فهرست مطالب

روان شناسی فرهنگی زن - پیاپی 58 (زمستان 1402)

نشریه روان شناسی فرهنگی زن
پیاپی 58 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رقیه اسلام نیا، جواد خلغتبری *، شهره قربان شیرودی صفحات 1-20

  هدف پژوهش حاضر، ارایه مدل ساختاری تصویر تن بر اساس طرحواره های جنسی، تیپ شخصیتی، نگرش به خوردن با میانجی گری کمال گرایی در زنان با آسیب فرهنگی اختلال بدشکلی بدن مراجعه کننده به کلینیک های زیبایی استان مازندران بود. جامعه آماری پژوهش زنان مراجعه کننده به کلینیک های زیبایی استان مازندران (شهر های آمل، بابل، ساری و قایم شهر) بود. حجم نمونه 330 نفر بود که به روش هدفمند انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر، همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه رضایت از تصویر تن سویوتو و گارسیا (2002)، پرسشنامه طرح واره جنسی اندرسون و سیروانوسکی (1994)، پرسشنامه تیپ شخصیتی کاستا و مک کری (1992)، پرسشنامه نگرش به خوردن کانر و همکارانش (1979) و پرسشنامه کمال گرایی تری شورت و همکاران (1995) بود. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری و از نرم افزار SPSS22 و Amos23 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین طرحواره های جنسی و تصویر تن در افراد با بدشکلی بدن با میانجی گری کمال گرایی رابطه معنادار وجود دارد. هم چنین بین تیپ شخصیتی و تصویر تن در افراد با بدشکلی بدن با میانجی گری کمال گرایی رابطه معنادار وجود دارد. بین نگرش به خوردن و تصویر تن نیز در افراد با بدشکلی بدن با میانجی گری کمال گرایی رابطه معنادار وجود دارد.در کل نتایج نشان داد که تصویر تن با همه متغیرهای مورد بررسی ارتباط معناداری دارد و از آن جا که ظاهر انسان بخشی از شخصیت و هویت فرد را تشکیل می دهد و در موقعیت های فرهنگی و اجتماعی نمایان می شود نارضایتی از آن عامل خطر برای بسیاری از اختلالات را فراهم می کند.

  کلیدواژگان: کمال گرایی، نگرش به خوردن، تصویر تن، تیپ شخصیتی، طرحواره های جنسی
 • مرضیه مشعل پور *، نازنین جبارزاده صفحات 21-35

  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر فرایند خانواده ایرانی و بهزیستی روانی زنان سرپرست خانوار شهر خرمشهر بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان سرپرست خانوار شهر خرمشهر در سال 1401 بود. نمونه پژوهش 30 نفر از زنان سرپرست خانوار بود که به صورت هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش(15 نفر) و کنترل(15 نقر) جایگزین شدند. طرح پژوهش آزمایشی ازنوع پیش آزمون_ پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بهزیستی ریف (1989) و مقیاس خودگزارشی فرایندهای خانوادگی برای خانواده های ایرانی سامانی(1387) بود. مداخله برنامه آموزش مثبت اندیشی در طول 8 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. پس از اتمام برنامه آموزشی، پس آزمون برای دو گروه اجرا شد. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری و یک متغیری، مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد بین میانگین های فرآیند خانواده دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (90/11F= و 05/0>P). هم چنین بین میانگین های بهزیستی روانی دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (85/13F= و 05/0>P). بنابر این می توان نتیجه گرفت که آموزش مثبت اندیشی بر فرآیند خانواده و بهزیستی روانی زنان سرپرست خانوار اثربخش است و می توان برای ارتقاء فرایند خانواده ایرانی ، بهزیستی روانی و در پی آن توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده و جامعه بهره جست.

  کلیدواژگان: بهزیستی روانی، آموزش مثبت اندیشی، فرایند خانواده ایرانی
 • طیبه زارعی * صفحات 37-49

