فهرست مطالب

زن و فرهنگ - پیاپی 3 (بهار 1389)
 • پیاپی 3 (بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/02/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نغمه علیزاد گوهری*، الهام فروزنده صفحات 5-15

  بی شک خلاقیت از جمله مهمترین ارکان طراحی و ساخت سازه های ماندگار، بی بدیل و منحصر به فردی است که تمایز، برتری و زیبایی هر سازه را نسبت به موارد مشابه آن رقم می زند. تفکر خلاق که از پیچیده ترین و عالی ترین جلوه های اندیشه انسان است، عاملی است که یگانگی و بی همتایی را در معماری به دنبال می آورد. به عبارت روشن تر، از آنجا که در دیدگاه کلاسیک نیز معماری حاصل ترکیب سه حوزه استحکام، سودمندی و زیبایی ‏‏(سازه،عملکرد،فرم) است، خلاقیت نیز می تواند در هر یک از این سه لایه بروز یابد. ‏به عنوان مثال گاه در معماری سازه بنا به عنوان خلاقانه ترین بخش کار بروز می کند، نظیر کارهای کالاتراوا؛‏و یا ممکن است فرم حرف اول را بزند، نظیر کارهای گهری یا لوکوربوزیه؛ و یا عملکرد نقش خلاقانه را ایفا کند، همچون ‏حل و فصل بهینه پلان های پیچیده فرودگاه ها، و این سه می توانند در یک پروژه نیز به منصه ظهور برسند.  از آنجا که پژوهش های متعددی به بررسی عامل خلاقیت با تاکید بر تفاوت های جنسیتی صورت گرفته است، در این مقاله ابعاد مختلف خلاقیت به طور عام و در معماری به طور خاص، پرداخته شده و سپس خلاقیت در زنان، با نظر به پژوهش های روان شناختی مورد بررسی قرار گرفته و نمونه هایی از طرح های خلاق ارایه شده توسط زنان معمار- با تمرکز بر آثار زاها حدید - که می تواند گویای چنین تفکر خلاقی باشد، معرفی شده است.

  کلیدواژگان: زن، خلاقیت، تفکر خلاق، معماری‏، روان شناسی
 • پرویز عسگری*، فریبا حافظی، ثریا جمشیدی صفحات 17-33

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک اسناد و عوامل پنجگانه شخصیتی نیو با رضایت از زندگی زناشویی در پرستاران زن شهر ایلام بود. حجم نمونه در این پژوهش شامل 135 نفر پرستار زن متاهل بود. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه سبک اسناد ASQ ، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت PIR-NEO ، پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH .برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیری در سطح (05/0<p) استفاده شده است. نتایج نشان داد : بین سبک اسناد مثبت، منفی و ابعاد آنها، باز بودن نسبت به تجربه، و وجدانی بودن با رضایت زناشویی رابطه معنی دار وجود ندارد. بین بی ثباتی هیجانی عصبیت، برونگرایی و توافق با رضایت زناشویی رابطه معنی دار وجود دارد. در بین متغیرهای سبک اسناد مثبت، منفی و ویژگی های شخصیتی بی ثباتی هیجانی، برونگرایی، باز بودن نسبت به تجربه، توافق و وجدانی بودن  به عنوان متغیرهای پیش بین، متغیرهای توافق و برون گرایی به ترتیب پیش بینی کننده برای رضایت زناشویی بودند.

  کلیدواژگان: سبک اسناد، عوامل شخصیتی، رضایت زناشویی
 • مریم بختیار* صفحات 35-39
 • فرح نادری*، سعید بختیارپور، مینا شکوهی صفحات 41-50

