فهرست مطالب

حسابداری مدیریت - پیاپی 45 (تابستان 1399)
 • پیاپی 45 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/25
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مرضیه افکاریان، کرم الله دانش فرد*، حاجیه رجبی فرجاد صفحات 1-19

  بودجه یک کشور نشان دهنده جایگاه دولت در اقتصاد و به عبارتی حدود و ثغور دخالت دولت در جامعه است و اداره صحیح امور مالی دولت، نقش بسزایی در بهسازی نظام اقتصادی و نظام اداری و مدیریتی بخش دولتی دارد.  پژوهش حاضر با هدف تحلیل پیش ران های خط مشی مالیبر نحوه تخصیص بودجه دولتی انجام شده است. تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها ازنوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارکنان سازمان برنامه و بودجه می باشند که تعداد  آن 100 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران 80 نفر بدست آمده است. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه (مجموعا 47 پرسش) بوده است. روایی آن از طریق روایی محتوایی و سازه و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای هر یک از پیش ران های خط مشی مالی شامل (حوادث طبیعی ،868/0؛ بحران های اقتصادی،915/0؛  تکامل اجتماعی، 915/0؛  تغییرات زیست محیطی، 922/0؛  پیشرفت های فناوری، 818/0) و نحوه تخصیص بودجه دولتی 844/0 مورد تایید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج  تحقیق نشان داد که تحلیل پیش ران های خط مشی مالی (حوادث طبیعی، بحرانهای اقتصادی، تکامل اجتماعی، تغییرات زیست محیطی و پیشرفت های فناوری) بر نحوه تخصیص بودجه دولتی تاثیرگذار هستند.

  کلیدواژگان: پیش ران خط مشی مالی، حوادث طبیعی، بحران های اقتصادی، تکامل اجتماعی، تغییرات زیست محیطی، پیشرفتهای فناوری، تخصیص بودجه دولتی
 • الهام منصوری نیا، خسرو فغانی ماکرانی*، قربانعلی آقااحمدی صفحات 21-41

  روایی و پایایی از مسایل مهم در حوزه آزمون سازی مفاهیم و متغیرهای پژوهشی محسوب می شوند. "حسابداری فرهنگی" از جمله مفاهیمی است با کارکردهای بسیار که تعامل اجتماعی و فرهنگی میان افراد و حوزه های مختلف در محیط حسابداری را مورد توجه قرار می دهد، بایستی به گونه ای تدوین گردد که قابلیت پیاده سازی و عملیاتی شدن را در مطالعه های میدانی فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس حسابداری فرهنگی و به روش توصیفی-پیمایشی به انجام رسیده است. در این راستا با استفاده از نظر خبرگان و تحلیل محتوا، گزارش های عملکرد هییت مدیره شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت، که در نهایت پرسشنامه محقق ساخته حسابداری فرهنگی به منظور کسب روایی و پایایی لازم توسط خبرگان تکمیل شده است. ضریب پایایی آزمون با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، 866/0 محاسبه شد. تحلیل عاملی سوال های حسابداری فرهنگی بیانگر آن بود که بیش از 516/63 درصد واریانس موردنظر توسط مولفه های این پرسشنامه تبیین می شود. پس از یک بار چرخش عوامل از نوع واریماکس، همبستگی میان هر سوال با هر مولفه در بهترین حالت مشخص شد و براساس آن یازده مولفه: فاصله قدرت و اختیار، فردگرایی-جمع گرایی، کسب اطمینان-بلا تکلیفی، مردگرایی-زن گرایی (نابرابری جنسیتی)، عام گرایی-خاص گرایی، تجزیه-ترکیب، درون محوری-برون محوری، توالی زمانی-تقارن زمانی، اکتسابی-انتسابی، برابری-سلسله مراتبی، افق دید بلندمدت-کوتاه مدت (آینده نگری) به عنوان مولفه های حسابداری فرهنگی، استخراج و انتخاب گردید. با توجه به یافته های پژوهش، می توان از این پرسشنامه برای سنجش میزان حسابداری فرهنگی در سازمان ها و شرکت ها استفاده کرد. با این ابزار می توان زمینه شناخت دقیق تر و منطقی تر، محیط حسابداری را فراهم نمود و به طور کلی بهره وری از این محیط را به صورت علمی فراهم آورد.