  هدف پژوهش حاضر بررسی روان شناختی و جامعه شناختی رشد و تعالی فرهنگی زنان در منظومه فضای مجازی بود. جامعه پژوهش تمام متون روان شناختی و جامعه شناختی مرتبط با منظومه فضای مجازی و رشد و تعالی فرهنگی بود. نمونه مورد پژوهش مطالب روان شناختی ، جامعه شناختی، فرهنگی و فضای مجازی در ارتباط با زنان بود. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای به صورت فیش برداری از مفاهیم مهم پژوهش بود. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل محتوا بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که زنان نیازمند برخورداری از سلامت روان شناحتی، مشارکت و بهره مندی از امکانات و فرصت های زندگی اجتماعی هستند و توانمندی آنان از جمله رهیافت های علمی و فرهنگی به زنان کمک می کند تا به استقلال و خودکفایی برسند. ارتقای سلامت روان شناختی و تعالی زنان تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مهمترین آن ها عوامل قید و بندها، ارتقای فرهنگ عمومی، شبکه ها و سازمان های زنانه ، رسانه ها و فضای مجازی هستند که از آن ها تحت عنوان منظومه فضای مجازی یاد می شود. هم چنین سیاست گذاری صحیح و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی می تواند زمینه را برای حفظ تعادل و سلامت روان شناختی زنان همراه با رشد و تعالی آنان به همراه داشته باشد. برقراری ارتباط و تعامل زنان با جامعه از طریق فضای مجازی و ایجاد شبکه های عرفی و سازمان های مختص زنان از عوامل اثرگذار در حفظ سلامت روان شناختی و تعالی فرهنگی زنان است که می تواند از حوزه تخصصی و علمی به حوزه عمومی و عامه پسند وارد شود.

  کلیدواژگان: روان شناختی، منظومه فضای مجازی، جامعه شناختی، رشد و تعالی فرهنگی زنان
 • محسن قاسمی صفرآباد * صفحات 51-63

  هدف پژوهش حاضر آزمون مدل علی حس همدلی با بیمار بر اساس فرهنگ رفتار اخلاقی و تجارب معنوی روزانه با میانجی گری صبر در پرستاران زن شهر سنندج بود. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران زن شهر سنندج بود که در سال 1400 در بیمارستان های دولتی مشغول به فعالیت بودند. نمونه پژوهش 200 نفر بود که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. روش پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. ابزار اندازه گیری شامل مقیاس حس همدلی با بیمار جفرسون (1995)، پرسشنامه فرهنگ رفتار اخلاقی تروینو و بوترفیلد (1998)، مقیاس تجارب معنوی روزانه محمدعلی پور و همکاران (2016) و مقیاس صبر خرمایی و همکاران (2015) بود.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مسیر و نرم افزار SPSS22 و Amos22 صورت گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که مدل پیشنهادی از نیکویی برازش مطلوبی برخوردار بود و بین تجارب معنوی روزانه، فرهنگ رفتار اخلاقی با حس همدلی با بیمار در پرستاران زن رابطه مستقیم وجود دارد (05/0>p). هم چنین بین تجارب معنوی روزانه و فرهنگ رفتار اخلاقی از طریق صبر با حس همدلی با بیمار در پرستاران زن رابطه غیرمستقیم وجود دارد. بنابراین می توان گزارش کرد که پرستاران زن با بروز حس همدلی، فرهنگ رفتار اخلاقی، تجارب معنوی روزانه و صبوری با بیماران نقش مهمی را در روند درمانی ایفا می کنند.

  کلیدواژگان: فرهنگ رفتار اخلاقی، صبر، تجارب معنوی روزانه، حس همدلی با بیمار
 • محمد باشکوه اجیرلو *، نیکسا جباری کردلر صفحات 65-78

  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تاب آوری سازمانی و فردی در فرهنگ کسب و کار وکارآفرینی دیجیتالی زنان بود. جامعه پژوهش کلیه مطالعات و متون مرتبط با تاب آوری در فرهنگ کسب وکار و کارآفرینی دیجیتالی بود. نمونه پژوهش مطالب مرتبط با تاب آوری سازمانی وفردی درفرهنگ کسب وکار و کارآفرینی دیجیتالی زنان بود. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی_تحلیلی بود. جهت گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و به صورت فیش برداری استفاده شد. سپس داده ها به صورت تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان داد که تاب آوری یک ویژگی مهم در شخصیت و منش کارآفرین است و به عنوان یک جنبه اساسی در فرآیند کارآفرینی شناخته شده است. تاب آوری، سازمان را به سمت دستیابی به نتایج موفق سوق می دهد و می تواند به شرکت ها در مدیریت ناملایمات کمک کند. تاب آوری سازمانی به ویژه برای کسب و کارهای کوچک بسیار مهم است. هم چنین درسطح تاب آوری فردی، محققان از آن به عنوان ویژگی های شناختی و رفتاری یاد می کنند. افراد تاب آور دیدگاهی خوش بینانه، پرشور و انرژی بخش به زندگی دارند و به تجربیات جدید علاقه مند هستند. از منظر روان شناختی، افراد تاب آور کسانی هستند که قادر به تحمل استرس و مقابله با فشار هستند. هم چنین یافته ها نشان داده که کارآفرینی نقش مهمی در تقویت فرهنگ کسب و کار، رونق اقتصادی و بهبود رفاه ملی ایفا می کند. توسعه فن آوری مجموعه ای از فرصت ها را برای کارآفرینان زن به منظور کشف و گسترش عملیات تجاری خود باز کرده است. پیشرفت در فناوری ارتباطات منجر به تولد شبکه های رسانه های اجتماعی شده است که کارآفرینان زن را قادر می سازد در شیوه های بازاریابی نوآوری کنند.

