فهرست مطالب

نشریه پژوهش های به زراعی
سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1399/04/04
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد اردکانی، محمد آرمین*، ابوالقاسم دادرسی سبزوار صفحات 289-307

  به منظور بررسی اثر زمان و مقدار محلول پاشی عصاره جلبک دریایی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار در سال 1396 انجام شد. عاملهای مورد مطالعه شامل مقدار مصرف عصاره جلبک دریایی در چهار سطح صفر، 2 ،4 و 6 در هزار و زمان محلول پاشی در دو سطح محلول پاشی در مرحله رویشی و رویشی+گلدهی بودند. نتایج نشان داد، زمان محلول پاشی اثری بر تعداد شاخه زایا، تعداد قوزه، وزن قوزه و عملکرد دانه نداشت در حالی که محلول پاشی در زمان رویشی+گلدهی سبب افزایش ارتفاع نهایی، عملکرد وش و عملکرد الیاف شد. محلول پاشی با غلظت 6 در هزار عصاره جلبک دریایی در مقایسه با شرایط عدم محلول پاشی موجب افزایش 19/31 %ارتفاع، 19/32 %تعداد شاخه زایا، 44/41 تعداد قوزه، 25/23 %وزن قوزه، 43/41 %عملکرد وش، 43/61 %عملکرد دانه، 56/29 %عملکرد الیاف و 09/14 %کیل شد. در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد، دو مرحله محلول پاشی عصاره جلبک دریایی در سطح 6 در هزار در مراحل رویشی+گلدهی، جهت تولید حداکثر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط تنش شوری قابل توصیه میباشد.

  کلیدواژگان: زمان محلول پاشی، عصاره جلبک دریایی، پنبه، شوری
 • یوسف ارشد، مهدی زهراوی*، علی سلطانی صفحات 309-337

  به منظور بررسی تغییرات صفات زراعی تحت شرایط تنش خشکی و شناسایی ژرمپلاسم متحمل تعداد 484 نمونه ژنتیکی از کلکسیون گندم نان بانک ژن گیاهی ملی در مرزعه یزد در دو شرایط نرمال و تنش خشکی با کاشت ارقام شاهد متحمل (کویر، روشن و ماهوتی) مورد بررسی قرار گرفتند. تنش خشکی با قطع آبیاری اعمال گردید و و از بین توده های مورد بررسی، 71 نمونه ژنتیکی بقاء یافتند که ارزیابی صفات زراعی برای آنها و برای نمونه های ژنتیکی متناظر آنها در شرایط نرمال، مطابق با دستورالعمل بین المللی انجام شد. بررسی مقادیر آماره های توصیفی نشان داد که در شرایط نرمال، صفت وزن دانه پنج سنبله و در شرایط تنش خشکی، صفت تعداد پنجه بارور دارای بیشترین ضریب تغییرات بودند. بیشترین میزان کاهش میانگین صفات در شرایط تنش خشکی نسبت به شرایط نرمال به صفت وزن دانه پنج سنبله (8/23 درصد) و سپس به صفت تعداد پنجه بارور (1/21 درصد) اختصاص داشت. تقریبا در تمام صفات مورد ارزیابی، نمونه های ژنتیکی برتر از ارقام شاهد هم در شرایط نرمال و هم در شرایط تنش خشکی شناسایی گردید. صفت وزن دانه پنج سنبله در شرایط تنش خشکی با صفات تعداد گلچه درسنبلچه (663/0=r) ،(طول دوره پر شدن دانه (** 742/0=r) ،وزن صددانه (** 272/0=r) ،تعداد دانه درسنبله (* 238/0=-r) دارای همبستگی معنی دار بود. نمونه های ژنتیکی در (* 314/0=r) و روز تا سنبله دهی شرایط تنش خشکی و شرایط نرمال توسط دندورگرام تجزیه خوشه ای به چهار گروه تقسیم شدند و تمایز بین گروه ها با استفاده از توابع تشخیصی مورد تایید قرار گرفت. نمونه های ژنتیکی برتر شناسایی شده در این تحقیق در برنامه های اصلاحی تحمل گندم به تنش خشکی قابل استفاده می باشند.

