فهرست مطالب

زن و فرهنگ - پیاپی 8 (تابستان 1390)
 • پیاپی 8 (تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • هاجر آرامون*، حبیب الله میرغفوری، حبیب زارع احمدآبادی صفحات 9-22
  کارآفرینی زنان از مباحثی است که به منظور حل معضل بیکاری زنان در ده های اخیر مورد توجهدولت مردان و مسیولان کشور قرار گرفته است. اگرچه در گذشته بین عوامل موثر بر کارآفرینی زنان و مردانتفاوتی قایل نبودند ولی با توجه به تفاوت های شخصیتی و شناختی بین زنان و مردان، محققان به تدریج بینعوامل موثر بر کارآفرینی زنان و مردان تفاوت قایل شدند. با توجه به این که صنعت پوشاک یزد یکی ازقدیمی ترین صنایعی است که زنان توانایی خود را در آن به نمایش گذاشته اند، در این مقاله بر آنیم که عواملدرونی و بیرونی موثر بر فعالیت های کارآفرینانه زنان را شناسایی کرده و ارتباط آن ها با یکدیگر و همچنینتاثیرگذاری این عوامل را مورد مطالعه قراردهیم. بدین منظوراز پرسشنامه محقق ساخته حاوی 55 سوالاستفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنانی است که در صنعت پوشاک یزد مبادرت بهاقدامات کارآفرینانه کرده اند. به منظور آزمون فرضیات پژوهش از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شدهاست. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی، شناختی و الگوی نقش که جزء عوامل درونیهستند ارتباط خطی مستقیمی با بروز رفتارهای کارآفرینانه زنان دارند. همچنین عوامل بیرونی شامل مولفه هایسازمانی و فرهنگ اجتماعی ارتباط خطی مستقیم ولی مولفه های محیطی شامل سطح دسترسی به منابع وسطح پویایی محیطی ارتباط غیرخطی از نوع درجه دوم با بروز رفتارهای کارآفرینانه زنان دارند. نکته قابلتوجه نقش تعدیل گرانه ای است که سطح پویایی محیطی و سطح دسترسی به منابع بر روابط دیگر متغیرها باکارآفرینی زنان نشان دادند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی زنان، عوامل درونی، عوامل محیطی
 • عادله زهتاب نجفی*، زهرا درویزه، مهرانگیز پیوسته گر صفحات 23-33

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بخشودگی و رضایت زناشویی در زوجین کرمانشاه یبود.جامعه مورد مطالعه شامل کلیه زوجین کرمانشاهی بودکه حداکثر پنج سال از زندگی مشترک شان سپری شده بود. تعداد نمونه ها شامل 100 زوج بود (100 نفر زن و 100 نفر مرد) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و مقیاس سنجش بخشش در خانواده می باشد.به منظور تحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید.یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه معناداری بین بخشش و خرده مقیاسهای آن با رضامندی زناشویی بود.همچنین از بین مولفه های بخشودگی ،درک واقع بینانه و دلجویی کردن پیش بین رضایت زناشویی هستند. در نتیجه بخشش، به عنوان یک عامل مثبت و پسندیده از جمله پتانسیل هایی است که به کارگیری آن موجب حفظ سلامت روحی و فکری زوجین است.

  کلیدواژگان: بخشودگی، رضایت زناشویی
 • فلور ولی پور چهارده چریک* صفحات 35-47

  دیدگاه حکیم سنایی و مولانا در بارهی زن به عنوان عالی ترین جلوهی وحدت با حق را، میتوان تعالی بخش جایگاه زن در فرهنگ رایج عصر حاضر دانست. این دو شاعر و عارف برجسته ایرانی با بیان ویژگیهایی خاص در زنان سرآمد و شایسته، آن بزرگواران را به عنوان الگو و سرمشق برای تمامی انسانها معرفی کرده و تحقق این موقعیت را برای هر انسانی که خود را در این مسیر و مجرا قرار دهد میسر دانسته اند. سنایی و مولوی زنان را در جایگاه انسان کامل و واسطه میان حق و خلق ستوده و بدین طریق پرده از بسیاری رموز عرفانی برداشتهاند. ایشان زن را عالی ترین مظهر جمال و عشق الهی و نیز جامع ترین تجلی گاه اسماء و صفات الهی ودارای صفت خالقیت و جامعیت معرفی نموده و شهود تمام و کمال حقرا در آینه وجود زن بیان نموده اند.