  کلیدواژگان: تاب آوری سازمانی، تاب آوری فردی، کارآفرینی دیجیتالی زنان
 • هادی پردل * صفحات 79-94

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و کیفیت زندگی زنان دارای همسر جانباز با تاکید بر فرهنگ بود. جامعه آماری پژوهش تمامی زنان دارای همسر جانباز شهر قم در سال 1401 بود. نمونه پژوهش 32 زن دارای همسر جانباز بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دوگروه آزمایش(16نفر) و کنترل (16نفر)جایگزین شدند. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری یک ماهه بود. جهت گردآوری داده ها از ابزار اندازه گیری مقیاس تحمل پریشانی سیمونز و گاهر(2005) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت- فرم کوتاه (2002) استفاده شد. گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را در 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند. و گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. پس از خاتمه روش مداخله ای پس آزمون انجام شد. مرحله پیگیری بعد از یک ماه صورت گرفت. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره و یک متغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و کیفیت زندگی زندگی زنان دارای همسر جانباز اثربخش است. این نتیجه در مرحله پیگیری نیز تداوم داشت. هم چنین تاثیرات فرهنگی می توانند در چگونگی تفسیر و معنا دادن به تجربیات، حل مسایل و تصمیم گیری ها، و در واکنش های هیجانی و تنظیم آن ها در شرایط خاص مانند زمان جنگ و پس از آن برای سربازان و خانواده های آن ها نمایان شوند.فرهنگ یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفتارها به لحاظ فردی و خانوادگی است.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، فرهنگ، تحمل پریشانی
 • احد امیدی، لیلا آقاویردیزاده، صادق فیض زاده * صفحات 95-110

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تربیتی زنان در خانواده از منظر فرهنگ اسلامی با تاکید بر دیدگاه امامین انقلاب بود. جامعه پژوهش، کلیه سخنرانی ها و کتب امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و متون تربیتی از منظر فرهنگ اسلامی بود. نمونه پژوهش شامل سخنرانی ها و کتب امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و مطالب مرتبط با نقش تربیتی زنان در خانواده از منظر فرهنگ اسلامی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی_تحلیلی بود. جهت گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و به صورت فیش برداری استفاده شد. سپس داده ها به صورت تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد در فرهنگ اسلامی، خانواده نقش حیاتی در اصلاح جامعه و سامان بخشی به اندیشه و روان افراد دارد و در بین اعضای خانواده، زنان نقش برجسته ای داشته و با ایفای نقش همسری و مادری تاثیر بسزایی در تربیت اعضای خانواده دارند. هم چنین مشخص شد از منظر امامین انقلاب نقش تربیتی زنان در خانواده بنابر وظیفه همسری و مادری به دو بخش کلی نقش تربیتی و هدایت گر زنان در قبال همسران و فرزندان تقسیم می شود و زنان می توانند در خانواده تاثیر بسیار شایانی از طریق تربیت دینی، معنوی، اخلاقی و عاطفی همسر و فرزندان خود داشته باشند. بنابراین، از دیدگاه روان شناسی تربیتی، در بستر فرهنگ اسلامی و طبق نظرات امامین انقلاب، برای داشتن خانواده سالم و تربیت اعضای خانواده، باید به نقش تربیتی زنان در خانواده توجه ویژه ای شود تا بتوان از این طریق به بالندگی انسان ها و جامعه کمک شود.