  کلیدواژگان: حسابداری فرهنگی، محیط حسابداری، روایی، پایایی
 • روح الله بهارلو، محمود معین الدین*، فروغ حیرانی صفحات 43-61

  در عصر حاضر، مدیران تحت فشار فزاینده ای هستند که نه تنها باید هزینه های عملیاتی را کاهش دهند، بلکه باید تاثیرات زیست محیطی حاصل از فعالیت هارابه حداقل رسانده و باعث افزایش عملکرد زیست محیطی شوند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی مصادیق زیست محیطی در سطح شرکتها می باشد. به منظور دستیابی به این مهم، پژوهش در طی سالهای 1396و1397 در دو مرحله مجزا اجرا شده است. نخست ،پس از مطالعه مبانی نظری تحقیق، بنابر نیاز به استفاده ازتجربیات افراد درگیر در موضوع تحقیق، ازروش تحقیق کیفی بارویکرد پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد.نمونه گیری هدفمندتارسیدن به مرحله اشباع، با15نفرمصاحبه های کامل انجام شد.اعتبارنتایج بااستفاده از پیشینه تحقیق، مراجعه مجدد به شرکت کنندگان و جلب توافق ایشان حاصل شد.در مرحله دوم به منظور تایید وبرازش معیارهای شناسایی شده ، با طراحی پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان علمی واجرایی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتیجه پژوهش درمرحله اول  شناسایی 20معیار و طبقه بندی آنها در 4دسته کلی شامل معیارهای شناخت و پیشگیری از آلودگی زیست محیطی ،جبران خسارت های زیست محیطی، انگیزش و توسعه فعالیت های زیست محیطی ،آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی و در مرحله دوم تایید و برازش سازه کلی مربوط به  تمامی مصادیق با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و آزمون تحلیل عاملی می باشد. یافته های پژوهش در شناخت و درک بهتر مصادیق زیست محیطی و میزان رعایت آنها درسطح شرکتها ، تدوین استاندارهای حسابداری محیط زیست به تفکیک صنایع و تشویق سازمانها در راستای اجرای حسابداری سبز  موثر بوده و پیامدهای مطلوبی درپی خواهدداشت.

  کلیدواژگان: عملکرد زیست محیطی، رویکرد پدیدار شناسی، حسابداری سبز، معادلات ساختاری، تحلیل عاملی
 • حدیثه درویش، بهمن بنی مهد*، هاشم نیکومرام، فریدون رهنمای رودپشتی صفحات 63-76
  هدف این مقاله بررسی موانع توسعه ی محتوایی نظام راهبری شرکتی ، از دیدگاه نظریه ی کثرت گرایی فرهنگی بر پایه روش شناسی تفسیری - انتقادی است. کثرت گرایی فرهنگی بر امکان رقابت گروه ها و مشارکت اقلیت های مختلف جامعه در تصمیم گیری های مربوط به نظام اقتصادی و سیاسی تاکید دارد. این مقاله ضمن معرفی مفهوم کثرت گرایی فرهنگی و بیان ارتباط آن با نظام راهبری ، موانع کثرت گرایی فرهنگی را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن موانع ، به آسیب شناسی عوامل عدم توسعه نظام راهبری شرکتی می پردازد. بر این اساس،  نتایج پژوهش نشان می دهد توسعه سیاسی، تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت، رفع مشکلات حقوقی، رفع شرکت گرایی دولتی و توسعه فرهنگ پاسخگویی می تواند موجب توسعه نظام راهبری شرکتی گردد. نتایج این مقاله توسعه کثرت گرایی فرهنگی،  در نظام اقتصادی کشور را عاملی مهم در توسعه نظام راهبری شرکتی می داند.
  کلیدواژگان: نظام راهبری شرکتی، کثرت گرایی فرهنگی، شرکت گرایی دولتی، پاسخگویی
 • پروانه خالقی کسبی، محمدعلی آقایی*، فرزین رضایی صفحات 77-89

  سرمایه گذاران تصمیمات خود را با به کارگیری قواعد سرانگشتی و از طریق پردازش تنها بخشی از اطلاعات در دسترس ساده می نمایند، لذا بر اطلاعات برجسته وزن بیشتری برای قضاوت های آتی خود می دهند. پس از شکل گیری نظریه مالی رفتاری، در این زمینه که چگونه می توان عوامل موثر بر خطاهای رفتاری را تعدیل کرد، بحث های کمی صورت گرفته است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری بر کاهش پدیده برجستگی می باشد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 600 سال شرکت طی دوره زمانی 1391 تا 1395 بررسی شد. نتایج نشان داد وجود پدیده برجستگی منجر به بیش واکنشی سرمایه گذاران و قیمت گذاری نامتناسب سهام می شود. نتایج تحلیل بیشتر نشان داد کیفیت پایین اقلام حسابداری منجر به برآوردهای نامطمین از جریانات نقدی آتی و تاخیر در تعدیل قیمت سهم می شود، با افزایش کیفیت اطلاعات، قابلیت اعتماد به اطلاعات حسابداری افزایش می یابد، هرچه اطلاعات گزارش شده با کیفیت تر باشد امکان گزینش نامناسب و سوگیری رفتاری سرمایه گذاران کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: برجستگی اطلاعات، بیش واکنشی، تاخیر در تعدیل قیمت، کیفیت اطلاعات حسابداری
 • عبدالله حسین زاده، زهره حاجیها*، سید محمود موسوی شیری، هاشم نیکومرام صفحات 91-106

