردی طراحی شد. در شرایط علی مفاهیم؛ افزایش رقابت، افزایش پیچیدگی و پویایی محیط، شناسایی بازار و بقای سازمانی شناسایی شدند. در شرایط مداخله گر مفاهیم نیز شایستگی های فردی کارکنان، قدرت سازگاری با شرایط متغیر محیطی، وجود محدودیت منابع مالی و انسانی، اثرگذاری مدیریت شرکت، نقش ماهیت ذاتی شرکت و در شرایط زمینه ای مفاهیم در قالب دو مقوله عوامل محدود کننده مانند مساعد نبودن فضای کسب و کار و عوامل تشویق کننده مانند سیاست های حمایتی دولت قرار دارند. پدیده محوری فرایند چابکی راهبردی است که در آن سازمان با درک هوشیارانه و توجه به پیشرفت های راهبردی به شناسایی تغییرات محیط و درک آنها پرداخته و با اهرمی کردن نقاط قوت و روش های خلاقانه حل مسیله در پی فایق آمدن بر محدودیت های ذاتی بر می آید. همچنین با متقاعد کردن و انگیزش منابع انسانی امکان کاهش زمان تصمیم گیری در موضوعات راهبردی را فراهم می آورد و با هدایت مجدد منابع سازمانی منجر به عملیاتی کردن تغییرات برنامه راهبردی می شود. سازوکارهای های چابکی راهبردی شامل دو مقوله اقدامات درون سازمانی و برون سازمانی بوده که در سطح کلان نتایجی مانند خلق ارزش اقتصادی و گسترش رفاه در سطح جامعه و در سطح سازمانی نتایجی مانند افزایش قدرت رقابت شرکت ها و بقای بلندمدت را موجب می شود.
  کلیدواژگان: چابکی راهبردی، روش تحقیق کیفی، چابکی، نظریه داده بنیاد، شرکت دانش بنیان
 • یحیی فوزی، محمد محمودی کیا* صفحات 123-143
  چالش های حقوق بشری همواره به عنوان محملی برای اعمال فشار بیشتر بر ایران در چهار دهه گذشته مطرح بوده است. این مقاله با بهره گیری از الگوی تحلیل لایه ای علت ها و با روش ترکیبی به بررسی علل این چالش ها در چهار سطح تحلیل لیتانی، علی، گفتمانی و اسطوره ای و نیز ارایه راهبردهای پیشنهادی برای مقابله با آنها در هر لایه پرداخته است. بر اساس یافته های پژوهش، در لایه نخست علت ها یا همان سطح لیتانی، شاهد یک جنجال رسانه ای و نیز بزرگنمایی تبلیغاتی هستیم که بیشترین عوامل شناسایی شده در لایه نخست به مسایلی همچون اعدام، حقوق زنان و پوشش آنها، حقوق اقلیت ها، روزنامه نگاران و نیز فعالان سیاسی بازمی گردد. در لایه دوم مبتنی بر مطالعه آثار و پژوهش های آکادمیک انجام شده، علل مختلفی همچون سیاسی ، حقوقی، فناورانه و فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفت. در لایه سوم نقش گفتمان غرب محور در نظام جهانی و همچنین گفتمان غرب باور در کشورهای پیرامون مطرح شد و در لایه چهارم به عواملی همچون اسطوره اومانیسم، لیبرالیسم و پلورالیسم اشاره شد. در نهایت با توجه به شناسایی علل مذکور در هر لایه، راهبردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی مطرح شد.
