فهرست مطالب

بهبود مدیریت - پیاپی 46 (زمستان 1398)
 • پیاپی 46 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مصطفی صفدری رنجبر*، حسین رحمان سرشت، سید سروش قاضی نوری صفحات 1-28
  بخش های مختلف صنعتی با رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار متفاوت شناخته می شوند. این تفاوت ها در میان صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده و صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه پررنگ تر است. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی به واکاوی رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار صنعت توربین های گازی به عنوان یک صنعت با محصولات و سامانه های پیچیده پرداخته است. بعلاوه، به منظور پررنگ کردن تفاوت میان رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار این صنعت با صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه، به مقایسه تطبیقی این صنعت با شش صنعت در کشور کره جنوبی پرداخته شده است. یافته های این پژوهش گویای آن است که صنعت توربین های گازی به عنوان یک صنعت با محصولات و سامانه های پیچیده دارای رژیم فناورانه، سیاستی و بازار متفاوت و متمایزی نسبت به صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه است. این یافته از آن جهت اهمیت دارد که، این تفاوت ها می تواند بر الگوی یادگیری و همپایی فناورانه و پنجره های فرصت این صنعت تاثیر چشمگیری داشته باشد
  کلیدواژگان: محصولات و سامانه های پیچیده، رژیم فناورانه، رژیم سیاستی، رژیم بازار، توربین های گازی
 • ایرج معصومی باران*، منوچهر منطقی، علیرضا بوشهری، غلامرضا توکلی صفحات 29-78

  پاسخگویی مستمر به نیازهای متنوع بخش هوایی و فضایی نیروهای مسلح، مستلزم استمرار کسب وکار نوآورانه دفاعی می باشد. این امر باعث گردیده است تا مدیران مربوطه نسبت به تحقق نوآوری سازمانی جهت بهینه سازی ویا تولید محصولات نظامی جدید اهتمام ورزند؛ لذا هدف این پژوهش، ارایه نظریه نوآوری هم بافتی سازمانی و فناورانه مبتنی بر تلاقی کنش گران نوآوری به منظور حل مسیله: ضعف کنش متقابل و پایدار متولیان نوآوری جهت استمرار نظام مند کسب وکار نوآورانه در سازمان های بزرگ صنعتی دفاعی با محصولات هوایی و موشکی بوده است؛ که برای تحقق هدف مذکور، روش کیفی «نظریه داده بنیان سیستماتیک» دربازه زمانی 1394 تا 1398 مورداستفاده قرارگرفت. داده ها، حاصل انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان و صاحب نظران دارای تجربه زیسته در سازمان های موردمطالعه بوده است. برای جمع آوری داده ها، درابتدا براساس نمونه گیری هدف مند با جانشینان، معاونان پژوهش ونوآوری، معاونان طرح وبرنامه و بعضی از مدیران میانی مرتبط هر دو سازمان مصاحبه به عمل آمد؛ و در ادامه با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، مشارکت کنندگان بعدی انتخاب و داده های بیشتری گردآوری شدند. طی مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی، نتایج تحلیل داده ها در قالب 12 مقوله شامل: گستردگی تغییرات و میزان تحولات، تنوع نیازها و انتظارات ذینفعان دفاعی، یادگیری مستمر سازمانی، ظرفیت های ملی وفراملی، پیچیدگی های عوامل محیطی، قابلیت ها و محدودیت های سازمان های دفاعی، تداوم کسب وکار نوآورانه دفاعی، اعتلای نوآوری های غیرفناورانه، ارتقاء نوآوری های فناورانه دفاعی، بهبود اقتصاد دفاعی و ارتقاء قدرت بازدارندگی انتزاع شدند و با نگارش خط داستان مربوطه، درنهایت «نظریه نوآوری هم بافتی و12 فرضیه مرتبط» برساخت گردیدند؛ به طوری که به کارگیری جامع آنها می تواند زمینه را برای ایجاد هم فهمی بهتر و ارتقاء ادبیات مشترک ذینفعان دفاعی فراهم تر نماید.