  باوجوداینکه کیفیت سود ازجمله موضوعاتی است که در دهه های گذشته موردتوجه بسیاری از پژوهشگران حسابداری قرارگرفته است، اما ادبیات حسابداری روابط بین معیارهای موجود کیفیت سود را به صورت دقیق مشخص نمی کند. در این پژوهش 5 معیار کیفیت سود بر اساس مدل های انعکاسی و ترکیبی  به دو گروه تقسیم می شوند و سپس همگرایی بین معیارهای موجود در هر گروه با توجه به مولفه های انگیزشی مدیران که یک عامل تعیین کننده در کیفیت سود می باشند، موردبررسی قرار می گیرد. نمونه آماری پژوهش شامل 163 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1396 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولا بین معیارهای قابلیت پیش بینی سود و تجدید ارایه رابطه مثبت و معنادار و بین معیارهای پایداری سود و تجدید ارایه و هم چنین بین معیارهای مربوط بودن ارزش و اقلام تعهدی اختیاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. ثانیا همگرایی بین معیارهای انعکاسی نسبت به معیارهای ترکیبی کیفیت سود بیشتر هست و ثالثا مولفه های انگیزشی بدهی و مالیاتی همگرایی بین معیارهای انعکاسی را نسبت به معیارهای ترکیبی کیفیت سود افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: کیفیت سود، مدل انعکاسی، مدل ترکیبی، مولفه های انگیزشی مدیران
 • سینا خردیار*، سید مظفر میربرگ کار، مسعود اسدی، شعبان محمدی صفحات 107-129

  این پژوهش رابطه بین اتخاذ هزینه یابی بر مبنای فعالیت و عملکرد را بررسی می کند. همچنین به ارزیابی گرایش انتخاب (خودگزینی) و ماهیت درون زایی ارتباط آنها می پردازد. از مدل هکمن برای ارزیابی گرایش انتخاب نمونه و رویکرد ولدریج 2SLS-IV، برای بررسی درونزایی استفاده شد. از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 به صورت تصادفی برای 230  شرکت پرسش نامه ارسال شد، 198 شرکت از آنها در نظرسنجی شرکت کردند (میزان پاسخ 86 درصد). پس از پردازش های اولیه، 170 داده بعنوان نمونه برای تجزیه و تحلیل باقی ماند.نتایج نشان داد که پس از کنترل گرایش انتخاب نمونه و درونزایی، ضریب هزینه یابی بر مبنای فعالیت در روش هکمن و هزینه یابی بر مبنای فعالیت در روش 2SLS-IV در مقایسه با ضریب هزینه یابی بر مبنای فعالیت در روش حداقل مربعات معمولی به طور قابل توجهی بالاتر می شود. علاوه بر این، هر دو نسبت معکوس میلز، تحت آزمونF مدل هکمن و هاسمن ، تحت روش ولدریج 2SLS ، مثبت و معنادار هستند که حضور هر دو گرایش انتخاب نمونه و درونزایی را تایید می کند. به طور کلی، کنترل گرایش انتخاب نمونه و درونزایی در درستی ارزیابی اهمیت ارتباط عملکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: هزینه یابی بر مبنای فعالیت، خودگزینی، درونزایی، عملکرد
 • سمیه غفاری، علی خوزین* صفحات 131-140
  مساله اصلی این پژوهش یافتن راه حلی برای یادگیری موثر و درازمدت مفاهیم حسابداری مدیریت است و هدف آن مقایسه میزان یادگیری دانشجویان حسابداری آموزش دیده با استفاده از متن مبتنی بر نگاره های مفهومی و دانشجویانی است که از روی کتاب های مبتنی بر متن مطالعه نموده اند. این پژوهش کاربردی، نیمه تجربی و از نوع مطالعات پی گیری بوده است. طرح این پژوهش شامل دو گروه آزمایش (به تعداد 24 نفر) و کنترل (به تعداد 24 نفر) است. این افراد دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری بوده اند. از هر دو گروه پیش آزمون در خصوص مفاهیم مرتبط با حسابداری مدیریت گرفته شد. در مرحله بعد دانشجویان گروه کنترل اقدام به مطالعه با استفاده از کتاب مبتنی بر متن و دانشجویان گروه آزمایشی از نگاره های مفهومی برای یادگیری استفاده نمودند. در مرحله آخر مجددا دو گروه مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج با هم مقایسه شد. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمره دانشجویان حسابداری آموزش دیده با استفاده از کتاب مبتنی بر نگاره های مفهومی از نمرات دانشجویان مطالعه کرده از روی کتاب های مبتنی بر متن بیشتر است. از آنجاییکه نگاره های مفهومی به یادگیری معنی وار مفاهیم پیچیده کمک می کنند به استادان و دانشجویان پیشنهاد می شود از این شیوه یادگیری و آموزش به صورت گسترده تری استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: نگاره های مفهومی، حسابداری مدیریت، یادگیری، مفهوم نگاری
 • مهدی رضائی، مهدی ناظمی اردکانی*، علیرضا ناصر صدرآبادی صفحات 141-153