  کلیدواژگان: بانک ژن، تنوع، ژرمپلاسم
 • بابک مقصودی دماوندی، شهرام لک*، مهدی غفاری، مجتبی علوی فاضل، طیب ساکی نژاد صفحات 339-357

  به منظور تعیین لاین های حساس و متحمل آفتابگردان به تنش خشکی آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات دانه های روغنی کرج انجام شد. در این بررسی تعداد 12 لاین مختلف آفتابگردان از نظر خصوصیات مرتبط با تحمل خشکی غربال شده و دو لاین حساس و متحمل به خشکی شناسایی شدند. برای این منظور ابتدا لاین های اینبرد آفتابگردان در دو آزمایش جداگانه در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار کشت گردید. تنش خشکی از طریق قطع آبیاری در مرحله 2 تا 8 برگی انجام شد. صفات مورد بررسی شامل: ارتفاع گیاه، قطر طبق، قطر ساقه، میزان رطوبت نسبی، شاخص سطح برگ و عملکرد دانه بودند. نتایج تحقیق نشان داد صفات مذکور بجز قطر ساقه در شرایط تنش دارای اختلاف معنی دار بودند. پس از بررسی عاملهای مورد آزمایش و تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج به دست آمده از طریق بررسی درصد تغییر صفات مورد مطالعه، محاسبه شاخصهای تنش (شاخصهای تحمل به خشکی، حساسیت به خشکی) و رسم دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای ارقام مشخص گردید. بر این اساس در شرایط اعمال تنش کم آبی، از نظر عملکرد دانه، RGK26 و RGK41 بیشترین و کمترین عملکرد دانه در بوته را تولید نمودند. با مقایسه صفات میتوان از بین 12 لاین مورد مطالعه، BGK221 را به عنوان لاین حساس و RGK46 را به عنوان لاین متحمل معرفی نمود. همچنین همبستگی بین صفات نیز نشان داد، شاخص تحمل به خشکی (STI) تقریبا با تمامی صفات دارای همبستگی مثبت بود. در ضمن عملکرد دانه با تمامی صفات بجز ارتفاع بوته دارای همبستگی مثبت بود.

  کلیدواژگان: آفتابگردان، لاین حساس و متحمل، تنش خشکی، همبستگی، تجزیه خوشه ای
 • علی عبدزادگوهری، علیرضا پازکی*، امید صادقی پور صفحات 359-370

  این پژوهش به منظور تحلیل همبستگی و رگرسیون صفات زراعی (ابعاد دانه) با عملکرد دانه دو رقم بادامزمینی در شرایط مدیریت آبیاری (نیاز آبی) و مالچ گیاهی به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 1397 در آستانه اشرفیه انجام شد. عامل اصلی شامل آبیاری با سه سطح، بدون آبیاری (دیم)، 50 و 100 درصد نیاز آبی گیاه و عامل فرعی شامل مقادیر مالچ گیاهی در 3 سطح 0 ،2 و 4 سانتیمتر و ارقام بادامزمینی در دو سطح گیل و گرگانی در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که در اثر متقابل آبیاری و مالچ، بیشترین مقدار عملکرد دانه در 100 درصد نیاز آبی و در تیمار 4 سانتیمتر با میانگین 2775 کیلوگرم در هکتار بود. ارتفاع بوته در 100 درصد نیاز آبی با میانگین 8/73 سانتیمتر نسبت به شرایط بدون آبیاری و 50 درصد نیاز آبی به ترتیب با افزایش 7/13 و 7/7 درصدی همراه بود. ارتفاع بوته در تیمار 4 سانتیمتر مالچ با میانگین 5/75 سانتیمتر دارای بیشترین مقدار بود. در مدیریت آبیاری، بیشترین مقدار طول دانه در تیمار 100 درصد نیاز آبی با میانگین 4/2 سانتیمتر و در تیمار 4 سانتیمتر مالچ با میانگین 4/2 سانتی- متر بود. بیشترین مقدار عرض دانه در تیمار 100 درصد نیاز آبی با میانگین 2/1 سانتیمتر و در تیمار 4 سانتی- متر مالچ با میانگین 2/1 سانتیمتر و در رقم گیل با میانگین 1/1 سانتیمتر بود. عملکرد دانه همبستگی مثبت و 788/0 (با طول دانه دارد که میتوان چنین استنباط نمود که با طول دانه بالا، عملکرد دانه ** معنی داری) بیشتری مشاهده خواهد شد. به طورکلی، تنش آبی سبب کاهش عملکرد شده و کاربرد مالچ اثرات منفی ناشی از تنش آبی را در هر دو رقم گیل و گرگانی کاهش داد. رقم گیل در مقایسه با رقم گرگانی با مصرف مالچ مقاومت بیشتری نسبت به تنش آبی نشان داد.

