فهرست مطالب

روستا و توسعه - سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 89، بهار 1399)
 • سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 89، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نقش اعتبارات کشاورزی در ماندگاری جمعیت روستایی: مطالعه موردی سکونتگاه های روستایی ناحیه کاشان
  مصطفی طالشی*، محمود گنجی پور صفحات 1-26

  در مباحث توسعه روستایی، انتظار می‌رود که اقدامات دولت در اعطای اعتبارات کشاورزی به تثبیت جمعیت روستایی بینجامد. در پژوهش کاربردی و کمی حاضر، نقش اعتبارات کشاورزی در ماندگاری جمعیت روستایی در سکونتگاه‌های روستایی ناحیه کاشان بررسی شد. روش‌شناسی پژوهش استقرایی و روش تحقیق به‌گونه توصیفی- تحلیلی با رویکردی تطبیقی بود. جامعه آماری شامل روستاهای ناحیه کاشان و حجم نمونه دربرگیرنده 574 نفر بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و روش‌های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که تفاوت میانگین‌ها بین دو گروه برخوردار و نابرخوردار از اعتبارات در چهار متغیر بهبود کشاورزی، افزایش رضایت‌مندی، بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش فرصت‌های اشتغال روستاییان به لحاظ آماری معنی‏دار است، اما رابطه این دو نوع متغیر مستقل (اعتبارات و متغیرهای چهارگانه) با متغیر وابسته مهاجرت معنی‌دار نیست. بدین ترتیب، می توان نتیجه گرفت که ارتباطی ضعیف میان نگهداشت جمعیت و اعطای اعتبارات کشاورزی در سکونتگاه‌های روستایی ناحیه کاشان حاکم است.

  کلیدواژگان: اعتبارات، جمعیت، کشاورزی، سکونتگاه های روستایی، کاشان (ناحیه)
 • تحلیل راهبردی نقش مرکز محله ها در توسعه پایدار گردشگری روستایی: مطالعه موردی روستای میان رز فومن
  احمد دانائی نیا*، زهره بیگی صفحات 27-59

  نوع معماری مراکز محله در روستاهای واجد ارزش تاریخی می تواند ضمن ایجاد محیط مطلوب برای روستاییان، به رونق اقتصاد روستایی بینجامد و زمینه ساز توسعه روستا باشد. طی دهه های اخیر، در برنامه ریزی های راهبردی نیز بر نقش محله ها به عنوان محور اصلی توسعه تاکید شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی نقش مرکز محله در ارتقای گردشگری روستایی و بهره مندی از ظرفیت های آن به منظور توسعه این صنعت در روستای میان رز شهرستان فومن بود و در این راستا، سه پرسش مطرح شد: «شاخصه های گردشگری پایدار روستایی کدامند؟»، «توسعه مرکز محله چگونه در گردشگری پایدار روستا موثر خواهد بود؟» و «ظرفیت ها و محدودیت های مرکز محله در گردشگری پایدار کدامند؟». روش پژوهش، بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی- تحلیلی بود. گردآوری اطلاعات به شیوه های کتابخانه ای، مطالعات میدانی، مصاحبه و پرسشنامه باز صورت گرفت؛ و تحلیل داده ها نیز به روش‏های سوات (SWOT) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد. در ارزیابی نهایی، مجموع امتیاز عوامل داخلی بیانگر بیشتر بودن نقاط قوت نسبت به نقاط ضعف بود؛ و مجموع امتیاز عوامل خارجی نیز بیشتر بودن فرصت های توسعه محله نسبت به تهدیدها را نشان می داد. نتایج مبین نقش بالای مرکز محله در توسعه گردشگری روستای میان رز از طریق توسعه اقتصادی، مشارکت ساکنان، افزایش رفاه اجتماعی، احساس امنیت، ارتقای آموزش و دانش زیست محیطی بود، که با برقراری تعادل میان ابعاد زیستی، اجتماعی و اقتصادی، اتخاذ راهبرد تهاجمی، تقویت نقاط قوت و بهره مندی از فرصت های موجود (مانند گسترش واحدهای خدماتی، بهبود واحدهای اقامتی و ارتقای کیفیت مسیرهای سواره و پیاده) تحقق می یابد.