  هدف اصلی این مقاله کشف تقلب صورت های مالی با توجه به گزارش حسابرسی صورت های مالی است. داده های اولیه مورد بررسی در این پژوهش، مربوط به نمونه آماری با حجم 164 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی مقطع زمانی 1396-1393 می باشد، که به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک گزینش شده اند. نمونه آماری پژوهش با توجه به نوع گزارش حسابرسی به دو گروه مجزا شامل شرکت های متقلب (1) و شرکت های غیرمتقلب (0) دسته بندی شده اند. متغیرهای مستقل تاثیر گذار بر تقلب در این پژوهش در برگیرنده 41 متغیر مالی و غیر مالی می باشد که بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش انتخاب شده اند. در نهایت داده های مربوط به متغیرها که به روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده است، به پنچ تکنیک برتر از بین تکنیک های یادگیری ماشین داده شده است، که این تکنیک ها شامل؛ شبکه های بیزین، درخت تصمیم، شبکه های عصبی ، ماشین بردار پشتیبان  و روش ترکیبی می باشد. پس از بکارگیری این تکنیک ها در کشف تقلب صورت های مالی ، نتایج نشان داد تمامی تکنیک ها قابلیت کشف تقلب صورت های مالی را در سطح نسبتا بالایی دارند و تکنیک پیشنهادی ترکیبی با میزان نرخ پیش بینی 96.2% دارای دقت و توان ارزیابی بالاتری نسبت به سایر تکنیک ها است.

  کلیدواژگان: تقلب صورت های مالی، گزارش حسابرسی صورت های مالی، یادگیری ماشین
 • فریبا صلاحی* صفحات 155-167
  امروزه مدیریت زنجیره تامین به دلیل جهانی شدن بازارهای کسب و کار، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. با افزایش پیچیدگی، آسیب پذیری و ریسک موجود در زنجیره افزایش می یابد که نتیجه آن افزایش وقفه در تولید یا ارایه خدمت به مشتریان می باشد. این روند، بکارگیری روش های نوین مدیریت ریسک را ضروری می سازد. در همین راستا، در این تحقیق با ارایه و حل الگوی ترکیبی دیمتل فازی-الگوریتم ژنتیک به بررسی هزینه ریسک زنجیره تامین پرداخته شده است. در ابتدا یک مدل ریاضی با تاکید بر کاهش هزینه با در نظر گرفتن پارامتر اختلال بر روی زنجیره طراحی گردیده، سپس روابط بین اختلالات از طریق تکنیک دیمتل فازی فرموله شده، و مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک حل شده است. در این تحقیق به بررسی تاثیر چهار اختلال بر روی هزینه های زنجیره تامین پرداخته شده و اختلال ها براساس هزینه هایی که به زنجیره اعمال می کنند رتبه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد که به ترتیب مهمترین اختلالات زنجیره تامین شامل اختلال مربوط به بلایای طبیعی، تامین، حمل و نقل و تقاضا می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، اختلال، زنجیره تامین، دیمتل فازی، الگوریتم ژنتیک
 • روح الله عرب*، محمد غلامرضاپور، نرجس امیرنیا، امیر عمادالدینی صفحات 169-186