  کلیدواژگان: حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران، چالش سیاست خارجی، روش تحلیل لایه ای علت ها
 • محسن بختیاری جامی*، حسین اطهری صفحات 145-172
  سیاست خارجی دوره ریاست جمهوری یلتسین با آرمان ملی گرایان روسیه که خواهان احیای جایگاه قدرت برتر در جهان بودند تضاد داشت. ایده نواوراسیاگرایی و بازسازی جایگاه از دست رفته در مناطق تحت نفوذ شوروی سابق باعث از بین رفتن روابط همگرایانه با آمریکا شد. اولویت بازیابی قدرت در ژیوپلیتیک تحت کنترل شوروی سابق، روسیه را به سوی تشکیل ایتلاف های منطقه ای و نظامی برای دستیابی به موازنه قدرت و احیای نظام چند قطبی سوق داد. سیاست های نواوراسیاگرایی با سازوکار موازنه قدرت نظامی و مشارکت های راهبردی گذار به سوی نظام تک - چندقطبی در آغاز قرن 21 را تسریع کرده است. گرایش به نظم منطقه ای مطلوب با وقوع بحران در روابط روسیه و آمریکا در اروپای شرقی و دریای سیاه شکل گرفت که دامنه آن به ژیوپلیتیک شرق مدیترانه و مرزهای جنوبی اعضای ناتو کشیده شد. بر اساس یافته های پژوهش رویکرد موازنه ای روسیه در برابر هژمونی آمریکا در مدیترانه با تجاوز به سوریه و مبارزه با تروریسم آغاز شد که به تدریج شکافی راهبردی میان آمریکا و ترکیه ایجاد کرد. استقرار تسلیحات راهبردی در شرق مدیترانه به شکل گیری زنجیره ای از ایتلاف های نظامی استراتژیک با کشورهای ساحلی انجامید که در چارچوب نظریه نومنطقه گرایی جای می گیرد. اهمیت دستیابی به موازنه قدرت برای روسیه در جنگ سرد جدید، دامنه جنوبی ناتو در مدیترانه را عرصه رویارویی نظامی روسیه و آمریکا قرار داده است. مبارزه همه جانبه روسیه با تروریسم برگ برنده ای برای همگرایی نظامی و شکل دهی به نظم جدید منطقه ای بر ضد هژمونی آمریکا و گسترش نفوذ ژیوپلیتیک در سواحل جنوب مدیترانه است. در این پژوهش با روش تحلیلی - کیفی در صدد تاثیر رویکرد نواوراسیاگرایی بر شکل گیری مقاومت در برابر یک جانبه گرایی آمریکا هستیم که نوید بخش شکل گیری نظام تک - چندقطبی از طریق سازمان دهی به ایتلاف های منطقه ای و نظامی در برابر هژمونی آمریکاست.
  کلیدواژگان: استراتژی، ژئوپلیتیک، موازنه قدرت، نواوراسیاگرایی، هژمونی
 • علی اصغر پورعزت، بهنام عبدی* صفحات 173-194
  اقتصاد دانش بنیان، تولید و کاربرد دانش را منشا اصلی ایجاد ثروت می داند. کارایی این نظام اقتصادی، در گرو تعریف ساز و کارها و شناخت عوامل موثر بر تولید و به کارگیری دانش است، به طوری که از ارتباط این عوامل با یکدیگر، زمینه افزایش عملکرد سایر بخش ها نیز فراهم شود. بی تردید دسترسی به اهدافی همچون جایگاه برتر اقتصادی، رقابت مند شدن اقتصاد، رشد و توسعه پایدار و پرشتاب که در اسناد بالادستی و خط مشی های کلان کشور مورد تاکید قرار گرفته است، مستلزم درک شرایط محیطی اقتصاد نوین و توجه به ملزومات آن است. از سوی دیگر، با توجه به نارسایی های موجود در مدل ها و الگوهای توسعه و اصولی چون اصل وابستگی به مسیر، پسینی بودن مطالعات و عقلانیت محدود مطرح در اقتصاد تکاملی، الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت به منزله اصلی ترین و کلان ترین سند راهبردی کشور، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر، ضمن بررسی عوامل قابل توجه و ارایه ملاحظات ناظر بر خط مشی، گذار به اقتصاد دانش بنیان در ایران را با رویکرد الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت مد نظر قرار می دهد. رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، کیفی بوده و بر اساس نظریه پردازی داده بنیاد (رویش نظریه ها)، ابعاد قابل توجه در این رابطه استخراج و ملاحظات مربوط به خط مشی ارایه شده اند. یافته ها نشان می دهند که این رویکرد باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اقتصاد دانش بنیان، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ملاحظات ناظر بر خط مشی، دوران گذار، توسعه پایدار
 • ابوالفضل قاسمی*، محمدتقی قزلسفلی، یوسف مسلمی مهنی صفحات 195-221
  در سال های اخیر، مقوله حکمرانی شهری به مسیله ای بنیادین در سیاستگذاری شهری تبدیل شده است. با توجه به ظرفیت های قانون اساسی ایران، هنوز چنان که باید به امر سیاستگذاری تبدیل نشده است. در پژوهش حاضر از منظر سیاستگذاری عمومی و با تاکید بر مرجعیت ها به انطباق برنامه های پنجم و ششم توسعه با حکمرانی خوب شهری پرداخته می شود. سوال اصلی تحقیق عبارت است از مرجعیت سیاستگذاری شهری در برنامه توسعه (پنجم و ششم) در ایران امروز چگونه است ؟ چارچوب نظری تحقیق استفاده از نظریه حکمرانی خوب شهری مرکز سکونتگاه های بشری سازمان ملل متحد است. روش تحقیق تحلیل محتوای مضمونی و گردآوری اطلاعات اسنادی - کتابخانه ای است. براساس یافته ها، چهار مضمون فراگیر کارآمدی، برابری، پاسخگویی و مشارکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد مرجعیت سیاست های شهری؛ تعریف روشنی از جایگاه بخش حکمرانی شهری در ایران ارایه نمی کند، خواست و انتظار مسیولان از حکمرانی شهری به خوبی تبیین نشده و نگاه تمرکز گرایانه هنوز وجود دارد. در نتیجه ابهام مرجعیت بخش حکمرانی شهری، بر فرایند تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست ها تاثیر گذاشته و موجب محقق نشدن اهداف توسعه حکمرانی خوب شهری شده است.