  کلیدواژگان: گردشگری پایدار، مرکز محله، سوات (SWOT)، میان رز(روستا)، فومن (شهرستان)
 • عوامل اثرگذار بر گرایش جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی: مطالعه موردی بیران شهر، استان لرستان
  فرشته حافظی، مهدی رحیمیان*، سعید غلامرضایی صفحات 60-83

  در پژوهش پیمایشی و کاربردی حاضر، عوامل موثر بر گرایش جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی بررسی شد. پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود و جامعه آماری آن را جوانان 15 تا 24 ساله منطقه بیران شهر واقع در استان لرستان تشکیل می دادند (1404N=). با استفاده از رابطه کوکران، حجم نمونه 181 نفر برآورد شد. نایید روایی و پایایی ابزار تحقیق، به ترتیب، به روش اعتبار محتوایی و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج بررسی نشان داد که گرایش جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی در حد متوسط است؛ همچنین، بر اساس نتایج تحلیل مسیر، متغیرهای اثرگذار بر گرایش جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی، به ترتیب، عبارت اند از میزان آگاهی در زمینه‏ کشاورزی، نگرش نسبت به کشاورزی، استفاده از منابع اطلاعاتی برای افزایش آگاهی در زمینه کشاورزی، ویژگی های اجتماعی، ویژگی های اقتصادی، ویژگی های فردی و وجود نمونه های موفق و فعالیت های تولیدی در روستا.

  کلیدواژگان: جوانان روستایی، اشتغال، بخش کشاورزی، گرایش، بیران شهر (منطقه)، لرستان (استان)
 • بررسی کارآیی فنی تعاونی های روستایی استان سیستان و بلوچستان با روش تحلیل پوششی داده های فازی (FDEA)
  نصرت نظری پور، سید مهدی حسینی* صفحات 84-101

  با توجه به نقش مهم تعاونی های روستایی در توسعه اقتصادی روستا، ارزیابی عملکرد این سازمان ها و شرکت ها بسیار اهمیت دارد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآیی فنی شرکت های تعاونی روستایی حوزه سیستان و بلوچستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های فازی (FDEA) و مقایسه آن با روش تحلیل پوششی کلاسیک بود. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز 52 شرکت تعاونی روستایی فعال در استان سیستان و بلوچستان طی سال 1395 جمع آوری و تحلیل شد. شاخص های مورد استفاده در پژوهش شامل سه ورودی (هزینه های جاری، سرمایه و تعداد فروشندگی ها) و یک خروجی (سود) بود. نتایج نشان داد که بر اساس نتایج کاربرد روش تحلیل پوششی داده های فازی، سه شرکت و روش تحلیل پوششی داده های کلاسیک، نه شرکت کارآ ارزیابی شدند؛ همچنین، میانگین کارآیی در روش سنتی 55 درصد و در روش فازی 32 درصد به دست آمد. با وجود پایین بودن کارآیی شرکت ‏ها در برآوردهای هر دو روش، قدرت تفکیک روش فازی بالاتر بود. بنابراین، پیشنهاد می شود که با مقایسه شرکت های ناکارآ با کارآ، نسبت به بهره برداری بهتر از منابع برای ارتقای کارآیی شرکت های ناکارآ اقدام شود.

  کلیدواژگان: کارآیی فنی_برش آلفا_تعاونی های روستایی_تحلیل پوششی داده های فازی (FDEA)_سیستان و بلوچستان (استان)
 • بررسی تطبیقی کیفیت زندگی ذهنی در روستاهای هدف و غیرهدف گردشگری تاریخی - فرهنگی شهرستان مرودشت
  ندا علی یاری، آیت الله کرمی*، مریم شریف زاده صفحات 102-127

