فهرست مطالب

جغرافیا و روابط انسانی - سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، بهار 1399)
 • سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/31
 • تعداد عناوین: 30
|
 • هوشنگ مرادی* صفحات 1-15
  اقلیم یکی از موثرترین عوامل ساختاری سیاره زمین است، که بدون شک طبیعت، انسان، محیط و کلیه مظاهر حیات در سطوح گسترده ای متاثر از شرایط اقلیمی می باشد. هدف این مطالعه پهنه بندی عناصر اقلیمی با استفاده از روش درونیابی کریجینگ برای استان ایلام می باشد. داده های مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه عناصر اقلیمی ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک شهرستان های استان ایلام طی سال های 1392- 1382 می باشد. جهت برازش داده ها از نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. برای تحلیل داده های اقلیمی و پهنه بندی عناصر از روش درونیابی کریجینگ استفاده شد. این روش در مجموع صحیح ترین نتایج را نسبت به دیگر روش های درونیابی در رابطه با پارامترهای اقلیمی ارایه می دهد. برای این منظور پس از جمع آوری آمار و اطلاعات اقلیمی استان اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی پژوهش گردید. در نهایت نقشه نهایی پهنه بندی عناصر اقلمی در استان ایلام مشخص شد. لغات کلیدی: پهنه بندی، عناصر اقلیمی، ایلام.
  کلیدواژگان: پهنه بندی، عناصر اقلیمی، ایلام
 • الهه رزمجو*، محمد قاسمی خوزانی صفحات 16-28

  تدوین یک برنامه استراتژیک جامع بخش مسکن لازمه بررسی کامل ابعاد گسترده مسکن و عوامل موثر بر آن می-باشد. در این بین پرداختن به شاخص های مسکن به عنوان کلیدی ترین و مهم ترین ابزار برنامه ریزی است؛ به بیانی می توان گفت شاخص مسکن ابزار سنجش وضع مسکن و روند تحول آن و همچنین ارزیابی میزان موفقیت در تحقیق سیاست های مسکن خواهد بود. پژوهش حاضر بررسی وضعیت شاخص های کمی مسکن می باشد تا تعیین گردد که کدام مناطق شهر شیراز نسبت به مناطق دیگر از بعد شاخص های مسکن در وضعیت مناسب تری قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی- تحلیلی می باشد. برای محاسبه وضعیت مسکن پس از تعیین معیارها و فاکتورهای مورد بررسی با روش آنتروپی شانون وزن دهی شده اند سپس برای محاسبه شاخص ها از تکینک تصمیم گیری چند معیاره VIKOR بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مناطق 4، 3، 2، 1 به ترتیب در شرایط پایدار می باشند؛ همچنین مناطق 5، 6، 7 در شرایط نیمه پایدار و مناطق 8 و 9 در نامساعدترین شرایط قرار گرفته اند. در این بین منطقه 4 با ضریب 011/0 در بالاترین شرایط و منطقه 9 با ضریب 15/0 در بدترین شرایط قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نگاه ویژه مسیولان و مدیران شهری را در جهت بهبود شرایط و شاخص های مسکن بخصوص در مناطق نامساعد شهر شیراز می طلبد.

  کلیدواژگان: مسکن شهری، شاخص های مسکن، تکنیک VIKOR، شهرشیراز
 • عطرین ابراهیمی، افشان قاسمی، حمید گنجائیان* صفحات 29-41
  یکی از مخاطراتی که در طی سال های اخیر در بسیار از مناطق رخ داده است، مخاطرات ناشی از فرونشست است. موقعیت جغرافیایی ایران سبب شده است تا بسیاری از مناطق آن در معرض این مخاطره باشد، که از جمله این مناطق دشت پاکدشت در دامنه های جنوبی البرز است. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق به ارزیابی میزان فرونشست در محدوده شهری پاکدشت پرداخته شده است. در این تحقیق به منظور ارزیابی فرونشست منطقه از روش تداخل سنجی راداری و تصاویر سنتینل 1 استفاده شده است. به منظور پردازش اطلاعات نیز از نرم افزارهای SNAP و Snaphu استفاده شده و به این صورت میزان جابجایی عمودی محدوده مطالعاتی از تاریخ 08/01/2018 تا 15/01/2019 محاسبه شده است. نتایج حاصله از تحقیق بیانگر این است که محدوده مطالعاتی به دلیل نداشتن موانع ژیومورفولوژی، در طی سال های اخیر با روند توسعه ساخت و سازها و همچنین توسعه فعالیت های صنعتی و کشاورزی مواجه شده و همین امر سبب افزایش بهره برداری و افت شدید آب های زیرزمینی در محدده مطالعاتی شده است. افت آب های زیرزمینی نیز سبب ایجاد فرونشست در منطقه شده است به طوری که بر اساس نتایج حاصله از روش تداخل سنجی راداری، محدود مطالعاتی در طی دوره زمانی 1 ساله بین 15 تا 85 میلی متر فرونشست داشته است. ارزیابی نقشه جابجایی منطقه بیانگر این است که بیش ترین میزان فرونشست مربوط به مناطق غربی و کم ترین میزان آن نیز مربوط به مناطق جنوب شرقی محدوده شهری پاکدشت بوده است.
  کلیدواژگان: فرونشست، تداخل سنجی راداری، SNAP، پاکدشت
 • جبرائیل قربانیان*، مهناز ارزانی بیرگانی صفحات 42-55

  در دهه گذشته استان خوزستان با معضل طوفان های گرد و غبار و ریز گردها مواجه بوده اند. شدت یافتن این پدیده در سال های اخیر در شهر اهواز، بر سلامتی دانش آموزان در حوزه آموزش و پرورش تاثیرگذار بوده است. هدف از این کار تحقیقی، تعیین بافت گرد و غبار و بررسی اثرات آن بر سلامتی دانش آموزان دبستان های دخترانه ناحیه 2 اهواز می باشد. تحقیق حاضر در بهمن ماه سال 95 در شهر اهواز انجام شده است. در این بررسی، 10 نمونه از ریزگرد ها در مجموع به وزن 300 گرم، جمع آوری شد. نمونه ها جهت آنالیز، به آزمایشگاه زمین شناسی منتقل و مورد تجزیه قرار گرفت. در آزمایشگاه، از دستگاه پرتو اشعه ایکس جهت تعیین بافت نمونه خاک استفاده گردید. جهت تعیین رابطه بین غلظت گرد و غبار و بیماری دانش آموزان دبستانی ناحیه 2 اهواز، در طی دوره آماری، به روش آزمون همبستگی، از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد بافت ریزگردهای شهر اهواز بیشتر از نوع رسوبی و ریز دانه (کلسیت و کوارتز) بوده و بین دو متغیر غلظت گرد و غبار با میانگین دانش آموزان بیمار مدارس مورد مطالعه، با داشتن ضرایب پیرسن (**891/0) و کندال (**989/0)، رابطه همبستگی مثبت و قوی تری وجود دارد. یعنی با افزایش غلظت ریزگرد ها، بیماری های ناشی از آن نیز افزایش می یابد. با توجه به سطوح معنی دار به دست آمده در هر دو روش نیز، رابطه این دو متغیر معنادار می باشد. به طور کلی با افزایش میزان غلظت ذرات گرد و غبار و ریزتر بودن نوع ذرات، تعداد دانش-آموزان بیشتری مبتلا به بیماری شده و بیماری مشاهده شده غالب ناشی از ریز گردها در میان دانش آموزان، بیشتر از نوع تنفسی بوده است.

  کلیدواژگان: پرتو اشعه ایکس، غلظت، گرد و غبار، همبستگی، اهواز
 • حمید گنجائیان* صفحات 56-69
  اکوتوریسم یا طبیعت گردی یکی از شاخه های گردشگری است که مبتنی بر جاذبه های طبیعی می باشد و با توجه به اهمیتی که در توسعه اقتصادی مناطق دارد، در طی سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته شده است. یکی از عوامل اصلی جهت توسعه اکوتوریسم، مساعد بودن شرایط طبیعی است. در این میان، منطقه گوندره یکی از مناطقی است که شرایط مناسبی جهت توسعه اکوتوریسم دارد و به همین دلیل در این تحقیق به پتانسیل سنجی توسعه اکوتوریسم در این منطقه پرداخته شده است. این تحقیق بر مبنای روش های توصیفی-تحلیلی می باشد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق بر مبنای مطالعاتی کتابخانه ای و پایش های میدانی بدست آمده است و مدل های مورد استفاده در تحقیق شامل مدل SWOT و AHP می باشد. در این تحقیق به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر ابتدا به شناسایی نقاط قوت داخلی (S)، نقاط ضعف داخلی (W)، فرصت های خارجی (O) و تهدیدات خارجی (T) محدوده مطالعاتی پرداخته شده است. سپس با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به هر کدام از معیارها و زیرمعیارها وزن داده شده است و در نهایت مهم ترین عوامل داخلی و خارجی موثر در توسعه اکوتوریسم منطقه شناسایی شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که در بین زیرمعیارهای (عوامل موثر) داخلی و خارجی شناسایی شده، زیرمعیارهای ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم (O2)، دسترسی به منابع آب (S2)، شاخص شدن در سطح استان و منطقه (O1)، توسعه و بهسازی زیرساخت ها (O5) و همچنین دسترسی آسان (S1) به عنوان مهم ترین معیارهای موثر در توسعه اکوتوریسم منطقه شناسایی شده است.
  کلیدواژگان: اکوتوریسم، SWOT، AHP، گوندره
 • حسین آقا باباخانی صفحات 70-79

  تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارکنان کمیته امداد شهرستان خرم آباد بر عمکرد شغلی آنها حسین آقا باباخانی (کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مددکار اجتماعی کمیته امداد شهرستان خرم آباد) چکیده پژوهش حاضر با هدف، بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارکنان کمیته امداد شهرستان خرم آباد بر عملکرد آنها تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی است. جامعه آماری 118نفر از کارکنان کمیته امداد شهرستان خرم آباد می باشند. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان (70 مرد و 48 زن) نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی پنج عاملی NEO که شامل مولفه های روان نژندی، برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، مسئولیت پذیری و با وجدان بودن و شامل 60 گویه است؛ و پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی که از 15 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش عملکرد شغلی کارکنان بکار می رود، استفاده شد. یافته ها نشان داد، بین بین ویژگی روان رنجوری و برون گرایی، سازگاری ،توافق پذیری، و وجدانی بودن با عملکرد شغلی کارکنان کمیته امداد شهرستان خرم آباد رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، عملکرد شغلی، کمیته امداد شهرستان خرم آباد
 • جبرائیل قربانیان*، مریم عبدالهی لرستانی صفحات 80-98
  پدیده گرد و غبار در ایران زندگی ساکنان غرب کشور از جمله استان خوزستان را تحت تاثیر خود قرار داده و به محیط زیست، سلامتی و اقتصاد مردم در این مناطق، خسارت های فراوانی وارد ساخته است. اثرات این پدیده بر روی سلامتی مردم و به خصوص کودکان و دانش آموزان استان خوزستان و شهر اهواز، کاملا مشهود و محسوس است. هدف از این تحقیق بررسی بافت و اثرات ریزگرد ها بر وضعیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه ناحیه یک شهر اهواز می باشد. ابتدا داده های روزانه گردوغبار از سازمان هواشناسی و آمار درصد قبولی دبیرستان های دخترانه ناحیه یک شهر اهواز، از اداره آموزش و پرورش خوزستان اخذ گردید. بین داده های گردوغبار با درصد قبولی دانش آموزان از همبستگی پیرسن و جهت تجزیه و تحلیل روند داده ها، از نرم افزارهای، SPSS، و Excel استفاده گردید. همچنین نمونه های ریزگردها جمع آوری شده جهت آنالیز و تعیین بافت، به آزمایشگاه زمین شناسی، انتقال و از روش پرتو اشعه ایکس استفاده شد. نتایج نشان داد طی این دوره، درصد قبولی این دبیرستانها، دارای ضریب روند 28/0 بوده است. دبیرستانهای رضوان و فردوسی به ترتیب با ضریب روند 63/0 و 50/0 دارای بیشترین درصد قبولی و دبیرستانهای فروغ و مهر به ترتیب با ضریب روند 004/0- و 03/0 دارای کمترین درصد قبولی در میان دبیرستانهای دخترانه ناحیه (1) شهر اهواز بوده اند. همچنین دبیرستانهای دخترانه فرزانگان و حضرت معصومه به ترتیب با ضرایب (703/0-) و (634/0-) همبستگی منفی بالایی با افزایش تعداد روزهای گردوغبار و با ضرایب (562/0-) و (546/0-) همبستگی منفی خوبی با افزایش تداوم گرد و غبار را نشان می دهند. بافت کانی های تشکیل دهنده نمونه های ریزگرد، بیشتر کلسیت، دولومیت، کوارتز می باشد و حضور کلسیت به عنوان کانی اصلی است.
  کلیدواژگان: گرد و غبار، دانش آموزان، اهواز، پرتو اشعه ایکس
 • جبرائیل قربانیان*، عادل سعیداوی صفحات 99-126