  کلیدواژگان: برنامه پنجم و ششم توسعه، سیاستگذاری شهری، حکمرانی خوب شهری، مرجعیت
 • عباس رضائی پندری* صفحات 223-242
  بخشی از دستور کار سند 2030 را اهداف توسعه پایدار تشکیل می دهد که در نشست توسعه پایدار در سپتامبر سال 2015 مورد توافق اعضای سازمان ملل قرارگرفته است. این اهداف، به عنوان یک چارچوب توسعه، شامل هفده هدف در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی ایده های مهمی هستند که می توانند به جهان در حال حرکت در مسیر توسعه پایدار کمک کنند. درحالی که توجه رو به رشدی به مباحث مرتبط با دستور کار سند 2030 وجود دارد، اما تحقیق پیرامون روابط بین اهداف توسعه پایدار و اولویت آنها به تعداد کمی مقاله و گزارش محدود شده است. در این مقاله با هدف ارایه مدلی برای سیاستگذاری در زمینه اهداف توسعه پایدار در ایران، از روش های تحقیق در عملیات نرم، مدل سازی ساختاری - تفسیری و تجزیه و تحلیل اهمیت - عملکرد استفاده شده است. به منظور تعیین روابط بین اهداف توسعه پایدار و اهمیت آنها، مصاحبه هایی با 10 نفر از خبرگان و مدیران آشنا با مفاهیم توسعه پایدار انجام شد. سپس بر مبنای تحلیل هم زمان اهمیت (قدرت نفوذ و وابستگی اهداف) و عملکرد گزارش شده برای ایران در مورد اهداف، یک چارچوب جدید ارایه شد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد اهداف اولویت دار در ایران با آنچه در اسناد اهداف توسعه پایدار بیان شده متفاوت است. اهداف «آب سالم و بهداشتی»، «صنعت، زیرساخت و نوآوری»، «صلح، عدالت و نهادهای توانمند» و «مشارکت برای اجرای اهداف» به عنوان اولویت دارترین اهداف جهت پیگیری در ایران شناخته شده است که باید سیاستگذاران توجه بیشتری به این اهداف در تدوین برنامه ها و سیاست های خود داشته باشند. استفاده از رویکرد ترکیبی ISM-IPA در سیاستگذاری توسعه جدید و نوآورانه است و در این پژوهش قابلیت های مدل سازی و اولویت بندی اهداف توسعه پایدار با این رویکرد به خوبی نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: اهداف توسعه پایدار، دستور کار سند 2030، مدل سازی ساختاری - تفسیری، تجزیه وتحلیل اهمیت- عملکرد، سیاستگذاری توسعه
 • امیر مقامی*، جواد رستمی صفحات 243-269
  راهزنی دریایی یا دزدی دریایی که سابقه ای بسیار قدیمی و قدمتی به اندازه تاریخ تسلط بشر بر دریاها دارد، در سال های اخیر به دلایلی نظیر تغییر الگوی رفتاری راهزنان دریایی که اغلب به صورت گروگان گیری و در نهایت باج خواهی رواج پیدا کرده است، تهدیدی جدی برای مبادلات تجاری بین المللی محسوب می شود. این جرم که از نخستین جرایم بین المللی موجد صلاحیت جهانی است، تا کنون به صورت مجزا و در قالب قانونی خاص با «توصیف» به عنوان «راهزنی دریایی» از سوی قانونگذار کشورمان، مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. پژوهش توصیفی - تحلیلی حاضر نشان می دهد به دلیل این نقیصه و ازآنجاکه اعمال و اقداماتی که از سوی راهزنان دریایی سر می زند، در بسیاری از موارد تشابهات فراوانی با عنوان محاربه در قانون مجازات اسلامی ایران دارد، می توان رفتارها و اقدامات آنها را که غالبا موجب سلب امنیت دریاها می شود، مصداقی از محاربه دانست و در مواردی که مرتکبان توسط نیروهای ایرانی در آب های آزاد دستگیر می شوند، آنها را با همین عنوان مورد محاکمه و مجازات قرار داد.