  در قرن 21، گردشگری به عنوان صنعت شماره یک به بزرگ‏ترین صنعت جهان مبدل شده است. طی دهه های اخیر، کیفیت زندگی ساکنان مناطق گردشگری در کانون توجه برنامه ریزان قرار گرفته است. با توجه به اهمیت اثرات گردشگری در کیفیت زندگی این بخش از جمعیت کشور، هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی کیفیت زندگی ذهنی در روستاهای هدف و غیرهدف گردشگری تاریخی- فرهنگی شهرستان مرودشت به روش توصیفی- تحلیلی بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بوده، که روایی آن با کسب نظر اساتید دانشگاهی تایید شد؛ همچنین، ضریب آلفای کرونباخ 78/0 تا 89/0 نشان از پایایی مناسب و قابل قبول سازه های پرسشنامه داشت. بر اساس یافته های پژوهش، میانگین کیفیت زندگی ذهنی ساکنان روستاهای هدف گردشگری در عوامل دارایی، معیشت محلی و هزینه، تغذیه و سلامت به‏ گونه ای معنی‏ دار بالاتر و در عوامل اجتماع محلی و کالبدی به‏ گونه ای معنی‏ دار پایین تر از ساکنان روستاهای غیرهدف گردشگری است؛ در کل، کیفیت زندگی ذهنی در روستاهای هدف گردشگری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در سطح بالاتر و در بعد زیست محیطی در سطح پایین تر از روستاهای غیرهدف گردشگری است؛ با این همه، وضع کیفیت زندگی ذهنی ساکنان روستاهای هدف گردشگری مطلوب تر از ساکنان روستاهای غیرهدف گردشگری است.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی ذهنی، گردشگری روستایی، مرودشت (شهرستان)
 • تاثیر تغییر سیاست های یارانه ای بر فقر غذایی در جامعه روستایی استان فارس در فاصله سال های 1387 تا 1393
  عبدالرسول شیروانیان* صفحات 128-162

  در ایران، در آذرماه سال 1389، سیاست اعطای یارانه از رویکرد همگانی به رویکرد هدفمند تغییر کرد. بدیهی است این تغییر سیاست بر وضعیت فقر غذایی در جامعه روستایی تاثیر می گذارد. از این‏رو، هدف مطالعه حاضر بررسی پیمایشی تاثیر این تغییر سیاست بر فقر غذایی در جامعه روستایی استان فارس بود. در این راستا، از هرم غذایی به عنوان راهنمای برنامه غذایی متعادل و از شاخص های فقر غذایی در چارچوب رویکرد چندبعدی فقر شامل شاخص نسبت سرشمار و شاخص نسبت شکاف فقر غذایی استفاده شد. داده های لازم از طرح هزینه- درآمد خانوارهای روستایی در سال های 1387، 1389، 1391 و 1393 به دست آمد. نتایج نشان داد که سیاست های یارانه ای (صرف‏نظر از نوع آن) ابزاری موثر برای کاهش نرخ و عمق فقر غذایی در گروه های غذایی جامعه روستایی است؛ همچنین، تغییر در سیاست یارانه ای موجب افزایش 98/10 درصدی نرخ فقر غذایی و 02/23 درصدی عمق فقر غذایی در گروه چربی ها و نیز به ترتیب، افزایش 10/10 و 31/29 درصدی در گروه قندها و کاهش 03/31 و 17/38 درصدی در گروه غلات شده است. بر این اساس، در راستای بهبود و ارتقای اثربخشی سیاست هدفمندی یارانه ها در مقابله با فقر غذایی، پرداختن به ابزارهای تکمیلی از قبیل سیاست های جبرانی و افزایش سطح سواد تغذیه ای خانوارها ضروری می نماید.