  اجتناب از مالیات منجر به عدم تقارن اطلاعات شرکت ها می شود و کیفیت اطلاعات حسابداری را تضعیف می کند. حسابرسان باید رویه های حسابرسی بیشتری را برای کنترل ریسک های حسابرسی که ممکن است ناشی از اجتناب از مالیات باشند، اجرا کنند و در نتیجه حق الزحمه حسابرسی را افزایش می دهند. لذا، بر اساس روند حسابرسی مبتنی بر ریسک و نظریه جیب بزرگ پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و حق الزحمه حسابرسی و اثر تعدیل کنندگی مالکیت دولتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1392 تا 1396 استفاده شده است، به طوری که پس از اعمال محدودیت های موردنظر در این پژوهش، نمونه نهایی متشکل از 88 شرکت انتخاب گردید. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews و تکنیک های آماری داده های تلفیقی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از آزمون های آماری پژوهش نشان می دهد که اجتناب مالیاتی موجب افزایش میزان حق الزحمه حسابرسی شرکت ها می شود. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تاثیر مثبت اجتناب مالیاتی بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های با مالکیت دولتی به مراتب کمتر است. همچنین، نتایج آزمون تحلیل حساسیت نشان داد که استفاده از معیارهای جایگزین برای سنجش اجتناب مالیاتی نیز تاثیری بر نتایج اصلی پژوهش ندارد و نتایج پژوهش از استحکام برخوردار است.

  کلیدواژگان: اجتناب مالیاتی، حق الزحمه حسابرسی، مالکیت دولتی، نظریه جیب بزرگ
 • رافیک باغومیان، حسین رجب دری* صفحات 187-199

  این پژوهش، به بررسی رابطه بین ایدیولوژی اخلاقی و استرس حسابداران رسمی می پردازد. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی - کاربردی است. همچنین، بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری از 117 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران صورت گرفت و برای تحلیل یافته ها در قالب 2 فرضیه اصلی، از روش معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS استفاده شد. در این پژوهش، ایده آل گرایی و نسبی گرایی به عنوان اجزای ایدیولوژی اخلاقی موردبررسی قرار گرفت. یافته های پژوهشی نشان داد که بین ایده آل گرایی و استرس حسابداران رسمی، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین، بین نسبی گرایی و استرس کارکنان، رابطه معکوس و معناداری مشاهده شد. درنتیجه، با توجه به کنترل استرس حسابداران رسمی و در راستای رسیدن به اهداف سازمانی، لازم است که برنامه ریزی های مناسبی در ارتباط با ایدیولوژی های اخلاقی افراد، صورت گیرد.

  کلیدواژگان: ایدئولوژی اخلاقی، ایده آل گرایی، نسبی گرایی، استرس حسابداران رسمی
 • یاسر احمدی، بهمن بنی مهد*، قدرت الله طالب نیا، زهرا پورزمانی صفحات 201-217

  سود به عنوان مهم ترین محصول سیستم اطلاعاتی حسابداری باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد. زیرا سود، مبنای تصمیم گیری های اقتصادی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران تمایل دارند تا اطلاعاتی راجع به آینده از جمله پیش بینی سود هر سهم و دقت پیش بینی آن داشته باشند. اما رفتار فرصت طلبانه مدیران واحدهای تجاری در بیش نمایی سود، کیفیت سود را کاهش می یابد. در مقابل محافظه کاری حسابداری رفتار جانبدارانه مدیر در شناسایی سود را به تاخیر می اندازد. از این رو محافظه کاری موجب می شود تا مدیر و سایر گروه ها نظیر سهامداران مبالغ کمتری از سود را دریافت نمایند. این موضوع موجب افزایش ارزش شرکت می شود. ارزش افزایش یافته شرکت، میان همه گروه های طرف قرارداد شرکت تقسیم و رفاه هر گروه افزایش می یابد.در این پژوهش تاثیر مدیریت سود بر رابطه میان خطای پیش بینی سود و محافظه کاری حسابداری را طی یک دوره 9 ساله از 1388 تا 1396 در 115 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، رابطه ای معنادار (مثبت) میان خطای پیش بینی سود و محافظه کاری حسابداری (به عنوان یکی از معیار کیفیت سود) در مدیریت سود واقعی وجود دارد. اما نتایج این پژوهش رابطه ای معنا دار میان خطای پیش بینی سود و محافظه کاری حسابداری در مدیریت سود تعهدی را تایید نمی نماید.