  کلیدواژگان: تنش آبی، رقم گیل، صفات زراعی، همبستگی
 • سمیرا قیاسی* صفحات 371-383

  در طول قرون گذشته و فعالیتهای صنعتی بشر که شامل کشاورزی، نظامی و دفع زباله های صنعتی بوده است، سبب شده مناطق وسیعی از کشورها، به ویژه توسعه یافته با غلظت های بسیار بالایی از فلزات سنگین و آلاینده ها مواجه شوند که این امر علاوه بر تاثیرات منفی بر روی اکوسیستم ها و دیگر مناطق طبیعی، مخاطرات بسیار زیادی را برای سلامت بشری به دلیل آلودگی غذایی از طریق استفاده از محصولات کشاورزی و آب آشامیدنی به بار آورد. هدف از این تحقیق بررسی گیاه پالایی با استفاده از تکنیک های محلی و پتانسیلهای آنها به عنوان یک تکنیک اصلاحی است که از قابلیتهای ذاتی گیاهان زنده برای حذف و پاکسازی ترکیبات آلاینده از محیط زیست استفاده می شود. این پژوهش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در سال1390 ،برای ارزیابی میزان کاریایی و دامنه بکارگیری روش استخراج گیاهی، توسط گیاه مهاجم گل عقربی (.L atinctoria Chrozophor) ،برای پالایش خاکهای اطراف مجتمع ایرالکو انجام پذیرفت. در این شرایط ابتدا عناصر روی، نیکل و کروم درخاک اندازه گیری شد، سپس در تیمارهای شاهد، 5/2 ،5 و 10برابر غلظت میانگین عناصر در خاکهای نمونه، میزان جذب و ذخیره در اندامهای مختلف گیاه بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان داد، بیشترین میزان جذب مربوط به عنصر روی با 63/61% و کروم با 33/67 %به ترتیب در برگ و ساقه برآورد شد. با توجه به نتایج تحقیق میتوان اظهار داشت که گونه عقربی در حذف عناصر Zn و Cr درخاکهای اطراف مجتمع نقش موثری داشته است.

  کلیدواژگان: ایرالکو، گیاه پالایی، گل عقربی (، L tinctoria Chrozophora)، فلزات سنگین
 • مجید عبدلی* صفحات 385-410

  معمولا تاریخ کاشت و زمان برداشت محصولات تابستانه همچون ذرت تاثیر به سزایی بر عملکرد کمی و کیفی محصول تولیدی دارد. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تاریخ کاشت و زمان برداشت بر صفات کمی و عملکرد ذرت سیلویی (سینگل کراس 701؛ کارون) به صورت اسپلیت پلات با سه تکرار در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ورامین در سال 1394 اجرا شد. تیمارها شامل پنج تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی (20 فروردین، 31 اردیبهشت، 28 خرداد، 9 تیر و 24 تیر ماه) و دو زمان برداشت به عنوان عامل فرعی (مرحله شیری شدن دانه و مرحله خمیری شدن دانه) بود. نتایج تحقیق نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر وزن تر ساقه، وزن تر بلال، وزن تر کل بوته، نسبت وزن تر ساقه به وزن تر کل بوته، نسبت وزن تر بلال به وزن تر کل بوته و عملکرد علوفه تر در سطح یک درصد و بر نسبت وزن تر برگ به وزن تر کل بوته در سطح پنج درصد معنی داری بود. یافته های تحقیق نشان داد که تاریخ کاشت 9 تیر ماه دارای وزن تر برگ، ساقه و بلال و علوفه تر بیشتری نسبت به سایر تاریخهای کاشت بود و زمان برداشت در مرحله شیری شدن دانه دارای کیفیت بهتر و برداشت در مرحله خمیری شدن دارای کمیت بیشتر محصول است. بررسی روابط همبستگی بین صفات مورد مطالعه نشانگر تاثیر مثبت و بالای صفت وزن تر ساقه با عملکرد علوفه تر بود. به طور کلی میتوان بیان کرد که تاریخهای کاشت تابستانه مخصوصا 9 تیر ماه و زمان برداشت در مرحله خمیری شدن دانه، مطلوبترین زمانها برای کشت و زرع ذرت سیلویی در منطقه ورامین است.