  کلیدواژگان: یارانه، فقر غذایی، رویکرد چندبعدی فقر، هرم غذایی، فارس (استان)
 • تحلیل موانع اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شهرستان تبریز
  حسن خدایی استیار، علی اسدی*، فریده امانی صفحات 163-188

  در چند دهه گذشته، با توجه به اهمیت توسعه روستایی در فرآیند توسعه ملی، روستاهای ایران پیوسته شاهد تغییرات نسبتا زیادی در حیات خود و ساکنانشان بوده‏ و در این راستا، رویکردهای گوناگون برای دستیابی به اهداف توسعه روستایی در کانون توجه قرار گرفته است؛ یکی از مهم ترین این رویکردها اجرای طرح هادی روستایی است. علی‏رغم اهداف و برنامه های اولیه این طرح برای توسعه روستاها در مناطق مختلف کشور، شواهد نشان می دهد که در عمل، تهیه و اجرای آن با مشکلات متعدد در ابعاد مختلف روبه رو شده است. هدف پژوهش حاضرتحلیل و بررسی موانع اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شهرستان تبریز بود و جامعه آماری آن را تمامی سرپرستان خانوارهای روستایی در کلیه روستاهای بالای سی‏صد خانوار این شهرستان که در آنها، طرح هادی روستایی تا پایان سال 1390 اجرا و تکمیل شده بود، تشکیل می داد (37632N=)؛ از آن میان، با بهره گیری از رابطه کوکران، 362 سرپرست خانوار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای دستیابی به نمونه و تکمیل پرسشنامه ها، از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب بهره گرفته شد. بعد از تایید روایی محتوایی پرسشنامه به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق، پیش آزمون انجام شد و مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مولفه های اصلی پرسشنامه 71/0 به‏دست آمد. به منظور شناسایی شاخص عامل های مرتبط با سازه «مشکلات اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شهرستان تبریز»، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که پنج عامل مدیریتی- برنامه ریزی، کالبدی، زیست محیطی، دانشی- اطلاعاتی و فنی در حدود 73/71 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. همچنین، اولویت بندی گویه های مشکلات اجرای طرح هادی نشان داد که سه گویه عدم مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت طرح ها، عدم تناسب طرح با نیازها و مسایل اصلی روستاییان، و عدم آشنایی مدیران، پیمانکاران و مشاوران طرح ها با محیط های روستایی، به ترتیب، رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

  کلیدواژگان: طرح هادی روستایی، موانع اجرای طرح، تبریز (شهرستان)
|
 • The Role of Agricultural Credit in Stabilization of Rural Population: A Case Study of Rural Settlements in Kashan Area of Iran
  M. Taleshi*, M. Ganjipour Pages 1-26

  In rural development topics, it is expected that the government's efforts in allocating agricultural credits will result in the stabilization of the rural population. This applied and quantitative study aimed at investigating the role of agricultural credit in stabilization of rural population of rural settlements in Kashan area of Iran. The methodology was inductive and it was a descriptive-analytical study with a comparative approach. The statistical population included the rural people of the area. The sample size consisted of 574 people. The required data were collected through questionnaires and analyzed in descriptive and inferential statistical methods. The study results showed that the difference in averages between the two concerned groups of people (those having credits and those having no credits) was statistically significant in terms of the four variables including improved agriculture, increase in satisfaction, improved economic conditions, and increase in employment opportunities; but these two types of independent variables (i.e. the credits and the above-mentioned four variables) had no significant relation with the dependent variable of migration. Thus, it could be concluded that there was a weak relationship between the stabilization of rural population and the agricultural credits allocated in rural settlements of Kashan area

  Keywords: Credits, population, agriculture, Rural Settlement, Kashan (Area)
 • Strategic Analysis of Neighborhood Center Role in Sustainable Rural Tourism Development: A Case Study of Mianraz Village in Fuman County of Iran
  A. Danaeinia *, Z. Beigi Pages 27-59