  ریز گردها عامل خطرناکی برای حیات گیاهان، حیوانات و انسان محسوب می شوند. این پدیده، در ایران زندگی ساکنان غرب کشور، از جمله استان خوزستان را تحت تاثیر خود قرار داده و به محیط زیست، سلامتی و اقتصاد مردم در این مناطق، خسارت های فراوانی وارد ساخته است. اثرات این پدیده بر روی سلامتی مردم و به خصوص کودکان و دانش آموزان استان خوزستان و شهر اهواز، بیش از سایر حوزه ها و بخش ها، قابل تامل و بررسی است. منطقه مورد مطالعه (اهواز) در جنوب غرب ایران واقع شده است. مختصات این محدوده، بین 31 درجه تا 25-31 دقیقه عرض-شمالی و بین 30-48 و 50-48 درجه طول شرقی می باشد. هدف از این تحقیق، تحلیل فراوانی روز های وقوع ریزگرد ها و همبستگی آنها با بیماری های دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه 4 شهرستان اهواز می باشد. داده های ریزگردها، از اداره کل هواشناسی استان خوزستان اخذ و آمار دانش آموزان مبتلا به عوارض و بیماریهای ناشی از گردو غبار از طریق توزیع پرسشنامه و تکمیل آن توسط اولیای دبستانهای منتخب، گردآوری گردید. داده ها از پرسشنامه ها استخراج و در محیط اکسل وارد شد. بین متغیر های فراوانی روزهای گرد و غبار با تعداد دانش اموزان بیمار، از همبستگی اسپیرمن و پیرسن استفاده گردید و از نرم افزارهای، اس پی اس اس نیز برای پردازش و محاسبات و تحلیل روند داده ها، رسم نمودار و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد فراوانی روزهای گردوغبار بر افزایش مبتلایان به عوارض ناشی از گردوغبار موثراند و این فراوانی با ضرایب 650/0 پیرسون و *721/0 اسپیرمن، همبستگی مثبت و معنی داری با افزایش دانش آموزان بیمار در سال 95-94 داشته است.

  کلیدواژگان: ضریب همبستگی، گرد و غبار، دانش آموزان، اهواز
 • مهناز جاودانی* صفحات 127-141
  الگوی شبکه زهکشی متاثر از عوامل زمین شناسی است و با توجه به تاثیری که در وضعیت سیل خیزی مناطق دارند، توجه به آن ها بسیار حایز اهمیت خواهد بود. با توجه به موارد مذکور، در این تحقیق به بررسی وضعیت لیتولوژی و مورفولوژی حوضه کشف رود پرداخته شده است. این تحقیق بر مبنای روش های توصیفی - تحلیلی می باشد و در 2 مرحله انجام شده است. در مرحله اول با استفاده وضعیت لیتولوژی، زیرحوضه ها ارزیابی شده و الگوی زهکشی هرکدام از زیرحوضه ها در رابطه با لیتولوژی آن تحلیل شده و در نهایت میزان پراکنش خطوط گسل اصلی و فرعی هر زیرحوضه نیز محاسبه شده است. در مرحله دوم نیز به محاسبه و مقایسه پارامترهای خطی شبکه زهکشی و پارامترهای هندسی زیرحوضه ها پرداخته شده است. در ادامه پس از محاسبه پارامترهای مذکور، زیرحوضه های واقع در دو زون بینالود و کپه داغ با هم مقایسه شده اند. نتایج تحقیق بیانگر این است که لیتولوژی متفاوت باعث الگوی زهکشی متفاوت در زیرحوضه های دو زون بینالود و کپه داغ شده است. همچنین نتایج حاصل از بررسی پارمترهای خطی آبراهه ها و پارامترها هندسی حوضه ها بیانگر تفاوت آن ها در دو زون بینالود و کپه داغ هستند. در بررسی میانگین ویژگی خطی ضریب انشعاب ، مقادیر بدست آمده در دو زون تفاوت بارزی را نشان ندادند ولی مقدار کم تر این پارامتر در زیر حوضه های کپه داغ نشانگر افزایش رده بندی بوده است که با دندریتی بودن و بررسی رتبه بندی این مساله مشهود است. همچنین در بررسی میانگین ضرایب گراویلیوس و فاکتور شکل در زیر حوضه ها می توان یک نمای کلی از منطقه بدست آورد، بدین ترتیب که حوضه-های واقع در زون بینالود از کشیدگی بیش تری برخوردار هستند که این مساله می تواند در بررسی موضوعاتی همچون سیلاب مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: لیتولوژی، مورفولوژی، شبکه زهکشی، کشف رود
 • نعمت حسین زاده*، یونس غفاری، مریم پناهی، پیام عمادی، غلامرضا بیات صفحات 185-203
  جمعیت شهری به مرحله انفجار رسیده است و در کشورهای کمتر توسعه یافته رو به افزایش است. در سال1800میلادی معادل 29 میلیون نفر درشهرها زندگی می کردند اما با گذشت200سال جمعیت شهرنشین نزدیک به 3میلیارد نفر رسیده است این رقم یک آمار نیست بلکه ضرورت و نقش مدیریت شهری را به دوچندان رسانده است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی حکمروایی خوب شهری در عملکرد مدیریت شهر اسلامشهر با استفاده از مدل Swot می باشد، برای رسیدن به این هدف ابتدا به سطح حکمروایی خوب در ایران، میان کشورهای جهان از لحاظ شاخص های تعین شده بانک جهانی برای حکمروایی خوب پرداخته شد و سپس با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به مصاحبه با شهروندان و مسیولین شهر اسلامشهر پرداخته شد و فهرستی از مهمترین نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های فراروی مدیریت شهر اسلامشهر شناسایی شد و در انتها با سنجش اهمیت هریک از عوامل اولویت دارترین راهبردهای حکمروایی خوب شهری در اسلامشهر شناسایی و ارایه شد، یافته های پژوهش نشان می دهد که شهر اسلامشهر در گرداب مدیریت بخشی و سلولی و نگرش از بالا به پایین گرفتار گردیده است و از مدیریت ناکارآمد، ضعف ساختاری و نهادی در اداره امور شهر رنج می برد و مسیولان و سازمان های درگیر در اداره امور شهر جهت بهبود این وضعیت و برون رفت از وضعیت فعلی می بایست با به حداقل رساندن و کاهش نقاط ضعف در امر مدیریت و کنار گذاشتن تعصبات طایفه ای و در نهایت مشارکت گرایی شهری، زمینه حکمروایی خوب شهری را در اسلامشهر فراهم آورند.
  کلیدواژگان: حکمروایی خوب شهری، مدیریت شهری، اسلامشهر، مدلSWOT
 • ساجده دین پرست*، سعید بساک صفحات 204-215

  دریاچه ها و تالاب ها با توجه به کارکردهایی که دارند نقش مهم و اساسی در زندگی انسان ها ایفا می کنند. که این امر وابستگی انسان ها را به این منابع آبی خاطر نشان می سازد، در حالی که در طی سالیان اخیر با روند خشک شدن این منابع عظیم زندگی انسان ها هم دچار اختلال گشته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی بررسی اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه بر روی شاخص های اقتصادی توسعه پایدار (مطالعه موردی: روستاهای دهستان دیزجرود غربی شهرستان عجب شیر) است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی که با استفاده از روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، شامل روستاییان ساکن در مناطق روستایی دهستان دیزجرود غربی شهرستان عجب شیر است. بر اساس سرشماری سال 1395، دارای 12654 نفر جمعیت و 2503 خانوار است. در جامعه آماری مورد مطالعه از فرمول کوکران استفاده و حجم نمونه برابر با 272/71 برای دقت بیشتر حجم نمونه 273 انتخاب شد. برای تعیین پایایی کمی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ، استفاده شد. مقدار آلفا برای قسمت های مختلف پرسش نامه 0/70 تا 0/86 محاسبه شد. به منظور به دست آوردن دیدگاه ساکنان در خصوص مولفه های ذکر شده از آزمون های آماری میانگین پاسخ ها و واریانس و آزمونT تک نمونه ای استفاده شد. نتایج یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین خشک شدن دریاچه ارومیه و مولفه های اقتصادی پژوهش وجود دارد. بیشترین اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه بر مولفه های اقتصادی را، مولفه افزایش فقر با 4/57- و کاهش میزان اشتغال با 3/59- به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای نشان گر تاثیرگذاری مثبت خشک شدن دریاچه ارومیه در شاخص های اقتصادی مناطق روستایی بوده است.

  کلیدواژگان: خشکسالی، خشک شدن دریاچه ارومیه، شاخص های اقتصادی، دهستان دیزجرود غربی
 • سامان جواهری* صفحات 216-229

  سیل یکی از مهم ترین و پیچیده ترین بلایای طبیعی می باشد که بیشترین فراوانی را نیز به خود اختصاص داده است. امروزه رشد بی رویه جمعیت، تسطیح زمین و اشغال حریم رودخانه ها و مسیل ها در کنار عوامل اقلیمی و فیزیوگرافی در شهرهای بزرگ سبب گسترش سیلاب های شهری شده است. هدف از این تحقیق پهنه بندی مناطق مستعد سیل خیزی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای حوضه شهرستان کامیاران می باشد. برای پهنه بندی خطر سیلاب از 8 معیار تاثیرگذار بنابر توصیه و راهنمایی های کارشناسان اداره منابع طبیعی و هواشناسی شهرستان شامل فاصله از رودخانه ها، فاصله از دریاچه، کاربری اراضی، ارتفاع منطقه، شیب منطقه، بارندگی، دما، فاصله از راه های اصلی استفاده شد. با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) لایه های اطلاعاتی موجود در نرم افزار Expert Choise وزن دهی شده و سپس با استفاده مقایسه زوجی دو به دو مقایسه شدند. در نهایت بعد از تلفیق لایه ها در نرم افزار Arc Map، مدل نهایی پهنه بندی مناطق مستعد سیل خیزی شهرستان در پنج طبقه از مناطق خیلی پرخطر تا مناطق خیلی کم خطر طبقه بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد از کل مساحت شهرستان را حدود 12.7 درصد مناطق خیلی پرخطر و حدود 15.2 درصد مناطق خطرناک در برگرفته است که عمدتا بخش های مرکزی و شمالی شهرستان (حاشیه رودخانه گاوورود) را شامل شد و این مناطق را برای سیل خیزی مهیا و در حالت هشدار قرار داده است.