  کلیدواژگان: نوآوری، نوآوری سازمانی، هم بافتی، نوآوری فناورانه، کسب وکار، نظریه داده بنیان
 • قاسم فولادی* صفحات 79-98
  بدون شک، انتخاب و اکتساب سلاح و تجهیزات دفاعی یکی از دغدغه‎های مهم کشورها است. در این راستا، در دهه 1380 تلاش‎هایی برای کاهش این دغدغه‎ها در بخش دفاع انجام پذیرفت که در نهایت منجر به تهیه سند "نظام‎نامه تدوین الگوی تسلیحات و تجهیزات ن.م" توسط ستاد کل نیروهای مسلح در سال 86 و ابلاغ آن در سال 1387 شد - که در جای خود کار ارزشمندی بود. این پژوهش با هدف ایجاد این حس در ذینفعان اکتساب سلاح و تجهیزات دفاعی انجام شده است که نظام‎نامه مذکور پس از گذشت تقریبا 10 سال از ابلاغ و اجرای آن، نیاز به بازنگری در مفهوم و فرایندهایش دارد. برای این منظور، از تحلیل محتوا و مضمون نظام‎نامه و مصاحبه‎های انجام‎شده با برخی صاحب‎نظران نظام اکتساب سلاح و تجهیزات استفاده شده است. سپس نتایج اولیه به دست‎آمده برای حدود 40 نفر از دست‎اندرکاران اکتساب سلاح و تجهیزات ارایه و نظرات آن‎ها نیز جمع و اعمال گردیده است. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد الگوهای رایج موجود نمی‎توانند انتظاراتی که صاحب‎نظران از الگوی سلاح دارند را به‎طور کامل برآورده سازند و نیاز به بازنگری در مفهوم الگوی سلاح احساس می‎شود. این امر حاکی از وجود یک سلسله خلاها در مفاهیم، رویکردها، ساختار، روش‎ها و فرایندهای موجود طرح‎ریزی دفاعی- بخصوص بلندمدت- است. البته آنچه مسلم است خروجی نهایی مبحث الگوی سلاح بایستی به تعیین تسلیحات و تجهیزات برترساز اولویت‎دار امروز و آینده نیروهای مسلح با توجه به تغییر و تحولات محیط امنیتی- دفاعی منجر شود وخلق قدرت دفاعی را به دنبال داشته باشد.
  کلیدواژگان: اکتساب دفاعی، اکتساب سلاح و تجهیزات، الگوی تسلیحات و تجهیزات، الگو سلاح
 • محمدرضا عطارپور*، ابولفضل کزازی، مهدی الیاسی، جهانیار بامداد صوفی صفحات 99-145
  یادگیری فناورانه و حرکت به سمت نوآوری در صنایع مختلف بر محوریت نقش شرکت ها و کسب دانش از منابع خارجی تاکید دارد. صنعت فولاد کشور نیز با توجه به فعالیت شرکت های بزرگ از یک سو و همکاری های بلندمدت تاریخی با شرکت های خارجی از سوی دیگر، می تواند مورد مناسبی برای مطالعه در این حوزه باشد. برخی از موفقیت های این صنعت نظیر پایداری در دوران تحریم، دومین منبع درآمد صادراتی کشور در محصولات غیرنفتی و برخی از موفقیت های اخیر نوآورانه به ویژه در ثبت برند فناوری پرد، نشان می دهد تلاش های یادگیری در این صنعت تا حدودی موفق بوده است. این پژوهش که به بررسی فرایندهای یادگیری و خروجی های صنایع فولاد کشور در دوران بعد از انقلاب پرداخته است، با استفاده از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی، مسیر توسعه توانمندی فناورانه در این صنعت را تحلیل نموده است. برای این منظور تعداد 18 مصاحبه با سیاستگذاران، دانشگاهیان، شرکت های فنی و مهندسی و متخصصین شرکت های بزرگ تولیدکننده فولاد انجام و با تحلیل محتوای آنها و استفاده از چارچوب پنجره های فرصت مسیر حرکت به سمت نوآوری در این صنعت تشریح شد. نتایج نشان می دهد، وابستگی به مسیر نوآوری های تدریجی و افتادن در دام موفقیت، عدم تمرکز بر توسعه فناوری در تمام زنجیره ارزش و نبود استراتژی مناسب برای توسعه فناوری مهمترین عواملی هستند که سبب شده این صنعت تنها در بخشی از فرایند، به نوآوری رسیده و در بقیه فناوری ها و فرایندها نتواند به این مرحله ارتقا یابد.
  کلیدواژگان: یادگیری فناورانه، تقلید تا نوآوری، پنجره های فرصت، صنعت فولاد
 • عالیه کاظمی، علیرضا نعمت گرگانی*، سارا آریائی صفحات 147-164