  The kind of architecture of neighborhood center in historical villages can attract tourists to the prosperity of rural economy and provide the areas of development. Recently, strategic planning has also been emphasized in the role of local neighborhoods as the main focus of development. This study aimed at investigating the role of the neighborhood center of Mianraz village in Fuman County of Iran in promoting the rural tourism. There were posed three questions: What are the characteristics of a rural sustainable tourism? How will the development of sustainable tourism be effective in the sustainable rural tourism? What are the capacities of the rural tourism in sustainable tourism? The research method was an applied one; and based on its nature, it was a descriptive-analytical study. The data were collected in library and field study methods through interviews and questionnaires, and the data analysis was based on SWOT and AHP techniques. In the final assessment, the total score of the internal factors indicated that the strengths were greater than the weaknesses; in addition, the total score of the external factors indicated the more effectiveness of the neighborhood development opportunities, compared to the threats. The study results showed the significant role of the community in the development of tourism through economic development, population participation, increased social welfare, feeling of security and promotion of educational and environmental issues that would be realized by balancing the biological, social and economic dimensions. To achieve this, adopting an aggressive strategy, strengthening and maintaining the strengths and benefiting from the available opportunities, such as expanding the service units, improving the residential units and enhancing the quality of riding paths, might guarantee the development of neighborhood centers in the villages.

  Keywords: Sustainable tourism, Neighborhood Center, SWOT, Mianraz (Village), Fuman (County)
 • Factors Affecting the Tendency of Rural Youth to Employment in Agricultural Sector: A Case Study of Beyranshahr, Lorestan Province of Iran
  F. Hafezi, M. Rahimian*, S. Gholamrezaei Pages 60-83

  This study aimed mainly at investigating the factors affecting the rural youth tendency to employment in agricultural sector in Beyranshahr region of Lorestan province in Iran. It was a survey and correlational study, exploring the relation between rural youth tendency and the studied independent variables. The required data were collected through a questionnaire. The statistical population included 1404 people of 15-24; among them, 181 individuals were determined as sample size through Cochran formula. Questionnaire’s reliability and validity were confirmed respectively by computing Cronbach’s alpha coefficient (more than 0.7) and content validity. The data were analyzed by SPSS. The study results showed that the tendency of rural youth to employment in agricultural sector was at a medium level; and based on the results of path analysis, the effective variables could be respectively prioritized as follows: knowledge in the field of agriculture, attitude toward agricultural jobs, use of information resources to increase knowledge in the field of agriculture, social characteristics, economic characteristics, individual characteristics and examples of successful and productive activities in the village.

  Keywords: rural youth, employment, agriculture, Tendency, Beyranshahr (Region), Lorestan (Province)
 • Evaluating the Technical Efficiency of Rural Cooperatives in Sistan and Baluchestan Province of Iran Using Fuzzy Data Envelopment Analysis (FDEA) Model
  N. Nazaripour, S.M. Hossieni * Pages 84-101

  Since rural cooperatives play an important role in rural economic development, their performance evaluation is of great importance as well. Accordingly, the main objective of this research was to evaluate the technical efficiency of the rural cooperatives in Sistan and Baluchestan province of Iran, using the Fuzzy Data Envelopment Analysis (FDEA) technique and compare it with the classical DEA method. For this purpose, the required data of 52 rural cooperatives operating in the studied province in 2016.were collected and analyzed. The indicators used in this study included three inputs (i.e. capital, current costs, and number of vendors) and one output (i.e. profit). The study results showed that there were three efficient rural cooperatives identified in FDEA model while nine ones in the classical DEA method were found efficient; in addition, the mean efficiency score was evaluated 55 percent in the traditional DEA method while 32 percent in FDEA method, indicating low efficiency rates for the rural cooperatives in both methods though the FDEA method had a higher resolution. Therefore, as suggested by the study, comparing inefficient and efficient companies could provide a suitable platform for better utilization of resources so as to improve the technical efficiency of companies.

  Keywords: Technical Efficiency, Alpha Cutting, Rural Cooperatives, Fuzzy Data Envelopment Analysis (FDEA), Sistan, Baluchestan (Province)
 • Comparative study of mental quality of life in the historical-cultural tourism target and non- target villages in Marvdasht County
  N. Aliyari, A. Karami*, M. Sharifzadeh Pages 102-127