  کلیدواژگان: راهزنی دریایی، دریای آزاد، محاربه، فقه شیعه، حقوق کیفری ایران، صلاحیت
 • علی شیاری*، محمدحسین فرهنگی صفحات 271-294

  با توجه به سکونت کردها در نوار مرزی چهار کشور عراق، سوریه، ترکیه و ایران هرگونه تغییری می تواند ضمن برهم زدن موازنه قدرت در خاورمیانه، حساسیت و تنش های منطقه ای و فرا منطقه ای را به وجود آورد. در این میان سقوط صدام و پیدایش داعش، سبب تضعیف دولت مرکزی عراق و قدرت گرفتن اقلیم کردستان این کشور شد. رهبران اقلیم عراق با توجه به درگیری و اختلافات شدید میان کشورهای منطقه و به امید استفاده از برگ طلایی رژیم صهیونیستی جهت تشویق آمریکا به حمایت از اقلیم، استقلال کردستان عراق را اعلام کردند. اعلام استقلال کردستان عراق بدون رجوع به آرای مردم عراق، سبب برهم خوردن موازنه قدرت در منطقه و به دنبال آن تهدیدات امنیتی برای سایر کشورها شد. اعلام استقلال، کردستان عراق را به عرصه رقابت و نزاع قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای تبدیل کرد. این مقاله با هدف بازکاوی فرایند استقلال اقلیم کردستان عراق به رهبری بارزانی بوده و درصدد است تا به موانع و علل ناکامی اقلیم کردستان در اعلان استقلال آن بپردازد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بوده که چالش های پیش روی استقلال کردستان عراق در منطقه خاورمیانه کدام اند؟ این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس نظریه ریالیسم به دنبال این فرضیه بوده که استقلال اقلیم کردستان عراق با چالش های متعددی در سه سطح ملی، منطقه ای و فرا منطقه ای روبه رو بوده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با توجه به شرایط داخلی (مخالفت دولت،گروه ها و احزاب عراقی و درگیری احزاب کردی با یکدیگر)، شرایط منطقه ای (مخالفت ایران، ترکیه، سوریه و اعراب) و شرایط فرامنطقه ای (عدم حمایت جدی آمریکا، اروپا و حتی روسیه) تحقق استقلال کردستان عراق و تشکیل دولت مستقل کرد امکان پذیر نیست.

  کلیدواژگان: استقلال اقلیم کردستان عراق، تحولات عراق، قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، ایران
 • جمشید جعفرپور*، غفور خوئینی، فرهاد تجری صفحات 295-316
  اعتبار رویه قضایی در دو نظام حقوقی کامن لا و حقوق مدون متفاوت است. بر خلاف نظام حقوقی کامن لا، جایگاه ممتاز قانون موضوعه در نظام حقوقی رومی - ژرمنی همواره سایر منابع را به حاشیه رانده است. مدت ها این تفکر در کشورهای گروه رومی - ژرمنی حاکم بود که فقط قانون می تواند در عالم حقوق؛ منشا اثر باشد و به ایجاد قواعد حقوقی بپردازد و قانون را لازمه دمکراسی و حفظ حقوق وآزادی های فردی در جامعه می دانستند، چرا که نمایندگان ملت حق وضع قوانین و مقررات را داشتند و در این میان دستگاه قضایی تنها، مجری این مقررات بود. اما گروهی از حقوقدانان تاثیر و نفوذ معنوی و سهم رویه قضایی را در تحول حقوق را چنان می شمارند که رویه را قاعده ساز می دانند، اما همچنان به دلایل گوناگون عده ای آن را از منابع حقوق نمی شمارند. در این مقاله ضمن بررسی ادله معتقدین به هر یک از نظرات فوق، در حقوق ایران، نظر برگزیده آن است که رویه قضایی در مفهوم عام، قاعده ای نوعی را ایجاد می کند که رعایت آن برای دادگاه الزامی نانوشته به همراه دارد و باید آن را جزیی از منابع حقوق دانست.