  پروژه ها در سازمان های مختلف به خصوص در سازمان های پروژه ای و اجرایی دارای نقش مهمی هستند؛ اما در حال حاضر پروژه ها، به خصوص پروژه های صنعتی با تاخیر زمانی همراه هستند. پیش بینی مدت زمان تاخیر در انجام پروژه های نفت با توجه به نقش حدود 25 درصدی صنعت نفت در تولید ناخالص ملی و سهم 85 درصدی در صادرات و میانگین تاخیر زمانی 30 درصدی پروژه های مهندسی، تدارکات و ساخت (EPC)، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش به تعیین مهم ترین عوامل موثر بر تاخیر زمانی پروژه ها و قوانین منجر به تاخیر زمانی آنها پرداخته شده است. داده ها از پایگاه داده اطلاعاتی امور قراردادها و پروژه های شرکت نفت و گاز پارس جنوبی گردآوری شده-اند. تعداد 206 پروژه انتخاب و با با در نظر گرفتن معیارهای مختلف پیش بینی تاخیر زمانی انجام شده است. برای پیش بینی مدت زمان تاخیر پروژه ها از 5 الگوریتم درخت تصمیم استفاده شده است که این الگوریتم ها عبارتند از: C&R ، C5، CHILD ، QUEST و AS. نتایج اعتباریابی 10 تایی نشان داد بهترین الگوریتم درخت تصمیم برای پیش بینی مدت زمان تاخیر پروژه ها الگوریتم های C5 و CHILD با دقت حدود 91 درصد هستند.

  کلیدواژگان: صنعت نفت، پروژه های مهندسی، تدارکات و ساخت، تاخیر زمانی، داده کاوی
 • رضا سپهوند*، میثم جعفری، مهدیه ویشلقی صفحات 165-187

  توسعه سازمانی فرآیندی نظام مند در جهت برنامه ریزی، هماهنگی ، تغییر و تحول در سازمان ها متناسب با ساختار و استراتژی های آنها است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر قدرت ارتباطات استراتژیک بر توسعه سازمانی شرکت های دولتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با نقش میانجی شبکه سازی سیاسی می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران ارشد شرکت های دولتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به تعداد 125 نفر بوده که بر مبنای نمونه گیری تصادفی طبقه ای ، 94 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS استفاده گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های Lok & Crawford, 2000; Zhin & piers, 1996, Zerfass & Viertmann,2017; استفاده گردید که پایایی آنها به وسیله آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. قدرت ارتباطات استراتژیک هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق میانجی گری شبکه سازی سیاسی با مدیریت ذینفعان کلیدی داخلی و خارجی سازمان و ایجاد ایتلاف و شبکه سازی سیاسی بر توسعه سازمانی تاثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش در حوزه قدرت ارتباطات استراتژیک و شبکه سازی سیاسی، نوآوری هایی به همراه داشته است و به مدیران شرکت ها و سازمان ها در درک تاثیرگذاری قدرت ارتباطات استراتژیک بر توسعه سازمان ها با میانجی گری شبکه سازی سیاسی کمک می کند.

