فهرست مطالب

تغذیه گیاهان باغی - سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، پاییز و زمستان 1398)
 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/25
 • تعداد عناوین: 13
|
 • معصومه افتخاری، یاور شرفی* صفحات 1-14

  مهم ترین هدف برای تولید کنندگان زردآلو دستیابی به عملکرد بالا است. مقدار عناصر غذایی موجود در گیاه و تغذیه آن، از عوامل تعیین کننده عملکرد گیاه می باشند. روی نقش بسزایی در گرده افشانی، تشکیل میوه و عملکرد درختان میوه دارد و از عوامل مهم جوانه زنی و رشد لوله گرده است. در این پژوهش اثر محلول پاشی عنصر روی با غلظتهای صفر، 3000 و 5000 میلی گرم در لیتر بر جوانه های گل دو رقم بیگی و شاهرودی زرد آلو بررسی شد. درصد جوانه زنی، رشد لوله گرده، تشکیل میوه اولیه و نهایی در تلاقی این دو رقم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد 5000 میلی گرم در لیتر سولفات روی بیشترین تاثیر را در میزان تشکیل میوه اولیه (32/35 درصد) و نهایی (61/10 درصد) داشت. کمترین درصد تشکیل میوه اولیه (41/20 درصد) و نهایی (3 درصد) مربوط به 3000 میلی گرم در لیتر سولفات روی بود. همچنین، نتایج نشان داد که اثر عنصر روی بر درصدجوانه زنی در سطح کلاله و میزان نفوذ لوله های گرده در قسمت ابتدای خامه، میانه خامه و ورودیتخمدان در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بیشترین درصد جوانه زنی در غلظت 3000 میلی گرم در لیتر سولفات روی با در صد جوانه زنی 91/63 درصد و کمترین درصد جوانه زنی با مقدار 39/51 درصد مربوط به شاهد بود. همچنین، 3000 میلی گرم در لیتر سولفات روی میزان نفوذ لوله های گرده در قسمت ابتدای خامه، میانه خامه وتخمدان را افزایش داد. درمجموع محلول پاشیعنصر روی باعث افزایش تشکیل میوه اولیه و نهایی و افزایش درصد جوانه زنی و نفوذ لولهگرده به سمت تخمدان شد.

  کلیدواژگان: زردآلو، روی، جوانه زنی، لوله گرده، تشکیل میوه
 • سعید رضایی، محمداسماعیل امیری، عباس بهاری*، فرهنگ رضوی، مرتضی سلیمانی اقدم صفحات 15-31

  آهن ریز مغذی ضروری گیاهان می باشد که در بسیاری از پدیده های فیزیولوژیکی نقش اساسی دارد. هدف از این تحقیق محلول پاشی کلات آهن، تعیین غلظت بهینه و تاثیر آن بر خصوصیات بیوشیمیایی میوه توت فرنگی رقم کاماروسا بود. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1397 اجرا شد. بدین منظور، ابتدا در یک پیش آزمایش تاثیر مقادیر مختلف آهن (صفر-200-400-600-800-1000-1200-1400-1600-1800 و 2000 میکرومول بر لیتر) در زمان های سه، شش، نه و دوازده روز بعد از محلول پاشی در برخی صفات توت فرنگی بررسی گردید. سپس غلظت 1400 میکرومول بر لیتر به عنوان غلظت بهینه در نظر گرفته شد و نمونه های حاصل از این غلظت جهت سنجش بقیه صفات انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد اثر این غلظت از آهن بر ویتامین ث، مواد جامد محلول (TSS)، سفتی بافت، فنول و فلاونویید کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی (DPPH) و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. همچنین، باعث افزایش 07/10 درصدی DPPH، 2/13درصدی TSS، 43/21 درصدی ویتامین ث و 2/28 درصدی فعالیت آنزیم PAL در مقایسه با شاهد شد. میزان فنول و فلاونویید کل میوه های تیمار شده با آهن به ترتیب 54/36 و 76/31 میلی گرم در 100 گرم وزن تر مشاهده شد. دلایل اصلی تاثیر آهن را می توان به افزایش آهن درونی گیاه، کاهش رقابت بین رشد رویشی و زایشی همچنین، کارآیی بهتر فتوسنتز مرتبط دانست. بطور کلی، یافته ها نشان داد که استفاده از کلات آهن با غلظت 1400 میکرومول بر لیتر تاثیر بسزایی در بهبود خصوصیات کمی و کیفی میوه های توت فرنگی رقم کاماروسا داشت.

  کلیدواژگان: آهن، خواص آنتی اکسیدانی، PAL، میوه توت فرنگی
 • مهدی کعب عمیر، اعظم جعفری*، حمیدرضا روستا، مصطفی شیرمردی صفحات 32-44

  در این پژوهش تاثیر آبیاری با پساب استخر پرورش ماهی بر مشخصه های رشدی گیاهان ریحان و خرفه بررسی شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تیمار آب آبیاری (1-آب رودخانه،2- آب استخر ماهی و 3- مخلوط 50 درصد آب رودخانه و 50 درصد آب استخر) و سه تکرار روی دو گیاه ارزشمند دارویی (ریحان و خرفه) در شهرستان شوش (استان خوزستان) اجرا شد. نتایج نشان داد که تیمار آبیاری با پساب استخر ماهی بر افزایش صفات اندازه گیری شده به ویژه وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه و مقدار جذب عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم در ریحان و خرفه تاثیر معناداری داشت و حتی در تیمار مخلوط آب رودخانه و استخر ماهی نیز، افزایش معنی داری نسبت به تیمار آب رودخانه مشاهده شد. مقدار جذب نیتروژن در اثر آبیاری با پساب ماهی به ترتیب 7/407 و 2/482 درصد در ریحان و خرفه افزایش معنادار داشت. براساس نتایج این پژوهش بخش خوراکی این سبزیجات شامل برگ و ساقه با آبیاری بوسیله پساب استخر پرورش ماهی و بدون افزودن کود اضافی، افزایش یافت. همچنین از آنجا که آب استخر عناصر غذایی دارد که می تواند نیازهای رشدی گیاه را تامین کند بنابراین استفاده از آب خروجی از استخر پرورش ماهی در کشت سبزیجات ریحان و خرفه قابل توصیه بوده و برای سایر سبزیجات نیاز به بررسی های بیشتر است.