  هدف پژوهش حاضر مقایسه اضطراب مرگ، خوش بینی وشوخ طبعی درمیان پرستاران زن شاغل در بخش های مختلف بیمارستان گلستان اهواز بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه پرستاران زن بیمارستان گلستان اهواز در سال 1389بود که به تفکیک در 7 بخش کلی اورژانس، مراقبت های ویژه،کلیه، جراحی، اعصاب و روان، اتاق عمل و داخلی و اطفال، مشغول به کار بودند.از این جامعه تعداد 200 نفر به عنوان نمونه و با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای به کاررفته در این تحقیق عبارت بودنداز: مقیاس اضطراب مرگ کالت لستر، پرسشنامه خوش بینی (ASQ) و مقیاس شوخ طبعی مارتین و لفکورت ، که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبول برخوردارند. پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود که برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل واریانس چند متغیری مانوا و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. براساس یافته های به دست آمده بین پرستاران زن شاغل در بخش های مختلف بیمارستان از لحاظ اضطراب مرگ تفاوت معنی داری وجود داشت. لیکن از لحاظ سایر متغیرها تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: اضطراب مرگ، خوش بینی، شوخ طبعی، پرستاران زن
 • پروین احتشام زاده* صفحات 51-65

   هدف از این پژوهش بررسی عوامل تاثیرگذار بر تحول نقش های جنسیتی زنان و آثار مثبت و منفی این تحول نقش، بر سلامت روان خانواده، و همچنین ارایه راهکارهایی جهت کاستن از آثار منفی آن بود. مرور پژوهش های انجام شده در زمینه تحول نقش های جنسیتی نشان داد که تحول نقش در زنان، در کنار دستاوردهای مثبتی چون گسترش نسبی حقوق اجتماعی، افزایش قدرت اقتصادی و سطح تحصیلات آنان، کاهش خشونت خانگی نسبت به زن و افزایش خودباوری و اعتماد به نفس در زنان، منجر به پی آمدهای منفی مانند کاهش حضور زوجین در کنار هم در خانه، افزایش نزاع بر سر قدرت بین زوجین، افزایش رفتار جنسی پرخطر و تا حدودی بالا رفتن سن ازدواج گردید. بررسی اجمالی پدیده های مرتبط با تغییر نقش های جنسیتی زنان، نشان داد که فرهنگ سازی و به کارگیری جدی فرامین اصیل اسالمی در مورد نقش های جنسیتی، تغییر باورهای سنتی نامطلوب در مورد زنان، افزایش سطح تحصیالت آنان،دقت نظر زنان در تنظیم برنامه شغلی به گونه ای که به وظیفه خطیر مادری آنها لطمه نزند، حمایت بیشتر مردان از همسران شاغل خود، و به طور کلی میانه روی در تغییر نقش های جنسیتی، می تواند به عنوان راه هایی برای کاهش اثرات منفی تحول نقش های جنسیتی و در نتیجه حفظ سالمت خانواده در نظر گرفته شوند.

  کلیدواژگان: نقش های جنسیتی، زنان، سلامت روانی، خانواده
 • سهیلا لویمی*، فرخنده بهامیریان قهفرخی صفحات 67-76
 • سحر صفرزاده* صفحات 77-89

  هدف این پژوهش مقایسه خوداثربخشی، سلطه گری و حمایت اجتماعی بین زنان ورزشکار و غیرورزشکار شهر اهواز بود. نمونه آماری 200 نفر بودند 100 نفر ورزشکار زن و 100 نفر غیر ورزشکار زن  که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده ها از سه مقیاس: خوداثربخشی GSE ،سلطه گریF کالیفورنیا و حمایت اجتماعی فیلیپس استفاده شد. تحقیق حاضر از نوع علی مقایسه ای بود. تحلیل داده ها با روش تحلیل واریانس یک راهه آنوا در سطح معناداری (05/0 < p)  نشان داد که ؛ میزان خوداثربخشی، سلطه گری و حمایت اجتماعی زنان ورزشکار، بیشتر از زنان غیرورزشکار است، بنابراین فرضیه های پژوهش تایید شدند.

  کلیدواژگان: خوداثربخشی، سلطه گری، حمایت اجتماعی، زنان ورزشکار و غیر ورزشکار
 • زهره منصوری*، مهناز مهرابی زاده هنرمند صفحات 91-102