  کلیدواژگان: قدرت ارتباطات استراتژیک، توسعه سازمانی، شبکه سازی سیاسی، شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
|
 • Mostafa Safdari Ranjbar *, Hosein Rahmanseresht, Soroush Ghazinoori Pages 1-28
  Different sectors are recognized by their distinct technological, policy and market regimes. These differences are highlight in comparison of complex product systems (CoPS) with mass-produced consumer goods industries. This paper aims at investigating technological, policy and market regimes of Iran’s gas turbine industry through employing qualitative approach and case study strategy. Additionally, in order to highlight the differences between technological, policy and market regimes of CoPS industries with mass-produced consumer goods industries, a comparative study was conducted between Iran’s gas turbine industry and six Korean industries. Our findings show that gas turbine industry as a CoPS industry has different technological, policy and market regimes in comparison with mass-produced consumer goods. This finding is important because these differences can have a significant impact on learning and catch-up pattern and windows of opportunities in this industry.
  Keywords: Complex product systems, technological regime, Policy regime, market regime, Gas Turbines
 • Iraj Masoomi Baran *, Manochehr Manteghi, Alireza Booshehri, GholamReza Tavakoli Pages 29-78

  Constantly responding to the diverse needs of the Armed Forces' air and space sectors requires the continuation and development of innovative defense business. This has led executives to strive for organizational innovation to optimize or produce new military products.The purpose of the research is“presentation of cofaced organizational and technological innovation theory based on the interaction of innovation practitioners”to answer, weak sustain and interaction of innovation trustees for systematic continuation of  innovative business in large defensive industrial organizations with air and missile products so that between 1394 and 1398, using "Systematic Grounded Theory" method for related purpose. The data from this study was conducted through Semi structured interviews with 19 live-experienced experts in the organizations. To collect data, interviews were conducted on the basis of a purposive sampling method with senior vice president, research and innovation deputies and the deputies of plan, program and budget. Then, using the snowball sampling method and other participants were selected and more data were collected. The results of the data analysis during: open, axial and selective coding, resulted in the form of 12 categories based on the paradigm model including: extent of changes, diversity of needs, expectations of defensive stakeholders, organizational learning, national and international capacities, complexity of environmental factors, capabilities and limitations of defensive organizations, continuity and excellency of innovative business, promoting nontechnological innovations and development technological defense innovation, improving the defense economy and increase deterrence power and by writing the relevant story linehistorical narretive, finally cofaced innovation theory and 12 related hypotheses were constructed. Also their application can provide a better understanding and improvement of the common literature of defense stakeholders.