  کلیدواژگان: پهنه بندی، سیل، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدل AHP
 • معصومه اسدی، فاطمه اکبری، کامیار امامی* صفحات 230-239

  در طی سال های اخیر، شهرها با توسعه فیزیکی قابل توجهی مواجه شده اند. توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی در بسیاری از شهرها با محدودیت مواجه شده است که ازجمله آن ها شهر سقز می باشد. درواقع، وضعیت ژیومورفولوژی شهر سقز سبب شده است تا این شهر با محدودیت هایی مواجه باشد، به همین دلیل در این تحقیق به شناسایی مناطق مستعد توسعه فیزیکی در محدوده این شهر پرداخته شده است. در این تحقیق به منظور دستیابی به اهداف موردنظر از 8 پارامتر (شیب، جهت شیب، رودخانه، ارتفاع، لیتولوژی، گسل، راه ارتباطی و کاربری اراضی) و مدل تلفیقی منطق فازی و AHP استفاده شده است. روش کار به این صورت است که پس از تهیه لایه های اطلاعاتی، با استفاده از مدل AHP به این لایه وزن داده شده است و سپس این لایه ها با استفاده از منطق فازی باهم ترکیب شده و در نهایت نقشه میزان تناسب زمین جهت توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی در 5 کلاس (خیلی کم تا خیلی زیاد) تهیه شده است. بر اساس نقشه نهایی، مناطقی که دارای پتانسیل کم و خیلی کم هستند شامل واحد پادگانه رودخانه و مناطق با شیب و ارتفاع زیاد می باشد که در مرکز و حاشیه شهر سقز قرار دارند. همچنین مناطقی که دارای پتانسیل زیاد و خیلی زیادی هستند عمدتا شامل مناطق با شیب و ارتفاع کم و خارج از حریم رودخانه قرار دارند. مجموع نتایج به دست آمده بیانگر این است که محدوده مطالعاتی به دلیل وجود واحد پادگانه رودخانه و واحد کوهستانی با محدودیت های زیادی ازنظر توسعه فیزیکی مواجه می باشد.

  کلیدواژگان: ژئومورفولوژی، توسعه فیزیکی، سقز
 • عادل رسولی*، کامیار امامی، زهرا باباخانی، سعید گلشنی زاد صفحات 240-253
  با توجه به نقش و اهمیتی که منابع آب کارستیک در تامین منابع آبی و مکان گزینی سکونتگاه ها دارند، یکی از کارهایی که در مناطق کارستی صورت می گیرد پهنه بندی و تاثیر عوامل موثر در توسعه یافتگی مناطق کارستی است. بر این اساس در تحقیق حاضر به پهنه بندی کارست پرداخته شده است و هدف شناسایی مناطق مستعد توسعه کارست که نتیجه آن شناسایی منابع آب های زیرزمینی و چشمه های کارستی می باشد. برای این پهنه بندی از8 پارامتر زمین شناسی، بارش، رودخانه، گسل، شیب، جهت شیب،دامنه ارتفاعی و دما استفاده شده است. با توجه به این هدف در این تحقیق از دو روش گامای فازی و AHP جهت پهنه بندی کارست در حوضه ی مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در نهایت با مقایسه کردن این دو روش از نظر بیشترین صحت و درستی نقشه با بازدیدهای میدانی، که نقشه نهایی حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) بیشترین تطابق را با واقعیت در منطقه دارد. به طوری که طبقه بسیار توسعه یافته، توسعه یافته و متوسط بیش از نیمی از مساحت حوضه را در برگرفته و از لحاظ جغرافیایی در جنوب و مرکز حوضه قرار گرفته اند که دهستان های چوپلو، قوجه و دورباش و منطقه تخت سلیمان و شهر تکاب را شامل می شود.
  کلیدواژگان: کارست، حوضه تکاب، منابع آب و مدل AHP
 • سمیرا علی زاده مقدم* صفحات 241-255

  شهر متشکل از شبکه ای از فضاهای متوالی با کیفیات بصری متفاوت است. این توالی فضایی در مناظرشهری در صورتی به وجود می آید که انسان در طول یک مسیر، فضاهای قابل تمایز از یکدیگر را ادراک کند و آنها را به عنوان فضاهای مرتبط به هم تلقی نماید. در طراحی شهری، منظر خیابان باید تصویری یکپارچه و ساختار بصری تعریف شده و همچنین محیطی دعوت کننده و راحت را برای عابران پیاده ایجاد نماید. در راستای همین مهم، در این مقاله سعی شده نقش جداره های مسیرعابرپیاده در ارتقاء منظر خیابان در راستای دید متوالی به شیوه ی کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات اسناد و مشاهدات میدانی،استخراج معیارهای مرتبط با مقوله دیدهای متوالی در سایت مورد مطالعه، بدست امده است.در ادامه با استفاده از روش های سوات و تاپسیس فازی تحلیل صورت گرفته است،بدین صورت که با استفاده از روش سوات ،تعدادی راهبرد تعیین گردیده است،بدنبال ان اولویت بندی راهبردها با استفاده از معیارهای مذکور،طی مراحل تاپسیس فازی بدست امده است.یافته های مقاله نشان می دهد که وجود تباین درعین تنوع و هماهنگی در طول سکانسهای مسیر اولین اقدامی است که باید در سایت مدنظر انجام گردد.تاثیرجداره های شهری بر مردم در بحث منظر شهری، بیش از همه عناصر شهری است. جداره به عنوان کل و چیزی بیش از ارتباط و هماهنگی تک بناها در تعیین فضا نقش موثری دارد که در طراحی باید فراتر از پلان و به عنوان یک حجم واجد کیفیت، لحاظ و به واسطه عوامل اقلیمی و فرهنگی هماهنگ شود.

  کلیدواژگان: دید متوالی، ارزش های بصری، منظر شهری، تاپسیس فازی
 • علیرضا صادقی*، تینا پی سوزی صفحات 254-263

  یکی از مهم ترین مخاطرات محیطی که با خسارات زیادی همراه است، زلزله است. با توجه به اینکه بعد از وقوع زلزله، احتمال وقوع پس لرزه زیاد است، بنابراین شناسایی مناطق مناسب جهت اسکان موقت جمعیت بسیار حایز اهمیت است، به همین دلیل در این تحقیق به شناسایی مناطق مستعد جهت اسکان موقت در شهر سنندج پرداخته شده است. این تحقیق بر مبنای روش های توصیفی-تحلیلی می باشد و به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر از 6 پارامتر (نزدیکی به جاده، نزدیکی به فضای باز، نزدیکی به خطوط ارتباطی، فاصله از خطوط گسل، شیب و ارتفاع) و همچنین مدل تلفیقی منطق فاری و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که طبقات دارای تناسب خیلی زیاد و زیاد، حدود 41 درصد از محدوده شهری سنندج را شامل می شود، این مناطق به دلیل دسترسی به فضاهای باز، مراکز درمانی و راه ارتباطی و همچنین ارتفاع و شیب کم تر، تناسب لازم جهت اسکان موقت را دارند. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده، طبقات با تناسب خیلی کم و کم حدود 31 درصد از محدوده را دربرگرفته است که این مناطق به دلیل داشتن ارتفاع و شیب زیاد، دور بودن از فضاهای باز، مراکز درمانی و راه ارتباطی، تناسب لازم جهت اسکان موقت را ندارند.

  کلیدواژگان: زلزله، اسکان موقت، سنندج
 • جعفر بهاری*، سمیرا محمدی، شهلا بهاری، مریم محمدی، حامد بهاری صفحات 265-284
  فرهنگ و هنر از مهم ترین مسایلی است که در عصر ارتباطات یا جهانی شدن مورد توجه قرار گرفته و دیدگاه هایی متفاوت از تهدید جهانی شدن برای فرهنگ های ملی، بومی و محلی و هژمونی فرهنگ های خاص در جهان تا امکان ایفای نقش فعالانه فرهنگ های گوناگون را در برمی گیرد. اما آنچه می تواند فرهنگ های ملی و بومی را در عصر جهانی شدن پویا و بالنده نگه دارد نه تسلیم در برابر فرهنگ های دیگر و نه ایستادگی و دیوارکشی برای ممانعت از ورود جلوه ها و آثار دیگر فرهنگ هاست. فرهنگ قدرتی فوق العاده داردومارابرمی انگیزدکه نشانه هایی از تاریخ و فرهنگ ملتها درآن جستجوکنیم وهمین موضوع عامل وانگیزه اصلی سفراست. اگر فرهنگ راشامل تمامی میراث، اندیشه ها، رفتارها وتجارب انسانی بدانیم، هنگامی که مرزهای کشورها، اختلافات زبانی، فرهنگی و سیاسی رامطرح می کنند، این خود، عاملی باعث افزایش جاذبه های فرهنگی برای گردشگران می شود. و همین تفاوت ها واختلافات فرهنگی است که موجبات جذابیت هرچه بیشتر مقاصد گردشگری را فراهم ساخته است و گردشگران را به سوی خودمی کشانند. خراسان شمالی را می توان "گنجینه فرهنگ ها و اقوام ایرانی" لقب داد. وجود قومیت های گوناگون از جمله فارس، ترک، ترکمن، کرد و اقلیت های بلوچ، حتی عرب، لر و ترک ها با همه ویژگی های فرهنگی خاص خودشان، دلیل برازندگی این لقب برای خراسان شمالی است. قوم های ترکمن، کرد، بلوچ، لر و عرب هر یک دارای ویژگی های فرهنگی، صنایع دستی، لباس های سنتی و موسیقی خاص خود است و همین گوناگونی؛ خراسان شمالی را به گنجینه زیبای فرهنگ ها و جاذبه های فرهنگی تبدیل کرده است. و تحقیق حاضر در پی شناساندن فرهنگ و پتانسیل های استان خراسان شمالی است و راهکارهای را برای حفط اصالت و فرهنگ استان خراسان شمالی از جمله: آداب و رسوم، بازی های محلی، ضرب المثل های محلی و لالایی های محلی ارایه خواهد داد.
  کلیدواژگان: آداب و رسوم، بازی های محلی، ضرب المثل های محلی، لالایی های محلی، خراسان شمالی
 • بهمن خسروی پور*، آمنه انشایی نژاد صفحات 285-295
  امنیت غذایی وضعیتی است که همه مردم در تمام ایام به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند. امروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به نیاز روزافزون غذا برای جمعیت رو به رشد کره زمین و فراهم کردن مواد غذایی کافی و مناسب، به میزان زیادی وابسته به مصرف مواد شیمیایی می باشد. اما همواره این افزایش تولید با مشکلات زیست محیطی متعددی مانند آلودگی منابع آب و خاک، بروز آفات و بیماری های جدید گیاهی، سوء تغذیه و بیماری در اثر کاهش کیفیت مواد غذایی روبرو شده است. مفهوم تنوع زیستی نیز در این راستا به عنوان یک هدف مطلوب مطرح می گردد و دلالت بر حفظ تنوع گیاهی و دامی موجود و یا بهبود آن دارد. تنوع زیستی علاوه بر تولید موادغذایی اثرات مثبتی نظیر گردش مواد غذایی، کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز را در بر دارد. تنوع زیستی کشاورزی همچنین در کنترل فرسایش زمین و افزایش کارایی استفاده از نهاده ها نقش دارد. تنوع گونه ای بالا از طریق تفاوت در چرخه مواد غذایی باعث افزایش حاصلخیزی خاک شده که در نهایت می تواند منجر به عملکرد بیشتر گیاهان زراعی نیز بگردد. در این راستا این مقاله که به روش مروری و با مطالعه کتب و منابع تهیه شده در نظر دارد به بررسی مفاهیم تنوع زیستی، نقش و ضرورت آن در امنیت و سلامت غذایی بپردازد و راهکارهای لازم را ارایه نماید.
  کلیدواژگان: تنوع زیستی، امنیت، سلامت غذایی
 • زهرا راجی* صفحات 296-307

