فهرست مطالب

نشریه پژوهش های به زراعی
سال پانزدهم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/16
 • تعداد عناوین: 5
|
 • معراج فلاحی، سعید صوفی زاده *، علی اکبر باغستانی صفحات 1-23

  انتخاب الگوی بهینه کشت که هم از نظر محیط زیستی پایدار و هم مناسب برای شرایط خاص اقلیمی در هر منطقه جغرافیایی باشد ، می تواند به عنوان یکی از راهکارهای کارآمد برای رفع چالش ها و افزایش سوددهی فعالیت های کشاورزی در نظر گرفته شود . بدین منظور در این مطالعه تلاش شده است تا الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در دشت میاندوآب به عنوان چهارمین دشت مهم کشور واقع در استان آذربایجان غربی طراحی شود . بهینه سازی الگوی کشت در قالب دو هدف جداگانه حداکثرسازی سود و حداقل سازی مصرف آب صورت پذیرفت . بدین منظور داده های مورد نیاز برای سه سال 1396 الی 1398 از دستگاه های مختلف استانی و ملی جمع آوری شد و از میانگین داده های سه سال ذکر شده برای پیشنهاد الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در قالب هر یک از اهداف مورد اشاره ، استفاده شد . در این پژوهش از 12 محصول مهم زراعی تحت کشت در این دشت استفاده شده است . نتایج نشان داد که دو محصول نخود دیم و آفتابگردان آجیلی با زیر کشت رفتن کل زمین های زراعی دشت به ترتیب حدودا با 57 هزار هکتار و 5500 هکتار و سود ناخالص 1614 میلیارد ریالی به عنوان الگوی بهینه پیشنهادی با هدف حداکثر سازی سود ناخالص معرفی شد . در الگوی کشت پیشنهادی با هدف حداقل سازی مصرف آب نیز دوباره کشت نخود دیم و آفتابگردان آجیلی در سطحی معادل57/600 هکتار و 5300 هکتار سبب بهینه سازی مصرف آب می شود . به عبارت دیگر با زیرکشت بردن نخود دیم و آفتابگردان آجیلی دو هدف حدکثرسازی سود و حداقل سازی مصرف آب تحقق می یابد .

  کلیدواژگان: برنامه ریزی خطی، بهینه سازی، کشاورزی پایدار، الگوی کشت
 • علی نوشیروانی، شهرام مهری *، حسین سلیمان زاده، سعید اکبری مهر صفحات 25-45

  به منظور بررسی اثر محلول پاشی سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم (کوهدشت) در شرایط تنش خشکی ، آزمایشی در ایستگاه مرکز تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی استان اردبیل (مغان) طی سال زراعی1400-1399 به اجرا درآمد . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد . عامل اول شامل سایکوسل با غلظت های صفر (S1)، 400 (S2)، 800 (S3) و 1200 (S1) میلی گرم در لیتر و تنش خشکی در 3 سطح آبیاری کامل یا شاهد (D1)، قطع آبیاری در مرحله سنبله دهی (D2) و قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه (D3) بودند . نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سایکوسل ارتفاع بوته ، تعداد سنبله در بوته ، دانه در سنبله ، عملکرد بیولوژیک ، وزن هزاردانه و وزن ساقه افزایش یافت . در شرایط تنش خشکی در مرحله سنبله دهی بیشترین تعداد دانه در سنبله ، سنبله در بوته ، وزن هزاردانه و وزن ساقه حاصل گردید . در تنش کم آبی در مرحله پر شدن دانه ، بیشترین ارتفاع بوته و ساقه بدست آمد . کمترین تعداد دانه در سنبله ، سنبله در بوته ، ارتفاع بوته ، وزن هزاردانه ، وزن برگ و وزن ساقه در محلول پاشی با غلظت صفر میلی گرم در لیتر با تیمار شاهد مشاهده گردید . سایکوسل باعث افزایش معنی دار تمامی صفات نسبت به شاهد شد که این امر نشان دهنده افزایش مقاومت گیاه با مصرف سایکوسل می باشد ، در نهایت به نظر می رسد با محلول پاشی با غلظت 800 میلی گرم در لیتر و تنش خشکی در مرحله پر شدن دانه بتوان به عملکرد بالاتری دست یافت .

  کلیدواژگان: تنش خشکی، گندم، اجزای عملکرد، سایکوسل
 • زهرا سادات حسینی تهرانی، آیدین حمیدی *، جهانفر دانشیان صفحات 47-65