  کلیدواژگان: محافظه کاری حسابداری، خطای پیش بینی سود، مدیریت سود واقعی، مدیریت سود تعهدی
|
 • Marzieh Afkharian, Karmaleh Daneshfard *, Hajieh Rajabi Farjad Pages 1-19

  budget of a country reflects the position of the state in the economy, in other words, it is the extent and limits of government`s interference in society, and the proper administration of government finances plays a significant role in improving the economic system and the administrative and management system of the public sector. Purpose of this study was to analyze the triggers of financial policy on allocation of state budget. The research is applied one in terms of the goal, and it is descriptive survey in terms of collecting data. Statistical universe of this research includes the managers and employees of the “plan and budget” organization. They were 100, which are obtained using Cochran's formula of 80 people. Data collection tool was a questionnaire (a total of 47 questions). Its validity obtained through content and structure validity, and its reliability through Cronbach's alpha for each of the triggers of the financial policy including (natural disasters, 0.868; economic crises, 0.915; social evolution, 0.915; environmental changes, 0/922; technological advances, 0/818) and the way of state budget allocation 844/0 has been approved. Data analysis has been done using structural equation modeling and Smart PlS software. Results of the study showed that the analysis of the triggers of financial policy (natural disasters, economic crises, social evolution, environmental changes, and technological advancements) are influential on the way of allocation of public funds.

  Keywords: trigger of financial policy, Natural disasters, Economic crisis, social evolution, environmental changes, technology advances, government budget allocation
 • Elham Mansourinia, Khosro Faghani Makerani *, Ghorbanali Aghaahmady Pages 21-41

  Validity and reliability are important issues in the field of testing concepts and research variables. "Cultural Accounting" is one of the concepts with many functions that considers the social and cultural interaction between individuals and domains in the accounting environment, and must be developed in a way to enable implementation and operationalization in field studies. The present study has been done through descriptive-survey method, aiming to construct and validate cultural accounting scale. In this regard, using expert opinion and content analysis, the reports of the board of directors of the companies were reviewed, and finally a researcher-made cultural accounting questionnaire was completed by the experts to obtain the required validity and reliability. After collecting data, the reliability index of the test was calculated using Cronbach's alpha (0.866). The factor analysis of cultural accounting questions suggested that more than 63.516% of the variance is explained by the components of this questionnaire. After a turnaround of the Varimax type factors, the correlation between each question with each component was determined at the optimal state, and based on it, eleven components (the distance of power and authority, individualism versus collectivism, assurance or uncertainty, maleism versus feminism, long-term versus short-term viewpoint, communism versus specificism, analysis versus synthesis, concentrism versus eccentrism, time sequence versus temporal symmetry, acquired versus assigned status, equivalence versus hierarchy) were extracted and selected as components of cultural accounting.According to the research findings, this questionnaire (checklist) can be used to measure the level of cultural accounting in organizations and companies admitted to the stock exchange. Using this tool, one can create a more accurate and more logical accounting environment, and generally provide a scientific method of employment of this environment.

  Keywords: Cultural accounting, Accounting Environment, Validity, Reliability
 • Roholla Baharloo, Mahmoud Moeinadin *, Forogh Heyrani Pages 43-61

  At present, managers are under increasing pressure to not only reduce operating costs, but also to minimize the environmental impact of their activities and increase environmental performance. The main objective of this study is to identify environmental factors at the corporate level. In order to achieve this, the research was carried out in two separate phases during the years 2018 and 2019.First, after studying the theoretical foundations of the research, a descriptive phenomenological baroque qualitative research method was used, based on the experiences of people involved in the field of research. Secondly, in order to confirm and meet the identified criteria, data analysis was performed by designing a questionnaire and conducting a survey of scientific experts.The result of the study is to identify 20 criteria and classify them into 4 general categories and in the second stage to confirm and fit the general structure of all instances using structural equation technique and factor analysis test. The research findings are effective in identifying and understanding environmental standards and adhering to them at the corporate level, developing environmental accounting standards across industries and encouraging organizations to implement green accounting and will have desirable consequences.

  Keywords: Green Accounting, Environmental performance, Phenomenological Approach, structural equations, Factor analysis
 • Hadiseh Darvish, Bahman Banimahd *, Hashem Nikoomram, F. Rahnamaie Roodposhti Pages 63-76
  The main objective of this paper is to examine the obstacles to the content development of corporate governance system in Iran from the perspective of cultural pluralism theory. Cultural pluralism emphasizes the ability of groups to compete and the participation of various minorities in the decision-making process related to the economic and political system Introducing the concept of cultural pluralism and its association with the corporate system, this study explores the obstacles facing cultural pluralism and accordingly does a pathological analysis of the factors underlying the underdevelopment of the corporate governance system. The results of the study show that political development, the content separation of ownership from management, the resolution of legal problems, the elimination of state corporatism, and the development of the culture of accountability can lead to the development of the corporate governance system. According to the results of this paper, the development of cultural pluralism in the Iranian economic system is considered an important factor in the development of corporate governance.
  Keywords: corporate governance system, cultural pluralism, state corporatism, Accountability
 • Parvaneh Khaleghi Kasbi, MohammadAli Aghaei *, Farzin Rezaei Pages 77-89