  امروزه صنعت گردشگری در دنیا، یکی از عوامل موثر در تبادلات بین فرهنگی محسوب می شود و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان جایگاه ویژه ای دارد. گونه های متفاوتی از گردشگری با استقبال فراونی از سوی گردشگران روبرو شده است.گردشگری روستایی، یکی از گونه های گردشگری فرهنگی است.در خصوص مفهوم گردشگری روستایی می توان آن را شامل هر نوع فعالیت تفریحی و گذران فراغت یا دریافت خدماتی از قبیل غذا، محل اقامت و محصولات ساکنین محلی ، در مکانی که از نظر قوانین و مقررات جاری کشور روستا است در نظر گرفت (افتخاری و قادری،1381: 28) این نوع از گردشگری، همانند سایر انواع گردشگری با آثار مختلف اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی روبرو بوده است.آثار زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی گرشگری نقش به سزایی را در جامعه ی میزبان و گردشگر دارند.از سوی دیگر درک افراد از آثار گردشگری در جامعه محلی نقش به سزایی را در توسعه گردشگری دارد.پژوهش حاضر با هدف مطالعه آثار اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی از منظر جامعه محلی در روستای طایقان و چشمه علی استان قم، با روش کیفی صورت گرفته است.پژوهشگر با حضور در میادین تحقیق به مصاحبه و سپس ثبت و تحلیل مشاهدات خود پرداخته است.روش تحلیل مضمون نیز روش تحلیل داده های پژوهش حاضر است. مصاحبه ی نیمه ساختار یافته ی فردی و مشاهده از فنون گرداوری داده اند.همچنین در این پژوهش از تحلیل زمینه ای برای تحلیل داده های پژوهشی استفاده شده است. جامعه ی پژوهش شامل ساکنین روستای چشمه علی و طایقان -واقع در قم- هستند که از این میان پژوهشگر 30 نفر را به عنوان نمونه ی هدف انتخاب نموده است .نمونه به صورت هدفمند انتخاب شده و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است.نتایج تحقیق در قالب مفاهیم متعدد و 6 مقوله ارایه شده است.

  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، آثار اجتماعی و فرهنگی، جوامع محلی
 • ساجده دین پرست*، سعید بساک صفحات 308-326

  پهنه ایران به دلیل قرار گیری روی کمربند زلزله همواره در معرض خطر وقوع زلزله بوده است. شکل گیری گسل های بزرگ و وجود میدان های تنش فعال ایران را مستعد وقوع زلزله ها کرده است. هدف از پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی تاب آوری کالبدی روستاهای در معرض خطر وقوع زلزله(نمونه موردی: روستاهای دهستان انجیرلو) است. در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی و اطلاعات پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل روستاییان روستاهای انجیرلو، اکبرداود قشلاقی و قیزقالاسی (1642N=) ، با توجه به مشخص بودن جامعه آماری مورد مطالعه از فرمول کوکران برای استخراج حجم نمونه آماری (311 n=) که مقدار درصد خطا 5% درصد است. برای دقت بیشتر حجم نمونه 320 انتخاب و برای تعیین پایایی کمی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفای ذکر شده در پرسش نامه 78/0 تا 83/0 محاسبه شد. برای به دست آوردن سنجش دیدگاه ساکنان در خصوص مولفه های ذکر شده از آزمون های آماری T تک نمونه ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد تاب آوری کالبدی روستاهای که مولفه میزان دسترسی ها با میانگین 92/2 دارای بیشترین امتیاز و مولفه کیفیت معابر و گذرگاه ها با 16/2 دارای کمترین امتیاز از طرف پاسخ گویان بود

  کلیدواژگان: تاب آوری، تاب آوری کالبدی، دهستان انجیرلو، زلزله
 • زهرا راجی* صفحات 327-340

  پژوهش حاضر با هدف کشف عوامل شکل دهنده ی تصویر از ایران در گردشگران آلمانی انجام شد ه است . پژوهش از نوع کیفی و اکتشافی و با رویکرد تحلی مضمون انجام گرفته است . نمونه ی پژوهش به صورت هدفمند از بین دانشجویان آلمانی شرکت کننده در مدرسه زمستانه با محوریت آب و توسعه پایدار در تاریخ 24 نوامبر تا 1 دسامبر 2018 است. نتایج پژوهش نشان می دهد عوامل متعددی بر شکل گیری تصویر از ایران در این گردشگران موثر می باشد که شامل عوامل سیاسی، تبلیغات، نگرش به مقصد، جو حاکم، زیرساخت ها، فرهنگ و تاریخ و... بوده است. هر کدام از این عوامل به زیرمقوله هایی تقسیم شده اند که در مجموع شامل عوامل متعددی می شوند. به نظر می رسد برخی از این عوامل می توانند با اقدامات موثری در جهت ایجاد تصویر مثبت در گردشگر عمل نمایند و برخی دیگر نیاز به آموزش های و اقدامات بلندمدتی دارند که بتوانند شکل دهنده تصویر مثبت در دیدگاه گردشگر باشد.

  کلیدواژگان: تصویر، تحقیق کیفی، گردشگران خارجی
 • زهرا منتظری*، پریسا هاشمی، محمد صنعتی ترشیزی صفحات 341-351

  مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای زندگی انسان هاست و لزوم توجه به مسکن و برنامه ریزی آن در راستای تامین و برآورد، به عنوان یکی از مسایل حاد در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامه ریزی مسکن، رشد شتابان جمعیت شهرنشین، نبود آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت مسکن موجود، تامین مسکن در کشور ایران را به یک معضل تبدیل کرده است. لذا، هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهرک شهید باهنر مشهد و پیش بینی زمین و مسکن موردنیاز تا سال 1405 است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی؛ مبتنی بر منابع کتابخانه ای -اسنادی، آمار و سرشماری نفوس و مسکن و داده های میدانی است. براساس نتایج، میزان مساحت پیشنهادی مورد نیاز در افق 1405 برای شهرک شهید باهنر 6044920.95 مترمربع است که در حدود 95/5240043 مترمربع، کمبود زمین مسکونی وجود دارد. در ادامه به منظور، اتخاذ الگوی مناسب توسعه مسکونی در آینده شهرک باهنر پیشنهاداتی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی مسکن، توسعه پایدار، شاخص های مسکن، شهرک شهید باهنر مشهد
 • نعمت حسین زاده، فردین نظافتی نمین*، علی توکلی یرکی، هادی احمدی، یونس غفاری صفحات 352-375

  بافت فرسوده، به مفهوم فرسودگی کالبدی و اجتماعی، محصول تاثیر و تاثر متقابل فرایندهای اجتماعی و فضای جغرافیایی است. بدین سبب موضوع بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، همواره یکی از مسایل و چالش های شهرهای امروزی است، که اندیشمندان حوزه های مختلف و مدیران شهری را به حیطه تلاش در جهت بهسازی و نوسازی آن کشانده است. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل ساختار فضایی- کالبدی بافت فرسوده شهری با استفاده از روش تحلیل استراتژیک- سلسله مراتبی در منطقه17 شهرداری تهران می باشد. روش انجام پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز آن به صورت کتابخانه ای و میدانی است. در مرحله تحلیل ابتدا مقادیر و داده های(نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید) و کلیه شاخص ها با مدل(Swot) استخراج شدند سپس بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) به وزن دهی شاخص های مربوطه پرداخته شده است. و در انتها اولویت ترین راهبردهای ساماندهی بافت فرسوده این منطقه شناسایی شد. نتایج حاصله نشانگر آن است که رویکرد مداخله مشارکتی به صورت بهسازی و نوسازی در بافت در اولویت اول مداخله قرار دارد. بدین صورت که قسمت های عمده بافت در حواشی خیابان های اصلی آن با توجه به شاخص های مطرح شده و گستردگی پراکنش آنها و وزن های بدست آمده از نظرات کارشناسان عمدتا نیازمند مداخله به صورت بهسازی و نوسازی می باشد.

  کلیدواژگان: ساختار فضایی- کالبدی، بافت فرسوده شهری، روش تحلیل استراتژیک- سلسله مراتبی(SWOT-AHP)
 • اسدالله حجازی، سمیرا نجف وند* صفحات 376-385
  کشور ایران به واسطه شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی از تنوع محیطی و آب و هوایی بالایی برخوردار است. این تنوع در کنار ایجاد مزیت های نسبی فراوان، افزایش پتانسیل مخاطرات طبیعی مختلفی را موجب شده است. زمین لغزش یکی از پدیده های طبیعی است که در بسیاری از نقاط جهان به وقوع می پیوندد و اغلب وقوع آن در مکانهایی که بشر اسکان دارد و به فعالیت میپردازد، خسارات مالی و جانی زیادی به همراه داشته است. ارزیابی پتانسیل وقوع پدیده زمین لغزش در مناطقی که به دلیل وضعیت جغرافیایی و سازه های انسانی مستعد لغزش می باشند ضروری می نماید. این پدیده در مناطق کوهستانی پتانسیل بیش تری برای وقوع دارد به همین دلیل نواحی کوهستانی غرب کشور از نظر وقوع زمین لغزش بسیار مستعد هستند. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا با استفاده از مدل منطق فازی مناطق مستعد لغزش در منطقه موردمطالعه شناسایی شوند. به منظور بررسی و پهنه بندی مناطق مساعد برای وقوع زمین لغزش از پارامترهای ژیومورفولوژی، زمین شناسی و انسانی استفاده شده است. روش کار به گونه ای است که ابتدا لایه های اطلاعاتی تهیه و سپس با استفاده از نظر کارشناسان به صورت فازی شده و قابل مقایسه در آمده اند. در نهایت هرکدام از لایه ها در نرم افزار ARC GIS با استفاده از دستور Raster calculator با استفاده از منطق فازی با هم تلفیق شده اند و نقشه نهایی حاصل شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که شهر پاوه به دلیل وجود خطوط گسلی، شبکه رودخانه، راه ارتباطی و شیب زیاد داری پتانسیل بالایی در جهت وقوع لغزش هستند. همچنین بخش های عمده ای از مناطق جنوب و جنوب غربی شهرستان نیز پتانسیل بالایی جهت حرکات لغزشی دارند. مجموعه-ای از عوامل فوق بیانگر پتانسیل منطقه جهت وقوع حرکات دامنه ای به خصوص لغزش است.
  کلیدواژگان: حرکات دامنه ای، زمین لغزش، شهرستان پاوه
 • اسدالله حجازی*، سمیرا نجف وند صفحات 386-399