  Keywords: Innovation, Organizational Innovation, Cofaced, Technological Innovation, Business, Grounded Theory
 • Qasem Fouladi * Pages 79-98
  Undoubtedly, the selection and acquisition of weapons and equipment is one of the major concerns of countries. In this way, attempts were made to reduce the concerns in the 1380s which eventually led to development of “Regulation of Army weapons & equipment Pattern codification” by Armed Forces Headquarters in 1386. The purpose of this research is make this sense in the stakeholders of defense acquisition that almost 10 years have passed since the announcement and implementation the regulation needs to rethink its meaning and processes. To this end, the content and theme analysis of the regulation and interviews with some experts on the defense acquisition have been used. Initial results were then presented to about 40 persons involved in the defense acquisition and their views were summarized and applied. The research findings show that what is nowadays known as the "weapon pattern" is more of a format designed to express the need for a specific weapon system or equipment; Simply put, the existing patterns may not fully meet the expectations that experts have on the pattern of the weapon. It is worth revisiting the concept of weapon pattern. This implies a series of gaps in existing defense planning concepts, approaches, structures, methods, and processes. Of course, what is certain is that the final output of the weapon pattern should lead to the prioritization of today and future's weapons and equipment of the armed forces in light of the changes in the security-defense environment and the creation of a defensive power.
  Keywords: Defense acquisition_weapon acquisition_weapon pattern_weapons & equipment pattern
 • Mohammadreza Attarpour *, Abolfazl Kazazi, Mahdi Elyasi, Jahanyar Bamdadsoofi Pages 99-145
  Technological learning and the drive for innovation in different industries emphasize the role of companies, especially large companies, and the acquisition of knowledge from external sources. Given the large corporations on the one hand and the long-term historical partnerships with foreign large firms on the other, the country's steel industry is also a good place to study in this field. On the other hand, some of the industry's successes, such as sustainability under sanctions, the country's second-largest source of non-oil export earnings, and some recent breakthroughs, particularly in the registration of the PERED technology brand, show that learning efforts have been somewhat successful. This study, which examines the learning processes and outputs of the country's steel industry (especially in policy, engineering and large steel companies) in the post-revolutionary era, has attempted to use a qualitative (case study) approach for drawing the path of technological development in the industry. For this purpose, 18 interviews with executives and policymakers, academics, engineering firms and specialists from large steel companies were conducted. Analyzing the content of these interviews and using the analytical framework of the Windows of opportunities path to innovation in the industry is described. The results show that dependence on the path of incremental innovation and falling into the success trap, lack of focusing on technology development across the steel value chain and the lack of a proper national strategy for technology development are the most important factors that make the industry successful in innovation process in some aspects of value chain.
  Keywords: technological learning, Imitation to innovation, windows of opportunity, steel industry
 • Aliyeh Kazemi, Alireza Nemat Gorgani *, Sara Aryaee Pages 147-164

  Projects play an important role in various organizations, especially in project and executive organizations, but currently, projects especially industrial projects are associated with time delays. Predicting the time delay in carrying out oil projects is of particular importance. It is beneficial because of the 25% role of the oil industry in GDP and 85% in the share of exports and the average delay of 30% in EPC projects. In this research, the most important factors affecting time delay of the projects and the rules, which shows reasons of the delay are identified. The data were collected from the database of contracts and projects sector of South Pars Oil and Gas Company. Two hundred six projects were selected and considering different criteria, the time delay were predicted. Five decision tree algorithms were used to predict the project time delay, including C&R, C5, CHILD, QUEST, and AS. Validation results showed C5 and CHILD three algorithms are the bests with the accuracy of about 91%.

  Keywords: Oil Industry, EPC projects, Time Delay, Data mining
 • Reza Sepahvand *, Meysam Jafary, Mahdieh Vishlaghi Pages 165-187

  Organizational development is a systematic process of planning, coordination, change, and transformation in organizations in accordance with their structure and strategies. The aim of this study is to investigate the effect of strategic communication power on the organizational development of state-owned companies in the Industrial Development and Renovation Organization of Iran with the mediating role of political networking. The present research method is applied in terms of purpose and is descriptive-correlational in terms of data collection. The statistical population of this study was 125 managers of senior companies of state-owned companies of the Industrial Development and Renovation Organization of Iran, and based on stratified random sampling, 94 of them were selected as the sample. SPSS and Smart-PLS software were used to analyze the data. To measure research variables from Lok & Crawford questionnaires, 2000; Zhin & piers, 1996) Zerfass & (Viertmann, 2017; used to confirm their reliability by Cronbach's alpha. The power of strategic communication both directly and indirectly through the mediation of political networking with the management of key internal and external stakeholders of the organization and the creation of coalition and political networking has a significant impact on organizational development. The results of research in the field of power of strategic communication and political networking have brought innovations and help managers of companies and organizations to understand the impact of strategic communication power on the development of organizations through political networking.

  Keywords: Power of Strategic Communication, Organizational Development, Political Networking, Companies affiliated with the Industrial Development, Renovation Organization of Iran