  کلیدواژگان: امامین انقلاب، نقش تربیتی زنان، فرهنگ اسلامی
 • محمدحسن فردوسی * صفحات 111-125

  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه های فرهنگی و روان شناختی در مشارکت ورزشی زنان بود. جامعه آماری تحقیق شامل؛ اعضای هیات علمی دانشگاه، مدیران، ورزشکاران و مربیان زن فعال در سطوح قهرمانی استان خوزستان بودند. برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد و با 14 نفر از افراد جامعه مذکور مصاحبه شد که از مصاحبه دوازدهم اشباع نظری حاصل گردید. روش پژوهش کیفی با رویکرد اکتشافی بود. جهت ساخت الگوی پیشنهادی پژوهش از روش نظریه برخاسته از داده ها (گرندد تیوری) استفاده شد. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل و کدگذاری داده ها از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج نشان دادکه 5 مضمون اصلی (شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها) و 23 مقوله محوری استخراج گردید. عوامل علی در دو بخش سرمایه فرهنگی (برابری جنسیتی، سطح اقتصادی، عوامل اجتماعی) و سرمایه روان شناختی (تاب آوری، امیدواری، خودکارآمدی، خوش بینی) تقسیم شد. عوامل زمینه ای (تربیت فرهنگی، آموزش و آگاهی، رسانه ها،)، عوامل مداخله گر (تصورات قالبی، تبعیض جنسیتی، فرهنگ نگرانی از ظاهر، فقدان حمایت اجتماعی، بی عدالتی، محدودیت های اقتصادی)، راهبردها (آگاهی افزایی فرهنگی، حمایت اجتماعی، توسعه زیرساخت ها، پشتیبانی مالی) و پیامدها (ابعاد روان شناختی، ابعاد اجتماعی، و ابعاد فرهنگی) بودند. هم چنین مشخص شد سرمایه های فرهنگی و روان شناختی می توانند به تشکیل نگرش های مثبت نسبت به مشارکت زنان در ورزش کمک کرده و به بروز توانمندی زنان و بالندگی اجتماعی بیافزایند.

  کلیدواژگان: مشارکت ورزشی زنان، سرمایه های روان شناختی، سرمایه های فرهنگی
|
 • Roghayeh Eslamnia, Javad Khalatbari*, Shohreh GhorbanShiroudi Pages 1-20

  The purpose of the present study was to propose a structural model of body image based on gender schemas, personality type, attitude to eating with the mediation of perfectionism in individuals with cultural pathology and body dysmorphic disorder referred to the beauty clinics of Mazandaran province. The statistical population of the research embraced individuals who referred to the beauty clinics of Mazandaran province (Amol, Babol, Sari and Qaimshahr cities). The sample included 330 participants whom were selected through purposive procedure. The method of the current research was correlational of structural equation modeling (SEM) one. Data was collected by implementing Tan Sooto and Garcia's (2002) Body Image Satisfaction Questionnaire, Cyranowski (1994) Sexual Schema Questionnaire, Costa and McCrae's (1996) Personality Type Questionnaire, Mintz et al.'s (2000) Eating Attitude Questionnaire, Terry-Shorte et al. and Perfectionism Questionnaire (1995). To analyze the data structural equation modeling was applied via utilizing SPSS22 and Amose23 software. The results of the research showed that there was a significant relationship between gender schemas and body image in individuals with body dysmorphic disorder with the mediation of perfectionism. The results also indicated that personality type was significantly correlated to body image in participants with body dysmorphic disorder through the mediation of perfectionism. There was also a significant correlation between eating attitude and body image in subjects with body dysmorphic disorder, with the mediation of perfectionism. Finally, the findings revealed that body image was significantly related to all the investigated variables, and in fact, it could be concluded that since the appearance of a person is a part of a person's personality and identity and it appears in cultural and social situations dissatisfaction with it provides a risk factor for many disorders.

  Keywords: Body image, Gender schemas, Personality type, Eating attitude, Perfectionism, Body dysmorphic disorder
 • Marzieh Mashalpourfard*, Nazanin Jabarzadeh Pages 21-35

  The research was intended to examine The efficacy of positive thinking training on Iranian family process and mental well-being in female heads of households in Khoramshahr. The research population embraced all the female heads of households in Khoramshahr on 1401. The sample encased 30 of female heads of households whom were selected via purposive sampling procedure and randomly assigned in two experimental and control groups, 15 participants each. The research was designed as pretest posttest experimental one with two experimental and control groups. To collect data Family Process for the Iranian Families Scale (Samani, 2008) and The Well-being Scale (Ryff, 1989) were implemented. The experimental group exposed to positive thinking training intervention for 8 sessions with 90 minutes’ duration each. The control group received none. Then both groups were post tested. The data were analyzed by applying multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and univariate analysis of covariance (ANCOVA). The results revealed that both groups differed significantly in family process (p<0.05, F=11.90). The results also indicated that there was a significant difference between experimental and control groups in mental well-being (p<0.05, F=13.85). It could be concluded that positive thinking training was effective on Iranian family process and mental well-being in female heads of households in Khoramshahr and it should be utilized to promote Iranian family process and mental well-being and consequently for cultural, social and economic development of the family and the society.