  امروزه بسیاری از نواحی شهری کشور ما با توجه به گسترش نامحدود و بدون برنامه خود سبب دست اندازی به محیط های طبیعی و از بین بردن آن ها شده اند و این روند موجب حرکت به سمت پیرامون و تغییر کاربری اراضی شده است. توسعه ی فیزیکی شهر، فرآیندی پویا و مداوم است که طی آن محدوده های فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن در جهت های عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش می یابد. با توجه به قرارگیری شهر بیجار در یک منطقه کوهستانی و وجود نواحی کوهستانی از جمله نقاره کوب و کوه نسار در محدوده شهری این شهر، در تحقیق حاضر سعی بر آن شده است تا نواحی مستعد جهت اهداف توسعه شهری با استفاده از روش های میانگین گیری وزن دار ترتیبی و تحلیل شبکه ای صورت گیرد. به منظور پتانسیل سنجی منطقه موردمطالعه از معیارهای ژیومورفولوژیکی، زمین شناسی و انسانی استفاده شده است. روش کار به این صورت است که پس از تهیه لایه های اطلاعاتی در محیط ARCGIS، لایه های اطلاعاتی وارد نرم افزار IDRISI شده است و کار پهنه بندی در این نرم افزار صورت گرفته است. پس از تهیه لایه های اطلاعاتی از طریق مدل تحلیل شبکه ای (ANP) لایه های اطلاعاتی وزن دهی شده اند و سپس با استفاده از روش میانگین گیری وزن دار ترتیبی (OWA) باهم تلفیق شده اند و در نتیجه مناطق مستعد جهت اهداف توسعه شهری بر مبنای مدل تلفیقی ANP و OWA در سه کلاس طبقه بندی شده اند. طبق نتایج ، کلاس مناسب شامل قسمت های شمال و شمال غربی محدوده مطالعاتی و منطبق بر جاده بیجار-زنجان و همچنین جاده بیجار-سنندج می باشد که به دلیل شیب کم، موقعیت ارتباطی مناسب، کاربری مناسب و فاصله از خط گسل دارای تناسب بالایی جهت اهداف مورد نظر هستند. اما کلاس نامناسب اغلب منطبق بر ارتفاعات و مناطق پرشیب و همچنین حریم رودخانه و خطوط گسل قرار دارند که بخش عمده ای از مناطق جنوبی محدوده مطالعاتی را دربرگرفته است.

  کلیدواژگان: ژئومورفولوژی، بیجار، توسعه شهری، ANP، OWA
 • امیرعلی عباس زاده*، عطرین ابراهیمی صفحات 400-412
  ژیوتوریسم به عنوان شاخه ای از گردشگری در طی سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته شده است و می تواند به عنوان یکی از ارکان مهم در توسعه مناطق، مورد توجه ویژه قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، در تحقیق حاضر به ارزیابی ژیومورفوسایت های استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شده است. این تحقیق بر مبنای روش های توصیفی-تحلیلی می باشد و در چند مرحله انجام شده است. در مرحله اول به شناسایی ژیوسایت های استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه پرداخته شده است. در مرحله دوم، با استفاده از روش کامنسکو به ارزیابی ژیوسایت ها پرداخته شده است و در نهایت در مرحله سوم بر مبنای نتایج حاصله، ژیوسایت های مستعد استان چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که در بین ژیوسایت های استان چهار محال و بختیاری، ژیوسایت تالاب گندمان با مجموع 83 امتیاز، دارای بالاترین امتیاز است. بعد از این ژیوسایت، ژیوسایت چشمه کوهرنگ با 82، تالاب چغاخور با 81 و دشت لاله های واژگون با 78 امتیاز، دارای بالاترین امتیاز هستند. با توجه به موارد مذکور، ژیوسایت های تالاب گندمان، چشمه کوهرنگ، تالاب چغاخور و دشت لاله های واژگون، به عنوان ژیوسایت-های با ارزش استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شده است که نیازمند توجه ویژه ای هستند.
  کلیدواژگان: ژئوسایت، کامنسکو، چهارمحال و بختیاری
 • اسماعیل نجفی*، هما قاسمیان، علیرضا صادقی صفحات 401-412

  ارزیابی میزان زیست پذیری در فضاهای شهری: مورد پژوهی: بافت قدیم شهر خرم آباد چکیده توجه فزآینده ای نسبت به مفاهیم پایداری، زیست پذیری و توسعه پایدار به وجود آمده است. پایداری عموما به تعادل اهداف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی اشاره می کند. زیست پذیری نیز زیر مجموعه اهداف پایداری است که به طور مستقیم بر روی افراد اجتماع تاثیر می گذارد و شامل توسعه ی اقتصاد محلی، کیفیت زیست محیطی، عدالت، دسترسی، امنیت و سلامت عمومی و انسجام اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان زیست پذیری در بافت قدیم شهر خرم آباد با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی- پیمایشی تدوین شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل ویکور و آزمون خی دو بهره گرفته شده است. ابعاد مورد مطالعه در این تحقیق شامل مولفه های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی بوده است. میزان sigبدست آمده از آزمون خی دو (رابطه بین متغیرهای تحقیق) برابر با 000/0 می باشد که این میزان به لحاظ اماری معنادار می باشد. واژگان کلیدی: زیست پذیری، شاخص های پایداری، بافت قدیم، خرم آباد

  کلیدواژگان: زیست پذیری، شاخص های پایداری، بافت قدیم، خرم آباد
 • طاهره حکمت یار*، الهه داودیان صفحات 413-432

  هدف از پژوهش حاضر که از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد، شناسایی موانع توسعه کارآفرینی در بین زنان روستایی است که به صورت موردی در دهستان جامرود شهرستان تربت جام انجام گرفته است. گردآوری اطلاعات به دو شیوه اسنادی و میدانی است که داده های میدانی از طریق سرشماری زنان روستایی که در کلاس های کارآفرینی شرکت داشته اند (150 نفر)، جمع آوری شده است. روایی ابزار تحقیق به صورت صوری با کسب نظرات کارشناسان مربوطه و اساتید دانشگاهی تایید شده و پایایی ابزار تحقیق با توزیع 30 پرسشنامه در خارج از محدوده موردمطالعه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (855/0)، تایید گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات) و آمار استنباطی (آزمون دوجمله ای) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد متغیرهای محدودیت اجتماعی برای فعالیت زنان در بازار از بعد اجتماعی فرهنگی (23/4)، نداشتن پشتوانه مالی و پس انداز کافی از بعد اقتصادی (33/4)، پایین بودن سطح سواد زنان روستایی از بعد آموزشی و مدیریتی (37/4)، عدم دسترسی به فناوری های جدید از بعد فنی (27/4) و وجود محدودیت های زیاد برای فعالیت های اقتصادی مستقل زنان از بعد موانع سیاست گذاری با میانگین (97/3) مهم ترین موانع توسعه کارآفرینی زنان قالیباف دهستان جامرود می باشد.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: کارآفرینی، موانع کارآفرینی، توسعه روستایی، زنان روستایی، دهستان جامرود
 • حیدر ابراهیمی*، سیروس رامش، غلامرضا عابدینی، مریم پناهی، علی نعمتی صفحات 433-448

  با توجه به اینکه سیمای شهر نخستین معرف شهر است و بازتابنده تحول و تاریخ شهر نیز می باشد و مبلمان شهری یکی از اجزای اصلی فضاهای شهری است، که با حضور آن ها در هر فضایی می توان کیفیت و کارایی فضا را افزایش داد و راحتی و آسایش را برای فضا به خوبی فراهم آورد. مبلمان شهری بخش زیادی از فعالیت ها در شهر را سامان می دهد و باعث بالارفتن کیفیت برخورداری شهروندان از محیط پیرامون و افزایش رفاه و لذت آن ها در خیابان، پارک و عرصه های دیگر شهری می شود. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش میزان رضایت ساکنان از وضعیت مبلمان شهری با رویکرد هویت بخشی و در شهر کرج می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی - تحلیلی و به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی می باشد. نتایج حاصل از بررسی داده ها حاکی از آن داشت مبلمان شهری در این شهر از زیبایی و تناسب کاملا مطلوبی برخوردار نیست و جانمایی مبلمان آن باید بازبینی و اصلاح گردد. و می توان گفت عامل مهم دیگر در طراحی عناصر مبلمان شهری در این شهر بحث فرهنگ است. امروزه متاسفانه شهرهای ما رفته رفته شبیه به هم می شوند. شکل معماری فضای شهر و خیابان امروزه در حال تغییرات عمده ای است. طراحی اجزای مبلمان شهری برای هر منطقه کاملا باید با توجه به فرهنگ آن منطقه صورت پذیرد. نکته دیگری است که در طراحی مبلمان شهری باید مد نظر قرار گیرد. یک عنصر مبلمان شهری در هنگام استفاده نباید کمترین آسیبی برای کاربر خود ایجاد نماید. عدم استفاده از لبه های تیز و پرهیز از کاربرد مواد و رنگ های شیمیایی آسیب رسان، از جمله راهکارهای کلی در این زمینه به شمار می روند.

  کلیدواژگان: طرحی شهری، مبلمان شهری، رضایت شهروندان، آرامش شهروندان، کرج
 • غزال معینیان میاندوآب*، بابک فتحی، پریچهر معینیان صفحات 449-471

  گردشگری شهری یک عامل تغییر دهنده فضا در مکان ها و زمان های شناخته شده برای هر شهر و کلانشهری محسوب می گردد. در واقع توریسم شهری به عنوان استفاده کننده از فضای شهری یا وزن دهی و تمرکز بر بخشی از فضای شهری می تواند به عنوان عامل مهم قابل توجه و بررسی باشد. هر میزان که استفاده گردشگران از این فضا و امکانات، خدمات، تسهیلات و جاذبه های شهری بیشتر باشد، فضا و ساختار فضای شهری به سمت گردشگری بیشتر تمایل دارد. به عبارتی ساختار فضای شهر استوار بر ساختار توریسم شهری است. از بعد دیگر بدون شناخت ساختار و فضای شهری نمی توان به اهمیت و نقش گردشگران شهری پرداخت. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، با بکار گیری فرایند برنامه ریزی راهبردی، ضمن پی جویی توانمندی ها و کارکردهای گردشگری میاندوآب و به منظور توسعه این کارکردها، اقدام به ارایه راهکارها و تعیین راهبردهای کاربردی در جهت توسعه گردشگری پایدار شده است که هدف اصلی آن بررسی الزامات مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری با تاکید بر اقتصاد در این شهر می باشد. بر این اساس، ابتدا فهرستی از نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت ها شناسایی شد سپس برای مشارکتی کردن برنامه ریزی آتی در شهر مورد مطالعه، از تکمیل پرسشنامه توسط مردم، مسیولان و گردشگران استفاده گردید و سپس به تک تک عوامل وزن داده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که راهبردهای قابل قبول در برنامه ریزی گردشگری پایدار شهر میاندوآب، در اولویت اول راهبردهای محافظه کارانه است و راهبردهای بعدی در اولویت های بعدی برنامه ریزی قرار دارند.