  به منظور ارزیابی تاثیر تنش خشکی بر روی برخی ویژگی های جوانه زنی و بنیه بذر ارقام تجاری تنش کم آبیاری دیده سویا در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج ، آزمایشی در سال 1400 با استفاده از آزمون جوانه زنی استاندارد در آزمایشگاه تجزیه بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل اعمال 4 سطح تنش خشکی پلی اتیلن گلیکول 6000 با پتانسیل های0 (بدون تنش) ، 3-، 6- ، 9- مگاپاسکال، بر بذرهای 4 رقم تجاری سویای ویلیامز، هامیلتون× ایسکس، TMSو بانتی تولید شده در 3 سطح تنش کم آبیاری گیاه مادری، آبیاری پس از مقادیر50 (آبیاری مطلوب و شاهد)، 100(تنش خفیف) و 150(تنش شدید) میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A) بودند . ویژگی های بررسی شده شامل : درصد جوانه زنی نهایی ، درصد گیاهچه های عادی ، درصد گیاهچه های غیر عادی ، درصد بذر سخت ، درصد بذر پوسیده ، متوسط جوانه زنی روزانه ، متوسط زمان جوانه زنی ، طول گیاهچه و شاخص های طولی و وزنی بنیه گیاهچه بودند . نتایج نشان داد ، اثر متقابل تنش خشکی ، تنش کم آبیاری و رقم تاثیر معنی داری بر تمامی ویژگی های بررسی شده داشت . در تیمار تنش خشکی 9- مگاپاسکال و بدون تنش کم آبیاری ، رقم ویلیامز نسبت به تیمار بدون تنش خشکی و بدون تنش کم آبیاری متوسط جوانه زنی 0/90 روز ، درصد بذر پوسیده ، بذرسخت و گیاهچه های غیرعادی به ترتیب 0/18 درصد، 5/750 درصد و 0/60 درصد افزایش و متوسط جوانه زنی روزانه 1/28 روز ، جوانه زنی نهایی و گیاهچه عادی به ترتیب 1/28 درصد و 4/92 درصد کاهش یافت . به طورکلی در میان ارقام مورد بررسی ، رقم ویلیامز بهترین و رقم بانتی ضعیف ترین واکنش به تنش کم آبیاری و خشکی را نشان دادند .

  کلیدواژگان: تنش خشکی، بنیه بذر، سویا، کم آبیاری، قابلیت جوانه زنی
 • علیرضا پازکی *، راحله همتی صفحات 105-126

  به منظور بررسی اثر محلول پاشی آسکوربات و جیبرلین بر محتوی رنگیزه ای و بیومارکر های تخریب در گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis L.) در شرایط تنش شوری ، تحقیقی در سال 1393 در گلخانه شهرداری منطقه 15 به مرحله اجرا در آمد . آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید . عامل های آزمایشی تنش شوری در 4 سطح صفر ، 25 ، 50 و 75 میلیمولار از منبع نمک طعام (Nacl) ، آسکوربات در دو سطح 0 و 4 میلی مولار و جیبرلین در دو سطح 0 و 2 میلی مولار در نظر گرفته شدند . مقایسه میانگین اثر ساده تنش شوری نشان داد که این عامل سبب کاهش معنی دار میزان کلروفیل ها و افزایش بیومارکر های تخریب گردید ، هرچند از نظر محتوی دی تیروزین ، مقادیر شوری 50 و 75 میلی مولار در یک گروه آماری قرار گرفتند . محلول پاشی 4 میلی مولار آسکوربات و 2 میلی مولار جیبرلین نیز سبب نزول تمامی بیومارکرها و افزایش رنگیزه های فتوسنتزی گردیدند . نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل معنی دار نشان داد که در وضعیت عدم اعمال تنش شوری ، کاربرد آسکوربات منجر به افزایش کاروتنویید نگردید ولی در شوری های متوسط (50 میلی مولار) و شدید (75 میلی مولار) مصرف آن ها کاروتنویید را بالا برد .

  کلیدواژگان: شوری، جیبرلین، مریم گلی، آسکوربات، رنگیزه، بیومارکر های تخریب
 • شبنم مرادی، نورعلی ساجدی، حمید مدنی، مسعود گماریان، سعید چاوشی صفحات 127-145
|
 • meeraj Fallahi, saeed Soofizade *, ali akbar Baghestani Pages 1-23

  Choosing the optimal cultivation model that is both environmentally sustainable and suitable for specific climatic conditions in each geographical region can be considered as one of the efficient solutions to solve the challenges and increase the profitability of agricultural activities.For this purpose, in this study, an attempt has been made to design the optimal pattern of crop cultivation in Miandoab plain, which is the fourth most important plain of the country, located in West Azarbaijan province.Optimizing the cultivation pattern was done in the form of two separate goals of maximizing profit and minimizing water consumption.For this purpose, the required data for the three years 2016-2018 were collected from various provincial and national institutions, and the average data of the mentioned three years were used to propose the optimal pattern of crop cultivation in the form of each of the mentioned goals.In this research, 12 important crops cultivated in this plain have been used.The results showed that the two crops of rainfed chickpeas and nut sunflowers, with the cultivation of the entire agricultural lands of the plain with approximately 57 thousand hectares and 5500 hectares, respectively, and a gross profit of 1614 billion rials, were introduced as the optimal model proposed with the aim of maximizing the gross profit.became.In the proposed cultivation model with the aim of minimizing water consumption, the re-cultivation of rainfed chickpeas and nut sunflowers on an area equal to 57.600 hectares and 5300 hectares will result in the optimization of water consumption.In other words, two goals of profit maximization and water consumption minimization will be achieved by sub-cultivating dry peas and sunflower seeds.