  کلیدواژگان: بلال، تاریخ کاشت، زمان برداشت، صفات کمی، ذرت سیلویی
|
 • M. Ardakani, M. Armin*, A. Dadrasi Sabzevar Pages 289-307

  In order to investigate the effect of foliar application of seaweed extract on yield and yield components of Cotton under salinity stress, a factorial experiment in a randomized complete block design with three replications was conducted in Sabzevar Agricultural and Natural Resources Research Center in 2017. The experimental factors included application rate of seaweed extract at four levels of 0, 2, 4, and 6 ‰ and foliar application time at two levels at the vegetative and vegetative+flowering stage. The results showed that the time of seaweed extract application had no effect on the number of sympodial branches, the number of bolls, boll weight and grain yield, while foliar application of seaweed extract at vegetative + flowering increased the final height, lint percent, cotton seed yield and fiber yield. Foliar application at a concentration of 6 ‰ of seaweed extracts increased 31.19% in height, 32.19% in sympodial branches, 41.44 in boll, 23.25% in boll weight, 41.43% seed cotton yield, 61.43%, seed yield, 29.66%, fiber yield and 42.34% lint percent, In general, the results of this experiment showed that two times foliar application of seaweed extract at level 6 per thousand in vegetative and flowering stages were recommended for producing maximum yield and yield components of cotton under salt stress conditions.

  Keywords: Cotton, Foliar application, Salinity, Seaweed extract
 • Y. Arshad, M. Zahravi*, A. Soltani Pages 309-337

  In order to study changes of agronomic traits under drought stress and identification of tolerant germplasm, a total of 484 accessions of bread wheat collection of National Plant Gene Bank were studied in Yazd field under normal and drought stress conditions by planting tolerant cultivars (Kavir, Roshan and Mahooti). Drought stress was applied by irrigation stoppage after cultivation. Evaluation of agronomic traits was carried out in accordance with international descriptor both for 71 drought survived accessions and the same accessions under normal condition. Analysis of descriptive statistics showed that the grain weight of five spikes under normal condition and the number of fertile tillers under drought stress had the highest coefficient of variation. The highest mean reduction in traits under drought stress was observed for grain weight of five spikes (23.8%) and then for the number of fertile tillers (21.1%). In almost all traits evaluated, some accessions were superior to control cultivars in both normal and drought conditions. Grain weight of five spikes under drought stress was significantly correlated with florets number per spikelet (r = 0.272*), grain number per spike (r = 0.742**), one-hundred-grain weight (r = 0.663**), grain filling period (r = 0.314**) and days to spike emergence (r = -0.238*). The accessions were divided into four groups under drought stress and normal conditions using cluster analysis dendrogram. Distinction among clusters was confirmed by discriminant analysis. The superior accessions identified in this study can be used in drought tolerance wheat breeding programs.

  Keywords: Diversity, Gene Bank, Germplasm
 • B. Maghsoudi*, Sh. Lak*, M. Ghaffari, M. Alavi Fazel, T. Sakinezhad Pages 339-357

  In order to determine the susceptible and tolerant lines of sunflower to drought stress, a completely randomized block design with three replications was conducted at Karaj seed Oil Research Institute. In this study, 12 different sunflower lines have been identified for the characteristics related to drought tolerance and were selected two susceptible and tolerant lines. Initially, sunflower lines were cultivated in two separate experiments under normal irrigation and drought stress conditions. Drought stress was carried out through stop irrigation in step 2 to 8 leaves formation. The studied traits included agronomic characteristics and drought stress indices of sunflower, such as Plant height, Stem diameter, Head diameter, Seed yield, Leaf Area Index, Relative Water Content, SSI and STI. The studied traits were significantly different in water stress, except stem diameter. After analyzing the tested factors and analyzing the data, the results were obtained by analyzing the percentage of variation of studied traits, calculating stress indices (drought tolerance indices, drought sensitivity) and dendrogram drawing from Cluster analysis of cultivars was identified. According to the results, in terms of water deficit stress, RGK26 and RGK41 produced the highest and the lowest seed yield per plant. Comparison of traits can identify BGK221 as susceptible line and RGK46 as tolerant line among 12 studied lines. Also, correlation between traits showed that drought tolerance index (STI) was positively correlated with almost all traits. In addition, grain yield was positively correlated with all traits except plant height.