  کلیدواژگان: گردشگری شهری، توسعه پایدار گردشگری، مدل SWOT، شهر میاندوآب
|
 • Hoshang Moradi * Pages 1-15
 • Elaheh Razmjo *, Mohammad Ghasemi Khozani Pages 16-28

  A comprehensive strategic plan for the housing sector requires a thorough review of the broad dimensions of housing and its related factors. Addressing housing indices is the key and most important planning tool; in other words, the housing index is a tool for measuring housing status and its evolution, as well as evaluating the success of policy research. It will be housing. The purpose of this study is to investigate the status of quantitative housing indicators to determine which areas of Shiraz are more suitable than other areas in terms of housing indicators. The research method is descriptive-analytical. To calculate the housing status, after determining the criteria and factors studied, weights are weighted by Shannon entropy method. Then, VIKOR Multi Criteria Decision Making Technique is used to calculate the indices. The results show that zones 4, 3, 2, 1 are in stable condition, respectively; zones 5, 6, 7 are in semi-stable conditions and zones 8 and 9 are in the most unfavorable conditions. Meanwhile, zone 4 with coefficient of 0.011 is in the highest condition and zone 9 with coefficient of 0.15 is in the worst condition. The results of the study call for a special view of city officials and managers to improve housing conditions and indicators, especially in disadvantaged areas of Shiraz.

  Keywords: urban housing, Housing Indicators, VIKOR technique, Shiraz
 • Atrin Ebrahimi, Afshan Ghasemi, Hamid Ganjaeian * Pages 29-41
  One of the risks that has occurred in many areas in recent years is the risks of subsidence. Iran's geographical location has caused many of its areas to be at risk, including the Pakdasht plain on the southern slopes of Alborz. Due to the importance of the subject in this study, the amount of subsidence in Pakdasht urban area has been evaluated. In this study, radar interferometry and Sentinel imaging were used to evaluate the subsidence of the area. For process information, SNAP and Snaphu software have been used to calculate the vertical displacement of the study area from 2018/01/08 to 2019/01/15. The results of the study indicate that the study area is lacking geomorphological barriers, in recent years, it has faced the trend of development of construction as well as the development of industrial and agricultural activities, which has led to increased exploitation and severe groundwater loss in the study area. Groundwater depletion has also caused a subsidence in the region so that, based on the results of radar interferometry, limited studies have been conducted within the 15 to 85 mm subsidence period over the 1-year period. Assessment of the displacement map of the area indicates that the highest amount of subsidence was in the western regions and the lowest in the southeastern areas of Pakdasht metropolitan area.
  Keywords: subsidence, Radar interferometry, SNAP, Pakdasht
 • Ghabraail Ghorbanian *, Mahnaz Arzani Birgani Pages 42-55

  In the past decade, Khuzestan province has faced dusts and dust storms. The intensification of this phenomenon in recent years in Ahwaz has affected the health of students in the field of education. The purpose of this research is to determine the dust texture and its effects on the health of undergraduate students in district 2 of Ahvaz. The present study was conducted in january 2017 in Ahwaz, Iran. In this study, specimens of the micronutrients were totally weighed 300 grams. Samples were transferred to the Geology Laboratory for analysis, and analyzed. In the laboratory, an X-ray machine was used to determine the soil texture. The correlation test was used to determine the relationship between the concentration of dust and the illness of primary school students in Ahwaz 2 area during the statistical period by SPSS software. The results of this study showed that the germinal tissue of Ahwaz city is more than sedimentary and fine grained (calcite and quartz) and between two variables of dust concentration with the average student students of schools studied with having Pearson coefficients (0.891**) And Kendall (0.989**), there is a positive and stronger correlation. By increasing the concentrations of the rings, the diseases caused by it also increase. Considering the significant levels obtained in both methods, the relationship between these two variables is significant. Generally, with an increase in the concentration of dust particles and a smaller particle size, more students were suffering from the disease, and the prevalent observed prevalence of microscopic diseases among students was more than respiratory type.

  Keywords: X-ray, concentration, dust, correlation, Ahvaz
 • Hamid Ganjaeian * Pages 56-69
  Ecotourism or nature tourism is one of the tourist attractions based on natural attractions and has received much attention in recent years due to its importance in the economic development of the regions. One of the main factors for the development of ecotourism is the favorable natural conditions. The Gavandareh region is considered as one of the areas that have good conditions for development of ecotourism. This research is based on descriptive-analytical methods. The required research information is based on library studies and field surveys and the models used in the study include the SWOT and AHP models. In order to achieve these goals, we first identify the internal strengths (S), internal weaknesses (W), external opportunities (O) and external threats (T) of the study area. Then, using the AHP model, each of the criteria and sub-criteria is weighted and finally the most important internal and external factors affecting the development of ecotourism in the region are identified. The results indicate that among the identified internal and external sub-criteria, Indirect and indirect employment (O2), access to water resources (S2), provincial and region indexing (O1), infrastructure development (O5) and easy access (S1) are the most important Effective criteria for ecotourism development in the region have been identified.
  Keywords: Ecotourism, SWOT, AHP, Gavandareh
 • Hossein Agha Babakhani Pages 70-79

  The Influence of Personality Characteristics of Khoram Abad Relief Committee Staff on their Job Performance Hossein Agha Babakhani (Master of Education Management and Social Worker Assistant of Khorramabad Relief Committee) Abstract The purpose of this study was to investigate the effect of personality characteristics of Khoramabad Relief Committee staff on their performance. The research method is descriptive. The population consisted of 118 staff members of Khorramabad city relief committee. Sample size was selected according to Krejcie and Morgan table (70 males and 48 females). The NEO five-factor personality characteristics questionnaire consisted of 60 items including neuroticism, extraversion, resilience, agreeableness, responsibility and conscientiousness; It has been used to measure employees' job performance. Findings showed that there was a positive and significant relationship between neuroticism and extraversion, adaptation, agreeableness, and conscientiousness with the job performance of Khoramabad Relief Committee staff. Keywords: Personality Characteristics, Job Performance, Khorram Abad Relief Committee.

  Keywords: personality characteristics, job performance, Khorram Abad Relief Committee
 • Ghabraail Ghorbanian *, Maryam Abdollahi Lorestani Pages 80-98
  The phenomenon of dust in Iran has affected the lives of western residents, including the Khuzestan province, and has damaged the environment, health and the economy of the people in these areas. The effects of this phenomenon on the health of the people, especially children and students in Khuzestan and Ahvaz, are quite obvious. The purpose of this study was to investigate the tissue and effects of Dust on the academic achievement of students in high school girls in Ahwaz. At first, daily data from the dust collector from the Meteorological Organization and the statistics of the percentage of girls in the district of Ahvaz were received from the Education Department of Khuzestan. Pearson correlation was used between Dust Data and students' perceived acceptance percentage. Data was analyzed using software, SPSS, and Excel. The collected Dust specimens were also used to analyze and determine the tissue, to the geology, transmission and X-ray methods. The results showed that the percentage of admission of these high schools in this period was 0.28. High school students of Rezvan and Ferdowsi have the highest percentages with the coefficient of 0.63 and 0.50, respectively, and the forego and Mehr high schools with the coefficient of trend -0.004 and 0.03 have the lowest percentage of admission among high school girls in the district (1) Ahvaz city. The high school students of Farzanegan and Masoomeh with a coefficient of 0.703 and (-0.634), respectively, had a high negative correlation with increasing number of days of dust and with coefficients (-0.562) and (-0.546) negative correlation Good with increasing dust persistence. The tissue of the minerals forming the finite samples is mostly calcite, dolomite, quartz and the presence of calcite as the main mineral.
  Keywords: dust, Students, Ahwaz, X-ray
 • Ghabraail Ghorbanian *, Adel Saedavi Pages 99-126

  Dust is a dangerous factor for the life of plants, animals and humans. In Iran, this phenomenon has affected the lives of the inhabitants of the western country, including the Khuzestan province, and has damaged the environment, health and the economy of the people in these areas. The effects of this phenomenon on the health of people, especially children and students in Khuzestan and Ahvaz, are more than other areas and areas. The study area (Ahwaz) is located in the south west of Iran. The coordinates of this range range from 31 ° to 25-31 minutes northern latitude and between 30-48 and 48-50 ° east longitude. The aim of this study was to analyze the frequency of retrieval days and their correlation with the diseases of patient's students in district 4 of Ahwaz. The data from the microspheres from the Meteorological Office of Khuzestan province and the statistics of students with disturbances and diseases caused by dust from 4th district of Ahvaz city were collected by distributing the questionnaire and completing it by the elementary school students selected. The data were extracted from the questionnaires and entered into the Excel environment. Spearman and Pearson correlations were used between the frequency of days of dust and the number of patient's students. The software also used SPSS for processing, calculating and analyzing data trends, plotting and analyzing data. The results showed that in the year 2016, the frequency of dusty days is effective in increasing the incidence of complications due to dust, This frequency with coefficients of Pearson's 0/650 and Spearman 0/721* had a positive and significant correlation with the increase in the patient's students.

  Keywords: Correlation Coefficient, dust, Students, Ahvaz
 • Mahnaz Javdani * Pages 127-141
  The pattern of drainage network is influenced by geological factors and due to their impact on the flood situation of the areas, their attention will be very important. Considering the above, in this study, the lithology and morphology of Kashafrood basin has been investigated. This research is based on descriptive-analytical methods and has been done in two stages. In the first step, using the lithology status, the sub basins were evaluated and the drainage pattern of each sub basin was analyzed in relation to its lithology and finally, the distribution of major and minor fault lines of each sub basin was calculated. In the second step, the linear parameters of the drainage network and the geometrical parameters of the sub-basins are calculated and compared. Subsequently, after calculating the above parameters, the sub-basins in the two Binalood and Kopet Dagh zones are compared. The results indicate that different lithologies have led to different drainage patterns in the Binaloud and Kopet-Dagh basins. Also the results of linear parameters of waterways and geometrical parameters of basins indicate their differences in Binalood and Kopet Dagh zones. In the study of the mean linearity of the branching coefficient, the values obtained in the two zones did not show any significant difference, but the lower value of this parameter under the Kopet Dagh basins indicates an increase in the rankings, which is evident by the dendritic and rank evaluation of this problem. An overview of the area can also be obtained by examining the mean Gravilius coefficients and the form factor below the basins, so that the watersheds located in the Binalood zone are more extensible, which can be used to investigate issues such as floods.
  Keywords: Lithology, morphology, Drainage Network, Kashfrood
 • Nemat Hosseinzadeh *, Younes Ghafari, Maryam Panahi, Payam Emadi, Gholamreza Bayat Pages 185-203
  Urban population explosion has reached the stage in the less developed countries is increasing. In 1800, about 29 million people lived in cities with over 200 years of urban population reached nearly 3 billion people. It was not a hit, but the need and role of urban management has doubled. The present study aims to assess good governance in the management of urban eslamshahr is using swot, To achieve this, first the good governance of the Iran, between countries in terms of indicators of good governance was appointed by the world bank and then using the analytic interviews with residents and city officials were paid of eslamshahr and a list of the main strengths, weaknesses, threats and opportunities facing the eslamshahr manager in identifying and finally, to assess the relative importance of good urban governance highest priority strategies identified and presented in the of eslamshahr, research findings show that the vortex of of eslamshahr manager of the cell and the top -down approach has been caught and the inefficient management, structural and institutional weaknesses in the administration of the city suffers. Authorities and organizations responsible for the administration of the city to improve the situation and resolve the current situation should be to minimize and mitigate the weaknesses in the management and the exclusion of ethnic and sectarian prejudices and the participation of civil activism, urban areas in the eslamshahr to provide good governance.
  Keywords: Good Urban Governance, urban management, Eslamshahr, SWOT Model
 • Sajedeh Dinparast *, Saeid Bosak Pages 204-215

  Lakes and lagoons play an important role in human life, given their functions. This illustrates the dependence of humans on these water resources, while in recent years it has also been disrupted by the process of drying up of these vast resources of human life. The purpose of the present study was to investigate the effects of drying on Lake Urmia on Sustainable Economic Indicators (Case Study: West Dizjeroud Village of Azarbaijan Sarkhi). This is a descriptive-analytical research using survey and library methods. The statistical population of this study includes rural residents in the rural areas of West Dizjeroud of Azarbaijan Sarkhi. According to the 1395 Census, it has 12654 population and 2503 households. Cochran formula was used in the study population and sample size was 272.71 for more accuracy of 273 sample size. Cronbach's alpha coefficient was used to determine the quantitative reliability of the questionnaire. The alpha value for different parts of the questionnaire was 0.70 to 0.86. In order to obtain the residents' viewpoints about the mentioned components, statistical tests of mean responses and variance and one-sample T-test were used. The results showed that there is a significant relationship between drying of Lake Urmia and economic components of research. Most of the effects of drying up of Lake Urmia on economic factors were attributed to the increase in poverty by -4.57 and decrease in employment rate by -3.59. The results of the one-sample t-test showed the positive effect of drying on Lake Urmia in the economic indicators of rural areas.