  کلیدواژگان: بحران آب، جذب عناصر، صفات مورفولوژیک، Ocimum basilicum، Portulaca oleracea
 • عباس نصیری دهسرخی*، ویدا ورناصری قندعلی، حسن مکاریان، داریوش رمضان، پروانه استخدامی صفحات 45-68

  به منظور بررسی تاثیر کود مرغی و سولفات روی بر رشد و عملکرد طالبی در شرایط رقابت با علف های هرز، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 98-1397 در شهرستان مبارکه انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل کود مرغی در دو سطح (0 و 8 تن در هکتار)، سولفات روی در سه سطح (0، 2 و 4 گرم در لیتر) و مدیریت علف های هرز در دو سطح (عدم وجین و وجین) بودند. نتایج نشان داد محلول پاشی 4 گرم در لیتر سولفات روی در شرایط وجین علف های هرز، باعث افزایش معنی دار کلروفیل برگ، وزن خشک برگ و عملکرد به ترتیب به میزان 1/9، 9/16 و 9/18 درصد در مقایسه با عدم مصرف کود روی گردید. بیشترین وزن خشک ساقه (6/24 گرم در بوته)، مواد جامد محلول (0/12 درصد) و محتوای نسبی آب برگ (5/65 درصد) با محلول پاشی 4 گرم در لیتر سولفات روی در تلفیق با کود مرغی به دست آمد. نتایج نشان داد در شرایط تداخل با علف های هرز، مصرف کود مرغی باعث کاهش معنی دار کلروفیل برگ، تعداد برگ در بوته، تعداد میوه در بوته و عملکرد به ترتیب به میزان 5/4، 4/6، 0/20 و 8/4 درصد و همچنین باعث افزایش زیست توده علف های هرز به میزان 0/15 درصد نسبت به عدم مصرف کود مرغی گردید. در مجموع می توان اظهار داشت کاربرد کود مرغی در تلفیق با عنصر کم مصرف روی در شرایط وجین علف های هرز، موجب افزایش رشد و عملکرد طالبی می گردد.

  کلیدواژگان: عناصر کم مصرف، کود آلی، محلول پاشی، وجین علف های هرز، مواد جامد محلول
 • موسی رسولی*، سحر میرزایی، کوروش فرهادی، مهدی قبولی صفحات 69-90

  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر اسید هیومیک، قارچ میکوریزا (Glomus etunicatum) و قارچ اندوفیت (Piriformospora indica) روی برخی از صفات گل رز رقم مشکی hybrida cv. 'Bordeaux') (Rosa در شرایط کشت بدون خاک گلخانه‏ای انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 12 تیمار مستقل و سه تکرار طراحی گردید. تیمارها شامل محلول پاشی اسید هیومیک در غلظت 300، 600 و 900 ppm، اسید هیومیک 300، 600 و 900 ppm (محلول پاشی)+50 گرم قارچ میکوریزا (تلقیح با محیط ریشه) ، قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا عصاره اسپورPD، میسیلیومPD، میسیلیومMp، عصاره محیط کشت Mp، عصاره محیط کشت PD (تلقیح با محیط ریشه) و شاهد بودند. صفات ارتفاع شاخه، طول و قطر جام گل، دوام گل، فعالیت آنزیم کاتالاز و پروکسیداز، کلروفیل (a, b) و آنتوسیانین اندازه-گیری شدند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان صفات اندازه گیری شده در اثر تیمار اسید هومیک ppm300 + قارچ میکوریزا 50 میلی گرم، تیمار اسید هیومیک ppm300 و تیمار قارچ پیریفورموسپورا (عصاره اسپور) مشاهد گردید.

  کلیدواژگان: اسید هیومیک، تغذیه، قارچ میکوریزا، قارچ اندوفیت، گل رز
 • فاروق سرکار، فرهنگ رضوی*، محمد اسماعیل امیری، اکبر حسنی صفحات 91-104

  اسید فولویک به عنوان ماده هیومیکی حاصل از تجزیه بقایای موجودات زنده، بدون اثرات مخرب زیست محیطی در تولید محصولات باغی و زراعی مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر اسید فولویک در چهار سطح صفر، 5/0، 5/1 و 5/2 گرم در لیتر به صورت محلول پاشی برگی بر خصوصیات کیفی و آنتی اکسیدانی میوه آلبالو رقم گیسی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. محلول پاشی درختان در دو مرحله سفت شدن هسته (21 روز بعد از تمام گل) و شروع رسیدگی میوه (46 روز بعد از تمام گل) انجام شد. در زمان برداشت، خصوصیات کیفی و آنتی اکسیدانی میوه ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که اسید فولویک به طور معنی داری مواد جامد محلول، سفتی بافت میوه، ویتامین ث، میزان آنتوسیانین، فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی را افزایش داد. میوه های تیمار شده با اسید فولویک اسیدیته کمتری را در مقایسه با شاهد نشان دادند. صفاتی نظیر وزن تر میوه، وزن خشک میوه، طول و قطر میوه، اسید قابل تیتر و فلاونویید کل در سطح احتمال 5 درصد تحت تاثیر اسید فولویک قرار نگرفتند. به طور کلی، 5/2 گرم در لیتر به عنوان بهترین در بهبود ویژگی های کیفی و آنتی اکسیدانی میوه های آلبالو رقم گیسی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آلبالو، اسید فولویک، ترکیبات فنلی، ظرفیت آنتی اکسیدانی، محلول پاشی
 • مرضیه زینلی بافقی، جلال غلام نژاد*، سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی، مصطفی شیرمردی، اعظم جعفری صفحات 105-127