  Keywords: Positive thinking training, Iranian family process, Mental well-being
 • Tayyebeh Zarei * Pages 37-49

  The purpose of the current research was to investigate the cultural growth and sublimity of women in the virtual space set from the psychological and sociological point of views. The research universe included all the psychological and sociological texts related to the virtual space set and cultural growth and sublimity. The sample encased psychological, sociological, cultural and the virtual space subjects concerning women. The method of the research was descriptive-analytical. To collect data documentary and library procedure by note taking on index cards involving the significant concepts was implemented. The data was analyzed via content analysis. The results of the research showed that women needed to have mental health, participate and benefit from the facilities and opportunities of social life and their capabilities, including scientific and cultural approaches, helped women to achieve independence and self-sufficiency. The promotion of psychological health and sublimity of women was influenced by several factors, including the most important of them - the factors of restraints, promotion of public culture, women's networks and organizations, media and virtual space which were referred to as "virtual space set". Also, correct policymaking based on Islamic and Iranian culture could provide the basis for maintaining the balance and psychological health of women along with their growth and sublimity. Establishing communication and interaction of women with the society through virtual space and creating traditional networks and organizations specific to women were effective factors in maintaining the psychological health and cultural sublimity of women, which could be transformed from the specialized and scientific to the public and the popular fields.

  Keywords: Psychological, Sociological, Women cultural growth, sublimity, Virtual space set
 • Mohssen Ghasemi Safarabad* Pages 51-63

  The aim of the current research was to exmine the causal model of empathy with the patient based on the culture of ethic behavior and daily spiritual experiences with the mediation of patience in female nurses of Sanandaj city. In this study, the population included all the female nurses of Sanandaj who were working in public hospitals in 2021. The sample embraced 200 female nurses from the mentioned group whom were selected by convinence sampling method. The current research was a correlational study and path analysis type. To collect data, the Jefferson Patient Empathy Scale (1995), Trevino and Butterfield's Ethical Behavior Culture Questionnaire (1998), Mohammad Alipour et al.'s Daily Spiritual Experiences Scale (2016) and Khormai et al. (2015) Patience Scale were implemented. The data were analyzed through applying path analysis, by using SPSS vesion 22 and Amos 23. The results of the analysis showed that the proposed moded had an optimum goodness of fit and there was a significant direct path between daily spiritual experiences, the culture of ethical behavior and empathy with the patient in female nurses (p&lt;0.05). Also, daily spiritual experiences and the culture of ethical behavior through patience had an indirect significant relationship with the sense of empathy with the patient in nurses (p&lt;0.05). It could be concluded that the the female nurses based on the culture of ethic behavior and daily spiritual experiences with the mediation of patience should accomplosish empthy with patiants and play significant role to promote patients cure.

  Keywords: Sense of empathy with the patient, Ethical behavior culture, Daily spiritual experiences, Patience
 • Moahammad Bashokouh Ajirloo *, Niksa Jabari Kordlar Pages 65-78

  The aim of this research was to study the role of organizational and personal resilience in women's digital business and entrepreneurship culture. The research universe included all studied and texts related to digital business and entrepreneurship culture. The sample encased the topics and texts contents related to women&rsquo;s digital business and entrepreneurship culture. The research was designed as a descriptive and analytical type. To collect data a library method via note taking on index cards was implemented. Then the data was analyzed through content analysis procedure. The results revealed that resilience was an important feature in the personality and character of the entrepreneur and was considered as a fundamental aspect in the entrepreneurial process. Resilience drive the organization towards achieving successful results and it could help companies manage adversity. Organizational resilience was especially important for small businesses and startups. Also, at the level of personal resilience, researchers referred to it as cognitive and behavioral characteristics. Resilient individuals had an optimistic, passionate and energizing outlook on life and were interested in new experiences. From a psychological point of view, resilient people were those who were able to withstand stress and deal with pressure. Also, the findings indicated that entrepreneurship played an important role in strengthening business culture, economic prosperity and improving national welfare. The development of technology provided a series of opportunities for women entrepreneurs to explore and expand their business operations.&nbsp;The communication technology development led to the birth of social media networks that enable female entrepreneurs to innovate in marketing practices.