  کلیدواژگان: رویه قضایی، منابع حقوق، تفکیک قوا، اعتبار امر مختومه
 • حسین صمدی میارکلائی*، حمزه صمدی میارکلائی صفحات 317-352

  هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی توسعه دانشگاه کارآفرین است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و اساتید حوزه کارآفرین در دانشگاه مازندران بوده که به روش هدفمند انتخاب شدند. برای طراحی الگوی ساختاری و روابط علی تحقیق از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری مبتنی بر دیمتل فازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد از میان متغیرهای مورد بررسی چهار متغیر نقش علی و هفت متغیر نقش معلولی داشتند. یافته های روش وزن دهی فازی نشان داد از میان شاخص های مورد بررسی، شاخص قدرت نفوذ در دانشگاه دارای بیشترین وزن و اهمیت است. همچنین براساس رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری مبتنی بر دیمتل فازی متغیرها در چهار سطح طبقه بندی شدند که در این بین متغیر چشم انداز و ماموریت به عنوان عامل زیربنایی و دارای قدرت نفوذ قوی معرفی شد.

  کلیدواژگان: دانشگاه کارآفرین، آموزش عالی، اقتصاد دانش بنیان، مدل سازی ساختاری تفسیری
|
 • Younes Nademi *, Seyed Parviz Jalili Kamjou Pages 5-32
  The main purpose of this study is to evaluate the effects of changes in surface water resources and extraction of groundwater resources on net migration in 28 Iranian provinces during the period of 2003-2016 using the SGMM-DPD model with application of Arlano-Bond/ Blundell-Bond two-stage coefficients. The results of the model estimation have shown that the extraction of groundwater resources has a nonlinear and threshold effect on inter-provincial migration, meaning that, before the threshold level per capita of 3343 cubic meters, the extraction of water through the strengthening of the agricultural sector has a negative effect on migration, but after extraction of groundwater resources abnormally and crossing the per capita threshold of 3343 cubic meters and increasing the probability of drought risk and famine of groundwater resources, this variable has a positive effect on net migration. Thus, the threshold for extracting groundwater resources per capita of 3,343 cubic meters is considered as a danger to widespread inter-provincial emigration. Nevertheless, the variability of surface water resources has not a significant impact on migration which is due to the very limited contribution of surface water resources to supply water in the provinces which cannot be a sufficient incentive for immigration.
  Keywords: Immigration, Surface Water, Groundwater, SGMM-DPD-SDM
 • Seyed Jamal Jamali Osghuyei, Ahmad Bakhshayeshi *, Mirghasem Bani Hashemi Pages 33-58
  The purpose of this study is to explain and analyze the factors of economic corruption in the Islamic Republic of Iran from the perspective of political economy and its main question is: What are the causes and phenomena of economic corruption in the Islamic Republic of Iran and what? The most important political and economic components? What are the institutions or agents that influence corruption? In this regard, after answering the conceptual and theoretical underpinnings and theories of corruption as well as addressing the most important political and economic components of corruption, answer this question through a survey of experts including academics, institutional experts as well as managers. Organizations and organizations It is these institutions that base Kendall's methodology testing and data analysis on elite consensus on the causes of corruption. The findings of the study indicate that the structure and pattern of the political economy that governs the national economy and Iranian society has been effective in creating and maintaining corruption in the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: Corruption, Economic Corruption, Political Economy, Political Economy of Corruption, Islamic Republic of Iran
 • Mehdi Mahmoudi *, Mohammadreza Kohansal Pages 59-94
  The sub-branch of food industry is one of the most profitable ways communication between two sectors of industry and agriculture and also prerequisite for an industrialization strategy and providing food security in country. The present study tries to examine effect of exchange rate volatility on Iran's food Industries exports and value added by framework SVAR at period of 1972-2015. The examined variables include of food Industries exports, exchange rate volatility, value added, inflation rate, and Iran's trade-offs. The results showed that short-run effects of trade-offs and inflation rate variables are negatively correlated and value-added and exchange rate volatility variables are positively correlated to food exports. On the other hand, long-run results between variables showed that all variables in the long-run have positive relationships with food Industries exports. According to the results, it is suggested that government put in place control of inflation and improvement of short-run exchange relationship. Also, the results indicate that exchange rate volatility increase export volume in short-run (beginning of period) and in following periods cause exporters activities to become less active than importers activities and reduce export volume of food industry.Therefore, due to direct and positive long-run exchange rate volatility effects on food exports and role of these industries in development and value added, development of food exports products with a focus on expansion of these industries and use of conversion and complementary industries with agricultural products to increase shelf life of products is suggested. Also, since exchange rate volatility increases food exports only in a short-run in first period, it is sujested to invesigate the risks of food-related activities and lack of price stability and market regulation for the future studies.