  Investors simplify their decisions and judgements through applying rules of thumbs and processing only a part of available information. Salience indicates the events related to available information taking more weight in future judgements. After the formation of financial behavioral theory, the empirical studies have been directed towards the review of relationships between investors tendencies and stock price variations and in this regard, there has been no discussion on which factors affect the behavioral errors of investors and how they can be adjusted; thus, this paper aims to investigate the impact of increased accounting information quality on the decreased salience phenomenon. Therefore, a sample consisting of 600 corporates-years was studied during 2012-2016. the existence of salience phenomenon led to the investors over-reaction followed by inappropriate stock pricing. Thus, when the information quality is high, the relationship between behavioral tensions and stock market price is weaker. Consequently, high quality information reporting can decrease the impact of salient information on investors decisions.

  Keywords: Salience, Overreaction, inappropriate pricing, delayed price adjustment, Accounting Information Quality
 • Abdollah Hoseinzadeh, Zohreh Hajiha *, S. Mahmoud Mousavi Shiri, Hashem Nikoomaram Pages 91-106

  Although the quality earnings is one of the topics that has been considered by many accounting researchers in recent decades, the accounting literature does not determine the relationships among the existing criteria accurately. In this study, earning quality criteria are divided into two groups based on reflective and formative models, and then the convergence between the criteria in each group is examined according to the motivational components of managers who are a determining factor in quality earning. The statistical sample of the study includes 163 companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2010 and 2018. The research findings show that First there is a positive and significant relationship between the criteria of predictability and restatement and between the criteria of persistence and restatement and also between the criteria of value relevance and discretionary accruals. Second, the convergence between the reflective criteria is greater than the formative criteria of earning quality, and third, the motivational components of debt and tax increase the convergence between the reflective criteria over the formative criteria of earning quality.

  Keywords: Earning Quality, reflective model, formative model, motivational components of managers
 • Sina Kheradyar*, S. Mozaffar Mirbargkar, Masoud Asadi, Shaban Mohammadi Pages 107-129

  This research examines the relationship between cost-based adoption of activity and performance. It also deals with the evaluation of the tendency of choice (abandonment) and the nature of endogenousity. The Hackman model was used to evaluate the trend of sample selection and the approach of Waldridge 2 SLS-IV, to investigate the endogenous. Among the companies admitted to Tehran Stock Exchange during the years 2014 to 2018, randomly, 230 companies were sent questionnaires, 198 of them participated in the survey (86% response rate). After the initial processing, 170 data remained as an example for analysis. The results showed that after controlling the trend of sample selection and introversion, the cost-based costing based on activity in the Hackman method and activity-based costing in the 2SLS-IV method Compared to the activity-based cost-benefit ratio, it is significantly higher in the least-squares method. In addition, both reverse Mills proportions are positive and significant under the Factor Hackman and Hausman model under the Weldridge 2 SLS method, which confirms the presence of both trends in sample selection and endogenous. In general, controlling the trend of sample selection and introversion to properly assess the importance of the relationship between cost-based activity-based activities.

  Keywords: Activity-based costing, self-immolation, endogenous, Performance
 • Somayeh Ghafari, Ali Khozein * Pages 131-140
  The main issue of this research is to find a solution for the effective and long-term learning of accounting concepts and its aim is to compare the learning rate of accounting students trained using the book based on concept mapping and students who have studied text-based books. This is an applied, semi experimental and follow-up study. The research plan consists of two experimental groups (24 participator) and a control group (24 participator). These participator were master students in accounting. From both groups, the pre-test was taken on the management accounting. In the next step, the control group students used the text-based study and the students of the experimental group used conceptual maps for learning. In the last stage, two groups were tested and the results were compared. The findings showed that the average score of trained accounting students using concept mapping are more than students who studied books based on text. As concept mapping help meaningful learning of complex concepts, it is suggested that professors and students use this method of learning and teaching more extensively.
  Keywords: concept mapping, management accounting, learning
 • Mehdi Rezaie, Mahdi Nazemi Ardakani *, Alireza Naser Sadrabadi Pages 141-153

  This paper aims the detection of financial statements fraud according to audit report of financial statments. The initial research data were collected from a statistical sample consisting of 164 companies, listed in the Tehran Stock Exchange from 2014 to 2017 and selected through the systematic sampling method. The statistical sample was divided into two separate groups, i.e. fraudulent (1) and non-fraudulent (0) companies. The independent fraud-related variables included 41 financial and nonfinancial variables, selected through theoretical foundations and the research background. The data of variables, collected through the desk method, were finally analyzed through the top five techniques of machine learning, including; the Bayesian networks, the decision tree, artificial neural networks, support vector machine, and combined method. According to the results, all of these techniques were highly capable of fraud detection in financial statements. Moreover, the proposed combined technique outperformed the other techniques in evaluation accuracy and power with an estimation rate of 96.2%.