  در این پژوهش تاثیر باکتری های افزایش دهنده رشد گیاهی (ایزوله های R8 Pseudomonas putida و P. fluorescens R153) بر ارقام پسته شامل بادامی زرند، اکبری و احمدآقایی در یک خاک شور به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی شد. نتایج حاکی از این بود که استفاده از باکترهای محرک رشد (ایزوله های R8 وR115) باعث افزایش مقدار شاخص های رشدی از جمله وزن تر و خشک ساقه و ریشه همچنین، سطح و تعداد برگ شد. باکتری R8 باعث افزایش وزن خشک ریشه و وزن تر اندام هوایی به ترتیب به میزان 74 و 54% نسبت به شاهد در رقم بادامی شد. سطح برگ و تعداد برگ به میزان 81 و 30% در تیمار استفاده از باکتری محرک رشد R8 در رقم بادامی افزایش پیدا کردند. محتوای نسبی آب برگ (RWC)، میزان پرولین، کلروفیل کل، a و b و کاروتنویید نیز به وسیله کاربرد باکتری های محرک رشد به خصوص R8 P. putida بهبود یافت. تیمار باکتری R8 در رقم بادامی قادر به افزایش جذب عناصر پتاسیم و فسفر به میزان 35% (برگ)، 43% (ریشه)؛ 61% (برگ) و 53% (ریشه) شد. نتایج این تحقیق نشان داد کاربرد باکتری های محرک رشد به علت ترشح ترکیبات موثر در رشد گیاه قادر به افزایش شاخص های رشدی همچنین، فیزیولوژیکی حتی در گیاهانی که در شریط تنش شوری قرار دارند می شود.

  کلیدواژگان: پسته، Pseudomonas sp، شاخص رشد، شاخص فیزیولوژیک
 • عبدالاحمد راصد، کامبیز مشایخی*، سید جواد موسوی زاده، ایوب قربانی صفحات 128-139

  محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS)، بسیار غنی بوده و دارای عناصر پرمصرف و کم مصرف به طور کامل است. از طرف دیگر اسید هیومیک با افزایش جذب عناصر غذایی، سبب افزایش رشد و توسعه بیشتر گیاه می گردد. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی رشد و عملکرد تربچه رقم Vikima تحت تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک در ترکیب با عناصر غذایی بر پایه ترکیب محیط کشت MS در شرایط مزرعه ای می باشد. برای این منظور اسید هیومیک با غلظت صفر و 5/1 گرم در مترمربع و کود MS در هشت غلظت (0، 2، 4، 6، 8، 10، 12 و 14 درصد) به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار استفاده شد. نتایج نشان داد که با مصرف کود MS، تعداد برگ، ساکارز غده، گوگرد غده، کلروفیل کل و قند کل غده نسبت به استفاده تنها از اسید هیومیک افزایش یافت. کاربرد 14 درصد کود MS میزان قطر غده را تا 66/32 میلی متر افزایش داد. در استفاده از اسید هیومیک هم زمان با 14 درصد کود MS مقدار آنتوسیانین غده افزایش یافته و به 00019/0 مول بر گرم بر وزن تر گیاه رسید. در اثرات متقابل اسید هیومیک و کود MS افزایش وزن تر برگ، سطح برگ، وزن تر غده و قطر غده دیده شد. اسید هیومیک غنی شده با عناصر غذایی MS(غلظت تا 14 درصد) اثرات مطلوبی بر رشد گیاه تربچه دارد.

  کلیدواژگان: آنتوسیانین، غده، کلروفیل، گوگرد، ساکارز
 • مهدی حدادی نژاد، کامران قاسمی*، فاطمه شادمهری، حمید ایزدیار صفحات 140-153

  استان مازندران به عنوان دومین تولیدکننده توت فرنگی کشور محسوب می شود و رقم کاماروسا کشت غالب این استان را تشکیل می دهد. برای این منظور در دو آزمایش جداگانه اما هم زمان، شرایط کشت خاکی رایج در منطقه در کنار کشت بدون خاک برای دو رقم کاماروسا و گاویوتا فراهم و در پایان دوره صفات رویشی بوته شامل برگ، طوقه و ریشه در کنار تجزیه عناصر برگ و خاک مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد در کشت بدون خاک ارقام کاماروسا و گاویوتا در عملکرد و صفات مختلف رویشی به جز وزن تر و حجم ریشه، با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند؛ اما در کشت خاکی رقم کاماروسا در بیشتر صفات مرتبط به برگ، طوقه و ریشه به طور معنی داری برتر از رقم گاویوتا بود. نتایج تجزیه غلظت عناصر غذایی محیط ریشه در کشت خاکی نشان داد میزان روی و مس در محیط ریشه گیاه چند برابر حد مطلوب بوده و بوته ها در معرض بیش بود این عناصر قرار داشتند. با این حال غلظت نیتروژن برگ کمتر از حد مطلوب دیده شد و جذب پتاسیم در رقم گاویوتا با کارایی بهتری نسبت به کاماروسا صورت گرفت. نتایج نهایی نشان داد که با توجه به موفقیت رقم گاویوتا در کشت بدون خاک، عدم توفیق آن در کشت مزرعه ای مرتبط با عوامل خاکی مانند سمیت مس ناشی از عدم رعایت اصول مدیریتی بوده و ارتباطی با اقلیم منطقه ندارد. بنابراین کشت این رقم در مازندران با مدیریت تغذیه ای ویژه یا کشت بدون خاک امکان پذیر خواهد بود.