  کلیدواژگان: زن، وحدت، سنائی، مولوی، عرفان
 • سهیلا زرین جوی الوار* صفحات 49-59

  شاید کسی تصور نمی کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سود آوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تامل کنند.به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز،بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسیولیت اجتماعی بنگاه ها وارد ادبیات با زاریایی شد. در این راساتا زنان با صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش ضایعات و مقابله با آلودگی آب و هوا و محیط زیست نقش مهمی را در برنامه های بازاریابی سبز و توسعه پایدار ایفاء می کنند.

  کلیدواژگان: زن، بازاریابی سبز
 • حسین دامغانیان، عظیم زارعی، فرناز روزبان* صفحات 61-71

  هدف پژوهش حاضر مقایسه وضعیت مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات میان کارمندان زن و مردشاغل در شرکت ملی حفاری ایران بوده ، که بر اساس جدول مورگان تعداد 169 نفر با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای بکار گرفته شده به منظور جمع آوری داده ها دو پرسشنامه مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات بود. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی - مقایسه ای بودکه برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده بین زنان و مردان از نظر مدیریت دانش تفاوت معنی دار مشاهده شد) در حالیکه از نظر تکنولوژی اطلاعات بین دو گروه تفاوت معنی دار وجود .F=14/64 , p≤0/001) نداشت . میانگین نمرات مدیریت دانش بین زنان بالاتر از مردان بدست آمد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، تکنولوژی اطلاعات، زنان
 • رضوان حاجی شرفی* صفحات 73-81

  به ازدواج مومنان در بهشت می آیند « حور العین » قرآن در بیست و چهار آیه به وصف زنان بهشتی پرداخته است. آنان دارای صفات پاک بودن، درشت چشم بودن، جوان و شاداب بودن، عاشق و هم سن و سال همسر خود بودن، و از نظر فکر و اخلاق عالی بودن و بهتر از اکثر زنان دنیوی می باشند. البته زنان مومنه دنیوی به دلیل انجام اعمال صالح از حوریان بهشتی بالاترند. در این مقاله دوازده ویژگی زنان بهشتی ذکر و با کمک آیات و روایات اسلامی تصویر نورانی از زنان بهشتی ارایه گردیده است .

  کلیدواژگان: زنان بهشتی، حورالعین، زنان مومنه، قرآن
 • محسن دوست کام*، مهناز مهرابی زاده هوشمند، سجاد علی قنواتی، سپیده پورحیدری صفحات 83-96

  بی شک، جهت گیری جنسی انسان یکی از زمینه های مورد مطالعه در روانشناسی است که با توجه به اهمیت آن در تعیین طرحواره های جنسی، شرکای جنسی و رفتار های جنسی، بررسی ابعاد آن ازدیدگاهی چند وجهی ضروری می نماید. روند رو به افزون انحرافات جنسی در غرب و تاثیر گذاری آنبر سیاست، اقتصاد و... پدیده ای است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. شکی نیست که نقش زن در این میان بی تاثیر نیست. فرهنگ غرب که امروزه زن را به عنوان کالای تجاری می نگرد از هیچ تغییر در جهت پیشبرد اهدافش رویگردان نیست و حتی تلاش در جهت اشاعه این باور ها به دیگر فرهنگ ها دارد. در این مقاله علاوه بر دیدگاه های مربوط به همجنس گرایی، اعم از زیستی، فرهنگی،روانی و اجتماعی، بویژه نظریه فمینیسم - لزبینیسم که در شکل گیری و تلقین باورهای نادرست دربارههمجنس گرایی زنان و تزریق آن به فرهنگ نقش اساسی دارد، مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، لزبینیسم
 • سمانه رضایی فرح آبادی*، غلامرضا منشئی، مونا سرشار صفحات 97-108
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی شخصیتی سخت رویی و سه مولفه آن (تعهد،کنترل و مبارزهجویی) در زنان معلول ورزشکار، معلول غیر ورزشکار و زنان سالم ورزشکار شهر تهران انجام گرفت. دراین پژوهش نمونه ای شامل 25 نفر از زنان عضو تیم ملی معلولین با 25 نفر از زنان معلول غیر ورزشکارو 25 نفر از زنان سالم ورزشکار با استفاده از پرسشنامه سخت رویی کوباسا مورد مقایسه قرار گرفته اند.پژوهش از نوع پس رویدادی است. نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد بین سخت روییو مولفه های آن در سه گروه تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین آزمون دانت نشان داد که در ویژگیشخصیتی سخت رویی و هر سه مولفه آن میانگین مربوط به زنان سالم ورزشکار و معلول ورزشکار با همبرابر می باشد، اما در زنان معلول غیر ورزشکار سخت رویی و مولفه های آن پایین تر از دو گروه زنانمعلول ورزشکار و زنان سالم می باشد.
  کلیدواژگان: سخت رویی، زنان معلول، ورزشکار