  Keywords: Food industry, Exchange rate volatility, Value added, Inflation rate, SVAR
 • Asma Soltaninezhad, Ali Morovati Sharif Abadi *, Habib Zare Ahmad Abadi, Ahmad Jafarnezhad Pages 95-121
  In today’s ongoing changes, global, and hypercompetitive business environment, organizations operate under the factors of uncertainty, chaos, dynamics and hostility and are neither safe nor secure but they must be strategically equipped with acumen and agility instead of banking on traditional management techniques and methods. Strategic agility has emerged as the dominant business paradigm in the third millennium, and as the best option for survival, has attracted the attention of most manufacturing and service organizations. Strategic agility for knowledge-based companies that is more fragile than other companies in the face of rapid changes in the environment is more than ever necessary. On the other hand, considering the role of knowledge-based companies in the economies of developing countries, the aim of the present study is to design and implement a strategic agility model for knowledgeable companies to help them adapt to the rapidly changing environment and their successful performance. The design of the model was carried out using a qualitative approach and through the method of Grounded Theory. Purposeful sampling and snowball technique were used to select the research samples. After conducting the interview with 14 experts and using the Grounded Theory method, the paradigm model of the strategic agility was designed. In the context of causal concepts: increasing competition, increasing the complexity and dynamics of the environment, identifying the market and organizational survival, In terms of intervener, concepts such as individual competencies of employees, the ability to adapt to changing environmental conditions, the existence of financial and human resource constraints, the impact of corporate management, the role of the company's nature and In the context of the underlying conditions, concepts are in the form of two categories of limiting factors such as not conducive to the business environment and encouraging factors such as government supportive policies.The axial phenomenon is a strategic agility process in which the organization, with a conscious understanding and attention to strategic advances, identifies changes in the environment and understands them, By leveraging strengths and applying creative methods of problem solving, they are seeking to overcome inherent constraints. Convincing, motivating and preparing human resources can reduce the time of decision making on strategic issues and, by redirecting organizational resources, leads to operational changes to the strategic plan. Strategic agility mechanisms include two categories of intra-organizational and outsourced actions that have implications for macro and organizational levels.
  Keywords: Strategic agility, Qualitative research method, Agility, Grounded theory, knowledge-based company
 • Yahya Fozi, Mohammad Mahmoodikia * Pages 123-143
  Human rights challenges have always been a source of pressure on Iran over the past four decades. This article, with using a causal layered analysis and in a hybrid way, explores the causes of these challenges in four levels of Litany, empirical, Discourse and Mythological analysis, as well as offering suggested strategies to deal with them in each layer. According to the findings of the research, in the first layer of the causes, Litany, we see a media controversy as well as an advertising magnification, the most identified in the first layer on issues such as executions, women's rights and their coverage, minority rights, journalists, and political activists Returns. In the second layer, based on the study of academic work and research, various causes such as political, legal, technological causes, cultural causes were identified. In the third layer, the role of the West-based discourse in the global system as well as the West-backed discourse was raised in the surrounding countries, and in the fourth layer, it was pointed out to factors such as the myth of humanism, liberalism, and pluralism. Finally, short-term, medium-term and long-term strategies were identified in order to identify the causes in each layer.
  Keywords: Challenges, Human Right, I.R. of Iran, Foreign Policy, Casual Layered Analysis Method
 • Mohsen Bakhtiyari Jami *, Hosein Athari Pages 145-172
  After the soviet collapse, russia first adopted a policy of integration with the west in the yeltsin era. But russian nationalists who wanted great power in the world did not tolerate this flexible approach to us forign policy and demanded a lost statuse during the cold war with the idea of hegemonic eurasianism. The priority of restoring power in the sovet-dominated geoplitical zones led to the formation of a multipolarity system and the weakeing of the favorable amarican monopoly order. In fact after the implementation of russia eurasianism policies and alliances of the world at the turn of the century, it witnessed the transition to uni-multipolarity system. The occurrence of regional crises in the russian backyard and the deployment of nato weapons near russia's western borders eventually reinforced the tendency to attack aggressively and military to defend russia's geo-political interests in the black sea and the mediterranean. The fruit of russia's aggressive realism approach is to bring the strategic confrontation to nato soutern mediterranean range. Wich has increased the security vulnerability of nato allies and created a lasting balance against aggreession and unilateralism of us and allies. Russia's vibrant military presence at Syrian bases, while shifting power exchanges in favor of the Syrian government, created a deep divide between the US and Turkey, which in the long run would provide strategic benefits to the Black Sea and the Eastern Mediterranean. Implementation of Eurasian policies using military tools has formed a chain of regional military alliances with regional countries that fall within the framework of neo-regionalism.