  Keywords: financial statement fraud, audit report of financial statments, Machine learning
 • Fariba Salahi * Pages 155-167
  Today, supply chain management has become more important because of the globalization of business markets. As the complexity increases, the vulnerability and risk in the chain increases, resulting in an increase in production or service interruption. This process necessitates the use of new risk management techniques. In this regard, in this study, by providing and solving a fuzzy DEMATEL-Genetic Algorithm hybrid model, the cost of supply chain risk has been investigated. Then the relationships between the disorders are formulated through the fuzzy dematel technique, and the model is solved using genetic algorithm. This study examines the impact of four disruptions on supply chain costs and disruptions are ranked based on the costs incurred in the supply chain. The results show that the most important disruptions in the supply chain, respectively, are disasters, supply, transportation and demand.
  Keywords: risk management, Disruption, Supply chain, Fuzzy DEMATEL, Genetic algorithm
 • Rohollah Arab *, Mohammad Gholamrezapoor, Narjes Amirnia, Amir Emadodini Pages 169-186

  Tax avoidance leads to high information asymmetry of enterprises and weakens the quality of accounting information. Auditors need to implement additional auditing procedures to control audit risks that may arise from tax avoidance, thus charging higher audit fees. Based on the trend of risk-based auditing and “deep pocket” theory. Therefore, based on the risk-based audit process and “deep pocket” theory, the present study investigates the association between tax avoidance and audit fees with respect to the moderating effect of state ownership on listed companies in the Tehran Stock Exchange. To test the research hypotheses, the financial information of the listed companies in Tehran Stock Exchange was used between 2013 and 2017, so that after applying the limitations in this research, a final sample of 88 companies was selected. After measuring the variables of the research, multivariate linear regression analysis was used to test the research hypotheses. The hypothesis test is also done using Eviews econometric software and statistical techniques of panel data. The results of statistical tests indicate that tax avoidance increases the amount of corporate audit fees. In addition, the results show that the positive impact of tax avoidance on audit fees in state-owned companies is far lower. Also, the results of the sensitivity analysis test showed that the use of alternative metrics to measure tax avoidance also has no effect on the main results of the research, and the results of the research are robust.

  Keywords: State Ownership, Tax Avoidance, Audit Fees, Deep Pocket Theory
 • Rafik Baghoomian, Hossein Rajabdoory * Pages 187-199

  This research examines the relationship between ethical ethics and CPAs stress. The study is a pre-survey type-applied study. Also, the survey was done from 117 members of the Iranian Association of Certified Public Accountants (IACPA). To analyze the findings in the form of two main hypotheses, structural equations were used by Smart PLS software. In this research, idealism and relativism were considered as components of ethical ideology. The findings of the research showed that there is a positive and significant relationship between CPAs ideality and stress. In addition, there was a negative and significant relationship between relativism and CPAs stress. As a result, considering the stress management of CPAs in order to achieve organizational goals, it is necessary to make appropriate plans related to the ethical ideologies of individuals.

  Keywords: Ethical Ideology, Idealism, Relativism, CPAs Stress
 • Yaser Ahmadi, Bahman Banimahd *, Ghodratollah Talebniya, Zahra Pourzamani Pages 201-217

  Earning as the most important product of the accounting information system should be of an acceptable quality. Because earning is the basis of the economic decision-making of investors. Investors tend to have information about the future, including the prediction of earnings per share and its precautionary prediction. However, managers' opportunistic behavior by manipulating earnings reduces the reliance on information and reduces the quality of earning. In contrast to accounting conservatism, the manager's biased behavior in identifying earnings is delayed. Hence, the conservatism makes the manager and other groups, such as shareholders, receive less sums of return. This will increase the value of the company. The increased value of the company increases among all the parties in the company's division of the division and welfare of each group. Hence, this research examines the effect of earnings management on the relationship between earnings forecast error and accounting conservatism in a period of 9 years from the over a of 2009 to 2017 in 115 companies from listed companies in Tehran Stock Exchange. The results of the research show that there is a significant (positive) relation between the predictive error of earning and the accounting conservatism (as one of the criteria of the quality of earnings) in the real earnings management. But the results of this research do not confirm the significant relationship between the predictive error of earnings and accounting conservatism in accruing earnings management.

  Keywords: accounting conservatism, earnings forecast errors, Real Earnings Management, Accrual earnings management