  Keywords: linear programming, Optimization, Cropping Pattern, Sustainable agriculture
 • A Noshirvani, Sh Mehri *, H Soleymanzade, S Akbarimehr Pages 25-45

  In order to investigate the effect of Sykocel foliar application on the yield and yield components of wheat variety (Kohdasht) under drought stress conditions, An experiment was carried out at the station of the agricultural research, education and extension center of Ardabil province (Maghan) during the crop year of 2019-2019. The experiment was conducted as a factorial in the form of a randomized complete block design with three replications. The first factor includes psychocel with concentrations of zero (S1), 400 (S2), 800 (S3) and 1200 (S1) mg/liter and drought stress in 3 levels of full irrigation or control (D1), interruption of irrigation in Spikeing (D2) and stopping irrigation were in the seed filling stage (D3). The results showed that with the increase in the concentration of Psychocell, the height of the plant, the number of spikes per plant, the number of seeds per spike, the biological yield, the weight of one thousand seeds and the weight of the stem increased. In the condition of drought stress, the highest number of seeds per spike, spike per plant, 1000 seed weight and stem weight were obtained in the spike stage. In the stress of water shortage in the seed filling stage, the highest plant and stem height was obtained. The lowest number of seeds per spike, spike per plant, plant height, thousand seed weight, leaf weight and stem weight were observed in foliar spraying with a concentration of 0 mg/liter with the control treatment. Psychocel caused a significant increase in all traits compared to the control, which indicates an increase in plant resistance with the use of Psychocel, finally it seems that with foliar spraying with a concentration of 800 mg/liter and drought stress A higher yield can be achieved in the seed filling stage.

  Keywords: Drought stress, Wheat, Yield components, psychocel
 • Z.S Hoseini tehrani, Aydin Hamidi *, j Daneshiyan Pages 47-65

  In order to evaluate the effect of drought stress on some characteristics of germination and seed set of commercial soybean cultivars under water stress in the research farm of Karaj Seedling and Seed Breeding Research Institute, an experiment was conducted in 1400 using a standard germination test in the laboratory. The seed analysis of Karaj Seed and Seedling Registration and Certification Research Institute was carried out factorially in the form of randomized complete block design with 4 replications. The treatments include applying 4 levels of dry stress of polyethylene glycol 6000 with potentials of 0 (no stress), 3-, 6-, and 9-MPa, on the seeds of 4 commercial soybean cultivars, Williams, Hamilton x Essex, TMS, and Bunty, produced at 3 levels. The low irrigation stress of the mother plant, irrigation after the values of 50 (optimal irrigation and control), 100 (mild stress) and 150 (severe stress) mm of evaporation from the evaporation pan were class A). The examined characteristics include: percentage of final germination, percentage of normal seedlings, percentage of abnormal seedlings, percentage of hard seeds, percentage of rotten seeds, average daily germination, average germination time, seedling length and index The length and weight of the seedlings were. The results showed that the mutual effect of drought stress, low irrigation stress and variety had a significant effect on all the examined characteristics. In the treatment of 9-MPa drought stress and without water deficit stress, the Williams variety compared to the treatment without drought stress and without water deficit stress, the average germination time was 0.90 days, the percentage of rotten seeds, hard seeds and abnormal seedlings were 0.18%, 750 respectively. 5.5% and 0.60% increase and average daily germination of 1.28 days, final germination and normal seedling decreased by 1.28% and 4.92%, respectively. In general, among the studied cultivars, Williams variety showed the best and Bunty variety showed the weakest response to low irrigation and drought stress.

  Keywords: Drought stress, Seed germination, soybean, lack of irrigation, germination ability
 • Alireza pazoki *, rahele Hemmati Pages 105-126

  In order to investigate the effect of foliar spraying of ascorbate and gibberellin on pigment content and degradation biomarkers in the medicinal plant Salvia officinalis L. under salinity stress conditions, a research was carried out in 2013 in the municipal greenhouse of Region 15. The experiment was conducted as a factorial in the form of a completely randomized design in four repetitions. Experimental agents of salinity stress at 4 levels of zero, 25, 50 and 75 mM from NaCl source, ascorbate at two levels of 0 and 4 mM and gibberellin at two levels of 0 and 2 mM are considered. became The comparison of the simple effect of salinity stress showed that this factor caused a significant decrease in the amount of chlorophylls and an increase in degradation biomarkers, although in terms of d-tyrosine content, salinity values of 50 and 75 mM were in the same statistical group. The spraying of 4 mM ascorbate and 2 mM gibberellin caused the decrease of all biomarkers and the increase of photosynthetic pigments. The results of the comparison of the mean of the significant mutual effects showed that in the situation of no application of salinity stress, the use of ascorbate did not lead to an increase in carotenoids, but in moderate salinities (50 mM) and severe (75 mM) their consumption increased carotenoid.

  Keywords: Salinity, pigment, Gibberellin, Sage, Ascorbate, degradation biomarkers