  کلیدواژگان: گاویوتا، کاماروسا، ریزوسفر، عناصر
 • ادریس آذرپیرا، شهناز فتحی قزلقیه*، یاور شرفی، شراره نجفیان صفحات 154-173

  امروزه استفاده از فراورده های زیستی سازگار با اکوسیستم مانند زیست محرکها مورد توجه است، زیرا علاوه بر تامین عناصر غذایی مقداری اسید های آمینه آزاد نیز دارد. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر دو فراورده زیستی بر پایه اسید های آمینه آزاد روی گیاه نعناع سبز دارویی (Mentha spicat L.) تحت تنش شوری بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب انجام شد. نتایج نشان داد که اثرات ساده و متقابل شوری و اسید های آمینه بر روی صفات اندازه گیری شده درسطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بیشترین ارتفاع بوته، قطر طوقه، قطر ریشه، وزن تر بوته، کلروفیلb در تیمار صفر میلی مولار شوری و محلول پاشی کادوستیم و میزان قندهای محلول در تیمار 75 میلی مولار شوری و محلولپاشی کادوستیم بدست آمد. بیشترین طول ریشه، تعداد برگ، وزن خشک بوته و کلروفیلa در تیمار صفر میلی مولار شوری و هیومی فورته بدست آمد و بیشترین مقدار کلروفیل کل در تیمار 25 میلی مولار شوری و هیومی فورته و بیشترین میزان پرولین در تیمار 75 میلی مولار شوری و هیومی فورته حاصل شد. بیشترین محتوای رطوبت نسبی در شوری های صفر، 50 و 75 میلی مولار شوری مربوط به تیمار هیومی فورته ولی در تیمار 25 میلی مولارشوری مربوط به تیمار کادوستیم بود. از نظر درصد اسانس در صفر میلی مولار شوری بین تیمار کادوستیم و هیومی فورته تفاوت معنی داری نبود ولی نسبت به شاهد افزایش معنی داری داشت. در شرایط شوری کاربرد ترکیبات اسید آمینه باعث کاهش میزان اسانس نسبت به شاهد شد.

  کلیدواژگان: کلروفیل، پرولین، قندهای محلول، هیومی فورته، کادوستیم
 • محسن سیلسپور* صفحات 174-191

  به منظور ارزیابی اثرات کاربرد کمپوست پسماند شهری و نیتروژن بر عملکرد اسفناج و غلظت فلزات سنگین در خاک و مجصول اسفناج، یک آزمایش مزرعه ای با 9 تیمار در قالب طرح آماری فاکتوریل اجرا شد. اثر کمپوست پسماند شهری، اثر نیتروژن و اثر متقابل آن ها بر عملکرد از نظر آماری معنی دار بود. بالاترین عملکرد اسفناج به میزان 68600 کیلوگرم در هکتار، از مصرف 20 تن در هکتار کمپوست همراه با 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست آمد که مصرف این سطح کمپوست پسماند شهری، غلظت کادمیوم، نیکل، سرب و کروم را در اندام هوایی اسفناج به ترتیب به میزان 700، 279 ، 471 و 272درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی دار داد که افزایش غلظت عناصر کادمیوم، نیکل و کروم بیش از حداکثر مجاز غلظت فلزات سنگین در اندام هوایی اسفناج بود. از طرف دیگر کاربرد 10 تن در هکتار کمپوست پسماند شهری به همراه 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن، 67300 کیلوگرم در هکتار محصول تولید نمود که فلزات سنگین در محصول در محدوده مجاز قرار داشتند. مصرف کمپوست پسماند شهری غلظت کل سرب، نیکل، کادمیوم و کروم خاک را نیز به طور معنی داری افزایش داد، اما این افزایش از محدوده مجاز فراتر نبود. با این وصف، استفاده محدود از کمپوست پسماند شهری به میزان 10 تن در هکتار همراه با 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن، همراه با پایش غلظت این فلزات در خاک و گیاه می تواند موجب افزایش عملکرد محصول اسفناج گردد، بدون آن که غلظت فلزلت سنگین در محصول و خاک از محدوده استاندارد فراتر رود.

  کلیدواژگان: کمپوست، سرب، کادمیوم، نیکل، اسفناج
 • جواد سرحدی، صابر حیدری*، مهری شریف صفحات 192-207
  بررسی اثر ماده آلی، سوپرجاذب و تغذیه بهینه بر کاهش اثر شوری آب آبیاری بر نهال پایه نارنج آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 12 تیمار و 4 تکرار انجام شد. فاکتور اول ماده آلی با دو سطح (0 و 2 درصد وزنی)، فاکتور دوم سوپرجاذب با سه سطح (0، 0.1 و 0.25 درصد وزنی) و فاکتور سوم تغذیه بهینه با دو سطح (بدون کود و کوددهی بهینه عناصر مورد نیاز گیاه بر اساس آزمایش خاک) بود. درصد برگهای دارای علایم خسارت شوری و غلظت عناصر روی، آهن، بور، فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم و منیزیم در برگ تیمارهای مختلف اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که کاربرد تلفیقی و جداگانه کود دامی، شیمیایی به همراه سوپرجاذب موجب کاهش علایم شوری شد. بیشترین درصد سدیم (0.17) و برگهای دارای علایم شوری (22.01) و بیشترین مقدار بور (148.2 میلی گرم بر کیلوگرم) در تیمار شاهد مشاهده شد. همچنین تیمار C2D3E2 (مصرف توام 2 درصد ماده آلی، 0.25 درصد سوپرجاذب و مصرف بهینه عناصر غذایی) کمترین درصد سدیم و برگهای دارای علایم شوری و کمترین مقدار بور را داشت اما بیشترین میزان افزایش در پتاسیم، آهن و روی با حدود 2 برابر مقادیر آنان در تیمار شاهد را نشان داد.
  کلیدواژگان: کود گاوی، سوپرجاذب، تغذیه بهینه، شوری، بافت سبک
 • خدیجه مریدیان، زهرا موحدی*، مجید رستمی صفحات 208-225
  وجود فلزات سنگین همچون نیکل و سرب یکی از مهم ترین عوامل بروز تنش های محیطی محسوب می شوند. در این پژوهش غلظت های مختلف نیترات سرب (mg/L 6، 3، 0) و غلظت های مختلف نیترات نیکل (mg/L 6، 3، 0) در دو آزمایش جداگانه و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دو سیستم هواکشت و گلدانی بررسی شده است. نتایج تجزیه واریانس برای هر دو آزمایش نشان داد که بین تیمارهای مختلف برای بیشتر صفات مورد مطالعه در هر دو سیستم هواکشت و گلدانی در سطح احتمال 5% تفاوت معنی دار وجود داشت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سرب، تعداد برگ، طول ریشه ، ارتفاع کل، وزن تر و خشک ریشه و ساقه و رنگیزه های فتوسنتزی روند نزولی را نشان داد در حالیکه میزان پرولین، کاتالاز، پروکسیداز، میزان سرب در ریشه و اندام هوایی افزایش یافته است. همچنین افزایش غلظت نیکل سبب اختلال در رشد ریشه و ساقه ، وزن تر و خشک ریشه و ساقه و رنگیزه های فتوسنتزی تربچه گردید. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که نیکل و سرب ممکن است به گیاهان اجازه رشد را بدهد، اما افزایش غلظت آنها سبب اختلال در برخی شاخص های رشدی تربچه گردید.
  کلیدواژگان: نیترات سرب، نیترات نیکل، کشت بدون خاک، پاسخ بیوشیمیایی، صفات موفولوژیک
|
 • Masuomeh Eftekhari, Yavar Sharafi * Pages 1-14
  Introduction