  Keywords: Organizational resilience, Personal Resilience, Women digital entrepreneurship
 • Hadi Pordel * Pages 79-94

  The current research was conducted with the aim of determining the effectiveness of acceptance and commitment based treatment on distress tolerance and life quality of veterans' spouses with emphasis on culture. The research statistical population subsumed all the wives of Qom veterans in 2022. The sample included 32 veterans&rsquo; wives which were selected through purposive sampling procedure and randomly assigned into two experimental and control groups 16 subjects each. The research was semi-experimental with a control group and was designed as a pre-test, post-test and after a month duration follow-up phase. To collect data Simmons and Gaher Distress Tolerance Questionnaire (2005) and World Health Organization Quality of Life Questionnaire - short form (2002) were implemented. The experimental group received 8 sessions of 90-minute treatment based on acceptance and commitment, and the control group did not receive any intervention. Then the subjects were post tested. The follow up was exerted after a month. The data were analyzed by Multivariate Analysis of Covariance and Univariate Analysis of Covariance. The results showed that the treatment based on acceptance and commitment significantly affected distress tolerance and increased the quality of life of veterans' wives (P&lt;0/01) and the results were persistent after the follow up duration. Also, cultural influences could be exposed in how to interpret and give meaning to experiences, problems solving, decisions making and in emotional reactions and their regulation in special conditions such as during war and after it for soldiers and their families.&nbsp;Culture is one of the most important determinants of individual and family behavior.

  Keywords: Treatment based on acceptance, commitment, Distress tolerance, Quality of life Culture
 • Ahad Omidi, Leila Aghavirdizadeh, Sadegh Faizzadeh* Pages 95-110

  The current research was intended to study the educayional role of women in the family environment from the prespectve of Islamic culture with emphisis on the both Imams of the revolution view points. The research universe enfolded all the lectures and books of Imam Khomeini (God Blessed Him)) and the Supreme Leader of the Revolution and educational texts related to the prespectve of Islamic culture. The sample encased the lectures and books of Imam Khomeini (G B H)) and the Supreme Leader of the Revolution and topics related to the educayional role of women in the family environment from the prespectve of Islamic culture. The reseach was set as descriptive-analytical. To collect data library method by note taking on the index cards was enforced. Data were analyzed by applying content analysis procedure. The results indicated that in Islamic culture, the family plays a vital role in the society and people's thoughts. Among family members, women have a prominent role. Woman as wife and mother, has a significant impact on the education of family. From the view point of the Imams of the revolution, the educational role of women in the family is divided into two general parts, the educational and guiding role. According to the duty of wife and mother women could have a great impact in the family. Therefore, in the context of Islamic culture and according to the opinions of the imams of the revolution, to have a healthy and educated family, Therefore, in the context of Islamic culture and according to the opinions of the imams of the revolution, to have a healthy and educated family, special attention should be paid to the educational role of women.

  Keywords: educayional role of women, Islamic culture, the both Imams of the revolution
 • Mohammad Hassan Ferdowsi * Pages 111-125

  This research aimed to investigate the role of cultural and psychological capitals in women's athletics involvement. The study's statistical population included; university faculty members, managers, athletes, and female coaches active at championship levels in Khuzestan province. Snow ball sampling procedure was processed to select the sample. Interviews were conducted with 14 individuals from the mentioned community, and theoretical saturation was achieved from the twelfth interview onward. The research method was a qualitative one with an exploratory approach. To develop the proposed model &ldquo;Grounded Theory&rdquo; initiated method was implemented. Data were collected through semi-structured qualitative interviews. Data analysis and coding were conducted using the open, axial, and selective coding methods. The results revealed five main contents (causal factors, background factors, interventionist factors, strategies and consequences) and 23 axial categories. The causal factors were categorized in cultural (gender equality, economic status, social factors) and psychological capitals (resiliency, hopefulness, self-efficacy and optimisms). The background factors (cultural upbringing, education and awareness, media), interventionist factors (stereotypical thinking, gender discrimination, cultural concern about appearance, lack of social support, injustice, economic constraints), strategies (cultural awareness enhancement, promotion of representation, infrastructure development, financial support), and consequences (individual dimensions, social dimensions, and cultural dimensions) were also considered. It could be concluded that cultural and psychological capitals would help to form positive attitudes towards women's involvement in athletics and increase women's empowerment and social development.

  Keywords: Cultural capital, Psychological capital, Women's athletics involvement