  Keywords: Strategy, Geopolitics, Balance of Power, Eurasianism, Hegemony
 • Behnam Abdi * Pages 173-194
  Knowledge-based economy is the most prominent approach of international economy in the 21th century that consider the knowledge production and usage as the main root of producing wealth. Defining the mechanism of works and identifying the effective factors on production and usage of knowledge is essential in this economic system, as the context of improving the performance of other sectors can be provided from the relationships. Absolutely, understanding the situational conditions of new economy and its perquisites is necessary for achieving the goals such as 1st economic rank in the region, economic competitiveness, sustainable growth and development that mentioned in macro policies. On the other hand, the Islamic-Persian model of development is in agenda because the existing model of development are not suitable and compatible for Iran by considering the rules such as path dependency, ex-post studies and bounded rationality that represent in evolutionary economy. As a result, this research is exploring and identifying the policy implications of Iran’s transition to knowledge-based economy by taking account the Islamic-Persian model of development. This inductive and qualitative research is based on grounded theory strategy that introduce the main dimensions and policy implications. Results showed that this approach must be take into account, seriously.
  Keywords: Knowledge-Based Economy, Islamic-Persian Model of Development, Policy Implications, Transition, Sustainable Development
 • Abolfazl Ghasemi *, Mohammag.T Ghezelsofla, Yousof Moslemi Mehni Pages 195-221
  The Islamic Republic of Iran, due to the diverse potential of the constitution, But it has a small share of good urban governance. In the present study, from the point of view of public policy and with emphasis on the referentials, the adaptation of Fifth and Sixth Development Plans with good urban governance is .addressed. The main question of the research is the referential of urban policy in the fifth and sixth development plan?. The theoretical framework of the research is to use the theory of good urban governance of the habitat. The research method is qualitative content analysis and documentary-library data collection The findings of the research show that the referential of urban policies does not provide a clear definition of the position of urban governance in Iran, The demands and expectations of officials for urban governance are not well-defined, and there is still a centralized, top-down view. As a result of ambiguity in the referential of urban governance, it has affected the process of formulating, implementing and evaluating policies and has failed to fulfill the goals of urban governance development
  Keywords: Fifth, Sixth Development Plans, Urban Policy, Urban Governance, Referential
 • Abbas Rezaei Pandari * Pages 223-242
  The Sustainable Development Goals (SDGs) as a framework of 17 goals across social, economic and environmental areas of sustainable development, are an important idea, and could help finally to move the world to a sustainable trajectory. The SDGs form part of the 2030 agenda for sustainable development which UN member states adopted at the UN sustainable development summit in September 2015. This agenda can be expected to affect the policy and funding priorities of governments during this time. While there is growing interest in negotiations among policymakers surrounding 2030 agenda for sustainable development, research efforts for understanding the connections between goals and priority of them have been limited to a few prominent initiatives. In this paper, we applied a soft OR method, Interpretive Structural Modeling (ISM), with the ultimate goal of providing a model for SDGs in Iran. To identify the relationship and the importance of SDGs, interviews were conducted with 10 managers and experts of sustainable development. Then, for prioritizing goals, based on Importance Performance Analysis (IPA) of driving power, dependence and performance of Iran reported for that goals, a framework for classification and priorities of SDGs were provided. The results of the study indicate that the goals with higher priority in Iran differ greatly from those originally perceived and addressed under the SDGs. The goals “clean water and sanitation”, “industry, innovation and infrastructure”, “peace, justice and strong institutions” and “partnerships for the goals” were identified as high priorities for intervention and it is necessary for policymakers to pay more attention to them. Our application of ISM-IPA is unique in policy making and we have illustrated its utility for modelling and prioritizing of SDGs.