  Zinc (Zn) is an essential micronutrient in plants and has a vital role in cell division, nucleic acid metabolism, protein synthesis, photosynthesis, carbohydrate metabolism, and phytohormones regulation (Sharafi, 2019). Zn directly contributes in the biological synthesis of auxin (IAA) and gibberellin (GA3) which have utmost roles in the plant growth, pollination, fertilization and fruit set in fruit trees (Broadley et al. 2007). Also, Zinc plays a major role as a cofactor in the structure and function of more than 300 enzymes in plants, such as Cu/Zn superoxide (Cu/Zn-SOD), carbonic anhydrase (CA), and sorbitol dehydrogenase (SDH). Zinc toxicity in plants is far less widespread than Zn deficiency (Radunić., et al., 207). The most important goal for fruit growers is to achieve high yields in orchards. The amount of nutrients in the plant and its nutrition are the most important determinants of plant performance. Among micronutrients, zinc plays an important role in pollination, fruit set and function of fruit trees and is one of the influencing factors in germination and growth of pollen tube (Sharafi, 2019).

  Materials and methods

  In this study, the effects of zinc foliar application at three concentrations of 0, 3000 and 5000 mg / l on flower buds of two cultivars of Beigi and Shahroodi apricots were investigated. After foliar application two weeks before flowering, the effect of foliar application on germination percentage, pollen tube growth, primary and final fruit set were evaluated.

  Results

  The results were showed that 5000 mg / L zinc sulfate had the most effect on the rate of initial and final fruit set. The percentage of initial and final fruit set was 3,000 mg / l zinc sulfate. The results also showed that the effect of zinc on germination percentage at stigma level and penetration rate of pollen tubes at the beginning of pistil, middle style and ovarian inlet was significant at 1% probability level. The germination percentage with 3000 mg / L zinc sulfate with 63.91% germination and the lowest germination with 51.39% was related to control. Also, 3000 mg / l sulfate increased the penetration of pollen tubes into the beginning and middle parts of the styles and so ovary.

  Discussion

  Overall foliar application of Zn increased the primary and final fruit set, and so increased germination and penetration of pollen tube to the ovary.

  Keywords: Apricot, zinc, germination, pollen tube, fruit set
 • Saeed Rezaei, Mohammad Esmaeil Amiri, Abbas Bahari *, Farhang Razavi, Morteza Soleimani Aghdam Pages 15-31
  Introduction

  The strawberry is one of the favorite fruits throughout the world and may be classified as a functional food as it is a rich source of phytochemicals and vitamins (Olsson et al., 2004). The aim of this study was to investigate the effect of Fe-EDTA fertilizer on PAL enzyme activity and antioxidant properties of strawberry fruit during developmental stages.

  Material and Methods

  The experiment was factorial based on a randomized complete block design with three replications. Experimental factor was consisted of iron chelate (Fe-EDTA) in 1400 µmol/l level. This experiment was carried out at University of Zanjan in 2018. Finally, data analysis was done using SPSS 22 and means were compared by Duncan’s multiple range tests at 5% level of probability.

  Results and Discussion

  Results showed that ascorbic acid, TSS, phenols and flavonoids were significantly increased by Fe-EDTA treatment in comparison to the controls. In addition, strawberry fruits treated with Fe-EDTA exhibited higher DPPH and PAL enzyme activity concomitant with higher phenols and flavonoids accumulation. The interaction was significant in all properties. These results are in agreement with those obtained by Pestana et al., (2010) and Amaliotis et al., (2002) of strawberry growth and crop yield improved by foliar application of iron chelate.