  Keywords: Drought, Drying Lake Urmia, Economic indicators, Western Dizjeroud District
 • Saman Javaheri * Pages 216-229

  Flood is one of the most important and complex natural disasters that is the most frequent. Today's unrestricted population growth, land leveling, and occupation of rivers and marshes along with climatic and physiographic factors in major cities have led to urban floods. The purpose of this research is to map flood prone areas using GIS for Kamyaran basin. For flood risk zoning of 8 effective criteria according to the recommendations and guidance of experts of the city's natural resources and meteorological department including distance from rivers, distance from lakes, land use, area elevation, area slope, rainfall, temperature, distance from main uses Was. Using the Analytical Hierarchy Process (AHP) model the information layers in Expert Choise software were weighted and then compared by pairwise comparison. Finally, after incorporating layers in Arc Map software, the final model of zoning of flood prone areas of the city was classified into five classes from very high risk to very low risk areas. The results showed that 12.7% of the total area of the city was covered by high risk areas and about 15.2% by hazardous areas, which mainly included the central and northern parts of the city (Gavorud River margin) and provided these areas for flooding and flooding Put alert mode.

  Keywords: Zoning, flood, GIS, AHP Model
 • Maesomeh Asadi, Fatemeh Akbari, Kamyar Emami * Pages 230-239

  In recent years, cities have undergone significant physical development. The physical development of residential areas in many cities has been limited, including Saghez. In fact, the geomorphologic status of the city of Saghez has limited it, so this study identifies areas that are prone to physical development within the city. In this research, in order to achieve the desired goals, five parameters (slope, slope direction, river, elevation, lithology, fault, road and land use) and fuzzy Fuzzy model and AHP were used. The method is that after preparing the information layers, the layer is weighted using the AHP model and then these layers are combined using fuzzy logic and finally the map of the amount of land fit for physical development. Residential areas are provided in four classes (very low to very high). According to the final map, areas of low and very low potential include the river unit and the high slope and elevation areas in the center and margins of the city of Saghez. Areas with high potential and high potential are mainly those of low slope and elevation areas outside the river. The overall results indicate that the study area faces many limitations in terms of physical development due to the river unit and the mountain unit.

  Keywords: geomorphology, Physical development, Saghez
 • Adel Rasouli *, Kamyar Emami, Zahra Babakhani, Saeed Golshanizad Pages 240-253
  Regarding the role and importance of water resources in supplying water resources and location of settlements, one of the tasks that are carried out in karst areas is the zoning and influence of factors affecting the development of karst areas. Accordingly, in the present study, the factors affecting the development of Karst and the zoning of this development in the Takab Basin (Sarouq) And the aim is to identify areas susceptible to Karst development with a geomorphological view. For this zoning, eight parameters of geology, rainfall, river, fault, slope, direction of gradient, elevation amplitude and temperature have been used. Accordingly, in this research, two methods of fuzzy gamma and AHP for zoning of karst in The studied basin has been used. According to this objective, in this research, two methods of fuzzy gamma and AHP for zoning of karst in the studied basin have been used and the results show that finally, by comparing these two methods in terms of the highest accuracy and The accuracy of the map with field observations, the final map of the hierarchical analysis method (AHP), is most consistent with reality in the region. So that the highly developed, developed and middle class has more than half the area of the basin and is geographically located in the southern and central parts of the basin, which are Choploo, Qoche, and Dorbash and district Takhtsoliman and the city of Takab includes.
  Keywords: karst, takab basin, Water resources, AHP Model
 • Samira Alizadeh Moghadam * Pages 241-255

  The city consists of a network of consecutive spaces with different visual qualities. This spatial sequence is created in urban landscapes if human beings perceive distinctive spaces along one path and regard them as interconnected spaces. In urban design, street views should create an integrated visual and defined visual structure as well as an inviting and comfortable environment for pedestrians. To this end, this paper attempts to investigate the role of pedestrian sidewalks in enhancing the street view in a library-based and descriptive-analytical way. In this research, first, using field studies and documentation, the criteria related to consecutive views were extracted in the study site. The following is an analysis using the Swat method and the fuzzy TOPSIS method, in which a number of strategies have been determined using the Swat method, Following this, the prioritization of strategies using the mentioned criteria has been obtained during the fuzzy topsis process. The findings of the article show that the existence of contrast during diversity and coordination during the sequences of the path is the first step that should be done on the site in question. The impact of urban walls on people in the discussion of urban landscape is more than all urban elements. Glazing as a whole, and more than just the interplay of individual buildings, has an important role in designing the space that must go beyond design and as a quality volume, in terms of climate and cultural factors.

  Keywords: Sequential View, Visual Values, Urban landscape, Fuzzy TOPSIS
 • Alireza Sadeghi *, Tina Pisozi Pages 254-263

  Earthquakes are one of the most important environmental hazards. Given that there is a high probability of aftershocks after an earthquake, it is important to identify suitable areas for temporary population settlement, for this reason, in this research, the potential areas for temporary accommodation in Sanandaj city have been identified. This research is based on descriptive-analytical methods and in order to achieve the desired goals of 6 parameters (near to the road, near to the open space, near to communication lines, distance from fault lines, slope and height) as well as the integrated model. Ferrari logic and hierarchical analysis (AHP) have been used. The results show that classes with very high and high proportions, about 41% of the urban area of Sanandaj. These areas are suitable for temporary accommodation due to access to open spaces, medical centers and communication routes, as well as lower height and slope. Also, according to the results, the classes with very low proportions and low occupancy are about 31% of the range, which due to high altitude and slope, distance from open spaces, medical centers and communication roads, the necessary fit for temporary accommodation.

  Keywords: Earthquake, Temporary settlement, Sanandaj
 • Jafar Bahari *, Samira Mohammadi, Shahla Bahari, Maryam Mohammadi, Hamed Bahari Pages 265-284
  Culture and the arts are among the most important issues in the age of communication or globalization, and vary from views of the threat of globalization to national, indigenous and local cultures, and the hegemony of particular cultures in the world to the extent that various cultures can play an active role. But what can keep national and indigenous cultures alive in the age of globalization is neither submission to other cultures nor resistance to blocking the entry of other cultures' effects and effects. Culture has tremendous power and motivates us to look for signs of the history and culture of nations, and this is the main motivating factor of the ambassador. If culture is embedded in all human heritage, ideas, behaviors, and experiences, when it comes to cross-border, linguistic, cultural, and political differences, this in turn increases cultural attractions for tourists. And it is these differences and cultural interactions that have made tourism more attractive and attracting tourists. North Khorasan can be called "treasure of Iranian cultures and ethnicities". The existence of various ethnicities, including Fars, Turks, Turkmen, Kurds and Baluch minorities, even Arabs, Turks and Turks with all their distinctive cultural characteristics, is the reason why this nickname is suitable for North Khorasan. The Turkmens, Kurds, Baluchs, Lor and Arabs each have their own cultural characteristics, crafts, traditional costumes and music, and this has made North Khorasan a beautiful treasure trove of cultures and cultural attractions. And the present study seeks to identify the culture and potentials of North Khorasan Province and will provide solutions to preserve the authenticity and culture of North Khorasan Province including: customs, local games, local proverbs and local lullabies.
  Keywords: Customs, Local Games, Local Proverbs, Local Lullabies, North Khorasan
 • Bahman Khosravipour *, Ameneh Enshaenezhad Pages 285-295
  Food security is a situation where all people have access to adequate, healthy and nutritious physical and economic food all day long. Today, the agricultural sector is heavily dependent on chemicals to meet the growing needs of the world's growing population and to provide adequate food. But this increase in production has always been met with many environmental problems, such as pollution of water and soil resources, pests and new plant diseases, malnutrition and disease due to declining food quality. The concept of biodiversity is also considered as a desirable goal in this regard and indicates the preservation or improvement of existing plant and animal diversity. In addition to food production, biodiversity has positive effects such as food circulation, pest control, disease and weeds. Agricultural biodiversity also plays a role in controlling land erosion and increasing the efficiency of the use of inputs. Variety of high species through differences in food cycle has increased soil fertility, which can eventually lead to higher yields of crops. In this regard, this article, which is intended to review the books and resources prepared by reviewing the books, examines the concepts of biodiversity, its role and necessity in food safety and health and also Provide the necessary solutions.
  Keywords: Biodiversity, Food Security, Health
 • Zahra Raji * Pages 296-307

  Today, tourism industry reckoned as the effective factors in cross-cultural alternation and has a great rank as the most extensive service industry in the world. diverse kind of tourism is welcomed by the tourists.rural tourism is a kind of cultural tourism,that include any recreational activity, leisure or receive services like food,residence or local products.this kind of tourism like all kind of tourism has diverse impact like:social,cultural and environmental.these kind if impact are effective in tourism society and local society.this research is done by the goal of study social and cultural impact of rural tourism from the perspective of the local community. In this qualitative research,researcher recorded interview and observation data also thematic analysis is the method of data analyzing and the population of interest is the residents of Tayeghan and Cheshmeali villages. Statistical sampling is chosen by purposeful sampling to get to theorical saturation.the result of research collected in 6 categories.

  Keywords: Rural tourism, social, cultural impact, local communities
 • Sajedeh Dinparast *, Saeid Bosak Pages 308-326

  The Iranian zone has always been at risk of earthquakes due to being placed on the earthquake belt. The formation of large faults and the existence of active stress fields have made Iran prone to earthquakes. The purpose of the present study is to measure and evaluate the physical resilience of villages at risk of earthquakes (Case study: villages of Angirloo). In this research, descriptive-analytical method and survey information and libraries were used. The statistical population of the study consisted of villagers of Aynirloo, Akbarbood Gheshlaghi and Qizghali (N = 1642), considering the statistical population under study using Cochran's formula to extract statistical sample size (n = 311) with 5% error rate. For more accuracy, sample size 320 was selected and Cronbach's alpha coefficient was used to determine the quantitative reliability of the questionnaire. One-sample T-test was used to assess the residents' viewpoints on the mentioned components. The results show that the physical resiliency of the villages with the highest accessibility score (2.92) and the highest quality of passages and crossings (2.16) had the lowest score.