  Keywords: Sustainable Development Goals (SDGs), 2030 Agenda, Interpretive Structural Modeling (ISM), Importance Performance Analysis (IPA), development policy making
 • Amir Maghami *, Javad Rostami Pages 243-269
  Piracy has a long history as same as the (history) of domination of mankind on the seas. In recent years, it is a serious threat to the international trade exchanges due to some reasons such as change of the pattern of pirates' treatment which has been usually spread as hostage and blackmail. But "piracy" which has been considered as one of the first universal jurisdiction crimes, has not been criminalized especially as an independent criminal law or description called “piracy” yet. The current descriptive and analytical research shows that according to the Iranian Penal Code, measures which have been taken by pirates usually is like the war (“Muharebah”) as well as their behaviors which often threat the security of the seas was taken into consideration as an example of Muharebah. Therefore when Iranian forces capture pirates in the high seas, Iranian courts can trial and punish them legally as perpetrators of “Muharebah”.
  Keywords: Piracy, High Sea, War (Muharebah), Fiqh Shia, Iranian Criminal Law, Jurisdiction
 • Ali Shiyari *, MohammadHosein Farhangi Pages 271-294

  Considering Kurds living on the border of the four countries of Iraq, Syria, Turkey and Iran, any change can create regional and international/trans-regional sensitivities and tensions, while disturbing the balance of power in the Middle East. In the meantime, the fall of Saddam Hussein and the rise of ISIL have undermined the central government of Iraq and strengthened the Independence of Iraqi Kurdistan. The leaders of this region declared Kurdistan's independence in light of the intense conflicts and disagreements between the countries of the region and in the hope of using the Zionist gold leaf to encourage the United States to support the Kurdistan region. The declaration of Iraqi Kurdistan's independence without reference to the votes of the Iraqi people, disturbed the balance of power in the region and thereby posed security threats to other countries.The declaration of independence made Iraqi Kurdistan as competition and conflict field for regional and international powers. This paper is aimed at checking out the process of independence Iraqi Kurdistan by Barezani and follows to address the barriers and causes of the failure of the Kurdish region in declaring its independence. The present study seeks to response the question of what are the challenges facing Kurdistan's independence in the Middle East? This research, using descriptive-analytical method and based on the realism theory, follow this hypothesis that independence of Iraqi Kurdistan has faced numerous challenges in three levels including national, regional and international. The findings show that the domestic conditions (opposition of the government and the Iraqi parties and groups, and the conflict between the Kurdish parties with each other), regional conditions (opposition of Iran, Turkey, Syria and Arabs), international conditions (lack of serious support by United States, Europe and even Russia) of realization of Iraqi Kurdistan's independence and formation independent Kurdish government is not possible.

  Keywords: Iraqi Kurdistan independence, Iraqi developments, regional, trans-regional powers, Iran
 • Jamshid Jafarpor *, Ghafur Khoeini, Farhad Tajari Pages 295-316
  The validity of judicial procedures differ in both legal and general law. Contrary to the common law system, the privileged position of the law in the Roman-German legal system has always marginalized other core sources, in particular the judicial process. For a long time, this was dominated by Romani-Germanic families, the only law that could be effective in the field of the rights of origin, and the creation and establishment of rules of law, and this monopoly role of the law is necessary for democracy and the preservation of individual rights and freedoms. A group of lawyers do not deny the influence of spiritual influence and the contribution of judicial procedures to the development of rights, but for various reasons it does not include it as a source of law. Some of it is considered as a source of sources of law in our legal system. In this article, while examining the arguments of believers in each of the above views in Iranian law, we consider that the judicial process in the general sense creates a certain kind of law Whose observance is unnecessarily binding on the courts and should be considered as part of the law.
  Keywords: procedural law, sources of law, separation of powers, validity of the case
 • Hossein Samadi Miarkolaei *, Hamzeh Samadi Miarkolaei Pages 317-352

  The purpose of the present research is the explanation of a model for the development of entrepreneurial university. This study, in terms of purpose, is an applied research, and in terms of data collection, is a descriptive-survey study. The statistical population of this research includes experts and informed professors in the field of entrepreneurial university in Mazandaran University that selected by purposive method. In orther to design of structural model and causal relations of research, the DEMATEL-Based Interpretive-Structural Modeling (DISM) approach in the Fuzzy environment is utilized to manage the language ambiguities in the judgments. Results showed that, among studied variables, four variables have had causation role and seven variables have had effectuation role. The findings of Fuzzy Weighting approach showed that, among studied indices, the index of leveraging poses the highest weight and importance. Also, FDISM approach showed that the variables are divided into four level among which the vision and mission variable introduced as an infrastructural factor and strong leverage.

  Keywords: Entrepreneurial University, Higher Education, Knowledge-Based Economy, Interpretive-Structural Modeling (ISM)