  Conclusion

  Generally, the findings of current study elucidated that the use of iron chelate had strong impact on PAL enzymatic activity and quality properties of strawberry fruits during ripening stages in this study. Keywords: Iron chelate, antioxidant characteristics, PAL, Strawberry fruit

  Keywords: Iron chelate, antioxidant characteristics, PAL, Strawberry fruit
 • Mahdi Kaab Omeir, Azam Jafari *, Hamidreza Roosta, Mostafa Shirmardi Pages 32-44

  In this research, the effect of irrigation with fish farm effluent on the growth characteristics of basil and purslane was investigated. This experiment was conducted in a randomized complete block design with three irrigation water treatment (1-river water, 2- fish farm effluent water and 3- the mixture of 50% river water and 50% fish farm water (V/V)) and three replications on two valuable medicinal plants (basil and purslane) in Shoush (Khuzestan province). The results showed that irrigation treatment with fish farm effluent had a significant effect on increasing of measured traits, especially fresh and dry weight of shoot and root, and the uptake of nitrogen, phosphorus, and potassium and even in mixed treatment of river and fish farm effluent water, also showed a significant increase in morphological traits compared to river water treatment. The amount of nitrogen uptake by irrigation with fish pool water was 407.77% and 482.2%, respectively, in basil and purslane. According to the results, the edible portion of these vegetables including leaves and shoots increased by irrigation by the fish farm effluent and without any supplementary fertilizer. Because the pool water was rich in nutrients that could supply the plant's growing needs, therefore, it is advisable to use the fish pool effluent to grow basil and purslane and for other leafy vegetables more research is needed.

  Keywords: element uptake, morphological traits, Ocimum basilicum, Portulaca oleracea, water crisis
 • Abbas Nasiri Dehsorkhi *, Vida Varnaseri Ghandali, Hassan Makarian, Darioush Ramezan, Parvaneh Estekhdami Pages 45-68

  In order to investigate the effect of poultry manure and zinc sulfate on growth and yield of cantaloupe (Cucumis melo L.) in competition with weeds, an experiment was conducted in a field located in Mobarakeh city as factorial based on a randomized complete block design with three replications during the growing season of 2018-2019. The factors included poultry manure (0 and 8 ton/ha), zinc sulfate (0, 2 and 4 g/l) and weed management (no-weeding and weeding all season). The results indicated that foliar application of zinc sulfate by 4 g/l under weeding conditions, caused a significant increasing in leaf chlorophyll, dry weight of leaf and yield by 9.1, 16.9 and 18.9 percent in comparison to control (non-use of zinc sulfate) respectively. The maximum dry weight of stem (24.6 g), total soluble solid (12.0 %) and relative water content (65.5 %) was obtained with 4 g/l zinc sulfate in combination with poultry manure. The results showed that under no-weeding conditions, use of poultry manure caused a significant decreasing in leaf chlorophyll, leaf number per plant, fruit number per plant and yield by 4.5, 6.4, 20.0 and 4.8 percent and increased weeds biomass by 15.0 % compared with non-use of poultry manure. Based on the obtained results, under weed free conditions, combined use of poultry manure and zinc sulfate caused a significant increasing in growth and yield of cantaloupe.

  Keywords: Foliar application, Micronutrients, Organic fertilizer, Total soluble solid, Weeding
 • Mousa Rasouli *, Sahar Mirzaei, Kourosh Farhadi, Mehdi Ghabooli Pages 69-90

  Based on the results, the highest value of flower stem length (64.70 cm), corolla diameter (6.17 cm), vase life (22.11 days) and chlorophyll b (3.05 μgml-1 g-1 FW) was obtained with the humic acid 300 ppm+ 50g mycorrhizal fungi treatment. On the other hand, the highest value of corolla length (6.68 cm), activities of catalase (36.72 μmol/mg-1min-1) and peroxidase (15.76 μmol/mg-1min-1) were also observed. Chutichudet et al., (2010) showed that mycorhiza fungi treatment could increase stem height in the gerbera cut flower. Neilsen et al., (2004) reported that the treatment of 400 mg/l humic acid increased amount of chlorophyll in the plants. On the base of the results, we concluded that humic acid, Mycorrhiza fungi and endophytic Piriformospora indica fungi treatments coused obvious effects on the black rose cut flower. Application of biologic fertilizers and symbiotic bacteria increased nutrient absorption. Therefore, consumption of the chemical fertilizers was reduced. Also treatments increased vaselife of flowers. Effect of humic acid on root growth was wonderful, as increased root volume. Humic acid increases plant tolerance to biotic and abiotis stresses and mycorhiza fungi helps in absorbing non soluble elements. Therefore, qualitative and quantitative parameters of black rose cut flower were increased.

  Keywords: Endophytic fungi, Humic acid, Nutrition, Mycorrhiza fungi, Rose
 • Faroogh Sarkar, Mohammad Esmaeil Amiri, Akbar Hassani Pages 91-104
  Introduction

  Fulvic acid, as a humic matter obtained from decomposition of organic residues without any environmental destructive effects, is used in the production of horticulturaland agricultural crops. Many beneficial effects are attributed to foliar application of fulvic acid (FA), such as, enhancing antioxidant capacity, improving uptake of nutrients, reducing leaching of fertilizer and stimulation of plant metabolism. Some authors have also reported that fulvic acid could play a major role in resisting oxidative stress by enhancing antioxidative activity and improving membrane stability. However, there is little information about the effects of fulvic acid on antioxidant and quality attribution in sour cherry fruits. Thus, the objective of the present studies was to determine the effect of foliar application of fulvic acid on important quality characteristics and antioxidant properties of ‘Gysy’ sour cherries.

  Material and Methods

  In this study, the effect of fulvic acid foliar application at different concentrations (0, 0.5, 1.5 and 2.5 gL-1) on quality and antioxidant properties of sour cherry friut was carried out in the completely randomized block design with three replications. Foliar spray was performed in the pit hardening stage(20 days after full bloom) and onset of ripening (46 days after full bloom) onto the leaves and fruits until runo using a mechanical mist sprayer, and Tween 20 (0.04% v/v) was used as a surfactant. Fruit were harvested at commercial ripening stage, and transferred to the laboratory on the same day, and finally the qualitative and antioxidant characteristics were assessed.