  Keywords: Resilience, Physical resilience, Angirloo Village, Earthquake
 • Zahra Raji * Pages 327-340

  the methodology of this article is qualitive methid and we are looking forward to discover the effective factors on iran image in germany tourist who participated in sixth seasonal school about water and sustainable developement.results show different factors we collected concept in some few category like: political issues,advertising,hospitality and . . . we choose purposive sampling and our data collection instrument was interviwe we coniniued till achive to theorical saturation( 11 interviwe around tourist dictum and factors get them image about ir before their travel) while some concepts and factors leed germany and tourist to visit and travel to ir another really holding back of travels and need more policy and planning to attract people.first of all our perpose was discovere the effective formative factors on ir image and informe about the role of indicators and concept to have better policy and planning in tiurism management and tourism policy ground .

  Keywords: image, destination image, qualitive investigation, foreigner tourist
 • Zahra Montazeri *, Parisa Hashemi, Mohammad Sanati Tarshizi Pages 341-351

  Housing is one of the most basic needs of human life and the need to pay attention to housing and its planning in order to provide and estimate, is considered as one of the acute issues in developing countries. Weak economic management, lack of housing planning, rapid growth of urban population, lack of accurate statistics and information on the current housing situation have made housing in Iran a problem. Therefore, the purpose of this study is to investigate the status of quantitative and qualitative indicators of housing in Shahid Bahonar town of Mashhad and to predict the required land and housing until 1405. The research method is descriptive-analytical, based on library-documentary resources, population and housing statistics and census, and field data. According to the results, in Bahonar town, the amount of proposed area required on the horizon of 1405 is about 6044920.95 square meters, which is about 95500443 square meters of shortage of residential land. In order to adopt the appropriate model of residential development in the future, Bahonar town has been proposed.

  Keywords: Housing planning:, sustainable development, housing indicators, Shahid Bahonar town of Mashhad
 • Nemat Hosseinzadeh, Fardin Nezafati Namin *, Ali Tavakoli Yaraki, Hadi Ahmadi, Younes Ghafari Pages 352-375

  Worn tissue, in the sense of physical and social burnout, is the product of the interaction of social processes and geographical space. For this reason, the issue of improving and renovating worn-out urban structures has always been one of the issues and challenges of today's cities, which has led thinkers in various fields and city managers to try to improve and modernize it. The main purpose of the present study is to analyze the spatial-physical structure of the worn-out urban fabric using the strategic-hierarchical analysis method in District 17 of Tehran Municipality. The research method is descriptive-analytical and survey. The required information is library and field information. In the analysis stage, first the values and data (strengths and weaknesses, opportunities and threats) and all indicators were extracted with the model (Swot), then based on the hierarchical analysis method (AHP), the relevant indicators were weighed. Finally, the most important strategies for organizing the worn-out tissue of this region were identified. The results indicate that the participatory intervention approach in the form of improvement and modernization in the context is the first priority of the intervention. Thus, the major parts of the texture on the outskirts of its main streets, according to the indicators and the extent of their distribution and the weights obtained from the opinions of experts, mainly require intervention in the form of improvement and modernization.

  Keywords: Spatial-physical structure, worn-out urban fabric, Strategic-hierarchical analysis method (SWOT-AHP)
 • Asadollah Hejazi, Samira Najafvand * Pages 376-385
  Iran has high environmental and climatic diversity due to specific geographical and climatic conditions. This diversity, along with its many comparative advantages, has increased the potential for various natural hazards. Landslides are one of the natural phenomena that occur in many parts of the world and often occur in places where people reside and operate, causing considerable financial and emotional damage. Landslide is considered as one of the slider movements that can bring damage. Assessing the potential for occurrence of landslide phenomena in areas susceptible to landslides due to geographical situation and human structures. This phenomenon has more potential for occurrence in mountainous regions. For this reason, there is a high potential for mountainous regions of the west of the country for landslides. In this research, we have tried to identify areas susceptible to landslide in the study area using a fuzzy model. In order to investigate and zoning favorable areas for landslide occurrence, geomorphological, geological and human parameters. Initially, the layers of information are prepared and then fuzzy and comparable with the use of experts. Finally, each of the layers in the ARC GIS software was combined with the Raster calculator command using fuzzy logic method and the final map was obtained. The results showed that Paveh has a high potential for slippage due to fault lines, river network, communication paths and slopes. There is also a high potential for sliding motion, with major parts of the south and southwest of the city. A set of factors above indicates the potential of the region for the occurrence of sloping movements especially landslide.
  Keywords: Mass movements, Landslide, Paveh city
 • Asadollah Hejazi *, Samira Najafvand Pages 386-399

  Today, many of our urban areas, due to their unplanned expansion, have caused the natural environment to be destroyed and destroyed, and this process has led to moving around and changing land use. The city's physical development is a dynamic and continuous process in which the physical boundaries of the city and its physical spaces in vertical and horizontal directions increase in quantitative and qualitative terms. Considering the location of the city of Bijar in a mountainous region and the existence of mountainous regions such as Naghareh kob and Mount Nasar in the urban area of this city, The research has tried to do this to provide areas suitable for urban development purposes using Orderwise Weighted Averages and network analysis. In order to study the potential of the study area have been used., Geomorphologic, geological and human criteria. The methodology is that after preparing the information layers in the ARCGIS environment, the data layers have been integrated into the IDRISI software and the zoning has been done in this software. After providing the information layers, the information layers are weighed through the network analysis (ANP) model and then combined with the averaging method (OWA) As a result, the areas prone to urban development goals are classified according to the ANP and OWA integrated model in three classes. The results indicate that the appropriate class includes parts of the north and northwest of the study area and the Bijar-Zanjan road, as well as the Bijar-Sanandaj road. Due to the low slope, proper communication position, proper use and distance from the fault line, they are highly suitable for the desired purposes. but the inappropriate class often coincides with the altitudes and hurdles, as well as river freeways and fault lines, which covers most of the southern regions of the study area.

  Keywords: geomorphology, Bijar, Urban Development, ANP, OWA
 • Amirali Abaszadeh *, Atrin Ebrahimi Pages 400-412
  Geotourism has received a lot of attention as a branch of tourism in recent years and can be considered as one of the important pillars in the development of regions. Due to the importance of the issue, in the present study, the geomorphosites of Chaharmahal and Bakhtiari province have been evaluated. This research is based on descriptive-analytical methods and has been done in several stages. In the first stage, the geosites of Chaharmahal and Bakhtiari province have been identified using library studies, interviews and questionnaires. In the second stage, geosites have been evaluated using the Comanescu method, and finally, in the third stage, based on the obtained results, the potential geosites of Chaharmahal and Bakhtiari province have been identified. The results show that among the geosites of Chaharmahal and Bakhtiari province, Gandoman wetland geosite has the highest score with a total of 83 points. After this geosite, Spring Koohrang geosite with 82, Choghakhor wetland with 81 and Inverse Laleh plain with 78 points have the highest score. According to the above-mentioned cases, the geosites of Gandman wetland, Koohrang spring, Choghakhor wetland and Inverse Laleh plains have been selected as valuable geosites of Chaharmahal and Bakhtiari province, which need special attention.
  Keywords: Geosites, Comanescu, Chaharmahal, Bakhtiari
 • Esmaeil Najafi*, Homa Ghasemiayan, Alireza Sadeghi Pages 401-412

  Evaluation of viability in urban spaces: Case study: Old texture of Khorramabadcity Abstract There is a growing focus on the concepts of sustainability, sustainability and sustainable development. Sustainability generally refers to the balance of environmental, economic and social goals. Bioavailability is also a subset of sustainability goals that directly affect community members and include local economic development, environmental quality, justice, access, security and public health, and social cohesion. The aim of this study was to evaluate the viability of the old texture of Khorramabad city with a descriptive-analytical method based on documentary-survey sources. The Vikor model and the Chi-square test have been used for data analysis. The dimensions studied in this study included social, economic, environmental and physical components. The sig rate obtained from the chi-square test (the relationship between the research variables) is 0.000, which is statistically significant. Keywords: viability, sustainability indicators, old texture, Khorramabad Keywords: viability, sustainability indicators, old texture, Khorramabad

  Keywords: viability, Sustainability indicators, old texture, Khorramabad
 • Tahereh Hekmatyar *, Elahe Davoodian Pages 413-432

  This study is a descriptive-analytic research; it aims to recognize the obstacles on developing entrepreneurship among rural women that has been done as a case study in Jamrud rural district in Torbat-e Jam County. Data collection methods are documentary and field study. For data collecting in field study method, a census has been done for rural women who had participated in entrepreneurship classes (150 individuals). Validity of research tools have been confirmed by experts and academic professors and reliability of those tools has been verified by distributing 30 questionnaires outside the studied region and by applying Cronbach Alfa Coefficient (0.855). For data analysis different method have been used including Descriptive Statistics (mean, standard deviation and variable coefficient) and Inferential Statistics (Binominal Test). Study results showed that the most important obstacles on developing entrepreneurship among rural carpet weaving women are as follow: regarding social-cultural dimension, there are variables related to social restrictions for women's activities in the market (4.32); regarding technical dimension, there is inaccessibility to modern technologies (4.27) and regarding policy making dimension, there are a lot of limitations for women's independent economic activities (3.97).

  Keywords: entrepreneurship, Obstacles on Entrepreneurship, Rural Development, Rural Women, Jamrud Rural District
 • Heydar Ebrahimi *, Sirous Ramesh, Gholamreza Abedini, Maryam Panahi, Ali Nemati Pages 433-448

  Considering that the appearance of the city is the first representative of the city and also reflects the evolution and history of the city and urban furniture is one of the main components of urban spaces, which can increase the quality and efficiency of the space by their presence in any space. It provided comfort for the space. Urban furniture organizes a large part of the activities in the city and increases the quality of the citizens' enjoyment of the surrounding environment and increases their welfare and enjoyment in the streets, parks and other urban areas. Accordingly, the main purpose of this study is to measure residents' satisfaction with the situation of urban furniture with an identifying approach in the city of Karaj. The present study is descriptive-analytical in nature, survey type in terms of implementation, and field data in terms of data collection method. The results of the data study showed that urban furniture in this city does not have the desired beauty and fit, and the location of its furniture should be reviewed and corrected. And it can be said that another important factor in the design of urban furniture elements in this city is the discussion of culture. Today, unfortunately, our cities are gradually becoming more and more similar. The design of urban furniture components for each area should be done completely according to the culture of that area. Another point that should be considered in the design of urban furniture. An element of urban furniture should not cause the least harm to its user when used. Not using sharp edges and avoiding the use of harmful chemicals and dyes are among the general solutions in this regard.

  Keywords: Urban Design, Urban Furniture, citizen satisfaction, citizen tranquility, Karaj
 • Ghazal Moinian Miandoab *, Babak Fathi, Parichehr Moinian Pages 449-471

  Urban tourism is a factor that changes the space in places and times known for each city and metropolis. In fact, urban tourism as a user of urban space or weighting and focusing on part of urban space can be considered as an important factor. The more tourists use this space and facilities, services, facilities and urban attractions, the more space and structure of urban space tends to tourism. In other words, the structure of urban space is based on the structure of urban tourism. On the other hand, the importance and role of urban tourists cannot be considered without knowing the structure and urban space. In the present study, descriptive-analytical method, using the strategic planning process, while seeking the capabilities and functions of Miandoab tourism and in order to develop these functions, to provide solutions and determine practical strategies for the development of sustainable tourism, which aims to Its main purpose is to examine the requirements of urban management in the sustainable development of tourism with an emphasis on the economy in this city. Based on this, first a list of strengths, weaknesses, threats and opportunities was identified. . The research results show that acceptable strategies in sustainable tourism planning in Miandoab are the first priority of conservative strategies and the next strategies are in the next priorities of planning.

  Keywords: Urban tourism.sustainable tourism development, SWOT Model, Miandoab city