  Keywords: Correlation, Dendrograms Cluster, Drought stress, Susceptible, tolerant line, Sunflower
 • A.Abdzad Gohari, A.R. Pazoki*, O. Sadeghipour Pages 359-370

  Due to analyze the correlation and regression of agronomic traits (grain dimensions) with grain yield of two peanut cultivars under irrigation management conditions (water requirement) and plant mulch an experiment was done as factorial split plots based on completely randomized blocks design with 3 replications during 2019 in Astaneh Ashrafieh. The irrigation management in 3 three levels (no irrigation (rainfed), 50 and 100% of plant water requirement) as main factor and mulch application in 3 levels (0, 2 and 4 cm) and peanut cultivars in two levels (Guil and Gorgani) were considered as sub factor. The results showed that the interaction between irrigation and mulch had the highest seed yield in 100% of water requirement and 4cm of mulch application (2775 kg ha-1). The plant height at 100% of water requirement was 73.8cm which showed 13.7% and 7.7% increase than irrigation conditions and 50% of water requirement respectively. The highest plant height was obtained in 4 cm mulch treatment (75.5cm). In irrigation management, the highest seed length was obtained in 100% water requirement (2.4cm) and 4 cm mulch (2.4cm). The highest seed width was observed in 100% water requirement (1.2 cm), 4 cm mulch application (1.2 cm) and Guil cultivar (1.2cm). Seed yield was positively and significantly correlated (0.788**) with seed length. It can be concluded that with higher seed length, greater seed yield will be observed. Overall, water stress decreased yield and mulch application reduced the negative effects of water stress on both Guil and Gorgani cultivars. Guil cultivar showed higher resistance to waterdeficit stress compared to Gorgani cultivar.

  Keywords: Agronomic traits, Correlation, Drought stress, Guil cultivar
 • S. Ghiyasi* Pages 371-383

  During past centuries and industrial activities of human that have been include of agriculture, military and disposal of industrial wastes caused that wide region specially, developed countries face with high concentrations of heavy metals and pollutants. Moreover, negative effects on ecosystems and other natural regions, these regions created too many risks for human health because of food pollution by usage of agricultural productions and drinking water. The aim of this research, discussion about phytoremediation with use of local techniques and those potentials is as a corrective technique that from natural capability of biotic plants use for removal and purification of pollutant components of environment. This research was done as completely randomized blocks design with 3 replications during 2011for evaluation of efficiency amount and amplitude of usage of herbal exploitation method by offensive plant Chrozophora tinctoria for purification of around solis of Iralko complex. At first Zn, Ni and Cr elements measured in soil, then in the control treatments, 2.5, 5 and 10 fold of sample mean concentration, the amount of uptake and storage in different plant organs were investigated. The results showed that the highest amount of Zn (61.63%) and Chromium (67.33%) were found in leaf and stem, respectively. According to the results, it can be stated that Chrozophora tinctoria have an effective role in the removal of Zn and Cr in the complex surrounding soils.

  Keywords: Chrozophora tinctoria L., Heavy metals, Iralko, Phytoremediation
 • M. Abdoli* Pages 385-410

  Usually sowing date and harvest time of summer crops such as maize have a significant impact on the quantitative and qualitative yield of the crop. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of sowing date and harvest time on quantitative traits and yield of silage maize (single cross 701; cv. Karun), this experiment was done as a split plot based on completely randomized blocks design with three replications in Varamin at year of 2015. Treatments included five sowing dates as main factor (9th of April, 21th of May, 18th of June, 30th of June and 15th of July) and two harvesting times as sub-factor (grain milky stage and grain dough stage). The results showed that the effect of sowing date had significant effect at 1% level on the stem fresh weight, maize fresh weight, total fresh weight, stem fresh weight to total fresh weight ratio, maize fresh weight to total fresh weight ratio and fresh forage yield and significant effect at 5% level on the leaf fresh weight to total fresh weight ratio. Based on the findings sowing date of 30th of June has more fresh weight of leaf, stem and ear and more fresh forage than other sowing dates. Harvesting time in milking stage has better quality and harvesting at dough stage has higher quantity of product. Correlation between studied traits showed positive and high effect of stem fresh weight with forage yield. In general, it can be stated that summer sowing dates, especially 30th of June and harvest time at the dough stage are the most favorable times for silage corn cultivation in the Varamin region.

  Keywords: Harvesting time, Maize, Quantitative traits, Silage Corn, Sowing date