  Results and Discussions

  The results showed that fulvic acid significantly increased content of total soluble solids, firmness, vitamin C, anthocyanin, total phenolics and antioxidant capacity. Fulvic acid treatment showed less acidity compared with the control. While, mean fresh and dry fruit weight, length and diameter of fruit, titratable acidity (TA) and total flavonoid content were not affected by fulvic acid treatment (P<0.05). The experiment conducted here indicated that a preharvest application of fulvic acid improved nutritional quality and antioxidant potential of sour cherry fruits. The increased contents of phenolics, anthocyanins and ascorbic acid content, resulted in enhanced total antioxidant capacity. Generally, the best treatment for improvement of quality and antioxidant properties of sour cherry cv. Gysy was 2.5 gL-1treatment.

  Keywords: Sour cherry, Fulvic Acid, Phenolic Compound, Antioxidant Activity, Foliar Spray
 • Marzieh Zeinali Bafghi, Jalal Gholamnezhad *, Seyyed Alireza Esmaeilzadeh-Hosseini, Mostafa Shirmardi, Azam Jafari Pages 105-127
  Introduction

  Pistachio is a strategic product and have a special place in agicultural production and constitute the bulk of non-oil exports. One of the most important problems in Iranian pistachio areas is soil salinity, which causes many nutritional problems for pistachio trees.

  Materials and Methods

  In this study, the effect of plant gowth promoting bacteria (Pseudomonas putida R8 and P. fluorescens R153 isolates) on pistachio cultivars including Badami Zarand, Akbari and Ahmad Ahaghi were studied in a saline soil as a factorial experiment in a completely randomized design. The studied characters included fresh and dry weights of shoots and shoots, leaf area and number, relative water content (RWC) chlorophyll and carotenoid content.

  Results and Discussion

  The results indicated that the use of gowth promoting bacteria (R8 and R115 isolates) increased the amount of gowth indices including fresh and dry weights of stems and roots, as well as leaf area and number. R8 isolate caused an increase in root and shoot root weight of 74% and 54% in Badami cultivar, respectively. The leaf area and leaf number characters increased by 81% and 30% in the treatment of R8 gowth promoting bacteria in Badami cultivar. Relative leaf water content (RWC), proline content, total chlorophyll, a and b, and carotenoids were also improved by the use of gowth promoters, especially R8 P. putida. The treatment of R8 bacteria in Badami cultivar was able to increase the absorption of potassium and phosphorus elements by 35% (leaf), 43% (root), 61% (leaf) and 53% (root)

  Conclusion

  The results of this study indicated that the application of bacteria gowth promoters to the release of effective compounds in plant gowth can increase the gowth and physiological indices even in plants that are in salinity stress.

  Keywords: Pistachio, PGPR, Growth index, Physiological index
 • Abdolahmad Rased, Kambiz Mashayekhi *, Seyyed Javad Mousavizadeh, Ayoub Ghorbani Pages 128-139
  Introduction

  The Murashig and Skoog (MS) culture medium is highly nutritious and has complete macro and micro elements. Humic acid contributes to nutrients absorption and causes the growth and development of the plant. In this research, the growth and yield of radish (cv. Vikima) in the field was investigated using humic acid in combination with MS medium.

  Materials and Methods

  Humic acid in two levels (0 and 1.5 g/m2) and MS fertilizer in eight levels (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14%) were used as factorial experiment based on randomized complete block design with three replications.

  Results and Discussion

  The results showed that with the use of MS fertilizer, the number of leaves, tuber sucrose, tuber sulfur, total chlorophyll and tuber total sugar increased compared to the humic acid. Application of 14% MS fertilizer increased the diameter of the tuber to 32.66 mm. Using humic acid in combination with 14% MS fertilizer, the amount of anthocyanin in the tuber increased to 0.00019 mol/g on fresh weight. In the interaction effects of humic acid and MS fertilizer, increasing the fresh weight of the leaf, the leaf area, the fresh weight of the tuber and the diameter of the tuber was recorded.

  Conclusion

  Humic acid as a supplement to MS fertilizer had a good effect on radish growth. Humic acid supplemented with MS fertilizer (up to 14% concentration) has proper effects on radish growth.

  Keywords: Anthocyanin, Tuber, Chlorophyll, Sulfur
 • Mehdi Hadadinejad, Kamran Ghasemi *, Fatemeh Shadmehri, Hamid Izadyar Pages 140-153
  Background and Objectives

  Strawberry as a model plant in horticulture included many cultivars with special climatic and nutritional requirements. ‘Camarosa’ is the most cultivated cultivar in Mazandaran province, and the efforts of strawberry growers to alternate this cultivar with ‘Gaviota’ were not successful. The purpose of this research was to evaluation and comparison of characteristics of Camarosa and Gaviota in soil and soilless cultures to find the causes of unsuccessful culture of Gaviota in Mazandran Province.

  Material and Methods

  Two separated experiments performed synchronously in open filed soil and soilless cultures with Camarosa and Gaviota cultivars in complete random design with three replications. Vegetative characteristic, yield and nutritional elements in rhizosphere and leaves were evaluated. Results

  Discussions

  In soilless culture the differences of Camarosa and Gaviota cultivars was not significant except for fresh weight and volume of the root system. Average of root volume and fresh weight of Camarosa 19.5 cm3 and 13.7 g, were higher than Gaviota with 14 cm3 and 6.96 g, respectively. However, in soil culture almost all of the traits were significantly higher in Camarosa than Gaviota. Results of nutrition concentration analysis in rhizosphere showed the rate of Zn and Cu were exposed to maximum range of nutrient elements due to over-consumption of chemical fertilizers in strawberry fields in north of Iran and purpose the negative effects of elements as most important cause in unsuccessful soil culture of Gaviota in Mazandaran province. Although hen fertilizers added to soil in high volume (40 tonHa-1) annually and resulted too high percent of N, in soil (16%) it was not related to increase leaf N of plants and N concentration of leaves were lower than optimum range (3-4%). Potassium absorption efficiency in Gaviota was more than Camarosa but it seems that sensitivity of Gaviota to Cu toxicity is higher than Camarosa as well.