  Tourism is known as the number one and the largest industry in the 21st</sup> century. Over recent decades, the residents’ quality of life has attracted the attention of planners. Given the importance of the concerned issue and the lack of related scientific research as well as the great importance of increased knowledge about positive and negative impacts of tourism on the quality of life in rural areas, this research aimed at conducting a comparative study of subjective quality of life in the historical-cultural tourism target and non-target villages in Marvdasht County of Iran. For this purpose, a descriptive analytical method was used. The data gathering tool was a valid researcher-made questionnaire (Cronbach’s alpha coefficient ranged from 0.78 to 0.89). Based on the findings, the average score of residents' subjective quality of life in the tourism target villages in the factors including property, local livelihoods and cost, and nutrition and health were significantly higher and in the local community and physical factors were significantly lower than that of the residents of tourism non-target villages. Totally, the tourism target villages were at higher levels in terms of the economic and social dimensions of subjective quality of life and at a lower level in terms of the environmental dimension, compared with those of the tourism non-target villages. However, in general, the residents' subjective quality of life in the tourism target villages experienced a more favorable situation than the residents in the tourism non-target villages.

  Keywords: (Subjective Quality of Life, Rural Tourism, Marvdasht (County
 • The Impact of Subsidy Policy Change on Food Poverty in Rural community in Fars Province of Iran, 2008-2014
  A. Shirvanian* Pages 128-162

  In Iran, the subsidy policy, in December 2010, changed from a public approach to a targeted approach. Obviously, this policy change affects the food poverty status in the rural community. Therefore, this study aimed to investigate the effect of this policy change on the food poverty in rural community of Fars province in Iran. For this purpose, the food pyramid was used as a balanced food program guide; and the food poverty indices in the framework of the multidimensional poverty approach were used to calculate the food poverty rate and the food poverty gap indexes. The required data were extracted from the Household Expenditure Survey (HES) for rural households of Fars province, covering 2008, 2010, 2011, and 2014. The results indicated that subsidy policies (irrespective of their types) were effective tools in reducing the rate and depth of rural food poverty as far as the food items were considered; in addition, the change in subsidy policy led to an increase in the rate and depth of food poverty of the fats group by 10.98 and 23.02 percent, respectively and an increase in the rate and depth of the sugars group by 10.10 and 29.31 percent, respectively as well as a decrease in the rate and depth of food poverty in cereals group by 31.03 and 38.17 percent, respectively. Accordingly, in order to enhance the effectiveness of the targeted subsidy policies to tackle the food poverty, focusing on the complementary policies such as compensatory measures and increasing the nutritional literacy of households are recommended.

  Keywords: (Subsidy, Food poverty, Multidimensional Poverty Approach, Food Pyramid, Fars (Province
 • Analyzing the Implementation Obstacles of Rural Guide Plans in Rural Areas of Tabriz County in Iran
  H. Khodayi, A. Asadi *, F. Amani Pages 163-188

  In the last few decades, due to the importance of rural development in national development process, Iran’s villages have experienced relatively significant changes in the life of their residents and theirs as well; thus, there were introduced different approaches to achieve the rural development goals, one of the most important of which was the implementation of Rural Guide [Hadi] Plan. Despite initial objectives and programs for rural development projects in different parts of the country, according to the evidence, the preparation and implementation of the plan faced several problems in various aspects, in effect. This study aimed at investigating and analyzing the implementation obstacles of the Rural Guide [Hadi] Plans in rural areas of Tabriz County in Iran. The statistical society included all the heads of rural households residing in the villages with more than 300 households where the concerned plans had been completed by the end of 2011. Among the statistical society, 362 household heads were selected as sample by using Cochran’s formula. A stratified random sampling method was used to obtain the sample and questionnaire. After validating the questionnaire, a pre-exam was conducted to establish its reliability, and the Cronbach's alpha was 0.71. To identify indicators of factors related to “the problems of Guide [Hadi] Plan in rural areas of Tabriz County”, an exploratory factor analysis was used. The study results showed that five factors of managerial-planning, physical, environmental, knowledge-information, and technical explained about 73.71 percent of the total variance. Prioritizing the problems of the plan also showed that lack of rural people’s participation in the project management process, the mismatch between the needs and the main issues of the rural people, and unfamiliarity of project managers, contractors and consultants with rural areas were placed at the first to third ranks, respectively.

  Keywords: (Rural Guide [Hadi] Plan, Implementation Obstacles, Tabriz (County