  Conclusions

  The cultivars Camarosa and Gaviota did not show significant difference in many traits in open field soilless culture so it seems that the lack of success in soil culture of Gaviota is not associated to climate conditions. The underlying problem of Gaviota is related to soil and nutrition aspects like Cu toxicity. To success culture of Gaviota in Mazandran Province, it is recommended to perform perfect nutrition management in soil culture or using soilless medium.

  Keywords: Gaviota, Camarosa, Nutrient element, Hydroponic
 • Edris Azarpira, Shahnaz Fathi Ghezelghieh *, Yavar Sharafi, Sharareh Najafian Pages 154-173

  Nowadays, the use of eco-friendly bio-products such as biostimulants is of great interest because it also contains some free amino acids in addition to nutrients, This study was conducted to investigate the effect of two bio-products based on free amino acids on medicinal mint (Mentha spicat L.) under salinity stress. The experiment was conducted as a factorial experiment in a randomized complete block design with three replications in the research greenhouse of Shahid Bakari Higher Education Research Center in Myandab.The results showed that simple and interaction effects of salinity and amino acids on measured traits were significant at 1% probability level. The highest plant height, crown diameter, root diameter, plant fresh weight, chlorophyll b were obtained in 0 mM salinity and Kadostim foliar application, and soluble sugars in 75 mM salinity and Kadostim foliar treatment. Maximum root length, leaf number, plant dry weight, and chlorophyll a were obtained in 0 mM salinity and Humiforte treatment. The highest amount of total .chlorophyll was obtained in 25 mM salinity and Humiforte and the highest proline content was in 75 mM salinity and Kadostim The highest relative humidity content in salinity of 0, 50 and 75 mM salinity was related to Humiforte treatment but in 25 mM salinity treatment was related to Kadostim treatment There was no significant difference in the percentage of essential oil at 0 mM salinity between the treatment of Kadostim and HumiForte but it was significantly higher than control.

  Keywords: Chlorophyll, Proline, Soluble sugars, humiforte, kadostim
 • Mohsen Seilsepour * Pages 174-191

  In order to evaluate the effects of municipal waste and nitrogen fertilizer application on spinach yield and heavy metal concentration in soil and spinach, a field experiment with 9 treatments was conducted in a factorial design. The effect of municipal waste compost, nitrogen and their interaction on yield was statistically significant. The highest yield of spinach at 68600 kg ha-1 was obtained from 20 ton / ha compost with 200 kg ha-1 nitrogen. The increase in the concentration of cadmium, nickel and chromium was higher than the maximum concentration of heavy metals in the spinach shoot, respectively, by 700, 279, 471 and 272%, respectively. On the other hand, application of 10 ton / ha of municipal solid waste compost along with 200 kg / ha nitrogen produced 67300 kg / ha with heavy metals within the product range. The use of municipal waste compost significantly increased the total concentrations of soil lead, nickel, cadmium and chromium, but this increase was not beyond the permissible range. However, limited use of municipal waste compost at 10 ton / ha with 200 kg / ha nitrogen, together with monitoring of soil and plant concentrations of these metals can increase yield of spinach, without heavy metal concentration. Exceeds the standard range in crop and soil.

  Keywords: Compost, Cadmium, Nickel, Spinach
 • Javad Sarhadi, Saber Heidari *, Mehri Sharif Pages 192-207
  In order to investigate the effect of organic matter, superabsorbent and optimum nutrition on reducing the effect of salinity on irrigation water on sure orange rootstock, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with 12 treatments and 4 replications. the first factor was an organic matter with two levels (0 and 2 wt%), the second factor was superabsorbent with three levels (0, 0.1 and 0.25 wt%) and the third factor was the two-level optimum nutrition (no fertilizer and optimum fertilizer of required by the plant-based on soil testing. Leaves percentage with symptoms of salinity damage and concentrations of zinc, iron, boron, phosphorus, potassium, sodium, calcium and magnesium were measured different treatments. The results showed that the combined application of animal manure with a superabsorbent fertilizer resulted in an increase in the concentration of these elements in the shoot compared to the control. The highest percentage of sodium (0.17) and leaves with salinity (22.01) and the highest amount of boron (148.2 mg / kg) were observed in control treatment. Also, C2D3E2 treatment (combined 2% organic matter, 0.25% superabsorbent and optimum nutrient intake) had the lowest sodium content and leaves with salinity and lowest boron content, but the highest increase in potassium, iron and zinc with about 2% Equal to their values in the control treatment
  Keywords: Cow manure, optimum nutrition, super absorbent, Salinity, light texture
 • Khadijeh Moridian, Zahra Movahedi *, Majid Rostami Pages 208-225
  The heavy metal (Ni and Pb) is one of the most important cause of stress in the environment. In this study the effects of the different concentration of Pb (NO3)2 (0, 3 and 6 mg l-1) and different concentration of Ni(NO3)2 (0, 3 and 6 mg l-1) were investigated in the two independent experiments according to a completely randomized design with three replication in soil culture and aeroponic system. The results of ANOVA in two experiments indicated a significant difference between different treatments at a level of 5% for most traits in soil culture and aeroponic system. The result indicated that with the increase in concentrations of Pb, leaf number, plant height, root length, root fresh and dry weights, shoot fresh and dry weights and photosynthetic pigments showed a downward trend while prolin content, catalaz, proxidas, Pb content in root and shoot were increased. Increasing the concentration of Ni impairs the growth of root, shoot, root and shoot dry and fresh weight protein photosynthetic pigments of radish. In general, the results of this study showed that Ni and Pb may give to plants allows growth, but increased in their concentration impaired the some growth indices of radish.
  Keywords: Pb (NO3)2, Ni(NO3)2, Soilless culture, Biochemical respons, morphological traits